Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland"

Transkript

1 Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail Telefon Dokument 14/ Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Varde Kommunes j.nr /14 sagsnr. 14/11927 I mail af 3. december 2014 har K på vegne af Grundejerforeningen klaget over, at Varde Kommunes påbud af 17. november 2014 til grundejerforeningen om, at grundejerforeningen skal flytte stenene anbragt i vejrabatten, således at der er en sikkerhedszone på mindst 1 meter til kørebanekanten. Vejdirektoratets afgørelse Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 er ulovlig. Vejdirektoratet finder, at privatvejslovens 1 57, stk. 1 og 4, er de korrekte bestemmelser, hvorefter en lovliggørelse af de anbragte sten skal behandles. Da Varde Kommune ikke har indhentet politiets samtykke, jf. privatvejslovens 57, stk. 2, er afgørelsen ulovlig. Vi skal bede Varde Kommune tilbagekalde afgørelsen af 17. november 2014 og træffe en ny og lovlig afgørelse i anledning af grundejerforeningens ansøgning af 30. september Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 Varde Kommune kræver, at der skal være en sikkerhedszone på 1 meter fra kørebanekanten til eventuelle sten anbragt i vejrabatten. Kommunen henviser til trafiksikkerheden og har i den forbindelse inddraget Vejdirektoratets anbefalinger. 1 Lov nr af 21. december 2010 om private fællesveje, som ændret ved Lov nr. 379 af 2. maj 2011 og lov nr. 552 af 2. juni 2014 Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Afgørelsen er truffet med hjemmel i privatvejslovens 66. Grundejerforeningens klage Grundejerforeningen gør gældende, at stenene virker hastighedsdæmpende og forbedrer det trafikale miljø. Grundejerforeningen gør endvidere gældende, at der er mange andre steder i Varde Kommune, hvor der i sommerhusområder er udlagt sten og træstammer med samme formål. Oplysninger i sagen J er et sommerhusområde med ca. 750 sommerhusgrunde. Vejene i området er private fællesveje, hvor den tilladte hastighed er 40 km/t, skiltet med E68,4 zonetavlen. De private fællesveje i J administreres af Varde Kommune som private fællesveje i byer og bymæssige områder efter reglerne i privatvejslovens kap. I, III og IV. 2 Stenene er anbragt af den tidligere bestyrelse for grundejerforeningen med det formål at dæmpe hastigheden og beskytte vejrabatterne. Stenene, der er placeret 0,5 meter fra kørebanekanten, er fortrinsvis placeret i vejkryds. Stenene er placeret inden for vejens udlæg. Der blev ikke søgt om tilladelse hertil hos Varde Kommune. Varde Kommune har i mail af 26. september 2014 gjort grundejerforeningen opmærksom herpå, og bedt grundejerforeningen om enten at fjerne stenene eller søge dem lovliggjort. Grundejerforeningen har den 30. september 2014 ansøgt Varde Kommune om tilladelse til at bibeholde de anbragte sten (lovliggørelse af forholdene). Det er bestyrelsens opfattelse, at stenene lever op til anbefalingerne i Vejdirektoratets vejregler om sikkerhedszone i by og med hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Varde Kommune har i udtalelse af 9. januar 2015 oplyst, at kommunen har valgt at anse stenene som faste genstande på vejarealet snarere end færdselsregulerende foranstaltninger. Det skyldes, at stenene er placeret i rabatten. Derfor har kommunen ikke inddraget politiet i sin afgørelse af 17. november Varde Kommune har den 14. maj 2007 truffet beslutning efter den tidligere privatvejslovs 13, stk. 2 (nuværende privatvejslovs 3, stk. 2) om, at de private fællesveje skal administreres efter byreglerne. Beslutningen er offentliggjort i ugeaviserne i Varde. 2

3 For så vidt angår forholdene i Varde Midtby peger kommunen i sin udtalelse på, at forholdene ikke kan sammenlignes. Vejene i Varde Midtby er oplyst og de hastighedsdæmpende foranstaltninger er afmærket med reflekser. Kommunen mener ikke, at forholdene her er sammenlignelige med forholdene i J. Privatvejslovens regler om placering af sten i vejrabatten til en privat fællesvej Grundejere må ikke etablere eller ændre på færdselsregulerende foranstaltninger, herunder hastighedsdæmpende foranstaltninger, på en privat fællesvej uden kommunens tilladelse. Og kommunen kan ikke give sin tilladelse uden først at have indhentet politiets samtykke. Det fremgår af privatvejslovens 57, stk. 1. I forbindelse med en sådan ansøgning skal kommunen vurdere, om almene, offentligretlige hensyn, først og fremmest vejtekniske og trafikale hensyn, taler imod det ansøgte. Hvis vejtekniske og trafikale hensyn ikke taler imod det ansøgte, men kommunen er bekendt med en uenighed mellem sagens parter, kan kommunen lovligt træffe afgørelse efter at have afvejet de modstridende interesser blandt vejejeren og de vejberettigede. En tilladelse efter privatvejslovens 57, stk. 1, er en offentligretlig tilladelse, der indebærer, at kommunen og politiet ikke vil modsætte sig, at det ansøgte etableres. Om tilladelsen rent faktisk kan udnyttes, er et privatretligt spørgsmål, som i tilfælde af uenighed typisk mellem indehaveren af tilladelsen og vejarealets ejer - må afgøres ved domstolene. Det fremgår af privatvejslovens 56, stk. 1. Hvis kommunen efterfølgende konstaterer, at det godkendte projekt ikke udføres i overensstemmelse med tilladelsen og dens vilkår, skal kommunen tage stilling til, om det faktisk gennemførte projekt kan lovliggøres efter bestemmelsen i privatvejslovens 57, stk. 1. Det fremgår af privatvejslovens 57, stk. 4, 2. pkt. Privatvejslovens bestemmelser om særlig råden (anden brug af vejarealet). Der må ikke varigt eller midlertidigt placeres genstande, herunder pyntesten på en privat fællesvej uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Det fremgår af privatvejslovens 66, stk. 1. Før godkendelse efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen forhandle med politiet, jf. privatvejslovens 66, stk. 2. Den, der har skabt en ulovlig tilstand ved overtrædelse af loven eller af regler fastsat i medfør af loven, er forpligtet til faktisk at lovliggøre forholdet, hvis den nødvendige tilladelse til at bibeholde tilstanden ikke kan opnås. Det samme er ejeren af en tilgrænsende ejendom, hvis den ulovlige tilstand kan henføres til ejendommen. Det fremgår af privatvejslovens 99, stk. 1. 3

4 En tilladelse efter 66, stk. 1, eller en juridisk lovliggørelse efter 99, stk. 1, jf. 66, stk. 1 og 2, er en offentligretlig tilladelse, jf. privatvejslovens 56. Det indebærer, at den, der får tilladelse, kun kan udnytte den og f.eks. opstille skiltet, hvis vedkommende har ret hertil i henhold til på privatretligt grundlag, typisk aftalen med vejarealets ejer. I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om råden efter 66, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen først og fremmest varetage vejtekniske og trafikale hensyn, herunder hensynet til den almindelige færdsel på vejen. Vores kompetence Vi kan som klagemyndighed tage stilling til lovligheden af kommunalbestyrelsens afgørelser truffet efter bestemmelser i vejlovgivningen 3, her privatvejsloven. Det fremgår af privatvejslovens 87, stk. 2. Vi kan således ikke tage stilling til kommunens skøn inden for lovens rammer. Vi kan endvidere tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelige forvaltningsretlige regler, herunder bestemmelser i forvaltningsloven 4, i forbindelse med en afgørelse truffet efter vejlovgivningen, men ikke til, om kommunen har iagttaget god forvaltningsskik. Vores vurdering Vi noterer os, at politiet ikke har været inddraget i afgørelsen af 17. november Vi noterer os endvidere, at grundejerforeningen har placeret stenene i rabatten dels som en hastighedsdæmpende foranstaltning dels med henblik på at undgå, at rabatter bliver kørt i stykker i vådt føre. Kommunen begrunder afgørelsen af 17. november 2014 med en henvisning til trafiksikkerheden risikoen for påkørsel. Med disse oplysninger mener vi, at forholdet skal behandles efter privatvejslovens 57. Vi er således uenige med Varde Kommune i, at forholdet kan behandles efter bestemmelsen om anden brug af vejarealet, privatvejslovens 66, stk. 1. Når formålet med placeringen af den faste genstand inden for det ibrugtagne vejareal er at regulere færdslen her dæmpe hastigheden og forhindre, at rabatterne bruges af den kørende færdsel er der tale om trafikregulering. Derfor skal den specielle regel i privatvejslovens 57 anvendes i stedet for den mere generelle regel i lovens Vejloven, vejbidragsloven og privatvejsloven 4 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april

5 Konklusion Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 er ulovlig. Vejdirektoratet finder, at privatvejslovens 57, stk. 1 og 4, er de korrekte bestemmelser, hvorefter en lovliggørelse af de anbragte sten skal behandles. Da Varde Kommune ikke har indhentet politiets samtykke, jf. privatvejslovens 57, stk. 2, er afgørelsen ulovlig. Vi skal bede Varde Kommune tilbagekalde afgørelsen af 17. november 2014 og træffe en ny og lovlig afgørelse i anledning af grundejerforeningens ansøgning af 30. september

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere