Notat om området voksenuddannelse, efteruddannelse og folkeoplysning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om området voksenuddannelse, efteruddannelse og folkeoplysning."

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget BUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Notat om området voksenuddannelse, efteruddannelse og folkeoplysning. Der ønskes et notat, som på overskuelig vis beskriver området voksenuddannelse, efteruddannelse og folkeoplysning, herunder ift. 20. december 2012 Sags nr.: N.981 b. Væsentlige love og regler f. Antal kursister fordelt på de enkelte uddannelser og kurser Dette notat indeholder indledningsvis en beskrivelse af voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU), som Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) har ansvar for. I notatets anden del beskrives folkeoplysning og folkehøjskoler på folkeoplysningsområdet, denne del af notat er udarbejdet af Kulturministeriet. Voksen- og efteruddannelse VEU omfatter både efteruddannelse i offentligt og privat regi. I dette notat er der fokus på den offentlige udbudte VEU-indsats, som Ministeriet for Børn og Undervisning og Kulturministeriet har ansvar for. Videregående VEU er placeret i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, som spørgsmål 67 ikke er stilet til. Voksen- og efteruddannelse (VEU) skal sikre en løbende opkvalificering af arbejdsstyrken, så efterspørgslen på arbejdsmarkedet imødekommes, og skal bidrage til udviklingen af velstanden for borgere, virksomheder og samfundet. VEU skal endvidere mere grundlæggende sikre, at alle borgere har de basale færdigheder til at tage del i samfundslivet, såsom at kunne læse og skrive.

2 2 Store dele af VEU-indsatsen er i Danmark et fælles ansvar for arbejdsmarkedets parter og det offentlige. Det gælder både i forhold til at sikre udbud og efterspørgsel, men også finansiering. Det offentlige udbud af VEU omfatter uddannelse på alle niveauer og inden for en række forskellige fagområder. Der skelnes overordnet mellem tre typer af VEU: Almen VEU, som omfatter forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), Hf-enkeltfag, ordblindeundervisning for voksne og danskuddannelse for voksne udlændinge. Erhvervsrettet VEU, som vedrører arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), grundlæggende voksenuddannelse (GVU) og åben uddannelse/enkeltfag på erhvervsuddannelsesniveau. Efter- og videreuddannelse på FIVU s område, som omfatter akademi-, diplom- og masteruddannelse samt enkeltfag under åben uddannelse. Almen VEU: Forberedende Voksenundervisning (FVU) Forberedende Voksenundervisning er et tilbud til voksne med svage færdigheder i læsning og matematik. FVU giver voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt med henblik på at styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. Optagelse på FVU sker på baggrund af en test, der danner udgangspunkt for en konkret vurdering af den enkeltes kompetencer. FVU er en kompetencegivende uddannelse, der som et tilbud til kursisterne kan afsluttes med en centralt stillet prøve. FVU-uddannelsen er ikke direkte adgangsgivende til anden voksenuddannelse. FVU uddannelsen adskiller sig fra de tilsvarende ordinære fag ved at være ren færdighedsundervisning og træning. Undervisningen kan tilrettelægges på en uddannelsesinstitution, på en virksomhed, i en fagforening, et beboerhus med videre. Ministeriet for Børn og Undervisning b. Væsentlige love og regler Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 19/04/2011..

3 3 FVU-loven fastsætter en række ministerbeføjelser, herunder blandt andet at ministeren fører tilsyn med undervisning, prøver og eksamen og fastsætter regler om institutionstyper, der kan gennemføre undervisningen. Hertil kommer fastsættelse af regler om klageadgang, optagelse, uddannelsens indhold og prøver, organisering og tilrettelæggelse. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om fravigelse af aldersbestemmelserne, om geografisk afstand til tilbuddet, institutionernes dækningsområder samt bestemmelser om information om tilbuddet. Undervisningen udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC) og kriminalforsorgen. En række øvrige aktører kan tilbyde FVU efter driftsoverenskomst med VUC. De primære driftsoverenskomstparter er: oplysningsforbund, sprogcentre, erhvervsskoler, SOSU-skoler og daghøjskoler. FVU finansieres via statsligt taxameter (MBU) og er gratis for deltageren. Undervisning i fængselsskoler finansieres fuldt ud af Justitsministeriet. FVU er omfattet af betalingsloven. Det betyder, at kommunerne skal finansiere undervisning til ledige. Unge årige kan få SU, hvis de samtidig følger Almen Voksenuddannelse svarende til fuldtidsstuderende. Der kan ydes Statens Voksenuddannelsesstøtte efter gældende regler. Almen VEU: Almen Voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse (avu) er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber på grundskoleniveau. Avu har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og at fremme deres interesse for at uddanne sig. Undervisningen på avu ligger på klasses niveau. Avu er en prøveforberedende, kompetencegivende uddannelse. Undervisningen tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er muligt at tage et eller flere fag ad gangen. Ministeriet for Børn og Undervisning b. Væsentlige love og regler Lov nr. 311 af 30. april Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avuloven) og tilhørende bekendtgørelser.

4 4 Avu-loven fastsætter en række ministerbeføjelser, herunder blandt andet at ministeren fører tilsyn med undervisning, prøver og eksamen i henhold til avu-loven. Ministeren godkender institutioner og udbud, fastsætter regler om klageadgang, optagelse, uddannelsens indhold og prøver, samt organisering og tilrettelæggelse. Undervisningen udbydes af VUC og kriminalforsorgen. Avu finansieres via statsligt taxameter (MBU) og deltagerbetaling. Der er differentieret deltagerbetaling ift. kerne-fag, ikke-kernefag, uddannelsesbaggrund samt alderspensionister og efterlønsmodtagere. Staten yder ikke tilskud til deltagere med en videregående uddannelsesbaggrund, hvorfor de betaler fuld deltagerbetaling. Deltagere under 18 år skal finansieres af bopælskommunen. Undervisning i fængselsskoler finansieres fuldt ud af Justitsministeriet. AVU er omfattet af betalingsloven. Det betyder, at kommunerne skal finansiere undervisning til ledige. Deltagernes forsørgelsesgrundlag er SU, hvis de er fuldtidsstuderende, SVU efter gældende regler eller i særlige tilfælde kontanthjælp. Almen VEU: Hf-enkeltfag Uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfag) har til formål at give voksne kursister mulighed for at opnå almendannelse, viden og kompetencer, som danner grundlag for videre uddannelse eller øger mulighederne på arbejdsmarkedet. De enkelte fag og faggrupper afsluttes med prøver efter national standard og kan sammenstykkes til en samlet enkeltfagseksamen, der kan give adgang til videregående uddannelse.. Ministeriet for Børn og Undervisning b. Væsentlige love og regler HF-loven, jf lovbekendtgørelse nr. 862 af 5. juli 2010 og tilhørende bekendtgørelser. Hf-loven fastsætter en række ministerbeføjelser, herunder blandt andet at ministeren fører tilsyn med undervisning, prøver og eksamen i henhold til hf-loven. Ministeren godkender institutioner og udbud, fastsætter reg-

5 5 ler om klageadgang, optagelse, uddannelsens indhold og prøver samt organisering og tilrettelæggelse. Undervisningen udbydes primært af VUC, dernæst af selvstændige hfkurser og enkelte andre institutioner. Hf-enkeltfag finansieres via statsligt taxameter (MBU) og deltagerbetaling. Der er differentieret deltagerbetaling ift. kerne-fag, ikke-kernefag, uddannelsesbaggrund samt alderspensionister og efterløsnmodtagere. Staten yder ikke tilskud til deltagere med en videregående uddannelsesbaggrund, hvorfor de betaler fuld deltagerbetaling. Hf er omfattet af betalingsloven. Det betyder, at kommunerne skal finansiere undervisning til ledige. Deltagernes forsørgelsesgrundlag er SU, hvis de er fuldtidsstuderende, SVU efter gældende regler eller i særlige tilfælde kontanthjælp. Almen VEU: Ordblindeundervisning for Voksne Ordblindeundervisning for voksne er et tilbud til personer med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget (ordblinde), der har behov for særligt tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne. Optagelse på ordblindeundervisning sker på baggrund af en test, der danner udgangspunkt for en konkret vurdering af den enkeltes kompetencer. Ordblindeundervisning for Voksne tilrettelægges individuelt og udbydes på små hold med 2-6 deltagere. Ministeriet for Børn og Undervisning b. Væsentlige love og regler Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 19/04/2011 og tilhørende bekendtgørelser. Loven fastsætter en række ministerbeføjelser, herunder blandt andet at ministeren fører tilsyn med undervisningen og fastsætter regler om institutionstyper, der kan gennemføre undervisningen. Ministeren fastsætter endvidere regler om klageadgang, optagelse, uddannelsens indhold, organisering og tilrettelæggelse

6 6 Undervisningen udbydes af VUC og kriminalforsorgen. En række andre aktører kan tilbyde ordblindeundervisning for Voksne efter driftsoverenskomst med VUC. De primære driftsoverenskomstparter er: oplysningsforbund, kommunale specialundervisningsinstitutioner, sprogcentre og daghøjskoler. Ordblindeundervisning for Voksne finansieres via statsligt taxameter (MBU) og er gratis for deltageren. Deltagerne kan modtage Statens Voksenuddannelsesstøtte efter gældende regler. Undervisning i fængselsskoler finansieres fuldt ud af Justitsministeriet. Ordblindeundervisning for Voksne er ikke omfattet af betalingsloven, det betyder, at kommunerne ikke skal finansiere undervisning til ledige. f. Antal kursister fordelt på de enkelte uddannelser og kurser Tabel 1. Antal kursister* på almen VEU FVU Avu Hf-enkeltfag Ordblindeundervisning Samlet aktivitet på almen VEU *Hvis en person deltager i mere end et fag, tæller personen flere gange. Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning, Databanken Erhvervsrettet VEU: Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er korterevarende uddannelser, der imødekommer nye eller udækkede behov for erhvervsrettet voksenog efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Uddannelserne udvikles med henblik på beskæftigede faglærte og ufaglærte. Arbejdsmarkedsuddannelserne anvendes på mange forskellige måder: som led i løbende efteruddannelse af såvel ufaglærte som faglærte i forbindelse med omstillinger i virksomheden, indførelse af ny teknologi og lignende, som led i omskoling af ufaglærte og faglærte med henblik på at varetage nye jobfunktioner eller skifte til anden branche, som led i opkvalificering af ufaglærte til faglært niveau.

7 7 AMU-systemet udvikles, og uddannelserne gennemføres, i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter på centralt niveau (VEU-rådet og 11 efteruddannelsesudvalg) og på lokalt niveau (skolebestyrelser og lokale uddannelsesudvalg). Der eksisterer ca arbejdsmarkedsuddannelser. De enkelte AMUuddannelser beskrives med centralt fastsatte uddannelsesmål, der giver landsdækkende kompetence. AMU-uddannelser varer i gennemsnit knapt en uge. Der udstedes uddannelsesbevis til deltagere, som efter underviserens vurdering har nået det fastsatte mål med uddannelsen; der gennemføres prøver i forbindelse med en række certifikatuddannelser. Desuden har arbejdsmarkedsuddannelserne særlige tilbud til flygtninge og indvandrere. Dels i form af arbejdsmarkedsuddannelser udviklet specifikt med flygtninge og indvandrere som målgruppe, dels i form af muligheden for at sammenstykke særlige forløb for flygtninge og indvandrere, hvor dansk som andetsprog som regel indgår, og hvor der er mulighed for praktik. Foruden arbejdsmarkedsuddannelserne omfatter AMU-systemet programmet Individuel kompetencevurdering (IKV i AMU), hvor deltagerne kan få vurderet og anerkendt deres kompetencer. Vurderingen og anerkendelsen sker i forhold til arbejdsmarkedsuddannelsernes mål og kan resultere i udstedelse af uddannelsesbevis eller kompetencebevis og en individuel AMU-uddannelsesplan. Formålet er at undgå, at deltagerne bruger tid på at uddanne sig i kendt stof. Adgang til AMU har alle, der har reel og faktisk beskæftigelse og/eller fast bopæl i Danmark. Ministeriet for Børn og Undervisning b. Væsentlige love og regler Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 26/03/2010, herunder også IKV i AMU. AMU-loven fastsætter en række ministerbeføjelser, herunder blandt andet at ministeren nedsætter Rådet for Voksen- og Efteruddannelse. Ministeren godkender, hvilke offentlige og private uddannelsesinstitutioner, der kan udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Endvidere træffer ministeren beslutning om geografisk dækningsområde for VEU-centrene samt fastsætter nærmere regler om VEU-centrene og centerråd.

8 8 Arbejdsmarkedsuddannelser udbydes af knap 100 uddannelsesinstitutioner fordelt over hele landet. Der er hovedsagelig tale om institutioner for erhvervsrettede uddannelser, det vil sige erhvervsskoler (tekniske skoler og handelsskoler), AMU-centre og social- og sundhedsskoler. Desuden er 12 private udbydere godkendt til udbud af AMU, primært køreskoler. VEU-centre Alle udbydere af AMU skal medvirke i et VEU-center. De 13 VEUcentre er et formaliseret samarbejde mellem alle udbydere af AMU og VUC. VEU-centrene skal medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelse. Dette skal bl.a. ske ved at skabe større overskuelighed på tværs af uddannelsesudbuddet, herunder sikre at især nye brugere og brugere med komplekse uddannelsesbehov kun behøver at henvende sig på ét uddannelsessted for at få hjælp til at få løst deres uddannelsesbehov. Endvidere har VEU-centrene en koordinerende rolle i forbindelse med virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring, regionalt samspil m.v. Drift af AMU finansieres via statsligt taxameter (MBU) og deltagerbetaling. Udgifterne til AMU er rammestyret. Det betyder, at der alene kan afholdes den aktivitet, der kan finansieres inden for EVE-rammen. Der er mulighed for at modtage VEU-godtgørelse samt tilskud til befordring, kost og logi efter særlige regler. En stor del af VEUgodtgørelsen er finansieret af arbejdsgiverne via AER-bidraget. Staten yder ikke tilskud til deltagere med en videregående uddannelsesbaggrund, hvorfor de betaler fuld deltagerbetaling. AMU er omfattet af betalingsloven. Det betyder, at kommunerne skal finansiere undervisning til ledige. f. Antal kursister fordelt på enkelte uddannelser og kurser Tabel 2: Antal kursister* på AMU AMU *Hvis en person deltager i mere end et fag, tæller personen flere gange. Kilde. Ministeriet for Børn og Undervisning, Databanken Aktiviteten på AMU er faldet markant siden I første halvår 2012 er antallet af kursister på AMU Erhvervsrettet VEU: Grunduddannelse for voksne (GVU) Grunduddannelse for voksne (GVU) er et individuelt sammensat uddannelsesforløb, der kan gennemføres uden uddannelsesaftale med en

9 9 virksomhed, og som giver erhvervsuddannelseskompetence på niveau med den tilsvarende erhvervsrettede ungdomsuddannelse. Uddannelsen gennemføres på baggrund af en individuel uddannelsesplan, som udarbejdes af skolerne på baggrund af en obligatorisk realkompetencevurdering. Hvis uddannelsen ikke er gennemført inden for 6 år, bortfalder uddannelsesplanen. Der er følgende adgangskrav: ansøgeren skal være fyldt 25 år, have mindst 2 års relevant erhvervserfaring og have forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen. En GVU-plan kan omfatte: enkeltfag inden for erhvervsuddannelserne, arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), der giver merit i en erhvervsuddannelse, enkeltfag inden for almen voksenuddannelse og erhvervsgymnasiale fag, der giver merit i en GVU efter reglerne i den tilsvarende erhvervsuddannelse, praktisk arbejde på deltagerens arbejdsplads i en periode på højst en måned, intensiv værkstedtræning på uddannelsesinstitutionen eller i en anden virksomhed, svendeprøve eller anden afsluttende prøve. Ministeriet for Børn og Undervisning. b. Væsentlig lov og regler GVU er reguleret i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 881 af 8. august Loven har siden ressortændringerne i september 2011 hørt under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, idet aktiviteten på det videregående område er størst. Administrative regler om uddannelsen er fastsat i bekendtgørelse nr af 22. december 2000 om grunduddannelse for voksne (GVU). Loven fastsætter en række ministerbeføjelser, herunder blandt andet, at ministeren er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om GVU. Endvidere er ministeren bemyndiget til at pålægge uddannelsesinstitutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning at udbyde GVU. GVU udbydes af skoler og institutioner, der udbyder den tilsvarende erhvervsrettede ungdomsuddannelse.

10 10 Drift af GVU finansieres via statsligt taxameter (MBU) inden for EVErammen jf. økonomiafsnit om AMU. En deltager i GVU er fritaget for den deltagerbetaling, der i almindelighed findes i åben uddannelse, og der betales derfor en takst, som kompenserer skolerne for deltagerbetalingen. Endvidere er der række særlige takster for GVU, der enten skal finansiere de særlige opgaver, der er forbundet med GVU, eller som skal dække omkostninger, der i erhvervsuddannelserne betales af elevens praktikvirksomhed. GVU er omfattet af betalingsloven Beskæftigede og selvstændige erhvervsdrivende kan opnå løntabsgodtgørelse efter reglerne om VEU-godtgørelse. f. Antal kursister fordelt på de enkelte uddannelser og kurser Aktiviteten på GVU opgøres på de enkelte uddannelsestilbud, som typisk er EUD enkeltfag eller AMU. Det kan oplyses, at antallet af GVUplaner efter 3. kvartal 2012 er 1.047, hvilket er et fald på knap 10 pct. i forhold til samme periode i Erhvervsrettet VEU: åben uddannelse/enkeltfag på erhvervsuddannelsesniveau. Åben uddannelse er en lang række tilbud om uddannelse til voksne, som ønsker at efter- og videreuddanne sig. Åben uddannelse er erhvervsrettede deltidsuddannelser, heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag, fagspecifikke kurser, korte kurser og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb. Lov om åben uddannelse fastsætter, hvordan åben uddannelse kan tilrettelægges (deltid, fuld tid, korte kurser, længere forløb m.v.), hvilke kurser og uddannelser institutionerne kan udbyde, og loven indeholder bestemmelser om tilskudsbetingelser, deltagerbetaling og betaling i øvrigt. Lov om åben uddannelse er samtidig tilskudslov for arbejdsmarkedsuddannelser. Åben uddannelse adskiller sig på flere måder fra de ordinære uddannelser m.h.t. formål, indhold og længde. De har som formål at udvikle voksnes jobkompetence i samspil med erfaringer fra arbejdslivet. De er ofte kortere, da de bygger på de studerendes erhvervserfaringer. Ministeriet for Børn og Undervisning for så vidt angår åben uddannelse på institutioner under ministeriets ressortområde.

11 11 Lovens bestemmelser, der relaterer sig til de uddannelser, der er anført i lovens 2, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2, er overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i forbindelse med ressortomlægningen 3. oktober b. Væsentlige love og regler Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse m.v.), jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 02/10/2009 og tilhørende bekendtgørelser. Lov om åben uddannelser fastsætter en række ministerbeføjelser. Tilhørende bekendtgørelser fastsætter regler om tilrettelæggelse, markedsføring, adgangskrav, indskrivning, og frister, digital tilmelding, bevis, merit, tilskudsbetingelser og klage. Åben uddannelse udbydes på institutioner for erhvervsrettede uddannelser, professionshøjskoler, private udbydere af AMU og eud m.fl. Driften af åben uddannelse er taxameterfinansieret af MBU og FIVU. Åben uddannelse på MBU s ressort er finansieret inden for EVErammen jf. økonomiafsnit om AMU. Der opkræves herudover deltagerbetaling. Beskæftigede og selvstændige erhvervsdrivende kan opnå løntabsgodtgørelse efter reglerne om VEU-godtgørelse. f. Antal kursister fordelt på de enkelte uddannelser og kurser Tabel 3: Antal kursister* på erhvervsrettet VEU enkeltfag under åben uddannelse (ÅU) ÅU *Hvis en person deltager i mere end et fag, tæller personen flere gange Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning, Databanken. Foruden almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse under MBU s ressort findes en række uddannelsestilbud indenfor det folkeoplysende område under Kulturministeriets ressort. Kulturministeriet har om disse tilbud oplyst følgende: Folkeoplysning Folkeoplysningsområdet udgøres af den folkeoplysende voksenundervisning samt det frivillige folkeoplysende foreningsliv.

12 12 Inden for den folkeoplysende voksenundervisning udbyder foreninger undervisningsforløb til alle. Undervisningen er ikke kompetencegivende og har til formål at danne deltagerne gennem viden og oplysning. De frivillige folkeoplysende foreninger tilbyder forskellige former for aktiviteter til foreningsmedlemmerne, herunder idræt og andre aktiviteter for unge. Foreningerne er demokratisk opbyggede og bygger på aktivt medlemskab. : Området varetages af Kulturministeriet. b. Væsentlige love og regler: Folkeoplysningsloven (LBK nr. 854 af 11/07/2011) Bekendtgørelser: Folkeoplysningsbekendtgørelsen (BEK nr af 12/12/2011) Bekendtgørelse om folkeuniversitetet (BEK nr. 907 af 31/11/2003) Folkeoplysningscirkulæret (BEK nr. 353 af 15/05/2003) : At fastlægge vilkårene for den kommunale støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. At fastlægge rammerne for udøvelse af folkeuniversitetsvirksomhed. At fastlægge løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter folkeoplysningsloven. : Der er ikke tilknyttet statslige institutioner på området. Foreninger og organisationer på folkeoplysningsområdet er primært tilknyttet paraplyorganisationerne Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danmarks Idræts-Forbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund. : Der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteter indenfor de frivillige folkeoplysende foreninger, og foreningerne kan opnå kommunalt tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Indenfor den folkeoplysende voksenundervisning ydes der kommunalt tilskud til dækning af op til 1/3 af de samlede udgifter. På FL 2012 er der i 2012 afsat følgende midler på konti vedrørende folkeoplysningsområdet: : 21,9 mio.kr. til forsøgs- og udviklingsaktiviteter i forbindelse med folkeoplysning.

13 : 6,1 mio.kr. afsat til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse : 15,2 mio.kr. afsat til folkeuniversitetsvirksomhed : 30,9 mio.kr. afsat til folkeoplysende aktiviteter (folkehøjskoler undtaget). f. Antal kursister fordelt på de enkelte uddannelser og kurser: Kulturministeriet har ikke oplysninger om det samlede antal deltagere på uddannelser og kurser inden for folkeoplysningsområdet. Folkehøjskoler på folkeoplysningsområdet Folkehøjskoler hører under Kulturministerens ressort. Folkehøjskoler tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Skolerne godkendes af kulturministeren til tilskud. Elver skal være 17½ år ved kursets begyndelse. På de to ungdomshøjskoler skal eleverne være mindst 16½, men ikke 19 år ved kursets begyndelse. Bortset fra de tre pensionisthøjskoler tilbyder alle højskoler lange kurser. De fleste skoler tilbyder to til tre lange kurser om året og et antal korte kurser af 1-2 ugers varighed. : Området varetages af Kulturministeriet. b. Væsentlige love og regler: Lov om frie kostskoler ( LBK nr. 689 af 22. juni 2011) Bekendtgørelser: Bekendtgørelse om tilskud til frie kostskoler (BEK nr. 807 af 19. juli 2012) Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere (BEK nr. 166 af 2. marts 2009) Bekendtgørelse om regnskab (BEK nr af 4. december 2006) Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol (BEK nr af 8. december 2008) : At fastsætte nærmere regler om grundlæggende tilskudsbetingelser At fastsætte nærmere regler om kursuslængde og undervisningsdage At fastsætte nærmere regler om års- og indholdsplaner

14 14 : Der er ikke tilknyttet statslige institutioner på området. Der findes 67 folkehøjskoler pr. 1. december Heraf er tre pensionisthøjskoler og to ungdomshøjskoler. : Der er krav om deltagerbetaling til kurserne. På FL 2012 er der i 2012 afsat følgende midler på konti vedrørende folkehøjskoler: : 16,4 mio.kr. afsat til folkeoplysende aktiviteter på folkehøjskoler : 530,8 mio.kr. afsat som driftstilskud til folkehøjskoler : -1,2 mio.kr. vedrørende kommunale bidrag til ungdomshøjskoler (indtægtsbevilling) : 35,2 mio.kr. afsat som grundtilskud til folkehøjskoler. f. Antal kursister fordelt på de enkelte uddannelser og kurser: Der har i skoleåret 2011/12 været afholdt 911 kurser med tilsammen årselever Antal kurser Antal årselever Kurser på under 1 uge Kurser på 1 uge Kurser på 2 uger Kurser på 3-11 uger Kurser på 12 uger og derover

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser I denne sektoranalyse

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et Faktaark o vokse-, efter- og videreuddaelsessysteet Disruptionrådets sekretariat Juni 217 Executive summary Danmark har et godt udgangspunkt for også i fremtiden at tilpasse sig til et arbejdsmarked i

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser Udkast 12. maj 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. I medfør af 2, stk. 2, 8, 9 og 10, 2 a, 3, stk. 3 og 4, 3 a, 6, stk. 7 og 10, og 18, stk. 2, i lov om

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt Arbejdsmarkedsuddannelse Nye vilkår Flere muligheder Større effekt J A N U A R 2 0 0 4 2 3 Efteruddannelse et fælles ansvar DA og LO vil med denne lille pjece signalere, at begge sider af arbejdsmarkedet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne BEK nr 1589 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/09401-32 Senere

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til 2007/2 LSV 56 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Afdelingen for gymnasiale uddannelser, j.nr. 044.142.021 Vedtaget af Folketinget ved 3.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. LBK nr 226 af 04/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 074.56M.391 Senere ændringer

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Den nye VEU-reform 2001. Køkken- og Rengøringssektoren

Den nye VEU-reform 2001. Køkken- og Rengøringssektoren Den nye VEU-reform 2001 Køkken- og Rengøringssektoren Den nye VEU-reform 2001 er udgivet af Køkken- og Rengøringssektoren/Forbundet af Offentligt Ansatte Redaktion: Asbjørn Christiansen Jeanette Staffeldt

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora 08-1073 - JOPA - 07.10.2008 Kontakt: Jørgen Pater - jopa@ftf.dk - Tlf: 3336 8816 Idékatalog FTF har udarbejdet et idékatalog om anvendelse af trepartsaftalens kompetenceudviklingsmidler til brug for de

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV Ansøgning til uddannelse PAU-EUV EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (EUV står for erhvervsuddannelse for voksne) For at blive optaget skal du Være fyldt 25 år Have mindst 2 års erhvervserfaring, inden

Læs mere

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til 2010/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr. 059.68G.031 Fremsat den 14. oktober 2010 af

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse VEU-Center MidtØst Én indgang til voksen- og efteruddannelse Vi hjælper dig bl.a. med : Uddannelsesplanlægning Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ) Almene uddannelser Jobrotation Realkompetencevurdering

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. LBK nr 777 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 & 2 og danner rammen om parternes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere