Indsats 2: Implementering af ny EU-regulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsats 2: Implementering af ny EU-regulering"

Transkript

1 Indsats 2: Implementering af ny EU-regulering Ministerium Titel på retsakt Vedtaget Implement eringsfrist Bemærkninger 1 Justitsministeriet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF Miljø- og Fødevareministeriet 3 Erhvervs- og Vækstministeriet 4 Erhvervs- og Vækstministeriet 5 Erhvervs- og Vækstministeriet (Pakkerejsedirektivet) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2193 af 25. november 2015 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (Varemærkedirektivet) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (IDD) Forbrugerrådet TÆNK støtter ikke anbefalingen Forbrugerrådet TÆNK støtter ikke anbefalingen.

2 1. IMPLEMENTERINGSPLAN: PAKKEREJSEDIREKTIVET Oplysninger om EU retsakten Titel Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF EU nummerering (EU) 2015/2302 Ansvarligt ministerium Justitsministeriet Vurderes retsakten at få Anvendelsesområdet for direktivet udvides i forhold til det gældende væsentlige konsekvenser pakkerejsedirektiv. Pakkerejsedefinitionen udstrækkes således til at for dansk erhvervsliv omfatte flere rejsearrangementer end hidtil, som fremover omfattes af den beskyttelse af den rejsende, som gælder ved pakkerejser. Der indføres endvidere en ny kategori af rejsearrangementer (sammensatte rejsearrangementer), som omfattes af retten til refusion af betaling for ydelser, som ikke leveres som følge af rejsearrangørens konkurs mv. Direktivet stiller endvidere krav om, at medlemsstaterne skal sikre, at både rejsearrangører, der er etableret på en medlemsstats område, og rejsearrangører, der ikke er etableret i en medlemsstat, men som udbyder pakkerejser eller sammensatte rejsearrangemanter i en medlemsstat, stiller garanti for refusion af betalinger foretaget af den rejsende, i det omfang ydelserne ikke leveres som følge af rejsearrangørens konkurs mv. Det vurderes på den baggrund, at direktivet vil få væsentlige konsekvenser for dansk erhvervsliv. Typen af retsakt Dato for vedtagelse af retsakt i EU Metode til implementering Plan for at undersøge implementeringen i andre lande EU s implementeringsfrist Der er tale om et totalharmoniseringsdirektiv. 27. oktober 2015 Ændring af lov om pakkerejser (som hører under Justitsministeriet) og lov om en rejsegarantifond (som hører under Erhvervs- og Vækstministeriet). Kommissionen forventes i løbet af 2016 at afholde flere workshops om medlemsstaternes implementering af direktivet. Første møde er varslet til at finde sted den 25. februar Justitsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet vil deltage med henblik på at skabe kontakt til relevante medlemsstater, sikre koordination på tværs af EU-landene og identificere lande, hvor det kunne være relevant at gennemføre nabotjek. Herudover vil der allerede på nuværende tidspunkt blive gennemført et nabotjek af rejsegarantiområdet i relevante nordeuropæiske lande. Nabotjekket skal belyse, hvordan landene har indrettet deres konkursbeskyttelse af forbrugerne. Der vil i den forbindelse endvidere blive spurgt til, hvilke overvejelser landene måtte have gjort sig i forhold til det nye direktivs anvendelsesområde. Medlemsstaterne skal senest den 1. januar 2018 vedtage og offentliggøre den nødvendige lovgivning, som senest skal træde i kraft den 1. juli

3 Anbefalinger fra Implementeringsrådet Det nugældende pakkerejsedirektiv er implementeret i Pakkerejseloven og Rejsegarantifondsloven. Især rejsegarantifondsloven er byrdefuld som følge af de krav, der stilles til virksomhederne ift. garantistillelse og særligt forhøjet garantistillelse. Anvendelsesområdet for det reviderede direktiv udvides væsentligt og vil tillægge nye byrder for erhvervet. Derfor er det centralt, at implementeringen af det nye direktiv tager højde for denne problematik og ikke indebærer en automatisk videreførelse af de gældende regler med tillæg af nye byrder. Disse forhold er inddraget i den af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen netop igangsatte analyse af Rejsegarantifondens praksis og økonomiske rammer. Relevante konklusioner fra analysen bør inddrages i implementeringsarbejdet. Nabotjek, som foreslået i implementeringsplanen, bør ubetinget gennemføres med henblik på at tilsikre, at Danmark ikke overimplementerer og for at modvirke, at erhvervet i Danmark stilles endnu dårligere i konkurrencemæssig henseende. Implementeringsrådet foreslår, at der nedsættes en implementeringsgruppe med de relevante interessenter, der kan sikre at det nye direktiv implementeres på en måde, der både sikrer forbrugerbeskyttelsen og proportionale byrder for de involverede virksomheder. I dette arbejde bør konklusionerne fra ovennævnte analyse af Rejsegarantifondens praksis og økonomiske rammer samt resultaterne fra nabotjekket indgå. Byrderne omfatter i princippet alle de virksomheder, der er registreret i Rejsegarantifonden. Pr. 31.december 2014 (sidste opgørelse) var der 575 virksomheder, der havde stillet garanti i fonden. 170 virksomheder var på det tidspunkt underlagt forhøjet garantistillelse. Det vurderes, at implementeringen af reglerne medfører væsentlige byrder for de berørte virksomheder. Særligt om eksisterende regler: Det nye direktiv er en revision af det eksisterende Pakkerejsedirektiv, der på nuværende tidspunkt er implementeret således at virksomheder kan pålægges forhøjet garantistillelse, hvis det vurderes at de ikke vil kunne opfylde deres økonomiske forpligtigelser over for forbrugerne (konkursrisiko). Den metode, hvorved det vurderes om en virksomhed skal stille forhøjet garantistillelse er vanskelig at gennemskue for de rejsearrangører, der er omfattet. Det er Implementeringsrådets indtryk, at kravene i forhold til at kunne sikre hjemtransport og tilbagebetaling af forudbetalinger er meget forskellige inden for Europa. Tyskland har eksempelvis implementeret en forsikringsordning, hvor der slet ikke stilles garantier. Sverige og Norge har systemer, der ligner de danske, men der kunne være anledning til at se på ordningerne i Tyskland, Storbritannien og Holland, hvor det er indtrykket, at implementeringen er væsentligt anderledes. 3

4 2. IMPLEMENTERINGSPLAN FOR IMPLEMENTERINGEN AF EP OG RÅDETS DIREKTIV OM BEGRÆNSNING AF VISSE LUFTFORURENENDE EMISSIONER FRA MELLEMSTORE FYRINGSANLÆG (MCP-DIREKTIVET) Oplysninger om EU retsakten Titel EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV(EU) 2015/2193 af 25. november 2015 EU nummerering (EU) 2015/2193 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg Ansvarligt ministerium Vurderes retsakten at få væsentlige konsekvenser for dansk erhvervsliv Miljø- og Fødevareministeriet Størstedelen af de omfattede ca fyringsanlæg er allerede omfattet af dansk regulering, der i store træk svarer til den regulering, der bliver indført med det nye direktiv. Langt hovedparten af de omfattede anlæg er offentligt ejede kraftvarme- eller fjernvarmeanlæg eller fjernvarmeanlæg i tilknytning til boligselskaber. Derudover vil anlæg på gartnerier, i fødevareindustrien og anden industri (fx trævarebranchen), renseanlæg m.v. være omfattet. Det vurderes, at de fleste af disse anlæg allerede er reguleret i dansk lovgivning. For en mindre del af anlæggene vil der være tale om væsentlige konsekvenser: Især biomassefyrede anlæg kan få forøgede omkostninger til etablering og drift af renseforanstaltninger for at overholde direktivets emissionsgrænseværdier, da grænseværdierne for støv er lavere end i den gældende danske regulering, og da der indføres grænseværdier for SO2, hvilket der ikke er i Danmark i dag. Der er ca. 160 eksisterende træfyrede anlæg og ca. 60 halmfyrede anlæg, der vurderes at skulle indføre ekstra renseforanstaltninger som følge af direktivet. Fyringsanlæg, som med gældende danske regler hverken er anmelde- eller godkendelsespligtige (anlæg mellem 1 5 MW), vil blive omfattet af direktivets krav om anmeldelse eller godkendelse. Fremover vil der skulle føres miljøtilsyn med disse anlæg, hvilket der ikke bliver i dag. Typen af retsakt Der er tale om et minimumsdirektiv. Medlemsstaterne kan vælge: Om fyringsanlæggene skal godkendes eller registreres, og i den forbindelse om det enkelte anlæg skal have udarbejdet en miljøgodkendelse eller om fyringsanlægget skal reguleres gennem en bekendtgørelse. Om fyringsanlæg skal overvåge emissionerne ved periodiske eller 4

5 kontinuerlige målinger. Om der skal fastsættes skærpede emissionsgrænseværdier for støv (partikler), NOx og SO2 end i direktivet. Det kan dels effektueres som skærpede grænseværdier for alle anlæg eller for anlæg, der er beliggende i zoner, hvor luftkvalitetsdirektivet er overskredet. Om nogle typer af anlæg skal undtages direktivets grænseværdier i en periode. Det drejer sig om anlæg, der anvendes i nødsituationer (fx ved nedbrud), ligesom der er en mulighed for længere indfasning af fjernvarmeanlæg, der er koblet til den offentlige varmeforsyning. Endelig er der mulighed for at dispensere enkelte anlæg i korte perioder. Derudover skal medlemsstaterne indføre effektiv kontrol med, at direktivet efterleves m.v. Det er op til medlemsstaterne at tilrettelægge kontrollen. Bemærkninger Dato for vedtagelse af retsakt i EU Visse krav efter dansk lovgivning i dag er ikke omfattet af direktivet. I Danmark er der i dag grænseværdier for CO, hvilket er en indikator for forbrændingen. For stenkul, brunkul, fuelolie og andre brændsler af tilsvarende kvalitet er der desuden grænseværdier for udledning af tungmetaller, herunder kviksølv. Derudover er de gældende danske grænseværdier for NOx for flere anlægsstørrelser og brændselstyper skrappere end direktivets grænseværdier. 25. november Metode til implementering EU-retsakten forventes implementeret ved nye bekendtgørelser. Plan for at undersøge implementeringen i andre lande Det vil blive afdækket, hvordan nabolande forventer at foretage implementeringen af direktivet, for så vidt angår biomassefyrede anlæg. EU s implementeringsfrist 19. december Anbefalinger fra Implementeringsrådet Implementeringsrådet er kritisk vedrørende emissionskrav om SO x, som i dag ikke er reguleret for de mindre biomassefyrede anlæg i Danmark. Det er en national interesse, at disse anlæg kan køre, og de er allerede reguleret ud fra nationale behov for miljøbeskyttelse. De fleste anlæg finderanvendelse på landbrug og på virksomheder, som brænder eget biologisk procesaffald. Direktivets undtagelser for anlæg koblet til fjernvarmesystem bør udnyttes fuldt ud. Ved implementeringen bør der ikke ske en sammenblanding med samlede, nationale krav fra NEC-direktivet på NO x -området. NO x - kravene i NEC-direktivet er ikke anlægsspecifikke. Implementeringsrådet finder det afgørende, at direktivet om MCP implementeres direktivnært i dansk lovgivning uden at foregribe problemstillinger, der måtte hidrøre fra en eventuel manglende overholdelse af NEC direktivet. Der skal i processen ikke ske en sammenblanding med andre luftdirektiver. Men eventuel manglende 5

6 overholdelse af NEC direktivet, som gælder samlet for Danmarks anlæg, skal omfatte en tværsektoriel vurdering, herunder for fx transport og landbrug, af hvordan en national overholdelse kan oprettes. Det betyder, at krav til SO x og NO x skal ligge på direktivets niveau. 3. IMPLEMENTERINGSPLAN: VAREMÆRKEDIREKTIVET Oplysninger om EU retsakten Titel DIRECTIVE (EU) 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker Link: 36:TOC EU nummerering (EU) 2015/ L2436 Ansvarligt ministerium Vurderes retsakten at få væsentlige konsekvenser for dansk erhvervsliv Erhvervs- og Vækstministeriet Nej Retsakten indgår i en samlet reform af det europæiske varemærkesystem, der også omfatter ændringer af forordningen om EU-varemærker og en ændring af gebyrstrukturen for EU-varemærker. Det europæiske varemærkesystem har hidtil fungeret tilfredsstillende. Reformens overordnede formål er at modernisere reguleringen og harmonisere de nationale varemærkesystemer og EU-varemærkesystemet. Det nye varemærkedirektiv indebærer ikke væsentlige konsekvenser for erhvervslivet. Den mest markante ændring vedrører indsatsen mod piratkopiering. Fremover vil varer fra tredjelande, der blot er i transit i et EUmedlemsland, kunne stoppes og destrueres, hvis de er påført et varemærke, der krænker et varemærke i EU-medlemslandet. Denne ret bortfalder dog, hvis indehaveren af varemærket ikke har ret til at forbyde markedsføring af varerne i destinationslandet. 6

7 Typen af retsakt Dato for vedtagelse af retsakt i EU Metode til implementering Der er tale om et totalharmoniseringsdirektiv. Dog indeholder et mindre antal bestemmelser fakultative regler om mulighed for yderligere materielle og processuelle krav i forbindelse med ansøgning mv. af varemærker og fællesmærker. 16. december 2015 Retsakten vil blive implementeret i varemærkeloven og fællesmærkeloven formentlig gennem udformning af en helt ny varemærke- og fællesmærkelov. Endvidere vil implementering ske gennem ændring af bekendtgørelsen om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker. Plan for at undersøge implementeringen i andre lande Implementeringen vil ske både gennem et nordisk samarbejde (Sverige og Finland) og samarbejde i regi af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO). EU s implementeringsfrist 14. januar 2019 Anbefalinger fra Implementeringsrådet Implementeringsrådet forventer en tekstnær implementering af direktivet. I lyset af den relativt lange implementeringsfrist forventer Implementeringsrådet, at implementeringen i såvel lovgivning som sekundær lovgivning vil finde sted i en tæt dialog med brugerne af varemærkesystemet. 7

8 4. IMPLEMENTERINGSPLAN: BETALINGSTJENESTEDIREKTIVET Oplysninger om EU retsakten Titel EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF EU nummerering 2015/2366/EU af 25. november 2015 Ansvarligt ministerium Vurderes retsakten at få væsentlige konsekvenser for dansk erhvervsliv Erhvervs- og Vækstministeriet Ja. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvilke erhvervsøkonomiske konsekvenser direktivet vil medføre. Dertil udestår en betydelig mængde niveau 2-lovgivning, der skal udarbejdes af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA, og vedtages af Europa-Kommissionen, og således først ligger fast i 2017/18. Det ligger dog fast, at direktivet pålægger udbydere af betalingstjenester, f.eks. pengeinstitutterne, at implementere nye sikkerhedsløsninger samt muliggøre adgang til konti for tredjeparter. Dette må forventes at medfører visse omkostninger for pengeinstitutterne, da de sikkerhedsløsninger, der anvendes i dag, fx NemID, ikke nødvendigvis lever op til kravene i deres nuværende form. Omvendt vil den øgede sikkerhed sandsynligvis mindske misbruget af betalingsløsninger, og øget konkurrence og tredjepartsadgang vil give billigere betalingsløsninger til detailhandlen. Typen af retsakt Dato for vedtagelse af retsakt i EU Metode til implementering Totalharmoniseringsdirektiv. Vedtaget: 25. november Offentliggjort i EU-tidende: 23. december 2015 Direktivet skal implementeres i en ny hovedlov, som skal erstatte den gældende lov om betalingstjenester og elektroniske penge (LBK nr. 613 af 24. april 2015). Den gældende lov er den danske implementering af direktiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked og direktiv 2009/110/EF om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed. Den ny hovedlov vil ligesom den gældende lov både indeholde offentligretlige regler (tilladelseskrav og regler om tilsyn) og privatretlige regler (regler der normerer retsforholdet mellem kunde og betalingstjenesteudbyder og som kan danne grundlag for klager og civile søgsmål). Den gældende lov indeholder en række nationale særregler, herunder kontantreglen, hæftelsesregler og charge-back reglerne. Derudover giver direktivet mulighed for at undtage små udbydere fra en række regler, 8

9 hvilket man i Danmark i nogen udstrækning har gjort. Der skal tages stilling til, om disse regler skal videreføres. Plan for at undersøge implementeringen i andre lande Finanstilsynet er i løbende dialog med de øvrige nordiske lande om implementeringen af direktivet. EU s implementeringsfrist 13. januar 2018 Endvidere deltager Finanstilsynet i arbejdsgrupper om direktivet i regi af EBA og Den Europæiske Centralbank, ECB, som har deltagelse af centralbanker og tilsynsmyndighederne fra de øvrige EU/EEA-lande, hvor reglerne diskuteres. Endelig deltager Finanstilsynet i Europa- Kommissionens implementeringsworkshops, hvor landene diskuterer implementeringen af direktivet. Anbefalinger fra Implementeringsrådet Implementeringsrådet mener overordnet, at oplægget til implementering af betalingstjenestedirektivet ser fornuftigt ud. Dog bør det nøje undersøges, om de danske særregler i den gældende lov er tidssvarende og bør videreføres i deres nuværende form. Det er i den forbindelse vigtigt, at virksomhederne ikke stilles ringere end i dag, og at der i undersøgelserne lægges vægt på, om særreglerne medfører svækkelse af danske virksomheders konkurrenceevne. Det anbefales, at de hidtidige restriktioner på brug af betalingsdata i den nuværende betalingstjenestelovs paragraf 85, stk. 3 ophæves. Reglen forhindrer udviklingen af nye attraktive digitale løsninger, der kan komme kunderne (forbrugerne) til gode. Kunderne ønsker i stigende grad individuelle produkter, der er tilpasset deres behov. Dette bør kunne tilbydes med passende forbehold, herunder eksplicit samtykke samt passende forbrugerbeskyttelse og begrænsninger på fx brug af data. I forbindelse med ovennævnte anbefaling om at ophæve paragraf 85, stk. 3, skal det bemærkes, at Persondataforordningen sætter fælles europæiske retningslinjer for, hvordan personfølsomme data må behandles. Der foreligger derfor allerede en beskyttelse af følsomme oplysninger, hvorfor vi ikke finder, at det er nødvendigt med ovennævnte regel. Endelig har Kommissionen et overordnet mål om et indre marked for finansielle tjenesteydelser. Harmonisering af reguleringen inden for EU er en vigtig brik i bevægelsen mod dette. I forhold til kontantpligten i 56 bør det undersøges, om denne er tidssvarende. Der kan være særlige tilfælde, hvor det giver mening 9

10 at dispensere fra kontantpligten. Det kunne eks. være udvalgte butikker i bestemte tidsrum eller brancher, hvor der er konkurrencemæssige hensyn at forholde sig til. Betalingsrådet under Nationalbanken har en rapport klar medio 2016, som bl.a. undersøger kontantpligtens betydning for det danske samfund. Når rapporten er færdig, kan det vurderes, om det giver anledning til en forsøgsordning. Evt. yderligere tiltag bør kun ske efter grundig evaluering. Betalingstjenester tilbydes i stigende grad over grænserne. Danske særregler på området vil således begrænse danske udbyderes mulighed for at tilbyde konkurrencedygtige produkter. En række af de danske særbestemmelser er indført med forbrugerbeskyttelse for øje. Vi mener, at dette hensyn kan respekteres, selvom man i implementeringen af direktivet lægger sig tættere på det øvrige Europa. Implementeringsrådet mener i øvrigt, at der i dag overimplementeres ved at en undtagelse i betalingstjenestedirektivets (PSD) artikel 3, litra k ikke er implementeret i lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Dette betyder, at udbydere af betalingstjenester baseret på betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse (det være sig fx butikskort, brændstofkort, medlemskort, kort til offentlig transport, parkeringsbilletter og spisebilletter m.fl) er omfattet af krav om begrænset tilladelse, jf. 37, stk. 1, nr. 1, hvilket er en dansk særregulering, der ikke følger af PSD. Reglerne stiller store ressourcemæssige krav til virksomhederne, som ikke tilsvarende gælder for deres konkurrenter i andre omkringliggende EU-lande, dels i form af tidsforbruget ved at efterleve reglerne i praksis, dels i form af krav til investering i itsystemer til overvågning af transaktioner og registrering af kundeoplysninger m.v. I det reviderede betalingstjenestedirektiv af 25. november 2015 (PSD2) er tjenester baseret på visse specifikke betalingsinstrumenter, som kun kan anvendes i begrænset omfang, undtaget fra PSD2 s anvendelsesområde (jf. artikel 3, litra k). Det foreslås derfor, at undtagelsen i artikel 3, litra k i PSD2 implementeres i dansk ret således, at udbydere af betalingstjenester baseret på betalingsinstrumenter, som kun kan anvendes i begrænset omfang, undtages fra anvendelsesområdet i lov om betalingstjenester og elektroniske penge ("BTL") og dermed det nuværende krav om begrænset tilladelse for denne type virksomheder i henhold til 37, stk. 1, nr. 1 i BTL. Energi- og Olieforum repræsenterer som brancheorganisation en række danske benzinselskaber, som udsteder benzinkort, og som derfor har begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester omfattet af 37, stk. 1, nr. 1. Benzinkortselskaberne i Danmark er i kraft af tilladelseskravet i 10

11 37, stk. 1, nr. 1. i BTL (og den manglende implementering af artikel 3, litra k i PSD i dansk ret) ligeledes underlagt reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme ("Hvidvaskloven"), som finder anvendelse på bl.a. udbydere af betalingstjenester med begrænset tilladelse, jf. 1, stk. 1, nr. 7 i Hvidvaskloven. På baggrund af en forespørgsel, som Energi- og Olieforum har foretaget hos sine medlemmer, som udsteder benzinkort, skønnes det, at det koster de enkelte benzinkortselskaber op til 4-5 mio. kr. årligt i administrative omkostninger at være underlagt Hvidvaskloven. Den foreslåede implementering vil medføre, at danske udbydere af betalingstjenester baseret på betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse vil blive reguleret på samme måde som udbydere af denne type betalingstjenester i en række andre EUlande, som har implementeret undtagelsen i artikel 3, litra k i PSD. Implementering vil lempe en række af de væsentlige byrder, som danske udbydere af denne type betalingstjenester er underlagt, og som ikke finder anvendelse på lignende virksomheder i flere andre EU-lande. Energi- og Olieforum har via sine medlemsvirksomheder fået oplyst, at benzinkortselskaber i Sverige, Norge, Polen, Letland, Litauen og Estland ikke skal have tilladelse til at udbyde betalingstjenester for at udstede benzinkort, der opfylder betingelserne i artikel 3, litra k i PSD, og at virksomheder i disse lande ikke er underlagt hvidvasklovningen i medfør af national lovgivning. Det er ikke undersøgt, hvorvidt undtagelsen i artikel 3, litra k i PSD er implementeret i øvrige EU/EØS-lande. Implementeringsrådet er ikke bekendt med særlige danske hensyn, som begrunder den manglende implementering af artikel 3, litra k i PSD i BTL. Titel på forslaget Ministerium 5. Midlertidige guidelines om produkttilsyn og styringskrav Erhvervs- og Vækstministeriet Berørt EU-regulering Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (IDD) Anbefaling til implementering af ny regulering Den 6. april 2016 godkendte EIOPA s Board of Supervisors midlertidige guidelines om produkttilsyn og styringskrav (POG) (niveau 3-regulering). Retningslinjerne er ikke juridisk bindende, men myndighederne er underlagt et følg-eller-forklarprincip. Ifølge retningslinjerne, som er rettet til de nationale tilsyn, skal forsikringsselskaber etablere processer for produktgodkendelse m.v. med det 11

12 formål at sikre, at der ikke sælges uhensigtsmæssige produkter til forbrugerne. Retningslinjerne, som netop er blevet offentliggjort, skal anvendes af de nationale tilsyn i 2016 og 2017 med henblik på at forberede implementeringen af produkttilsynsreglerne i det nye forsikringsdistributionsdirektiv (IDD). Sidstnævnte skal være implementeret i medlemslandene senest den 23. februar Med de godkendte retningslinjer foregriber EIOPA Kommissionens ret, jf. IDD, til at udstede niveau 2 regler på området. Ifølge EIOPA er formålet med de midlertidige guidelines at hjælpe de kompetente myndigheder med at forberede implementeringen af de kommende produkttilsynsregler i IDD og på den måde bygge bro, indtil disse regler fuldt ud finder anvendelse. Finanstilsynet har valgt allerede nu at indlede inspektioner med produkttilsyn som tema. Således fremgår det eksempelvis af redegørelsen fra Finanstilsynets inspektion i Forsikrings-Aktieselskabet ALKA i december 2015, at Inspektionen blev gennemført som et led i Finanstilsynets forberedende arbejde med at etablere et produkttilsyn på baggrund af kommende EU-regler (IDD-direktivet) om produktudvikling og produktstyring. Finanstilsynet drøftede på inspektionen med ALKA, i hvilket omfang forsikringsselskabet har indrettet sig i forhold til at kunne efterleve de kommende regler. Med de midlertidige guidelines er der ikke blot tale om præimplementering/overimplementering, men også om tilsidesættelse af den EU-retlige trinfølge i reguleringen. Der er Implementeringsrådet bekendt ikke tale om en politisk beslutning om at førtidsimplementere i Danmark. Det bemærkes, at det er Finanstilsynet, der repræsenterer Danmark i EIOPA s Board of Supervisors. Dermed har tilsynet deltaget i godkendelsesprocessen. Der foreligger ikke for indeværende oplysninger om tilsynets stemmeafgivelse. Sagen har ikke været forelagt Specialudvalget for den finansielle sektor. Der er således tale om godkendelse af regulering uden nogen form for parlamentarisk kontrol. I lyset af ovenstående anbefales det, at EIOPA s midlertidige guidelines ikke anvendes af Finanstilsynet. Omfanget af byrder Eksisterende regler Byrder til organisatoriske og ressourcemæssige ændringer i forhold til i dag, herunder til øgede dokumentationskrav. Reglerne om god skik i den finansielle regulering tager reelt højde for problemstillingen i Danmark. Der er endvidere regler i ledelsesbekendtgørelsen, som har til formål at sikre, at virksomhederne ikke udvikler produkter, der kan påføre virksomhederne risici. Det bemærkes, at Finanstilsynet den 16. november 2015 sendte et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere m.v. i høring med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar Ifølge lovforslaget skal 12

13 bl.a. forsikringsselskaber etablere procedurer for godkendelse af nye produkter med det formål at sikre, at virksomhederne tager højde for kundernes behov og tilgodeser disse. Fremsættelsen af denne del af lovforslaget er imidlertid indtil videre udskudt et halvt år. Forsikringsbranchen forventer, at ikrafttrædelsestidspunktet på forsikringsområdet vil være sammenfaldende med anvendelsestidspunktet for IDD. Lande der er relevante at sammenligne med De nordiske lande og Tyskland. UK har regulering af området formentlig i mangel af en god skik regulering. Særlige hensyn i dansk kontekst Igangværende initiativer Der vurderes ikke at være behov for de foreslåede regler i Danmark. Baggrunden er, at reglerne om henholdsvis god skik og markedsføring giver en række indgrebsmuligheder for Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden, og at de foreslåede godkendelsesprocedurer er ufleksible og fordyrende, uden at det er klart, hvad merværdien er for forbrugerne. Dette er godt illustreret af, at der aldrig har været et ønske om sådanne regler i Danmark. Intet at bemærke 13

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. december 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Beslutningsreferat fra møde i Implementeringsra det d. 13. maj 2016

Beslutningsreferat fra møde i Implementeringsra det d. 13. maj 2016 Beslutningsreferat fra møde i Implementeringsra det d. 13. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst v. formanden 2. Evaluering af Implementeringsrådets 1. møde 3. Deltagelse af erhvervs- og vækstminister Troels

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

TEKNISK GENNEMGANG AF L 157, LOV OM BETALINGER

TEKNISK GENNEMGANG AF L 157, LOV OM BETALINGER en er a Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 157 Bilag 9 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L 157, LOV OM BETALINGER LOV OM BETALINGER: HVAD ER DET NYE? 1. Kontantreglen 2. Behandling af betalingsdata

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger

Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger Dagsorden Velkomst og introduktion Proces, ikrafttrædelse og niveau 2-regulering Overgangsperiode Danske særregler Kontantreglen Betalingsdata

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser EIOPA-BoS-16/071 DA Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser 1/12 Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2,

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 21. juni 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Finanstilsynet Århusgade 110 2100 Østerbro Att. hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Den 24. august 2016 Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Det er nødvendigt at sætte hårdt ind mod hvidvask og terrorfinansiering,

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev FINANSTILSYNET FORESLÅR BETALINGSTJENESTELOVEN ÆNDRET 19.9.2014 Finanstilsynet har sendt et udkast til et lovforslag i høring om ændring af bl.a. lov

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg NOTAT Miljøteknologi Ref. HEIRA Den 1. november 2017 Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber Finanstilsynet Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. juni 2008 Sag 08/01433 jgm/mdy/ejj-ebst Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Guide til ministerier vedrørende arbejdet i regeringens EU-Implementeringsudvalg og Implementeringsrådet

Guide til ministerier vedrørende arbejdet i regeringens EU-Implementeringsudvalg og Implementeringsrådet N O T A T December 2017 Guide til ministerier vedrørende arbejdet i regeringens EU-Implementeringsudvalg og Implementeringsrådet Denne guide beskriver opgaverne i regeringens EU-Implementeringsudvalg og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til kbn@ftnet.dk, ctn@ftnet.dk og snc@ftnet.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 38 Bilag 1 Offentligt NOTAT 28. oktober 2015 Høringsnotat ad L 38 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Skrevet af Michael Møller Nielsen Publiceret 25 Aug 2016 Finanstilsynet har den 12. juli 2016 sendt et lovforslag i høring, der

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 2. december 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Eftersyn af den finansielle regulering

Eftersyn af den finansielle regulering Erhvervsministeriet Att.: Hans Høj Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til hah@em.dk Dato: 22. september 2017 Eftersyn af den finansielle regulering Den danske Fondsmæglerforening hilser

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Panama Papers. Finanstilsynets rolle

Panama Papers. Finanstilsynets rolle Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 170 Offentligt Panama Papers Finanstilsynets rolle Baggrund Mere end 11 mio. lækkede dokumenter viser fonds-og selskabskonstruktioner i Panama, som har været brugt

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere