Penalhuset. Klar til en ny folkeskole fra august 2014? Hvorfor og hvordan? Skoleblad for Blære skole 25. årgang - juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Penalhuset. Klar til en ny folkeskole fra august 2014? Hvorfor og hvordan? Skoleblad for Blære skole 25. årgang - juni 2014"

Transkript

1 Pnalhust Skolblad for Blær skol 25. åran - juni 2014 Sidst skolda Frda d. 27. juni 2014 S mødtidr o proram ind i bladt Hy i 2. klass Klar til n ny folkskol fra auust 2014? Hvorfor o hvordan? Farvl til Blær skol. Mr bvæls i dn ny folkskol Lavt lvfravær på Blær skol Tur til Ertbøllcntrt o Skan Vi flyttr rundt ny lokalr Læs mr om diss tin ind i bladt

2 Kær forældr o lvr Skolårt 2013/14 r nu næstn færdit, o ny tidr vntr ftr sommrfrin, hvor dn ny folkskolrform trædr i kraft. J har for t par ur sidn udsndt t nyhdsbrv, hvor I blv orintrt om nol af d ny tin, som båd lvr o forældr vil mød, når vi tar hul på dt ny skolår til auust i år. Oså hr i bladt kan I læs om dn ny folkskolrform, o hvad dn kommr til at btyd for jrs barn. Not af min orintrin r skrvt ftr dvisn ntals frmmr forstålsn. Mn først li lidt praktisk oplysninr vdr. sidst skolda: Proram for sidst skolda frda d. 27. juni 2014 All klassr mødr kl o får fri kl Dans proram: Mornkaff md 6. kl. (Imns står Lpatruljn o t par tilsynsførnd lærr for aktivittr for rstn af lvrn) Mornsan for hl skoln. Ca. 45 min. i klassrn sammn md klasslærrn Aktivittr v/6. klass Fællssamlin i aulan Uddlin af idræts- o svømmmærkr Kl : All har fri LBO har normal åbninstidr Tilbablik.. Når j sr tilba på dtt skolår, r én af d hlt stor tin, dr r skt, at Blær Multihal r blvt færdi o tat i bru. På skoln rådr vi nu ovr modrn o tidssvarnd lokalr o facilittr til idrætsundrvisninn. Dt r n stor læd i dt dali båd for skolns lvr o lærr, mn bstmt oså for børnn i Bobln hrundr d man børn i SFO 2 (juniorklubbn), som flittit bnyttr halln. En andn tin, som j oså vil frmhæv r, at vi i vintrn/forårt nnmført t forsø md n lænr skolda. Forsøt forik i samarbjd md Vsthimmrlands Kulturskol, o 2. o 3. klass havd i 8 ur n lidt lænr skolu (2 timr om un), hvor ovrskriftn var Musikalsk bvæls. Eftr forsøspriodn blv dr nnmført n valurin båd md lvr o forældr. Næstn all kom md positiv tilkndivlsr, o på skoln oplvd vi oså samarbjdt md kulturskoln som frutbart. Drfor vil vi oså i dt ny skolår indå i forskllit samarbjd md kulturskoln. I vil bliv orintrt om dtt samarbjd, når vi har fåt fastlat nærmr dtaljr o indhold. Md dtt skolår udløbr oså n priod for dn nuværnd skolbstyrls, o n ny tiltrædr pr. 1. auust. På skolns hjmmsid kan I s, hvm dr r valt til dn ny bstyrls. Fra min sid skal dr lyd n stor tak til dn afånd skolbstyrls for odt samarbjd nnm fir år. Prsonalnyt Skolns nuværnd prsonal fortsættr ftr sommrfrin. Do har Hll Mikklsn ønskt at å i an md n vidruddannls o har drfor søt om at få sin arbjdstid ndsat til 20 %. Drfor har vi haft n stillin slåt op, o ftr nnman af ansøninrn har t nit ansættlssudval bsluttt at ansætt Ann Bindrup i dn ldi, tidsbrænsd lærrstillin. Ann Bindrup har oså i dtt skolår funrt som lærr vd Blær skol nmli som barslsvikar for Gitt Havaard Bansø. Eftr at all lærrstillinr nu r bsat, r fordlinn af fa o klassr blandt lærrn oså vd at vær på plads. Ann Bindrup blivr dansk- o klasslærr for klass. D to klassr vil på rund af d lav lvtal (5 + 9) bliv btratt som én klass. Do vil dr bliv dobbltbmandin i

3 nol timr om un. Gitt Havaard Bansø blivr ny klass- o dansklærr for kommnd 5. klass. D øvri klasslærr fortsættr md drs klassr. Nærmr dltaljr vdr. hvm d forsklli klassr skal hav til d forsklli fa vil frmå af klassrns skolskmar. Ny måd at oranisr skoln på Dn ny folkskollov har vært på dasordnn vd riti man skolbstyrlssmødr o prsonalmødr i dtt skolår. Ét af spørsmåln har vært: Hvordan kan vi bdst lav n lænr o mr varirt skolda? Ovrvjlsrn o drøftlsrn r mundt ud i, at prsonalt nu blivr oranisrt andrlds nd hidtil. Dr vil bliv t lærrtam, som primært skal stå for undrvisninn i indskolinn (0. 3. kl.) o t andt lærrtam, som først o frmmst skal løs undrvisninsopavrn på mllmtrinnt (4. 6. kl.) Opavn r som tidlir nævnt at lav n lænr, mr varirt o mr flksibl skolda. Drfor ør vi nu op md dn traditionll måd at tænk skol på altså én lærr, én klass, ét fa osv. Vi r ovrbvist om (o har faktisk oså n dl rfarinr), at t lærrtam nnm samarbjd kan skab n skolda, dr passr bdr til d ny krav. Indskolinstamt udørs af: Eva, Ann, Dort, Randi o Anntt (pædao) Mllmtrins-tamt udørs af: Trin, Gitt, Jtt, Hnnin, Ann Mari (pædao) Dr vil bliv viss ovrlap bl.a. vil Nils Bindrup skull hav timr i b tams. Skolskma mødtidr Som allrd mddlt i sidst nyhdsbrv fra kontort, skal d to lærrtam slv læ klassrns skolskma. Hrvd skabs dr mulihd for at lav passnd variationr hnovr skolårt. Dr blivr mulihd for i højr rad at ta udanspunkt i dn nklt lvs fali standpunkt f.ks. vd at lav hold på tværs af klassr i priodr m.v. Elvrn vil drfor ikk få udlvrt t traditionlt skolskma før sommrfrin i år. Dt vitist r nok oså at knd d konkrt mødtidr, som vil bliv følnd: Mødtidr i skolårt 2014/15 All klassr mødr kl på all skolda kl. får fri kl på all skolda kl. får fri manda, onsda o frda o tirsda o torsda Bmærk: På rund af NT s skolbuskørsl byndr skoln 5 minuttr før om mornn ftr sommrfrin altså kl J opfordrr all til at læs mr om folkskolrformn på øvri sidr i bladt. Md dnn orintrin ønskr j all n od sommr Md vnli hilsn Nils Erik Jnsn

4 Orintrin om dn ny skolrform på Blær skol I juni 2013 indik rrinn n aftal md Vnstr, Dansk Folkparti o Konsrvativ om t falit løft af folkskoln. Dn ny rform trædr i kraft fra o md skolårt Intntionn md d ny tilta r at iv lvrn n skolda md mr tid til undrvisnin, md ny o mr varird undrvisninsformr, o md fokus på falihd o trivsl. Dn ny aftal opstillr 3 mål for folkskoln: Folkskoln skal udfordr all lvr, så d blivr så dyti, d kan. Folkskoln skal mindsk btydninn af social barund for d fali rsultatr. Tillidn til o trivsln i folkskoln skal styrks blandt andt nnm rspkt for profssionl vidn o praksis. Man kan oså si dt på n andn måd: Målt md at lav dn nuværnd folkskol om r, at lvrn på sit skal bliv ndnu dytir, nd d r i da. En lænr o mr varirt skolda I dn ny folkskol får lvrn n lænr, mr alsidi o mr varirt skolda. Dr blivr tid til at lær ndnu mr o på flr forsklli mådr klass skal vær i skol i 28 klokktimr om un. Drtil kommr t tilbud om 2 klokktimr md lkticafé/fali fordybls. I alt blivr dt 30 timr om un fordlt md 6 timr om dan fra kl til klass skal vær i skol i 30 klokktimr pr. u. Drudovr får klass tilbud om 3 timrs lkticafé/fali fordybls i alt 33 klokktimr pr. u. Mødtidrn blivr manda, onsda o frda, o tirsda o torsda. Fra skolårt 2014/15 bstår skoldan af fali undrvisnin, undrstøttnd undrvisnin, lkticafé/fali fordybls o naturlivis fortsat frikvartrr. Fali undrvisnin r undrvisnin i fan. I dn ny skol indførs flr timr i fan dansk o matmatik fra 4. klass, da diss to fa r rundlænd for at kunn lær andr fa. Dr indførs tidlir undrvisnin i frmmdspro. Dr skal undrviss i nlsk allrd fra 1. klass (Dtt r vi tyvstartt på allrd i dtt skolår har båd 1. o 2. kl. haft n untli nlsktim). Tysk indførs fra o md 5. klass. Endli indførs to ny fa: Håndværk o dsin o Madkundskab. Md hnsyn til d to sidstnævnt ny fa har skolrn lov til at vnt md at indfør diss til skolårt 2015/16. Dnn mulihd har vi valt at bnytt på Blær skol. Drfor vil lvrn fortsat mød fan håndarbjd, sløjd o hjmkundskab i næst skolår.

5 Undrstøttnd undrvisnin vartas båd af lærr o pædaor. Mninn md dn undrstøttnd undrvisnin r, at dr skal forå lærinsaktivittr, som undrstøttr/udbyr d tin, som lvrn har lært i fan. Nol af timrn vil oså kunn brus til at arbjd md dt social miljø i klassn. Indholdt i dn undrstøttnd undrvisnin kan sålds vær man tin, o dr r inn facitlist at slå op i. Dt r drfor n ny o udfordrnd opav, som lærr o pædaor r blvt stillt. Lkticafé/fali fordybls r t frivillit tilbud til all skolns lvr. Hr r dr tid til at få forklart tinn n kstra an, til at få hjælp md lktirn o til at fordyb si md d tin, dr r særlit svær llr særlit spændnd. For d lvr, som tar imod tilbuddt om lktihjælp/fali fordybls vil mændn af lktir, dr skal lavs drhjmm, forvntlit bliv mindr, mn vi må rn md, at brbt lktir ikk hlt afskaffs i dn ny folkskol. I dt følnd ss rundskmar for hnholdsvis indskolin o mllmtrin: Grundskma for kl. (30 timr) Manda Tirsda Onsda Torsda Frda Faopdlt undrvisni n pr. u Mornsamlin Mornsamlin Mornsamlin Mornsamlin Mornsamlin Fa Fa Fa Fa Fa 3,75 Undrstøttnd undrvisnin pr. u 1,25 Paus pr. u Paus Paus Paus Paus Paus 1, Fa/bvæls Fa/bvæls Fa/bvæls Fa/bvæls Fa/bvæls 7, Spispaus m. aktivittr Fa/bvæls Spispaus m. aktivittr Fa/bvæls Spispaus m. aktivittr Fa/bvæls Spispaus m. aktivittr Fa/bvæls Spispaus m. aktivittr Fa/bvæls 7,50 2, Frut-paus Frut-paus Frut-paus Frut-paus Frut-paus 1,25 Lkticafé/ fali fordybls Undrstøttnd undrvisnin Undrstøttnd undrvisnin Lkticafé/ Fali fordybls Undrstøttnd undrvisnin 3,00 Us 2,00 Lh/ff 18,75 6,25 5,00 18, Bmærkninr: Skmat skal kun btrats som n ramm md fælls mornsamlin for all o fælls pausr for all. Tidspunktrn for fadlt undrvisnin, bvæls o undrstøttnd undrvisnin kan varirs ftr, hvad dr r mulit o ønsklit i tamt blot kravn til fadlt undrvisnin, bvæls o undrstøttnd undrvisnin opfylds. 30,00

6 Grundskma for kl. (33 timr) Mornsamlin Manda Tirsda Onsda Torsda Frda Faopdlt undrvisni n pr. u Mornsamlin Mornsamlin Mornsamlin Mornsamlin Fa Fa Fa Fa Fa 3,75 Undrstøttnd undrvisnin pr. u 1,25 Paus pr. u Paus Paus Paus Paus Paus 1, Fa/bvæls Fa/bvæls Fa/bvæls Fa/bvæls Fa/bvæls 7, Spispaus m. aktivittr Fa/bvæls Spispaus m. aktivittr Fa/bvæls Spispaus m. aktivittr Fa/bvæls Spispaus m. aktivittr Fa/bvæls Spispaus m. aktivittr Fa/bvæls 7,50 2, Frut-paus Frut-paus Frut-paus Frut-paus Frut-paus 1,25 Fa/bvæls Fa/bvæls Fa/bvæls Fa/bvæls Fa/bvæls Paus Paus Paus 0,50 Lkticafé/ fali fordybls Lkticafé/ Fali fordybls Lkticafé/ Fali fordybls 4,50 3,00 Lh/ff 23,25 4,25 5,50 23,25 9,75 Bmærkninr: Skmat skal kun btrats som n ramm md fælls mornsamlin for all o fælls pausr for all. Tidspunktrn for fadlt undrvisnin, bvæls o undrstøttnd undrvisnin kan varirs ftr, hvad dr r mulit o ønsklit i tamt blot kravn til fadlt undrvisnin, bvæls o undrstøttnd undrvisnin opfylds. 33,00 Mr bvæls r t krav i dn ny skolrform. Hlt konkrt skal skoln lv op til, at all klassr har minimum 5 x 45 minuttrs bvæls om un. Hr kan fat idræt/svømnin tæll md, mn dr skal mr til nd dt. En dl af timrn til undrstøttnd undrvisnin kan oså anvnds til bvæls/motion, mn på mllmtrinnt r situationn dn, at når klassrn har haft drs timr i fan, så r dr kun ansk lidt tid tilba til dn såkaldt undrstøttnd undrvisnin (frmår oså af rundskmat). Drfor vil dt vær nødvndit, at dr i t vist omfan blivr undrvist på n måd, så man båd har t fa o samtidi oså bvær si. Dr skal mr bvæls ind i dn fali undrvisnin. Trivsl o inklusion I dt ny skolår blivr samarbjdt mllm lærr o pædaor styrkt. I indskolinn vil dr vær n pædao, dr vartar n stor dl af dn undrstøttnd undrvisnin. Dn samm pædao r lilds tilknyttt SFO n sålds, at vi sikrr os, at dr r sammnhæn i barnts hvrda. På mllmtrinnt blivr dr oså tilknyttt n pædao, som oså har sin an i SFO2 (juniorklubbn)

7 Andr aktørr I dn ny skolrform læs dr op til, at skoln i højr rad skal samarbjd md kstrn aktørr. Dtt kan ksmplvis forå vd at samarbjd md lokal forninr, kulturskol m.fl. Man talr om brbt Åbn skol, hvilkt oså kan forstås sålds, at lvrn jævnlit undrviss udn for skolns fir væ, i højr rad brur lokalmiljøt i undrvisninn m.v. SFO o SFO2 Slv om skoldan ftr sommrfrin blivr lænr, vil dr fortsat vær t odt fritidstilbud til dit barn i Bobln. SFO SFO n r t tilbud til børnn i klass. Bobln vil fortsat hav åbnt om mornn før skoltid o om ftrmiddan, når skoln sluttr kl For 3. klass vil dr i løbt af årt vær nol særli aktivittr. SFO2 (juniorklub) SFO2 r for all, dr år i klass. SFO2 vil fortsat hav åbnt tirsda o torsda ftr skoltid (fra kl ) Læs mr om skolrformn: På bl.a. ndnstånd links kan du læs mr om skolrformn: Undrvisninsministrits informationssid: Vsthimmrlands Kommuns informationssid: Lærr på kursus i Bvæls i undrvisninn Mon lærrn r i stand til at brin mr bvæls ind i undrvisninn? Ja, dt kan vi vist odt rn md. I hvrt fald dlto all forldn i t DGI-kursus, som havd til formål at iv lærrn od idér til opavn. Hr r t par fotos fra sancn :

8 Mr bvæls o lærdom i skolårdn Skolårdn r for nyli blvt friskt op md tal- o bostavslanr, n taltavl fra o t computrtastatur. Alt sammn for at iv flr mulihdr for at brin bvæls ind i undrvisninn. Hr r t par situationr fra skolårdn: Lpatruljn Lpatruljn skal nu si farvl til Alksandra o Mikkl G. D har i to år vært md til at ør lpatruljfrikvartrrn aktiv o sjov. Alksandra o Mikkl har sammn md Ida, Lærk o Andrs vært od til at sætt l i an for skolns øvri lvr to frikvartrr hvr u. Dt r md læd o namnt, hvr an d år ud til frikvartrrn for at sætt l i an. Nol da r ln dlt op, så dr r l for 0. til 3. klass o l for 4. til 6. klass. Andr da r dr pil i n rupp o drnl i n andn rupp. Lpatruljn har oså af o til l, hvor all skolns lvr lr sammn. Vi r riti stolt af vors lpatrulj. Drs mål r, at lvrn på Blær Skol kan rn md dm. D aflysr aldri d vælr bar l, dr passr til vjrt o hvis rnn silr nd, så r dr jo halln. I sn o kuld kan dt sk, at lpatruljn ivr n kop kakao ftr aktivittrn. En andn tin, som r så fantastisk i vors lpatrulj, r, at dr r plads til all o dt lykks på n fin o ordntli måd. Eftr sommrfrin kommr dr ny lvr md i lpatruljn. Dt blivr Frida o Olivia, som har søt pladsrn ftr Alksandra o Mikkl. Når man startr som lpatrulj, blivr man uddannt linstruktør på Dansk Skolidræts lpatruljkursus. I samarbjd md Dansk Skolidræt, r dt blvt planlat, at kurst afholds i Blær Multicntr til auust for vors o andr skolrs lpatruljr. Lpatruljn sir tak til Alksandra o Mikkl o vlkommn til Frida o Olivia. Vi lædr os til dt ny samarbjd o vi lædr os til at sætt an i frikvartrrn i dt ny skolår. God sommrfri til all

9 Lokalforandrinr Vi har an i n dl lokalmæssi ændrinr. Dn aml ymnastiksal r blvt vors ny musiklokal o blivr oså brut til bl.a. mornsamlin. Hrvd r aulan blvt frijort til andt formål. I aulan vil dr indn så læn bliv indrttt t nyt skolbibliotk, som i dans spro hddr Pædaoisk lærinscntr. I dt aml skolbibliotk blivr dr indrttt dls t mødlokal o dls t lokal md lærrforbrdlsspladsr. Så hvis non har bmærkt, at dt rodr lidt på ann i diss ur, så har I hrmd fåt forklarinn. Pdlln o hans mdhjælpr har riti travlt. Hr ss t par fotos fra drs arbjd: Blær skol har købt t CENTER For få ur sidn har vi fåt lvrt t såkaldt LEGO Education Cntr. Dt r t mt omfattnd lærinsmatrial, som bstår af n mass loklodsr md tilhørnd tknisk komponntr. Vi forvntr, at lvrn kan lær mt af at arbjd md LEGO-matrialt, som først o frmmst skal anvnds til dt mr naturfali o tknisk områd. Dr r do oså lærinsmatrialr til andr fa. Vi tænkr, at LEGO-matrialt, hvortil dr oså tilhørr computr-softwar, vil vær mt rlvant at anvnd båd i dn fali undrvisnin, mn bstmt oså i d undrstøttnd timr.indtil nu r dr kun li blvt tid til at snus til d man ny

10 kassr md LEGO-udstyr. Hr ss t par fotos fra fadan, hvor d andr var ud for at ta idrætsmærkr: 5. klass var i Skan juni Vi rjst md båd bus, to o apostlns hst til toppn af Danmark. Hr bod vi på alltidrs vandrrhjm. Pirn havd t værls o drnn havd ét. Dt var hldivis indrttt sådan, at drnn lt kunn drill pirn o omvndt. Udnfor var dr n djli boldban md basktballnt o dr var rili plads til at spill lanbold. Mad kunn d oså lav på vandrrhjmmt. Flæskst md dt hl o n ovrdådi mornmad. Dn først da vandrd vi ud til Sandormn, som kørt os ud til Grnn. Dt bumpd hlt forfærdlit. Dt var sjovt at stå ud i vandt, hvor Kattat o Skarrak møds. Vi mått hav n is at styrk os på, indn vi bsøt Bunkrmust. Hr var dr uniformr o våbn. Dt virkd alt sammn not uhylit. Fra toppn af bunkrn kunn man s lant omkrin. Skan musum var n stor oplvls. Vi så d smukkst billdr af d brømt skansmalr. Vi kan odt forstå, hvorfor d r så brømt. D var mt dyti. Dnn sommr har must særlit fokus på malrn Laurits Tuxn. På Bamsmust var dr hlt fantastisk udstillinr md bamsr i forsklli dratr o positionr md vidt forsklli barund. Dr var forsklli pynttin, som frmhævd udstillinrn. Nd på havnn var dr slvfølli man båd - mst lystbåd o nol normt stor fiskrbåd. Dr lå n sko i vandt - mt mærklit.

11 Slv byn r n mt hyli by. Dr r riti man ul hus, o Jtt så næstn dm all, for hun fór vild o kom for snt hjm. Vi andr shoppd i åadn. Vi købt slik, slik o slik. Nol af os købt n av til farmand, for dt var jo Fars da dan ftr. Hnnin var så sød at køb n pøls til lærrværlst. Dt var n djli tur. Vi kan kun si, at hvis I aldri har bsøt Skan, syns vi, I skal ør dt. På tur til Ertbøll md 3. o 4.kl. fra Blær skol. Hr i maj har 3. o 4.kl. fra Blær skol arbjdt sammn i nol af historitimrn om mnt Ertbøllkulturn. Eftr at vi all havd fåt t vist kndskab til Ertbøllkulturn, dro vi så på tur ud til Ertbøll for at bsø must. Dt var n riti spændnd o lærri da. Vi fik rundvisnin o undrvisnin af musts undrvisr Kim Callsn. Drftr så vi n film om priodn, o så skull all i an md at prøv at skyd md bu o pil. Eftr lidt trænin var dr flr lvr, dr udvist talnt for dnn disciplin, o man synts oså, dt var vældi sjovt at prøv. Vjrt var djlit, så drfor to vi vors madpakkr md nd til skræntn, hvor vi kunn å på opdals i landskabt o dt områd, hvor dn stor køkknmøddin r blvt fundt. Flr lvr hjmbrat spændnd fund fra strandn.

12 Vi fik oså st n riti lvnd huorm. Not som især pirn synts var skræmmnd o drnn synts var spændnd klass sir farvl til Blær skol På Blær Skol. J vil rn fortæll lidt om min tid på Blær Skol, hvor j har åt i skol i 7 år. J vil fortæll om min oplvlsr, min lærr o min klasskammratr. J startd i 0. klass i 2007, hvor j skull hav Eva som lærr. Min bdst kammrat hd på dt tidspunkt Tobias. Vi lært n mass tin, o dt var båd sjovt, mn oså svært nol an md at læs o skriv. Om frdan havd vi filmfrda, o dr hyd vi os sammn. O vi havd oså n skolfst, hvor man skull komm o spis mad, hy, dans o llrs bar hav dt sjovt. Sådan n fst r dr hvrt år. Hvrt år r dr oså motionsda, hvor vi skal ud at rør os. Dt kan j oså odt lid. Da j startd i 1. klass, så skull vi hav ny lærr, o d hd Dort o Randi. Dort blv min klasslærr, o Randi skull j hav til matmatik. Dort o Randi undrvist mi o min klasskammratr sammn hlt op til 4. klass. O ftrhåndn, som tidn ik, så blv j oså bdr o bdr til at læs, skriv o rn. Mn dt var lidt svært i startn. I 2. klass ik dt jo frmad md at lær mr o mr, o j havd dt odt. I 3. klass skull vi til at hav nlsk, o dt var mt sjovt, da j skull lær t nyt spro. Dt var slvfølli oså lidt svært. Vi skull oså til at start md at hav svømnin, o dt kunn j

13 odt lid. J skull li bliv try vd at vær i vandt, mn da j blv dt, så var j mt lad for dt. I 4. klass startd j oså I juniorklubbn, fordi j ikk kunn å i frittrn lænr. Dt var oså sjovt at start md at vær dr. Dt kan man 2 an om un ftr skol. Dt r tirsda o torsda ftr skol. Dn voksn i Juniorklubbn hddr Annmari. Da j startd i 5. klass, så skull j ikk hav Dort mr som klasslær, mn min ny klass lærr blv Randi. Til dansk skull vi hav Jtt, som j ikk kndt. I 6. klass fortsatt vi md Randi o Jtt. Vi skull oså på lrjtur til Bornholm, o dt havd j lædt mi mt til. Vi skull afstd fra d. 22/9 d. 27/ Vi skull møds kl i Blær, o så kørt vi drfra kl Forældrn kørt sammn til Hobro, hvor vi, altså lvrn, skull md tot til Købnhavn. Vi ankom til Købnhavn, hvor vi var n tur i Tivoli, o dt var riti hylit. Vi ankom til Bornholm snt om aftnn, hvor vi var odt trætt. Vi havd nol od da md man od oplvlsr. Vi var blandt andt i Ekkodaln, Østrlars Rundkirk, Rokkstnn, Duodd strand, Hammrshus, Christiansø o Gudhjm svømmhal. Vi fjrd oså Tha s fødslsda, som var om tirsdan. Blær fik oså n stor o flot ny hal, som hddr Blær Multihal. Min famili o j var oså nd til indvilsn. Vi har oså holdt n afslutninstur, som blv holdt i Fårup Sommrland. Vi skull møds dropp md d andr fra klassn kl Dt var n suprfd tur, hvor vi prøvd man tin. J prøvd Orkann omkrin 12 an, o dn r hlt vildt sjov o mt sj. Man siddr i von/sædr, som hænr undr skinnrn. Dt r altså vildt fdt. Vi havd madpakkr md, som vi spist til frokost. O snr fik j is o slushic. Til sidst blv j mt våd, da j prøvd Træstammrn o Rivr Raftin. Mn dt var simplthn n od afslutninstur. Blær Skol r n lill skol, hvor all kndr all, o dt r n fordl, så man kan snakk sammn på kryds o tværs. J skal jo start på n ny skol ftr sommrfrin, o dt lædr j mi til, mn dr r oså man tin, som j skal si farvl til. Så dt r md blandd føllsr, at dt r slut snart. Blær Skol Af Alksandra Calmann Skrvt af Alxandr. Har åt på Blær Skol i snart 7 år o skal så drftr ftr sommrfrin på Hornum. I d 7 år har dr vært n mass, tur o udflutr som j blandt andt har tænkt mi at fortæll om, fx. Da vi var på Bornholm llr Fårup hr i søndas (dn 1 Juni), o slfølli hvordan dt har åt/vært hr for mi! Min skol an: Hlt tilba fra da j startd i skol, var dr n dl pir n dr r nu, tror nok dr var ca. 8, som j altid var sammn md, o dt var altid pir j ld md o aldri drnn, mn så i 4 klass byndt o var n nol pir at flytt o skift skol o dt byndt så at å lidt nd ad bakk for mi, mn dt værst var nok da j fik at vid at Monica skull skift skol især fordi vi havd dt så odt sammn. Før Monica skiftd skol var vi ca. 5 pir i klassn o to af dm var Prnill o slfølli Monica, nol af dm j altid var sammn md, mn dsværr skiftd d (b) skol.. Da j så var rykkt op i 5 klass byndt j at vær lidt mr sammn md drnn fra min klass, problmt var bar vi intt havd tilfælls, mn ftr tidn blv dt bdr. En tin j allr bdst kunn lid vd 5 klass var nok da Randi kom ind af dørn sidst år o vill hav 2 frivilli til lparthuln som så skull start i 5 klass, o da hun så kom ind o sad hvm dt var, blv j slfølli riti lad.. bar at dr skull vær 2 o dn andn var Mikkl:P

14 Da vi rykkd op i 6 klass trin kunn j næstn ikk tro at dr var t o kun t år tilba på min djli skol, mn ikk nok md dt føls dt som om at d man måndr kun var t par måndr, mn n tin j lædr mi hlt vildt til r nok d sidst da før sommrfrin for dr skal vi spill rundboldt mod lærrn hvor vi vindr, o hvis vi ik vindr sir vi bar at vi lod dm vind:p o så Quizn, mn dt r ikk n tin lærrn skal læd si til for dr skal bar ivs as fordi dt r jo vors sidst år, mn hvad dt r, blivr n hmmlihd:p *Ond lattr* FÅRUP SOMMERLAND: Som nævnt lænr opp i stiln var klassn (+ nol voksn) i Fårup Sommrland, o dr var vi opp i ca. 8-7 timr. Før vi mått å ind skull vnt på all var vd indann o foran indann var dr t KÆMPE rn o t KÆMPE pindsvin o fordi dr var nol dr stadi stod i kø vd billttrn skull tidn li udnytts md at kramm d sød KÆMPE dyr, da så d sidst kom skull vi å hn til stdt hvor all tinn var o man kunn møds. J ik sammn md Tha o Kirstin o n an i mllm kom Chistophr o Sbastian li md os. Dn først karvosl vi skull prøv var slfølli "Lynt" som kørt 80 km/t på 3 skundr, o dt var oså Tha's først tur i "Lynt" så dt var oså not særlit.. llr not:p Da turn var færdi løb vi nd for at s vors billd, o, ja, dt var, pænt? o slfølli købt j dt så j har dt som mind, rinr stadi når j kir billdt<3 I Fårup lavd vi ikk så mt andt nd at prøv karvosllr, mn så på t tidspunkt vill vi lokk Randi op i "Rvr raftin" llr sådan not, o vi synds ikk Randi blv nok våd så vi prøvd at lokk hnd op i "Træstammrn" mn dt var udn hld. Da klokkn slo 17:00 skull vi møds o ta hjm, o turn hjm var pæn lan, mn not dr var svært var nok at sov (i frd) fordi j kørt nmli sammn md Kirstin o Tha o d har dt md at LARME!!!!! Da j så var kommt hjm var min bror o Anni i an md at lav aftnsmad til mi o min forældr dr var på vj hjm fra Prah. Bornholm: Hr dn 28 oktobr mnr j, skull klassn på ljr tur til Bornholm i n u sammn md to lærr o dt var Randi o Jtt dr var md os. J har stadi n mass mindr fra Bornholm fx. Da vi var i hammrs hus, o dr var n uid dr vist os all muli sj stdr o fortalt hirstorir, mn n tin j nok aldri vil lmm var nok at man var li vd at fald i søvn:p uh llr da vi skull ud til Rokkstnn, dt var sjovt at s dn ftr at så man har snakkt om dn, o så prøvd vi all at rokk md dn, llr da vi var i svømmhaln, dr var dr n ma sjov rusjban o på t tidspunkt prøvd vi all at kør på n an, mn dt ik ikk så odt for vi kunn ikk hold fast på hinandn, mn n mission vi aldri fik fuldført, var at få Randi o Jtt nd i vandt. Da dr nok kun var 3 da tilba før vi skull hjm fik pirn nol ny vnnr som vi snakkd mt md o tit bsøt os, o j snakkr stadi md dm, vd bar ikk om Kirstin o Tha ør dt, mn oså drs navn, dt r ikk nol man/j hør hvr da, dn n hd Olin (lisom dn dr bi:p) o hnd dn andn hd Clia. En tin nok vi all lskd vd Bornholm var nok når vi kom hjm fik vi lidt-mt (dt var forskllit) tid hvor vi mått å rundt ud i byn llr bar li o slapp af, o så på t bstmt tidspunkt skull vi så møds o å ovr o få not mad, oså ftr vi fik mad fik vi lidt tid o så skull vi møds o skriv dabo. At å på Blær Skol n riti od oplvls man kan få, o dt r bar synd for dm dr ikk år dr.

15 På Blær skol r dr så man fd tin, fx. Tar skoln o klassrn tit på tur o udflutr fx. all 6 klassrr kommr til Bornholm, o all d hyli koncrtr, skol fstr, sidst skolda, o mt mr oså fordi at Blær har t stort fællskab o dr altid tid til n o hvr o vi all hjælpr all fx md halln, dr var dt nu flr frivilli fra byn dr hjalp mn D har nok åt på Blær skol o vill rn hjælp dn ;P Hr ftr sommrfrin startr j som sat på Hornum o dt blivr n dl andrlds n hvad j r vandt til, oså dt dr md at j skal bynd at bru bussn om morn, o Hornum r n dl størr n Blær, mn dt skal nok å, mn n tin j lædr mi til r nok at j har man vnnr fra Hornum, så j kommr nok ikk til at føl mi aln<3 Min tid på Blær skol Hj j vil fortæll lidt om min tid på Blær skol. J har åt på Blær skol i 7 år, o har haft dt riti sjovt. J vil fortæll lidt om d bdst tin på Blær skol. Sidn Blær skol r sådan n lill skol, kndr vi all sammn hinandn rimli odt. J syns, dt r mt djlit, at vi all kndr hinandn. Når man kndr hinandn, r man nmli mt mr try. Vi r ikk så man i klassrn, som vi nan var på Blær skol. Hvilkt ntli ikk r træls, j r slv lidt lilad md dt, så læn dt år odt på skoln. Skoln år fra 0. til 6. klass, dr var nan n 7. klass, mn dn blv fjrnt. J år slv i 6. klass. Hvrt år har vi n skolfst på Blær skol, hvor hvr klass skal hav bodr i klassn. Når man skal lav bodrn i klassn, får man all skol timrn til at lav dt indn aftn. På Blær skol har vi man turr. til fx tatr, quiz konkurrncr o ljrtur. For ikk så lan tid sidn var mi o min klass på Bornholm. På Bornholm bod vi i Gudhjm. Vi så all muli tin som rokkstnn, Hammrshus, Opalsøn, Duodd dt var supr sjovt at s all d tin md klassn. Nu hvor vors klass snart rundr af på Blær skol, havd vi n lill tur til Fårup Sommrland, hvor forældr o søsknd mått komm md, J ik mt md min famili, mn j havd oså nol tur i orkann o rivr raftin md nol fra klassn. Dt var oså n ma fd oplvls. Blær skol r hlt sikkr n mt od skol, md od lærr o lvr. J har så man mindr fra Blær, o dt har vært n supr od oplvls på Blær skol hl vjn innm. Nu hvor vi skal til at flytt til n lidt størr skol, blivr dr man ny prsonr, som man skal til at lær at knd. Håbr dt blivr n od ny skol. Lavt af Frank Dahl Andrsn Min tid på Blær Skol Af Kirstin Yttin Hj j r lv på Blær Skol, o har vært dt i næstn 7 år nu. J vil fortæll lidt om, hvordan dt har vært at å på Blær. O lidt om dt j har oplvt. J år i 6 kl. o har oplvt n mass sjov o ny tin. J har vært på Bornholm, i Fårupsommrland o zooloiskhav Vi har vært på Bornholm md klassn, hvor vi lavd n mass sjov tin. J kan husk turn dr ovr. Vi skull op kl 5, fordi vi skull md t to kl 6 fra Hobro. Eftr vi var kommt af tot i Købnhavn, skull vi i tivoli. Vi prøvd man sjov tin i tivoli, som f.ks. dt yldntårn, dt flyvnd tæpp. Ja vi var slv ind o spis i Grøftn, dn rstaurant, dr lir i tivoli. Vi var i tivoli hl dan li til kl 17, hvor vi skull vidr md n færn til Svri o vidr til Bornholm drfra. Dt var n od tur o vi hyd os mt på Bornholm. Vi så n mass tin f.ks. Hammrshus o Rokkstnn, hvor vi prøvd på at rokk dn. På dt vandrhjm vi bod på, var

16 dr od mad. Vi sov i køjsn, for vi var jo afstd hl klassn o 2 lærr. Pirn bod sammn o drnnd bod sammn. O dt var vist dt om Bornholm. På Blær Skol har vi n julavfrmstillinsaktivittsda hvrt år, hvor vi lavr julavr til vors famili o vnnr. Dr r man forsklli tin man kan lav hvrt år. Min mor har nol an hjulpt md håndarbjd tinn o min far har hjulpt md sløjt tinn. Vi har oså koncrtr på Blær Skol. Vi har julkoncrtr o forårskoncrtr. Min klass o mi r tit md i dm, mn dr r man andr klassr md oså. Dr r oså folk, dr ikk år på Blær Skol mr. F.ks. Juli Hyldall o Ccili Søård, dr oså optrædr. Oså kort r md til koncrtrn o synr folk i an. Hvis man r lv, så kan man invitr sin bdstforældr o sin forældr. Vi r jo ikk så man på skoln, så vi har ymnastik sammn md andr klasstrin. Mn vi r dlt op i pir o drn. D små klassr har ymnastik sammn, alså 0-1, 2-3, J har vært lad for dn aml ymnastiksal mn j r sur. At li, når min klass skal til at flytt, så byr d n ny flot hal, som vi næstn ikk når at bru. Dt kan odt vær, at vi ikk har rt man lvr. Mn vi har mt sammnhold i klassrn. Vi arbjdr odt sammn o for dt mstr får vi t odt rsultat ud af dt vi lavr. Mn dt kan vi takk vors lærr for, dt r jo dm dr har lært os dt vi kan D lærr j har haft mst, r Randi o Dort, d har hjulpt mi md man tin, stor som små. O j har haft dm til man tin som f.ks. Dansk, matmatik o nlsk. En af d traditionr vi har på blær, r rundboldt. Hvrt år spillr 6 kl. rundboldt md lærrn. Dtt r for at lav n sidst tin md lærrn. J lædr mi mt til at komm ovr på dn ny skol, mn dt r lidt skræmmnd, at komm ovr sammn all d ny mnnskr. Mn slvfølli vil j komm til at savn Blær Skol. Min tid på Blær skol J vil rn fortæll lidt om min tid på Blær skol. J har åt på Blær skol i 7 år. D syv år vil j rn fortæll om. Dt j har oplvd. Sidn j kom på Blær skol fandt j ud af at dt var n lill skol. Hvor at all kndr all o at s all hy si sammn. Fra 0. klass til 6. klass. Dr r ikk man lær på skoln fordi vi r sådan n lill skol, dt r dr for at vi holdr så odt sammn. Enan var dt op til 7. klass, o d jord så at dr var to klassr dr blv nødt til at å ud af skoln, på samm tid. En an om årt r dr n skolfst i fbruar. Hvor all klassr har n llr flr tin ind i klassrn. Dr r forskli tmar hvrt år. Dr r oså julafslutnin hvor all klassr pyntr op md jul tin som man slv lavr. På Blær skol r dr ljrtur hvor 2. o 3. klass var i Roldskov. Vi lavd båd spark til bøttn, o så film. I statn af 6. klass to vi til Bornholm, hvor vi først to op på skoln hvor vi så to til Hobro oså dr fra to vi til Købnhavn oså to vi i Tivoli. Dr var vi i 5 timr til at lav dt vi vil, oså spist vi i 1 tim så vi var dr i alt 6 timr. Så ik turn til Bornholm hvor vi så lidt af vært. Sønda dn var 6. klass i Fårup sommrland md nol forældr o søsknd. Chorstoffr o j ik sammn hl dan, vi prøvd Orkann 15 an. Vi blv vist all sammn våd i træstammrn, mn dt var n hyli da. Lavt af Sbastian Borup Sørnsn.

17 Min tid på blær skol. J vil fortæll lidt om d tin dr r skt for mi hr på blær skol i løbt af d næstn syv år j/vi har vært hr. J kan odt lid dn hr skol fordi dn r så lill så all kndr all o i timrn kan all få sat not udn hl timn år md dt fordi fx. i vors klass r vi kun llv så all kan få sat not o få hjælp hvis dr r bru for dt o så har vi nol supr od lærr dr r dr for n når man har bru for dt. Dt først j kan husk fra skoln r fra dnan j ik i nult klass vi fik altid tidlit fri o vi så film hvr frda dt var hylit at sidd dr o s film hl klassn sammn. I år havd vi hjmkundskab dt var oså sjovt o vi lavd mt forskllit mad. dr var man dr larmd mn dt var sjovt at lav mad o Ann var n od hjmkundskabslærr. Så n da da Malth havd vært i London o var kommt hjm havd han not slik md som vi mått sma i klassns tid dt var blandt andt nol bolsjr som kom fra Harry Pottr filmn o som smat af fx. jordbær llr ørvoks (dr stod på æskn hvad dt var) o så av Malth n til Jtt md ørvokssma dt var supr sjovt måsk fordi dt hun jord var at band o å hn til skraldspandn. Så r dr slvfølli skolfstrn o skolafslutninrn. Dt har altid vært sjovt især dn skolfst hvor all lavr aktivittr i klassrn, julafslutninn hvor vi altid skull sidd o klipp klistr dt har vært sjovt o så r dr slvfølli sommrafslutninn hvor vi år til sommrfri o hvor sjtt klass spillr rundbold o lavr quiz. Dt r vors tur til dt i år o j lædr mi hlt vildt til dt. Dt blivr først an non sind at vi (lvrn) får lov til at bstmm ovr lærrn. Så har j åt i Juniorklub hr d sidst par år lisom så man andr. dt har vært sjovt o hylit o vi har lavt n mass krativ tin hvr an skull vi not nyt. Dt var ikk all dr var md til dt mn dt ør dt ikk mindr sjovt. I år var vi oså på Bornholm dt var oså båd sjovt o hylit o vi så n mass flott tin, købt n mass slik o hyd os o j havd fødslsda imns vi var drovr så om mornn kom all ind o san fødslsdassan for mi o sad tillykk. I vintrs var hl skoln oså i dn aml by. Dt var oså båd sjovt, hylit o koldt o vi købt oså lidt slik dr o så n mass aml hus o var på dt dr løb hvor vi skull rundt i nol af husnd o svar på nol spørsmål. J synts j har n mass od mindr hr fra Blær skol, nol af dm vil j sikkrt aldri lmm o nol af dm vidst j ikk at j stadivæk havd. J synts at dt blivr spændnd at komm på n ny skol o prøv not nyt o mød nol ny prsonr mn j kommr hlt klart til at savn blær skol dr blivr oså man ny tin j skal sætt mi ind i fx. hvor lir hvad o så skal j skal husk n hl mass navn. Så dt blivr n stor omvæltnin for mi at komm på n ny skol. Så på n måd r dt spændnd mn dt r oså skræmmnd md all d forandrinr dr kommr. Af Tha Jul Fischr.

18 Fada d. 12. juni Torsda d. 12. juni var dr fada for kl. D flst af lvrn valt at få mulihd for at aflæ prøv i forsklli atltikdisciplinr md hnblik på at få idrætsmærkr. Hyda md andn klass Kasprs mor kom på bsø o vi ristd pølsr o brød. Først ld vi dronnin Marrth-fan o En mand frm for n nk. Vi Ld i Hulr. Nils spilld nol san o vi ristd oså skumfidusr. Dt var mt odt. Vi fik lavt n mass sjov tin. Til sidst spilld vi rundbold. Kaspr o Manus 2.kl

19 Lavt lvfravær på Blær skol Danmarks Radio har kit på lvrns fravær i d dansk skolr. På rundla af skolrns ristrrin af fravær i skolårt 2012/13 har DR oplistt skolrn ftr hvor mt lvfravær, dr r på all landts skolr. Hr har Blær skol indtat n flot plads nmli som dn skol i hl landt, hvor dr r næstmindst lvfravær. Ndnfor ss t udsnit fra DR s hjmmsid. Bund-10: Hr r skolrn md mindst fravær På d folkskolr md mindst fravær r lvrn næstn aldri væk. HUSK Glmt tin Glmt tin kan afhnts i dn først u af sommrfrin. Uafhntd tin vil hrftr bliv ivt bort.

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

10. klasse 2011/12. Lyngby-Taarbæk Kommune

10. klasse 2011/12. Lyngby-Taarbæk Kommune 10. klass 2011/12 Lynby-Taarbæk Kommun Hvorfor væl 10. klass? Inhol 10. klass r n ann må at å i skol Du skal væl 10. klass fori: u får lærr, som r vant til at unrvis i t unomsmiljø u vil uvikl i falit

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Statuskonference ISI 2015

Statuskonference ISI 2015 Institu Naturfagns Didaktik r Statuskonfrnc ISI 2015 r - Jan Sølbrg Lktor, vicinstitutldr Institu Naturfagns Didaktik Købnhavns Univrsitt hdns Institu Naturfagns Didaktik r Formålt md valurn r udn strudn,

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale Skoltjnst Ryk undrvisningn ud på Ballrup Musum og lad børnn lg sig til læring. Kontakt: Sara Kvist sgk@balk.dk Undrvisningsmatrial Barn i Ballrup år 1900 I skol Lg og lgtøj Børn i arbjd Ballrup Musum www.ballrupmusum.dk

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

LIVSPARAT. styrker, robusthed og fremtidsplaner. Unikt kursus og undervisningsmateriale til lærere og pædagoger i udskolingen. et samarbejde mellem

LIVSPARAT. styrker, robusthed og fremtidsplaner. Unikt kursus og undervisningsmateriale til lærere og pædagoger i udskolingen. et samarbejde mellem LIVSPARAT styrkr, robusthd og frtidsplanr Unikt kursus og undrvisningsatrial til lærr og pædagogr i udskolingn t saarbjd ll Sid 2 Indholdsovrsigt Livsparat prograt... s. 4 Hvorfor LIVSPARAT lig nu?...

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til.

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til. 1. Srvicnivaur Srvicnivaurn udgør n dl af d samld kravspcifikationr, som tilbudsgivrn vil skull afgiv tilbud i hnhold til. I samarbjd md institutionrn læggs dr op til følgnd srvicnivaur for hnholdsvis

Læs mere

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Juni 2009

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Juni 2009 Højboskols skol-hjm blad Jui 2009 HØJBONYT Hytttur sid 4-5 Globus til lås sid 6 Ud i atur sid 10 Dit i 0.b sid 14 6.b s ljrtur i Ska sid 17 Spis md di vr sid 18 Sud kost på Højbo sid 20 Ida Gram Ju Højboyt

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

Korrekthed af Algoritmer

Korrekthed af Algoritmer Korrkthd af Algoritmr md fokus på whil-løkkr Kim Skak Larsn Institut for Matmatik og Datalogi Syddansk Univrsitt, Odns Sptmbr 2001 Introduktion Dnn not supplrr korrkthdsafsnittt i [1], som r dn anvndt

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Stouby Bladet. Nr. 140-26. årgang april 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. r k. e m. d e e k 1. e n s. a d. s 7. o o. d y a. t u b.

Stouby Bladet. Nr. 140-26. årgang april 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. r k. e m. d e e k 1. e n s. a d. s 7. o o. d y a. t u b. Stouby Bladt - i samarbjd md stouby.nu Nr. 140-26. årgang april 2011 godt t s t - d y a b t u b o o St ap. ri 8 l, 2 s n m d o r k n s a i b d k 1 s 7 å. P STOUBY G F b tik i s ll a d n m r y, g s og s

Læs mere