Allerød Lergrav. Fredningsforslag i Furesø kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allerød Lergrav. Fredningsforslag i Furesø kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, juli 2012"

Transkript

1 Fredningsforslag i Furesø kommune Allerød Lergrav Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, juli 2012 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade København Ø Tlf

2 Dato:xx/xx 2012 Sagsbehandler: Sofie Erbs-Maibing Tlf , mail: Fredningsnævnet for København Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96, 2800 Kgs. Lyngby Forslag til fredning af Allerød Lergrav i Furesø Kommune Indholdsfortegnelse: Baggrunden for forslaget side 3 Fredningsforslagets afgrænsning side 4 Beskrivelse af fredningsområdet side 4 Frednings- og planlægningsmæssige forhold side 8 Forslag til fredningsbestemmelser side 9 Bilag: Bilag 1: Areal- og lodsejerliste Bilag 2: Budgetoverslag Bilag 3: Bemærkninger til budgetoverslaget Kortbilag: Kortbilag 1: Fredningskort i 1:3.000 Litteraturliste: DOFbasen N. Hartz og V. Milthers, Medd. fra dansk geol. Forening. 8. København 1901, Det Senglaciale Ler i Allerød Teglværksgrav N. Hartz, Bidrag til Danmarks senglaciale Flora og fauna, 1902 Forside: Allerød Lergrav set fra nord siden. Foto SEM 2

3 1. Baggrunden for forslaget Danmarks Naturfredningsforening fremsætter hermed i henhold til Naturbeskyttelseslovens 36, jf. 33 stk. 3 forslag til fredning af 24,83 ha i Furesø Kommune. Allerød Lergrav er en lille naturperle, ca. 20 km fra København, beliggende i et dødislandskab omgivet af skov, Sønderskov mod øst og Ravnsholt skov mod vest. Derudover grænser lergraven direkte op til fredningen Naturmosaik, Kattehale Mose. Allerød Lergrav indgik i forslaget til Stavnsholtkilen, men blev senere taget ud af fredningen. Danmarks Naturfredningsforeningen rejser denne fredningssag, for at kunne formidle Allerød Lergravs kulturhistoriske spor fra den tid, hvor Allerød og Blovstrød Teglværk udvandt teglværksler i perioden Det var i denne periode at botanikeren N. Hartz og geologen V. Milthers første gang påviste, at der havde været en varmeperiode i slutningen af sidste istid, kaldet Allertødtiden efter findestedet. Lagene hvor Allerødtiden kunne erkendes, er i dag tilkastet og kan ikke længere ses. Det kan dog ikke udelukkes, at lagene igen kan erkendes, hvis lergravens sider renses af. Det er derfor vigtigt at bevare aflejringerne som geologisk formation. Der er en formidlingshistorie i, at det er en international kendt geologisk lokalitet, og lagene skal så vidt muligt bevares intakte af hensyn til at sikre mulighederne for yderligere forskning i denne klimaperiode og i fremtidige klimaændringer. Derudover er Allerød lergrav udpeget som national geologisk interesse område og som et område med landskabelig værdi. Den del af lergraven, der ikke er fyldt op, er nu en næringsrig sø. Nord for søen og i en bræmme rundt er overdrev. Overdrevet er allerede beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, beskyttelse af naturtyper. På overdrevet finder man karakteristiske arter for overdrev. Den karakteristiske overdrevsvegetation er vigende og truet af opvækst af træer og buske, men med den rette pleje, er der stort potentiale for, at der vil kunne komme flere overdrevs karakteristiske arter til området. Allerød Lergrav er leve- og rastested for flere sjældne og rødlistede fugle. Derudover er der observeret hugorm, stor vandsalamander, spidssnudet frø og stor kærguldsmed tæt på det område, der foreslås fredet. Med den rette pleje kan området udvikle sig til et refugium for disse arter, det kræver dog at området ikke forstyrres unødigt af bl.a. maskiner. Fredningsforslaget skal ses i sammenhæng med de eksisterende fredninger. Det område, der foreslås fredet, grænser direkte op til fredningen af Naturmosaik, Kattehale Mose og er i umiddelbar nærhed til fredningerne Stavnsholtkilen, Allerød Sø og Kattehale Mose, Høvelte- Sandholm øvelsesområde og Bregnerød fredningen og vil være med til at skabe synergi med de andre fredede områder. Derudover er lergraven omgivet af skov og vil fungere som spredningskorridor. Fredningens formål er at: - Formidle Allerød Lergravs kulturhistorie - Skabe sammenhæng og synergi med de øvrige fredninger og skove - Sikre de botaniske- og zoologiskeinteresser og give mulighed for, at yderligere værdifulde arter kan indvandre - Pleje overdrevet, sikre og udvikle naturværdierne, samt sikre søen mod eutrofiering Udsigt over Allerød Lergrav, foto Alf Blume/ DN Furesø 3

4 2. Fredningsforslagets afgrænsning Forslaget omfatter fredning af følgende matr. nr. i Bregnerød By, Farum: 2a, 2c, 2d, 10 og 19 i alt 24,83 ha. Dette giver en afgrænsning med den offentlige vej, Hyrebakken mod nordvest, skellet mod Ravnsholt Skov mod sydvest og syd, markskel mod syd, mod øst skovbrynet mod Sønderskov og mod nord skel mod villahaver. Fredningsforslagets afgrænsning fremgår endvidere af kortbilag Beskrivelse af fredningsområdet Landskabsformer og geologi Mellem Allerød og Farum findes et dødislandskab med en gruppe markante fladbakker omgivet af en moræneflade med varierende præg af dødisafsmeltning. Fladbakker er issøer, der har været omgivet af is. Da isen smeltede, forsvandt søen og tilbage stod søbunden som en flad bakke. Fladbakkerne er alle typisk udviklede med tydelige randskråninger og flade, oftest næsten cirkelrunde topflader. Højden er konstant meter, eller knap 15 meter over det omgivende terræn. I flertallet af fladbakkerne er der foregået en betydelig indvinding af især teglværksler, men også grus. Fladbakkerne er enestående veludviklede, og lokaliteten er derfor ofte benyttet til illustration af den typiske fladbakke og dens dannelse. Allerød Lergrav, hvor Allerødtiden første gang blev påvist, tilhører dette dødislandskab. Lergraven er i dag tilkastet og aflejringerne fra Allerødtiden ses ikke. Det omgivende dødislandskab giver dog et indtryk af den sammenhæng, aflejringerne indgik i, da de blev dannet i slutningen af sidste istid. Biologi Området består for størsteparten af overdrev og en næringsrig sø. På overdrevet vokser der flere, for overdrevet, karakteristiske arter som bl.a. bakkeknavel, hundeviol, dværgperikon (relativ sjælden), flipkrave, kortstilket filtrose (relativ sjælden), sølvpotentil, hybriden skov- x bakkejordbær, knoldet mjødurt (relativ sjælden), skovfladbælg (relativ sjælden), vårvikke, alm. mælkeurt, vild hør, marktusindgylden (relativ sjælden), forskelligfarvet forglemmigej, kort fåresvingel og langstakket væselhale (relativ sjælden). I søen findes den relativ sjældne liden vandaks. Rød glente, set over Hyrebakken, marts Foto Alf Blume/ DN Furesø Svaleklirre fouragerer dagligt i Lergraven, Foto STS/ DOF 4

5 Lergraven er yngleplads og fourageringsområde for flere relativ sjældne og rødlistede fuglearter, bl.a. er svaleklire flere gange set fouragere i lergraven og fra tid til anden høres drosselrørsanger. Derudover er der observeret bramgås og krikand, der begge er rødlistede, i søen. Der er observeret hugorm i området. Det er dog uvist, om det er den sjældne sorte variant, der lever i Ravnsholt Skov, som denne fredning grænser op til. Lergraven har de rette betingelser for, at udvikle sig til refugium for hugormen. Derudover er der set snog, grøn frø, butsnudet frø, flodkrebs (bilag-v art) og øresnegl i lergraven. Bilag IV-arterne stor vandsalamander og spidssnudet frø er udbredt i området og kan forventes både at yngle og leve i det område, der foreslås fredet. Af sommerfugle ses på overdrevet bl.a. isblåfugl (relativ sjælden), tremmemåler og seksplettet køllesværmer og af lokalitetens guldsmede kan nævnes blå libelle og grøn smaragdlibelle. Alleen langs Hyrebakken 4-8 og lergraven er leve- og fourageringssted for flere forskellige flagermusarter; dværg-, brun-, syd, trold- og vandflagermus, der alle er beskyttet efter Habitatdirektivets bilag-iv. I det tredjesidste træ før skoven er der muligvis en koloni, da der er blevet observeret flagermus, der er fløjet ind og ud af kronen gennem længere tid. Andre af alleens træer har tydelige hulheder, der kan forventes at være beboet af flagermus. I fredningsområdets nordlige hjørne i skoven, er der et mindre vådområde, der med rette pleje, kan give mulighed for at bilag IV-arten stor kærguldsmed kan indvandre fra Sønderskov.. Allerød Lergrav. Nord og syd for lergraven løber tipvognsbanerne, der kørte teglværksler til hhv. Allerød og Blovstrød Teglværk. De lave målebordsblad ( ), målestoksforhold 1:20.000, KMS Kulturspor I erne gravede Blovstrød og Allerød teglværker ler i området, heraf navnet. Man kan stadig ane sporene i landskabet efter den tipvognsbane, der kørte nord om graven til Allerød teglværk. I 1897 udførte geologen Vilhelm Milthers og botanikeren Nikolaj Hartz detaljerede undersøgelser af Allerød Teglværks lergrav. Her gjorde de en betydningsfuld opdagelse. De påviste en tydelig klimasvingning indenfor den senglaciale periode, Allerødsvingningen også kaldet Alle- 5

6 rødtiden, se tabel 2. De to forskere observerede en 5-30 cm lerfri gytjestribe 1, der delte leret i et nedre og et øvre lag, se tabel 1. Hartz påviste, at den karakteristiske dryas-flora 2 forekom i sandlagene i det blå ler lige over gytjelaget, mens gytjelaget indeholdt rester subarktiske flora som storbladede birkeformer, ene og bær efter alm. fruebær, ligesom der fandtes knogler og skaller af dyr, der i nutiden hører hjemme i skovregionen. Ud fra udgravninger fra andre lergrave viste erfaringen, at der ikke dannes gytje under rent arktiske forhold. Herefter var det klart at gytjelaget i sig selv vidnede om en forbigående mildning i klimaet. Allerødtiden er i dag internationalt kendt, som en varm periode i slutningen af sidste istid, ca f.kr. Det var en periode, hvor sommertemperaturen var ca o C. Perioden er stort set sammenfaldende med Federmesserkulturen (ca ), Brommekulturen ( f.kr.) og i slutningen også Ahrensburgkulturen (ca f.kr) Under et udgør disse tre kulturer en del af ældste stenalder. 0,8 m Tørv Formuldet og indtørret 0,1 m Sort sandet ler Ingen bestemmelige planterester 1,0 m Lagdelt, stenfrit, gult sandet ler. Ingen spor efter planter eller dyr 4,0 m Lagdelt, stenfrit, blåt ler 5-30 cm Gytje Der var 7 sandlag, hvor man fandt spor efter arktiske planterester, bl.a. dværg birk og rypelyng Subarktiske planterester, bl.a. storbladede birkeformer derudover blev der fundet mosdyr, underkæbe fra en ulv, gevirtakker fra elsdyr og rensdyr Mørkt farvet ler Ingen bestemmelige planterester Tabel 1, profil af lergraven. Frit efter N. Hartz fra 1902 Federmesserkulturen 3 er benævnelsen på den tundrajægerlivsform, der blev udøvet i det nordeuropæiske lavland ( f.kr. - ca f.kr.). Omkring f.kr. indtrådte en periode, hvor frostperioden blev længere og sommergennemsnitstemperaturen faldt lidt i forhold til tidligere, til o C. Tundra blev atter fremherskende. Derefter, omkring f.kr. skete et nyt temperaturopsving kaldet Allerødtiden. Birken var fremherskende, men desuden forekom asp, enebær og røn. Landskabet var en blanding af åbne områder og fremvoksende skove. I takt med at Allerødtiden trak ud, blev Federmesserkulturen afløst af Brommekulturen. Brommekulturen 4 er benævnelsen for en blandet skov- og tundrajægerlivsform, der blev udøvet i istidens afsluttende fase ( f.kr.). Hvor federmesserkulturen er kendetegnet ved deres penneknivsformede pilespidser er brommekulturen kendetegnet ved deres skafttungepile. Tabellen nedenfor giver et overblik over de forskellige klimaperioder under sidste istid. Istid Mellem istid Kronozone Ældre Hamburg kultur Tid Ca Yngre Hamburg kultur Ca Weichel-istiden Senglacial Federmesserkultur Brommekultur Ahrensburg Ca Ca Ca Klima ca Ældste dryas, ca Ældre dryas, ca Ældre dryas, ca Allerødtid ca Yngre dryas Bølling-tid Bølling-tid Allerødtid Plantesamf. Tundra Parktundra Tundra Parktundra Tundra Dyr/jagt Rensdyr Rensdyr Rensdyr Rensdyr, elg, irsk Rensdyr kæmpehjort Redskaber Kærvspids Havelte skafttunge Rygspids, Wehlenskraber Store skafttunge Zonhoven pilespids pile Kulturhistorisk Ældste stenalder periode Tabel 2, oversigt over de forskellige perioder under sidste istid, kaldet Weichel-istiden 1 Er et sediment (dynd) afsat i søer eller havbunden. Materialet består af både organisk og uorganiske materiale. 2 Dryas er latinsk for rypelyng. Rypelyng er blandt de første arter, der spreder sig til landområder, når isen trækker sig tilbage. 3 Kendetegnet ved markante penneknivsformede pilespidser (federmesser betyder pennekniv) 4 Brommekulturen har navn efter fundstedet Bromme i Midtsjælland 6

7 Offentlighedens adgang og friluftsliv Der er i dag ikke offentlig adgang til området og store dele af området er hegnet ind grundet hestehold. Der er i regionplanen for hovedstadsområdet 2005 angivet en regional rekreativ stiføring gennem området, der endnu ikke er blevet etableret. Det vil derfor være oplagt at føre en sti gennem området, der følger det gamle tipvognsspor nord om søen, under hensyn til de græssende dyr. Stien bør suppleres med oplysningstavler, der formidler områdets biologi, geologi og historien omkring Allerød Teglværks udgravninger i lergraven, samt tipvognssporet man aner i landskabet. Formidling skal være med til at skabe en forståelse for de biologiske og geologiske forhold samt en forståelse for landskabets dannelse, hvilket vil være med til at berige vores samlede naturoplevelse. Oplysningstavlen kan suppleres med oplysning om, hvilke pleje foranstaltninger, der bliver foretaget i området og dens betydningen for de arter, der lever og yngler i området. I områdets nordøstlige hjørne vil man med fordel kunne opstille en udsigtsbænk, hvor man kan nyde udsigten over lergraven, samt dødislandskabet mod sydøst. Man aner svagt det gamle tipvognsspor i landskabet. Foto SEM Fredningen lægger desuden op til, at give uddannelsesinstitutioner mulighed for at få adgang til området, efter aftale med lodsejeren. Det er til stadighed vigtigt, at man kan undersøge de geologiske lag, der afspejler udviklingen i fortidens naturforhold og klimatiske ændringer. Naturpleje og naturplejeaftaler Overdrevet anvendes i dag til hestehold. Markerne nord og syd for lergraven bliver i dag gødsket. Markerne på begge sider skråner ned mod lergraven og er medvirkende til at overdrevet og søen belastes med næringsstoffer. Overdrevet er flere steder bevokset med træer og krat og pleje i form af kratrydning og træfældning kan være nødvendig under hensynstagen til den karakteristiske overdrevsart kortstilket filtrose. 3 beskyttelsen i sig selv, pålægger ikke private lodsejere at pleje og beskytte 3 naturtyperne. En fredning af lergraven giver Furesø Kommune mulighed for at sikre en sammenhængende pleje af overdrevet og den næringsrige sø. Plejen af lergraven kan desuden også omfatte pleje af de geologiske lag, hvilket kan være med til at forstærke den geologiske og kulturhistoriske oplevelse af området. Græssende heste på overdrevet. Foto Alf Blume/DN Furesø Råstofindvinding og vandindvindingsinteresser Ingen området er udpeget som nationalt, geologisk interessant Natura2000-interesser Området og de omkringliggende arealer er ikke udpeget som Natura 2000 områder. 7

8 Område, der foreslås fredet og de tilstødende områder, er levested for flere bilag IV-arter, som stor kærguldsmed, stor vandsalamander, spidssnudet frø og flere forskellige flagermusarter, derudover er flodkrebsen, bilag V, observeret i søen. Bilag IV-arternes yngle- og rasteområde skal beskyttes mod ødelæggelse og beskadigelse. Fredningen understøtter beskyttelsen af de arter, som er omfattet af Habitatdirektivet. 4. Planlægnings- og fredningsmæssige forhold Kommuneplanforhold: I henhold til kommuneplanen 2009 for Furesø Kommune er områdets anvendelse fastlagt som et biologisk kerneområde, der omfatter skovene, søerne og sammenhængende enge, moser og overdrev. Spredningskorridorer skal forbinde kerneområderne med hinanden og give mulighed for, at planter og dyr kan færdes og sprede sig gennem det åbne land. Samtidig er området udpeget som særligt værdigfuldt landbrugsjord, hvilket vil sige at landbrugsjord skal opretholdes som landbrugsjord og må ikke inddrages til ikke jordbrugsmæssige formål. Regionplanforhold: I henhold til Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen er Allerød Lergrav udpeget som en enkelt lokalitet af national, geologisk interesse. De geologiske værdigfulde områder er sårbare overfor dominerende eller forstyrrende bebyggelse og anlæg, tilplantning med skov og juletræer, naturlig tilgroning med krat og træbevoksning samt dræning, der ændre jordlagsstrukturen. Der er i regionplanen for hovedstadsområdet 2005 angivet en regional rekreativ stiføring gennem området. Allerød Lergrav set fra nord. Foto SEM Zonestatus: Landzone Eksisterende fredninger: Det forslåede fredningsområde ligger som et lille område blandt flere fredede områder klemt inde mellem to skove Sønderskov mod øst og Ravnsholt Skov mod vest. 8

9 Fredningsområdets nordøstlige hjørne støder direkte op til den eksisterende Kattehale fredning. Mod nord ligger fredningen Naturmosaik, Kattehale Mose og Allerød Sø og Kattehale Mose, nordøst ligger Høvelte-Sandholm øvelsesområde, sydøst for det foreslåede fredningsområde ligger Stavnsholtkilen og sydvest for området finder man Bregnerød fredningen, se kortbilag Forslag til fredningsbestemmelser Det foreslås, at fredningen tinglyses på følgende bestemmelser: 1 Fredningens formål Formålet med fredningen er - at bevare og forbedre levemulighederne for det rige plante- og dyreliv. - at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som området er udpeget for. - at skabe grundlag for naturpleje - at sikre og forbedre områdets landskabelige værdier - at sikre, at de kulturhistoriske og internationale kendte geologiske kvaliteter bevares - at sikre og forbedre offentlighedens adgang - at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter 2 Mål for delområder Delområde A: matrikel 2a, omfatter Skovlundegård og marken vest for lergraven. Området kan benyttes som hidtil. Delområde B: matrikel 2c, 2d, 10, 19, omfatter lergraven og markerne nord og syd for. Delområde B, som omfatter 3 beskyttet overdrev og sø, skal bevares i sin nuværende lysåbne tilstand, med mindre en tilstandsændring er påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation fra fredningsnævnet, f.eks. i forbindelse med naturgenopretning, naturforbedring eller rekreativ anvendelse. 3 Arealernes drift og anvendelse Arealerne på delområde B må ikke gødskes, sprøjtes eller kalkes. I enkelte tilfælde, hvor det er forudsat i plejeplanen, f.eks. i forbindelse med bjørneklobekæmpelse, kan der dog sprøjtes. Der må ikke tilplantes med udsigtshæmmende afgrøder over 120 cm, herunder juletræer, pyntegrønt, frugttræer, energipil, elefantgræs, vildtremiser og lignende. Der må ikke udsættes eller fodres andefugle i søen. Enhver brug af motoriserede køretøjer og både i delområde B, herunder bl.a. vandscootere, biler, knallerter og motorcykler, er ikke tilladt med mindre det sker som led i naturplejen. 4 Bebyggelse Der må ikke opføres ny bebyggelse. 9

10 Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kræver tilladelse af fredningsnævnet med hensyn til størrelse samt udformning, inkl. materiale- og farvevalg. Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning, herunder materiale- og farvevalg, samt placering kan opføres de for jordbrugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger i tilknytning til det eksisterende bygningsareal. Byggefeltet er den grå zone på kortet, se kortbilag 1 På landbrugsejendommen er fredningen endvidere ikke til hinder for opstilling af de for driften nødvendige læskure til husdyr. Dog kræves hertil fredningsnævnets forudgående godkendelse af størrelse, udformning, herunder materiale- og farvevalg, samt placering. Der må ikke opføres bure og bygninger til pelsdyr-, svine- eller fjerkræsfarme, fasanerier, dambrug, rideskoler, stutterier, hestepensioner, drivhusgartnerier, planteskoler, frugtplantager eller koloni- og nyttehaver. 5 Faste konstruktioner og anlæg Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, jagtstiger, vindmøller, tankanlæg, transformerstationer og master. Udenfor have- og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne eller lignende, og teltslagning må ikke finde sted. Etablering af hegn, sportsanlæg som golfbaner, skydebaner, motorbaner, ridebaner og landingsbaner for fly og helikoptere m.m. er ikke tilladt i delområde B. 6 Terrænændringer mv. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ej heller: - Fyldes op - Graves af eller planeres - Råstofferne må ikke udvindes, heller ikke til eget brug. - Deponering må ikke finde sted - Udlægges husdyrgødning og markstak - Fredning er ikke til hinder for at der kan etableres en sti i området efter nærmere planlægning, jf. 9 Fredning er ikke til hinder for, at der kan ske oprydning og oprensning i området. Undtaget fra forbuddet er mindre terrænændringer i private haver. Uanset pkt. 1, kan der efter forudgående tilladelse fra fredningsnævnet gennemføres naturgenopretning. 7 Naturpleje Plejeplanen skal udmønte fredningens formål. Plejemyndigheden, Furesø Kommune kan, uden udgift for lodsejeren, foretage naturpleje af de 3 beskyttede naturtyper, overdrev og sø, efter en plejeplan for området. 10

11 Ejeren har ret til selv at udføre plejen inden for en af plejemyndigheden fastsat frist. Ved træfældning tilfalder det fældede træ ejeren, såfremt det fjernes inden en af kommunen fastsat frist. Ejeren kan ikke stille krav om opskæring, sammenkørsel eller kørsel til fast vej. I plejeplanen kan der f.eks. fastsættes bestemmelser om afgræsning, høslæt mv. med henblik på at sikre, at områderne i det væsentlige holdes åbent og eksisterende beplantning kan fjernes, hvis dette er i overensstemmelse med plejeplanen. Forslag til første plejeplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse og efterfølgende revideres hvert 5. år. Der skal gives grundejere, forpagtere og Danmarks Naturfredningsforening ret til at udtale sig om forslaget til plejeplan. Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges de specifikke uenigheder for fredningsnævnet til afgørelse, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr af 20. november Bevaring af alleen langs Hyrebakken 4-8 Alleen på Hyrebakken 4-8 skal bevares, vedligeholdes og løbende suppleres, så den fremstår som et væsentligt landskabselement Det er ikke tilladt at fælde eller beskære alléens træer ud over hvad, der er beskrevet i plejeplanen. Fældning af allétræer kræver godkendelse af fredningsnævnet. Beskæring og fældning af hensyn til trafiksikkerheden kan ske med fredningsnævnets godkendelse. 9 Offentlighedens adgang Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger af de almindelige bestemmelser i gældende love, og eksisterende veje og stier er således åbne for offentlighedens færdsel til fods eller cykel, jf. naturbeskyttelseslovens 26. Ridning er tilladt medmindre det ved skiltning er forbudt. Der skal oprettes et trampespor gennem området inden for 1 år efter fredningens gennemførelse under hensynstagen til områdets nuværende benyttelse, således at eksisterende stier sammenbindes, hvilket giver et mere sammenhængende forløb mellem Ravnsholt Skov og Sønderskov. Den nærmere placering kan forhandles mellem lodsejeren og plejemyndigheden. Plejemyndigheden kan af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet fastsætte regler for begrænsning af offentlighedens færdsel i området. Efter forudgående aftale med lodsejeren, skal offentlige uddannelsesinstitutioner have lov til at færdes inden for indhegningen i Allerød Lergrav. De af fredningen omfattede eksisterende veje og stier må ikke lukkes, omlægges eller indskrænkes uden fredningsnævnets tilladelse. 10 Dispensation Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens 50, stk

Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia

Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia Afgørelser Reg. nr.: 08143.00 Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Fredningsnævnet 14-03-2011 Forslag 21-04-2010 Dispensationer: sidst i filen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44.

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. oktober 2015 J.nr.: NMK-520-00044 Ref.: AUP AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Fredningsforslag i Nyborg kommune Juelsberg Slotspark Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Assistens Kirkegård. Fredningsforslag i Københavns kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening november 2010

Assistens Kirkegård. Fredningsforslag i Københavns kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening november 2010 Fredningsforslag i Københavns kommune Assistens Kirkegård Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening november 200 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 200 København Ø Tlf. 39 7 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup

Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup Fredningsforslag i Viborg Kommune Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening december 2011 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf.

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Kalø Vig ved Rodskov og Eskerod

Kalø Vig ved Rodskov og Eskerod Fredningsforslag i Syddjurs kommune Kalø Vig ved Rodskov og Eskerod Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, februar 2014 Foto: Birgitte B. Ingrisch Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20

Læs mere

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen Naturstyrelsen Nordsjælland Att.: Jens Ole Andersen joa@nst.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/14856 Sagsbeh. Andreas Jarløv

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Fredningsnævnets bemærkninger: enighed. Fredningsnævnets afgørelse er ikke truffet i

Fredningsnævnets bemærkninger: enighed. Fredningsnævnets afgørelse er ikke truffet i Fredningsnævnets bemærkninger: Fredningsnævnets afgørelse er ikke truffet i enighed. Indledningsvis gengives mindretallets udtalelse, og derefter følger flertallets udtalelse. Et mindretal i Fredningsnævnet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Fredningsforslag

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Niels Henrik Jensen Illerisørevej 38 C Hvalpsund 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt på

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv.

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Natur & Miljø 10. juni 2014 Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Dette notat beskriver de bindinger mv., der gælder for forsvarets arealer på Hyby Fælled. Notatet er udarbejdet gennem

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Furesø Kommune Natur og Miljø Att: Pia Holm Nielsen Allan Lihme OB Muusvej 17 3520 Farum Dispensation til retablering af afvandingsgrøfter på matr.nr. 1kq og 1fq,

Læs mere

Borgermøde 29. oktober Plejeplan for Storebjergfredningen

Borgermøde 29. oktober Plejeplan for Storebjergfredningen Borgermøde 29. oktober 2009 19.30 21.30 Plejeplan for Storebjergfredningen 1 Dagsorden 1. Velkommen + introduktion til aftenens indhold 2. Fredningsbestemmelserne 3. Vidensindsamling 4. Områdeinddeling

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Plejeplan for Lille Norge syd

Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplanen er udarbejdet for en femårig periode (2008-2013) Plejeplanen skal sikre, at arealet plejes i henhold til fredningens formål Miljø- og naturafdelingen, Teknik-

Læs mere

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser Temadag for kommunalpolitikere Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening 100 års naturbeskyttelse Stiftet 1911 Naturfredningsloven 1925 Fredning

Læs mere

Madsebakke- Hammersholm

Madsebakke- Hammersholm Fredningsforslag i Bornholms Regionskommune Madsebakke- Hammersholm Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening juni 2006 Udsigt over Madsebakkeklippen mod Anebjerg Høj og Langebjerg. Foto: Martin Stoltze.

Læs mere

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør.

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør. Fra den 1. november sender Helsingør Kommune posten digitalt! Gå ikke glip af vigtig post, husk derfor at tjekke din postkasse jævnligt på www.borger.dk. For at få adgang til din digitale postkasse skal

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beliggenhed, areal og ejendomsforhold... 2

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

, I 07971.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00. Fredningen vedrører: Soderup Maglemose. Domme. Taksationskommissionen.

, I 07971.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00. Fredningen vedrører: Soderup Maglemose. Domme. Taksationskommissionen. , ( 07971.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00 Fredningen vedrører: Soderup Maglemose Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-2003 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016 Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev 12. oktober 2016 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sø Skive Kommune har d. 4. oktober 2016 modtaget ansøgning fra Bent

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. juni 2007 om fredning af Ilulissat Isfjord

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. juni 2007 om fredning af Ilulissat Isfjord Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. juni 2007 om fredning af Ilulissat Isfjord I medfør af 16, stk. 1, 39, stk. 5 og stk. 6, 46, 60, stk. 2 og stk. 4 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003

Læs mere

Plejeplan for Kregme Strand, Parkovsminde

Plejeplan for Kregme Strand, Parkovsminde , Parkovsminde Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Fredningens bestemmelser og formål side 4 1.2 Plejeplanens disposition side 4 1.3 Plejeplanens udarbejdelse side 4 2. Generelle forhold

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger Rasmus Thougaard Svendsen Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. oktober 2014 1 Natur- og Miljøklagenævnet Klagemyndighed for afgørelser truffet på

Læs mere

Dispensation til 3 sø

Dispensation til 3 sø Grundejerforeningen Eldrup v/formand Per B. Frederiksen Losvej 3, Ertebølle 9640 Farsø Sendt på e-mail: per@yde-frederiksen.dk Dato: 2. februar 2016 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640

Læs mere

Fællesnotat Hørsholm Kommune og Danmarks Naturfredningsforening vedr. Fredning af Usserød Ådal

Fællesnotat Hørsholm Kommune og Danmarks Naturfredningsforening vedr. Fredning af Usserød Ådal Fællesnotat Hørsholm Kommune og Danmarks Naturfredningsforening 06.11.2007 vedr. Fredning af Usserød Ådal Notater fra Fredningsnævnets besigtigelse den 24.10.2007. Fredningsnævnet (FN) ønskede efter de

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. FREDERICIA KOMMUNE Att. Carsten Pedersen Gothersgade 20 A 7000 Fredericia Tilladelse til etablering af vandhul 03-09-2015 Sags id.: 15/8065 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Fredericia Kommune

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Vi har nu gennemgået din henvendelse vedr. etableringen af cykelstien langs Skindersøvej syd for Ålsgårde.

Vi har nu gennemgået din henvendelse vedr. etableringen af cykelstien langs Skindersøvej syd for Ålsgårde. Trafik, Vej og Parkering Henrik Noer Olsen Hol59@helsingor.dk Kopi til Rune Wøhlk, RUW@le34.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 21.06.2017

Læs mere

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose Henrik Sønderris Sønderrisvej 4 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.01.2016 Sagsnr. 15/25592

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Vi har nu behandlet din ansøgning om etablering af læskur på ovennævnte ejendom. Vi har besluttet at give landzonetilladelse til det ansøgte.

Vi har nu behandlet din ansøgning om etablering af læskur på ovennævnte ejendom. Vi har besluttet at give landzonetilladelse til det ansøgte. Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde V/Anne-Marie Møldrup Mail: amo55@helsingor.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541

Læs mere

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest Debatfase 18. december 2014 til 16. februar 2015 Kongerslev Kalk

Læs mere

Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven

Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven Møde i Teknisk Udvalg d. 9. januar 2017 Fremlagt af Michael Krogh, Naturmedarbejder Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven er en forbudslov

Læs mere

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom.

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom. Johnny Axel Larsen Ørnholmvej 15A 3070 Snekkersten Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 10.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Ejendommen matr.nr. 12e Plejelt by, Tikøb, Nørrerisvej 6, 3230 Græsted.

Ejendommen matr.nr. 12e Plejelt by, Tikøb, Nørrerisvej 6, 3230 Græsted. Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Hans Christian Heidensleben Nørrerisvej 6 3230 Græsted mail: Hans.Heidensleben@lactalis.dk Center for Teknik og Miljø Natur

Læs mere

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12.

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 til etablering af 2 trætopklatrebaner,

Læs mere

Helsingørs Grønne Vestkile

Helsingørs Grønne Vestkile Fredningsforslag i Helsingør Kommune Helsingørs Grønne Vestkile Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening 2008 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

Teknik og Miljø. Tude Ådal Efterfølgende naturpleje

Teknik og Miljø. Tude Ådal Efterfølgende naturpleje Teknik og Miljø Tude Ådal Efterfølgende naturpleje Naturkvalitetsplan 2010-2014 Formål Formålet med denne folder er at besvare de oftest stillede spørgsmål, som vi i Slagelse Kommune er blevet mødt med

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Charlotte Aakvist Steengaard Peter Søgaard Carinaparken 49 3460 Birkerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Åbningstider:

Læs mere

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. 1. Formål Standarden skal angive en administrationspraksis, der sikrer

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng.

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng. Jakob Olsen Plejeltvej 22 3100 Hornbæk Mail: ravnegaard@hotmail.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato

Læs mere

Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup. Landzonetilladelse

Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup. Landzonetilladelse Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse Favrskov

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Gennemgang af bemærkninger til Fredning af Vedbæk Smidstrupområdet

Gennemgang af bemærkninger til Fredning af Vedbæk Smidstrupområdet Gennemgang af bemærkninger til Fredning af Vedbæk Smidstrupområdet Løbenr. 3 lodsejer Ivan Hansen Matr. nr. 19a - Delområde 3 (de åbne landskaber) og lille del af Delområde 1 (kan dyrkes landbrugsmæssigt)

Læs mere

Fladstensdalen. Fredningsforslag i Aabenraa kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, marts 2013

Fladstensdalen. Fredningsforslag i Aabenraa kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, marts 2013 Fredningsforslag i Aabenraa kommune Fladstensdalen Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, marts 2013 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk www.dn.dk

Læs mere

Vigsø Rallejer (Areal nr. 55)

Vigsø Rallejer (Areal nr. 55) Vigsø Rallejer (Areal nr. 55) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Området er et tidligere grusgravningsområde, beliggende på en jævn klitslette. Området er en fortsættelse af Hanstholm Kystskrænt (se Areal nr.

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gravning i mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gravning i mose Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.07.2015 Sagsnr. 15/8008 Sagsbeh. Anne-Marie Møldrup Dispensation

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise Mette Engesgaard & Jan Vesterlund Vingelhøjvej 66 6200 Aabenraa Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 12-10-2017 Sagsnr.: 17/27129 Kontakt: Lonnie Jessen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Michael Reich Tørslevvej 39B 3630 Jægerspris Sendt pr. mail til: michael@reich.dk BY OG LANDSKAB Dato 12. januar 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-12-16 Torvet 2 3600 Frederikssund Telefon 47 35 10 00 Telefax

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Jesper Toft Ravnhøjvej 5, Bovrup 6200 Åbenrå Sendt med Landzonetilladelse og dispensation

Jesper Toft Ravnhøjvej 5, Bovrup 6200 Åbenrå Sendt med   Landzonetilladelse og dispensation Jesper Toft Ravnhøjvej 5, Bovrup 6200 Åbenrå Sendt med email: jt@ravnhoj.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 arne.bruun@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

NFK-PTU. Status på fredningssag

NFK-PTU. Status på fredningssag NFK-PTU Status på fredningssag 1 stevns kommune august 2015 Handlingsplan for fredninger 2013: Vejledning om de nye fredningsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven Vejledning om kvalitetssikring af fredningsforslag

Læs mere

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning Frederik Kolmorgen Søndergaard Ledreborg Alle 18 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Praksis for dispensationer til oprensning af søer. Orientering

Praksis for dispensationer til oprensning af søer. Orientering Praksis for dispensationer til oprensning af søer Orientering Naturbeskyttelseslovens 3 Søer over 100 m2 er beskyttede Søer under 100 m2 er beskyttede, hvis de støder op til eller indgår i arealer med

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

IV. Fredningsnævnets bemærkninger

IV. Fredningsnævnets bemærkninger Bemærkninger og fredningsbestemmelser IV. Fredningsnævnets bemærkninger Generelle bemærkninger Fredningsnævnets afgørelse er truffet i enighed. Efter naturbeskyttelseslovens 33, stk. 1, kan fredningsnævnet

Læs mere

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1)

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1) BEK nr 938 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07507.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07507.00 Fredningen vedrører: Splitsgård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse til kørsel med ATV på Bavnestedet 201, 3500 Værløse

Landzonetilladelse til kørsel med ATV på Bavnestedet 201, 3500 Værløse Landzonetilladelse Landzonetilladelse til kørsel med ATV på Bavnestedet 201, 3500 Værløse I har søgt om tilladelse til kørsel med 2 ATV køretøjer i maksimalt én halv time på onsdage i tidsrummet mellem

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Notat om fredningssag for Keld Sø

Notat om fredningssag for Keld Sø Dato: 6. august 2015 Birgitte Bang Ingrisch, 61 69 18 22, bbi@dn.dk Notat om fredningssag for Keld Sø Baggrund DN har gennem mange år ønsket det store sammenhængende landskab mellem Hellebjergvej, Plejeltvej,

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret NOTAT Til: Rette vedkommende Fra: Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation Emne: Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret 14. september 2016 S-20160503-0897 D-20160906-505538 QA's Amager Fælled Kvarteret

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Der meddeles tilladelse til oprensning og udvidelse af søen på følgende vilkår: Søen må oprenses og udvides som angivet på nedenstående kort.

Der meddeles tilladelse til oprensning og udvidelse af søen på følgende vilkår: Søen må oprenses og udvides som angivet på nedenstående kort. Frederikssund Kommune Att: Troels Karlog, tkarl@frederikssund.dk Dato 5. september 2016 Sagsnr. 01.05.08-P25-2-16 BY OG LANDSKAB Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens

Læs mere