Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark"

Transkript

1 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark 1. udgave Teknisk anvisning fra DMU, nr. 20

2 [Tom side]

3 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark 1. udgave Teknisk anvisning fra DMU, nr Peter Wind

4 Datablad Titel: Forfatter: Afdeling: Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark Peter Wind Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Serietitel og nummer: Teknisk anvisning fra DMU nr. 20 Udgiver: URL: Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Udgivelsestidspunkt: August 2003 Redaktør: Faglig kommentering: Finansiel støtte: Bedes citeret: Karsten Laursen Stefan Pihl Ingen Wind, P. 2003: Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark. 1. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 113 s. - Teknisk anvisning fra DMU, nr. 20. Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Layout: Helle Klareskov Korrektur: Else-Marie Nielsen Forsidefoto: Enkelt månerude i tæt græsvegetation. Ny bestand fundet på Djursland i Foto: P. Wind, 13. juni 2002 ISBN: ISSN (elektronisk) Sideantal: 113 Internet-version: Købes hos: Rapporten findes kun som pdf-fil på DMUs hjemmeside. Miljøministeriet Frontlinien Strandgade 29 DK-1401 København K Tlf.:

5 Indhold 1 Forord Sammenfatning... 7 Rødlistekategorierne... 7 Øvrige kategorier (arterne er ikke rødlistede)... 7 Rødlistning i Danmark... 8 Kriterierne for kritisk truet, moderat truet og sårbar English summary Præsentation af IUCNs rødlistningssystem Indledning Rødlistning Kategorier Kriterier Dokumentation Anvendelse af IUCNs rødlistekriterier på nationalt niveau Indledning Definitioner Rødlistebedømmelse på nationalt niveau Retningslinier for rødlistning af arter i Danmark Indledning Hvilke arter kan rødlistes? Kategorierne Kriterierne og deres tolkning Populationer delt af landegrænser Præsentation og dokumentation Den globale manual

6 8 Baggrundsviden Baggrund International organisation for rødlistning Dansk organisation for rødlistning Ordliste Litteratur Bilag 1: Den globale manual Bilag 2: Usikkerhed Bilag 3: IUCN s rødlistningsstandard Bilag 4: Krav til dokumentation af de rødlistede arter Dokumentationskrav ved anvendelse af RAMASâ Red List Software Bilag 5: Standardliste for arternes danske levesteder (naturtyper) Bilag 6: Standardliste for typer af negative påvirkninger Bilag 7. The criteria for critically endangered, endangered and vulnerable.. 97 Bilag 8. Faktuelle danske eksempler Bilag 9. Fiktive eksempler Bilag 10. Faktuelle svenske eksempler Bilag 11. Det danske rødlisteudvalg Bilag 12. Udbredelses- og forekomstareal Danmarks Miljøundersøgelser 4

7 1 Forord I Jordens lange historie er arter opstået og forsvundet igen. Således er det også tilfældet i Danmark. Det er en naturlig proces, at arter forsvinder, men det kan også være et resultat af, at levesteder forringes, og at arterne udryddes ved menneskets virskomhed. Uanset hvad årsagerne er til, at en art bliver fåtallig, kan deres risiko for at uddø vurderes, og processen benævnes i denne manual for 'at foretage en rødlistning' af den pågældende art. For Danmarks vedkommende er det anslået, at der i 2002 forekommer omkring arter. Oversigter over forskellige rødlistede plante- og dyrearter samles i en rødliste, der revideres med jævne mellemrum. De første danske rødlister fremkom omkring 1970 og blev udgivet på private initiativer og omfatter ofte en enkelt artsgruppe. Rødlisterne er siden 1986 blevet samlet i én publikation, som omfatter mange artsgrupper og er udgivet af Miljøministeriet. De hidtil udkomne rødlister er udarbejdet på grundlag af eksperters bedste skøn og vurderinger af de enkelte plante- og dyregrupper ud fra internationale retningslinier fra den globale naturbeskyttelsesorganisation, IUCN. Med IUCNs reviderede retningslinier fra 2000 er objektiviteten i disse vurderinger styrket. De fokuserer nu alene på at bedømme arternes risiko for at uddø, og der er desuden opstillet kvantitative kriterier for placering af arterne i forskellige risikokategorier, ligesom kategoriseringen nu skal dokumenteres. Med udsendelsen af denne manual foreligger der et værktøj, der kan bruges til at foretage en mere objektiv, ensartet og sammenlignelig revision af den danske rødliste. Manualen er blevet til ved en oversættelse, bearbejdning og national tilpasning af IUCN globale rødlistningssystem. Den præsenteres i første række med henblik på de personer, der ønsker at få et kendskab til principperne for rødlistning og forstå baggrunden for rødlistningssystemets opbygning. IUCNs system er udviklet til en global bedømmelse af arterne, men IUCN har også udarbejdet retningslinier for anvendelsen af rødlistningssystemet på nationalt niveau. I manualen gennemgås hvordan det globale system tilpasses og anvendes på nationalt niveau, så systemet kan anvendes til rødlistning af arter i Danmark. Denne tilpasning sker på baggrund af et udkast til en IUCN manual for national tilpasning af det globale rødlistningssystem, der forventes at foreligge i løbet af Der kan derfor fortsat ske ændringer af de nationale retningslinier, som senere vil blive indarbejdet i den danske manual. Mens der således kan ske ændringer på nationalt niveau, betragtes de globale kategorier og kriterier som endeligt fastlagte, hvor ændringer antagelig ikke vil forekomme inden for overskuelig fremtid. 5

8 6

9 2 Sammenfatning Rødlistning er en proces, hvor der foretages en vurdering af en arts risiko for at uddø. På globalt plan har The World Conservation Union (IUCN) foretaget en omfattende revision af hidtil anvendte systemer således, at ni sideordnede kategorier nu udgør grundstammen i det nye globale rødlistningssystem. Udføres denne proces til nationalt niveau, udvides systemet med to kategorier. Alle naturligt forekommende plante- og dyrearter (i det følgende generelt omtalt som organismegrupper) kan på nationalt niveau indgå i en objektiv rødlistebedømmelse, og stort set alle arter kan henføres til en af de i alt elleve kategorier. Her følger en oversigt over rødlistningssystemets elleve kategorier, som de enkelte arter ved global eller national rødlistning kan henføres til. Tre af kategorierne (CR, EN, VU) omfatter de truede arter. De fleste kategorier har ingen simple definitioner men fastlægges ved kvantitative kriterier. Rødlistekategorierne ét af kriterierne A-E for kategorien CR er opfyldt (se afsnit 6.3). Moderat truet (EN, endangered): En art henføres til kategorien moderat truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truet (CR), men når der alligevel er en meget stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand i nær fremtid som følge af, at ét af kriterierne A-E for kategorien EN er opfyldt. Sårbar (VU, vulnerable): En art henføres til kategorien sårbar, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for at være hverken kritisk truet (CR) eller moderat truet (EN), men når der alligevel er en stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand på længere sigt som følge af, at ét af kriterierne A-E for kategorien VU er opfyldt. Næsten truet (NT, near threatened): En art henføres til kategorien næsten truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truet (CR), moderat truet (EN) eller sårbar (VU), men er tæt på at opfylde ét af kriterierne for sårbar. Uddød (EX: Extinct): En art er uddød, når det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ er dødt. Uddød i vild tilstand (EW: Extinct in the Wild): En art er uddød i vild tilstand, når den kun overlever i dyrkning, i fangenskab eller i naturaliserede bestande langt fra det oprindelige udbredelsesområde. Forsvundet (RE, regionally extinct): En art er forsvundet, når det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ, som havde en reel mulighed for reproduktion indenfor landets (regionens) grænser, er dødt eller forsvundet fra landet (regionen). Kritisk truet (CR, critically endangered): En art henføres til kategorien kritisk truet, når der er en overordentligt stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand i meget nær fremtid som følge af, at Øvrige kategorier (arterne er ikke rødlistede) Utilstrækkelige data (DD, data deficient): Til denne kategori henføres de arter, hvor der ikke foreligger tilstrækkelig viden om deres udbredelse og/eller populationsstatus til, at der kan foretages en direkte eller indirekte vurdering af deres risiko for at uddø. Ifølge kategoriens kriterier bør der dog være en mistanke om, at arten kan være truet eller endog forsvundet. Ikke truet (LC, least concern): En art kategoriseres ikke truet, hvis det ved vurderingen viser sig, at den ikke opfylder kriterierne A-E for hverken kritisk truet (CR), moderat truet (EN) eller sårbar (VU) eller vurderes at være næsten truet (NT). 7

10 Vurdering ikke mulig (NA, not applicable): En art kategoriseres vurdering ikke mulig, hvis der er tale om arter, hvor en rødlistevurdering ikke er mulig, fordi det eksempelvis drejer sig om indførte arter eller strejfende individer eller arter under etablering, dvs. at den har været i landet i mindre end 10 år. Ikke bedømt (NE, not evaluated): En art kategoriseres ikke bedømt, hvis der ikke er foretaget en vurdering af den, eller hvis en vurdering af den efter kriterierne A-E ikke kan foretages, f.eks. hvis den er overset, eller den ikke opfylder betingelserne for en rødlistebedømmelse. Rødlistning i Danmark Formålet med rødlistearbejdet er dels at tilvejebringe et grundlag, som kan bruges til vurdering af udviklingen i naturens mangfoldighed i Danmark, og dels at opfylde internationale forpligtelser i henhold til Biodiversitetskonventionen, som Danmark ratificerede i I Biodiversitetskonventionen indgår følgende delmål: at gøre opmærksom på arter, der er forsvundne eller er truede, at danne grundlag for en prioritering af naturovervågningen i Danmark at skabe en platform for naturforvaltnings- og naturbeskyttelsesarbejde nationalt og internationalt, og at opfylde internationale forpligtelser over for Biodiversitetskonventionen ved regelmæssigt at offentliggøre rødlister over naturligt forekommende, forsvundne og truede arter i dansk natur. For at nå disse mål er der behov for, at rødlistning kan foretages så ensartet og objektivt som muligt. Derfor har Miljøministeriet besluttet at anvende IUCNs reviderede, globale rødlistningssystem. Det praktiske arbejde er blevet overdraget Danmarks Miljøundersøgelser, der i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen har forestået sammensætningen af et dansk rødlisteudvalg. I forbindelse med rødlisteudvalgets arbejde er der opstået et behov for at udarbejde en dansk manual for rødlistning. Den danske manual er som udgangspunkt blevet til ved at oversætte og bearbejde dels IUCN Red List Categories and Criteria, version 3.1 (IUCN 2001) dels den svenske manual: Hur rödlistas arter? (Gärdenfors 2000). Indholdet af den danske manual er blevet forbedret og udvidet i takt med fremdriften ved rødlisteudvalgets indarbejdelse af IUCNs reviderede rødlistesystem, der hermed introduceres i Danmark. Målet med manualen er at benytte den til en ensartet revision af organismegrupperne på den danske rødliste. Manualen er i første række udarbejdet til brug for fagfolk, der bidrager til rødlistningsprocessen. Den er endvidere lavet med henblik på at give ikke-fagfolk en baggrund og forståelse for den fremgangsmåde, der anvendes i en rødlistningsproces. For at give ikke danskkyndige mulighed for at benytte manualen, er der udarbejdet et omfattende engelsk summary samtidig med, at figurog tabeltekster er oversat til engelsk. Endvidere er den internationale (engelske) rødlistenomenklatur anvendt bl.a. fordi det fremover er et krav fra IUCN ved udfærdigelsen af nationale rødlister. En engelsk udgave af nedenstående oversigt over kriterierne for kategorierne kritisk truet, moderat truet og sårbar er bragt i Bilag 7. Det skal bemærkes, at kategorierne uddød (EX) og uddød i vild tilstand (EW), der anvendes i IUCNs globale rødlistningssystem, hidtil ikke er blevet anvendt i Danmark. 8

11 Kriterierne for kritisk truet, moderat truet og sårbar A. Tilbagegang i bestandsstørrelse Kritisk truet (CR) Moderat truet (EN) Sårbar (VU) A1. En observeret, skønnet, beregnet eller formodet tilbagegang på... 90% 70% 50% i løbet af de seneste 10 år eller 3 generationer - vælg alternativet der giver det længste tidsinterval - når årsagerne til tilbagegangen er klart reversible OG klarlagte OG ophørte i henhold til mindst ét af nedenstående underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen: a. undersøgt ved direkte observation b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter. A2. En observeret, skønnet, beregnet eller formodet tilbagegang på... 80% 50% 30% i løbet af de seneste 10 år eller 3 generationer - vælg alternativet der giver det længste tidsinterval - når årsagerne til tilbagegangen ikke nødvendigvis er klart reversible ELLER klarlagte ELLER ophørte i henhold til mindst ét af nedenstående underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen: a. undersøgt ved direkte observation b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter. A3. En forventet eller formodet bestandstilbagegang på mindst... 80% 50% 30% i løbet af de næste 10 år eller over 3 generationer - vælg det alternativ der giver det længste tidsinterval op til maksimalt 100 år - baseret på ét af følgende underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen: b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter. A4. En observeret, skønnet, beregnet eller formodet tilbagegang på... 80% 50% 30% i løbet af enhver periode på 10 år eller 3 generationer vælg alternativet, der giver det længste tidsinterval (med et fremtidigt maksimum på 100 år) - hvor tidsrammen skal indeholde både umiddelbar fortid og nær fremtid OG, hvor tilbagegangen og dens årsager måske ikke er ophørt ELLER ikke endnu er forstået ELLER ikke er reversible i henhold til mindst ét af nedenstående underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen: a. undersøgt ved direkte observation b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter. 9

12 B. Geografisk udbredelse Kritisk truet (CR)... i form af enten B1 (udbredelsesareal) ELLER B2 (forekomstareal) ELLER begge: Moderat truet (EN) Sårbar (VU) B1. Udbredelsesarealet skønnes til (i km 2 ) og mindst to af nedenstående underkriterier (a-c) gælder, idet dette angives ved dokumentationen: <100 <5.000 < B2. Forekomstarealet skønnes til (i km 2 ), og mindst to af nedenstående underkriterier (a-c) gælder, idet dette angives ved dokumentationen. <10 <500 <2.000 a. Udbredelsen er stærkt fragmenteret eller begrænset til: kun 1 lokalitet 2-5 lokaliteter 6-10 lokaliteter b. En observeret, formodet eller forudset vedvarende tilbagegang i et af følgende forhold: i. udbredelsesareal ii. forekomstareal iii. arealet af og/eller kvaliteten af artens habitat iv. antallet af lokaliteter eller delpopulationer v. antallet af kønsmodne individer. c. Ekstreme svingninger i et af følgende forhold: i. udbredelsesareal ii. forekomstareal iii. antallet af lokaliteter eller delpopulationer iv. antallet af kønsmodne individer. C. Bestandsstørrelsen... Kritisk truet (CR) Moderat truet (EN) Sårbar (VU)... skønnes til mindre end (antal kønsmodne individer) og et af følgende alternativer gælder, idet dette angives ved dokumentationen: <250 <2.500 < C1. En skønnet, vedvarende tilbagegang på mindst 25% 20% 10% over (år) eller (generationer) idet det længste tidsinterval (med et maksimum på 100 år) vælges, ELLER C2. En observeret, forudset eller beregnet vedvarende tilbagegang i antallet af kønsmodne individer OG mindst ét af underkriterierne (a-b) opfyldt: a. En populationsstruktur i form af enten i. ingen delbestande beregnes at bestå af mere end (antal kønsmodne individer), ELLER ii. mindst (i %) af alle kønsmodne individer findes i én eneste delbestand. b. Antallet af kønsmodne individer svinger ekstremt. 90% 95% alle (100%) D: Bestandsstørrelsen (meget lille) Kritisk truet (CR) bedømmes til at bestå af færre end (antal kønsmodne individer) VU D2. Bestande med et meget lille forekomstareal eller antal af lokaliteter kan vurderes som sårbare Moderat truet (EN) Sårbar (VU) km 2 eller 5 kendte lokaliteter 10

13 E: Kvantitativ analyse Kritisk truet (CR) Moderat truet (EN) Sårbar (VU) viser at sandsynligheden for at uddø i vild tilstand mindst er 50% 20% 10% i løbet af (år) eller (generationer) vælg det alternativ der giver det længste tidsinterval (op til maksimalt 100 år) 11

14 12

15 3 English summary The Danish Ministry of Environment is currently responsible for the elaboration, publishing and the revising of the Red Data books in Denmark. Since the beginning of the 1970ies Red Lists have been elaborated on selected plant and animal groups separately and uncoordinated as the responsibility for the editing of the lists were performed by individual NGOs. In the middle of the 1980ies governmental authorities took over the responsibility of issuing Red Lists. The first Red Data Book (Løjtnant 1986) compiled list of threatened plant and animal species. Revised and improved editions followed in 1991 (Asbirk & Søgaard 1991) and in 1997 (Stoltze & Pihl 1998). The lists all have in common that the Red List Assessments of species were performed by specialists and NGOs by using methodologies traditionally applied when assessing the different groups of organism, i.e. a methodology often based on subjective criteria that were not always very well defined nor random. Besides, comparison between the categorisation of the species of the various plant and animal groups was almost impossible. As the information in Red Data Books on plant and animal species became more and more used as a political tool and in public management in Denmark, the need for a more objective and comparable system arose. Simultaneously to this development in Denmark, IUCNs global Red List Categories and Criteria were elaborated and adjusted so it could be applied on a regional level, too. Therefore, the Ministry of Environment decided to implement the revised IUCN system in Denmark to oppose some of the weaknesses by using the traditional way of Red List Assessments. The Ministry appointed a Red List Committee chaired by The National Environmental Research Institute and with participation of representatives of The Danish Forest and Nature Agency, the county councils, the natural history museums, the universities, and NGOs. One of the main tasks was to suggest a more precise and comparable methodology for the Red List Assessment of plant and animal species. To meet this suggestion it was decided to elaborate a manual. The present manual for Red List assessments of plant and animal species in Denmark is based one a joint-translation of the global manual: IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1 (IUCN 2001) and the Swedish manual: Hur rödlistas arter? (Gärdenfors 2000). Besides, the Danish manual has been improved by using the experience built up during the elaboration of the manual and includes Danish examples worked out so far. The purpose of the Red List assessment is partly to form a basis for the efforts connected with maintaining the biodiversity in Denmark and partly to fulfil the Danish obligations according to the Convention of Biodiversity. The aims are to: 1. draw attention to species which have become extinct, are threatened, or near threatened, 2. form the basis on which Danish nature monitoring is given a high priority, 3. form the basis for nature management and protection, nationally as well as internationally, and 4. fulfil the Danish obligations according to the Convention on Biodiversity by regularly publishing Red Data Books on Danish species risking extinction. The purpose of the manual is to introduce an objective, applicable, comparable, and internationally widely accepted system for assessing and classifying species risk of extinction in Denmark. The main target group for the manual is the specialists who are performing assessments on species risk of regional extinction. Besides, the manual has been worked out in a way to ease the understanding for non-specialists e.g. generalist and decision-makers of the Red List assessment process, of the classifying system and of the criteria responsible for listing species into specific categories. The chapters of the manual are with a short summary of the content of the various chapters as follows: Chapter 1 contains the foreword, while Chapter 2 and 3 are the Danish and the English summaries of the manual, respectively. Chapter 4 gives an introduction where the proc- 13

16 ess of Red List Assessment is introduced and arguments for the benefits of applying the revised IUCNs Red List Assessment system are advanced. Besides, the differences by applying the IUCN system compared to the former methods on Red List Assessment in Denmark is stressed, and especially the introduction of well-defined criteria for categorising threatened species and documentation of the results of the Red List Assessment is presented. Chapter 5 is a Danish translation of 'Draft guidelines for the Application of IUCN Red List Criteria at National and Regional Levels' (Gärdenfors et al. 2001). Besides the translation, there has been a need for adapting the guidelines into Danish conditions resulting in definitions of additional and new terms. The terms are: Extraregional population: A conspecific subpopulation that occupies a neighbouring area of the region, and by sending propagules to the specific region influences the extinction risk of the regional population most often in a positive direction wherefore a downgrading of the Red List Category has to be performed. Neighbouring region: A geographical area that lies next to the study region. Study area: The geographical area that is handled in the Red List Assessment at the regional level. Study population: The population of a species that is handled in the Red List Assessment at the regional level. The categories Extinct (EX) and Extinct in the wild (EW) have up to the present not been used in Denmark. Chapter 6 contains the guidelines for the Red List Assessment of species in Denmark. Basically, all indigenous species can be assessed. Even species that are represented by a subspecies can be assessed, and traditionally particularly amongst botanists many subspecies have been assessed and some have been included in former Danish Red Data Books. The time limit for Red List assessing was settled in 1850 which implies that every indigenous mature taxon that since then have lived within the present Danish borders can be assessed and be categorised in the Red List System (Figure 2). The problems about deciding when the last mature individual has become extinct within a region are discussed, especially for taxa with long longevity and taxa that are less well examined. In case of the latter the lack of knowledge forces many assessors to categorise the taxon as data deficient (DD). It is strongly argued to seek all available information to avoid categorising too many taxa in this category. The five criteria (A-E) and their effects during assessment are presented and discussed. Especially the impact of neighbouring population shared by national borders is discussed and the resulting needs for (up- and) downgrading are stressed (Figure 1). Finally the guidelines for presentation and documentation are expounded. Chapter 7 is a Danish translation of the global manual The original text of the global manual 'IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1' (IUCN 2001) of the manual is found in Annex 1. The work on Red List Assessment in Denmark so far has revealed the need for two more definitions of terms in the manual. These are: Reversibility: On some occasions biological processes are reversible, i. e. that the direction of the development which its components are subjected to will return to the starting point as part of the natural processes. This implies that a population by itself may obtain the original size as part of the interaction of the biological processes that governs the life patterns. The process of Red List Assessment: The Red List Assessment is the process that takes place by applying the criteria of the Red List System to categorise particular species in the IUCN Red List System in agreement with the global manual (IUCN 2001). Chapter 8 contains the facts about the creation and development of the Danish Red Data Books and the international processes that have governed the creation of the global manual (IUCN 2001). The organisation of the international Red List Programme under IUCN (Figure 7) and the Danish Red List Committee are presented (Annex 11). 14

17 Chapter 9 is a Danish glossary of terms in the manual while Chapter 10 contains the references. The Annexes (in Danish: Bilag) are: Annex 1: The global manual IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1 (IUCN 2001). Annex 2: A Danish translation of Annex 1 in the global manual: Uncertainty. Annex 3: A Danish translation of Annex 2 in the global manual: Citation of the IUCN Red List Categories and Criteria. Annex 4: A Danish translation of Annex 3 in the global manual: Documentation Requirements for Taxa Included on the IUCN Red List. Annex 5: Danish adoption of Annex 4 in the global manual: Habitat types authority file. Annex 6: Danish adoption of Annex 5 in the global manual: Threat types authority file. Annex 7: The criteria for Critically Endangered, Endangered and Vulnerable. Annex 8: Factual Danish examples on Red List Assessment. Annex 9: Fictive examples. Annex 10: Factual Swedish examples on Red List Assessment. Annex 11: The Danish Red List Committee. Annex 12: Extent of occurrence and area of occupancy. 15

18 16

19 4 Præsentation af IUCNs rødlistningssystem 4.1 Indledning IUCN har i de seneste år foretaget en omfattende evaluering og revision af rødlistningssystemets kategorier og kriterier. Dette arbejde har resulteret i 'IUCN Red List Categories and Criteria, version 3.1' (IUCN 2001), der i det følgende benævnes den globale manual. Nærværende rapport den danske manual præsenterer den globale manual, så den for fremtiden kan anvendes til den danske rødlistningsproces. Den danske manual bygger desuden på den svenske manual: 'Hur rödlistas arter?' (Gärdenfors 2000). IUCNs reviderede rødlistningssystem indebærer flere ændringer i den procedure, der hidtil har været anvendt ved rødlistning af arter. Rygraden i IUCNs globale rødlistningssystem udgøres af ni kategorier. Hertil kommer yderligere to kategorier, når rødlistningsprocessen skal udføres på nationalt niveau. En styrke ved systemet er, at alle naturligt forekommende planteog dyrearter i Danmark kan indgå i en objektiv rødlistebedømmelse, og at (næsten) alle kan indplaceres i en kategori. Ændringerne i IUCNs system i forhold til tidligere består i: 1. omlægning af kategorierne, hvor nogle tidligere kategorier udgår og nye indføres, 2. indførsel af kvantitative og kvalitative kriterier, der objektivt bestemmer indplaceringen af de truede arter i de tilhørende kategorier (se nedenfor), og 3. et krav om dokumentation af de kriterier, der bestemmer en given arts indplacering. 4.2 Rødlistning En rødlistning vil sige, at der udfra fastlagte, objektive kriterier foretages en bedømmelse af en arts risiko for at uddø. Denne bedømmelse vil som resultat vise, hvilken af de elleve kategorier arten skal placeres i. Arter, der kategoriseres kritisk truet (CR), moderat truet (EN) og sårbar (VU), omtales som de truede arter, og kategorierne benævnes trussels kategorierne. Placering af arter i trussels kategorierne sker ved, at ét eller flere af fem specifikke kriterier A-E opfyldes (se afsnit 6.4). For kriterierne A-D s vedkommende anvendes tærskelværdier, der indikerer, om en bestand er i fare for at uddø, og i hvor høj grad, den er i fare. Kriterium A bygger på bestandstilbagegang, mens B omhandler udbredelsesarealets størrelse kombineret med fragmentering, bestandstilbagegang, eller ekstreme bestandssvingninger. C bygger på et lille individantal i bestandene kombineret med tilbagegang og D på et meget lille individantal i bestandene. Kriterium D2 omhandler et meget beskedent forekomstareal eller antal af lokaliteter og kan kun anvendes for arter, der tilhører kategorien sårbar (VU). Kriterium E omhandler udelukkende sandsynligheden for at uddø inden for en given tidsramme. For eksempel tilhører en art kategorien kritisk truet (CR), når 'en kvantitativ analyse viser, at sandsynligheden for at uddø i vild tilstand er mindst 50% i løbet af de næste 10 år eller 3 generationer - alternativet, der giver det længste interval (op til maksimalt 100 år) vælges'. Kategorien næsten truet (NT) anvendes for arter, der er tæt på at kvalificere sig til en af trussels kategorierne. Kategorien ikke truet (LC) omfatter de arter, hvor risikoen for at uddø er så minimal, at de ikke er kvalificeret til en af trussels kategorierne eller i kategorien næsten truet (NT). Den generelle fremgangsmåde ved national rødlistning følger en totrins proces. Først bedømmes bestanden efter IUCNs globale kriterier, som om den ene og alene forekommer i landet eller helt isoleret fra andre bestande af samme art. Dernæst skal der tages stilling til, om den nationale bestand er en del af eller i kontakt med mere udbredte bestande. Hvis det er tilfældet, skal rødlistekategorien justeres, hvilket normalt vil sige omplaceres (nedklassificeres) til en lavere kategori, der i højere grad afspejler den nationale bestands langsigtede risiko for at uddø. 17

20 4.3 Kategorier Det nye rødlistningssystem omfatter 11 kategorier, der i nedadgående rækkefølge efter risikoen for at uddø er (med de internationale benævnelser og engelske navne i parentes): Rødlistekategorierne Uddød (EX: Extinct). Uddød i vild tilstand (EW: Extinct in the Wild). Forsvundet (RE, regionally extinct). Kritisk truet (CR, critically endangered). Moderat truet (EN, endangered). Sårbar (VU, vulnerable). Næsten truet (NT, near threatened). De øvrige kategorier (arterne er ikke rødlistede) Utilstrækkelige data (DD, data deficient). Ikke truet (LC, least concern). Vurdering ikke mulig (NA, not applicable). Ikke bedømt (NE, not evaluated). Med det nye rødlistningssystem introduceres følgende nye kategorier: Utilstrækkelige data (DD), ikke truet (LC), vurdering ikke mulig (NA) og ikke bedømt (NE). Med indførelsen af de nye kategorier vil det være muligt at placere samtlige arter i en kategori. Det er hensigten, at alle danske plante- og dyrearter ved rødlistningen vurderes og placeres i en kategori. Kategoriernes definitioner er gennemgået på s. 50ff. Med indførslen af det nye rødlistningssystem sker der følgende ændring i forhold til den danske Rødliste 1997 (Stoltze & Pihl 1998): 1) Den gamle kategori akut truet (E) deles i to, nemlig kritisk truet (CR) og moderat truet (EN). 2) Kategorien sjælden (R) glider ud. 3) Samtidig med Rødliste 1997 er Gulliste 1997 (Stoltze 1998) udgivet. Den indeholder arter som er opmærksomhedskrævende (X) og nationale ansvarsarter (A). De opmærksomhedskrævende arter vil ved en rødlistebedømmelse formodentlig blive anbragt i enten en af trussels kategorierne, i næsten truet (NT) eller i ikke truet (LC). Det er endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med kategorien nationale ansvarsarter (A). 4.4 Kriterier En nyskabelse efter danske forhold er indførslen af kvantitative og kvalitative kriterier og underkriterier for rødlistningen af de truede arter. Herved er skabt grundlaget for en mere objektiv, ensartet og sammenlignelig måde at rødliste arter på end tidligere, samt et operationelt redskab til at sætte en mere entydig grænse til kategorierne næsten truet (NT) og ikke truet (LC). Kriterierne og deres tærskelværdier er gennemgået på s. 51ff. 4.5 Dokumentation En anden nyskabelse er indførslen af kravet om dokumentation ved præsentation af resultatet af rødlistningen. Ved dokumentation anføres hvilke kriterier eller underkriterier, de enkelte truede arter opfylder for at blive kategoriseret i den pågældende kategori. Retningslinierne for dokumentation er gennemgået på s. 26ff. 18

Den danske Rødliste. Rødlistevurdering af plante-, svampe- og dyrearter v. Peter Wind. Seniorbiolog

Den danske Rødliste. Rødlistevurdering af plante-, svampe- og dyrearter v. Peter Wind. Seniorbiolog AARHUS UNIVERSITET Den danske Rødliste Rødlistevurdering af plante-, svampe- og dyrearter v. Peter Wind Seniorbiolog Danmarks Miljøundersøgelser, Vildtbiologi og Biodiversitet pwi@dmu.dk Hvad er en rødlistevurdering?

Læs mere

Den danske Rødliste. Status 2003-2010 for rødlistevurdering af plante-, svampe- og dyrearter. Peter Wind. Vildtbiologi & Biodiversitet

Den danske Rødliste. Status 2003-2010 for rødlistevurdering af plante-, svampe- og dyrearter. Peter Wind. Vildtbiologi & Biodiversitet AARHUS UNIVERSITET Den danske Rødliste Status 2003-2010 for rødlistevurdering af plante-, svampe- og dyrearter Peter Wind Vildtbiologi & Biodiversitet Hvad er en rødlistevurdering? At foretage en vurdering

Læs mere

Biodiversitet. Status Forpligtelser Mangler JESPER FREDSHAVN DCE

Biodiversitet. Status Forpligtelser Mangler JESPER FREDSHAVN DCE Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt AARHUS Biodiversitet

Læs mere

Biodiversitet i økologisk jordbrug

Biodiversitet i økologisk jordbrug 2015 Biodiversitet i økologisk jordbrug Kan økologerne gøre en forskel? JESPER FREDSHAVN DCE Der er forskel på økologiske og konventionelle marker Flere ukrudtsarter i økologiske marker (1,6 x) (Hald &

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Dansk standard DS/OHSAS 18001 2. udgave 2008-01-14 Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Occupational health and safety management systems Specification DS/OHSAS 18001 København DS projekt: M224197

Læs mere

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK ANNE ESKILDSEN JENS-CHRISTIAN SVENNING BEVARINGSSTATUS Kritisk truet (CR) i DK ifølge rødlisten En observeret, skønnet, beregnet eller formodet

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007

Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007 Dansk standard DS/OHSAS 18002 2. udgave 2009-08-07 Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems Guidelines for the implementation

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Dansk standard DS/ISO 11462-1 2. udgave 2007-03-08 Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Guidelines for implementation of statistical

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

MANUAL TIL RØDLISTEVURDERING AF DANSKE ARTER

MANUAL TIL RØDLISTEVURDERING AF DANSKE ARTER MANUAL TIL RØDLISTEVURDERING AF DANSKE ARTER 2013-2019 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 54 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side]

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Notat om populationsstørrelse for bæredygtigt avlsarbejde

Notat om populationsstørrelse for bæredygtigt avlsarbejde NOTAT Notat om populationsstørrelse for bæredygtigt avlsarbejde Peer Berg Seniorforsker Dato: 30. marts 2011 Side 1/5 Dette notat er udarbejdet efter aftale med Fødevarestyrelsen med henblik på, at konkretisere

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2014.1 Rapporteringsår

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Dansk standard DS/ISO 5836 1. udgave 2014-10-10 Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Implants for surgery Metal bone plates

Læs mere

Løsning af skyline-problemet

Løsning af skyline-problemet Løsning af skyline-problemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Efter at have overvejet problemet en stund er min første indskydelse, at jeg kan opnå en løsning ved at tilføje en bygning til den aktuelle

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen SØDRINGKÆR SKYdETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Sødringkær Skydeterræn, Natura 2000-resumé

Læs mere

OPSKRIFTEN PÅ NY NATUR PRIORITERING, MULIGHEDER, EFFEKTER OG KONKRETE ANVISNINGER BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU

OPSKRIFTEN PÅ NY NATUR PRIORITERING, MULIGHEDER, EFFEKTER OG KONKRETE ANVISNINGER BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU 18. JANUAR 2017 OPSKRIFTEN PÅ NY NATUR PRIORITERING, MULIGHEDER, EFFEKTER OG KONKRETE ANVISNINGER BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU STATUS FOR NATURENS TILSTA Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere