SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. DESINTEC MelkClean A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. DESINTEC MelkClean A"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : E Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Biocid Stoftype : Blanding Kun til erhversmæssig brug. Information om fortyndning : Ingen information om fortyndning angivet. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser : Staldrengøringsmiddel. Halvautomatisk proces Dyrepleje; Manuel proces Anbefalede begrænsninger i brugen : Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma : Ecolab ApS Høffdingsvej Valby, Danmark Tel Nødtelefon Nødtelefon : (hverdage ) Giftinformationen tlf. nr. : Udstedelse-/revisionsdato : Udgave : 1.1 PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Metalætsende, Kategori 1 Hudætsning, Kategori 1A Akut toksicitet for vandmiljøet, Kategori 1 H290 H314 H400 Klassificering (67/548/EØF, 1999/45/EF) C; ÆTSENDE R31 N; MILJØFARLIGT R35 R50 Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit E 1 / 13

2 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt Mærkningselementer Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Farepiktogrammer : Signalord : Fare Faresætninger : H290 Kan ætse metaller. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. Supplerende faresætninger : EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Sikkerhedssætninger : Forebyggelse: P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Reaktion: P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl/ brus huden med vand. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: natriumhydroxid Natriumhypochlorit 2.3 Andre farer Blanding af dette produkt med syre eller ammoniak frigiver klorgas. PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2 Blandinger Farlige komponenter Kemisk betegnelse CAS-Nr. EF-Nr. REACH No. natriumhydroxid Klassificering (67/548/EØF) Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) C; R35 Hudætsning Kategori 1A; H314 Koncentration [%] >= 5 - < 10 Natriumhypochlorit C-N; R31-R34- Nota B Hudætsning Kategori >= < E 2 / 13

3 R50 1B; H314 Akut toksicitet for vandmiljøet Kategori 1; H400 Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger I tilfælde af øjenkontakt : Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg omgående læge. I tilfælde af hudkontakt Ved indtagelse. Hvis det indåndes : Vask straks med rigeligt vand i mindst 15 minuter. Brug mild sæbe hvis tilgængelig. Vask forurenet tøj før genbrug. Rengør grundigt skoene før genbrug. Søg omgående læge. : Skyl munden med vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Søg omgående læge. : Søg frisk luft. Behandles symptomatisk. Søg læge hvis symptomer opstår. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling : Behandles symptomatisk. PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. : Ingen kendte. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Specifikke farer ved brandbekæmpelse Farlige forbrændingsprodukter : Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet. : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer: Carbonoxider Nitrogenoxider (NOx) Svovloxider Fosforholdige oxider 5.3 Anvisninger for brandmandskab E 3 / 13

4 Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet Yderligere oplysninger : Brug personligt beskyttelsesudstyr. : Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb. Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion. PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Rådgivning for ikkeindsatspersonel Rådgivning for indsatspersonel : Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til spild/lækage. Undgå indånding, indtagelse og kontakt med hud og øjne. Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn. Sørg for, at rengøring kun udføres at uddannet personale. Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltnin ger : Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprydning : Stands lækagen, hvis dette er sikkert.opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk med vand.ved store spild, inddæm det spildte materiale eller saml det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje. 6.4 Henvisning til andre punkter Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer. For personlig beskyttelse se punkt 8. Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering. PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering : Må ikke sluges. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray. Brug kun med tilstrækkelig ventilation. Vask hænder grundigt efter brug. Blanding af dette produkt med syre eller ammoniak frigiver klorgas. Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før E 4 / 13

5 genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug. Ved kontakt eller risiko for stænk, sørg for at der forefindes nødbruser eller andet udstyr til skyldning af øjne og krop. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og beholdere : Må ikke opbevares i nærheden af syrer. Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares i behørigt mærkede beholdere. Opbevaringstemperatur : -15 C til 30 C 7.3 Særlige anvendelser Særlige anvendelser : Staldrengøringsmiddel. Halvautomatisk proces Dyrepleje; Manuel proces PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering CAS-Nr. Komponenter Ventil type Kontrolparam (Påvirkningsform) etre Opdater Basis natriumhydroxi L 2 mg/m DK OEL d chlor S 0.5 ppm 1.5 mg/m DK OEL natriumhydroxi d L 2 mg/m DK OEL 8.2 Eksponeringskontrol Passende tekniske foranstaltninger Tekniske foranstaltninger : Effektivt udsugningssystem. Hold luftkoncentrationerne under erhvervsmæssige eksponeringsstandarder. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger Hygiejniske foranstaltninger Beskyttelse af øjne / ansigt (EN 166) Beskyttelse af hænder (EN 374) : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug. Ved kontakt eller risiko for stænk, sørg for at der forefindes nødbruser eller andet udstyr til skyldning af øjne og krop. : Beskyttelsesbriller Ansigtsskærm : Brug de følgende personlige værnemidler: Nitrilgummi butylgummi Uigennemtrængelige handsker Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud E 5 / 13

6 Beskyttelse af hud og krop (EN 14605) Åndedrætsværn (EN 143, 14387) : Personligt beskyttelsesudstyr bestående af: egnede beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsesdragt : En komponent i dette produkt kan nedbrydes så svovlbrinte (H2S) produceres. H2S-koncentrationerne i produktes væskefase er < 0.1% (1000ppm). Koncentrationer i frirum over væsken kan variere. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Generelle anvisninger : Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne inde. PUNKT 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Farve Lugt : væske : lysegul : Chlor ph-værdi : , 100 % Flammepunkt Lugttærskel Smeltepunkt/frysepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Højeste eksplosionsgrænse Laveste eksplosionsgrænse Damptryk Relativ dampvægtfylde : Ikke anvendelig : > 100 C Relativ massefylde : Vandopløselighed Opløselighed i andre opløsningsmidler Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand Selvantændelsestemperatur Termisk spaltning Viskositet, kinematisk Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber 9.2 Andre oplysninger : opløselig : ja E 6 / 13

7 Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner Blanding af dette produkt med syre eller ammoniak frigiver klorgas Forhold, der skal undgås Ingen kendte Materialer, der skal undgås Syrer 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer: Carbonoxider Nitrogenoxider (NOx) Svovloxider Fosforholdige oxider PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt Toksicitet Akut oral toksicitet Akut toksicitet ved indånding Akut dermal toksicitet Hudætsning/-irritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kræftfremkaldende E 7 / 13

8 egenskaber Reproduktionsskadende virkninger Kimcellemutagenicitet Fosterbeskadigelse Enkel STOT-eksponering Gentagne STOTeksponeringer Aspiration giftighed Komponenter Akut oral toksicitet : Natriumhypochlorit LD50 Rotte: 5,230 mg/kg Komponenter Akut toksicitet ved indånding : Natriumhypochlorit 1 h LC50 Rotte: > 10,500 mg/l Komponenter Akut dermal toksicitet : Natriumhypochlorit LD50 Kanin: > 10,000 mg/kg Potentielle sundhedspåvirkninger Øjne Hud Indtagelse Indånding Langtidspåvirkning : Forårsager alvorlig øjenskade. : Medfører alvorlige hudforbrændinger. : Forårsager ætsninger i fordøjelseskanalen. : Kan medføre næse, hals og lunge irritation. : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug. Erfaringer med human eksponering Øjenkontakt Hudkontakt Indtagelse Indånding : Rødme, Smerte, Ætsning : Rødme, Smerte, Ætsning : Ætsning, Mavesmerter : Åndedrætsirritation, Hoste PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER 12.1 Økotoksicitet Miljøpåvirkninger : Meget giftig for vandlevende organismer E 8 / 13

9 Produkt Toksicitet overfor fisk Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. Toksicitet overfor alger Komponenter Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. : Ingen data tilgængelige : Ingen data tilgængelige : Ingen data tilgængelige : natriumhydroxid 48 h EC50: 40 mg/l 12.2 Persistens og nedbrydelighed Ingen data tilgængelige 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Ingen data tilgængelige 12.4 Mobilitet i jord Ingen data tilgængelige 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Produkt Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vpvb) ved niveauer på 0,1% eller højere Andre negative virkninger Ingen data tilgængelige PUNKT 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald.affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald Metoder til affaldsbehandling Produkt Forurenet emballage Europæisk Affalds Katalog : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. Bortskaf affald til en godkendt affaldsbortskaffelsesfacilitet. : Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges. : * - Baser E 9 / 13

10 PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den valgte transportform. Vejtransport (ADR/ADN/RID) 14.1 UN-nummer : UNforsendelsesbetegnelse (UN : ÆTSENDE BASISK UORGANISK VÆSKE, N.O.S. proper shipping name) (Natriumhydroxid, Natriumhypochlorit) 14.3 Transportfareklasse( r ) : Emballagegruppe : II 14.5 Miljøfarer : ja 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ingen Lufttransport (IATA) 14.1 UN-nummer : UNforsendelsesbetegnelse (UN : Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. proper shipping name) (Natriumhydroxid, Natriumhypochlorit) 14.3 Transportfareklasse( r ) : Emballagegruppe : II 14.5 Miljøfarer : ja 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ingen Søtransport (IMDG/IMO) 14.1 UN-nummer : UNforsendelsesbetegnelse (UN : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. proper shipping name) (Natriumhydroxid, Natriumhypochlorit) 14.3 Transportfareklasse( r ) : Emballagegruppe : II 14.5 Miljøfarer : ja 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden : Ingen : Ikke anvendelig PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø National lovgivning Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde E 10 / 13

11 Anvendelsesbegrænsninger for unge under 18, jf. BEK nr 239 af 06/04/2005 Bekendtgørelse om unges arbejde (Ungebekendtgørelsen) Kemikaliesikkerhedsvurdering Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering. PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER Fuld tekst af R-sætninger R31 R34 R35 R50 Udvikler giftig gas i kontakt med syre. Ætsningsfare. Alvorlig ætsningsfare. Meget giftig for organismer, der lever i vand. Fuld tekst af H-sætninger H314 H400 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Meget giftig for vandlevende organismer. Fuld tekst af andre forkortelser Udarbejdet af : Regulatory Affairs Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel og = 1 tusindedel. REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre margin. Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER DPD+-stoffer : Følgende stoffer er de vigtigste stoffer der bidrager til blandingens eksponeringsscenarie i henhold til DPD+-regelen: Måde for Stof CAS-Nr. EINECS-Nr. optagelse Indtagelse natriumhydroxid Indånding natriumhydroxid Hud natriumhydroxid Øjne natriumhydroxid vandmiljø Natriumhypochlorit E 11 / 13

12 Fysikaliske egenskaber DPD+-stoffer: Stof Damptryk Vandopløselighe d Pow Molar masse natriumhydroxid 55 HPa 100 g/ml 40 g/mol Natriumhypochlorit 25 HPa 1,000 g/l For at beregne om anvendelsesforholdene og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger er sikre, venligst kalkuler risikofaktor på dette web site: Eksponeringsscenariets korte titel : Dyrepleje; Manuel proces Use descriptors Hovedbrugergrupper : Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) Slutanvendelsessektor : SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) Proceskategorier : PROC10: Påføring med rulle eller pensel PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg Produktkategorier : PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter) Miljøudledningskategorier : ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer Eksponeringsscenariets korte titel : Staldrengøringsmiddel. Halvautomatisk proces Use descriptors Hovedbrugergrupper : Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg Slutanvendelsessektor : SU3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg Proceskategorier : PROC7: Industriel sprøjtning PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ store beholdere på dedikerede anlæg E 12 / 13

13 Produktkategorier : PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter) Miljøudledningskategorier : ERC4: Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler E 13 / 13

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 115734E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 102840E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 116155E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 104258E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 114500E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Powder/Carpet Powder

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Powder/Carpet Powder SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 116057E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 100631E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 109594E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 104426E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Copper shine special

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Copper shine special SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 111774E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 113664E Anvendelse

Læs mere

Chromol. Rengørings-, pleje- og beskyttelsesmiddel til rustfrit stål

Chromol. Rengørings-, pleje- og beskyttelsesmiddel til rustfrit stål Chromol Rengørings-, pleje- og beskyttelsesmiddel til rustfrit stål Chromol rengør, plejer og beskytter metaloverflader, specielt rustfrit stål Chromol fjerner let snavs uden at ridse og danner en beskyttende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 116217E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 106960E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 109595E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 115763E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 107726E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. FoamGuard Hero 10

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. FoamGuard Hero 10 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 111185E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 115763E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 111285E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Strip-A-Way Powder

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Strip-A-Way Powder SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 113041E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 115874E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. FoamGuard Hydro 10

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. FoamGuard Hydro 10 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 111164E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 100287E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 110660E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 110592E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 115671E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 114335E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 111186E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Clear Dry HDP Plus

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Clear Dry HDP Plus SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 113732E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 112798E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 110159E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 116064E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 109881E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Valiant Catalyst D

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Valiant Catalyst D SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 112227E Anvendelse

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 113535E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr.

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 110607E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 111025E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 112084E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 112284E Anvendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 111516E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 112084E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PROTOCOL DETERGENT

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PROTOCOL DETERGENT SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 102105E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Greasecutter Fast Foam

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Greasecutter Fast Foam SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 113079E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 115970E

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Greasecutter Fast Foam

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Greasecutter Fast Foam SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 113079E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 110672E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TRIPLEX EMULSION M

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TRIPLEX EMULSION M SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 113222E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 110964E

Læs mere

: SOFT SENSATION 500ML F/NL

: SOFT SENSATION 500ML F/NL 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 64288 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 114388E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Oasis Pro 53 Premium

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Oasis Pro 53 Premium SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 113381E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 109382E Anvendelse

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 116238E

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 108908E Anvendelse

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 102233E Anvendelse

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Kleenex Ultraeffektiv flydende håndsæbe (6330)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Kleenex Ultraeffektiv flydende håndsæbe (6330) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 116182E Anvendelse

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W BH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 114767E Anvendelse

Læs mere

Udgave 1.1 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 1.1 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-nr./Genisys-nr. : 04510062171 Stoffets navn : Teststrimler 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

: Celltracks CEC/CMC Control Kit (RUO)

: Celltracks CEC/CMC Control Kit (RUO) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Stoffets navn : : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh Duftvæskepose

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh Duftvæskepose PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh Duftvæskepose (6184) 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Revisions)dato: NO LITHURIN SEAL Udgave: 1 Erstatter:

SIKKERHEDSDATABLAD (Revisions)dato: NO LITHURIN SEAL Udgave: 1 Erstatter: 1.1 Produktidentifikator NO LITHURIN SEAL Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Incimaxx AQUA S-D

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Incimaxx AQUA S-D SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 112789E Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ECOBRITE PERFEKT

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ECOBRITE PERFEKT SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 112165E

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: Taq DNA Polymerase,5 units/µl (100units)

: Taq DNA Polymerase,5 units/µl (100units) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-nr./Genisys-nr. : 11146165001 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere