UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN -"

Transkript

1 Bilag 1B UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning efter Servicelovens 86, stk. 2 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007

2 Side 2 af INDLEDNING MÅLSÆTNING FOR SOCIALFORVALTNINGENS VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING VISITATION TIL VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING MÅLGRUPPE TILDELING AF VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tildelingskriterier Visitationsforløbet Visitation til ydelser Skriftlig afgørelse Sagsbehandlingsfrister REVISITATION LEVERING AF VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING OPSTART AF HJÆLP ÆNDRINGER I LEVERINGEN AF HJÆLPEN OPFØLGNING PÅ KVALITETSSTANDARDERNE KLAGEVEJLEDNING LOVGRUNDLAG KONTAKTOPLYSNINGER SOCIALFORVALTNINGENS VISITATION SOCIALFORVALTNINGENS PRIVATE LEVERANDØRER YDELSESKATALOG Vedligeholdende træning i hjemmet... 16

3 1.0 Indledning Side 3 af 16 Kvalitetsstandarden indeholder generel serviceinformation om den hjælp, du kan forvente fra Socialforvaltningen, hvis du får behov for en vedligeholdende træningsindsats med henblik på at opretholde eller udvikle færdigheder, som er væsentlige i din dagligdag. Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af Socialforvaltningens serviceniveau for denne ydelse, herunder målsætninger for indsatsen, tildelingskriterier samt hvilke ydelser hjælpen kan bestå af. I Socialforvaltningen tildeles vedligeholdende træning i hjemmet, ofte i sammenhæng med personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne godkendes af Socialudvalget en gang om året. Disse kvalitetsstandarder gælder således for Der er udarbejdet en særskilt kvalitetsstandard for hjemmehjælp, jf. Lov om social service 83. Kvalitetsstandarderne er opdelt således, at der først beskrives principperne for visitationen til hjemmehjælp. Her beskrives Socialforvaltningens målgruppe, kriterierne for tildeling af hjælpen samt sagsbehandlingsfrister i forbindelse med visitationen. Herefter beskrives principperne for leveringen af hjælpen. I dette afsnit beskrives bl.a., hvordan hjælpen startes op. Afslutningsvis beskrives opfølgningen på kvalitetsstandarderne samt en klagevejledning.

4 Side 4 af Målsætning for socialforvaltningens vedligeholdende træning Socialudvalgets målsætning for vedligeholdende træning tager udgangspunkt i Socialforvaltningens overordnede mission: Socialforvaltningens mission er at bidrage til at borgere i kontakt med Socialforvaltningen får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til samfundet. Vedtaget af Socialudvalget 13. september 2006 På baggrund af missionen har Socialudvalget formuleret følgende overordnet målsætning for vedligeholdende træning: Den vedligeholdende træning skal, i sammenhæng med Socialforvaltningens øvrige indsats, udvikle, støtte og vedligeholde dine fysiske, psykiske og sociale færdigheder, således at du opnår størst mulig grad af selvhjulpenhed.

5 Side 5 af Visitation til vedligeholdende træning Ifølge lov om Social Service gives tilbud om vedligeholdende træning til personer, som har brug for en målrettet og individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske, psykiske eller sociale færdigheder. Nedenfor kan du læse, hvem der kan få bevilget vedligeholdende træning fra Socialforvaltningen, hvor du kan henvende dig og hvordan, der træffes afgørelse om hjælp Målgruppe Målgruppen er hjemmeboende borgere i aldersgruppen 18 til 65 år, som har brug for vedligeholdende træning på grund af fysiske og psykisk handicap, sindslidelser eller misbrug. Hvis du er over 65 år, vil du som hovedregel få hjælp fra Sundhedsog Omsorgsforvaltningen Tildeling af vedligeholdende træning Tildelingen af vedligeholdende træning varetages af Socialforvaltningens visitationsenheder, der har myndighedsansvaret for vedligeholdende træning. Vurdering af behovet for vedligeholdende træning, vil oftest ske på baggrund af en henvendelse om behov for hjemmehjælp. Hvis du har brug for hjælp skal du derfor henvende dig til Socialforvaltningens visitationsenheder. Henvendelse om hjælp kan ligeledes komme fra dine pårørende, din praktiserende læge, sygehuse eller fra medarbejdere i Socialforvaltningens voksenteam m.v. Adresser og telefonnumre findes på Socialforvaltningens hjemmeside ( og bagest i denne publikation. Når Socialforvaltningen har modtaget din henvendelse om hjælp, vil du blive kontaktet af en visitator, som vil aftale et tidspunkt for et visitationsbesøg i dit hjem. Du kan have en bisidder med til denne samtale, hvis du ønsker det. Bisidderen kan f.eks. være et familiemedlem eller en anden, som du har tillid til.

6 Tildelingskriterier Visitationen sker ud fra en vurdering af dit funktionsniveau i forhold til almindelige dagligdag opgaver (fx tag bad, klæde sig på, sørge for måltider, indkøb, rengøring). Side 6 af 16 De fire funktionsniveauer: Funktionsniveau 1: Du kan klare opgaven selv uden hjælp og støtte med eller uden hjælpemiddel. Funktionsniveau 2: Du kan klare opgaven med let støtte og vejledning. Du kan have behov for kortvarig støtte, tilsyn, motivering, vejledning og undervisning for at kunne varetage opgaven selv. Funktionsniveau 3: Du har vanskeligt ved at klare opgaven selv, men kan med hjælp deltage aktivt. Du kan have et stort behov for motivation, støtte eller hjælp indenfor et eller flere områder. Funktionsniveau 4: Du er på grund af fysiske eller psykiske forhold ude af stand til at klare opgaven selv. Funktionsevnemetoden er udviklet af KL. For at få tildelt vedligeholdende træning personlig eller praktisk hjælp, skal du som minimum have brug for let støtte og vejledning, med henblik på at bevare eller genvinde din evne til varetage en given opgave. I de tilfælde, hvor opgaven måske tager lidt længere tid end den plejer, men hvor du faktisk er i stand til at løse den selv, med den nødvendige tid til rådighed, vil du normalt ikke blive tildelt hjælp. Tildelingen af vedligeholdende træning tager udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af, hvad du selv kan klare, dit netværk samt hvilken betydning hjælpen har for dig. Endvidere vil der i vurderingen af dine behov blive taget stilling til et evt. behov for hjemmehjælp. Tildelingen af vedligeholdende træning vil derfor oftest ske for at styrke din selvhjulenhed i forbindelse med tildelingen af hjemmehjælp Visitationsforløbet Visitationssamtalen tager udgangspunkt i din dagligdag, familiesituation og netværk. Samtalen vil handle om dine muligheder for selv at klare personlig pleje og omsorg, daglig husførelse, kontakt til omverdenen m.v. Endvidere vil visitatoren under samtalens løb forsøge at danne sig et overblik over din familie og deres mulighed for at hjælpe til.

7 Formålet er at finde de områder, som har størst betydning for dig, og hvor du har størst behov for hjælp. Målet med hjælpen er derfor at gøre dig i stand til at klare dig selv eller, hvis dette ikke er muligt, at gøre dig i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. Side 7 af 16 Hvor du har vanskeligheder, vil samtalen dreje sig om i hvilket omfang du kan komme til at varetage visse opgaver igen ved en kortvarig, målrettet, individuel træningsindsats, som sættes i gang for at udvikle eller fastholde dine færdigheder. For at kunne arbejde hen imod dette mål, opstiller du og visitatoren konkrete og målbare mål for indsatsen. Disse mål vil senere danne grundlag for hjælpen. Endvidere vil visitatoren danne sig et overblik over den øvrige indsats som sker i dit hjem. Dette kan eksempelvis være hjemmehjælp, sygepleje, socialpædagogisk bistand, støttekontaktpersonordning mv. Socialforvaltningens træningsindsats skal så vidt muligt planlægges i sammenhæng med den øvrige indsats. Alle relevante oplysninger samles i et visitationsskema. Samtykkeerklæring I forbindelse med samtalen vil du blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, som skal bruges til at indhente yderligere oplysninger, fx fra din praktiserende læge. Disse oplysninger skal indhentes for, at vi kan behandle din ansøgning bedst muligt. Hvis du ikke ønsker at give samtykke, træffes afgørelsen om hjælp på det foreliggende grundlag Visitation til ydelser Visitationen til vedligeholdende træning foretages som tildeling af ydelser i overensstemmelse med Socialforvaltningens ydelseskatalog. Ydelseskataloget med beskrivelsen af hvilke ydelser, der kan tildeles i forbindelse med visitationen til vedligeholdende træning fremgår af kapitel 9. Vedligeholdende træning vil ofte blive leveret sammen med hjemmehjælp. Se ydelseskataloget for hjemmehjælpsydelser i kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp.

8 3.2.4 Skriftlig afgørelse Efter visitationsbesøget udarbejder Socialforvaltningens visitator en begrundet, skriftlig afgørelse. Afgørelsen træffes på grundlag af visitationsskemaet, som visitatoren har udfyldt i forbindelse med besøget i dit hjem, samt eventuelt andre oplysninger, der indhentes i forbindelse med Socialforvaltningens vurdering af din ansøgning. Side 8 af 16 Afgørelsen indeholder oplysninger om: Hvilke ydelser hjælpen omfatter Hvor ofte hjælpen ydes (typisk antal gange pr dag eller pr uge) Formålet med hjælpen For hvilken periode hjælpen gives (typisk 3 måneder eller derunder, med mulighed for forlængelse i yderligere max 3 måneder) Relevante baggrundsoplysninger Kontaktoplysninger, Klagevejledning Som supplement til afgørelsen udleveres det udfyldte visitationsskema og kopi af samtykkeerklæringen. Afgørelsen bliver sendt eller udleveret personligt til dig Sagsbehandlingsfrister Behovet for vedligeholdende træning behandles som oftest i sammenhæng med behov for hjemmehjælp. Derfor gælder samme tidsfrister for afgørelse om vedligeholdende træning, som for afgørelse om hjemmehjælp Revisitation Vedligeholdende træning ydes som udgangspunkt for en periode af 3 måneder. Inden de tre måneder vil Socialforvaltningens visitation tage kontakt med dig for at vurdere, om hjælpen skal fortsætte. Som modtager af vedligeholdende træning er du forpligtet til at kontakte og informere visitationen om alle ændringer, der har betydning for de ydelser, der er blevet bevilget. Ændringer kan f.eks. være ændringer i din fysiske eller psykiske tilstand. Målet er at hjælpen så vidt muligt afspejler dine behov.

9 Side 9 af Levering af vedligeholdende træning Når Socialforvaltningen har truffet afgørelse om vedligeholdende træning, kan hjælpen sættes i gang. Socialforvaltningens indsats leveres af hjemmeplejens personale på social- og handicapcentrene. I de fleste tilfælde vil træningen ske i sammenhæng med levering af hjemmehjælp. I ganske særlige tilfælde vil træningsindsatsen blive leveret som enkeltstående ydelse. Indsatsen skal altid koordineres med den øvrige indsats, herunder anden træningsindsats, som foregår i dit hjem Opstart af hjælp Kort tid efter, at vi har truffet afgørelse om tildeling af hjælp, vil du blive kontaktet af Socialforvaltningens social- eller handicapcenter, som vil aftale et tidspunkt for det første besøg. Ved dette besøg aftaler I nærmere om tilrettelæggelsen af hjælpen. Det vil sige: Hvilke ugedage træningen vil foregå Forventet tidspunkt Hvordan I samarbejder målrettet om de mål, som er opstillet for indsatsen. Hvordan træningen tilrettelægges i sammenhæng med såvel hjemmehjælpen som anden hjælp. I de tilfælde, hvor den vedligeholdende træning er knyttet til levering af hjemmehjælp, skal indsatsen sættes i gang samtidigt med hjemmehjælpen indenfor de tidsfrister, som er fast for hhv. personlig og praktisk hjælp. Disse tidsfrister er beskrevet i kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp. Hvis vedligeholdende træning er bevilget som enkeltstående ydelse skal indsatsen sættes i gang indenfor 7 dage. Det er helt afgørende, at du er motiveret til at deltage i træningen. Din indsats er en forudsætning for opnåelse af et godt resultat! 4.2. Ændringer i leveringen af hjælpen Du er forpligtet til at informere Socialforvaltningen om alle ændringer, der har betydning for de ydelser, du skal have leveret. Ændringer kan f.eks. være, at du tager på besøg, ferie eller at du skal indlægges på hospitalet. Sådanne ændringer kan betyde, at hjælpen enten skal flyttes eller aflyses.

10 Flytning eller aflysning af aftale Hvis du ønsker at flytte eller aflyse en aftale skal du kontakte dit social- eller handicapcenter så hurtigt som muligt, og senest 24 timer før det tidspunkt, som er aftalt. Side 10 af 16 Overholder du denne frist vil det være muligt at aftale et erstatningstidspunkt for besøg. Hvis du og hjemmeplejen ikke kan blive enige om et nyt tidspunkt, vil besøget blive betragtet som aflyst fra din side. Besøg, som aflyses fordi du ikke er hjemme, når hjemmeplejen møder til aftalt tid, kan ikke erstattes. Du skal være opmærksom på, at hjemmeplejen har pligt til at sikre sig, at du ikke er blevet alvorligt syg eller er kommet til skade, hvis du ikke lukker op i forbindelse med et aftalt besøg. Vi kan derfor være nødt til at tilkalde en låsesmed. Denne udgift skal du selv betale, hvis det viser sig, at du ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt.

11 Side 11 af Opfølgning på kvalitetsstandarderne Socialudvalget følger op på kvalitetsstandarderne for såvel hjemmehjælp som vedligeholdende træning hvert andet år. Opfølgningsmetoden er gennemførelsen af en brugertilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelsen tager udgangspunkt i Socialudvalgets målsætninger. Endvidere sker en løbende opfølgning ved hjælp af stikprøvekontrol.

12 Side 12 af Klagevejledning Er du utilfreds med den tildelte hjælp, med sagsbehandlingen eller med den udførte opgave kan du indgive en klage. Hvis klagen er mundtlig, tilbyder socialforvaltningen at formulere klagen på skrift. Klage vedr. visitationen Ønsker du at klage over den tildelte hjælp eller sagsbehandlingen i forbindelse med afgørelsen skal du rette din klage til Socialforvaltningens visitationsenheder. Klagen vil blive behandlet inden for 4 uger efter, at klagen er modtaget. Klage vedr. den udførte hjælp Ønsker du at klage over den udførte opgave, herunder leverandørens personale skal du rette din klage til det social- eller handicapcenter, som udfører hjælpen. Klagen vil blive behandlet inden for 4 uger efter, at klagen er modtaget. Hvis du stadig ikke er tilfreds, kan du efter servicelovens 166, stk. 2, og senest 4 uger efter, at have modtaget forvaltningens afgørelse, anke sagen til: Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177, blok D-E 2400 København NV

13 Side 13 af Lovgrundlag Reglerne for vedligeholdende træning er fastsat i Lov om social service, 86, stk. 2 Ifølge lovgivningen har kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde vedligeholdende træning til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Hjælpen ydes efter en konkret, individuel vurdering.

14 Side 14 af Kontaktoplysninger I det nedenstående fremgår kontaktoplysninger på hhv. socialforvaltningens visitation og kommunale leverandører. Ønskes information om socialforvaltningens private leverandører skal rettes henvendelse til visitationen. Kontaktoplysningerne opdateres løbende på Københavns Kommunes hjemmeside Socialforvaltningens visitation Socialforvaltningens visitation er organiseret i to visitationsenheder med hvert deres målgruppeansvar. Visitationsenheden på handicapområdet Visitationsenheden på handicapområdet Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V Visitationsenheden på voksenområdet Visitationsenheden på voksenområdet Bernstorffsgade 17, 4. sal 1592 København V 10.2 Socialforvaltningens private leverandører Socialforvaltningen har 4 kommunale leverandører på handicapområdet, der er organiseret i 4 handicapcentre, og 8 kommunale leverandører på voksenområdet, der er organiseret i socialcentre. Socialcentre Adresse Telefonnummer Amager Vesterbro Socialcenter AMAGER Remisevej 19, 2300 København S Spaniensgade 25, 2300 København S Nørrebro!!" Valby ## $%& '!!

15 ( Side 15 af 16 Brønshøj Bispebjerg )%%* *!!)% $+,!- *!.%''!! " Østerbro City '!!.! " '&'/ Handicapcentre Adresse Telefonnummer Øst Øster Fælled torv København Ø Valdemarsgade Valdemarsgade 8, 3.sal 1665 København V Lærkevej Lærkevej København NV Syd Radisevej 2, 2300 København S / / / / /

16 9.0 Ydelseskatalog Side 16 af 16 I dette afsnit kan du læse, hvilke ydelser du har mulighed for at få tildelt i forbindelse med afgørelsen om vedligeholdende træning. Hvilke ydelser, du modtager, kommer altid an på en individuel vurdering. Overordnet set er vedligeholdende træning en kortvarig, målrettet indsats, som har til formål at udvikle eller vedligeholde dine færdigheder i forbindelse med udførelse af daglige opgaver. Der opstilles mål for træningsindsatsen, som knytter sig til din mulighed for at varetage daglige opgaver selv, helt eller delvist. Træningen vedrører såvel fysiske færdigheder som styrke, udholdenhed og koordinationsevne, som mentale færdigheder som koncentration og hukommelse Træningen skal understøtte og være forbundet med varetagelse af daglige rutiner i hjemmet, personlige hygiejne samt varetagelse af kontakt med omverdenen f.eks. skriftlig og mundtlig kommunikation, opgaver i forbindelse med erhvervsmæssig tilknytning m.v. Træningen tænkes ind i og sammen med tildelingen og leveringen af andre ydelser i hjemmet, fx hjemmehjælp, socialpædagogisk bistand, støttekontaktpersonordning m.v. 9.1 Vedligeholdende træning i hjemmet Ydelsen kan omfatte Ydelsens omfang Træningsydelser kan omfatte: Instruktion og undervisning (i daglige rutiner, personlig hygiejne, kontakt til omverdenen m.v.) Træning af mentale færdigheder (hukommelse, koncentrationsevne, struktur i dagligdagen etc.) Træning i forbindelse med udførelse af personlig pleje Træning i forbindelse med praktiske opgaver i hjemmet (indkøb, rengøring, madlavning, tøjvask) Træning i forbindelse med erhvervsmæssig tilknytning Vedligeholdelsestræning kan som hovedregel ske 1-3 gange om ugen i op til tre måneder. Herefter er mulighed for at hjælpen kan forlænges i yderligere 3 måneder. Det er væsentligt, at træningen beskrives med et klart mål, med angivelse af det ønskede resultat og en tidshorisont for indsatsen.

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007 BILAG 1A UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007 Side 2 af 27 1.0 SOCIALBORGMESTERENS FORORD...

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2008

SOCIALFORVALTNINGEN Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2008 Side 1 af 26 SOCIALFORVALTNINGEN Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2008 Side 2 af 26 1.0 SOCIALBORGMESTERENS FORORD...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR HVERDAGSTRÆNING, GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING EFTER SERVICELOVENS 86 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5 2 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte i eget hjem (serviceloven 85) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard: Træning

Kvalitetsstandard: Træning Kvalitetsstandard: Træning Indsatsens lovgrundlag 86, stk 1 (genoptræning) og stk 2 (træning) i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere