FORCE. til brug ved ansøgning om miljøgodkendelse. Hvidovre Midt Arnold Nielsens Boulevard 24B. Distri butions- og nødcentra I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORCE. til brug ved ansøgning om miljøgodkendelse. Hvidovre Midt Arnold Nielsens Boulevard 24B. Distri butions- og nødcentra I"

Transkript

1 FORCE M i ljøtekn isk beskrivelse til brug ved ansøgning om miljøgodkendelse Hvidovre Midt Arnold Nielsens Boulevard 24B Distri butions- og nødcentra I RappoÉen er udarbejdet af FORCE Technology Projekt nr.= LL4-24L87

2 FORCE Indholdsfoftegnelse 1 OPLYSNINGER OM ANSØGER OG E]ERFORHOLD 2. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART 3. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS PI.ACERING 4. OPLYSNINGER OM ETABLERING 5. VIRKSOMHEDENS IN DRETNING BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKT]ON... Procesforløb... Mulige driftsforstyrrelser, der kan medføre forøget forurening Særlige forhold ved opstaft/nedlukning af anlæg Driftstider.. VALG AF PI-ACERING SAMT VALG AF BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK , OPLYSNINGER OM EMISSION OG BEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER Luftemission... Spildevand Støjemission... Affald Jord og grundvand T'il- og frakørsel... Em issionsbeg rænsen de fora nsta ltn i n ger 9. FORSLAG NL VILKÂR OG EGENKONTROL 1. IKKE TEKNISK RESUME 11. BII.AGSOVERSIGT side 2 af 15

3 Hvidovre Midt varmecentral M ljøtekn sk beskrivelse Hvidovre FORCE TECHNOLOGY 1. OPLYSNINGER OM ANSøGER OG EJERFORHOLD FORCE Technology er for EBO Consult blevet anmodet om at udarbejde ansøgningen om miljøgodkendelse. I nedenstående er angivet kontaktoplysninger til FORCE Technology: FORCE Technology Park Allé Brøndby Tlf.: WEB:.force.dk Senior projektleder Knud Christiansen Tlf.: Mobil: Varmecentralen ligger på adressen Arnold Nielsens Boulevard 248, 265 Hvidovre og matrikel nr, 12 o Hvidovre by, Risbjerg. Virksomhedens CVR-nummer er Virksomhedens P-nummer er Varmecentralen ejes af FD Hvidovre AMBA CVR-nr.: ved c/o EBO Consult A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre Virksomhedens kontaktperson er: Driftsleder Jesper Tholstrup Tlf OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART Varmecentralen er optaget på listen over godkendelsespligtige virksomhederl af bekendtgørelsens punkt. G l Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 5 MW, Dette medfører, at virksomheden skal godkendes efter miljøbeskyttelsens kapitel 5. Beskrivelsen omfatter derfor udel ukkende varmecentralen. Anlægget er en eksisterende varmecentral med 6 varmvandskedler på i alt ca. 35 MW, der i dag fungerer som spidslastcentral for VEKS. Varmecentralen blev etableret i L964. Olietanken på 1 m3 er placeret i kælder omgivet af betonvægge Olietanken er etableret i henhold til olietankbekendtgørelsen.2 I Miljøministerieb bekendtgørelse nr.669 af l8.juni 14 side 3 af 17

4 Hvidovre Midt varmecentral M ljøtekn sk beskrivelse Hvidovre FORCE Skorstenen, der har en højde på 29 meter, blev etableret i Lovgivning Varmecentralen er etableretfør reglerne omkring miljøgodkendelser blev indført den 1. oktober Efter denne dato skulle bl.a. nye varmecentraler og udvidelser, der medføfte væsentlig forurening med en ydelse større end 25 MW godkendes efter reglerne i miljøbeslqrttelsesloven. Listen over godkendelsespligtige virksomheder blev i årene ændret flere gange. Ved ændringerne i L9923 blev der indføft godkendelsespligt for eksisterende anlæ9. Ifølge bekendtgørelsen skulle varmecentraler på størrelse med anlægget i Hvidovre (punkt G3) ansøge om godkendelse inden 1. januar Godkendelser udarbejdes bl.a. på baggrund af vejledninger og bekendtgørelser. Det har ikke været muligt at finde en miljøgodkendelse for varmecentralen. Der er ansøgt om miljøgodkendelse i OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS PLACERING Varmecentralen er hovedsagelig placeret ved boligområder, især etageboliger. Der er vedlagt et oversigtskort over området, hvor Hvidovre Midt varmecentral er beliggende som bilag 1, I bilag 2 er vist de planmæssige forhold. Afstand til nærmeste bolig i området fra varmecentralen er ca. 75 meter mod sydvest, 4. OPLYSNINGER OM ETABLERING Hvidovre Midt varmecentral, herunder skorsten er etableret på ejendommen i I 1 blev to brændere udskiftet og yderligere to blev skiftet i VIRKSOMHEDENS INDRETNING I varmecentralen er installeret seks kedler. Tabel 1 viser data på de seks kedler Tabel 1 Anl i varmecentral Kedel Brændsel Type Ârgang Mærkeplade Indfyret effekt MW 3-6 Gasolie Reck-SAACKE-brændere 1 5,8 MW 6,1 r-2 Gasolie Haftman PU-brændere Total indfyret effekt ,5 MW 6,1 36,6 I varmecentralen findes desuden en række hjælpefunktioner som veksler (VEKS), kemikalieoplag, eltavler, MV 2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1321, december 11 3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 532 af. juni 1992 side 4 af 17

5 Hvidovre Midt varmecentral M ljøtekn sk beskrivelse Hvidovre FORCE Bilag 3 viser tegninger af indretningen af varmecentralen. Der er ingen faste arbejdspladser i centralen. 6. BESKRIVELSEAFVIRKSOMHEDENS PRODUKTION 6.1. Procesforløb Gasolien tilføres kedlerne fra olietanken og forbrændes for fremstilling af varmt vand. Ud over gasolie anvendes til drift af varmecentralen de i tabel 2 nævnte råvarer. Tabel 2 Oversi over kemi Råvarer Forbrug pr. år Enhed Motorolie 2 Liter Øvrige fosfater og sulfater 75 Kg Uranin 1 Kg 6.2. Mulige driftsforstyrrelser, der kan medføre forøget forurening Der vurderes ikke at være mulige driftsforstyrrelser, der kan medføre forøget væsentlig forurening 6.3. Særlige forhold ved opstaé/nedlukning af anlæg Vi vurderer, at der ikke umiddelbart vil være særlige forhold ved opstaft/nedlukning af anlæg, der kan give anledning til påvirkning af det eksterne miljø Driftstider Den årlige drifutid kendes ikke i på forhånd, men da det er en spidslastcentral, er driftstiden meget begrænset. Drifutiden for de sidste 2 âr er vist i nedenstående tabel. Tabel 3 Driftstimer for varmecentral Ârlige driftstimer t2 13 Gennemsnit Kedel 1 Kedel 2 Kedel Kedel Kedel Kedel side 5 af 17

6 Hvidovre Midt varmecentral M ljøtekn sk beskrivelse Hvidovre FORCE 7. VALG AF PLACERING SAMTVALG AF BEDSTTILGÆNGELIGE TEKNIK Der er ikke BREFþr (BAT- Reference-dokument) for denne anlægsstørrelse af energianlæ9, idet BREF-noten gælder for anlæg større end 5 MW. Miljøstyrelsens arbejdsrapport nr, 2l2OI3 " Gennemgang af BAT i 22 Branchebilag" fastslår, at standardvilkårene for G1 er BAT (Bedst Anvendelige Teknik). Begrænsning af emissioner fra virksomheden Luftemtssion Der fortages årligt eftersyn af brændere for optímering af forbrændingsprocessen. Støjemission De væsentlige støjende anlæg som sugetræksblæsere mv. er placeret indendørs. Der er ikke foretaget støjmålinger på anlægget. 8. OPLYSNINGER OM EMISSION OG BEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER 8.1. Luftemission Luftemissionen fra varmecentralen vil primært foregå gennem skorstenen. Skorstenen består af to røgrør. Tabel 4 Data skorsten Skorstensrør Nr 1 Kernediameter Meter 1,1 x 1,1 Kerne diameter Meter l,2xl,2 Højde Meter 29 Emissionerne vil bestå af NO*(nitrøsse gasser), COz(kuldioxíd), SOz (svovldioxid) og CO (kulmonooxid). SOzs-emissionen stammer fra gasoliens indhold af svovl. Det maksimale svovlindhold i gasolie er fastlagt i særlig bekendtgørelsea. Indholdet i den leverede gasolie ligger dog i mange tilfælde under den maksimale grænse. Der bliver hvert år foretaget indregulering af kedlerne, herunder måling af NO* og CO for at sikre, at forbrændingen foregår optimalt. I den følgende tabel 5 er vist de væsentligste foruentede luftemissioner fra varmecentralen ved maksimal drift. Det fremgår af de årlige indreguleringsrapporter, at det ikke er muligt at overholde grænseværdien for NO*-emissionen på 11 mg/m3(n, t) ved loo/ooz, som angivet istandardvilkårene ibekendtgørelsen om standardvilkårs, r Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 64 af 12. juni 14 om svovlindhold i faste og flydende brændsler s Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni14. side 6 af 17

7 Hvidovre Midt varmecentral M ljøtekn sk beskrivelse Hvidovre EFORCE E Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke vil kunne overholde, uden at virksomheden påføres uforholdsmæssigt store omkostninger, kan vilkårene helt eller delvis fraviges jf. godkendelsesbekendtgørelsens $ 31, stk. 3. Det samme gælder, hvis den miljømæssige forbedring vil være marginal i forhold til de omkostninger, der er forbundet med at følge standardvilkårene. I så fald skal luftvejledningens emissionsgrænseværdier - i dette tifælde for eksisterende energianlæg - under alle omstændigheder overholdes. Udgangspunktet er altså, at det skal vurderes, om og i hvilket omfang virksomheden er i stand til at overholde de krav, der fremgår af standardvilkårene. Hvis det er teknisk og økonomisk muligt at leve op til de nye krav, så er tilsynsmyndigheden efter godkendelsesbekendtgørelsens $ 31 forpligtet til at pålægge virksomheden at overholde disse, selvfølgelig med den nødvendige tid til at gennemføre de nødvendige ændringer på virksomheden. Det generelle proportionalitetsprincip gælder altså fortsat på afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven. Da anlægget er anlagt før âr, kan der efter FORCE Technology's opfattelse kun fastsættes den i vejledning 21I anførte grænseværdi for eksisterende anlæg på 25 m9/m3 (n, t) ved l o/o Oz Overholdelse af den lave grænseværdi vil sandsynligvis bevirke, at både kedel og brænder skal udskiftes, da denne grænseværdi er baseret på den nyeste teknologi i år. Da anlægget er i begrænset drift, og det vil være en stor økonomisk udgift, vurderes det ikke relevant at anvende grænseværdien for NO* i standardvilkårene. I den følgende tabel 5 er vist de væsentligste foruentede luftemissioner fra varmecentralen ved maksimal indfyret effekt på en kedel. Der findes seks kedler af samme størrelse. sidet af 17

8 Hvidovre Midt varmecentral M ljøtekn sk beskrivelse Hvidovre FORCE Parameter Ydelse effektl Enhed MW Kedel 1-6 5r8 Virkningsgrad o/o 95 Indfyret effekt MW 6,1 BrændværdÍ MJ/k9 43 Brændselsforbrug Oz -procent Ksln 511 o/o 4, Røggasmængde, tør3 m3(n,t)/s v.4.o/o Oz 1,85 Røggasmængde, tør3 Røggasmængde, fugtig6 m3(n,t)/h v.4.o/o Oz 6.7 m3(n,f)/h v.4.o/o Oz 7.6 Røggasmængde, fugtig6 m3(n,f)/s v.4 o/o Oz 2,1 NOræmissionskoncent2 mg/m3(n,t) v.t!o/o Oz 25 N Or-em issionskoncent2 mg/m3(n,t) v.4.o/o Oz 386 NOz-emission6 Mg/sek. 358 CO-em issionskoncentraé Mg/m3(n,t) v.lo/o Oz 1 CO-em ission skoncentrat Mg/m3(n,t) v. akt.o/o Oz 191 co SOz- indhold iolie Mg/s 354 SOz-emission Mg/s 284 Røggastemperatu12 Bygningshøjde1 Meter 7 Skorstenshøjde Meter 29,3 kpa 1,3 kpa anlæg 3) Udregnet efter følgende formel6 2221(21 - % Oz) m3 (n,t) pr kg brændsel a) Emissionskoncentrationer Miljøm nister ets bekendtgørelse nr 682 af 14 juni 14 s) lfølge vejledning N 2l2oo1 skal der kun regnes med halvdelen af emissionen af NO, jf luftvejledning2 6) Udregnet efter følgende formel2 1, t(21 - % oz) m3 (n, pr kg brændsel o/o oc r1 2 Det er emissionen af NOz, der er bestemmende for skorstenshøjden. Der er udfø t en OML-beregning af emissionerne. Resultatet af beregningerne findes i bilag 4. Emissionen af NOz kan være dobbelt sâ høj, uden at grænseværdien i omgivelserne overskrides. Der er regnet med, at alle kedler er ifuld maksimal drift. 6 M ljøstyrelsens vejledning nr. 21I side B af 17

9 Hvidovre Midt varmecentral M ljøtekn sk beskrivelse Hvidovre HÉ E FORCE TECHNOLOGY Diffus Iuftemission Der er ingen kilder til diffus emission fra kedelanlægget, bortset fra en minimal emission fra tankanlægget med gasolie Spildevand Der vil kun blive udledt begrænset mængde sanitetsspildevand fra ejendommen Støjemission Det foruentes, at anlægget kan overholde de vejledende grænseværdier i omgivelserne. Der er ikke foretaget målinger af støjen Affald I det følgende beskriver vi sammensætninger og mængder af affald. Alt affald fra virksomheden bliver afhændet gennem godkendte selskaber og vil fremover følge bestemmelser i Hvidovre Kommunes regulativ for erhverusaffald. I år 13 blev der afleveret meget begrænsede affaldsmængder. Denne mængde forventes ikke ændret Jord og grundvand Olietanken er etableret i henhold til olietankbekendtgørelsen. Der foretages pejling af olietanke 1 gang hver uge og under / efter kørsel Til- og frakørsel Da drifutiden er meget begrænset, er kørslen til og fra varmecentralen - som har direkte relation til driften af kedlerne - også meget begrænset. Gasolien leveres med tankbil, og da kedlerne anvender ca. 3 t/h ved fuldlastdrift, og en tankvogn kan levere ca. 3 t, så vil der være en tankvognleverance og kørsel for hver 1 timers 1 % drift på kedlen. Anlægget er i drift i yderst begrænset driftstid. Den reelle kørsel vil derfor være væsentlig mindre. Kørslen vil ske fra Arnold Nielsens Boulevard. Tilkørsel af råvarer sker udelukkende i tidsrummet kl på hverdage 8.7. Emissionsbegrænsendeforanstaltninger Luftemission Der forgår årlig kontrol til optimering af brændere mv. Støjemission Sugetræksblæsere er placeret indendørs. Oplagring side 9 af 17

10 Hvidovre Midt varmecentral M ljøtekn sk beskrivelse Hvidovre RCE VEKS tilsætter kemikalier til vandbehandling på fiernvarmevandet på andre lokaliteter. Fjernvarmevandet på Avedøreværket og Amagerværket bliver fremstillet ved oparbejdning af hawand, der først føres igennem et omvendt osmoseanlæg. Vandet har herefter en ledningsevne på ca. 7 US/cm. Om nødvendigt suppleres der her med byvand. Vandet ledes derefter gennem et ionbytningsanlæg, hvor de sidste salte fiernes. Efter ionbytningsanlægget har vandet en ledningsevne på ca.,7 ps/cm og ph ca. 7. Afslutningsvis tilsættes NaOH indtil en på værdi på mindst 9,6 og maksimalt 1. Fjernvarmevandet har således en ph på 9,8x,2 og en ledningsevne, der er <25 ps/cm (2,5 ms/m). Iltindholdet er typisk ca. 1 tgll, da vandet afiltes ved indspædning til fjernvarmenettet via katalytisk afiltning, og koncentrationen af natrium er <2,3 mg/. Derudover kan der i fjernvarmevandet være mindre mængder af uorganiske stoffer, primæft som følge af urenheder i det tilsatte NaOH. På Amagerværket moniteres der for kalium (typisk <,15 mg/l), jern (typisk <,4 mgll) og kobber (typisk <8 pgll). Vandets temperatur er 95-1 oc, normalt max. 115 oc, når det sendes ud i ledningsnettet ved maks. 25 bar, mens fjernvarmevand, der løber retur til Avedøreværket og Amageruærket, typisk har en temperatur på 4-5 oc i vinterhalvåret og 5-6 oc i sommerhalvåret. Der anvendes derfor begrænset mængde kemikalier på varmecentralen. Der opbevares enkelte flydende kemikalier i begrænset mængde. De flydende kemikalier opbevares i spildbakke, der kan rumme indholdet af den største emballage, 25 liter (se foto). De kemikalier, der opbevares, er især: 1. Tanifos fra BWT HOH A/S til Super E 1 fra Hydro X fra Uranin fan estof Datablade for anvendte kemikalier opbevares på varmecentralen. Kemikalier til bl.a. behandling af vand er opbevaret indendørs. Herudover er forskellige malinger, rensemidler, olie mv. Den maksimale mængde der opbevares er 5 liter. Egenkontrol Der er etableret relevante faste egenkontrolprocedurer i forbindelse med varmecentralen side 1 af 17

11 Hvidovre Midt varmecentral M ljøtekn sk beskrivelse Hvidovre FORCE 9. FORSI.AG TIL VILKAR OG EGENKONTROL I det følgende er forslag til vilkår for miljøgodkendelsen. 9.1 Vilkår for afgørelsen Generclle forhold A1 A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer risiko for det, En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den har fundet sted. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld. A3 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed ogleller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre (herved forstås mindst o/o af ejerne) - Indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. A4 Ved ophør af driften af varmecentralen skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 3 måneder før driften ophører helt eller delvist. Indretning og drift B1 Såfremt der opbevares flydende råvarer eller hjælpestoffer udendørs, bortset fra gasolie, skal det foregå under halvtag. Ved sådanne oplag skal der - uanset om de foregå udendørs eller indendørs - etableres et opsamlingssted under beholderne, der kan indeholde rumfanget af den største beholder, støj c1 Driften af varmecentralen må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). side 11 af 17

12 Hvidovre Midt varmecentral M ljøtekn sk beskrivelse Hvidovre FORCE Område Etageboliger Referencetidsrum Dag Tidspunkt db (A) Timer Mandag til fredag Lørdag 7-t4 5 7 Lørdag Søn- og helligdage 7-r Alle dage Alle dage /z Ingen spidsværdier må overstige 55 db(a). C2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at der skal foretages måling af kildestyrken på udvalgte støjkilder, og at disse skal indgå i Hvidovre Midts beregninger af det samlede støjbidrag. Støjmålingerne skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder'7 afsnit 7 og 9 eller beregnes efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Målerapporten skal i relevante dele udfærdiges som angívet ivejledningens (nr, illgeðafsnit 9.1 og sendes til Hvidovre Kommune senest 2 måneder efter, disse er foretaget. Luftforurening D1 Emissionsgrænser Emissionen af stofferne fra afkastet fra kraftcentralen må ikke overskride de anføfte grænseværdier Stof En emissionsgrænse udtrykker det stand ( oc, 11,3 kpa, tør gas). Emissionsgrænse Mq/Nm3 Ref. oz 1 o/o NO" (målt som NOz) 25 co 1 malt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetil- Affald E1 Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Hvidovre Kommunens affa ldsreg u lativ/a nvisn i nger. side L2 af t7

13 Hvidovre Midt varmecentral M ljøtekn sk beskrivelse Hvidovre FORCE Egenkontrol Kontrol af luftforurening F1 F2 Såfremt driftstimetallet på den enkelte kedel overstiger 5 timer om året, som rullende gennemsnit over en femårs periode, skal der foretages præstationsmålinger på kedlen det efterfølgende år under fuld drift. Rapport over målingerne skal fremsendes senest 2 måneder efter udførelse. Præstationsmålingerne skal udføres som minimum to målinger af 45 minutter. Vilkåret er overholdt såfremt gennemsnittet af målingerne er under grænseværdien. Prøvetagning og analyse ved præstationskontrol skal ske efter de i følgende nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Tabe[ over måtemetoder Navn Bestemmetse af nitrogenoxider (NO") i strømmende gas Bestemmetse af koncentrationer af ilt (O2) i strømmende gas Parameter NO* O2 Metodeblad nr MEL-3 MEL-5 Bestemmetse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas Journalfør ng og kontrolrutiner Eftersyn af anlæg Referencelaboratorium for m co MEL-6 G1 Kedelanlæggene skal efterses og justeres hvert år af et seruicefirma. Firmaet skal endvidere måle koncentrationerne af NO" og CO. Målingerne skal foretages med målere, der er omfattet af kalibreringsrutiner. Dokumentation for kalibreringen skal fremsende eller forevises til tilsynsmyndigheden på forlangende. Der skal føres journal over eftersyn af kedelanlæggene, med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. Forbrug af råvarer og hjælpestoffer GZ Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, inklusivt gasolie. Opbevaring af journaler G4 Journalerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og opbevares på virksomheden i mindst 3 år. side 13 af 17

14 Hvidovre Midt varmecentral M ljøtekn sk beskrivelse Hvidovre E:- E FORCE Indberetning / rappoftering H1 Én gang om året (året regnes som kalenderåret) skal FDH sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger: - anvendte brændselsmængder, fordelt på typer - driftstimetallet på den enkelte kedel - resultater fra egenkontrol af NO" og CO - for hver type affald skal oplyses afleverede mængder Opgørelsen skal fremsendes senest den 1. mats for det foregående kalenderår. 1. IKKE TEKNISK RESUME Varmecent alen er etableret i I Centralen er installeret 6 kedler på i att ca, 35 MW. Centralen anvender primært gasolie. Ved forbrænding af disse brændsler vil der gennem den 29 meter høje skorsten blive udsendt CO (kulmonooxid), COz (kuldioxid), NO* (kvælstofoxider) og SOz (svovldíoxid). Det forventes, at varmecentralen vil overholde gældende miljøregler. side 14 af 17

15 Hvidovre Midt varmecentral M ljøtekn sk beskrivelse Hvidovre FORCE 11. Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 BILAGSOVERSIGT Oversigtskort over om rådet Planmæssige forhold Tegninger af varmecentralen og spildevandsledninger Rapport over OML- beregningerne Indreguleringsrappofter fra 13 side 15 af 17

16 FORCE Bilag 1 Oversigtskoft over området og placering af varmecentralen

17 l1 1 2 ffi* üq# wctr. e# ggùr'j ü låd PlansystemDK o *ffi }MË Målturhold 1:2567 Dato Signaturforklaring KMS-Skmkort j ñ - zo6 ô 'T1 o ) -tm

18 FORCE Bilag 2 Planforhold

19 lr l 2 Pì fäi *.Íeù a c n. JtrVl y6,^.lt, Jve I "ìl'. 'I riiìi, -.t,.i:,,tl{l\.. _-:'lr'nì I tl.,ì. PlansystemDK,,fi{lr. "l:r,i : : t:7.,, "$,r,ililn Målforhold Dato 1: 'Tr'.ltr S ignatu rforklaring IG Copyright l\ililjøministeriet, O Geodatastyrelsen H tillæg 1 :; -' 'ns'iêl Ìlore"t' I Bo gomràde il Blandet bol g og erhveru Erhvsrvsomrade Centeromrade gt Rekreabvt omrade Sommerhusomrade Otfentl ge tomal ïekn ske anlæg I Landomrade Andel KMS-Skærmkort online Ẉ Tt o l^r rrt

20 E:Eã FORCE IECHNOLOGY Bilag 3 Indretning af varmecentralen og spildevandsledninger

21 t!l LEJEßDO AFA 4a.,tV ür,/re 4286 VAGNOUER dôë stræ A rm -ærq* ISttrola, p i tp) 'Httdov e Ì4dl' botor 6 rãg. Hvidovre MldtÀm.b Ændd Ni lsêfs Eoul yarú z fb 2 5 -lvidovë. ì tlltlr.dðg.rols. N dísto,grrlelot phn Dq /OFP/n.! or t 4 of 3 rbr $ &t.f.{ -.- l -- tv r- -.- a l icl cd q5nl,rh a Þ ì N.dkru tll c.ntel + tq 5è W *t \ Ë I 6 l.kadl.r T --rl I ' G t I I Ë I I t J It.T -jl I = :rtf 9?c C Olhnt onrbr eadao èo roê (--'' tb..àe. C:, i! riiji \14u"'":, í'ì i i --::- - :: -. : '-ff- : fi Pzi :i rcl"_ i.-.:r :r ; ii ii P4 PJ tjli a) -;.+=-----: u P4 o?l,74*t.è-l: W HH EN

22 FORCE Bilag 4 Rappoft over OM L-beregningerne ry q

23 FORCE Hvidovre M dt Arnold Nielsens Boulevard 24 B Spredningsberegning med OM L Projekt nr.: Beregning udført i oktober 14 Kontakt Afdeling: Luft- & Miljøteknik Projektleder: Knud Christiansen Telefon: I Web: www,force.dk Park Alle 345,265 Brøndby

24 FORCE Resumé I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse er udført OMl-beregning for emissionerne NO" ved maksimalt last. De beregnede værdier er væsentligt under grænseværdierne í omgivelserne(b-værdierne). FORCE Technology 2. oktober 14 Boje Kvalitetssikring Knud Christiansen Projektleder Side 2 af 15

25 FORCE IndholdsfoÊegnelse Resumé 1 Indledning 1.1 Formål 2 Resu tater Grænseværdi for koncentration i omgivelserne Resultatoversigt Kommentarer til resultaterne... 3 Data til OMl-beregning 3.1 Grundlag for OMl-beregningen Bilag A Beskrivelse af OML-multikildemodellen... Bilag B Udskrifter fra OML-modellen B 11 Bilag C Placering af virksomheden...15 Side 3 af 15

26 FORCE 1 Indledning FORCE Technology har i oktober L4 udførl en spredningsberegning for Hvidovre Midt. Adresse: Arnold Nielsens Boulevard 24 8,265 Hvidovre Beregningen er udført af: Knud Chrístiansen Rapporten er udarbejdet af: Knud Christiansen Beregningsparametre fremgår af kapitel 3 Beregningsresultatet gælder kun for de anvendte beregningsdata. 1.1 Formål Beregningerne skal anvendes i forbindelse med Hvidovre Kommunes miljøgodkendelse af varmecentralen. 2 Resultater 2.L Grænseværd for koncentration i omgivelserne Miljømyndighederne har fastsat grænseværdier for maksimal koncentration af forskellige stoffer i omgivelserne, På baggrund af emissionsgrænseværdier eller målte værdier af stofferne, der sendes ud fra anlægget, beregnes koncentration af stofferne i omgivelserne ved hjælp af OMl-modellen. Resultatet af beregningen skal sammenholdes med myndighedernes krav. Grænseværdien for maksimal tilladelig koncentration af ses itabel 1, jfr. Miljøstyrelsens vejledninger Parameter Enhed B-værdi1 Noz mg/m3,125 Soz m9/m3,25 co mg/m3 1 Tabel 1 Grænseværdier for bidragskoncentrationer i omgivelserne - B-værdier 2.2 Resultatovers gt Resultatudskriften fra beregningerne er vedlagt i Bilag B. Resultaterne er beregnede koncentrationer i omgivelserne. I Tabel 2 vises resultatet af beregningerne. 1 Mi østyrelsens vejledning ff.212 og M ljøpoekt ît. I252l2oo8 Side 4 af 15

27 FORCE Stof Vejledende grænseværdi (B-værdi) pglm3 Beregnet bidrag i omgivelserne Pglm3 Tabel 2 Noz Resultater af beregningerne r Kommentarer til resultaterne De beregnede værdier er væsentlig under grænseværdierne 3 Data t l OML-beregning Emissionerne vil bestå af NO*(nitrøse gasser), CO2(kuldioxid), SO2 (svovldioxid) og CO (kulmonooxid). SOz - emissionen stammer fra gasoliens indhold af svovl. Det maksimale svovlindhold i gasolie er fastlagt i særlig bekendtgørelse2. Indholdet i den leverede gasolie ligger dog i mange tilfælde under den maksimale grænse, De øvrige parametre er meget afhængige af forbrændingsprocessen I den følgende tabel 2 er vist de væsentligste forventede luftemissioner fra varmecentralen ved maksimal indfyret effekt på en kedel. Der findes seks kedler af samme størrelse, 2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 64 af 12. juni 14 om svovlindhold i faste og flydende brændsler Side 5 af 15

28 FORCE Parameter Enhed Kedel 1-6 Ydelse effektl MW 5r8 Virkningsgrad o/o 95 Indfyret effekt MW 6,1 Brændværdi MJ/kg 43 Brændselsforbrug kglh procent o/o 4, Røggasmængde, tør3 m3(n,t)/s v.4 o/o 2 1,85 Røggasmængde, tør3 m3(n,t)/h v.4 o/o Røggasmængde, fugtig6 m3(n,f)/h v.4 o/o Røggasmængde, fugtig6 m3(n,f)/s v.4 o/o 2 2,t NO*-em issionskoncent2 mg/m3(n,t) v.lo o/o 2 25 NO"-em issionskoncent2 mg/m3(n,t) v.4 o/o NO2-emission6 mg/sek. 358 CO-em issionskoncentrata mg/m3(n,t) v.io o/o 2 1 CO-em ission skoncentrat mg/m3(n,t) v.akt.o/o co mg/s 3s4 SOz- indhold i olie o/o r1 SOz-emission mg/s 284 Røggastemperatu12 oc 2 Bygningshøjdel Meter 7 Skorstenshøjde Meter 29 Dimension røgrør t Meter I,2x 1,2 Dimension røgrør 2 Meter 1,1 x 1,1 Ydre dimension Meter 1,8 x 1,8 (n,t) refererer til tør luft ved normaltilstanden C og 11,3 kpa (n,f) refererer til fugtig luft ved normaltilstanden C og 11,3 kpa t)oplyst af Dansk Brænder Service ') Mi østyrelsens vejledning nr.2l2ooi for eksisterende anlæg r) Udregnet efter følgende formel3 2221(zL - o/o oz) m3 (n,t) pr. kg brændsel 4) Emissionskoncentrat oner i Miljømin steriets bekendtgørelse nr.682 af 14.juîi 2Ol4 5) Ifølge vejledn ng N.2l2OO7 skal der kun regnes med halvdelen af emissionen af NO, jf. luftvejledning2 6) Udregnet efter følgende formel2 1, lQt - o/o oz) m3 (n, pr. kg brændsel Tabel 3 Inddata til OMl-beregn ngerne. 3 Mil østyrelsens vejledning nr. 217 Side 6 af 15

29 El --{ EA FORCE Når skorstenshøjden med forskellige emissioner skal vurderes, beregnes først spredningsfaktoren S. Stoffet med den største spredningsfaktor er dimensionerende for afkasthøjden. Spredningsfaktoren er defineret som kildestyrken G i mg/s af det pågældende stof divideret med B- værdien i mg/m3 for det samme stof. s[m3/s]- G[mg/s] B-værdi[mg/m3] S har dimensionen m37s og er udtryk for den luftmængde, som afkastet hveft sekund skal opblandes jævnt med for at blive fortyndet til B-værdien. De beregnede spredningsfaktorer ses itabel 4. Parameter Emission mg/s B-værdi mg/m3 Spredningsfaktor m3/s Noz 3s8, Soz 284, co Tabel 4 Spredningsfaktorer for stoffer i skorsten fra varmecentralen NO2 er dimensionerende for skorstenshøjden. Såfremt bidraget fra dette stof er mindre end grænseværdierne i omgivelserne, er bidraget af de andre stoffer også mindre end de respektive grænseværdier. Skorstenen har to øgrør. Det er forudsat, at der er koblet 3 kedler til hveft rcgrør Placeringen af virksomheden er vist i bilag C. Nærmeste afstand til skel er ca. 25 meter fra skorsten. Receptorhøjden er fastsat til 9 meter på grund af etageboliger i området. I bilag B har vi vedlagt data, som vi har anvendt til beregningerne. 3.1 Grundlag for OMl-beregningen En uddybende beskrivelse af grundlaget for OML-beregningen er vedlagt som Bilag A. Side 7 af 15

30 BilagA BeskrivelseafOML-multikildemodellen Modeþrundlag FORCE Technology har ved de spredningsmeteorologiske beregninger anvendt den såkaldte OML-multikildemodel, version 6. Ved beregningerne bruger modellen standardmeteorologiske datasæt for en ét års periode fra Kastrup i år Modellen regner på en tidsserie, timevis over et helt år. Resultatet er månedsvis opgjofte 99-percentiler på timebasis. Det er den største 99-percentil, der skal sammenlignes med de vejledende immissionsgrænseværdier (B -værdier). Modellen beregner virksomhedens bidrag i omgivelserne i op til 54 receptorpunker fordelt langs 36 radier (o, 1o,..., 35) i op til 15 afstande. Receptornettet er udlagt, så retningen angiver, hvor receptoren befinder sig. En påvirkning ved o betyder, at luften fra afkastet udbreder sig mod nord. Det vil sige, at vinden er sydlig. Beregningen bygger på en gaussisk fordeling, hvor modellen antager, at emissionen er normalfordelt. Modellen gennemregner anlæggene for drift i alle årets timer. Ved beregningerne med OMl-punktkildemodellen indlægger vi et koordinatsystem, så vi kan placere de enkelte kiher i forhold til hinanden. Koordinatsystemet er udlagt med orientering nord/syd for y-aken og vesvøst for x-aken. Vi ud regner de a ng ivne receptorafsta nde fra koordinatsystemets nu lpun kt. BygningshØjder Modellen korrigerer i beregninger for de bygninger, der har indflydelse på spredning af luften fra det pågældende afkast. Bygningseffekt medfører, at spredningen forøges som følge af turbulens fra bygningen, og at der kan forekomme nedsug af de udsendte luftmængde på bygningens læside. Modellen korrigerer med en generel bygningshøjde og en retningsafhængig bygningseffek. Begge korrektioner resulterer i andre koncentrationer tættere ved kilden i forhold til modelberegninger uden bygningsindflydelse. I den generelle bygningshøjde indgår bygningseffek for alle vindretninger, mens der i den retningsafhængige bygningshøjde indgår indflydelse fra bygninger i relevante retninger. KorreKionen aftænger af afstanden til bygningerne fra afkastet og bygningernes bredde set fra afkastet. Bygningerne bliver ikke medtaget i beregningerne som bygningskorrektion, hvis de er placeret længere væk fra afkastet end to gange bygningshøjden. Bygningerne medtages heller ikke i beregningerne, såfremt bygningshøjden er under en tredjedel af afkasthøjden. Terrænhøjder Det omkringliggende terræn har indflydelse på spredningen af luft fra et afkast. TerræneffeKens indflydelse på den maksimale 99 o/o-fraktil er ofte kun 5-1 /. Terrænets forløb i større afstande end ca. gange afkasthøjden er normalt uinteressant for de maksimalt forekommende koncentrationer. Hvis der er væsentlige variationer i terrænet inden for de beregnede afstande, medtager vi dem i beregningerne. Det er også af betydning, om virksomheden er placeret i by, på land eller ved vand. Den parameter, der tager hensyn til dette, kaldes ruhedsparameteren i beregningerne. Denne parameter beskriver terrænets aerodynamiske ruhed for beregningsområdet. I forbindelse med skorstenshøjdeberegninger i Danmark bruges Çpisk værdierne,1 m for landområde, henholdsvis,3 m for byområde. Den valgte ruhedsparameter i disse beregninger er vist i tabellen på sidste side. Side B af 15

31 ReceptorhØjder Vi fastlægger receptorhøjderne på baggrund af områdets karakter, herunder om der er bygninger inden for beregningsområdet, hvori der opholder sig mennesker gennem længere tid. Dette kunne ekempelvis være kontorbygninger eller etageboliger. Ved sådanne bygninger anvendes den højde, hvor det største bidrag forekommer som receptorhøjde. Ellers anvender vi normalt en receptorhøjde på 1,5 meter. Beregningsrcsultater Beregningsresultaterne er vist som en side med de størst fundne værdier i hele året i de op til 54 receptorpunkter. Resultatet af beregningen er værdier, der overskrides kortvarigt i 1 o/o af timerne i den mest belastede måned i et år med meteorologi som i standardåret Det kan ikke udelukkes, at der ved bestemte vejrsituationer forekommer hyppigere overskridelser. De beregnede værdier skal sammenlignes med grænseværdierne i omgivelserne. Disse grænseværdier er normalt B-værdierne, som er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2ll "Luftvejledningen" eller Miljøstyrelsens vejledning nr. 212 "B-værdivejledningen", Miljøstyrelsens supplement til B-værdivejledningen Miljøprojekt nr eller lugtgrænser som anført i Míljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder". Vedrørende lugt er emissionerne ved punktkilderne multipliceret me JOO(faktor 7,75) og med ffi(fattor Z,Ze) ved arealkildernes emission. Tallene bliver dermed 99-percentiler af minutværdierne på månedsbasis. Korrektionen skyldes at lugt vurderes i forhold til en midlingstid på 1 minut mod timemiddelværdier for de øvrige stoffer. Til de anvendte beregninger har vi brugt de forudsætninger, der er vist i tabellen på næste side. Side 9 af 15

32 ANVENDTE DATA TIL BEREGNINGERNE Receptornettet er udlagt i et polært koordinatsystem med centrum i skorsten Koncentrationer i omgivelserne beregnes i 15 cirkler omkring afkastet med radius 25, 5,75, 1, I25, L5,, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 meter. Parameter Enhed Værdi OML-model Version 6. Ruhedsparameter lml,3 Kote for virksomhed [m over DNN] Ca. 1 Generel bygningshøjde Im] Forskellige Retningsafheengig bygningshøjde Retning lol Affand lml Bygningshøjde lml Generel receptorhøjde Im] 9 Individuelle receptorhøjder Retning ti Afstand lml Receptorhøjde Iml Terrænvariationer Nej Ækvivalente kilder Nej Nedadrettede afkast Nej Vandrette afkast Nej Venti latio nsh ætte af kast Nej Side 1 af 15

33 Bilag B Udskrifter fra OMl-modellen Udskrevet; 2O74/8/1 kl. 9:4 Dalot 14/8/1 OML-Multi Pc-version L4224/6.I DCE - Nationalt center for Miljø 9 Energi, Aarhus Universitet Licens til FORCE Technoloqy, Park ÀlLé 345, 265 Brøndby Side 1 Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid) Start af beregninqen =?611 kl. I SÌut på beregningen (incl.) = 16L23f ki. 24 Meteorologiske data er fra: Kastrup Koordinat sys tem. oer er anvendt et Kfy-koordinatsysLem med x-akse mod øst (9 grader) og y-akse mod nord ( grader) Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Or.igo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systenet. Receptordata. RuhedsÌængde, z StØrste terrænhældning : :.3 m gracler Receptorerne er belj-ggende ned 1 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x, y:.,, og radierne (m) : ' I25. åå3:?33: Íå3: 333: å33: AlÌe terrmhøjder Alle receptorhøjder Al-le overflader er typenr. n 9. m, Side 11 af 15

34 Udskrevet: 14/8/1 ki. 9:4 Datot I4/O8/O1 OML-Multi Pc-version L4224/6.1 DCE - NationaÌt Center for Mi-Ljø og Energi, Aarhus Universilet side 2 Eorkortelser benyttet for kildeparametrene Punkt k i Ider Internt kildenumer Tekst Eil identificering af kilde X-koordinat for kilde [n] Y-koordinat for kil-de [n] Terrænkote for skorstensfod lml Skorstenshøjde over Eerræn [m] Temperatur af røggas IKelvin],/[Ce]-siusl volumenrengde af røggas lnormal n3/sek] Ydre diameter af skorstenstop [m] Indre diameter af skorstenstop [m] cenerel beregningsressig bygningshøjde In] Emission af slof nr. 'i' lgram/sek] Kildedata: Nr ID X Y HS T(C) 29.O O 2, VOf, DST DSO HB OO -t 6.3 r NOX Q ?4 Stot 2 Q2.. Stof 3 Q3.. Tidsvariationer i emissionetr fra punktkilder Enissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant Afledte kildeparame Ere ; Kilde nr I 2 Vertikal røggashastighed n/s Buoyancy flux (temisk løftl (omtrentlig) m4ls3 15, Der er inqen retningsafhængige bygninqsdata Side 12 af 15

35 Udskrevet; I4/8/1 k]. 9:4 Dato: 1418/? oml-multi Pc-version 14224/6.1 DCE - NaEionalt Center for MiljØ og Energi, Aarhus Universitet Sidè 4 NOX Perióde: 7611-?61231 (Bidrag fra alle kildet) Makslma af nánedìige 993-fraktiler (Bglro3) Retninq (qrader) r ? s 25 5 '75 1 r I' I't L L L218 2t r t L t 2LI19 2L32I 2LLT6 2IO I l 26 2' B 42 I9 l l t r A Afstand (m) B ' 't il B 't , 't 23 I't , t'l L'l 15 4B t6 14 4' L6 15 4s t7 1, L A L t l A t l8 t6 15 ) L ' 't 23 l l l L ll t9 lt lb L A lb L 18 L7 Maksiüum= 53.4? i afstand m og retning 26 qrader i måned 1 Side 13 af 15

36 UdskreveÈ; 14/8/1 kl. 9:4 DaLot 2OL4/O8/1 OML-MuIti Pc-version L4224/6,L Si.de 5 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus UniversiteE Benyttede filer. Følgende inputfiler Punktkilder..,... Meteorologi.,,...,. Receptorer. Beregninsopsætning, Følqende outputfil er benyteee. Resultater Beregning; Start kl S1ut kl er benyttel i beregninqerne: 9 38:36 ( ) 9:38:38 (7-8-14) C i \OML Data\Hvidovrenidt. ktd C : \OML Data\Kas 76l,3T.met c : \oùll Dâta\Hvidovrenidt. rct C: \O,tL_Data \Hvj.dovremidt. opt : C:\OML Data\Hvidovrenidt.log Side 14 af 15

37 Bilag C Placering af virksomheden \ o E o) at al, L ñ fl sf xi E+ slq F(O!t õ o^ E8 ol c (E! 5oc.s, (J' e E co Side 15 af 15

38 Bilag 5 Driftsrappofter for 13 FORCE

39 lndregulerings rapport Firma: Hv dovre Midt Arbejdets art: Eftersyn Adresse: Mail: Arnold Nilsens Boulevard Hvidovre Éir.p-Ê,.ll.ip.LÈ!L!!!G)-e.!)-rt. d[ r Dansk Br.ænden Ser.vice Lufthavnvej 29, 527 Odense N 1ll.: Brænder Fabr kat: Harlmann Styrlng: RAO 15.5d Drilt: 5675 timer TYPe: Nr.: Belastning H-unr PU B 11/ kg/h Forudluftnig al kedeh Sikkerhedstld startr Síkkerhedstld drift: s k. sek. sek. Oliemåler Brændværdi H unr Gasolie t/h KW / t/h VLT: Pr mæ. luftvagtl mbar Kedel 1 Fab ikat: Reck Sekundær lufüragt: mbar Typer RV RPgkanal: Kelle mbar Ydelse: KW Overkogl 11 c Last Clie UH Clielrvk Bar Olieiemo Co Lufttrvk før soiæld mbar Lufttrvk efter soiæld mbar Prìmær lufttrvk mbar Fvrbokslrvk mbar Røoafoano mbar Kedel trvldtemo Forbrændinosluft temd ozv" Røodas temd Sodlal Co oom NO oom Ved 17" 2 NOx mo/nm3 Ved 37^ 2 NOr mo/nm3 Røooastab Min Olierequlator er deïekt, afqiver forskellio oliemænode ved ny start. Mâx Flammeovervàonino ua Bemærkning: Indreguleret Dato: Servicelekniker Villyãledsen B cert f kat nr T1 o A) -t rtl

40 lndregulerings rapport F rmai Hvidovre Midt Arbejdets art: Eftersyn Adr sse: Mail: Arnold Nilsens Boulevard 26 2ô5 Hvidovre I!$!,"]r I!l A I q [!lpq) -e-þ q] cu t Densk Elr,ænden Senvice Lufthavnvej 29, 527 Odense N Tlt.: Brænder Fabr kat Typer Nr.: Belastning H-un: Kedel 2 Fabrikat: Hartmann PU B.11/ Reck kg/h Styr ngl Forudlufrnig af kedel: Sikkerhedstld staft: Sikkerhedstid drlft: Primær luftvagt: S kundær lultvagt: BAQ 15.5d sek. sek. sek, mbar mbar Drift OIiemåler: Brændværdi H un: Gasolie t mer t/h KW / l/h TYpe: Ydelse: RV KW Røgkanal: Kelle mbar Overkog: 11 c Lãst l\ili n Max Olie UH Olietruk Bar , Olìetemo Co Lufttrvk før soiæld mbar Lufltruk efter soiæld mbar l Primær hrfüruk mbar Fvrbokslrvk mhar Røoalaanq mbar U -4.O Kedel trvutemd 87 BO 79 7A 74 Forbrændinosluft temo o2/" Røooas lemo fodtal 21 5, , 'l Co oom NO odm Ved 1%2 NOx mo/nm Ved 3% 2 NOx mo/nmg ' Røqoastab 7 7 3, Flammeovervåonino ua Bemærkning: Olieregulator er ulæt ved høi lasl. : ñ I Indreguleret Dalo: &11-12 Servicetekniker VillyMadsøn B cert fikat nr z o ) ô -rm

41 3t t 2 lndregulerings rapport Firma Hvidovre Midt AÈeidets arts Ettersyn Adresse: fr{ail: Arnold Nilsens Boulevard Hvidovre l-e$ [e!, I d s!ßp! eiþg.,q( t E)ansk Elnænden Ser'V ce Lufthavnvej 29, 527 Odense N Tlt: Brænder Kedel 3 Last Olie UH Olìetrvk Bar Olielemo Co Fvrbokstrvk mbar Røoafaano mbar Kedel lrvk/temo Forbrændinosluft temo c2"/" Røooas lemo Sodlal Co oom NO odm Ved 1% 2 NOx mo/nm3 Vedgl"2 NOx mo/nms Røqqastab Fabr kat: Flammeovervàonino ua Type: Nr.: Belastn ng H-un: VLT: Fabrikat! Lufttrvk før soiæld mbar Types Ydelse: Lufllrvk slter sdiæld mbd Pr mær lufttrvk mbar Bemærkning I 154 1A ì O , ,6 SAACKE JL 6 vn1 DK kg/h Reck RV KW 75 ) ?o 4, Start undertryk i kedel -26 mbar , , '132 '1.8 7 B Styring: Forudluftn g af kede : S kkerhedstid start: Sikke hedstid drift: Primær luftvagt: Sekundær lufhragt: Røgkanal: I O â ,8 75 LFL ,5 2,5 <1 3 7 Kelle sek. sak. sek, mbar mbar mbar , g ,1 75 I 5,8 8, ,5 186 l D c.o 75 Drifr: Oliemåler: Brændv erdi H un: Overkog: Indreguleret Dato: Servicetekniker V llymadsên B cert fikat nr.8139 I 8. 8, -3,3 a7 4,5?2 ' timer 1139 uh Gasolie KW / l/h 11 C , ,1-4, ' i ñ r z o 6 ô ) l-t m

42 3t 1 2 lndregulerings rapport Firma: Arbejdets art: Hvidovre Midt Eftersyn Adresse: Mail: Arnold Nilsens Boulevard Hvidovre 1!i! þl jlö lri Ê! rrá[ ù Dansk Elnænden Senvice Lufthavnvej 29, 527 Odense N Tlf.: Brænder Fabr kat: Type: f{r.: Belastning H-un: SAACKE JL 6 vn1 DK kg/h Styr n9: Forudluftnig afkcdel: Sikkerhedstid st rt: Sikke hedstid d ift: LFL ,5 <2,5 <1 sek. sek. sek. D ift: Oliemåler: Brændværdi H un: Gasolie timer t/h KW / t/h Kedel 4 VLT: Fab ikat: Reck Pr mær lufrìragt: Sekund er lufrìrågt: 3 7 mbar mbar Typei RV Røgkanal: Kelle mbar Ydelse: 5814 KW Overkog: 11 C Last llie I /H 3lietrvk Bar 3lietemo Co Luftlrvk før soiæld mbar Lufttrvk efter soiæld mbar Pr mær lufttrvk mbar Fvrbokslrvk mbar Røoafoano mbar Kedel trvk-/temo Forbrændinõsluft temo 2% Røoqas lemo Sodlal Co oom NO DDm Ved 1% 2 NOx mo/nm3 Ved 3% 2 NOx moinms Røooastab Flammeovervåonino ua 'I ìt -, t\2 55-3, l :) Bemærkning: Slah undertryk i kedel -26 mbar 3 'I ô, ' ' O e 2î 4, O 83 5, c. 65 Indreguleret Dato: S rv cetekniker VillyMadscn B cert fikat nr a '16 ' ,3 86_ -4.5 t1 5.O 187 D I 8, O ô5 q 13, 87, -2.'l ,6 37,.o Ẉ T1 o A) l'l m

43 lndregulerings rapport Firma: Hv dovre Midt Adresse: Arnold Nilsans Boulevard Hvidovre þ Denak Elnænden Senvice Arbejdets art: Eftersyn Mail: l'e.tpqi!,"r-llrl]!11. rlhßì I t 9", dh Lufthâvnvej 29, 527 Odense N Tlt.: Brænder Fabrikat: SAACKE Styring; LFL D ift: 313 timer Type: l{.: Belastning H-un: JL 6 vn 1 DK kg/h Forudluftnig afkedel: S kkerhedstid Ftðrtl Sikkerhcdstid drift: 37,5 <2,5 <1 ssk. sek. s k, Ollemåler Brændværdi H un: Gasolie vh KW/l/h VLTr Pr mær lultvagt! 3 mbar Kedel 5 Fabr katl Reck Sekundæ lufrvagt: 7 mbar Type: RV Røgkanal: Kelle mbar Ydelse: KW OYerkog: 11 C Lâst Clie UH 3lìetruk Bar Clìetemo Co Lutttrvk før soiæld mbar Lufttrvk êtler soiæld mbar Primær luftlrvk mbar Fvrbokstrvk mber Røoafoano mhar Kedel lruk/lemn Forbrændinosluft lemo oz"k Røooas lemd 3odtal lo oom NO oom Ved 1% 2 NOx mo/nms Ved 3% 2 NOx mo/nmg Rødoaslab Flammeovervàonino ua Bemærkning: I 76 7, A il 'f ô mbar O -2.4 B ô,5 75 Indreguleret Dato: Servicetekniker VlilyMadsen B certifikat nr o , ñ I 6,3 84, l l '1 59 1,5 42 9,4 84, -1, rl ,1 75.T1 o A) ô m

44 lndregulerings rapport F rma: AÈejdets artl Hvidovre [/idt Eftersyn Ad essc: l,la l: Arnold Nilsens Boulevard Hvidovre ÉSÈer-ilìclsù utcòebo.dh dl o-.,=r Elnænden senvice Lufthavnvej 29, 527 Odense N Ttf.: B ænder Fabrikat: Type: Nr.: Belastning H-un: VLT: SAACKE JL 6 vn1 DK kg/h Styring: Forudluftnig af kedell Slkkerhedstld start: Sikkerhedstid drift: Primær luftiragt: LFL 1.s35 37,5 <2,5 <1 3 sek. sek. sek. mbar Drlfr: Oliemåler: Br endv erd H un: Gasolie timer t/h KW / t/h Kedel 6 Fabrikat Reck Sekundær lufüragt: 7 mbar Type: RV Rogkanal: Kelle mbar Ydelse: KW Overkog: r1 "c Lesl I 1 Clie UH Olietrvk Bar Olrelemo Co , Lufttrvk før soiaeld mbar Lufttrvk efter soiæld mbar Primær lufttrvk mbar Fvrbôkstrvk mbar Røoafoano mbar Kedel trvk/lemo Forhrænd noslutt temô )2% Røooas temo Sodtal Co oom , ,1 ô '141 t8 64-1, O -1 I 83 3.S 163 t l B3 3, O i NO oom Jh Ved oy" 2 NOx mo/nm3 Ved3"/"2 NOx mo/nm3 Røooastab /.b 1s Flammeoveruàonino ua Bemærkn ng Rélæ for sodsneol er låsi i trukker tilstand. Sodmàler luset ud d Start undertrvk i kedel -26 mbar 5 Indrequleret Dato: O9-lùm13 Servicetekniker V ilvrhdæn B cerl fikat nr T1 o ñ n m

Paamiut Varme- og nød-elværk. Vurdering af luftemissioner fra Paamiut Varme- og nød-elværk 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER

Paamiut Varme- og nød-elværk. Vurdering af luftemissioner fra Paamiut Varme- og nød-elværk 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER Notat Paamiut Varme- og nød-elværk Vurdering af luftemissioner fra Paamiut Varme- og nød-elværk 7. december 2015 Projekt nr. 22190 Dokument nr. 121810654 Version 1 Udarbejdet af LEC Kontrolleret af JVP

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Notat om beregning af lugtkumulation Nature Energy Månsson:

Notat om beregning af lugtkumulation Nature Energy Månsson: Notat om beregning af lugtkumulation Nature Energy Månsson: Lugtberegningerne for anlægget, beregnet vha. OML-Multi 6.01 for Nature Energy Månsson er baseret på emissioner fra tre afkast og et planlager:

Læs mere

Notat. NIMA A/S Falkenborgparken 18. februar 2015 : NIMA A/S. Christina Halck. Udarbejdet. Kontrolleret. Knud Erik Poulsen 1 INDLEDNING

Notat. NIMA A/S Falkenborgparken 18. februar 2015 : NIMA A/S. Christina Halck. Udarbejdet. Kontrolleret. Knud Erik Poulsen 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 NIMA A/S Falkenborgparken 18. februar 2015 Projekt: 10.2365.04 Til : NIMA A/S Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde

Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde Udgivelsesdato : 14. oktober 2008 Projekt : 40.4492.02 Udarbejdet : Knud Erik Poulsen Side

Læs mere

Vedr.: OML-beregninger Akafa

Vedr.: OML-beregninger Akafa Loos Scandinavia A/S Østergårdsvej 4 6372 Bylderup-Bov Att.: Kjeld P. Callesen sottrup@tdcadsl.dk Vor ref. HAP WH sag nr. 07057 Dato: Skanderborg, den 29. august 2007 Vedr.: OML-beregninger Akafa Der er

Læs mere

Bilag 19.1: OML luftforurening - Beregningsforudsætninger og scenarier

Bilag 19.1: OML luftforurening - Beregningsforudsætninger og scenarier Bilag 19.1: OML luftforurening - Beregningsforudsætninger og scenarier FEBRUAR 2012 AARHUS AFFALDVARME OML BEREGNING FOR BIOMASSEFYRET KRAFTVARMEVÆRK ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

OML-BEREGNING FOR LUNDEBJERGHØJ

OML-BEREGNING FOR LUNDEBJERGHØJ 40.2002.01 OML-BEREGNING FOR LUNDEBJERGHØJ SWECO DANMARK A/S CHRISTINA HALCK KNUD ERIK POULSEN Sweco Ændringsliste VER. DATO ÆNDRINGEN OMFATTER REVIDERET GODKENDT 0 10/10/17 - CHRH KNPU Sweco Granskoven

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

OML-beregning af CO + Støv

OML-beregning af CO + Støv OML-beregning af CO + Støv Data og formler til brug ved OML-beregning af CO og Støv fra flisfyringsanlæg 0,99 MW Se endvidere Bilag 1 - Data OML Oplysninger fra KEM Engineering Flisfyringsanlæg < 0,99

Læs mere

OML-lugt-beregninger for De Danske Gærfabrikker A/S

OML-lugt-beregninger for De Danske Gærfabrikker A/S OML-lugt-beregninger for De Danske Gærfabrikker A/S Bilag 11 til miljøansøgning Juli 2013 Udgivelsesdato : 18. juli 2013 Projekt : 40.8085.01 Udarbejdet : Christina Halck, Knud Erik Poulsen Kontrolleret

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW.

varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. Tillægsgodkendelse, Ændret anvendelse af gaskedel samt etablering af Low NOxbrænder på gaskedel Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 02-12-2013 Virksomhed Adresse Persievej 5 Postnummer og by Matrikulære oplysninger

Læs mere

OML-BEREGNINGER. Dansk Miljørådgivning A/S DAMSBOVEJ 20, 5492 VISSENBJERG SAGSNR: 2016-0665 DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S INDUSTRIVEJ 10A, 8680 RY

OML-BEREGNINGER. Dansk Miljørådgivning A/S DAMSBOVEJ 20, 5492 VISSENBJERG SAGSNR: 2016-0665 DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S INDUSTRIVEJ 10A, 8680 RY OML-BEREGNINGER LOKALITET: DAMSBOVEJ 20, 5492 VISSENBJERG KOMMUNE: ASSENS KOMMUNE REKVIRENT: STENA RECYCLING A/S SAGSNR: 2016-0665 RÅDGIVER: DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S INDUSTRIVEJ 10A, 8680 RY DATO: 31.

Læs mere

AvedØre Fjernvarme AmbA Rebslagerporten 125

AvedØre Fjernvarme AmbA Rebslagerporten 125 FORCE M ljøteknisk beskrivelse til brug ved ansøgning af miljøgodkendelse AvedØre Fjernvarme AmbA Rebslagerporten 125 Distributions-, spids og reservecentral RappoÉen er udarbejdet af FORCE Technology

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Rapport. Lemvig Biogas A.m.b.A. Kortlægning af lugtspredning. Bilag B. Februar Lars Kristensen Pillevej Lemvig. 24.

Rapport. Lemvig Biogas A.m.b.A. Kortlægning af lugtspredning. Bilag B. Februar Lars Kristensen Pillevej Lemvig. 24. Bilag B Sagsnr. 222824B-151-122/Rev.1 Rapport Lemvig Biogas A.m.b.A. Kortlægning af lugtspredning Februar 2015 Rekvirent: Lemvig Biogas A.m.b.A. Lars Kristensen Pillevej 12 7620 Lemvig Dato: Udført af:

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Februar 2OL4. Projekt nr.: 113-33053 Projektleder: Kasper Rovsing Olsen

Februar 2OL4. Projekt nr.: 113-33053 Projektleder: Kasper Rovsing Olsen FORCE Stengelsmoen avfallsanlegg, Alta Beregning af spredning af lugt til omgivelserne Februar OL RappoÉen er udarbejdet af FORCE Technology Projekt nr.: -5 Projektleder: Kasper Rovsing Olsen Prøvningsrapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Udredning af immission og deposition. Viborg Kraftvarmeværk. Kim Brinck BLY, RIBH (Rambøll) Dato 2013-07-05 VKV-001-3

NOTAT. 1. Indledning. Udredning af immission og deposition. Viborg Kraftvarmeværk. Kim Brinck BLY, RIBH (Rambøll) Dato 2013-07-05 VKV-001-3 NOTAT Projekt Kunde Notat Ny kedelcentral Viborg Kraftvarmeværk Udredning af immission og deposition Til Fra Kopi til Viborg Kraftvarmeværk Kim Brinck BLY, RIBH (Rambøll) 1. Indledning I forbindelse med

Læs mere

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene Novopan Træindustri A-S 29. februar 2011 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 11/38464 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Helle Kløcher Brevet sendes kun pr. e-mail til: Tlf.: 87 53 52 65 asm@novopan.dk Spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for oliefyret spids- og reservelastanlæg på Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia

Miljøteknisk redegørelse for oliefyret spids- og reservelastanlæg på Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia 22-09-2014 Sags id.: 14/7244 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS. Dorte Lindbjerg Miljøteknisk redegørelse for oliefyret spids- og reservelastanlæg på Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia 1. Ansøger Fredericia

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. BKN-Produktion A/S Langemosevænget Ørbæk

Teknik- og Miljøafdeling. BKN-Produktion A/S Langemosevænget Ørbæk Teknik- og Miljøafdeling BKN-Produktion A/S Langemosevænget 1 5853 Ørbæk Dato: 14-03-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/9087. Miljøgodkendelse af

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Ansøgning om miljøtilladelse til etablering af nyt 2,2 MW træpille fyret kedelanlæg ved Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Beskrivelse af OMLmodellens

Notat AARHUS UNIVERSITET. Beskrivelse af OMLmodellens Notat Beskrivelse af OML-modellens versioner Alment om OML modellen OML-modellen er en atmosfærisk spredningsmodel, der kan anvendes til at beregne udbredelsen af luftforurening ud til afstande på 10-20

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6.

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6. Miljøgodkendelse Ole Schleicher FORCE Technology VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler Tirsdag den 6. september 2011 Min baggrund 15 år på Junckers Industrier i Køge - Ansvarlig for alt

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1)

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1) BEK nr 1449 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen,

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 28152000 P-nummer 1016230843 Virksomhed Autonord v/mohammad Reza Sakhizada Adresse Randersvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

SCENARIEBEREGNINGER TIL BRUG FOR NY LUGTVEJLEDNING FOR VIRKSOMHEDER

SCENARIEBEREGNINGER TIL BRUG FOR NY LUGTVEJLEDNING FOR VIRKSOMHEDER SCENARIEBEREGNINGER TIL BRUG FOR NY LUGTVEJLEDNING FOR VIRKSOMHEDER Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 53 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Oktober 2015 Åbningstider Mandag-torsdag 10-15 Fredag 10-14 Telefontider Mandag-onsdag 08-15 Torsdag 10-17 Fredag 08-14 VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

Bilag 5 VOC 2. OML-beregninger for malekabine på Pilvads nye maskinværksted, Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg. d. 15-4-2014

Bilag 5 VOC 2. OML-beregninger for malekabine på Pilvads nye maskinværksted, Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg. d. 15-4-2014 d. 15-4-2014 Bilag 5 VOC 2 OML-beregninger for malekabine på Pilvads nye maskinværksted, Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg Eksisterende produkter (Glasurit): VOC er dimensionsgivende (sammenholdes med

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Dansk Overflade Teknik A S. Tillægsgodkendelse af afkast

Dansk Overflade Teknik A S. Tillægsgodkendelse af afkast Dansk Overflade Teknik A S Tillægsgodkendelse af afkast Dansk Overflade Teknik A S Nyborgvej 29 5863 Ferritslev Odense J.nr. MST- 1270-00001 Ref. Maljs/sulvi Den 9. marts 2011 Tillægsgodkendelse af afkast

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.12.2015 CVR-nummer 14773908 P-nummer 1012405533 Virksomhed TDC Adresse Sletvej 30 Postnummer og by 8310 Tranbjerg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.12.2015 CVR-nummer 27071708 P-nummer 1009767920 Virksomhed CP Auto Teknik V/Carsten Pedersen Adresse Møgelgårdsvej

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17-09-2015 CVR-nummer 30726014 P-nummer 1013479387 Virksomhed P. S. Industrilakering A/S Adresse Industrivej 22

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.10.2015 CVR-nummer 36450819 P-nummer 1001745715 e-doc journal nr. 3/020932 Virksomhed Adresse Postnummer og

Læs mere

OML-lugtberegning for den ønskede svineproduktion.

OML-lugtberegning for den ønskede svineproduktion. Faxe Kommune MILJØRÅDGIVNINGEN Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Sorø d. 24. juni 2014 CVR 31 12 39 92 info@gefion.nu www.gefion.nu OML-lugtberegning for den ønskede svineproduktion. Hermed fremsendes

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Virksomheder J.nr. MST-1270-01157 Ref. metho/tasme Den 4. april 2014 MILJØGODKENDELSE For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Matrikel nr.: 20 t Skovsgård CVR-nummer: 25177509 P-nummer:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.02.2016 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1020750223 e-doc journal nr. 13/020838 Virksomhed Harlev Halmværk Adresse

Læs mere

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. 1 Til Struer Kommune Hermed oplysninger til vurdering af eventuel miljøgodkendelsespligt (vurdering af eventuelt listepunkt) af Bang & Olufsens eksisterende energiproducerende anlæg. For overskuelighedens

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. BEK nr 808 af 25/09/2003 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer

Læs mere

Induflex A/S. Laserskæring akryl Måling af emissioner til luften og spredningsberegning med OML modellen. Akkrediteret rapport nr.

Induflex A/S. Laserskæring akryl Måling af emissioner til luften og spredningsberegning med OML modellen. Akkrediteret rapport nr. úonrunx fégf Rog,n 5l FORCE TECHNOLOGY Induflex A/S Laserskæring akryl Måling af emissioner til luften og spredningsberegning med OML modellen Akkrediteret rapport nr. : l-f4-31239 Målinger udføft ijanuar

Læs mere

Regulering af luftemissioner fra krydstogtskibe og færger i havn

Regulering af luftemissioner fra krydstogtskibe og færger i havn Rapport nr. 58-2011 Regulering af luftemissioner fra krydstogtskibe og færger i havn Knud Christiansen Januar 2011 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Møllevænget 11, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-27-15 Dato: 2. maj 2016 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

tons pr. dag. G201. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbiner og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW.

tons pr. dag. G201. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbiner og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW. Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00326 Ref. Anjro/haskr Den 8. juli 2010 MILJØGODKENDELSE For: Skjern Papirfabrik A/S Birkvej 14, 6900 Skjern Matrikel nr.: 3 al m.fl. Vester Birk, Skjern Jorder

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.10.2015 CVR-nummer 50809617 P-nummer 1003095933 Virksomhed Frits Halvorsen A/S Adresse Jens Olsens Vej 21 Postnummer

Læs mere