Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014

2 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers redegørelse af 7. januar 2014 Udenrigsministerens redegørelse af 17. januar 2014 Erhvervs- og vækstministerens redegørelse af 20. januar 2014 Justitsministerens redegørelse af 20. januar 2014 Forsvarsministerens redegørelse af 20. januar 2014 Miljøministerens redegørelse af 20. januar 2014 Statsministerens redegørelse af 21. januar 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse af 24. januar februar 2014 RN 1502/14 1. Dette notat handler om de initiativer, ministrene har iværksat som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens indhold og konklusioner. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Rigsrevisionen finder ministrenes redegørelser tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder statsministerens initiativer vedrørende præcisering af ansvarsfordelingen for eftersøgnings- og redningsberedskabet (SAR) tilfredsstillende og vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. Rigsrevisionen baserer denne del af konklusionen på følgende: Statsministeren oplyser, at det i november 2013 blev besluttet at samle en række opgaver vedrørende SAR i Grønland bortset fra skibes og flys udstyr og indretning og uddannelse af besætninger hos forsvarsministeren pr. 1. januar Ministeren oplyser videre, at ansvarsfordelingen mellem politiet i Grønland (Justitsministeriet) og Forsvaret (Forsvarsministeriet) nu er fastlagt entydigt. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på erhvervs- og vækstministerens implementering af skærpede nationale tiltag og løbende afklaring af, hvordan internationale og nationale tiltag bedst kan forebygge skibsulykker i de grønlandske farvande miljøministerens arbejde med at sikre, at produktionen af søkort for Grønland følger den fastlagte plan frem mod målet om 73 søkort i 2018

3 2 forsvarsministerens kontrol med skibe i grønlandske farvande ved at gennemføre havmiljøanråb forsvarsministerens initiativ for at få havmiljøspecialister ombord på Forsvarets skibe i Arktis og ministerens initiativer baseret på resultaterne af analysen af opgaveløsningen i Arktis på SAR-området og til bekæmpelse af havmiljøforurening miljøministerens vurdering af behovet for opdatering af retsgrundlaget for beskyttelse af havmiljøet. I. Baggrund Arktisk Råds medlemslande omfatter de lande, som har områder over polarcirklen. Det drejer sig om Canada, USA, Norge, Island, Rusland, Finland, Sverige og Danmark med Færøerne og Grønland. 2. Rigsrevisionen afgav i september 2013 en beretning om Danmarks indsats i Arktis. Beretningen handlede om de danske myndigheders indsatser for sikker sejlads, SAR-beredskabet samt havmiljø og havmiljøberedskab i rigsfællesskabets dele af Arktis, dvs. Færøerne og Grønland. Rigsrevisionen igangsatte undersøgelsen på eget initiativ i september 2012 som led i en fælles undersøgelse med rigsrevisionerne i de øvrige medlemslande fra Arktisk Råd. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om de danske myndigheders ansvar for indsatserne i rigsfællesskabets dele af Arktis var klart fordelt, og om indsatserne svarede til risikoen ved den øgede sejlads i området. Beretningen viste, at de danske myndigheder varetager en lang række opgaver i rigsfællesskabets dele af Arktis. Mange af opgaverne løses under vanskelige klimatiske forhold og over store geografiske afstande. Beretningen viste, at ansvaret for de indsatser, som de danske myndigheder løser, var klart fordelt, om end ansvaret for SAR-operationer i visse tilfælde kunne præciseres. Indsatserne svarede ikke i alle tilfælde til risiciene ved den øgede sejlads i de grønlandske farvande. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, fandt de det foruroligende, at Danmarks indsats ikke i alle tilfælde var tilpasset de ændrede risici for mennesker og miljø, som følger af den øgede sejlads i de grønlandske farvande. 4. Dette notat indeholder Rigsrevisionens vurdering af de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Gennemgang af ministrenes redegørelser 5. Beretningen og Statsrevisorenes bemærkninger omhandlede danske myndigheders konkrete indsatser for sikker sejlads, SAR-beredskabet samt havmiljø og havmiljøberedskab. Udenrigsministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet tager del i den danske indsats i rigsfællesskabets dele af Arktis, men da beretningen ikke behandlede konkrete indsatser fra disse 3 ministerier, har de 3 ministre ingen bemærkninger til beretningen. Rigsrevisionen vurderer derfor i det følgende afsnit erhvervs- og vækstministerens og miljøministerens initiativer for sikker sejlads, statsministerens, justitsministerens og forsvarsministerens initiativer for SAR-beredskabet samt forsvarsministerens og miljøministerens initiativer for havmiljø og havmiljøberedskab.

4 3 Erhvervs- og vækstministerens og miljøministerens initiativer for sikker sejlads Nationale og internationale tiltag for sikker sejlads 6. Beretningen viste, at de danske myndigheder har forebyggende indsatser rettet mod at skabe sikre forhold for sejladsen i grønlandske farvande. Søfartsstyrelsen (Erhvervs- og Vækstministeriet) arbejder for at få vedtaget bindende internationale regler for sikker sejlads i Arktis (polarkoden), men reglerne vil tidligst træde i kraft i Sideløbende vil Søfartsstyrelsen med afsæt i national lovgivning og i samarbejde med Grønlands selvstyre indføre skærpede krav til sejlads i grønlandske farvande. Rigsrevisionens fandt i den forbindelse, at Søfartsstyrelsen løbende bør afklare, hvordan internationale og nationale tiltag på området bedst kan forebygge skibsulykker i de grønlandske farvande. Statsrevisorerne bemærkede, at de fandt det særligt væsentligt, at de danske myndigheder styrker de forebyggende indsatser. 7. Erhvervs- og vækstministeren oplyser, at ministeren tilslutter sig Rigsrevisionens anbefaling om, at Søfartsstyrelsen løbende bør afklare, hvordan internationale og nationale tiltag på området bedst kan forebygge skibsulykker i de grønlandske farvande. Ministeren oplyser videre, at bindende internationale regler i form af polarkoden forventes underskrevet i 2014, og at polarkoden kan træde i kraft i Derudover oplyser ministeren, at skærpede nationale regler om skibes udstyr, besætningens kompetencer, sejladszoner, sejladsplanlægning, koordineret sejlads og lodspligt for større passagerskibe i grønlandske farvande er under udarbejdelse i samarbejde med Grønlands selvstyre. Ministeren forventer, at de skærpede krav træder i kraft i Forsvarsministeren oplyser med henvisning til erhvervs- og vækstministerens redegørelse at Søfartsstyrelsen og Forsvarskommandoen har indledt et samarbejde om at undersøge, om Forsvarets skibe kan tildeles kontrolopgaver for at styrke sejladssikkerheden. Derudover samarbejder Søfartsstyrelsen og Forsvarskommandoen om at etablere en fælles hjemmeside med informationer om sikker sejlads, som sejlende kan drage nytte af ved sejlads i grønlandske farvande. Hjemmesiden forventes at kunne anvendes fra sommeren Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at erhvervs- og vækstministeren vil implementere skærpede nationale tiltag og løbende afklare, hvordan internationale og nationale tiltag bedst kan forebygge skibsulykker i de grønlandske farvande. Rigsrevisionen vil følge dette arbejde. Søkortproduktion 9. Beretningen viste også, at Geodatastyrelsen (Miljøministeriet) opdaterer og udarbejder nye søkort for bl.a. at undgå skibsulykker i de grønlandske farvande. Produktionen af søkort skal øges væsentligt for at nå det fastsatte mål om 73 søkort i Forudsætningen for at nå målet er et nyt produktionssystem, som fortsat kræver udvikling, og styrelsen vil prioritere udviklingen af dette produktionssystem for at sikre, at målet om de 73 nye søkort i 2018 nås. 10. Miljøministeren oplyser, at Geodatastyrelsens produktionssystem løbende optimeres for at opnå en gradvis øget produktion pr. år frem mod Ministeren er af den klare forventning, at der vil være produceret 73 søkort for Grønland i 2018, da det er et prioriteret område. 11. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at miljøministeren prioriterer produktionen af søkort. Rigsrevisionen vil følge ministerens arbejde med at sikre, at produktionen af søkort for Grønland følger den fastlagte plan mod målet om 73 søkort i 2018.

5 4 Statsministerens, justitsministerens og forsvarsministerens initiativer for SARberedskabet 12. Beretningen viste, at de danske myndigheders ansvarsfordeling ved SAR-beredskabet i Grønland generelt er klar. Ansvarsfordelingen mellem lokalredning og søredning kunne dog præciseres. Samtidig viste beretningen, at SAR-udstyret er placeret i Danmark og på grund af de klimatiske og geografiske forhold ikke kan nå frem til tidskritiske operationer, fx redning af personer fra hurtigtsynkende skibe. Statsrevisorerne bemærkede, at der er behov for en styrket koordination og en klarere ansvarsfordeling mellem Justitsministeriet og Forsvarsministeriet i forbindelse med SAR-indsatsen. 13. Statsministeren oplyser, at det i november 2013 blev besluttet, at alle opgaver på erhvervs- og vækstministerens og transportministerens områder vedrørende SAR i Grønland bortset fra skibes og flys udstyr og indretning og uddannelse af besætninger er overført til forsvarsministeren pr. 1. januar Ministeren oplyser videre, at ansvarsfordelingen mellem politiet i Grønland (Justitsministeriet) og Forsvaret (Forsvarsministeriet) nu fastlægges præcist ved aftalte stedsangivelser via koordinater. Ministeren oplyser, at dette giver en entydig afgrænsning. Justitsministeren henholder sig til statsministerens redegørelse. Forsvarsministeren henviser ligeledes til statsministerens redegørelse. Ministeren oplyser endvidere, at Forsvaret gennemfører en analyse af opgaveløsningen i Arktis, hvilket på SAR-området særligt vil omfatte SAR-udstyrets anvendelighed til tidskritiske og ikke-tidskritiske opgaver samt udstyrets eventuelle placering. 14. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at ansvarsfordelingen mellem politiet i Grønland (Justitsministeriet) og Forsvaret (Forsvarsministeriet) nu er fastlagt entydigt. Rigsrevisionen vil følge forsvarsministerens initiativer for så vidt angår SAR-udstyrets anvendelighed og eventuelle placering, baseret på resultaterne af analysen af opgaveløsningen i Arktis. Forsvarsministerens og miljøministerens initiativer for havmiljø og havmiljøberedskab 15. Beretningen viste, at Forsvaret ikke havde prioriteret sin opgave med at overvåge havmiljøet og håndhæve havmiljølovgivningen i Grønland. Rigsrevisionen fandt, at Forsvarsministeriet og Miljøministeriet i fællesskab burde vurdere, om opfølgningen på havmiljøanordningen kunne styrkes. 16. Statsrevisorerne fandt, at Forsvarets indsats med at overvåge havmiljøet og håndhæve havmiljøanordningen i Grønland havde været utilstrækkelig. Statsrevisorerne kritiserede i den forbindelse: at Forsvaret, siden havmiljøanordningen trådte i kraft i 2004, ikke havde kontrolleret, om reglerne blev overholdt, fx forebyggende kontrol med, om skibe overholdt reglerne for transport med forurenende stoffer at Forsvaret ikke havde vurderet risikoen for forurening af havmiljøet i rigsfællesskabets dele af Arktis at Forsvaret ikke havde sikret tilstrækkeligt uddannet personel og udstyr til at varetage kontrolopgaven. Statsrevisorerne fandt det særligt væsentligt, at Forsvaret sikrer, at det udstyr, der er placeret i Danmark, og som skal anvendes i Arktis til SAR og til bekæmpelse af forurening af havmiljøet, er egnet til arktiske forhold.

6 5 17. Forsvarsministeren oplyser, at der fra september 2013 er indført forebyggende kontrol af skibe i grønlandske farvande ved havmiljøanråb. I Forsvarskommandoens resultatkontrakt for 2014 er det således beskrevet, at der skal gennemføres havmiljøanråb af 5 % af alle handels- og fiskeskibe (inkl. tankskibe og krydstogtskibe) over 150 bruttotons i grønlandske farvande. Dette svarer ifølge Forsvarsministeriets oplysninger til ca. 50 skibe. Ministeren oplyser videre, at der er udarbejdet en revideret havmiljøberedskabsplan, som skal sikre en hurtigere og mere effektiv forureningsbekæmpelsesindsats i grønlandske farvande. Havmiljøanråb er Forsvarets mulighed for at kalde et skib op for at indhente oplysninger om skibet, herunder dets last og oliejournal. Forsvarsministeren oplyser videre, at havmiljø indgår i den tidligere omtalte analyse af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis. Der udføres sideløbende en risikoanalyse for havmiljøet i Grønland. Begge analyser forventes afsluttet inden udgangen af Analysen af ministeriets opgaveløsning i Arktis omfatter en vurdering af udstyret til bekæmpelse af forurening i arktiske forhold. Vurderingen vil belyse placeringen af udstyret og reaktionstiden for at få udstyret ud til ulykkessteder. Risikoanalysen skal give et billede af de samlede risici for havmiljøet i Grønland til brug for både danske og grønlandske myndigheder. Forsvarsministeren oplyser endvidere, at supplerende uddannelse af udvalgt personale er gennemført, og at der fremadrettet vil være uddannede havmiljøspecialister tilknyttet alle Forsvarets skibe i Arktis. 18. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at forsvarsministeren har iværksat en række initiativer, der imødekommer den kritik, som Rigsrevisionen og Statsrevisorerne havde til Forsvarets indsatser vedrørende havmiljø og havmiljøberedskab. Rigsrevisionen vil følge initiativet med at få havmiljøspecialister ombord på Forsvarets skibe i Arktis og Forsvarets kontrol med skibe i grønlandske farvande ved at gennemføre havmiljøanråb. Rigsrevisionen forventer, at havmiljøanråbene udføres ud fra en betragtning om risici for forurening af havmiljøet. Rigsrevisionen vil også følge forsvarsministerens initiativer baseret på resultaterne af analysen af opgaveløsningen i Arktis, hvilket i forhold til havmiljøbeskyttelse inkluderer vurderinger af anvendeligheden og placeringen af udstyr til bekæmpelse af havmiljøforurening. 19. Miljøministeren oplyser, at Miljøministeriet vurderer, om der er behov for ændringer i retsgrundlaget for beskyttelse af havmiljøet i Grønland. Der er i den forbindelse igangsat et arbejde med at afklare myndighedskompetencerne i relation til havmiljøområdet i Grønland. Resultatet af dette arbejde forventes at foreligge i foråret 2014 og vil indgå i overvejelserne om revision af retsgrundlaget for beskyttelse af havmiljøet i Grønland. 20. Rigsrevisionen finder miljøministerens initiativ tilfredsstillende og vil følge ministerens vurdering af behovet for opdatering af retsgrundlaget for beskyttelse af havmiljøet i Grønland. I den sammenhæng forventer Rigsrevisionen, at miljøministeren sammen med forsvarsministeren vurderer, om opfølgningen på havmiljøanordningen kan styrkes. III. Næste skridt i sagen 21. Rigsrevisionen vil følge udviklingen på følgende områder: erhvervs- og vækstministerens implementering af skærpede nationale tiltag og løbende afklaring af, hvordan internationale og nationale tiltag bedst kan forebygge skibsulykker i de grønlandske farvande miljøministerens arbejde med at sikre, at produktionen af søkort for Grønland følger den fastlagte plan frem mod målet om 73 søkort i 2018 forsvarsministerens kontrol med skibe i grønlandske farvande ved at gennemføre havmiljøanråb

7 6 forsvarsministerens initiativ for at få havmiljøspecialister ombord på Forsvarets skibe i Arktis og ministerens initiativer baseret på resultaterne af analysen af opgaveløsningen i Arktis på SAR-området og til bekæmpelse af havmiljøforurening miljøministerens vurdering af behovet for opdatering af retsgrundlaget for beskyttelse af havmiljøet. Lone Strøm

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks indsats i Arktis. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks indsats i Arktis. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks indsats i Arktis September 2013 B E R E T N I N G O M D A N M A R K S I N D S A T S I A R K T I S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Endelig betænkning Offentligt. Endelig betænkning over statsregnskabet for 2013

Statsrevisorerne 2013-14 Endelig betænkning Offentligt. Endelig betænkning over statsregnskabet for 2013 Statsrevisorerne 2013-14 Endelig betænkning Offentligt Endelig betænkning over statsregnskabet for 2013 2 Henvendelse vedrørende denne publikation rettes til: Statsrevisorerne Folketinget Christiansborg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012 Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013 Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 28/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

TEMA: Isen. smelter. hvad med sikkerheden. Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen. Bestyrelsesvalg

TEMA: Isen. smelter. hvad med sikkerheden. Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen. Bestyrelsesvalg Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen TEMA: Isen Bestyrelsesvalg Mød kandidaterne her i bladet smelter hvad med sikkerheden Skrækscenariet på Arktis er et krydstogtskib med

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011 Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers rejser April 2011 BERETNING OM MINISTRES OG KOMMISSIONSMEDLEMMERS REJSER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II.

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

9/2011. Beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret

9/2011. Beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 9 Beretning om administrationen af CO2-kvoteregisteret Offentligt 9/2011 Beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret 9/2011 Beretning om administrationen

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Udarbejdet af Revisionsenheden: Kåre Degn Johansson Tina Sørensen Emilie Sloth Nanna Jansson Cebina Hansen Betina Bengtsen Rapport

Læs mere