Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter"

Transkript

1 Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version december december 2017 Nordisk Mijømærkning

2 Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3 Hvorfor væge Svanemærket? 3 Hvad kan svanemærkes? 3 Hvem kan ansøge om icens? 4 Hvordan ansøger man? 4 Hvad kræves der for at bive svanemærket? 6 1 Generee krav 7 2 Leverandører 8 3 Mijøkrav Kemikaier og materiaer Fim- og trykformfremstiing repro Udedning ti uft og vand Energi og kudioxidudedning Affad Mijømærkede produkter Arbejdsmijø Vand 23 4 Trykkvaitet 23 5 Sammentæing af point 24 6 Øvrige krav Særige krav når Svaneogoet paceres på tryksager 26 Efterkontro 28 Mijømærkets udformning 28 Hvor ænge gæder icensen? 30 Nye kriterier 31 Ordforkaring og definitioner 32 Biag 1 Biag 2 Biag 3 Biag 4 Biag 5 Biag 6 Biag 7 Kemikaier og materiaer (O5) Affadspan for udøveren (O5) Rutiner og instruktioner (M1-M13) Erkæring fra efterbehandere (O3) Kontroeret papir (P1) Erkæringer trykkeriet Beregninger og eksemper 041 Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter, version 5.8, 13. maj 2015 Adresser Nordisk Ministerråd besuttede i 1989 at indføre en friviig officie mijømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder anvender Svanemærkningen efter opgave fra det respektive ands regering. For yderigere opysninger se hjemmesiderne: Danmark Mijømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Portand Towers Göteborg Pads 1 DK-2150 Nordhavn Teefon Fax E-post: Sverige Mijömärkning Sverige AB Box SE Stockhom Teefon E-post: Norge Mijømerking Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oso Teefon E-post: Finand Mijömärkning Finand Box 489 FIN Hesingfors Teefon E-post: Isand Norræn Umhverfismerking á Ísandi Umhverfisstofnun Suðurandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Teefon Fax E-post: Dette dokument må kun kopieres i sin hehed og uden nogen form for ændring. Citater fra dokumentet kan benyttes hvis kiden, Nordisk Mijømærkning, opyses.

3 Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? Et svanemærket trykkeri er et trykkeri, der overhoder skrappe mijøkrav og har fået Svaneicens ti at producere tryksager. En svanemærket tryksag, herunder for eksempe en brochure, en bog eer en kuvert, er en tryksag med en god mijøprofi. Trykkeriets produktionsproces er bandt de mindst mijøbeastende sammenignet med andre trykkerier. Kravene omfatter i første omgang trykprocessen, herunder energiforbrug samt papiret og de kemikaier, som trykkeriet anvender. Svanen be ønner også en produktionsproces, der gør genanvendese af tryksagerne ettere. Kravene gør, at trykkeriet får hjæp ti at forhode sig ti mijøbeastningen som en hehed. Det hander om at udnytte ressourcerne bedst muigt og udskifte forurenende og sundhedsskadeige stoffer med bedre aternativer. Gennem Svanens mijøkrav får trykkeriet vejedning ti hvordan de kan bidrage ti en bæredygtig udviking. Hvorfor væge Svanemærket? Mijøspørgsmå er ofte kompekse, og kan tage ang tid at sætte sig ind i. Svanemærket kan bruges som en guide ti dette arbejde. En virksomhed, der har fokus på mijøarbejdet, vi også kunne mindske økonomiske omkostninger for affad og papir (i form af mindre makuatur). Svanemærket er et omkostningseffektivt og enket redskab ti at kommunikere virksomhedens mijøarbejde. Trykkeriet kan anvende Svanemærket i sin markedsføring. Svanemærket er et kendt mijømærke med stor troværdighed. Hvad kan svanemærkes? Svanemærkningen omfatter trykkeriets* produktionsproces af tryksager. Trykmateriaet, som trykkeriet bruger, ska hovedsageigt være papir i henhod ti krav O1. Trykmetoderne ska være en eer fere af dem, som er nævnt i afsnit 5 (Sammentæing af point). Trykkeriet kan frit væge, hvike tryksager som svanemærkes (se dog krav i afsnit 6.1). Trykkerier kan efter aftae med Nordisk Mijømærkning undtage produktion af visse typer tryksager, som har særige krav ti produktionen (f.eks. sikkerhedstryk og æsker ti medicinaindustrien). Svanemærkningen omfatter også kuvertproducenters produktionsproces af kuverter af papir. Kuverter med og uden tryk på indersiden er omfattet af trykmetoden kuvert-fexo i dette dokument. Kuverter med tryk på ydersiden er omfattet af f.eks. kuvert-offset eer digitatryk. Andre tryksager uden tryk (f.eks post-it eer bokke uden tryk) er omfattet af den samme trykmetode som omsaget eer en anden de af tryksagen er trykt med. * rød betyder forkaret i ordisten. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

4 Hvem kan ansøge om icens? Ae sags trykkerier kan søge om icens, hvis trykning er en væsentig de af for retningen. I dette dokument dækker begrebet trykkeri også kuvertproducenter. Også andre virksomheder, som ikke er trykkerier og som ønsker at svanemærke sine tryksager, kan søge om icens for specifikke tryksager. Det kan for eksempe være for en avis, bog, magasin, kataog, kuvert-serie eer bokke og hæfter med et bestemt varemærke. Sevom icensen kun gæder en specifik tryksag, ska den være trykt på et svanemærket trykkeri i henhod ti krav M12. Det er kun disse trykkerier, der kan markedsføre sig som svanemærkede trykkerier. Hvordan ansøger man? Kriterierne for trykkerier består af en kombination af obigatoriske krav og muig heder for at opnå point. De obigatoriske krav markeres med O + nummer og ska atid opfydes. Øvrige krav, som ska sikre at mijømærkekravene overhodes efter icensen er tidet, markeres med M + nummer og er igeedes obigatoriske. Der hvor man kan opnå point er det markeret med P + nummer. For at få icens ska man opnå en vis mængde point afhængig af hvike trykmetoder, der bruges. I overskriften er der angivet det maksimae anta point man kan opnå, f.eks. 10 point. Observér, at det er friviigt at væge hvike områder, man vi same point på. I sidste afsnit Ordforkaring og definitioner findes definitioner og ordforkaringer ti de begreber, som anvendes i dokumentet. De ord som har en forkaring, er markeret med rød første gang de forekommer i et afsnit. Ansøgning Ansøgning ska så vidt muigt ske ved at benytte den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account. Hee ansøgningen består af en udfydt ansøgningsbanket og en udfydt eektronisk ansøgningshjæp med upoadet dokumentation. Ansøgningsbanketten sendes ti Nordisk Mijømærkning i det and trykning finder sted (se adresser på side 2). Ansøgninger fra trykkerier udenfor Norden sendes ti et af de nordiske ande efter aftae. Ved modtagese af den udfydte ansøgningsbanket opretter Nordisk Mijømærkning adgang ti den eektroniske ansøgningshjæp. Ansøger angiver på ansøgningsskemaet for trykkerier, hviken type tryksager man forventer at tibyde ved at krydse af i skemaet (se tabe nedenfor). Aternativt benytter ansøger det generee ansøgningsskemaet og angiver entydige handesnavne for kontorprodukter og ignende, såsom kuverter, bokke, hæfter eer tryksagernes navn (f.eks. Dagbadet Avisen, Den Store Kogebog). Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

5 Kategorier Kopiering Kuvertproduktion Trykning af: Tidsskrifter Aviser Bøger Kataoger Tekniske dokumenter Direkte rekame Rekame- og sagsfremmende materiae Embaage og abes Finansrapporter Kontorprodukter Formuarer Øvrige papirtryksager Forkaring Magasiner, journaer, nyhedsbreve. Dagsbade, ugebade Bøger med hårde eer bøde omsag Produktkataoger, teefonbøger Manuaer, guider, instruktioner Postkort, rekambade, brochurer, brevrekamer Fyers, brochurer, hæfter, cirkuærer, skite, pakater Poser, æsker, abes Årsrapporter, kvartasrapporter Brevpapir, kuverter, visitkort, notesbokke Banketter Indpakningspapir, ykønskningskort, kaendere, pakater My Swan Account og den eektroniske ansøgningshjæp Adgang ti My Swan Account kan fås via de internetadresser, som fremgår af side 2 i dette dokument eer via paper/printing-houses/appy. I My Swan Account findes føgende: Eektronisk ansøgningshjæp ti at strukturere dokumentation og foretage beregninger. Database over kemikaier og materiaer der er kontroerede, samt deres VOC-indhod og point hvis det har reevans. Database over kontroerede og svanemærkede papirkvaiteter. Database over kontroerede everandører af efterbehanding. Ansøgere får tidet et kodeord med begrænset gydighed ti My Swan Account, så den eektroniske ansøgningshjæp og opysningerne kan anvendes i forbindese med ansøgningen. Når icensen træder i kraft får icenshavere ændret gydigheden af kodeordet så det passer ti kriteriedokumentets gydighed. Symboer i teksten For hvert krav er det beskrevet, hvordan det ska dokumenteres. Der findes også forskeige symboer som anvendes for at ette arbejdet. Symboerne er: ( Fortæer hvad man ska sende ind som dokumentation. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

6 Kontro på stedet I forbindese med at der beviiges icens, kontroerer Nordisk Mijømærkning at kravene opfydes på stedet. Ved kontroen ska man kunne fremvise baggrund for beregninger, teknoogiske øsninger, kemikaier og materiaer, fakturaer for indkøb og ignende, som understøtter at kravene opfydes. Ved kontrobesøget er der såedes typisk tae om en kontro af, at opysningerne i ansøgningen stemmer overens med virkeigheden. Omkostninger Et ansøgningsgebyr betaes i forbindese med at virksomheden søger icens. Derudover betaes et brugergebyr. Gebyrerne er beskrevet på Nordisk Mijømærknings hjemmesider. Spørgsmå Hvis der er spørgsmå ti kravene eer ti ansøgningen, svarer vi gerne. Kontakt venigst Nordisk Mijømærkning (se adresser på side 2). Hvad kræves der for at bive svanemærket? For at få Svaneicens kræves det, at: Samtige obigatoriske krav opfydes: O + nummer og M + nummer og at Udøveren opnår et minimum point-niveau for hver trykmetode for at få tidet icens. Tabeen i afsnit 5, Sammentæing af point fortæer, hviken pointsum som ska opnås. Den endeige pointsum for hver trykmetode afrundes ti hee point: 81,4 => 81 point og 81,5 => 82 point. Trykkerier uden egen trykning berøres af krav O1, O2 og O3 samt ae M-krav. Virksomheder som ikke er trykkerier, og som ønsker icens ti specifikke tryksager, berøres af kraven i afsnit 6.1. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

7 1 Generee krav Obigatorisk krav ti type trykkeri O1 Type trykkeri A) Udøveren ska give en kort redegørese for anta trykmaskiner, maskinernes type eer mode (f.eks. heatsetpress, fexotrykmaskine), størrese (f.eks. anta farve- og akværker) og format (f.eks. 48 sider) samt maskiner ti prepres og evt. efterbehanding. B) Trykmateriaet i de tryksager som trykkeriet udbyder ska hovedsageig være papir, såedes at 75 % af trykkeriets økonomiske omsætning af papirtryksager og øvrige tryksager kommer fra tryksager af papir med trykmetoder som er omfattet af kriterierne. Et trykkeri, som everer andre produkter og tjenester end papirtryksager -og hvor disse produkter udgør mere end 25 % af trykkeriets økonomiske omsætning - kan svanemærkes, såfremt føgende betingeser er opfydt: 1. Den de af trykkeriet som trykker på papir, må være udskit som en egen afdeing og med et entydigt navn. 2. Denne afdeing må omfatte at det, trykkeriet producerer på papir, også storformat, profieringsartiker og andet. 3. Afdeingen har separat sag og markedsføring af svanemærkede trykkeritjenester og tryksager. 4. Ved sag og markedsføring i trykkeriets andre afdeinger må der ikke være tviv om, at disse ikke everer svanemærkede tjenester. Hvis trykkeriet efter aftae med Nordisk Mijømærkning undtager tryksager med særige krav ti produktionen, tæer disse ikke med i de 75 % (f.eks. sikkerhedstryk se afsnittet Hvad kan svanemærkes ovenfor). C) Udøveren ska opgøre størresen af produktionen for hver enket trykmetode og for trykkeriet som hehed. Produktionen i ton per år er ig med det årige papirforbrug minus den årige makuatur-mængde. Se hvordan makuaturen beregnes under P2. Hvis det er aktuet udfærdiges også en beskrivese af, hvordan en eventue justering for agerdifference er opgjort. Se hvordan man fordeer makuatur på enkete trykmetoder, hvis man kun har opysninger om den samede makuatur i biag 7. Bemærk, at den eektroniske ansøgningshjæp aver de nødvendige beregninger. Hvis et trykkeri benytter samme papirkvaitet i fere trykmetoder kan fordeingen af papirmængderne skønnes i forhod ti de aktuee trykmetoder. Dokumentationen ska bestå af en redegørese i henhod ti ovenstående krav. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. For trykkerier med fere tryckmetoder gæder føgende: hvis størresen af produktionen for en enket trykmetode er maximum 5% af den totae produktion i trykkeriet (for eksempe digitatryk), kan denne metode indgå som en de af en større trykmetode. Hvis konvoutter trykkes på arkoffset maskiner, ska konvoutter regnes som en de af arkoffset-kategorien (og regnes ikke som en egen kategori). Hvis embaage trykkes på offset maskiner, ska embaage regnes som en de af arkoffset-kategorien (og regnes ikke som en egen kategori). Embaagetryk må højest udgøre 50 vægt-% af trykkeriets arkoffset. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved at indtaste: A) en kort redegørese for anta trykmaskiner, maskinernes type eer mode (f.eks. heatsetpress, fexotrykmaskine), størrese (f.eks. anta farveog akværker) og format (f.eks. 48 sider) samt maskiner ti prepres og evt. efterbehanding. B) erkæring om at trykkeriet kun trykker på papir - eer, hvis trykkerier også trykker på andet trykmateriae, så opyses den samede omsætning af trykning samt omsætning af papirtryksager. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

8 den type af eventuet andet trykmateriae end papir som biver brugt. en redegjørese for sagsmateriaet og markedsføringen af den svanemærkede trykkerieafdeing. C) udøverens årige papirforbrug og papirforbrug for hver trykmetode og en beskrivese af, hvordan en eventue justering for agerdifference er opgjort. mængden af makuatur for hver enket trykmetode, aternativt tota maku atur hos udøveren, samt årsopgørese eer ignende fra modtager af bortskaffet makuatur eer redegørese for, hvordan vejning af makuaturen er sket. Hvis undtagesen for maximum 5 % af tota produktion anvendes, angiv da hviken trykmetode som er undtaget kravet og dokumenter, at denne trykmetode udgør mindre end 5 % af den totae produktion i trykkeriet. Hvis kuverter trykkes på arkoffsetmaskine, opgiv da procentandeen af kuverter trykt på arkoffset. Hvis embaage trykkes på offset maskine, opgiv da procentandeen af embaage trykt på arkoffset og dokumenter, at embaage udgør mindre end 50 vægt -% af arkoffset i trykkeriet. 2 Leverandører Ansøger ska dokumentere everandørkravene for trykkeriet som hehed, dvs. ikke per trykmetode. Obigatoriske krav ti everandører af tryk og efterbehanding O2 Trykkerieverandører Mindst 75 % af a trykning på papir internt hos udøveren, og trykning af trykkeriets tryksager hos everandører, ska ske på svanemærkede trykkerier. Procentandeen beregnes ud fra samet ton papirforbrug internt og ton papirforbrug hos everandører på årsbasis eer ud fra en vurdering ved hjæp af økonomiske ta. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti kravet ovenfor. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved at væge svanemærkede trykkerieverandører fra en iste og angive mængder (ton papir) som sendes ti trykkerieverandører. O3 Kemisk efterbehanding Mindst 90 vægt-% af den kemiske efterbehanding internt hos udøveren og eksternt hos everandører ska være kontroeret (regnet samet da ae kategorier efterbehandes). Kemisk efterbehanding omfatter imning, akering, foietryk med foier eer kachering, adressering med trykfarver eer toner direkte på tryksagen eer på dens embaage. En kontroeret efterbehander kontroeres af Nordisk Mijømærkning og overhoder kravene i biag 4. Procentandeen beregnes ud fra ton papir ti intern kemisk efterbehanding og ton papir ti ekstern kontroeret, dvs. ikke kontroeret kemisk efterbehanding på årsbasis eer ud fra et skøn ved hjæp af økonomiske ta. Se krav ti beregningen med økonomiske ta i P2 og eksempe i biag 7. Udøveren behøver ikke at få kontroeret ekstern kemisk efterbehanding, hvis kemisk efterbehanding kun sker for 5 % eer mindre af ae ordrer, hviket regnes som brugt papir i forhod ti det totae papirforbrug. Se dog krav ti ekstern efterbehanding af svanemærkede tryksager i krav M12. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

9 For at få en efterbehander opført i My Swan Account ska efterbehanderen udfyde og indsende erkæringen, som findes i biag 4. Den udfydte erkæring kan med forde indsendes direkte ti Nordisk Mijømærkning. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti kravet herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved at væge kontroede efterbehandere fra en iste og angiv mængder. 3 Mijøkrav Ansøger ska dokumentere mijøkravene hos udøveren ved hver trykmetode for sig, dog undtaget krav og pointmuigheder nævnt nedenfor. Hvis det er svært at opgøre makuatur og energiforbrug for hver trykmetode separat, kan man ave en beregning med udgangspunkt i udøverens samede makuatur eer energiforbrug, ved hjæp af anvisningerne i biag 7. Disse beregninger foretager den eektroniske ansøgningshjæp. Krav for sevkæbende im (O6), Pastembaager og kacheringsfoier (O7) og Affadspan (O10) dokumenteres for trykkeriet som hehed. For im (P4), mængde bandet affad (P12), vandforbrug (P15), trykkvaitet (P16), energi- og kudioxidkortægning samt energikider (P10) og mijømærkede varer og tjenester (P13) kan ansøger beregne point samet for hee trykkeriet og tidee disse point ti hver trykmetode. Ae nøgeta udtrykt i ton produkt (f.eks. VOC-forbrug i kg per ton produkt) er knyttet ti udøverens produktion i henhod ti O1. Afhængig af, hvad kravet eer pointmuigheden dækker, gæder det enten for hee trykkeriets produktion af papirtryksager eer produktionen af papirtryksager med enkete trykmetoder. Obigatoriske papirkrav O4 ( Se P1 Kontroeret/mijømærket papir Mindst 25 % af papirforbruget for hver trykmetode i en vægtet beregning ska være kontroeret eer mijømærket. I beregningen vægter svanemærket papir med 1, kontroeret papir med 0,8 og papir med EU Ecoabe med 0,7. Eksempe: Hvis man har 35 % kontroeret papir,5 % svanemærket papir og 5 % papir med EU Ecoabe biver beregningen: 35*0,8 + 5*1,0 + 5*0,7 = 36,5 % Hvis man kun har en enket type papir, ska man have 25 % svanemærket papir eer 31,25 % kontroeret papir eer ca. 35,7 % papir mærket med EU Ecoabe for at overhode kravet. For at få en papirkvaitet kontroeret og opført i My Swan Account ska papirproducenten dokumentere overhodesen af kravene efter anvisningerne i biag 5. Svanemærket papir biver automatisk optaget i My Swan Account. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti kravet ovenfor og redegøreser/ ister fra papireverandørerne over købte mængder samt kvaiteter under året. Føg anvisningerne under P1 for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdesen af ansøgningen. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

10 Pointmuigheder for vag af papir (25 point totat) P1 Kontroeret/mijømærket papir Hver trykmetode kan tidees point afhængig af mængden brugt kontroeret/mijømærket papir. Brug formen herunder ti at beregne point for kontroeret/mijømærket papir på årsbasis for hver trykmetode. Mængden kontroeret/miømærket papir biver vægtet, såedes at svanemærket papir vægter med 1, kontroeret papir med 0,8 og papir med EU Ecoabe med 0,7. En papirkvaitet kan kun tæe en gang (højeste vægtning gæder hvis papiret f.eks. er både svanemærket og mærket med EU Ecoabe). Vægtningen baserer sig på forskee i hvor skrappe kravene er. Totat opnåede papirpoint: papirpoint kan vægtes med en faktor 1,75 frem ti 31. december 2015 (på grund af sen fornyese af papir). Kontroeret papir er ikke svanemærket papir, som er kontroeret af Nordisk Mijømærkning og overhoder kravene i biag 5. point = 1/3 x vægtet procentande kontroeret/mijømærket - 25/3 dog mindst 0 point Eksempe: Hvis man har 35 % kontroeret papir, 5 % svanemærket papir og 5 % papir med EU Ecoabe biver beregningen: 1/3*(35*0,8+5*1,0+5*0,7)-25/3 = 3,8 point Tabe P1 Eksempe på point (afrundet) Procentande Kun svane mærket Kun kontroeret , ,3 4, Kun mærket med EU Ecoabe For at få en papirkvaitet kontroeret og opført i My Swan Account ska papirproducenten dokumentere overhodesen af kravene efter anvisningerne i biag 5. Svanemærket papir biver automatisk optaget i My Swan Account. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden ovenfor og redegøreser/ister fra papireverandørerne over købte mængder samt kvaiteter gennem året. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved at væge papir fra en iste, angiv mængder og upoad redegøreser/ister fra papireverandørerne over købte mængder og kvaiteter gennem året. Der ska også upoades gydige icensbeviser for papir mærket med EU Ecoabe, med mindre de aerede igger i isten og er vagt. Et gydigt icensbevis udgøres af biaget med handesnavne fra gydige icenskontrakter eer gydige certifikater, hvor handesnavne fremgår. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

11 Pointmuighed for makuatur (10 point totat) P2 Makuatur Hver trykmetode kan tidees point afhængig af makuaturens mængde. Point for makuatur beregnes ved hjæp af føgende forme: point = 10/35*(40-procentandeen makuatur) dog maksimat 10 point Beregn makuatur-procenten for trykmetoden på baggrund af vægtopysninger på faktura fra makuatur modtager, eer også ved vejning hos udøveren i forhod ti papirforbruget på årsbasis. Makuatur opstået i forbindese med ekstern efterbehanding ska også medregnes. Hvis trykkeriet har fere trykmetoder, og ikke opgør makuaturen for hver tryk metode separat, ska metoden for fordeing af makuaturen i biag 7 bruges. Fordeingen beregnes automatisk ved indtastning i My Swan Account. Makuatur fra ekstern efterbehanding dækker makuatur, der er opstået des hos efterbehandere omfattet af O3 og des hos dem der udeukkende udfører mekanisk efterbehanding. Hvis trykkeriet udeukkende benytter ekstern efterbehanding, ska trykkeriets makuatur mutipiceres med 2 for at få den totae makuatur, medmindre trykkeriet kan påvise et andet ta for makuatur opstået på eksterne bogbinderier. Hvis trykkeriet både har egen og ekstern efterbehanding, er det kun den makuatur som kommer fra den de af produktionen, og som går ti ekstern efterbehanding, der ska mutipiceres med 2, medmindre trykkeriet kan påvise et andet ta. Deen ti ekstern efterbehanding ska være opgjort på basis af den samede vægt af papirforbruget for den de af produktionen, som behandes eksternt, eer beregnet ud fra økonomiske ta. Hvis man bruger økonomiske ta, ska man regne med, at omkostningen for efterbehanding udgør 8 % af den totae omsætning. Eksempe: Hvis man har 25 % makuatur biver beregningen: 10/35*(40 25) = 4,29 point Se også eksempe på beregning af makuatur i de tifæde, hvor trykkeriet har ekstern efterbehanding i biag 7. Tabe P2 Eksempe på point (afrundet) Makuaturprocent 5 % eer mindre % 9 20 % 6 30 % 3 40 % 0 Point Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden ovenfor og en kopi af faktura eer ignende fra modtager for mængde bortskaffet makuatur eer redegørese for hvordan vejning af makuaturen er sket. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved at indtaste mængde for makuatur og for brugt papir ti ordrer, som efterbehandes eksternt. Desuden ska der enten upoades en kopi af faktura eer årssammen stiing fra modtager for mængde bortskaffet makuatur eer en redegørese for, hvordan vejning af makuaturen er sket. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

12 3.1 Kemikaier og materiaer Obigatoriske kemikaie- og materiaekrav O5 Kemikaier og materiaer Kemikaier og materiaer i kategorierne foier ti foietryk, kacheringsfoier, akker, im, trykfarver, toner og bæk*, afvaskningsmider, fugtevands tisætninger (f.eks. akoho), agemider og øvige kemikaier i fimog trykformfremstiingen**, som udøveren anvender, ska være kontroeret af Nordisk Mijømærkning og opfyde kravene i biag 1. * Bæk ti adressering undtages kravet. Dette gæder også adresseringsbæk ved ekstern efterbehanding/adressering. For bæk ti adressering gæder, at sikkerhedsdatabad i henhod ti annex II i REACH (forordning 1907/2006/EEC) eer andet teknisk databad ska vedægges. ** Kemikaier ti fim- og trykformfremstiing er undtaget fra kravet om kassificering med R43/H317 og/eer R52/53/H412, se tabeen i afsnit 1.1, biag 1. Kemikaier som købes separat, og som tisættes ovennævnte kemikaier på trykkeriet, regnes også med. Mængden afvaskere i eventue afvaskerduge regnes ud fra everandørens opysninger om mængde afvasker per vægt eer area og den samede mængde afvaskerdug. Mindst 95 vægt-% af det seneste års indkøbte/modtagne foier ti foietryk, kacheringsfoier, akker, im, trykfarver, toner og bæk indenfor hver kategori og trykmetode ska opfyde kravene. Trykfarver, toner og bæk regnes inden for samme kategori. For trykfarver, im og akker er der en aternativ bagategrænse på 10 kg per år og per kategori og trykmetode, som ikke behøver at kare kravene. For afvaskningsmider, fugtevandstisætninger og agemider samt for øvrige kemikaier i fim- og trykformfremstiingen ska 95 vægt-% indenfor hver kategori af indkøbte/modtagne mængder på årsbasis opfyde kravene i hver trykmetode. Agemider og øvrige kemikaier i fim- og trykformfremstiingen regnes som en samet kategori. Desuden er der en aternativ bagategrænse på 0,1 kg per ton produkt indenfor hver kategori og trykmetode av disse kemikaietyper, som ikke behøver at opfyde kravene. Hvis et kemikaie eer materiae bruges i forbindese med mere end en trykmetode, kan trykkeriet ægge mængderne sammen i den aktuee kategori på tværs af trykmetoderne og ud fra dette beregne overhodese af bagategrænserne (f.eks. im). Man kan justere for indkøbte/modtagne mængder af kemikaier/materiaer, som ikke er brugt under året, ved at upoade ageroptæing ved udgangen af året for de enkete kemikaier/materiaer. Der må maksimat være 5 vægt-% af game kemikaier/materiaerne i udøverens ager, som ikke overhoder kravene regnet i forhod ti det årige indkøb i hver kategori og trykmetode. Game kemikaier er kemikaier, der er indkøbt/modtaget før perioden for den seneste årsopgørese. I My Swan Account kan man finde de kemikaier og materiaer, der er kontroerede. For at få et kemikaie opført i My Swan Account ska everandøren eer producenten af kemikaiet/materiaet udfyde og indsende erkæringen, som findes i biag 1. Den udfydte erkæring kan med forde indsendes direkte ti Nordisk Mijømærkning. Dokumentationen ska bestå af en redegørese i henhod ti kravet herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved at væge kemikaier fra en iste og angive kemikaier og materiaer, som ikke findes i My Swan Account. Indtast mængder og upoad redegøreser/ister fra everandørerne over handesnavne samt købte mængder under året. Upoad beregninger som baggrund for eventuee justeringer baseret på ageropgøreser. Kemikaie- og materiaeeverandører ska benytte den eektroniske ansøgningshjæp for everandører i My Swan Account for at få kontroeret deres kemikaier og materiaer. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

13 O6 Sevkæbende im Sevkæbende im, som bruges i f.eks. kuverter, ska ikke skade genanvendesesprocessen. Limen ska være testet i henhod ti INGEDES testmetode nr. 12. Sevkæbende ime, som kun bruges på kacheringsfoier, ti opkæbning eer etiketter og kistermærker, er ikke omfattet af kravet. For at en sevkæbende im ska kunne registreres i My Swan Account, ska der fremsendes en testrapport som viser good eer fair fjernese af im i henhod ti ERPC s pointsystem baseret på INGEDEs testmetode nr. 12 (se anvisningerne i afsnit 3 i biag 1). Dokumentationen ska bestå af en testrapport i henhod ti kravet herover. Limen ska testes på en representativ type af kuverter. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved at væge ime fra en iste. O7 Pastembaager og kacheringsfoier Embaage og kacheringsfoier ti brug for tryksager af papir må ikke være af PVC. Kravet gæder ikke papirtryksager ti brug i særig krævende mijøer (f.eks. udendørsbrug og i autoværksteder). Dokumentationen ska bestå af den udfydte og underskrevne erkæring i Biag 6. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Upoad en kopi af det udfydte og underskrevne Biag 6 i den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account. Pointmuigheder for type kemikaier (20 point totat) Ansøger kan tidees op ti 20 point samet på P3-P6, baseret på, hvike kemikaier omfattet af O5 som anvendes i hver trykmetode. Hvis et kemikaie bruges i forbindese med mere end én trykmetode, kan trykkeriet ægge mængderne sammen i den aktuee kategori på tværs af trykmetoderne og ud fra dette beregne en pointsum og tidee denne sum ti ae de invoverede trykmetoder (f.eks. im). P3 Trykfarver, akker, toner og bæk Point for trykfarver, ak, toner eer bæk gæder dem, som anvendes i de enkete trykmetoder hos udøveren og for akker også dem, som anvendes hos everandører af efterbehanding omfattet af krav O3. Anvendes ingen trykfarver, ak, toner eer bæk 12 Anvendes trykfarver, ak, toner eer bæk (se point for de forskeige typer i biag 1) Anvendes ikke kontroerede trykfarver, ak, toner eer bæk, dvs. sådanne som er tiadte at bruge op ti bagategrænsen 0-12 Anvendes der fere typer beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder (vægt på årsbasis). Den de af produktionen, som ikke trykkes (regnet ud fra papirforbrug), ska vægtes med 12 point, hvis man ønsker point for dette. F.eks. hvis man ud af det samede forbrug af trykfarve og akker har 70 % vegetabiske farver, 10 % mineraske og 20 % UV-ak og derudover har en situation hvor 20 % af papiret går ti produktion af tryksager uden farve, ak, toner eer bæk biver point 0,80*(0,7*10+0,1*7+0,20*1)+0,20*12 = 8,72 point. Vægtning meem ekstern og intern efterbehanding med akering sker ved hjæp af mængde brugt papir ti tryksager, som biver sendt ti de forskeige efterbehandere og mængde brugt papir ti tryksager som akeres internt. Hvis efterbehanderen er kontroeret og benytter akker med forskeige point bruges point for den ak med avest point. 0 Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

14 Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Se O5. Mængden af papir, ti den de af produktionen som ikke trykkes, ska indtastes i My Swan Account, hvis man ønsker point for dette. Mængden papir ti den de af produktionen som akeres hos ekstern efterbehander ska indtastes i My Swan Account. P4 Lim Point for im gæder im som anvendes hos udøveren og hos everandører af efterbehanding som er omfattet af krav O3. Lim anvendes ikke 3 Anvendes ime (se point for de forskeige typer i biag 1) 1-3 Anvendes ikke kontroerede ime, dvs. sådanne som er tiadt at bruge op ti bagategrænsen Undtaget fra beregningen er im på kacheringsfoier og im på foier ti foietryk. Anvendes der fere typer beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder im (i vægt på årsbasis). Den de af produktionen, som ikke imes (regnet ud fra papirforbrug), ska vægtes med 3 point, hvis man ønsker point for dette. Vægtning meem ekstern og intern efterbehanding med imning sker ved hjæp af mængde brugt papir ti tryksager, som biver sendt ti de forskeige efterbehandere og mængde brugt papir ti tryksager, som imes internt. Hvis efterbehanderen er kontroeret og benytter ime med forskeige point, bruges point for den im som giver avest point. Ikke kontroerede efterbehandere med imning giver 0 point. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Se O5. Mængden papir ti den de af produktionen som imes hos ekstern efterbehander ska indtastes i My Swan Account, aternativt et kvaitatitvt skøn af procentandeen af produktionen som ikke imes. 0 P5 Afvaskere Point for afvaskningsmider gæder afvaskere som anvendes i de enkete trykmetoder hos udøveren. Afvaskere anvendes ikke 3 Anvendes afvaskere (se point for de forskeige typer i biag 1) 0-2,5 Anvendes ikke kontroerede afvaskere, dvs. sådanne som er tiadt at bruge op ti bagategrænserne Anvendes der fere typer afvaskere beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte/ modtagne mængder (i vægt på årsbasis). Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Se O5. Hvis en de af produktionen ikke bruger afvaskere ska man markere dette i My Swan Account, for at opnå point for dette. 0 P6 Fugtevandstisætninger Point for fugtevandstisætninger gæder fugtevandstisætninger som anvendes i de enkete trykmetoder hos udøveren. Fugtevandstisætning anvendes ikke 2 Anvendes fugtevandstisætninger (se point for de forskeige typer i biag 1) 0-1 Anvendes ikke kontroerede fugtevandstisætninger, dvs. sådanne som er tiadt at bruge op ti bagategrænsen 0 Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

15 Anvendes der forskeige typer, beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte/modtagne mængder (vægt på årsbasis). Den de af produktionen indenfor en trykmetode, hvor fugtevandstisætninger ikke bruges, ska vægtes med 2 point regnet ud fra papirforbrug, hvis man ønsker point for dette. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Se O5. Hvis en de af produktionen ikke bruger fugtevandstisætning ska man ud fra papirforbrug angive, hvor stor denne ande er i My Swan Account, for at opnå point for dette. 3.2 Fim- og trykformfremstiing repro Pointmuighed for teknoogi i repro (3 point totat) P7 Fim- og trykformfremstiing for trykmetoden Hver trykmetode kan tidees point afhængig af, hviken teknoogi som bruges i repro. Anvendes teknoogi uden brug af fim og trykform (f.eks. digitatryk og fotokopiering) Anvendes teknoogi uden brug af fim, kemikaier, som f.eks. agemider, fremkadere, finisher eer skyevand (f.eks. procesfri Computer to pate uden fremkadese hverken i eer udenfor trykmaskinen) Anvendes teknoogi uden brug af fim og med en maksima mængde brugte kemikaier inkusive brug af skyevand på 1,0 kg per ton produkt per år ti bortskaffese uden udedning ti koak Øvrig teknoogi Korrekturmider regnes ikke som en de af fremstiingsprocessen. 3 point 2 point 1 point 0 point Hvis der anvendes fere typer teknoogi for den samme trykmetode, får man point for den dårigste teknoogi. Aternativt kan man vægte point i forhod ti papirforbrug knyttet ti de forskeige teknoogier på årsbasis. Hvis udøveren ikke anvender egen repro, kan man tidees point for den eksterne everandør, man bruger mest. Dokumentationen ska bestå af en redegørese i henhod ti pointmuigheden herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved at væge teknoogier fra en iste og indtaste mængder papirforbrug for de teknoogier der bruges. Upoad en beregning af mængde brugte kemikaier og skyevand, hvis man ønsker point for dette. 3.3 Udedning ti uft og vand Pointmuighed for fygtige organiske forbindeser - VOC (20 point) Udøveren kan maksimat tidees 20 point i forhod ti indkøb/modtagese af kemikaier omfattet af O5 (afvaskere, trykfarver, akoho, øvrige fugtevands tisætninger og så videre), afhængig af indehodet af fygtige organiske forbindeser (VOC) og afhængig af eventuee systemer for opsaming/ destruktion af VOC. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

16 Hvis det samme kemikaie (f.eks. en VOC-hodig afvasker) bruges i mere end en trykmetode ska trykkeriet fordee mængderne af dette kemikaie i forhod ti mængder brugt papir ti de aktuee metoder, medmindre trykkeriet aver egne separate registreringer af det faktiske forbrug for hver trykmetode. Kemikaier brugt i efterbehandingen fordees på trykkeriets trykmetoder på samme måde. Point beregnes ud fra produktionens størrese, VOC-forbrug og opysninger om eventue opsaming/destruktion af VOC. For heatset kræves også at forbruget korrigeres med måeresutater fra punktudedninger af VOC i henhod ti anvisningerne i biag 7. Information om kemikaiernes VOC-indhod findes i My Swan Account. P8 Udedning af fygtige organiske forbindeser - VOC Hver trykmetode kan tidees point afhængig af kemikaiernes indhod af VOC og opysning om eventue opsaming/destruktion af VOC. Beregn point for VOC i kg per ton papirforbrug på årsbasis for trykmetoden: point = 2* (10 - brugt VOC) Eksempe: Hvis man bruger 5 kg VOC per ton papir og ikke har opsaming eer destruktion af VOC biver beregningen: 2*(10 5) = 10 point Tabe P8 Eksempe på point (afrundet) VOC (kg/ton papir) Point Se særige anvisninger for beregning af VOC-udedninger for b.a. heatset og dybtryk i biag 7. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden ovenfor. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Se O5. For heatset og dybtryk ska ansøger upoade et udfydt exce-skema for manue beregning. Exce-skema udeveres af Nordisk Mijømærkning. Obigatorisk krav ti udedninger O8 Udedning ti uft og vand fra dybtrykkerier Dybtrykkerier må maksimat udede 25 mg krom (Cr-tot) og maksimat 90 mg kobber (Cu) per ton produkt. Udedning af krom og kobber ti aføbet ska måes efter rensningsanæg og før aføbet. En repræsentativ samingsprøve ska indsames hver måned og det årige vandforbrug i cyinderfremstiingsprocessen ska registreres. Mindst en årig anaytisk test ska udføres af et akkrediteret aboratorium for at bestemme det gennesnitige indhod af krom og kobber i de indsamede prøver. Dybtrykkerier ska have et anæg for reducering af emissioner ti uft af krom-6 (Cr 6+ ). Emissioner af krom-6 ti uft må maksimat være 5 mg/ton produkt. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

17 Dybtrykkeriet ska have et ukket system eer et genvindingssystem for touen for at kontroere, måe og registrere VOC-emissioner (kontinuerig on-ine måing) hvor genvindingen af touen er mindst 92 %. Dokumentationen ska bestå af redegørese, beregninger og anayserapport i henhod ti kravet herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Beregning af mængder udedt krom og kobber per ton produkt baseret på anayseresutat og registrering af årigt vandforbrug i cyinderfremstiingen samt anayserapport, ska upoades i ansøgningshjæpen i My Swan Account. Beskrivese af rensesystemet på stedet samt dokumentation for kontro og registrering af krom-6-emissionerne ti uft ska også upoades. Dokumentationen ska indehode testresutat, som viser udedningen af krom-6 i mg per ton produkt. Beskriveser af det ukkede system eer genvindingssystemet samt udfydt exce-skema for beregning af touengenvindingen ska også upoades. Exce-skema udeveres af Nordisk Mijømærkning. 3.4 Energi og kudioxidudedning Obigatoriske krav ti energiforbrug O9 Energiforbrug Energiforbruget regnes som indkøbt energi i form af eektricitet, fjernvarme/ køing og brændser. For en trykmetode må energiforbruget maksimat være kwh per ton produkt/år. Dog gæder: For arkoffset tryk er grænseværdien 4000 kwh per ton produkt/år. For digitatryk er grænseværdien 5000 kwh per ton produkt/år. Energiforbruget for en trykmetode beregnes på baggrund af opysninger på faktura fra everandører af e, brændser og varme ti udøveren i forhod ti produktionens størrese på årsbasis. Hvis trykkeriet har fere trykmetoder og ikke opgør energiforbruget for hver trykmetode separat, ska metoden for fordeing af energiforbruget i biag 7 bruges. Fordening beregnes automatisk i My Swan Account. Hvis udøveren ikke kan dokumentere sit eforbrug på basis af afregning direkte med en eeverandør (f.eks. et inhouse trykkeri), ska udøveren instaere emåere og afæse det årige forbrug. Hvis eforsyningen ikke er centra, ska udøveren enten som minimum instaere emåere for ae trykmaskiner eer aternativt beregne eforbrug (Wat timer) for trykmaskiner som baserer sig på den eeffekt (Watt) som angives i trykmaskinernes produktdatabad og den faktiske brugstid (timer). Det totae eforbrug (eforbrug for trykmaskinerne og øvrigt eforbrug ekskusive eforbrug ti varme) beregnes ved at mutipicere det måte eforbrug fra trykmaskinerne med en faktor 2,86. Hvis udøveren ikke kan dokumentere sit varme/køeforbrug på basis af afregning direkte med en everandør (f.eks. et in-house trykkeri), og trykkeriet ikke bruger e ti opvarmning, ska udøveren beregne sit totae energiforbrug ved at beregne varmeforbruget på basis af bygningens varmeforbrug og ægge dette ti eforbruget. Trykkeriets ande af det samede varmeforbrug i bygningen beregnes ud fra trykkeriets area i forhod ti hee bygningens opvarmede area. Area som eventuet ikke ska medregnes, godkendes på forhånd af Nordisk Mijømærkning. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

18 Hvis trykkeriet benytter ekstern efterbehanding, ska et energiforbrug på 90 kwh per ton produkt ægges ti trykkeriets interne energiforbrug medmindre trykkeriet kan dokumentere et andet energiforbrug hos den eksterne efterbehander. Det gæder a ekstern efterbehanding, dvs. både for efterbehandere omfattet af O3 (undtagesen på 5 % i krav O3 gæder ikke her) og for dem, som udeukkende udfører mekanisk efterbehanding. Trykkerier, som sæger overskuds-energi, f.eks. i form af fjernvarme, kan trække den sogte mængde fra. Eksempe på beregning af energiforbrug fra ekstern efterbehanding: Hvis trykkeriet bruger 500 ton papir per år ti ordrer som efterbehandes eksternt, biver tiægget for ekstern efterbehanding 90*500*(1-30/100)= kwh, hvis trykkeriet har en tota makuaturprocent på 30. Eksempe på beregning af varmeforbrug for et in-house trykkeri: Hvis trykkeriet er på 2000 m 2 og igger i en bygning på m 2 med et totat varmeforbrug på kwh per år, biver trykkeriets varmeforbrug *2.000/ = kwh per år. Avistrykkerier kan fratrække energiforbrug, der er knyttet ti en in-house avisredaktion, hvis dette energiforbrug kan måes separat. Aternativt ska der gøres kvaificerede estimater/ vurderinger, som ska godkendes af Nordisk Mijømærkning. Tisvarende gæder også for andre trykkerier og andre aktiviteter, som ikke er knyttet ti produktionen. Energiindhod i forskeige brændser og fjernvarme fremgår af biag 7. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti kravet ovenfor og årsopgøreser eer fakturaer fra everandører af e, brændser og varme. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved at indtaste e- og varmeforbrug samt eventuee brændsesmængder. Desuden ska der redegøres for beregninger, fra in-house trykkerier. Der ska også upoades årsopgøreser eer fakturaer fra everandører af e, brændser og varme samt trykmaskinens sikkerhedsdatabad og brugstid, hvis dissa er anvendt i beregningen. Pointmuigheder for energiforbrug og kudioxidudedning (20 point totat) Ansøger kan maksimat tidees 20 point samet (se P9-P10) for energiforbrug og for energieffektivisering hos udøveren eer for en kortægning af kudioxidudedningen i everandørkæden. P9 Energiforbrug (18 point) Beregn point for energiforbrug i kwh per ton produkt på årsbasis: Point = 18/2900*(3500 energiforbrug) Energiforbruget beregnes som angivet i O9. Eksempe: Hvis man bruger 850 kwh per ton produkt per år, biver beregningen: 18/2900*( ) = 16,4 point Tabe P9 Eksempe på point (afrundet) Energiforbrug (kwh/ton produkt) Point Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

19 ( Se O9. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointnuigheden ovenfor og årsopgøreser eer fakturaer fra everandører af e, brændser og varme. Føg anvisningerne under O9 for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. P10 Energikortægning, energikider og kudioxidudedning (2 point) Findes en kortægning af energiforbrug i kwh og forsag ti foranstatninger, herunder besparingspotentiae og omkostninger og en pan for energi effektivisering med årigt måbare må. Kortægningen ska omfatte opgørese af det samede varme-/brændsesforbrug og strømforbrug. Opgøresen kan være opgjort på enkete af de mest energiforbrugende aktiviteter, f.eks. trykmaskiner, ventiation og bæsere, beysning og eektronisk udstyr. Kortægningen må ikke være ædre end 5 år. Har trykkeriet et gydigt certifikat/erkæring fra everandør for køb af vedvarende energikider for 100 % af eforbruget. Har trykkeriet et gydigt certifikat/erkæring fra everandør for køb af vedvarende energikider for 100 % af varmeforbruget. Findes en kortægning af kudioxidudedningen i everandørkæden i henhod ti Intergrafs anbefainger fra 2010 eer senere (Intergraf recommendations on CO 2 emissions cacuation in the printing industry, 8th February 2010, 2 point 2 point 2 point 2 point Dokumentationen ska bestå af en redegørese i henhod ti kravet herover samt tihørende paner, rapporter eer certifikater. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved at væge det aternativ der passer, og upoad kortægning og pan for energieffektivisering, kortægning af kudioxidudedningen eer certifikat fra everandør, som viser køb af e eer varme fra vedvarende energikider. 3.5 Affad Obigatorisk krav ti affadspan O10 Affadspan For at ette kidesortering og forsvarig bortskaffese ska der udarbejdes en affadspan for udøveren med angivese af affadsfraktioner fra produktionsprocessen, samt hvem der aftager affadet. De fraktioner og informationer, som typisk ska fremgå af panen findes i Biag 2 og er også en de af ansøgningshjæpen i My Swan Account. Dokumentation for bortskaffese, f.eks. faktura eer årsopgørese fra affads-transportør eer ignende, ska forefindes på trykkeriet. Dokumentationen ska bestå af en pan i henhod ti kravet herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account. Hvis trykkeriet er mijøcertificeret (ISO 14001, EMAS) eer har mijøgodkendese fra myndighederne, er det tistrækkeigt at upoade affadspanen fra systemet sammen med mijøedesescertifikatet/mijøgodkendesen. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

20 Pointmuigheder for affadsminimering (10 point totat) Ansøger kan tidees op ti 5 point samet for P11 i de enkete trykmetoder og op ti 5 point for P12 for minimering af fast og fydende affad hos udøveren. P11 Affadsminimering (5 point totat) Anvendes en af føgende teknoogier ti minimering af farvespid i produktionen af tryksager; automatisk pumpning fra tank, trome eer ignende, kammerrake eer automatisk overførse fra farve-, toner- eer bæk-patroner. Hvis man også bruger farvedåser vægtes disse med 0 point i forhod ti indkøbt/modtaget vægt Anvendes teknoogi for at genvinde brugt afvaskervand eer fugtevand der ikke ængere kan recirkueres (f.eks. inddamper) Genbruges afvaskervand/skyevand ti opspædning af ny trykfarve (f.eks. system for afvaskervand ti opspædning af ny vandbaseret trykfarve i fexo) Anvendes øvrig teknoogi som gør at der ikke opstår fugtevandsaffad og/eer afvaskervandaffad (f.eks. omfattende fitrering af fugtevand eer trykmaskiner uden recirkuerende fugtevand såsom tøroffset og digitatryk) Fitreres fugtevand og eer afvaskervand inden det udedes ti koak (f.eks. med kufiter eer partikefiter) Recirkueres afvaskervandet (f.eks. automatisk afvaskning ) 5 point 5 point 5 point 5 point 2 point 1 point. Dokumentationen ska bestå af en redegørese i henhod ti pointmuigheden herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved at væge den teknoogi, som passer bedst. P12 Usorterat affad (5 point) Beregn point for bandet affad i kg per ton produkt (usorteret fast affad som går ti forbrænding eer deponi) efter føgende forme: Point = 5-mængde bandet affad/4 Hvis man kan opgøre hushodningsaffad separat, kan det trækkes fra. Eksempe: Hvis man har 10 kg bandet affad per ton produkt biver beregningen: 5-10/4 = 2,5 point Tabe P12 Eksempe på point (afrundet) Bandet affad (kg/ton produkt) Point Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden ovenfor og en årssammenstiing over mængder usorteret fra affadstransportøren. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved udarbejdese af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i My Swan Account ved at indtaste mængder. Upoad en årssammenstiing over mængder usorteret fra affadstransportøren. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (37)

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0

Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0 Svanemærkning af 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0 Nordisk Miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien Lexmark X548 farveaser MFP serien Farveøsninger ti produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548-serien Lexmark X548-serien forsyner meemstore arbejdsgrupper med fremragende udskrivningsfunktioner, produktivitetsøsninger,

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

Smart udskrivning. Fremragende farver.

Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Designet ti din trave arbejdsgruppe: Lexmark C950de indehoder A3- farveudskrivning i professione kvaitet,

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi tibyder soekare fordee med maksimat udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i mere

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Fygt propeer pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Hvor rent er vandet du ska pumpe? Hvor rent er væsken du ska pumpe? Er det het fri for pantevækst, fibre, stykker af pastik eer tøj og kude? Har du

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER PROFF guide DANA LIM A/S Københavnsvej 2 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk ACRYL FUGEMASSER Anvendese Hærdesyste Tisat fungicid

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Misfarvning ved

Læs mere

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk MSPOLYMER FUGEMASSER Produkt Anvendese Hærdesyste

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( ".~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>:

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( .~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>: Vekommen ti Gru ndejerforeningen Æbeparken r------ - -- _.--- - - ( ".~ '------. s.>: Indhodsfortegnese..Vekomst 2.Bestyrese 3.Forsikring 4.Dekaration 5.Dekarationsrids 6.Bygningstegning 7.Bepantningspan

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

NUANCE The experience speaks for itself

NUANCE The experience speaks for itself NUANCE The experience speaks for itsef Sammenigning af PDF-øsninger oversigt 8 PDF Create 8 UNDERSTØTTEDE FUNKTIONER Engesk Engesk Professiona 8 Kompatibe med Microsoft Windows XP (32 bit), Vista (32 og

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic

2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2012/2013 At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en af Europas førende producenter af magasiner, reklametryksager og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu MEETING PLANNER Radisson Bu Scandinaia ote, Aarhus C, denmark ekommen ti RAdiSSon bu ekommen Radisson Bu Scandinaia ote er Århus største hote og byens mest naturige mødested. oteet er Sanemærket og har

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Miljøredegørelse 2007

Miljøredegørelse 2007 Miljøredegørelse 2007 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanemærket. 2 Indholdsfortegnelse Miljøredegørelse

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere

---WWF-- N R. l, ~1 A R T S l 9 9 l

---WWF-- N R. l, ~1 A R T S l 9 9 l ----- N R., ~1 A R T S 9 9 Nyttig baggrundsviden om mijø! " Vor fæes fremtid" Denne serie med foreøbig 6 forskeige titer er udgivet med støtte fra fonde og firmaer. Derfor den ave pris. Anmederne skrev

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhæne meem produktionsskoer o erhvervsskoer Reisterundersøese af produktionsskoeeevers uddannesesstatus før o efter deres produktionsskoeophod Udarbejdet af UN-C Bia Sammenhæne meem produktionsskoer

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

...HVIS DU VIL HA BEDRE LYD I BILEN! ODENSE HOLBÆK ESBJERG HORSENS ROSKILDE HILLERØD SILKEBORG SVENDBORG KØBENHAVN www.carsound.dk

...HVIS DU VIL HA BEDRE LYD I BILEN! ODENSE HOLBÆK ESBJERG HORSENS ROSKILDE HILLERØD SILKEBORG SVENDBORG KØBENHAVN www.carsound.dk ODENSE HOLBÆK ESBJERG HORSENS ROSKILDE HILLERØD SILKEBORG SVENDBORG KØBENHAVN www.carsound.dk...hvis DU VIL HA BEDRE LYD I BILEN! BILSTEREO NAVIGATION MULTIMEDIE MONTERING MARINE TILBEHØR 19.- L A T N

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

Regnskab for året 1996

Regnskab for året 1996 Jeg esker de grønne unde Jeg esker de grønne unde med tonernes vuggende fad; jeg esker de banke sunde med sejernes tusindta. Jeg esker hver da, hver banke, med kornets bøgende fugt, hvor fittige hænder

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere