Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark"

Transkript

1 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark 1. udgave Teknisk anvisning fra DMU, nr. 20

2 [Tom side]

3 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark 1. udgave Teknisk anvisning fra DMU, nr Peter Wind

4 Datablad Titel: Forfatter: Afdeling: Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark Peter Wind Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Serietitel og nummer: Teknisk anvisning fra DMU nr. 20 Udgiver: URL: Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Udgivelsestidspunkt: August 2003 Redaktør: Faglig kommentering: Finansiel støtte: Bedes citeret: Karsten Laursen Stefan Pihl Ingen Wind, P. 2003: Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark. 1. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 113 s. - Teknisk anvisning fra DMU, nr. 20. Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Layout: Helle Klareskov Korrektur: Else-Marie Nielsen Forsidefoto: Enkelt månerude i tæt græsvegetation. Ny bestand fundet på Djursland i Foto: P. Wind, 13. juni 2002 ISBN: ISSN (elektronisk) Sideantal: 113 Internet-version: Købes hos: Rapporten findes kun som pdf-fil på DMUs hjemmeside. Miljøministeriet Frontlinien Strandgade 29 DK-1401 København K Tlf.:

5 Indhold 1 Forord Sammenfatning... 7 Rødlistekategorierne... 7 Øvrige kategorier (arterne er ikke rødlistede)... 7 Rødlistning i Danmark... 8 Kriterierne for kritisk truet, moderat truet og sårbar English summary Præsentation af IUCNs rødlistningssystem Indledning Rødlistning Kategorier Kriterier Dokumentation Anvendelse af IUCNs rødlistekriterier på nationalt niveau Indledning Definitioner Rødlistebedømmelse på nationalt niveau Retningslinier for rødlistning af arter i Danmark Indledning Hvilke arter kan rødlistes? Kategorierne Kriterierne og deres tolkning Populationer delt af landegrænser Præsentation og dokumentation Den globale manual

6 8 Baggrundsviden Baggrund International organisation for rødlistning Dansk organisation for rødlistning Ordliste Litteratur Bilag 1: Den globale manual Bilag 2: Usikkerhed Bilag 3: IUCN s rødlistningsstandard Bilag 4: Krav til dokumentation af de rødlistede arter Dokumentationskrav ved anvendelse af RAMASâ Red List Software Bilag 5: Standardliste for arternes danske levesteder (naturtyper) Bilag 6: Standardliste for typer af negative påvirkninger Bilag 7. The criteria for critically endangered, endangered and vulnerable.. 97 Bilag 8. Faktuelle danske eksempler Bilag 9. Fiktive eksempler Bilag 10. Faktuelle svenske eksempler Bilag 11. Det danske rødlisteudvalg Bilag 12. Udbredelses- og forekomstareal Danmarks Miljøundersøgelser 4

7 1 Forord I Jordens lange historie er arter opstået og forsvundet igen. Således er det også tilfældet i Danmark. Det er en naturlig proces, at arter forsvinder, men det kan også være et resultat af, at levesteder forringes, og at arterne udryddes ved menneskets virskomhed. Uanset hvad årsagerne er til, at en art bliver fåtallig, kan deres risiko for at uddø vurderes, og processen benævnes i denne manual for 'at foretage en rødlistning' af den pågældende art. For Danmarks vedkommende er det anslået, at der i 2002 forekommer omkring arter. Oversigter over forskellige rødlistede plante- og dyrearter samles i en rødliste, der revideres med jævne mellemrum. De første danske rødlister fremkom omkring 1970 og blev udgivet på private initiativer og omfatter ofte en enkelt artsgruppe. Rødlisterne er siden 1986 blevet samlet i én publikation, som omfatter mange artsgrupper og er udgivet af Miljøministeriet. De hidtil udkomne rødlister er udarbejdet på grundlag af eksperters bedste skøn og vurderinger af de enkelte plante- og dyregrupper ud fra internationale retningslinier fra den globale naturbeskyttelsesorganisation, IUCN. Med IUCNs reviderede retningslinier fra 2000 er objektiviteten i disse vurderinger styrket. De fokuserer nu alene på at bedømme arternes risiko for at uddø, og der er desuden opstillet kvantitative kriterier for placering af arterne i forskellige risikokategorier, ligesom kategoriseringen nu skal dokumenteres. Med udsendelsen af denne manual foreligger der et værktøj, der kan bruges til at foretage en mere objektiv, ensartet og sammenlignelig revision af den danske rødliste. Manualen er blevet til ved en oversættelse, bearbejdning og national tilpasning af IUCN globale rødlistningssystem. Den præsenteres i første række med henblik på de personer, der ønsker at få et kendskab til principperne for rødlistning og forstå baggrunden for rødlistningssystemets opbygning. IUCNs system er udviklet til en global bedømmelse af arterne, men IUCN har også udarbejdet retningslinier for anvendelsen af rødlistningssystemet på nationalt niveau. I manualen gennemgås hvordan det globale system tilpasses og anvendes på nationalt niveau, så systemet kan anvendes til rødlistning af arter i Danmark. Denne tilpasning sker på baggrund af et udkast til en IUCN manual for national tilpasning af det globale rødlistningssystem, der forventes at foreligge i løbet af Der kan derfor fortsat ske ændringer af de nationale retningslinier, som senere vil blive indarbejdet i den danske manual. Mens der således kan ske ændringer på nationalt niveau, betragtes de globale kategorier og kriterier som endeligt fastlagte, hvor ændringer antagelig ikke vil forekomme inden for overskuelig fremtid. 5

8 6

9 2 Sammenfatning Rødlistning er en proces, hvor der foretages en vurdering af en arts risiko for at uddø. På globalt plan har The World Conservation Union (IUCN) foretaget en omfattende revision af hidtil anvendte systemer således, at ni sideordnede kategorier nu udgør grundstammen i det nye globale rødlistningssystem. Udføres denne proces til nationalt niveau, udvides systemet med to kategorier. Alle naturligt forekommende plante- og dyrearter (i det følgende generelt omtalt som organismegrupper) kan på nationalt niveau indgå i en objektiv rødlistebedømmelse, og stort set alle arter kan henføres til en af de i alt elleve kategorier. Her følger en oversigt over rødlistningssystemets elleve kategorier, som de enkelte arter ved global eller national rødlistning kan henføres til. Tre af kategorierne (CR, EN, VU) omfatter de truede arter. De fleste kategorier har ingen simple definitioner men fastlægges ved kvantitative kriterier. Rødlistekategorierne ét af kriterierne A-E for kategorien CR er opfyldt (se afsnit 6.3). Moderat truet (EN, endangered): En art henføres til kategorien moderat truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truet (CR), men når der alligevel er en meget stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand i nær fremtid som følge af, at ét af kriterierne A-E for kategorien EN er opfyldt. Sårbar (VU, vulnerable): En art henføres til kategorien sårbar, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for at være hverken kritisk truet (CR) eller moderat truet (EN), men når der alligevel er en stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand på længere sigt som følge af, at ét af kriterierne A-E for kategorien VU er opfyldt. Næsten truet (NT, near threatened): En art henføres til kategorien næsten truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truet (CR), moderat truet (EN) eller sårbar (VU), men er tæt på at opfylde ét af kriterierne for sårbar. Uddød (EX: Extinct): En art er uddød, når det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ er dødt. Uddød i vild tilstand (EW: Extinct in the Wild): En art er uddød i vild tilstand, når den kun overlever i dyrkning, i fangenskab eller i naturaliserede bestande langt fra det oprindelige udbredelsesområde. Forsvundet (RE, regionally extinct): En art er forsvundet, når det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ, som havde en reel mulighed for reproduktion indenfor landets (regionens) grænser, er dødt eller forsvundet fra landet (regionen). Kritisk truet (CR, critically endangered): En art henføres til kategorien kritisk truet, når der er en overordentligt stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand i meget nær fremtid som følge af, at Øvrige kategorier (arterne er ikke rødlistede) Utilstrækkelige data (DD, data deficient): Til denne kategori henføres de arter, hvor der ikke foreligger tilstrækkelig viden om deres udbredelse og/eller populationsstatus til, at der kan foretages en direkte eller indirekte vurdering af deres risiko for at uddø. Ifølge kategoriens kriterier bør der dog være en mistanke om, at arten kan være truet eller endog forsvundet. Ikke truet (LC, least concern): En art kategoriseres ikke truet, hvis det ved vurderingen viser sig, at den ikke opfylder kriterierne A-E for hverken kritisk truet (CR), moderat truet (EN) eller sårbar (VU) eller vurderes at være næsten truet (NT). 7

10 Vurdering ikke mulig (NA, not applicable): En art kategoriseres vurdering ikke mulig, hvis der er tale om arter, hvor en rødlistevurdering ikke er mulig, fordi det eksempelvis drejer sig om indførte arter eller strejfende individer eller arter under etablering, dvs. at den har været i landet i mindre end 10 år. Ikke bedømt (NE, not evaluated): En art kategoriseres ikke bedømt, hvis der ikke er foretaget en vurdering af den, eller hvis en vurdering af den efter kriterierne A-E ikke kan foretages, f.eks. hvis den er overset, eller den ikke opfylder betingelserne for en rødlistebedømmelse. Rødlistning i Danmark Formålet med rødlistearbejdet er dels at tilvejebringe et grundlag, som kan bruges til vurdering af udviklingen i naturens mangfoldighed i Danmark, og dels at opfylde internationale forpligtelser i henhold til Biodiversitetskonventionen, som Danmark ratificerede i I Biodiversitetskonventionen indgår følgende delmål: at gøre opmærksom på arter, der er forsvundne eller er truede, at danne grundlag for en prioritering af naturovervågningen i Danmark at skabe en platform for naturforvaltnings- og naturbeskyttelsesarbejde nationalt og internationalt, og at opfylde internationale forpligtelser over for Biodiversitetskonventionen ved regelmæssigt at offentliggøre rødlister over naturligt forekommende, forsvundne og truede arter i dansk natur. For at nå disse mål er der behov for, at rødlistning kan foretages så ensartet og objektivt som muligt. Derfor har Miljøministeriet besluttet at anvende IUCNs reviderede, globale rødlistningssystem. Det praktiske arbejde er blevet overdraget Danmarks Miljøundersøgelser, der i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen har forestået sammensætningen af et dansk rødlisteudvalg. I forbindelse med rødlisteudvalgets arbejde er der opstået et behov for at udarbejde en dansk manual for rødlistning. Den danske manual er som udgangspunkt blevet til ved at oversætte og bearbejde dels IUCN Red List Categories and Criteria, version 3.1 (IUCN 2001) dels den svenske manual: Hur rödlistas arter? (Gärdenfors 2000). Indholdet af den danske manual er blevet forbedret og udvidet i takt med fremdriften ved rødlisteudvalgets indarbejdelse af IUCNs reviderede rødlistesystem, der hermed introduceres i Danmark. Målet med manualen er at benytte den til en ensartet revision af organismegrupperne på den danske rødliste. Manualen er i første række udarbejdet til brug for fagfolk, der bidrager til rødlistningsprocessen. Den er endvidere lavet med henblik på at give ikke-fagfolk en baggrund og forståelse for den fremgangsmåde, der anvendes i en rødlistningsproces. For at give ikke danskkyndige mulighed for at benytte manualen, er der udarbejdet et omfattende engelsk summary samtidig med, at figurog tabeltekster er oversat til engelsk. Endvidere er den internationale (engelske) rødlistenomenklatur anvendt bl.a. fordi det fremover er et krav fra IUCN ved udfærdigelsen af nationale rødlister. En engelsk udgave af nedenstående oversigt over kriterierne for kategorierne kritisk truet, moderat truet og sårbar er bragt i Bilag 7. Det skal bemærkes, at kategorierne uddød (EX) og uddød i vild tilstand (EW), der anvendes i IUCNs globale rødlistningssystem, hidtil ikke er blevet anvendt i Danmark. 8

11 Kriterierne for kritisk truet, moderat truet og sårbar A. Tilbagegang i bestandsstørrelse Kritisk truet (CR) Moderat truet (EN) Sårbar (VU) A1. En observeret, skønnet, beregnet eller formodet tilbagegang på... 90% 70% 50% i løbet af de seneste 10 år eller 3 generationer - vælg alternativet der giver det længste tidsinterval - når årsagerne til tilbagegangen er klart reversible OG klarlagte OG ophørte i henhold til mindst ét af nedenstående underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen: a. undersøgt ved direkte observation b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter. A2. En observeret, skønnet, beregnet eller formodet tilbagegang på... 80% 50% 30% i løbet af de seneste 10 år eller 3 generationer - vælg alternativet der giver det længste tidsinterval - når årsagerne til tilbagegangen ikke nødvendigvis er klart reversible ELLER klarlagte ELLER ophørte i henhold til mindst ét af nedenstående underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen: a. undersøgt ved direkte observation b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter. A3. En forventet eller formodet bestandstilbagegang på mindst... 80% 50% 30% i løbet af de næste 10 år eller over 3 generationer - vælg det alternativ der giver det længste tidsinterval op til maksimalt 100 år - baseret på ét af følgende underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen: b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter. A4. En observeret, skønnet, beregnet eller formodet tilbagegang på... 80% 50% 30% i løbet af enhver periode på 10 år eller 3 generationer vælg alternativet, der giver det længste tidsinterval (med et fremtidigt maksimum på 100 år) - hvor tidsrammen skal indeholde både umiddelbar fortid og nær fremtid OG, hvor tilbagegangen og dens årsager måske ikke er ophørt ELLER ikke endnu er forstået ELLER ikke er reversible i henhold til mindst ét af nedenstående underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen: a. undersøgt ved direkte observation b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter. 9

12 B. Geografisk udbredelse Kritisk truet (CR)... i form af enten B1 (udbredelsesareal) ELLER B2 (forekomstareal) ELLER begge: Moderat truet (EN) Sårbar (VU) B1. Udbredelsesarealet skønnes til (i km 2 ) og mindst to af nedenstående underkriterier (a-c) gælder, idet dette angives ved dokumentationen: <100 <5.000 < B2. Forekomstarealet skønnes til (i km 2 ), og mindst to af nedenstående underkriterier (a-c) gælder, idet dette angives ved dokumentationen. <10 <500 <2.000 a. Udbredelsen er stærkt fragmenteret eller begrænset til: kun 1 lokalitet 2-5 lokaliteter 6-10 lokaliteter b. En observeret, formodet eller forudset vedvarende tilbagegang i et af følgende forhold: i. udbredelsesareal ii. forekomstareal iii. arealet af og/eller kvaliteten af artens habitat iv. antallet af lokaliteter eller delpopulationer v. antallet af kønsmodne individer. c. Ekstreme svingninger i et af følgende forhold: i. udbredelsesareal ii. forekomstareal iii. antallet af lokaliteter eller delpopulationer iv. antallet af kønsmodne individer. C. Bestandsstørrelsen... Kritisk truet (CR) Moderat truet (EN) Sårbar (VU)... skønnes til mindre end (antal kønsmodne individer) og et af følgende alternativer gælder, idet dette angives ved dokumentationen: <250 <2.500 < C1. En skønnet, vedvarende tilbagegang på mindst 25% 20% 10% over (år) eller (generationer) idet det længste tidsinterval (med et maksimum på 100 år) vælges, ELLER C2. En observeret, forudset eller beregnet vedvarende tilbagegang i antallet af kønsmodne individer OG mindst ét af underkriterierne (a-b) opfyldt: a. En populationsstruktur i form af enten i. ingen delbestande beregnes at bestå af mere end (antal kønsmodne individer), ELLER ii. mindst (i %) af alle kønsmodne individer findes i én eneste delbestand. b. Antallet af kønsmodne individer svinger ekstremt. 90% 95% alle (100%) D: Bestandsstørrelsen (meget lille) Kritisk truet (CR) bedømmes til at bestå af færre end (antal kønsmodne individer) VU D2. Bestande med et meget lille forekomstareal eller antal af lokaliteter kan vurderes som sårbare Moderat truet (EN) Sårbar (VU) km 2 eller 5 kendte lokaliteter 10

13 E: Kvantitativ analyse Kritisk truet (CR) Moderat truet (EN) Sårbar (VU) viser at sandsynligheden for at uddø i vild tilstand mindst er 50% 20% 10% i løbet af (år) eller (generationer) vælg det alternativ der giver det længste tidsinterval (op til maksimalt 100 år) 11

14 12

15 3 English summary The Danish Ministry of Environment is currently responsible for the elaboration, publishing and the revising of the Red Data books in Denmark. Since the beginning of the 1970ies Red Lists have been elaborated on selected plant and animal groups separately and uncoordinated as the responsibility for the editing of the lists were performed by individual NGOs. In the middle of the 1980ies governmental authorities took over the responsibility of issuing Red Lists. The first Red Data Book (Løjtnant 1986) compiled list of threatened plant and animal species. Revised and improved editions followed in 1991 (Asbirk & Søgaard 1991) and in 1997 (Stoltze & Pihl 1998). The lists all have in common that the Red List Assessments of species were performed by specialists and NGOs by using methodologies traditionally applied when assessing the different groups of organism, i.e. a methodology often based on subjective criteria that were not always very well defined nor random. Besides, comparison between the categorisation of the species of the various plant and animal groups was almost impossible. As the information in Red Data Books on plant and animal species became more and more used as a political tool and in public management in Denmark, the need for a more objective and comparable system arose. Simultaneously to this development in Denmark, IUCNs global Red List Categories and Criteria were elaborated and adjusted so it could be applied on a regional level, too. Therefore, the Ministry of Environment decided to implement the revised IUCN system in Denmark to oppose some of the weaknesses by using the traditional way of Red List Assessments. The Ministry appointed a Red List Committee chaired by The National Environmental Research Institute and with participation of representatives of The Danish Forest and Nature Agency, the county councils, the natural history museums, the universities, and NGOs. One of the main tasks was to suggest a more precise and comparable methodology for the Red List Assessment of plant and animal species. To meet this suggestion it was decided to elaborate a manual. The present manual for Red List assessments of plant and animal species in Denmark is based one a joint-translation of the global manual: IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1 (IUCN 2001) and the Swedish manual: Hur rödlistas arter? (Gärdenfors 2000). Besides, the Danish manual has been improved by using the experience built up during the elaboration of the manual and includes Danish examples worked out so far. The purpose of the Red List assessment is partly to form a basis for the efforts connected with maintaining the biodiversity in Denmark and partly to fulfil the Danish obligations according to the Convention of Biodiversity. The aims are to: 1. draw attention to species which have become extinct, are threatened, or near threatened, 2. form the basis on which Danish nature monitoring is given a high priority, 3. form the basis for nature management and protection, nationally as well as internationally, and 4. fulfil the Danish obligations according to the Convention on Biodiversity by regularly publishing Red Data Books on Danish species risking extinction. The purpose of the manual is to introduce an objective, applicable, comparable, and internationally widely accepted system for assessing and classifying species risk of extinction in Denmark. The main target group for the manual is the specialists who are performing assessments on species risk of regional extinction. Besides, the manual has been worked out in a way to ease the understanding for non-specialists e.g. generalist and decision-makers of the Red List assessment process, of the classifying system and of the criteria responsible for listing species into specific categories. The chapters of the manual are with a short summary of the content of the various chapters as follows: Chapter 1 contains the foreword, while Chapter 2 and 3 are the Danish and the English summaries of the manual, respectively. Chapter 4 gives an introduction where the proc- 13

16 ess of Red List Assessment is introduced and arguments for the benefits of applying the revised IUCNs Red List Assessment system are advanced. Besides, the differences by applying the IUCN system compared to the former methods on Red List Assessment in Denmark is stressed, and especially the introduction of well-defined criteria for categorising threatened species and documentation of the results of the Red List Assessment is presented. Chapter 5 is a Danish translation of 'Draft guidelines for the Application of IUCN Red List Criteria at National and Regional Levels' (Gärdenfors et al. 2001). Besides the translation, there has been a need for adapting the guidelines into Danish conditions resulting in definitions of additional and new terms. The terms are: Extraregional population: A conspecific subpopulation that occupies a neighbouring area of the region, and by sending propagules to the specific region influences the extinction risk of the regional population most often in a positive direction wherefore a downgrading of the Red List Category has to be performed. Neighbouring region: A geographical area that lies next to the study region. Study area: The geographical area that is handled in the Red List Assessment at the regional level. Study population: The population of a species that is handled in the Red List Assessment at the regional level. The categories Extinct (EX) and Extinct in the wild (EW) have up to the present not been used in Denmark. Chapter 6 contains the guidelines for the Red List Assessment of species in Denmark. Basically, all indigenous species can be assessed. Even species that are represented by a subspecies can be assessed, and traditionally particularly amongst botanists many subspecies have been assessed and some have been included in former Danish Red Data Books. The time limit for Red List assessing was settled in 1850 which implies that every indigenous mature taxon that since then have lived within the present Danish borders can be assessed and be categorised in the Red List System (Figure 2). The problems about deciding when the last mature individual has become extinct within a region are discussed, especially for taxa with long longevity and taxa that are less well examined. In case of the latter the lack of knowledge forces many assessors to categorise the taxon as data deficient (DD). It is strongly argued to seek all available information to avoid categorising too many taxa in this category. The five criteria (A-E) and their effects during assessment are presented and discussed. Especially the impact of neighbouring population shared by national borders is discussed and the resulting needs for (up- and) downgrading are stressed (Figure 1). Finally the guidelines for presentation and documentation are expounded. Chapter 7 is a Danish translation of the global manual The original text of the global manual 'IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1' (IUCN 2001) of the manual is found in Annex 1. The work on Red List Assessment in Denmark so far has revealed the need for two more definitions of terms in the manual. These are: Reversibility: On some occasions biological processes are reversible, i. e. that the direction of the development which its components are subjected to will return to the starting point as part of the natural processes. This implies that a population by itself may obtain the original size as part of the interaction of the biological processes that governs the life patterns. The process of Red List Assessment: The Red List Assessment is the process that takes place by applying the criteria of the Red List System to categorise particular species in the IUCN Red List System in agreement with the global manual (IUCN 2001). Chapter 8 contains the facts about the creation and development of the Danish Red Data Books and the international processes that have governed the creation of the global manual (IUCN 2001). The organisation of the international Red List Programme under IUCN (Figure 7) and the Danish Red List Committee are presented (Annex 11). 14

17 Chapter 9 is a Danish glossary of terms in the manual while Chapter 10 contains the references. The Annexes (in Danish: Bilag) are: Annex 1: The global manual IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1 (IUCN 2001). Annex 2: A Danish translation of Annex 1 in the global manual: Uncertainty. Annex 3: A Danish translation of Annex 2 in the global manual: Citation of the IUCN Red List Categories and Criteria. Annex 4: A Danish translation of Annex 3 in the global manual: Documentation Requirements for Taxa Included on the IUCN Red List. Annex 5: Danish adoption of Annex 4 in the global manual: Habitat types authority file. Annex 6: Danish adoption of Annex 5 in the global manual: Threat types authority file. Annex 7: The criteria for Critically Endangered, Endangered and Vulnerable. Annex 8: Factual Danish examples on Red List Assessment. Annex 9: Fictive examples. Annex 10: Factual Swedish examples on Red List Assessment. Annex 11: The Danish Red List Committee. Annex 12: Extent of occurrence and area of occupancy. 15

18 16

19 4 Præsentation af IUCNs rødlistningssystem 4.1 Indledning IUCN har i de seneste år foretaget en omfattende evaluering og revision af rødlistningssystemets kategorier og kriterier. Dette arbejde har resulteret i 'IUCN Red List Categories and Criteria, version 3.1' (IUCN 2001), der i det følgende benævnes den globale manual. Nærværende rapport den danske manual præsenterer den globale manual, så den for fremtiden kan anvendes til den danske rødlistningsproces. Den danske manual bygger desuden på den svenske manual: 'Hur rödlistas arter?' (Gärdenfors 2000). IUCNs reviderede rødlistningssystem indebærer flere ændringer i den procedure, der hidtil har været anvendt ved rødlistning af arter. Rygraden i IUCNs globale rødlistningssystem udgøres af ni kategorier. Hertil kommer yderligere to kategorier, når rødlistningsprocessen skal udføres på nationalt niveau. En styrke ved systemet er, at alle naturligt forekommende planteog dyrearter i Danmark kan indgå i en objektiv rødlistebedømmelse, og at (næsten) alle kan indplaceres i en kategori. Ændringerne i IUCNs system i forhold til tidligere består i: 1. omlægning af kategorierne, hvor nogle tidligere kategorier udgår og nye indføres, 2. indførsel af kvantitative og kvalitative kriterier, der objektivt bestemmer indplaceringen af de truede arter i de tilhørende kategorier (se nedenfor), og 3. et krav om dokumentation af de kriterier, der bestemmer en given arts indplacering. 4.2 Rødlistning En rødlistning vil sige, at der udfra fastlagte, objektive kriterier foretages en bedømmelse af en arts risiko for at uddø. Denne bedømmelse vil som resultat vise, hvilken af de elleve kategorier arten skal placeres i. Arter, der kategoriseres kritisk truet (CR), moderat truet (EN) og sårbar (VU), omtales som de truede arter, og kategorierne benævnes trussels kategorierne. Placering af arter i trussels kategorierne sker ved, at ét eller flere af fem specifikke kriterier A-E opfyldes (se afsnit 6.4). For kriterierne A-D s vedkommende anvendes tærskelværdier, der indikerer, om en bestand er i fare for at uddø, og i hvor høj grad, den er i fare. Kriterium A bygger på bestandstilbagegang, mens B omhandler udbredelsesarealets størrelse kombineret med fragmentering, bestandstilbagegang, eller ekstreme bestandssvingninger. C bygger på et lille individantal i bestandene kombineret med tilbagegang og D på et meget lille individantal i bestandene. Kriterium D2 omhandler et meget beskedent forekomstareal eller antal af lokaliteter og kan kun anvendes for arter, der tilhører kategorien sårbar (VU). Kriterium E omhandler udelukkende sandsynligheden for at uddø inden for en given tidsramme. For eksempel tilhører en art kategorien kritisk truet (CR), når 'en kvantitativ analyse viser, at sandsynligheden for at uddø i vild tilstand er mindst 50% i løbet af de næste 10 år eller 3 generationer - alternativet, der giver det længste interval (op til maksimalt 100 år) vælges'. Kategorien næsten truet (NT) anvendes for arter, der er tæt på at kvalificere sig til en af trussels kategorierne. Kategorien ikke truet (LC) omfatter de arter, hvor risikoen for at uddø er så minimal, at de ikke er kvalificeret til en af trussels kategorierne eller i kategorien næsten truet (NT). Den generelle fremgangsmåde ved national rødlistning følger en totrins proces. Først bedømmes bestanden efter IUCNs globale kriterier, som om den ene og alene forekommer i landet eller helt isoleret fra andre bestande af samme art. Dernæst skal der tages stilling til, om den nationale bestand er en del af eller i kontakt med mere udbredte bestande. Hvis det er tilfældet, skal rødlistekategorien justeres, hvilket normalt vil sige omplaceres (nedklassificeres) til en lavere kategori, der i højere grad afspejler den nationale bestands langsigtede risiko for at uddø. 17

20 4.3 Kategorier Det nye rødlistningssystem omfatter 11 kategorier, der i nedadgående rækkefølge efter risikoen for at uddø er (med de internationale benævnelser og engelske navne i parentes): Rødlistekategorierne Uddød (EX: Extinct). Uddød i vild tilstand (EW: Extinct in the Wild). Forsvundet (RE, regionally extinct). Kritisk truet (CR, critically endangered). Moderat truet (EN, endangered). Sårbar (VU, vulnerable). Næsten truet (NT, near threatened). De øvrige kategorier (arterne er ikke rødlistede) Utilstrækkelige data (DD, data deficient). Ikke truet (LC, least concern). Vurdering ikke mulig (NA, not applicable). Ikke bedømt (NE, not evaluated). Med det nye rødlistningssystem introduceres følgende nye kategorier: Utilstrækkelige data (DD), ikke truet (LC), vurdering ikke mulig (NA) og ikke bedømt (NE). Med indførelsen af de nye kategorier vil det være muligt at placere samtlige arter i en kategori. Det er hensigten, at alle danske plante- og dyrearter ved rødlistningen vurderes og placeres i en kategori. Kategoriernes definitioner er gennemgået på s. 50ff. Med indførslen af det nye rødlistningssystem sker der følgende ændring i forhold til den danske Rødliste 1997 (Stoltze & Pihl 1998): 1) Den gamle kategori akut truet (E) deles i to, nemlig kritisk truet (CR) og moderat truet (EN). 2) Kategorien sjælden (R) glider ud. 3) Samtidig med Rødliste 1997 er Gulliste 1997 (Stoltze 1998) udgivet. Den indeholder arter som er opmærksomhedskrævende (X) og nationale ansvarsarter (A). De opmærksomhedskrævende arter vil ved en rødlistebedømmelse formodentlig blive anbragt i enten en af trussels kategorierne, i næsten truet (NT) eller i ikke truet (LC). Det er endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med kategorien nationale ansvarsarter (A). 4.4 Kriterier En nyskabelse efter danske forhold er indførslen af kvantitative og kvalitative kriterier og underkriterier for rødlistningen af de truede arter. Herved er skabt grundlaget for en mere objektiv, ensartet og sammenlignelig måde at rødliste arter på end tidligere, samt et operationelt redskab til at sætte en mere entydig grænse til kategorierne næsten truet (NT) og ikke truet (LC). Kriterierne og deres tærskelværdier er gennemgået på s. 51ff. 4.5 Dokumentation En anden nyskabelse er indførslen af kravet om dokumentation ved præsentation af resultatet af rødlistningen. Ved dokumentation anføres hvilke kriterier eller underkriterier, de enkelte truede arter opfylder for at blive kategoriseret i den pågældende kategori. Retningslinierne for dokumentation er gennemgået på s. 26ff. 18

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Rødlistede padder og krybdyr. i Storstrøms Amt 2006

Rødlistede padder og krybdyr. i Storstrøms Amt 2006 Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 2006 Teknik og Miljøforvaltningen Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 2006 Storstrøms amt 2006 Natur- og Plankontoret, november 2006 Storstrøms Amt

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

RØDLISTE 1997. over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet 1998 Danmarks Miljøundersøgelser Skov- og Naturstyrelsen

RØDLISTE 1997. over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet 1998 Danmarks Miljøundersøgelser Skov- og Naturstyrelsen RØDLISTE 1997 over planter og dyr i Danmark Miljø- og Energiministeriet 1998 Danmarks Miljøundersøgelser Skov- og Naturstyrelsen 1 RØDLISTE 1997 over planter og dyr i Danmark Udgivet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 1 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-1-2015. Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Samtidig har Royal Danish Seafood på deres hjemmeside, sidst set den 13-04-2011 (bilag 2), en nyhed med overskriften: NYHED: Bæredygtige danske ål.

Samtidig har Royal Danish Seafood på deres hjemmeside, sidst set den 13-04-2011 (bilag 2), en nyhed med overskriften: NYHED: Bæredygtige danske ål. Til Forbrugerombudsmanden København 13-04-2011 Vedr. Royal Danish Seafoods forkerte markedsføring af europæisk ål (Anguilla anguilla) som værende bæredygtige Royal Danish Seafood er leverandør af en række

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Enkelt månerude Botrychium simplex teknisk anvisning til intensiv overvågning

Enkelt månerude Botrychium simplex teknisk anvisning til intensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Peter Wind og Thomas Eske Holm Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: A30 Version: 1.3

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

KAPITEL 16: FORVALTNING AF ARTER OG GENER

KAPITEL 16: FORVALTNING AF ARTER OG GENER - 226 - KAPITEL 16: FORVALTNING AF ARTER OG GENER 16.1 Anbefalinger om forvaltning og udsætning af plante- og dyrearter i Danmark og bevaring af genressourcer hos vilde plante- og dyrearter. For arter

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5.

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5. SPØRGSMÅL/SVAR NBB Delaftaler Spørgsmål/svar til prækvalifikation Rev. 5. februar 2014 Juridisk Center MARAL Indledende bemærkninger Bygningsstyrelsen har modtaget flere henvendelser omkring modtagelse

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN Lene Vistisen, National Sundheds-it e-sundhedsobservatoriet 3. december 2013 DE NÆSTE 15 MINUTTER 1. Hovedtræk fra de fire telemedicinske initiativer i de nationale

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark The responsibility or the legal obligation of a person

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere