Indtryk fra studietur til England november 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indtryk fra studietur til England 24. 27. november 2008"

Transkript

1 Indtryk fra studietur til England november 2008 Deltagere: Landmand Jens Gammelgaard, tlf , , mail: Landmand Hans Jakob Fenger, tlf , , mail: Landmand Iver Tesdorpf, / / , mail: Landmand Ole Lyngbye Pedersen, tlf , mobil , mail: Landmand Ole Kviesgaard Kristensen, tlf , mail: Helge Kjær Sørensen, Dansk Landbrug Midt-Østjylland,Mobil , Erik Jørgensen, Dansk Landbrug, Axelborg, tlf , mail: Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, tlf , mail: Jørgen Bjelskou, Miljøcenter Århus, tlf , mail: Irene Wiborg, tlf , mobil mail: Mandag den 24. november: Møde med DEFRA - London DEFRA er et samlet ministerium for landbrug, fødevarer og miljø. De mener selv, at det at disse områder er samlet i et ministerium giver en langt bedre sammenhæng og et bedre samspil mellem landbrug, produktion og miljø. Dette giver sig udslag i, at hele den engelske struktur for miljø, natur og produktion er samtænkt. Herunder dels udformningen af tilskudsordninger til landmænd, dels hele opbygningen af miljø- og naturrådgivningssystemet til landmænd. Dermed har England fået opbygget et tilskudssystem med fokus på dels nogle enkelte generelle ordninger, dels nogle mere specifikke ordninger med høj grad af lokal tilpasning til de aktuelle natur- og miljøproblemer. Ordningerne er opbygget, så de samtidig giver en meget stor grad af fleksibilitet og individuel tilpasning hos den enkelte landmand. England har som det første land i EU indført modulation, dvs. at en del af enkeltbetalingsstøtten overføres til natur- og miljøtilskud. Dermed har England haft langt flere midler til rådighed (med EU finansiering) til at betale landbruget for at gennemføre natur- og miljøtiltag. En af forklaringerne på, at England har valgt denne tilgang, er formentlig, at de har en hel anderledes struktur og fokus på natur- og vildtpleje. Bl.a. er en stor del af forskning og rådgivning varetages af private fonde.

2 England har en lang tradition for at have fokus på natur-, kultur- og vildtpleje. Hovedindtryk af forskellene mellem landbrugets rolle i England og Danmark: England Turisme og industri er de væsentligste indtægtskilder. Landbrugets indtjening bygger på en mere alsidig produktion og multifunktionalitet Mere fokus på kulturmiljøer og vildtpleje Mere lempelige restriktioner i forhold til forbrug af pesticider og næringsstoffer Danmark Landbrugsproduktion er en væsentlig indtægtskilde Ensidig produktionstilgang, svin, kvæg og afgrøder Mere fokus på kvælstof og fosfor i vandmiljøet Skrappe restriktioner for pesticider og næringsstoffer Der blev efterfølgende tid til lidt sightseeing i London.

3 Overnatning i Norwich: The Maids Head Hotel, Tombland, GB-NR3 1LB Norwich, Great Britain Tel.: (+44) Fax.: (+44) Et hotel der bestemt er værd at besøg igen. Meget hyggeligt i engelsk stil, - på den gode måde! Tirsdag den 25. november 9.00 Møde med Natural England Program for formiddagen: Baggrund for The Catchment Sensitive Farming Project v. Rosanna Dollman CSF Project Manager Farmer Engagement Rådgivning af landmænd v. oplandsansvarlig Miljøordninger v. rådgiver på området AGWAPLAN projektet Spørgsmål og diskussion Det engelske system er bygget op med udgangspunkt i to centrale systemer. Dels i nedenstående trekant, dels i et nyt oplandssystem. High level Entry Level Krydsoverenssemmelse

4 Krydsoverensstemmelse: Som vi kender det fra Danmark, stilles der en række generelle miljøkrav via krydsoverensstemmelsesordningen. Disse adskiller sig på flere måder fra den danske udmøntning. Entry level: En tilskudsordning, der kan søges af alle landbrugere i hele England. Ordningen går ud på, at hver enkelt landbruger skal opnå et vist antal point for at få det ekstra tilskud på 30 pund/ha. Disse point kan fås via valg mellem 55 forskellige typer tiltag på primært markniveau. Man binder sig for 5 år ad gangen. 60 pct. af alle landmænd er i denne ordning. Disse tiltag er inddelt i følgende kategorier: 1. Pleje og etablering af hække, hegn, diger og grøfter 2. Pleje og bevaring af enkeltstående træer og skovområder 3. Historiske og landskabsforbedrende tiltag 4. Etablering af bufferzoner og markhjørner 5. Natur- og vildtplejetiltag, f.eks. udsåning af vildtblandinger 6. Jordforbedrende tiltag, herunder reduktion af erosion 7. Ekstensiv afgræsning og udtagning af arealer. Støtten afhænger af, om man ligger inden for eller uden for udpegede områder. Der gives bl.a. tilskud til pleje af de traditionelle engelske hække. High level. Denne ordning bygger oven på Entry level, således, at man normalt er med i Entry level før man går ind i high level-ordningen. Denne ordning er målrettet mod områder med store naturog miljøudfordringer. Der er en højere grad af prioritering mellem ansøgere. F.eks. er det kun 10 pct. af alle dem der har ELS der har HLS. Aftalerne er 10årige. Der er afsat mange midler til denne ordning, ligesom tilskudssatserne er højere. Ordningen indeholder følgende punkter: 1. Wildlife conservation 2. Beskyttelse af kulturværdier 3. Landskabsbeskyttelse 4. Publikumsvenlige faciliteter 5. Ressource beskyttelse

5 Sekundære mål: 6. Beskyttelse mod oversvømmelse 7. Genetisk beskyttelse og sikring af diversitet Der gives bl.a. tilskud til etablering af offentlige trampestier og beskyttelse mod oversvømmelse. Udgangspunktet for at søge om High Level er, at man får udarbejdet en Farm enviromental plan. Planen skal indeholde en beskrivelse af landbruget, inklusive en beskrivelse af eksisterende og fremtidige muligheder for natur- og miljøtiltag. Denne plan kan udarbejdes af landmanden selv evt. med hjælp fra Natural England. Det er altså landmanden selv, der investerer i denne plan. Der er indtil videre midler nok til rådighed til alle, der har lyst til at gå ind i ordningen. Catchment Sensitive Farming (CSF) Målet med dette oplandsinitiativ er at opnå reduktioner i diffus miljøpåvirkning af vandmiljøet fra landbrugsproduktionen. Vha. CSF er der sat fokus på at motivere landmændene til at optimere på deres landbrugspraksis. Nøgleelementerne i initiativet består af: Et ministerielt partnerskab mellem det kombinerede miljø og landbrugsministerium, Miljøstyrelsen og Natural England (en enhed under Defra der også varetager rådgivning af landmænd ift. miljøspørgsmål). Et netværk af landbrugsoplandsansvarlige, - der hver især er ansvarlige for et opland. Disse oplandsansvarlige er samkoordineret på et overordnet oplandsniveau (f.eks. er 8 oplandsansvarlige i East Anglia sammen i én gruppe) Oplandsstyregrupper, der involverer lokale interessenter som f.eks. vandværker, landbrugsrådgivnignsenheder, organisationer, der arbejder med natur og miljøspørgsmål som f.eks. Norfolk Wildlife Trust, landbrugsorganisationer og i særdeleshed landmænd. Der er udpeget 50 følsomme oplande hvor ovenstående initiativer fungerer. De hidtidige erfaringer viser, at der er rigtig god succes med 1 til 1 rådgivningen. Der er også succes med at bringe oplandsproblematikken ind i møder om andre for landmænd fagligt relevante emner. Det bemærkes, at ordningen kører på frivillighed. Evalueringsmøde tirsdag eftermiddag og aften: Gruppen havde en rigtig god drøftelse af hvordan man kunne tilpasse de danske måder at samtænke natur, miljø og produktion i et konstruktivt samarbejde mellem myndigheder og landbrug. Det handler bl.a. om at styrke planteavlsrådgivningssystemet og få en miljørådgivning med ind ad denne vej.

6 Miljømålene skal sættes, så de er operationelle på bedriftsniveau, men med fleksibilitet Der skal ikke gives tilskud til det, der kan implementeres via mere effektiv management. Her kan gratis miljørådgivning være en løsning. Til gengæld skal der gives kompensation for tiltag, der koster, - og kræver en ekstraordinær indsats. Følgende konkret aftale blev lavet: Landscentret laver kort skriv om de engelske ordninger (indsat ovenfor). Erik skal forsøge at få AGWAPLAN tankegangen ind i Grøn Vækst Troels Lund Poulsen og Michael Brochenhuus Schack inviteres til Norsminde (hver for sig) Niels Christensen (chef for vandområdet) i By og Landskabsstyrelsen kan være en god indgang til Troels Lund Poulsen Irene inviterer Troels Lund Poulsen til en intro til AGWAPLAN konceptet. Møde arrangeres med Jørgen Bjelskou og et par centrale landmænd (f.esk Hans Jakob og Jens?) Der arbejdes på at gøre Norsmindeområdet til værkstedsområde for vådområder. Irene vil gerne sikre, at vi fra Landscentret tager en aktiv rolle. Hvordan kan vi bruge de gode ideer fra de engelske erfaringer i Danmark? Onsdag den 26. november Besøg på Salle Farms, hvor danske Poul Hovesen er driftsleder. Han kom fra Danmark til Salle Farms for ca. 20 år siden. I kan læse mere om Salle Farms her: Hans indgangsvinkel til miljøspørgsmålene er, at han ligger i et nitratfølsomt område. Hans arealer er højproduktive. Den udfordring har gjort, at han er kommet med i en følgegruppe for lokalområdet med henblik på at finde oplandsløsninger. Udgangspunktet har været rådgivning frem for restriktioner. Konkret har det udmøntet sig i, at man har været inde at klassificere de

7 enkelte marker ift erosionsrisiko. Dette arbejde har foregået i en tæt dialog mellem landmand og den oplandsansvarlige. De konkrete tiltag, der f.eks. blev iværksat for at forebygge udvaskningen, er f.eks. ændret kørselsretning, udlæg af græsbræmmer, efterafgrøder og ændret sædskifte. Derudover har uddannelsesdelen af medarbejderne på gården været vigtig i denne proces. Poul Hovesen har bl.a. etableret randzoner og får tilskud til at bibeholde solitære træer under Entry level. Der er givet støtte til en del af tiltagene via entry level, - men visse driftsændringer er implementeret qua miljørådgivningen (altså uden støtte). Det bemærkes, at enkeltbetaling + entry level tilsammen giver samme støtteniveau, som vi i Danmark får via enkeltbetalingen. Poul når hovedsageligt de 30 point per ha, der kræves for at få entry level ved beskæring af hække, ved etablering af randzoner og ved at bevare enkeltstående træer (man belønnes altså også for den indsats, man allerede har lavet). Klimaændringer fylder meget i bevidstheden hos de engelske landmænd og myndigheder. Det bemærkes, at man ikke direkte kan sammenligne de engelske og de danske forhold: F.eks. er der ikke de samme restriktioner ift. anvendelse af N. Der anvendes markant flere pesticider, - måske pga. af en anderledes rådgivning (54 pct. af landmændene bruger private rådgivere fra kemikalievirksomhederne). Besøg hos Steve Henson, der er oplandsansvarlig for River Glaven og opland. Norfolk Wildlife Trust, Bewick House, 22 Thorpe Road, Norwich NR1 1RY

8 Naturgenopretning ved River Glaven. Norfolk Wildlife Trust er en organisation, der støttes af mange lokale folk. Det er en organisation, der sikrer koordination og samarbejde omkring igangsættelse af naturprojekter. Udgangspunktet er, at man har ansat fagfolk, der arbejder på at finde faglige holdbare løsninger med udgangspunkt i en forståelse for samspil mellem natur, miljø og de lokale borgeres interesser. Ved Riven Glaven har man konkret genslynget vandløbet og sikret afgræsning af en større ådal. For at undgå uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger har man samtidig i samarbejde med landmændene og Catchment Sensitive officer fået håndteret problemstilling med erosion fra marker ned til vandløbet. Endelig har man ved at fjerne opstemninger sikret, at der ved kraftig nedbør ikke sker oversvømmelser i den lokale landsby, men at vandet i stedet oversvømmer engområderne. Problemer med oversvømmelse ved River Glaven.

9

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

De vigtigste resultater fra. Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen

De vigtigste resultater fra. Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen De vigtigste resultater fra Aquarius Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen Partnerne i Aquarius I projektet er der 15 partnere fra seks lande og syv pilotprojekter i området omkring Nordsøen. Side

Læs mere

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start April 2013 Natur og Landbrug - en ny start www.naturoglandbrug.dk Natur og Landbrug en ny start April 2013 Redaktion: Natur- og Landbrugskommissionens sekretariat Design: Clienti Tryk: GP-Tryk A/S Oplag:

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

KATALOG OVER EU s LANDDISTRIKTSSTØTTEORDNINGER I UDVALGTE EU-LANDE

KATALOG OVER EU s LANDDISTRIKTSSTØTTEORDNINGER I UDVALGTE EU-LANDE KATALOG OVER EU s LANDDISTRIKTSSTØTTEORDNINGER I UDVALGTE EU-LANDE Udarbejdet af Landboforeningerne og Landbrugsraadet Axelborg, marts 2002 KDS\0761lbj - 2 - Indhold Forord... 6 1. EU s landdistriktsstøtteprogram

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? Indhold PLAN & MILJØ KRUMTAP FOR INNOVATION... 4 HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?. 6 GODT NABOSKAB ER

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2010

Økonomi og Miljø $ 2010 Økonomi og Miljø $ 2010 Economy and Environment $ 2010 $ English Summary Landbrug Rekreative værdier i by og land Energiforbrug og drivhusgasudledning International klimapolitik Økonomi og Miljø 2010 Signaturforklaring:

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Holdning og ansvar på din bedrift

Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift handler om samfundsansvar og om måden vi tjener penge på. Arbejdet med samfundsansvar har, som alt

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere

Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde:

Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde: 1 Bestyrelsens beretning, Jysk Landbrug den 17. marts 2015. Bjarne Larsen. For et par uger siden var jeg inviteret over på Grindsted Landbrugsskole for at fortælle, hvad en landboforeningsformand arbejder

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere