Til Miljøminister Troels Lund Poulsen.. Kronvildt og markskader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Miljøminister Troels Lund Poulsen.. Kronvildt og markskader"

Transkript

1 Til Miljøminister Troels Lund Poulsen.. Kronvildt og markskader Undertegnede er en gruppe af landmænd og lodsejere som har jord i umiddelbar tilknytning til den vestlige del af Gludsted Plantage der er et af kronvildtets kerneområder i Midtjylland. Vi ligger dermed i frontlinjen i konflikten mellem almene naturinteresser og privatøkonomiske landbrugsmæssige hensyn, da vi om nogen i dagligdagen mærker effekten af de grønne organisationers årelange ønske om mere kronvildt i den danske natur. Grunden, til at vi på denne måde henvender os til dig, er den tiltagende frustration og afmagt vi føler i forhold til den retsløshed vi opfatter os som værende udsat for, hvor vi - uden at være blevet hørt - ensidigt er blevet pålagt, at afholde de økonomiske omkostninger ved de uacceptabelt store afgrødeskader den stærkt voksende kronvildtbestand påfører os. Lidt historie. Kronvildt i bygmark, Gl Kjærshovedgård v.gludsted Plantage, Juni 2008 Flere af os har på tætteste hold gennem de seneste 50 år fulgt, hvordan krondyrene er gået fra - inde i skovene - at have været betragtet som skadevoldende vildt, til at være et sjældent og nærmest eksotisk indslag i den stedlige natur og videre frem til i dag, hvor det uden sidestykke er den mest dominerende vildtart i området. Op gennem 50 erne og 60 erne drev man en ganske konsekvent jagt på krondyrene på statens arealer, da man i skovbruget betragtede dem som skadevoldere p.gr.a. bidning i nykulturer og barkskrælning i bestående bevoksninger. Der var ikke tale om, at man ønskede at udrydde bestanden, men man holdt den på en størrelse inde i skoven, så de omkringliggende landbrugsarealer sjældent - om overhovedet blev besøgt at vildtet. Kronvildtet blev derfor af naboerne udelukkende betragtet som spændende og - i jagtmæssig sammenhæng - meget sjældent og attråværdigt vildt. Fra begyndelsen af 70 erne og 25 år frem i tiden blev jagten i statsskoven lidt mere tilbageholdende, hvilket snart bevirkede fremgang for bestanden. I den periode begyndte vi, som jordbrugere i 1

2 området, at få et lidt mere nuanceret billede af krondyrene, da vi fandt ud af, at under de rette forhold eksempelvis tørke hvor fødemulighederne i skoven var begrænsede kunne dyrene i visse afgrøder optræde i så stort tal, at de kunne udrette betydelige skader. I det samlede billede var det dog sådan, at problemerne skiftede fra år til år. Det ikke var de samme lodsejere og de samme arealer og afgrøder, der blev ramt hvert år. Dyrene flyttede præferenceområde, så selvom skaderne ind imellem opfattedes som økonomisk belastende, så opvejedes de over tid af et større jagtmæssigt udbytte, som tilfredsstillede en personlig interesse eller som kunne omsættes i større indtægter fra jagtlejen. Der var i denne periode ikke tale om, at det fra et økonomisk synspunkt optimale afgrødevalg på markerne var truet. I enkelte afgrødetyper kunne det dog være nødvendigt med afværgeforanstaltninger, som i langt de fleste tilfælde så også var virksomme. I løbet af de sidste år har billedet derimod ændret sig radikalt. P.gr.a. en meget restriktiv afskydningspolitk i statsskoven har vi oplevet en kraftig forøgelse af bestanden, hvorved markskaderne er gået fra at være en kilde til irritation, til i dag at være så betydelige, at tabene på nogle arealer går fra 50% udbyttenedgang til total ødelæggelse, og hvor problemerne i nogle afgrøder ikke længere begrænser sig til marker i umiddelbar tilknytning til skoven men også omfatter arealer op til 1-2 km væk. Grovfoderafgrøder som majs og roer kan det ud fra en omkostningskalkulation ikke længere forsvares at placere på marker op til skoven, i kløvergræs registreres omfattende skader. Salgsafgrøder som kartofler og raps er væk for længst. Vintersædsmarker skades i løbet af vintermånederne så meget, at det ofte er tvivlsomt, om der er noget at starte op med til foråret. Den eneste kornafgrøde, det hidtil har været muligt at få nogenlunde uskadt frem til høst, er vårbyg, men indenfor de seneste år har vi oplevet, at også denne afgrøde skades voldsomt i enkelte tilfælde totalt i ugerne umiddelbart før høst, hvor dyrene plukker aksene på en del af planterne p.gr.a. det høje proteinindhold - mens resten trædes ned. Status i dag. Udsnit af kronvildtrudel, ca 90 dyr, Gl.Kjærshovedgård. Juni 2008 Fra at dyrene blev set i flokke på stk. er det i dag almindeligt at se dyr på samme mark, i nogle tilfælde kan der på enkelte aftener i månederne juni-juli tælles over 200 dyr. Det er på en del af arealerne omkring skovene ikke længere muligt på forhånd at lave en blot nogenlunde sikker kalkulation på almindelige markafgrøder. Det frie afgrødevalg eksisterer i større og større områder ikke længere. 2

3 Glidende ekspropriation. Med de stærkt stigende omkostninger til udsæd, gødning, kemikalier, løn- og maskinomkostninger, planteavlen på det seneste har oplevet, er der allerede nu arealer, hvor det ud fra almindelige dækningsbidragsberegninger ikke længere er hensigtsmæssigt at opretholde en normal landbrugsmæssig drift, men hvor dette sker udelukkende for at opfylde gældende lov omkring miljøgodkendelser i forhold til udbringning af husdyrgødning og EU s regler for enkeltbetalingsordningen (ha-støtte). Dette er selvsagt ikke økonomisk holdbart på længere sigt, og vil under alle omstændigheder ophøre første gang arealerne bliver handlet. Så ikke nok med, at de nuværende ejere må tåle tab på den løbende drift, de må også imødese et betydeligt lavere provenu ved salg, hvor de hårdest belastede områder vil overgå til naturområder, enten ved tilplantning eller braklægning. Der kan også i enkelte tilfælde blive tale om en betydelig afskrivning på driftsbygninger, i det omfang disse knytter sig til den nuværende udnyttelse af markerne primært husdyrproduktion. Det er vores påstand, at man på denne måde kan tale om, at der sker en glidende, erstatningsfri ekpropriation, idet det vil være de nuværende ejere, der alene kommer til at bære omkostningerne ved en erklæret almen interesse i den voldsomme bestandsfremgang for kronvildtet, vi oplever i vores område i disse år. Truet retssikkerhed. Denne voldsomme bestandsfremgang er efter vores vidende ikke sket på baggrund af en politisk beslutning med en nærmere fastlagt målsætning endsige diskussion af fordele og ulemper. Vi er, som umiddelbart berørt part, på intet tidspunkt blevet hørt om vores indstilling til den forvaltningspraksis, der er forudsætningen for den nuværende situation. Denne praksis udspringer efter vores mening af en lettere luftig hensigtserklæring fra Vildtforvaltningsrådet, der udtrykker et ønske om en større udbredelse af kronvildt i den danske natur, således det for en større del af befolkningen bliver muligt, at opleve disse i sandhed smukke og imponerende dyr. Et ædelt ønske, som dog ikke ændrer ved den kendsgerning, at man på intet tidspunkt har opstillet en fast målsætning med hensyn til, hvor høj en bestandstæthed (ha skov/dyr) man kan acceptere. Dette er en eklatant fejl, og at den i Vildtforvaltningsrådet er Hinder og kalve på sent sået forager. Gl.Kjærshovedgård. Juni 2008 blevet godkendt, også af landbrugets repræsentanter, ændrer ikke ved den kendsgerning. Der er efter vores opfattelse blevet snorksovet godt og grundigt i timen! Denne manglende målsætning bevirker, at der er vide grænser for fortolkning, en fortolkning der i dette tilfælde helt og aldeles er blevet overladt til med medarbejdere centralt i Skov- og 3

4 Naturstyrelsen. Vi mener, at det faktum, at beslutninger, som har så vidtrækkende konsekvenser for enkeltpersoner og deres privatøkonomi, overlades til ansatte i centraladministrationen, uden at være underlagt politisk kontrol, er stærkt betænkeligt i forhold til retssikkerheden. Vildtforvaltningsrådets(VFR.) tiltag i forhold til markskadeproblematikken. Én af undertegnede (Ole Tranberg) sidder som landbrugets repræsentant i Hjortevildtgruppe Midtjylland. Denne gruppe er én af flere grupper, der af VFR er nedsat for lokalt at sikre en etisk forsvarlig jagtudnyttelse af kronvildtet, samt indsamle viden om bestandsstørrelse og udbredelse herunder også omfanget af markskader i landbruget. Der er, i forhold til markskaderne, udelukkende tale om en suttekludseffekt, idet grupperne ikke har nogen som helst kompetence til at iværksætte afværgeforanstaltninger, herunder mulighed for større afskydning. Grupperne har primært synliggjort sig gennem afholdelse af diverse stormøder med indlæg fra de involverede interessegrupper. Symptomatisk for disse møder har været, at når de er foregået i de områder der har en stor kronvildtbestand, så har markskaderne optaget den altovervejende del af den tid, der har været afsat til debat. På den baggrund besluttede den midtjyske hjortevildtgruppe på sit sidste møde, at man ikke ville tage initiativ til møder under den form så længe, der ikke er en permanent og langsigtet løsning på problemerne med markskader. Gennem samtaler med formanden for VFR, næstformanden i Dansk Landbrug og vicepræsidenten i Danmarks Naturfredningsforening - der også er medlemmer af VFR - fremgår det klart, at man fuldt ud er klar over, at der for enkelte landmænd er tale om massive problemer, men man beklager samtidig, at der ikke kan skaffes økonomiske midler til at kompensere de berørte lodsejere. Man undskylder hermed de manglende initiativer, med miljøministeriets uvilje til at tilføre midler til området, underforstået at kun erstatningsordninger kan løse problemerne. Det er vores helt klare opfattelse, at løsningen kan gøres langt mindre kompliceret og omkostningskrævende, men at tingene strander i VFR enten p.gr.a. medlemmernes uvidenhed eller manglende politiske kompetencer, nok mest det sidste! Skov og Naturstyrelsen(SN) tiltag i forbindelse med markskadeproblematikken. Det er i den seneste tid lykkedes repræsentanter for lodsejerne, at få fremført deres problemer i medierne, både lokalt og landsdækkende. Ansatte i SN har her argumenteret for, at landmændene selv bør gøre en større indsats for at komme problemerne til livs, og henviser til, at jagten primært skal foregå på hundyr, for på den måde at begrænse produktionsapparatet. Man henviser endvidere til en dispensationsordning, hvor det er muligt at få lov til at skyde kalve fra d.15. juli og frem til jagtsæsonens start d.1. september. Der er ingen tvivl om, at begge tiltag kan have en virkning i nogle sammenhænge, men ud fra vores lokalkendskab, mener vi ikke de er tilstrækkelige, bestanden er ganske enkelt for stor. Jagten på kalve og hinder går ind d.1. oktober. På dette tidspunkt har dyrenes trækmønster ændret sig grundlæggende. I vækstsæsonen, når kalvene lige er blevet sat, oplever vi dyrene på marken på alle tider af døgnet, selvom kronvildtet primært betragtes som natdyr. Når vi kommer hen i det tidlige efterår, hvor markerne for kornafgrødernes vedkommende er høstet og nætterne bliver længere og mørkere, æder dyrene igen primært om natten. På samme tidspunkt begynder kronvildtets brunstperiode, hvor rudlerne samles i de store og tætte skovområder, så uden for skoven oplever vi kun sporadisk træk primært af yngre handyr. Så alene de nuværende jagttidsregler gør det mere end svært, for os uden for skoven, at gøre noget virkeligt effektivt på dette område. Det er primært inde i skoven, der kan drives en forsvarlig og bestandsregulerende jagt under de gældende forudsætninger! 4

5 Med hensyn til jagt på kalve udenfor jagttiden, så skal ordningen administreres af det lokale statsskovvæsen. Lodsejeren skal dokumentere, at man har forsøgt andre afværge - foranstaltninger uden det har virket. Ordningen er ikke tænkt som en bestandsre - gulering, men udelukkende som Dyrene samles midt på marken efter der er affyret skræmmeskud. Gl.Kjærshovedgård. Juni 2008 en skræmme - foranstaltning, hvilket vil sige, at man kun får tilladelse til afskydning af enkeltdyr. Det kan være en udmærket midlertidig løsning for den enkelte landmand, men som en langsigtet løsningsmodel - i områder med en stor bestandstæthed - er den virkningsløs. Fordi man skyder ét dyr ud af 300, holder de resterende 299 altså ikke op med at æde! Erstatningsordninger. Det fremføres i debatten igen og igen, både fra repræsentanter for landbruget og repræsentanter fra de grønne organisationer, at løsningen på problemerne, med markskader fra kronvildtet, skal findes i erstatningsordninger, som helt eller delvist skal kompensere de berørte landmænd for de tab, de lider. Det har indtil nu ikke været muligt, at få konkretiseret hvorledes disse ordninger skal udformes endsige finansieres. Det er et synspunkt, der almindeligvis luftes ved festlige lejligheder diverse offentlige møder og der har i årevis været bred enighed om, at det er sådan det skal være, men selv dette lange tidsrum har tilsyneladende ikke været tilstrækkeligt, til at få blot et skitseforslag på bordet. Som part i sagen har vi da også mere end svært ved at se, hvordan man kan få en retfærdig ordning, der kompenserer tilstrækkeligt uden at kunne misbruges. Hvad er udgangspunktet? Er det som forholdene er i dag, dvs hvor vi allerede har måttet give afkald på det frie afgrødevalg? I så fald må vi allerede erkende et værditab på jorden, som vi ikke får noget for. Hvis ikke, jamen så skal udgangspunktet jo være som forholdene var for 15 år siden, altså hvor arealerne kunne drives økonomisk optimalt med afgrøder, der over tid giver et betydeligt højere dækningsbidrag end kontinuerlig korndyrkning. Som brugere af jorden kan vi også se et scenarium, hvor vi som modydelse for en eventuel erstatningsordning skal afstå vores frie dispositionsret over markerne. Hvordan kan det komme til at påvirke den fremtidige prisdannelse på jorden? Spørgsmålene er mange, svarene tilsvarende få. Ydermere vil det nok komme som en overraskelse for de færreste landmænd, hvis ikke en sådan ordning kommer til at gå hånd i hånd med et betydeligt bureaukrati og kontrolapparat, og selvom vi da er venlige mennesker, der vil andre det godt, så mener vi alligevel ikke, at vi er sat i verden udelukkende for at skaffe arbejde til konsulenter, bureaukrater og kontrollanter. 5

6 Så som udgangspunkt siger vi nej tak til erstatninger. Bestandstæthed, ha skov/dyr. I stedet foreslår vi, at det ud fra en analyse af fordele og ulemper, fastslås hvilken målsætning for bestandstætheden der skal gælde i kronvildtets kerneområder. Vi er klar over, at ønsket fra de grønne organisationers side er mere kronvildt på landsplan, og at man via en kraftig fremgang i bestanden i kerneområderne forestiller sig, at vildtet derfra vil sprede sig ud over et større område. Vi mener, at dette er en fejlkalkulation, da det er vores helt klare opfattelse, at selv med det nuværende vildttryk i området, er vi et pænt stykke fra det punkt, hvor krondyrene frivilligt søger ud på mindre lokaliteter. Kronhjortene er - i forhold til mange andre dyrearter - ikke territoriale, men sociale individer, forstået på den måde, at det ikke er afstanden til artsfæller som får dem til at søge andre steder hen, men primært fødetilgængeligheden. Dyrenes foretrukne levested vil altid være store, sammenhængende og uforstyrrede skovområder, er denne forudsætning til stede, så går de gerne lidt længere efter føden. Set i det perspektiv er vi, efter vores opfattelse, stadig langt fra en bestandstæthed, som naturligt vil få dyrene til permanent at søge ud til andre områder. Derfor mener vi, det på ingen måde er formålstjenligt med den nuværende bestandstæthed. Man bliver nødt til at differenciere sine virkemidler i forhold til området, dvs ønsker man nyetablering af en bestand i et område, skal man have andre virkemidler(særfredninger, begrænsning af offentlighedens adgang til området indtil bestanden kan betragtes som værende fast etc.) end når man skal håndtere en robust bestand i et område, hvor de må betragtes som værende naturligt forekommende. Poul Hald Mortensen fra Danmarks Naturfredningsforening har tidligere slået til lyd for, at man målsatte bestandstætheden til 1 dyr/20 ha skov vi har dog set, at han i den forløbne periode har ændret holdning, det står jo enhver politiker frit for, - så han i dag mener, man skal stræbe efter 1 dyr/10 ha skov. Hvis vi tager udgangspunkt i den første målsætning 1 dyr/20 ha skov så skal bestanden i vores område reduceres med 50%. Det vil alene hjælpe os et godt stykke af vejen mod, at vi alle sammen kan være her. Tager vi derimod udgangspunkt i den sidste målsætning, så skal bestanden bibeholdes på det nuværende niveau. Samtidig har Poul Hald Mortensen dog også erkendt, at den nuværende bestand af kronvildt - i bl.a. Gludsted Plantage - efter DN s opfattelse er for stor! Mon ikke DN lige har brug for en tænkepause! Vi mener helt klart, at 1 dyr/20 ha skov skal være målsætningen, og for at nå den er det nødvendigt at øge afskydning af dyr betydeligt i forhold til i dag. Skal dette delvist ske udenfor skoven må jagttiderne udvides lokalt, men ellers vil det være inde i skovområderne den største reduktion skal foregå. Dyrkning af foderafgrøder i skoven. Det er vores opfattelse, at en reduktion af bestanden af kronvildt til 1 dyr/20 ha ikke skal stå alene. Skal det være en succes, forstået på den måde, at markskaderne reduceres til et acceptabelt niveau, samtidig med at det ikke medfører begrænsede muligheder for den brede befolkning for at træffe dyrene i deres naturlige omgivelser, så skal der flere ændringer i forvaltningspraksis til. Her mener vi, at et krav til skovejerne i kerneområderne - både private og offentlige - om at etablere fodermarker i omdrift(med tilførsel af gødning) - på min. 5% med mulighed for op 10% af skovens areal - kan være et tiltag, der yderligere aflaster landbruget i området. Det er vores opfattelse, på 6

7 baggrund af den ikke ubetydelige værdiforøgelse tilstedeværelsen af en fast kronvildtbestand har på skovenes salgspris, at dette ikke er et urimeligt forlangende. I forhold til publikum kan de offentlige skove så samtidig henvise til fodermarkerne, som de områder, hvor der vil være stor sandsynlighed for at se kronvildtet i store dele af sommerhalvåret. Skal dette gennemføres, må der kunne dispenseres fra fredskovloven, ligesom man i statsskovbruget - på de omfattede arealer - skal se bort fra sin certificering, så det bliver muligt at tilføre gødning til fodermarkerne, hvilket udmærket kan ske i form af husdyrgødning således at dyrkningen på statens arealer kan ske ud fra økologiske principper. Afsluttende betragtninger. Det er vores håb, at ovenstående ikke har bibragt den opfattelse, at vi ønsker alt kronvildt hen hvor peberet gror, da det på ingen måde er hensigten. Ingen af os ville bo hvor vi bor, hvis ikke naturen og de dyr der lever i den interesserede os, og her giver kronvildtet nogle oplevelser, som vi ikke ville være foruden. Det er blot ødelæggende for hele vores indstilling, når vi gentagne gange oplever nogle interesseorganisationer galoppere af sted mod horisonten, på deres høje hest, for at føre kampen for den gode sag, uden hensyntagen til, at det er andre, der skal betale prisen for deres selvpromovering. Samtidig er vi også af den overbevisning, at selvsamme organisationer tit, på denne måde, skader deres egen sag mere, end de er klar over ved at være unødigt konfrontationssøgende. Indimellem kan man godt få den opfattelse, at lederne søger konfrontationen udelukkende ud fra den betragtning, at er der ingen krig, er der ikke brug for generaler. Ser vi på de tilkendegivelser, vi får fra især DN s folk lokalt og også i hjortevildtgruppen, så er der en helt anden forståelse for vores situation, og de tiltag vi mener er nødvendige. Så meget desto mere beklageligt er det, at de afværgeforanstaltninger vi sætter i værk(hegnssætning, gaskanoner etc.) kan være med til at begrænse eller ødelægge den naturoplevelse disse mennesker kan have i netop deres lokalområde. Det er vores forventning, at du som miljøminister vil være behjælpelig med at løse disse knuder, hvilket efter vores opfattelse bedst gøres ved, at give et indtil nu handlingslammet VFR et pålæg om, snarest at finde nogle konstruktive og fremadrettede løsningsmodeller til afhjælpning af den situation, vi befinder os i. Vi vil gerne bidrage til løsningen, men vi hverken kan eller vil bære alle byrderne alene. Med venlig hilsen 7

8 Bilagt: 1 stk dvd med optagelser af kronvildt i økologisk triticale/havremark juli 2007 hos Bo Lauritsen, Jægerprisvej 6, 7441 Bording. Ovenstående henvendelse er tilsendt Vildtforvaltningsrådet og Formandsskabet f. Dansk Landbrug til orientering. Henvendelsen er endvidere tilsendt som baggrundsmateriale til følgende medier: DR1 Nyhederne, TV2 Midt-Vest, P4 Midt-Vest, JP, Politikken samt Midtjyske Medier. Evt. uddybende spørgsmål eller kommentarer kan rettes til Ole Tranberg på tlf / eller mail: 8

Skovdyrkeren. Marts 2015 ØSTJYLLAND

Skovdyrkeren. Marts 2015 ØSTJYLLAND Skovdyrkeren Nr. 32 Marts 2015 ØSTJYLLAND Ansøgning om gentilplantning efter stormfald er nu afsluttet Energirenovering af kontorerne på Parallelvej Fristen for ansøgning om tilskud til gentilplantning

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

NATURVENLIG ADGANG Argumenter for en ændret adgangsregulering

NATURVENLIG ADGANG Argumenter for en ændret adgangsregulering Udvalget om reglerne om offentlighedens adgang til naturen. Oplæg ved udvalgets 2. møde, 19. februar 2001, Holbæk Af Peder Agger Naturrådet Forord NATURVENLIG ADGANG Argumenter for en ændret adgangsregulering

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Tid, timing og personlighed

Tid, timing og personlighed Tid, timing og personlighed TANKER& FORTÆLLINGER FRA ET ARBEJDSLIV BLANDT UDSATTE BØRN OG UNGE Af: Birger Mosholt Center for Ideudvikling Citater eller anden form for gengivelse af bogen, kun ifølge aftale

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landmandens fagforening Af formand Flemming Fuglede Jørgensen Da Bæredygtigt Landbrug startede sin virksomhed op for snart fire år siden, var det for os initiativtagere

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov

Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov ÅRET 2014/2015 Året 2014/2015 Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov Bagside: En sag for brand-, tyveri og hærværksordningen. Hansted Skov,

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde:

Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde: 1 Bestyrelsens beretning, Jysk Landbrug den 17. marts 2015. Bjarne Larsen. For et par uger siden var jeg inviteret over på Grindsted Landbrugsskole for at fortælle, hvad en landboforeningsformand arbejder

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Niels Iuel Reventlow

Niels Iuel Reventlow ÅRET 2010-2011 Efter 6 års stilstand og afvikling sker der omsider noget i dansk skovpolitik: Regeringen nedsatte Skovpolitisk Udvalg i 2010. Skovforeningen har deltaget i udvalget, og vi har satset hårdt

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere