OTTO JESPERSEN OM PROGRESSIV OG PERFEKTIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OTTO JESPERSEN OM PROGRESSIV OG PERFEKTIV"

Transkript

1 otto jespersen om progressiv og perfektiv OTTO JESPERSEN OM PROGRESSIV OG PERFEKTIV af Steen Schousboe 1. Introduktion Otto Jespersens status som en af de største hvis ikke den største af alle engelske grammatikere er uantastet også i nutiden. For nogle år siden omtalte Randolph Quirk ham som 'the giant on whose shoulders we stand'. Hans ry som grammatiker skyldes først og fremmest den monumentale Modern English Grammar on Historical Principles (MEG) i syv bind ( ) og The Philosophy of Grammar (1924). Hans lærebog Essentials of English Grammar (1933) har været brugt i mange lande. Jespersens grammatiske indsats omfatter dels abstrakte og generelle overvejelser om grammatiske relationer, især det han kaldte 'rank', 'junction' og 'nexus', dels mere specifikke undersøgelser af bestemte grammatiske kategoriers udvikling og betydning. Hertil kommer snesevis af publikationer om mindre emner, helt ned til enkelt stående former og udtryk. Eftertidens syn på de overordnede begreber er ypperligt behandlet af Nelson Francis i Otto Jespersen: Facets of his Life and Work (1989). Her vil jeg diskutere Jespersens fremstilling af to grammatiske kategorier som har vist sig problematiske i den forstand at der stadig ikke er konsensus om hvilken betydning eller status man skal tillægge kategorierne, nemlig progressiv og perfektiv. I begge tilfælde har Jespersens bidrag spillet en stor rolle for senere forskere. 89

2 steen schousboe 2. Progressiv Progressiv, skellet mellem de simple former walks og walked og de udvidede former (Jespersen: 'expanded tenses') is walking, was walking, behandles af Jespersen både i MEG og Philosophy of Grammar. I sidstnævnte bog hedder det: Og videre: The purport of the expanded tenses is not to express duration in itself, but relative duration, compared with the shorter time occupied by some other action. ( ) We may represent the relatively long duration by means of a line, in which a point shows the shorter time, either the present moment (which need not always be indicated) or some time in the past, which in most cases has to be specifically indicated: He is writing (now), he was writing (when I entered). (Jespersen 1924: ) It is a natural consequence of the use of the expanded tenses to form a time-frame round something else, [so] that they often denote a transitory as contrasted with a permanent state which for its expression requires the corresponding unexpanded tense. The expanded form makes us think of the time-limits within which something happens, while the simple form indicates no time-limit. Compare then ''he is staying at the Savoy Hotel'' with ''he lives in London'', or ''What are you doing for a living? I am writing for the papers'' with ''What do you do for a living? I write for the papers''. Habits must generally be expressed by the unexpanded tenses ( ). (ibid.) Som man ser, knytter Jespersen de progressive formers betydning sammen med to begreber; dels relativ varighed i forhold til en 90

3 otto jespersen om progressiv og perfektiv anden handling (og det er denne betydning som eftertiden henviser til med 'Jespersen's frame-theory'), dels afgrænset varighed, i kontrast til de simple formers momentane eller uafgrænsede varighed. Den diskussion der har været om progressivens funktion eller betydning, kan kort siges at være knyttet sammen med spørgsmålet om hvorvidt disse to betydninger er to sider af samme grundbetydning. Jespersens rammeteori ses tydeligt i det ovennævnte eksempel He was writing when I entered. Den handling som udtrykkes i den progressive form was writing danner en tidsmæssig ramme om den handling som omtales af entered. En alternativ formulering (som ikke er Jespersens) er at den progressive form eksplicit angiver samtidighed med en anden handling. At samtidighed eller 'temporal frame' også er en god forklaring på det andet eksempel He is writing (now) er mindre oplagt. De fleste præsensformer udtrykker vel en 'samtidighed' med nu'et, og at is writing danner en tidsmæssig ramme omkring 'now', er ikke indlysende. De fleste grammatikere i eftertiden har lagt større vægt på Jespersens anden hovedbetydning, den afgrænsede varighed, end på rammeforklaringen, således som det vil fremgå nedenfor. K. Schibsbye kritiserer i sin disputats fra 1936 Jespersens rammeteori på flere måder. Det er ikke let at se rammefunktionen i He is always thinking about other people/she is always speaking of her fine family sammenlignet med de tilsvarende eksempler i simpel form, og Jespersens forklaring til eksemplet All the time I was trying to get his love I was only poisoning my own, nemlig at 'either action may be considered the ''frame'' of the other' mener Schibsbye, efter min mening med rette, er dårlig 'for det skulle jo blot kunne føre til, at den ene eller den anden Handling kunne komme i udv. Form' (Schibsbye 1936: 26). Med udgangspunkt i de eksempler hvor rammeteorien er dårligst, opstiller Schibsbye sin egen hoved- eller grundbetydning, ifølge hvilken de progressive former udtrykker handlingens (tilstandens) 91

4 steen schousboe afgrænsede varighed, på engelsk 'limited duration'. Denne forklaring har vundet stor udbredelse (se nedenfor) og kan med rimelighed betragtes som den førende i dag, om end den ingenlunde har unddraget sig kritik. Schibsbye 1936, p. 41: Som et fælles Grundbegreb for de udvidede Former kan da opstilles: Verbalbegrebets (''Handlingens'') afgrænsede Varighed; en Betydning, der i de forskellige Tempora og under Indflydelse af Sammenhængen antager lidt forskellig Værdi, som det er vist i det forudgaaende. Schibsbye 1965, p. 66: On the basis of the examples hitherto given we may take the central concept of the expanded tenses to be an action of limited duration. As against this, simple tenses express: 1) information about a fact, 2) unlimited, or 3) momentary action: your dog snores heavily / the sun rose at six / darkness has fallen / these pears ripen early / we worked like mad / now I break this egg and proceed to beat it / the string snapped / the ladder has fallen. Leech 1971, p. 15: 1. The Progressive Form indicates duration (and is thus distinguished from the non-durative 'instantaneous present'). 2. The Progressive form indicates limited duration (and is thus distinguished from the 'unrestrictive present'). 3. The Progressive Form indicates that the happening need not be complete (and is again thereby distinguished from the 'instantaneous present'). 92

5 otto jespersen om progressiv og perfektiv p. 17: p. 17: The Progressive Aspect generally has the effect of surrounding a particular event or moment by a 'temporal frame', which can be diagrammed simply: That is, within the flow of time, there is some point of reference from which the temporary eventuality indicated by the verb can be seen as stretching into the future and into the past. In both Past and Present Tense narrative, the Progressive often forms a 'temporal frame' around an action denoted by a non-progressive form; in this case, whereas the relationship of meaning between two neighbouring Simple Past forms is usually one of time-sequence, the relationship between a Progressive and a Simple Past form is one of time-inclusion. The contrast can be studied in these two sentences: When we arrived she made some fresh coffee. When we arrived she was making some fresh coffee. Joos, 1964, p. 107: The temporary aspect [dvs. the progressive, the expanded form, SS] does not necessarily signify anything about the nature of the event, which can be essentially progressive or static, continuous or interrupted, and so on; instead it signifies something about the validity of the predication, and specifically it says that the probability of its validity diminishes smoothly from a maximum of perfect validity, both ways into the past and the future towards perfect irrelevance or falsity. 93

6 steen schousboe p. 127 (narrative): p. 130: Specifically, the result is that there are two different sets of habits for choosing whether or not to use temporary aspect. When the speech refers to the things going on at the time of speaking, the choice is made as previously described. But when it instead refers to things that happen in the authentic past (when the aspects are chosen for normal past-tense narration) there is a notable alteration in the habits of choice. This can be stated as a simple transformation rule, thus: Every generic aspect [dvs. non-progressiv, SS] of here-and-now reference remains generic with real past reference; but the temporary aspect is changed to generic aspect for each event that advances the plot of the narrative and remains temporary for each event that is rather background to the plot-advancing events without itself advancing the plot. Temporary aspect, process verbs: temporary validity, background or not (narrative): temporary aspect, process verbs: temporary validity serving as background R. W. Zandvoort 1957, p. 37: This construction is known as the PROGRESSIVE: it usually denotes an action or an activity as in progress. (Footnote: What R.A. Close, English as a Foreign Language, p. 32, calls 'uncompleted process'). Leech & Svartvik 1975, p. 69: The progressive aspect refers to activity in progress, and therefore suggests 94

7 otto jespersen om progressiv og perfektiv (A) that the activity is temporary (i.e. of limited duration) (B) that it need not be complete D. Biber et al. 1999, p. 460: p. 470: The perfect aspect designates events or states taking place during a period leading up to the specified time. The progressive aspect designates an event or state of affairs which is in progress, or continuing, at the time indicated by the rest of the verb phrase. The progressive aspect is used to describe activities or events that are in progress at a particular time, usually for a limited duration. The present progressive aspect describes events that are currently in progress or are about to take place in the near future: the past progressive aspect describes events that were in progress or about to take place at some earlier time. Quirk et al. 1985, p. 188: The term aspect refers to a grammatical category which reflects the way in which the verb action is regarded or experienced. ( ) For some purposes, the two aspect constructions of English, the perfective and the progressive, can be seen as realizing a basic contrast between the action viewed as complete (perfective), and the action viewed as incomplete, ie in progress (imperfective or progressive). But this is an oversimplified view, as is clear as soon as we observe that the two aspects may combine within a single verb phrase (eg: I have been reading is both perfective and progressive). In fact, aspect is so closely 95

8 steen schousboe connected in meaning with tense, that the distinction in English grammar between tense and aspects is little more than a terminological convenience which helps us to separate in our minds two different kinds of realization: the morphological realization of tense and the syntactic realization of aspect. p : As its name suggests, the progressive aspect (also sometimes called the durative or continuous aspect) indicates a happening in progress at a given time. Compare: (1) Joan sings well (2) Joan is singing well These two sentences have the same tense, but different aspects. Notice the difference this makes to the meaning: (1) refers to Joan's competence as a singer (that she has a good voice a relatively permanent attribute); (2) refers to her performance on a particular occasion or during a particular season. The same formal contrast could be made for the past tense: (3) Joan sang well (4) Joan was singing well But in this case, the semantic contrast (assuming a 'past event' interpretation of (3)) is different: the simple past makes us see the event as a whole, while the past progressive makes us see it as an activity in progress. The different effect of the progressive in 1-2 and 3-4 can be explained as follows. The meaning of the progressive can be separated into three components, not all of which need be present in a given instance: 96

9 otto jespersen om progressiv og perfektiv (a) (b) (c) the happening has duration the happening has limited duration the happening is not necessarily complete. Som man kan se af ovenstående, er Jespersens rammeteori ikke blevet accepteret af hvad man kan kalde engelsk grammatiks mainstream. Den er så at sige blevet udkonkurreret af 'afgrænset varighed', en forklaring som for Jespersen blot var en biomstændighed. Imidlertid er der en mindre gruppe grammatikere som har argumenteret for en rehabilitering af Jespersens rammebegreb, 'samtidighed', i overensstemmelse med Leech (1971: 17) og Joos (1964: 127), citeret ovenfor. Disse grammatikere skelner mellem en narrativ eller sekventiel sprogbrug, hvor Jespersens rammeteori præcist udtrykker progressivens indhold, nemlig den eksplicitte samtidighed, og en non-sekventiel eller ikke-narrativ sprogbrug, hvor forskellen mellem progressiv og non-progressiv er en anden; den viser ikke 'afgrænset varighed', men fungerer som en markør af en særlig talehandling, 'strict description'. At fx Emma is writing for the papers tolkes som et udtryk for midlertidig aktivitet, skyldes ikke at dette er den progressive forms grundbetydning, men forklares som en pragmatisk følgeslutning. Hvis man vidste at det var Emmas vane, disposition eller faste beskæftigelse at skrive til aviser, ville man sige Emma writes for the papers. At man kun forpligter sig til hvad der kan verificeres her og nu (is writing), kan derfor naturligt ses som et fravalg af den stærkere implikation, og et sådant fravalg må selvfølgelig have en begrundelse. Denne pragmatisk funderede forklaring kan fx ses hos Andersen et al. (1978) og Conrad & Schousboe (1995). 3. Perfektiv Der har i europæisk grammatisk tradition været stor uenighed om hvordan de latinske og græske perfektumsformer og den tilsvarende 97

10 steen schousboe germanske nydannelse, de perifrastiske former med have/haben, forholder sig til tempusformerne præsens, præteritum/imper fektum og futurum. I engelsk grammatik kan spørgsmålet formuleres som følger: udgør de perfektive former en del af tempussystemet, som altså både udtrykker tidsmæssig placering og rækkefølge, eller udgør de en selvstændig kategori som er forenelig med tempus, men altså ikke er en del af denne kategori? Man kan, som Quirk i citatet ovenfor (1985: 188), være i tvivl om hvor store konsekvenser dette spørgsmål har for den praktiske beskrivelse af verbalformernes betydning og anvendelse, men det spiller en vigtig rolle for langt den største del af de videnskabelige arbejder om engelsk tempus og aspekt siden Jespersen. I dette spørgsmål tager Jespersen meget klart stilling. I det skema hvormed han i The Philosophy of Grammar illustrerer det engelske tempussystem, har han ikke plads til de perfektive former. Han begrunder det således: Jespersen 1924/1968: 269: The system of tenses given above will probably have to meet the objection that it assigns no place to the perfect, have written, habe geschrieben, ai écrit, etc., one of the two sides of Lat. scripsi, and in Latin often called perfectum absolutum or ''perfect definite''. This, however, is really no defect in the system, for the perfect cannot be fitted into the simple series, because besides the purely temporal element it contains the element of result. It is a present, but a permansive present: it represents the present state as the outcome of past events, and may therefore be called a retrospective variety of the present. That it is a variety of the present and not of the past is seen by the fact that the adverb now can stand with it: Now I have eaten enough. He has become mad means that he is mad now, while He became mad says nothing about his present state. Have you written the letter? 98

11 otto jespersen om progressiv og perfektiv is a question about the present time, Did you write the letter? is a question about some definite time in the past. Både Jespersens overordnede synspunkt, at perfektiv udgør en selvstændig kategori, og hans forklaring på de perfektive formers grundbetydning, har sat sig vigtige spor i den efterfølgende grammatiske tradition. Nogle få eksempler: Schibsbye 1957, p. 89: p. 90: Perfektum betegner samtidig noget fortidigt og noget nutidigt: hvis verbet har durativ eller iterativ association, udtrykkes med perfektum, at en i fortiden påbegyndt handling eller tilstand endnu vedvarer, resp. kan ventes gentaget i nuet: I have stayed here for a week // there have been times in my life when I required soothing, and then I have felt that a whiff of tobacco stills and softens one like a kiss of a little child. Hvis verbet har perfektiv association, udtrykkes, at den fortidige handling (ændring) har eftervirkninger (resultat) i nuet: Evidently it has thawed during the night/ I have written a letter to my father. Som det ses i de hidtil anførte eksempler på brugen af imperfektum og perfektum er de til disse tidsformer knyttede begreber ofte implicerede: What happened? Nemlig ''ved den pågældende lejlighed''; what has happened? d.v.s. ''jeg skønner, at der er sket noget: hvad er det?'' Leech 1971, pp : The Present Perfect, as distinct from the Simple Past Tense, is often described as referring to 'past with present relevance', 99

12 steen schousboe or 'past involving the present'. There is a great deal of truth in this description, but on its own it is too vague to tell us exactly when and when not to use the Present Perfect. There are two distinct ways in which a past event may be related to the present by means of the Perfect: (a) it may involve a time period lasting up to the Present, and (b) it may have results persisting at the present time. Moreover, there are not just two, but four different senses of the Present Perfect, one of them occurring with 'state verbs' and three with 'event verbs'. We begin with the former. (1) State-up-to-the-present. With 'state verbs', present involvement means that the state extends over a period lasting up to the present moment: We've lived in London since last September (.) (2) Indefinite past. With 'event verbs', the Present Perfect may refer to some indefinite happening in the past: Have you been to America? (.) At first glance, it looks as if there is no element of 'present involvement' in this use of the Present Perfect, any more than there is in the Simple Past. But in fact, a more precise definition of the indefinite past use must indicate that a period of time leading up to the present is involved here, just as in the state use of the Present Perfect. Once again, the 'indefinite past' definition must be revised, and more exactly formulated as: 'at-leastonce-in-a-period-leading-up-to-the-present'. This longer wording, when applied to the preceding examples, adds nothing material to the more concise label 'indefinite past'. But consider these other examples: Have you visited the Gauguin exhibition? (i.e. 'while it has been on') / The dustman hasn't called at our house (i.e. 'to-day'). The first of these sentences implies that the Gauguin exhibition is still running, whereas the Simple Past (Did you visit?) would 100

13 otto jespersen om progressiv og perfektiv have made it clear that the exhibition is over. In the same way, the second sentence is spoken with a special time period (probably a day) in mind: it does not mean that the dustman has not call - ed at least once in the past; it means rather that the dustman has not called during a period in which his regular visit is expected. ( ) (3) Habit-in-a-period-leading-up-to-the-present. The habitual or iterative use of the Present Perfect with 'event verbs' is illustrated by: Mr. Phillips has sung in this choir for fifty years./ I've always walked to work ( ) (4) Resultative Past. The Present Perfect is also used in reference to a past event to imply that the result of that event is still operative at the present time. (.) The taxi has arrived (i.e. 'The taxi's now here'). In other examples, the resultative inference is still there, even though it is not quite so obvious from the verb's meaning: I've had/ taken a bath ('I'm now clean') p. 42: In discussing the Past Perfect, it is useful to distinguish between the ordinary past point of orientation 'then' and the previous point of time 'before then'. (.) The house had been empty for ages (state-up-to-then) Had they been to America before? (indefinite past-in-past) Mr. Phipps had preached in that church for fifty years (habitup-to-then) The goalkeeper had injured his leg, and couldn't play (resultative past-in-past) 101

14 steen schousboe Joos 1964, p : So much for current [dvs. non-perfektiv, SS] phase: the principle effects are in phase with the specified event, their cause. Now consider the very first appearance of the perfect phase in Trial: The high-backed chair has been pulled, helped forward, the figure is seated, has bowed, and the hundred or so people who had gathered themselves at split notice to their feet rustle and subside into apportioned place. This is not simply a narration of events in sequence; instead, certain of them (is seated, rustle and subside) are presented as effects (or at least the possibility of their occurrence is an effect) of the earlier-in-time events stated in the perfect phase. Their presentation as effects is not marked in their own verbs; that marking is done by the perfect marker on the verbs for the preceding events. The perfect-marked verbs are there specifically for the sake of the effects of the events they designate, and that is the essential meaning. Leech & Svartvik 1975, p. 66: Four related uses of the present perfect may be noted: (A) State leading up to the present time (That house has been empty for ages) (B) Indefinite event(s) in a period leading up to the present time (Have you (ever) been to Florence?) (C) Habit in a period leading up to the present time (He has attended lectures regularly (this term)). (D) Past event with results in the present time (The taxi has arrived (i.e. 'it's now here') Her doll has been broken 102

15 otto jespersen om progressiv og perfektiv (i.e. it's still not mended). Compare: Her doll was broken, but now it's mended. Biber et al. 1999, p. 460: p. 467: The perfect aspect designates events or states taking place during a period leading up to the specified time. Both the present perfect and the simple past tense are used to refer to an event or state in the past. ( ) The primary difference in meaning between the two is that the present perfect describes a situation that continues to exist up to the present time, while the past tense describes a situation that no longer exists or an event that took place at a particular time in the past. Zandvoort, p. 61: The perfect tense usually denotes an action that falls within the time-sphere of the present. Its uses are mainly three: (a) the continuative perfect; (b) the resultative perfect; (c) the perfect of experience. (We 've known each other for years / I've bought a new car / When I have asked a London policeman the way, I have invariably received a polite answer) Quirk et al., p. 189: The overlap of meaning between tense and aspect is most problematic in English in the choice that has to be made between simple past and present perfect: John lived/has lived in Paris for ten years. ( ) This kind of difference, although 103

16 p. 192: steen schousboe by no means invariable, is often summarized in the statement that the present perfective signifies past time 'with current relevance'. In order to appreciate why 'current relevance' is a common implication of the present perfective, it is as well to begin with the most general definition of the perfective aspect. In its broadest possible interpretation, the perfective indicates ANTERIOR TIME; i.e. time preceding whatever time orientation is signaled by tense or by other elements of the sentence or its context. The examples in 4.18 have given evidence that 'past with current relevance' is not an adequate description of the meaning of the perfective aspect. Yet when we concentrate on the present perfective, there is indeed reason for such a description: the present perfective differs from the simple past in relating a past event/ state to a present time orientation. Thus in situations (which are not unusual) where either the present perfective or the simple past can be appropriately used, it is generally felt that they are not interchangeable, but that the present perfective relates the action more directly to the present time. Compare (1) Where did you put my purse? / (2) Where have you put my purse? The purpose of both these questions may be to find the purse; but in (1) the speaker seems to ask the addressee to remember a past action; while in (2) the speaker apparently concentrates on the purse's present whereabouts. Leaving aside such virtual equivalences, we may now focus on the difference between the two constructions, contrasting the 104

17 otto jespersen om progressiv og perfektiv meanings of the simple past given in 4.14 with the following meanings of the simple present perfective: (a) (b) (c) state leading up to the present indefinite event(s) in a period leading up to the present habit (i.e. recurrent events) in a period leading up to the present Opsummerende kan man sige at Jespersens overordnede synspunkt, nemlig at perfektiv valget mellem verbalformer med og uden have udgør en selvstændig kategori, har vundet bred anerkendelse i den engelsksprogede verden. Dette har naturligvis konsekvenser for beskrivelsen af tempus, idet denne kategori så også bliver binær (præsens-præteritum), idet futurum af de engelske og amerikanske mainstream grammatikere relegeres til modalitet. Et fåtal af engelske grammatikere - og ganske mange kontinentale fagfæller er imidlertid uenige og betragter perfektiv som en del af tempuskategorien. Samme mindretal (i den kontinentale tradition muligvis flertal!) opererer ofte også med en eller flere futurumsformer i engelsk. Med hensyn til den grundbetydning som Jespersen tillægger de perfektive former, det resultative, er billedet mere broget. Der er ikke generel enighed om at dette er den eneste eller blot den vigtigste betydning, men kun få grammatikere betragter denne betydning som uvæsentlig. Jespersens behandling af denne kategori spiller en rolle for næsten alle senere diskussioner. 4. Afslutning Jeg har ovenfor givet mit syn på den rolle som Jespersens tanker om progressiv og perfektiv har spillet i eftertiden, og jeg håber at det vil være klart at hans videnskabelige betydning har været særdeles 105

18 steen schousboe stor. Jeg kan ikke modstå fristelsen til at hylde en anden side af hans grammatiske forfatterskab og overlader ordet til Nelson Francis (1989: 96), som om MEG siger: 'Its great virtues, in addition to the profusion of illustrative citations, are originality and perceptiveness of approach and modesty and clarity of style. Few grammar books make such good reading.' Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet Njalsgade 130 DK 2300 Kbh. S Bibliografi Andersen, John E., Bent Conrad, Tom Harpøth, Per A. Jensen, Søren Svagin & John Svendsen Pragmatics of the simple and expanded present: a speech act analysis. Occasional Papers , red. af Graham D. Caie, M. Chesnutt, L. Christensen & C. Færch. København: Akademisk Forlag. Biber, Douglas. et al Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman. Conrad, Bent & Steen Schousboe Meaning and English Grammar. (POET, 19) København: Københavns Universitet. Nelson Francis, W Otto Jespersen as Grammarian. Otto Jespersen: Facets of his Life and Work, red. af Arne Juul & Hans F. Nielsen. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Jespersen, Otto A Modern English Grammar on Historical Principles. De første fire bind publiceret af George Allen & Unwin, London, , de sidste tre af Munksgaard, København, Jespersen, Otto (1968). The Philosophy of Grammar. London: Allen & Unwin. 106

19 otto jespersen om progressiv og perfektiv Jespersen, Otto Essentials of English Grammar. London: Allen & Unwin. Jespersen, Otto Analytic Syntax. London: Allen & Unwin. Joos, Martin The English Verb: Form and Meanings. Madison and Milwaukee: University of Wisconsin Press. Leech, Geoffrey N Meaning and the English Verb. London: Longman. Leech, Geoffrey & Jan Svartvik A Communicative Grammar of English. London: Longman. Quirk, Randolph. et al A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman. Schibsbye, Knud Om de udvidede verbalformers Begreb og Anvendelse i moderne Engelsk. (Disp.) København: Munksgaard. Schibsbye, Knud Engelsk Grammatik, I. København: Naturmetodens Sproginstitut. Schibsbye, Knud A Modern English Grammar. Oxford: University Press. Zandvoort, Reinard W A Handbook of English Grammar. London: Longmans. (5th ed. 1969) 107

20

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Skriftlig Eksamen Automatteori og Beregnelighed (DM17)

Skriftlig Eksamen Automatteori og Beregnelighed (DM17) Skriftlig Eksamen Automatteori og Beregnelighed (DM17) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Odense Campus Lørdag, den 15. Januar 2005 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Register i forskellige udklædninger

Register i forskellige udklædninger Registerbegrebets teoretiske forankring og dets brug ift. uddannelsen i virksomhedskommunikation Thomas Hestbæk Andersen 7. Nordiska SFL-Workshoppen, Södertörns högskola, 17. november 2011 2 Register i

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Temaopgave - Den keltiske tiger

Temaopgave - Den keltiske tiger Temaopgave - Den keltiske tiger Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac Jens Nielsen Klasse: 2.4 Fag: Dansk, Engelsk, IT og Teknologi Vejleder: Grete Holm, Birgitte Madsen, Karl Bjarnason, Arne Wamsler Skole:

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere