ALMUESKOLEVÆSENETS TILSTAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMUESKOLEVÆSENETS TILSTAND"

Transkript

1

2 A. No.. BERETNING OM ALMUESKOLEVÆSENETS TILSTAND I KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARENE 86l-863. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA.

3 - Indhold. Table des matières. Departementet for Kirke- og Underviisningsveesenets underdanigste Foredrag af 23 September 865 med tilhørende Tabeller Pag. -47 Beretning fra Christiania Stiftsdirektion for det østre Skoledirektørdistrikt for Aaret do do Beretning fra Christiania Stiftsdirektion for det vestre Skoledirektørdistrikt for Aaret do do Beretning fra Christianssands Stiftsdirektion: for Aaret do do Uddrag af Christianssands Stiftsdirektions Indberetninger om Almueskolevæsenets Tilstand for Aarene 86, 862 og Beretning fra Bergens Stiftsdirektion: for Aaret do do Beretning fra Throndhjems Stiftsdirektion: for.aaret do do Beretning fra Tromsø Stiftsdirektion: for Aaret do do Rapport adressé au Roi par le département de l'eglise et de l'instruction le 23 Septembre 865 avec les tableaux que s'y rapportent Pages -47 Rapport de la direction préfecturale suprême de Christiania sur le district d'école d'est. pour l'année id id Rapport de la direction préfecturale suprême de Christiania sur le district d'école d'ouest: pour l'année id id Rapport de la direction préfecturale de Christianssand: pour l'année id kl Extrait des rapports de la direction préfecturale de Christianssand sur l'état des écoles du peuple pendant les années 86, 862 et Rapport de la direction préfecturale de Bergen pour l'année id id Rapport de la direction préfecturale de Trondhjem pour l'année id id Rapport de la direction préfecturale de Tromsø pour l'année id id

4 Résumé du rapport sur l'état des écoles de campagne du Royaume de Norvège pendant les années de 86 à, 863. a. La recette des écoles était pendant : l'année 86.,205,380 fr ,652, ,947,47 b. La dépense des écoles était pendant : l'année 86...,005,438 fr ,527, ,900,4 Sur ces sommes on a payé : a. En appointements aux maîtres d'école pendant : l'année ,200 fr , ,79 b. En achats de terres pour les maîtres d'école pendant : l'année ,055 fr , ,733 C. En constructions et réparations de maisons d'école et en loyers de maisons d'école pendant: l'année 86 36,900 fr , ,23 Le reste a été employé autrement comme en achats d'inventaire et réparations, en diètes pour les maîtres d'école etc. Le nombre des cercles d'écoles était pendant: G. l'année 86 6, , ,37 Sur ces chiffres les nombres suivans tombent sur les cercles d'écoles ambulants pendant: l'année 86. 3, , ,757 Dans les autres cercles, l'instruction a été donnée dans des batiments fixes appartenant aux écoles ou loués pour le service des écoles. d. Le nombre des enfants tenus de par la loi à, chercher l'école était pendant : l'année , , ,39 Sur ces chiffres le nombre des enfants instruits en écoles fixes était pendant : l'année 86 93, , ,56 Pendant chacune de ces trois années, environ 8000 enfants au dessous de l'age mi l'enfant est de par la loi tenu à, chercher l'école, prenaient part à, l'instruction dans l'école de cercle. Les nombres suivans d'enfants prenaient part à l'instruction volontaire des écoles de cercle pendant : l'année , , ,23 e. Le nombre des maîtres d'école était pendant : l'année 86. 2, , ,05 Sur ces chiffres, le nombre suivant était des maîtres examinés, pendant : l'année 86., , ,483

5 Le nombre suivant de maîtres d'école avait demeure l'année gratuite avec terre pendant : 862, l'année f. Le nombre suivant de maîtres d'école avait demeure gratuite sans terre pendant: A la fin de l'an 863 le nombre des hautes écoles de campagne était 6 avec 47 disciples.

6 Aftryk af Kirke-Departementets underdalligste Foredrag dateret den 23de September 865. Ifolge Lov om Almueskolevæsenet paa Landet af 6de Mai skulle Skolecommissionerne og de specielle Bestyrelser for de højere Almueskoler aarlig indsende Beretninger om Skolevæsenets Tilstand, affattede efter anordnede Schemata, til Stiftsdirectionen, som derefter selv til vedkommende overordnede Myndighed aarlig indgiver Beretning om Almueskolevæsenets Tilstand i det hele Stift. Efterat Departementet tilfølge heraf havde udarbejdet deslige Schemata, bleve disse i Begyndelsen af Aaret 862 omsendte til Stiftsdirectionerne, der paalagdes sparest muligt at indsende Indberetninger for Aaret 86 samt senere aarlig inden Udgangen af hvert Aars April Moaned at indsende lignende Indberetninger til Departementet for det forløbne Aar. Tid efter anden have derpaa samtlige Stiftsdirectioner til Departementet afgivet Beretninger angaaende Almueskolewesenets Forfatning inden Stifternes Landdistrikter i Aarene 86, 862 og 863. Idet man herved underdanigst fremlægger disse tilligemed 8 af Departementet derefter udarbeide Tabeller, der give en Oversigt over Skolevæsenets Udvikling i de nævnte 3 Aar, tillader man sig om nedenstaaende Hovedpunkter at hidsætte følgende Oplysninger: A. Om Skolevæsenets ekonomi. I. Indtægterne. Skolekassernes samlede Indtægter, der ifølge den af Departementet for det Indre udgivne Beretning om Rigets økonomiske Tilstand udgjorde: i Aaret ,027 Spd , ,84 have ifølge de medfølgende Tabeller udgjort: Aaret ,964 Spd , ,922 Indtægterne stege altsaa: fra 858 til 859 med omtrent.. 7,000 Spd , , , 80, ,000 Af Indtægterne indkom ved Beskatning paa matrikulerede Eiendomme Spd , , , , ,98 Ved Beskatning paa andre Fundamenter end Matrikulen indkom i Aaret ,290 Spd , , , , ,555 Af den ved Udligning indvundne Deel af Indtægterne har altsaa i samtlige de nævnte Aar iqatrikulen baaret noget over Halvdelen. Folgende Tabel viser, hvormeget større det paa Matrikulen end det paa de andre Fundamenter tilsammentagne udlignede Beløb har været: i Spd , , , , ,643 Følgen de Tabel viser Forholdet mellem de Dele af Indtægterne, der indkom i Anret 858 5,924

7 - 2 A. No.. a. ved Beskat- b. fra andre Til Anskaffelse af LEererjord anvendtes : I Aaret ning og 86 Kilder.. 5,385 Spd. 03,24 i858 Spd. 9,83 Spd , ,429-2, , , ,899 Til Opførelse og Istandsættelse af Skolehuse samt til ,2! 52,750 Leie af Skolelokaler anvendtes : I Aaret , ,608 II.. 24,528 Spd ,753-08, , ,697 - Til Anskaffelse og Vedligeholdelse af Inventarium anvendtes : I Aaret ,829 Spd. Forholdet mellem det paa Matrikulen og det paa andre Skattefundamenter udlignede Belob har været meget forskjelligt i de forskjellige Stifter. I Christiania og Bergens Stifter har Udligningen paa Matrikulen i hvert af de 3 Aar været stone end paa de andre Fundamenter. I Christianssands Stift var dette kun Tilfældet i eet Aar, 862. I Throndhjems og Tromso Stifter var Forholdet i hvert -of de 3 Aar det modsatte. Det samlede Belob, som i Treaaret udlignedes, udgjorde : a. paa Matri- b. paa andre Funkulen. damenter. I Christiania Stift. 83,406 Spd. 5,668 Spd. - Christianssands do. 39,298-43, Bergens do.. 53,459-8, Throndhjems do.. 46,963-48, Tromso do.. 7, ,662 - Af den Deel af Indtægten, der tilveiebragtes paa anden Maade end ved Beskatning og som tilsammen i Treaaret udgjorde 245,527 Spd., vare : a. Bidrag af Amtsskolekasserne... 52,72 Spd. b. do. - Oplysningsvæsenets Fond. 24,279 - C. Renter af Kapitaler.... 2,057 - Resten indkom paa anden Maade, saasom ved Mulkter, Lysepenge, Gaver o. s. v , L5 - Til Kostholdsgodtgjørelse anvendtes I Aaret ,49 Spd , I disse Opgaver er selvfølgelig kun indbefattet den Kostholdsgodtgjørelse, der udredes af Skolekasserne, ikke derimod den, der ydes af Kredsene, ligesaalidt som det Kosthold, der svares in natura. Hvormange Lærere have erholdt Kostholdsgodtgjorelse af Skolekassen, hvormange af Kredsene, og hvormange have havt Kost in natura, kan Departementet paa Grund af en mangelfuld Udfyldning i endeel af de modtagne Indberetninger ikke oplyse. B. Om Skolekredsene. Landets Skolekommuner vare inddelte i følgende Antal Skolekredse I Aaret 86 i 6,89 Kredse , ,37 - I disse tre Aar var altsaa Antallet af Kredse forøget med 28. I følgende Antal Kredse meddeltes Underviisningen 2. Udgifterne. Skolekassernes samlede Udgifter udgjorde I Aaret 858 8,684 Spd ,46 - a ,807 - i fast, Skole- b. i leiet c. paa 0mva3senet til- Lokale. gang i ,4 hørende, Lo- Gaardene ,624 - kale ,442 - I Aaret Udgifterne stege altsaa : fra 858 til 859 med omtrent 3,000 Spd , Omgangsskolekredse vare altsaa overgaaede til Fast ,000 skolekredse i Løbet af de tre Aar ,000 Følgende Antal Skolebørn havde en længere Skolevei ,000 end / Miil Til LEererlonninger anvendtes : a. i Fastskole- b. i Omgangskredsene. I Aaret ,055 Spd. skolekredsene ,945 I Aaret 86 6,48 2, , ,069 8, , ,54 6, ,382 For noget over 50 ensomt liggende Bosteder har særskilt ,983 - Skolehold været anordnet.

8 C. Om Underviisningen. Antallet af de deraf modtogantallet af de skolepligtige folgende Antal skolepligtige Born udgjorde: ingen Under- og derhos skoviisning : lesogende Børn udgjorde altsaa: I Aaret ,273 6,632 93, ,266 6,052 95, ,39 5,397 98,742 De skolepligtige Borns Antal var altsaa forøget med omtrent 4000 og de skolesøgende Borns Antal med omtrent i fast Skole i Omgangsskole udenfor Kredsnndervistes : undervistes : skolen undervistes : I Aaret 86 93,72 98,905, ,683 66,85, ,56 58,633,95 Med Hensyn til Antallet af Skoleforsommelser bemærkes, at Opgaverne derover antages mindre paalidelige. I Gymnastik og militære Øvelser undervistes: i Aaret Born Paa Grund af et Par i flere Indberetninger stedfundne Feiltagelser med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvilke Born der kunne siges at have modtaget Underviisning i samtlige lovbefalede Fag, ere de derover meddelte Opgaver mindre paalidelige. Før Confirmationsforberedelsen udskreves: Aaret Born I Kredsskolens Underviisning deeltog folgende Antal I Kredsskolens frivillige Underviisning deeltog : i Aaret ,759 Born , ,23 - Over Halvparten af disse Born og i Aaret 863 endog over to Tredieparter af dem vare i Christiania Stift. Kun ved hoist faa Skoler betaltes der for den frivillige Underviisning og isaafald kun med ganske ringe Beløb. For hvor stort Antal Born der var anordnet en kortere Underviisningstid end de ved Loven som almindelig Regel paabudne 9 og 2 Uger aarlig kan af Mangel paa paalidelige Opgaver ikke oplyses. Overskriften over Rubrik 7 paa medfølgende Schemata, der sigter til at skaffe dette oplyst, er nemlig paa flere Steder bleven misforstaaet. At en betydelig Tilnærmelse til Lovens Regel har fundet Sted, kan dog med Vished sees. A. No.. 3 Af Haandgjerningsskoler gaves der i 863: 26 og af Smaabornsskoler kun 8 : 0. D. Om Lærerne. Lærernes Antal udgjorde: a. exami- b. uexami- tilsammen. nerede. nerede. i Aaret 86...,068,737 2, ,247,79 2,966 _ ,483,532 3,05 Deraf vare ansatte: a. ved faste b. ved Omgangsskoler Skoler. eller Blanding af Omgangs- og faste Skoler. i Aaret 86,47, ,59, ,653,362 Lærernes samlede Antal Skoleuger udgjorde a. lovbefalede. b. frivillige. i Aaret ,459 4, ,854 8, ,744 9,296 Lavmaalet af Lærernes Lon blev i Regelen bestemt til Spd. 60 Sk., men paa flere Steder til Spd. 48 Sk., Spd. 90 Sk. og 2 Spd. Kostholdsgodtgjørelsen til Lærerne var hoist forskjellig i de forskjellige Communer. I Regelen var den bestemt fra Spd. til Spd. 48 Sk. for Ugen. Folgende Antal Lærere havde tjent: a. i 7 Aar men b. i 5 Aar og under 5. derover. i Aaret Born under den skolepligtige Alder: i Aaret 86. 8,326 Born ,247 Alderstillæg havde folgende Antal Lærere: a. iste Grads. b. 2den Grads ,476 - i Aaret _ Antal Lærere, deres Indtwgsom tillige vare og ter som Kirkesangere saadanne. i Aaret ,368 Spd , _ ,35 - Lærernes samlede Indtægter, Kirkesangerindtægterne medregnede: a. kontant. b. antagen Pengeværdi af deres Emolumenter. Aaret 86..,45,935 Spd. 72,245 Spd ,56-72, ,452-73,56 - * A

9 4 A. No.. Folgende Antal Lærere havde a. fri Bolig b. fri Bolig med Jord. uden Jord. i Aaret Kun ganske faa Lærerinder vare ansatte. E. Om højere Almueskoler. Af Mere Almueskoler gaves der ved Udgangen af 863 følgende:. Enebaks højere Almueskole med 2. Ringsakers do do. 3. Reendalens do. do. 4. Vaage do. do. 5. Lands do. do. 6. Grans do. do. 7. Modums do. do. 4 Elever Jevnakers højere Almueskole med.. 36 Elever 9. Hvideseids do. do Borøens do. do. 22. Lister og Mandais Amts do. do Kobbervigs do. do Voss do. do Voldens do. do Røros do. do Stangvig do. do.. 5 tilsammen 6 Skoler med 47 Elever De specielle Beretninger fra Bestyrelserne for de høiere Almueskoler vedligge. Sluttelig tilføjes, at der i Stiftsdireetionernes Beretnin. ger, navnlig for Aaret 86, er bemærket, at de af Skolekommissionerne afgivne Indberetninger tildeels ere mindre paalidelige.

10 Tabeller, der stiftviis udvise Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter i karene

11 6 A. No Stiften 2.3. Antal Kredse, hvor Undervisningen, meddeles i fast Lokale s g4 () W-4-4 f3-') bo r, 2 ce -rta' ce 7:d ' be cl) t0 g a) tan P;* 7: a) 4,7 (i., 7: ci) pi C 8 bn,t),...;=-," ce r-w Ct c3.4, r..; C%. CO,._ bi)4"):i -4g,4 rdc., mg co,t rtz. ' ) r't..., ca ca,... co -4S) g'tn't bf) ca -4-4 r... (,),.., t,-;,,..., rci ;_, 4.,-- co ci, = Christiania Christianssands Bergens Throndhjems. Tromso.. Spd. Spd Spd Spd Spd '73 Spd I hele Rigets Landdistrikt , Christiania.. Christianssands Bergens. Throndhjems Tromso 86! ; , I hele Rigets Landdistrikt 63t il l706i , MIMIW 863. Christiania Christianssands Bergens Throndhjems. Tromso I hele Rigets Landdistrikt

12 , 86. cc,, g g' ge.24 74,,, rt c, c2., -4-4 i Eh.' A. No. 0. I.I2. I o - a) Deraf til rcs a).._ c) ;..7 P-- a)" 4.-- ;-;,,, 9 r '"'", c5 i.)5-' C.) :-;', rd c -- P-, du c g ;) ',J.) g,. -Z3.4 c,),o A :'''. :P4 :-. 7:5.,. '4 c, - o r.d..--,..._, 0,,, g bi. o. g -t' o rḍ ti i - ',;-,c' ). ), EI -8 ii cd " co ',. 2la ô4"."7 "7') oo a c,s '' rci , -La o 0- cb2d. g c f) 'go ), :4-4 -w g. -d a>.. rz g' -8 t rt pc P-,. bn E.3) 4' a),,-4, C)s ) (i) -, 7i 0, Oe r, g )-4 a.) c. c,3 ;. --8 g.' b7) c%) -i4 '-' ,s, _, c,.., r5'-' bgf,74 '+-4 o -t 4-4.) A.-,- ;:' 0 0. k..4 Spd. Spd. Sp d. Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. Af Resten undervistes ' I ci) ' gj 3 t 862. _ V I I I

13 8 A. No. I. Stifter. 6. n Born, som modtog i;orn, som havde Undervis- længere Vej end ning +Mil til Skolen g td tf) tc cd.r E-i ;-. c'c C.) 2 3 g Antal Lærere 0,at CI> tlj:l4 5S.00..) rd cc, o. OC g ra Ca, I C) Cd X C3 C) 7: Cs rcs cl) CC Christiania.. Christianssands Bergens Throndhj ems Tromsø, 57657i ' I hele Rigets Landdistrikt ; ! AillarTairita 862. Christiania ! ' Christia,nssands 28088i Bergens 2808r 3429 ;579J 8 Throndhj ems 26883, Tromso. ` , ' ) ! 4762' I hele Rigets Landdistrikt 5620; 473LL u I Christiania ; Christianssands ' Bergens Throndhj ems ! I 7 Tromso , I hele Rigets Landdistrikt ! ,

14 I 86. A. No , I Heraf Lærernes satnlede Antal s_, c) som den 3 Dec. som havde F., Antal Lærere, Antal Lærere, Antal L ærere, :_, ' c o Lærernes samlede Indtægt..) Skoleuger.,-,2, i) ''f) havde tjent Alderstillæg som havde - ;-, for Aaret, Kirkesangerind - t VD ti) teegterne medregnede 0,la c-, E Vc.),53 fi' ; 74)- g tti,e:ic- a la r.; -, ct A t-i.4) ho o 'g' '8 c.,,i3,' Z '. g "a") c'''', 7-0. rc., T', bn. ''' c' ct) u 95sr-'4 b.org cl) 79, cj t rts c) cl; ct cc-t, r7j E-" -,-,.',--- a) '-';-,'.,,, cc_), T. co ha cg 4.% ITi 'Ft, I i -.) d 7, rz,.',5 a). ' ;- ',Pe, to bn. `...-4 n.--'4,,,-7. c) c' C-be) '7':,8 't( 4. f r tv)7: fr) '4 P.4-2-,, g,..,-,. w-'' c... g o - c, - '4.4 P,r,.: V,-' 4,.2, 2 E o 7: o.". IE,,) rd birti bo t, 4. rr4 bn r, ',2, rd. 4 Q" a) u). tric,,,,, - i> Ei g rd r:z P: c,.,,.,_,.45. t) j c.,,-,' '..), (E --') -- -, 0.,--, å -.' 0 p.., c) I -. :-.,- ''',-:7-,,4 g.,3 h0;-:", cd cd '',-: "---' -- = CI),4 7.) ca tecr) Spd. Spd. Spd :: i--( cf) ;4E' E. :0J) i: ''''' () r.r.-, 7"). ci. cf) ,-.,4, cr) rzq '64c,: , I i ! " JF ;g4') ' '-r:,---? ; V., c,.,--tt, cit I "' CZ,,,,,,, : I ! -!;) ! I 7- n ' :::-;4. z, T.,,..., 89: 26; ! 'c.5 ';i, g' T)T-4, e i ,_ & 42 22, ! cr.2,t6.,' I () \, 57'i C CD.,--4-- i dt..,, ct),..., c'' ! co. "<3.z., Go ,--.75 bi) ca c, :D-,, p-4,, i

15

16 Tabeller, der provstiviis udvise Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikt i Aarette *

17 2 A. No.. Christiania Stift Antal Kredse, hvor Undervisningen rcs meddeles i fast Lokale Provstier. -, 4. c.),j 7-4f. 4, CL I9. P- g a) c:.) c,_-_,, ) '-"J Til CD 0 b 0 s.,. CI.j 8 tjj e C., ti..4.::: Ce+. ;-.,t4),..,,: ca. ct g r&i -4,,...,.. m c, g :..,,.2.-,, 74..)c,-.),...-, t, e - ( '-. TI, 7. =..,74 " 7:, E g '-',Le,, g, cd ti., z,...) ci.) g _, tip' ;,::', c..,,;_.., c.),-:,.--t".., '7:5. a)... c4-4 0,, Cd 0,,, Ct CPP s".4?. C t,,, t'l,-.,-- E- -4.i P Z.' ci.) on bi) :--, z..,. t ::' t "" ra) ::-4,. 'c,cl.t( cl) Ft, -,.,::::.; r:c,)»,_, c, ;724,, r-4,.--, -,,,, P: () Østerdalens Solo'. og Odalens Hedemarkens. Øvre Romeriges Nedre Do. Christiania Stiftsprovsti Drammens... Øvre Borgesyssels Vestre Do. Mellem Do. Nedre Do. Gudbrandsdalens Thotens Valdeis Hadelands, Ringeriges og Hallingdals Kongsbergs. Nordre Jarlsbergs Sondre Do. Laurvigs Bambles 79 Nedre Thelemarkens 3 Tilsammen ' Spd. Sk. Spd. Sk NO , 25,40, , I i 775, , ; 266 0, 25, , , C i i ' 26; I , : i , i i Spd. Sk.Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk '

18 0. A. No Christiania Stift. Deraf til 5. Af Resten undervistes rjd 0 " Ct T.; Ct C/) CD C3 CID otf-, P r-4 *S. () c) 0 SI -8 CC.) O bo O c 3 bo ) Spd. Sk Spd. Sk Spd Sk Spd. Sk AO Spd. Sk Spd. Sk Spd. Sk Spd. Sk ; I

19 4 A. No.. Christiania Stift. 6. I 7. Born, som modtog Undervisning I 24. Born, som havde Antal Lærere () -,-,) længere Vej end rt 4- Mil til Skolen Provstier. i a) o t2,: c:4,444 r-cs ct g bp cl) aid "8 g c.) ;- ()7:$ rati) ZattO bo 26 Østerdalens Solo'. og Odalens Hedemarkens Øvre Rommeriges Nedre Do. Christiania Stiftsprovsti. Drammens Øvre Borgesyssels Vestre Do ' Mellem Do Nedre Do. Gudbrandsdalens Thotens Valders.. Hadelands, Ringeriges og Hallingdals Kongsbergs Nordre Jarlsbergs Sondre Do. Laurvigs Bambles Nedre Thelemarkens ' 433, 2449; \ ! 2522; ' s , * Tilsammen I

20 A. No Christiania Stift. 25. I I Heraf Lærernes samlede Antal som den 3 Dec. som havde Antal Lærere, A utal Lærere, Lærernes samlede Indtægt Antal Lærere, for Aaret, Kirkesangerindtægterne Skoleuger havde tjent Alderstillæg som havde medregnede bi) r= ri tri r 4 tri ia ca c!.54 Q), ;c-d4 '7 ô (.) ct 0 c) -.= 0 P'4 tr,g -". ',7,-;.4.',= -. 0,-,:i ' ' g ci) k..., T... ci, 0 -w chz O a) 2 O ci.) tin- 0 c' br=, ca bid gal -cu), d Ct3 C' ,) t"- t Q.) 5 2 5, E Spd. Sk * 80 Spd. Sk Spd. Sk ' ' ca ca , ,

21 6 Christianssands Stift. A. No Stifter.,- 3.I 4. Antal Kredse, hvor Undervisningen meddeles I C) i fast Lokale cc V 65 CC CI) 7- Z:) I 7. -,...) s -, C.),:.:', c) c.) rzf?...,_, e.::: c-) ;.".. c., ct -, _ g ct cf. CC CC,,. _. : ct 4,,-;:.,,,,'. CI -_, C) --),.,, c.).', ---;,--, -, 7..., c-,.2, rt ca,.;"'" C) c) c)--, -,,...,,.., c.) -, bp,--,t-_,4.4t' c -., -..,-, c ba, r-i CD IS tcak.c,t,,..., rz..,-....,,l, :` Pc-,) 7,..,,-.4 ct P-r-I c'-' 4 8. ',al g CD C Ft_40 cd cd g cp ;- PrEi r6- cc.g c,) _ ( ) Øvre Thelemarkens ostfjeldske Do. Do. vestfjeldske Østre Nedenws Vestre Nederms Robygdelagets Mandais.. Listers Dalernes hederens Stavangers Ryfylkes Karmsunds J i 4 Spd. Sk Spd. Sk Spd. Sk. Spd. Sk Spd. Sk Spd. Sk Tilsammen MMMIENEIIIMMIIMINIMUNINK. Bergens Stift Nordre Sondmores Sondre Do. 05; Nordfjords. Sondfjords Yttre Sogns Indre Do. Hardanger og Vos Nordhordlands Midthordlands Sendhordlands Bergens Stiftsprovsti , _ Tilsammen i 67 -

22 A. No Christianssands Stift I f ;.,`';. cp (,) Ft -4.,A g r.. c:i i 2,E c,3 OC.,,...,,,,,, C) _, `,2 ti n n ci.) c, cl) rt ' ri :-., Z 0,...,,..., n it i),_..,,,,,:, i r. z g,-s+ ct ).4 r: 7,',.,-'' 8 Deraf til c),,.,-- C,-) Af Resten undervistes, c..) ;.: 4 os g c,{3 -..,,,- -4 _2,-E,_' -6.,, f-t,,. : :',4 ti rs6) l'. C.) r-6 tcl C,Ir5 CI ' '4' W g t: n 7,j ti) o ô cr' -t,i,,-, -' -,,,,-;' 7; c.) r8 cp cz-c, , E- - '' r- r-d,9 ti, 2.-,ci o.9) pq tf) '- -4 :?--3 -t.' b-) O. -8_, z -, n Y t) (:),c--,i 4 ;i: r-t c '''' p,--, a7,_, nn ---- C).,.., r,c) Spd. Sk. Spd. Sk. Spd.Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk _ , ' I ' Bergens Stift _ _. 26 0, _ _ i , _ _ _ - - I I -! I j 3

23 8 Christianssands Stift. 86. Provstie r Born, som modtog Undervisning to rt c ct, bb p" r4f- -= P Horn, soin havde ;-.,,. Antal Lærere længere Vej end,-`à) tgq 7, Mil til Skolen -',:"' -'',.., cu,--,., ai 7 ) td4 r(7);:: t' è ar3.,--- E rd -c -i3,-4 tel c.) a) Ft' 't -s,. rd ('. cd ci,.,..,.., te L' c., E -,,.. E --k.-, ' t4 T., 7a" tri El,.,--, c.,.,.. F., 7,-4E 8c,,.. -4-,--z 3 Øvre Thelemarkens ostfjeldske Do. Do. vestfjeldske Østre Nedenws Vestre Nedenees Robygclelagets Mand als Listers Dalernes Jæderens Stavangers Ryfylkes Karm sunds , , , ' Q ' a Tilsam m en in Bergens Stift. 86. Nordre Sondmore Sondre Do. Nordfjords. Sondfjords. Yttre Sogns Indre Do. Hardanger og Vos Nordhordlands Midthordlands Sondhordlands Bergens Stiftsprovsti , , Tilsam men

24 ;'t A. No Christianssands Stift. cu ô,_.. Cf rii rt C ')' l T Heraf Lærernes samlede Antal ;_, c., som den 3 Dec. so m havde., Antal Lærere, Autal Lwrere, Antal Lærere,,..,, 6 -, x., i Skoleuger 4c2i --, t'f, havde tjent 4 Alderstillæg som havde --.' ;-, be c).4)gl) a ;.- :=, r4 be E 6 rzu g ;-; c s). 's-,_,4). g ;, gt,l'' ',c2, 74' Ei c) o.t,i),..4 7:0 - - :7.: c.) o. --- g ti ro g -4 c5 a., c..),-- b.0 `E't) r.- C r ' r zi 'ci7t 2 rg cf),..- cz) 0$ ''' -,, rd,-, 'z' t, g ct.-,- ; r'' c'' :,-), '' '-' ct c.'.-' Ç.! tbd,. : 24-, 3 i P-4 g ca,...i brt a -, be Cd4 c C) P-4 '... c) rn 4+ P -- e-l cg ci ct' 7 cp,_o bn t_ c,),.., 5 Ç'L', -,-, _...q --, t C-- rt r. b t.,,,,,. ; -. cs: ' F, _ c,) )' rd!--4. P.' ci, tif...4 rd C r 4. '- -7-' 4- Tt: () -4. g r.,l.;--.4 E Ft o ;-,. 4 Lærernes samlede Indtægt for Aaret, Kirkesangerindtægterne medregnede -, c' aô,- ' ().,=,,,,, r-i o l' rt-',, bt P-, ',-, '4' Ct hp :- 0. rt o Spd. Ski Spd. Sk. Spd. Sk ct ) a) r ; -:- _, a) = i" '----,-' ' z,),. -, f, i 2, _ cg '-' -2:) 5 2 4! _, I ;46 o E g;-. 'El.] ' ' c`i? a) i ,-, : r-..), G , I Bergens Stift i a) _ j ,..., ,..z 3 i ct cf) i `; t. cr, 3j ct- ca c )=, ;-, 0 9 3; E.- *E o AO i'.', e _, al J 6, t.a4.) r-4 8 -'' ' _ - -, ; I i 3; I i I

25 20 A. No.. Throndhjems Stift I I 9. Antal Kredse, hvor Un- c) _,_ dervisningen rt meddeltes rt. c-:-, P.., (--, c) ;:--, -_t cr,...,-t r,.':, c) Ss to d) c) i fast Lokale ),-,. k_:_-, g c) - 5. l',a ;-, ("34 ca r ;,...,.4- ;... gr'.: -_ :-4' -, ;_, c..), -: e, ct g '',-,,. - c.) - 7.:.'..t. _,,... : -.',..,,,,,,...,,. :...,,,_ - ';--,. 747:4; -' t- a" c, c.) - 4-4' Z7,3 a.) 0.,,-4 c, s,..,,,,..;,,3,_,, c,2,. Provstier. c)--, 7_, g--.. tec.) -4-, ;, -,..,-i r5 '74 c'c_3, g -(2, t, EL-)-J Ft. - c.) -, -, ;.-.;,.., c..),..) c.),- --:',..,', i- ),c):7:5?...q-t, 24,--,. t n c)---,. tf),:-., ;-_-_-,:-. ' 2 E2-4-,3 7.-.; ;, 7d Cf '''''' _... -L_t, 2 tc c., C,,3 ;- c 4,3 ''-' ':-,' -'4,...4.4' E r''' A' `t'' 7Z c..,-, to,,-.'.,...).. '-4F-, r., *- cll c'' t bn c,- '0, ;7 (:) '4 tt, --,, ct '74,-:' 'c.' '-' <.) a,.., ;4 '-&' 44,24 Y., i-t.-4 c..),--, '..--,--, ct :t -4 c., 4.',--,,, -7,', Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. f Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Nordre Dalernes ; Sondre Do Fosens i Indre Nordmores Yttre Do Yttre Romsdals Indre Do Sondre Indherreds Nordre Do Namdals Tilsammen i '7 i:74 Tromso Stift Sondre Helgelands Nordre Do Sondre Saltens 9 4 Nordre Do. 08 Lofotens 58 0 Vesteraalens 64 6 Throndenms 69 2 Senj ens 84 9 Tromsø Vestfinmarkens 97 5 Østfinmarkens * Tilsammen

26 A. No Throndhjems Stift. 0.. I Deraf til Af Resten undervistes L.), ), 7-4 7:3 o c.) O O bd CC ga) cp 7-4 Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Ski ' I Tromso Stift _ _ _ _ _ _.-ị._ ' I

27 22 A. No.. Throndhjoms Stift Born, som modtog Undervisning rc-s.' y-t o CD '-' ct ;...4 '' P Ci) D rt a z C,/,' 7; 7: a5-8 t) 2 PA,b43 g () 0E a, --4' bd a) Provstier. Prd 7- ;.- 7- c) la 0.) g 'a 2 = ci, o, a) ---, bp C r : ;,-, ;- rti '8 o P;,. a) ct ''' cl) :7 7_ 0 ---' '' (,), e.--, c`) 0 a)..,. rry '7 t plt's-' --8 4rc6) -4" I C.) I 23. Born, som havde længere Vej end,-,.g _4-4. r.4, - Mil til Skolen,..,: :... 0,, 24. Antal Lærere CC`4--,_.. 0 g fil sz) c> top-i sa a.;,7: i-c : 4' a) ;. 4, -.4- ; - a) a) a) a) '6), -, P; rzi at'. g a) as...,.., -, '0,.0 CD,L) k g (a) g.,..,,,,,..00 _p-z E co E ct >4 cd 0_4, a).4 7: Nordre Dalernes. Sondre Do. Fosens Indre Nordmores. Yttre Do. Yttre Romsdals. 2O 3200' Indre Do Sondre Indherreds Nordre Do. Namdals ! 260! ! 49 I i ' Tilsammen Tromso Stift Sondre Helgelands 2' Nordre Do. 334i Sondre Saltens Nordre Do. 87, Lofotens Vesteraalens Throndenws Senjens ( Trom so Vestfinmarkens , Østfin markens Tilsamtnen

28 Heraf 26, I , 29. Lærernes samlede Antal Skoleuger. F- r. Antal Lærere, som den 3 Dee. havde tjent A. No.. Antal Lærere, som havde Alderstillæg Antal Lærere, som havde Throndhjems Stift. 30. I I Lærernes samlede Indtægt for Aaret, Kirkesangerindtægterne medregnede tj be -4t2D?-= be cr, 772, rô) git c 0 o 34, 8! i , 6 O tip O O C6) , , Spd. Sk ' Spd, Sk Spd. Sk Tromso Stift CI) , , 3 Til k 4,, a , '4, ! AO , , I 7780

29 24 A. No.. Christiania Stift I 3. Antal Kredse, hvor Undervisningen meddeltes i fast Lokale Provstier I o e-, 4 r."4 r - ÓLC) :- '73(.boT, ±c' e. rzc.) Østerdalens Solo'. og Odalens Hedemarkens. Øvre Romeriges Nedre Do. Christiania Stiftsprovsti Drammens. Øvre Borgesyssels Vestre Mellem Nedre Do. Do. Do. Gudbrandsdalens Thotens Valders Spd Hadelands, Ringeriges og Hal- 56 lingdals Kongsbergs. Nordre Jarlsbergs Sondre Do. Laurvigs. Bambles Nedre Thelemarkens a ; Spd. Sk Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk Tilsammen

30 862. A. No.. Christiania Stift Deraf til Af Resten undervistes i v.. ;..: r.,) C)o r-i o a, Cfr...,.-C-') C) to ct, 7.4 7,', ''l bd E C ;--, e V.." 'CI e Spd. Sk. Spd. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk.,Spd. Sk , ' SO I

31 I 26 A. No. I. Christiania Stift P rovstier. 6. I 7. 3orn, som mod-i, JD tog Undervis- I.32 c ning. CT; c bec) r-, I r-t C.% oc, r2 - r. cc be ",: ch) ^ I CZ C.; C c,4 g 5- o t?, I 23. _Born, som havde te7-7- be c længere Vej end IT Mil til Skolen 24. Antal Lærere 780 Østerdalens Solør og Odalens Hedemarkens Øvre Rommeriges Nedre Do. Christiania Stiftsprovsti Drammens.. Øvre Borgesyssels Vestre Do. Mellem Do. Nedre Do. Gudbrandsdalens Thotens \raiders. Badelands, Ringeriges og Hal - lingdals Kongs bergs Nordre Jarlsbergs Sandre Do. Laurvigs Bambles Nedre Thelemarkens , , ' 2327, 2620, j 22 Tilsammen 6 6 I Ti Î ' i # i , ! '

32 Christiania Stift I_ I 33. I 34. Heraf Lærernes samlede Antal ;.-i cp som den 3 Dec. som havde -j ' Antal Lærere, Antal Lærere, Antal I- ærere, :-.7i i 6. -'-' som havde ;,-.), ct,%, Skoleuger. ;2 i, havde tjent Alderstillæg (a) cl.) ct g,' <, o E-,, be-,8-0. ;.,-,--_, 8.,?,br., g ;ci I g c) r-w,-'4 o,-w c:, o ci) rt 9-7sr- `4-a r7i o 'I),.,. ',- (.),,, t. cl,,i; t gi --*(' L 7. 7g be 7, ( 7' -4, cn ct _LS, --,7 '''.---q,t '4),..., be 4..., C3.)-, `4 to bicu, '4-, ;-..." s..., -in,--i 'c,-. - '')..'' '''' r., 7-' :, 5,,,-.6,, ---,,... i. L,,. ct,w --, 64 4'4 '-' g cd () - -4 ct -< p c) --0 'c',5.. '.- 4,.-.., E c/d -8 c) -tri,, :-, g -8 7,4,-, ;-, rț hort bf,, - r:;- g g.,_, ''''.,_ 4 '4, 4 i P ,.,...,_,,..4_,,.. -4, --,-,, z.,...,.-= ' _;,:, _,, to 6,;-. ;, , c,,t,j tr-i 'L ct 8,', P-. c E...),,'', ---- I Lærernes samlede Indtægt for A aret, K irkesangerindtægterne medreg _ nede -'2 g ct,,-) CI,. -` 73' tz 4. c.),, c cl,- P-.,-t, '4--,.., (-) -,.. '' a, ;-:,:t,,,-,,, g.-, c r,...-p-r-i - 0 -, E c,.;_,--.4 -',,, c,,, Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk ' , E sa rcf? c' 25 7, gz,--t 0 2 0' `',s r-t ,,,- cf) ,4 cyd ',..;' ) =, "'-'' c =,t t) ''''' 3 (7) ,;-_, a? 5:4 to E ' a? :":" "" , i i A*

33 28 A. No.. Christianssands Stift Provstier I I 8. I 9. Antal Kredse, hvor Undervisningen meddeltes i fast Lokale rt: (9 0 C. F, rt r 4 '3 7 Ovre Thelemarkens ostfjeldske 58 7 Do. Do. vestfjeldske 5 Ostre NedenEes 8 2 Vestre Nedenws Robygdelagets Mandais isters Dalernes æderens Stavangers. Ryfyikes Karnisunds Spd. Sk, i Spd. Sk , O ; I 6: i Tilsammen f:c) Spd. Sk.Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk Bergens Stift Nordre - Sendmores SondreDo. Nordfjords. Sondfjords. 'fare Sogns Indre Do. Hardanger og Vos Nordhordlands Midthordlands Sondhordlands. Bergens Stiftsprovsti Tilsammen i

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT OG RIGETS KJOBSTEDER OG LADRSTEDER FOR AARET 87. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. -.9-)96)edi-e- CHRISTIANIA.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNNG OM SKOLEVÆSENETS TLSTAND KONGERGET NORGES LANDDSTRKT FOR AARET 868 UDGVEN AF DEPARTEMENTET FOR KRKE OG UNDERVSNNGSVESENET CHRSTANA B L BENTZEN 8 7 ndhold Tabeller der stiftsvis udvise Almuskolevæsenets

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No. 1. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR ARRET 1869. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET, CHRISTIANIA. - B. M. BENTZEIN. I 8 7. Indhold.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B. No,. CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NORGE FOR AARET S, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF FEBRUAR l. CHRISTIANIA. TRYST HOS CHR. SCHIBSTED.. B. No. I. Tabel

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken.

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Pilegårdsparken 1. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. b) Foreningens stiftelsesdag er den 1. marts 1966. Foreningen har til formål at

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA B N TABLLR FOR KONGRIGT NORG FOR AART SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS UNDRDANIGST INDSTILLING AF Juni CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI B N Tabel Opave ver de i Aaret ved civile cmbinerede Retter

Læs mere

Ansøgning om støtte fra "Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte fra Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre Ansøgningen sendes til: 96Z 1 1.6 LCLPL l FREDERICIAKMMUNE WP)- Asøgig om støtte fra "Værdighedspulje - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Asøgige sedes til: Fredericia Kommue Social- og msorgsudvalget Rådhuset,

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund Petersmindevej Udbud af erhvervsgrund 2 INDHOLD Præsentation af området 4 Planforhold 4 Adgansforhold 4 Ejendomsværdi pr. 1.10.2010: 4 Udbud 6 Afgivelse af bud 6 Vilkår ved udbud 8 Mindstepris 8 Forbehold

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1 1. Hvor mange har fået alternativt forslag opsat for hvert mulige alternative forslag af 41 elever (deltagere i prætest)? (Er det godt at teste for det alternative forslag?) Skåret ved < 20% dvs. BP, DT,

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Д1Х3A vant-propos. Version Mac. Index

Д1Х3A vant-propos. Version Mac. Index Д1Х3 Д1Х3A vant-propos Ces polices ont t cr es pour les manuels d ѓenseignement de l ѓ criture, r pondant ainsi aux besoins exprim s par les diteurs. Elles conviennent galement tous travaux n cessitant

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere