Ny vandplanlægning i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny vandplanlægning i Danmark"

Transkript

1 Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces

2 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN Hæftet findes i PDF-udgave på

3 3 Forord Danmark og de øvrige EU-medlemslande vedtog i 2000 det såkaldte vandrammedirektiv. Direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i år Derfor skal Danmark og de andre EU-lande gennemføre en målrettet vandplanlægning for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Målet om god tilstand betyder, at vandløbene, søerne og den kystnære del af havet skal rumme gode livsbetingelser for dyr og planter. Menneskelige påvirkninger må kun føre til mindre afvigelser i forhold til, hvad man kunne finde ved uberørte forhold. For grundvand betyder det, at vandindvindingen på længere sigt ikke må overstige grundvandsdannelsen, og at grundvandet skal have en god kemisk kvalitet. Denne pjece skal ses som et slags forhåndsvarsel om, hvad der kommer til at ske. I pjecen orienterer Miljøministeriet og amterne, der er vanddistriktsmyndighed frem til 1. januar 2007, om det kommende arbejde. Du kan i den forbindelse læse, hvornår du vil blive indbudt til at komme med bidrag. I Danmark vil arbejdet med opfyldelsen af vandrammedirektivets krav helt naturligt bygge videre på den store vandmiljøindsats, som vi har gennemført siden midten af 80 erne. Miljøtilstanden i vores vandområder bliver løbende forbedret, blandt andet fordi vi har gennemført tre vandmiljøplaner, og fordi amterne gennem mange år har arbejdet for at realisere regionplanernes målsætninger for vandområderne. Arbejdet for opfyldelsen af direktivets krav vil ligeledes ske med den størst mulige koordinering til arbejdet med beskyttelsen af Danmarks særligt beskyttede naturområder Natura 2000-områderne. Dette arbejde beskrives nærmere i pjecen: Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. Vandrammedirektivets bestemmelser er overført til dansk lovgivning med miljømålsloven. Miljømålsloven beskriver den arbejds- og planlægningsproces, som skal gennemføres for at nå målet om god tilstand i både overfladevand og grundvand. Der er tale om en proces, hvor offentligheden af flere omgange inviteres til at bidrage med forslag og kommentarer. Jeg håber, at denne pjece om den nye vandplanlægning i Danmark vil blive startskuddet til en aktiv og gavnlig dialog mellem myndighederne, interesseorganisationer og private om, hvordan vi i fællesskab kan nå de fastsatte mål for de danske vandområder. Miljøminister Connie Hedegaard

4 4 Vandplanlægningens overordnede mål: God tilstand i år 2015 EU s vandrammedirektiv, der er gennemført i dansk lovgivning med miljømålsloven, fastsætter en række konkrete miljømål: Forringelser af overfladevandet og grundvandets tilstand skal forebygges. Hvor tilstanden allerede er forringet, skal der foretages forbedringer. Vandøkosystemernes tilstand skal forbedres. Det generelle mål er, at alle vandforekomster senest i december 2015 skal have opnået mindst god tilstand, dog med mulighed for at anvende undtagelsesbestemmelser, jf. nedenfor. Visse overfladevandområder, der har undergået væsentlige fysiske forandringer, fx havne, kan under særlige omstændigheder udpeges som stærkt modificerede. Miljømålet for sådanne vandområder er et godt økologisk potentiale. Indsatsen mod forurening skal styrkes. Udledningen, emissioner og tab af farlige stoffer skal standses eller udfases efter reglerne i ny EU-lovgivning. Enhver væsentlig og vedvarende opadgående tendens i koncentrationen af et hvilket som helst forurenende stof i grundvandet skal vendes. En bæredygtig vandanvendelse baseret på langsigtet beskyttelse af de tilgængelige vandresurser skal fremmes. I EU regi arbejdes der i øjeblikket med at sikre sammenlignelighed af miljømål på tværs af landegrænserne. Dette arbejde forventes afsluttet i 2. halvår af Mulige fravigelser Ved godt økologisk potentiale forstås, at der accepteres svage ændringer i værdierne for de relevante biologiske kvalitetselementer i forhold til, hvad der maksimalt ville kunne opnås i det pågældende vandområde med den aktuelle ændrede menneskeskabte fysiske udformning. Fristen for opfyldelsen af vandrammedirektivets og miljømålslovens miljømål kan fraviges under særlige omstændigheder. Hvis et konkret vandløb, en sø, et kystnært havområde eller en grundvandsforekomst er så påvirket af menneskelige aktiviteter, at det vil være uoverkommeligt eller uforholdsmæssigt dyrt at opfylde miljømålene, skal det på det konkrete grundlag overvejes, om der er særlige omstændigheder der gør, at der kan fastsættes mindre strenge mål for de pågældende områder. Der pågår drøftelser i EU regi om anvendelsen af mindre strenge miljømål. Fristen for opnåelse af miljømålene kan fx under særlige omstændigheder udsættes i op til 12 år. Også for denne undtagelse arbejdes der i EU regi med en afgrænsning af anvendelsen.

5 5 De nye vandplaner og inddragelsen af offentligheden Det helt centrale instrument til at nå miljømålene for vandløbene, søerne, kystvandene og grundvandet er vandplanen. Med miljømålsloven opdeles Danmark fra 1. januar 2007 i 4 vanddistrikter. For hvert af disse distrikter skal der nu udarbejdes og vedtages en vandplan med tilhørende indsatsprogram. De første danske vandplaner skal foreligge endeligt vedtaget den 22. december 2009.Vandplanerne udarbejdes af Miljøministeriets 7 decentrale miljøcentre. Vandplanen skal omfatte en periode på 6 år. Vandplanlægningen består af følgende elementer: 1. Udarbejdelse af en basisanalyse. 2. Udpegning af særlige beskyttelsesområder. 3. Offentliggørelse af et arbejdsprogram for tilvejebringelse af vandplanen med tilhørende tidsplan og en redegørelse for høringsprocessen. 4. Indkaldelse af forslag og ideer fra andre myndigheder, organisationer og private med 6 måneders høringsfrist. 5. Udarbejdelse af en oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses. Oversigten sendes i offentlig høring i 6 måneder. 6. Udarbejdelse af udkast til vandplan med tilhørende indsatsprogram og udsendelse af forslaget i offentlig høring i 6 måneder. 7. Udarbejdelse og vedtagelse af de endelige vandplaner med indsatsprogrammer. Efter vedtagelsen af vandplanen udarbejder hver kommune en handleplan for, hvordan kommunen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet inden for kommunens geografiske område på land og den kystnære del af vanddistriktet. Natura 2000-planer Miljøministeriets 7 decentrale centre ligger i Roskilde, Nykøbing Falster, Odense, Ribe, Århus, Ålborg og Ringkøbing. Sideløbende med vandplanerne har vi i Danmark besluttet, at der også skal udarbejdes 6-årige planer for de såkaldte Natura 2000-områder. Natura 2000-planlægningen og vandplanlægningen skal koordineres i størst muligt omfang. Natura 2000-planerne og arbejdsproccessen med offentlige høringer herom er nærmere beskrevet i pjecen: Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. Natura 2000-pjecen offentliggøres parallelt med denne pjece om vandplanlægningen.

6 6 Så langt er vi nu Basisanalyser og udpegning af særlige beskyttelsesområder Basisanalyserne er et af de bærende elementer i vandplanlægningen. De kommende vandplaner og indsatsprogrammer, der skal udarbejdes for at nå miljømålene, vil udover at være baseret på overvågning - hovedsagelig blive baseret på den information, som er blevet tilvejebragt med basisanalysen. I Danmark har vi opdelt basisanalysen i to dele, hvoraf den første del er rapporteret til EU-kommissionen i september 2005, mens den anden del blev rapporteret juli i Basisanalyserne er udarbejdet af amterne, som i første del har foretaget en kortlægning af vandforekomsterne og af de kilder, der påvirker dem, mens der i den anden del foretages en vurdering af risikoen for, at vandforekomsterne ikke vil kunne opnå de gældende regionplaners målsætninger inden Du finder basisanalyserne, rapportering til EU m.m. på: Amterne blev i miljømålsloven fra 2003 udpeget som vanddistriktsmyndigheder, der både skulle udarbejde basisanalyserne og efterfølgende også vandplanerne. Med kommunalreformen og amternes nedlæggelse er det pr. 1. januar 2007 miljøministeren, der er vanddistriktsmyndighed, og antallet af vanddistrikter er reduceret fra 13 til 4. Udpegningen af de særlige beskyttelsesområder er i denne første planperiode dels sket i amternes regionplaner, dels i basisanalyserne. De særlige beskyttelsesområder er områder udpeget som drikkevandsforekomster, områder udpeget som skaldyrvande, områder udpeget som badeområder, næringsstoffølsomme områder og relevante internationale naturbeskyttelsesområder. Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces Vandrammedirektivets og miljømålslovens krav om offentliggørelse af et arbejdsprogram med tidsplan og redegørelse for høringsprocessen er opfyldt med offentliggørelsen af denne pjece. Udkast til dette arbejdsprogam har været i høring i et halvt år og blev afsluttet den 20. juni 2007.

7 7 Næste skridt Idefasen og oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver Med kommunalreformen nedlægges amterne, og miljømålsloven blev som følge heraf ændret i Folketinget besluttede i den forbindelse, at vandplanlægningen skal indledes med en idefase. Med idefasen lægges der op til en bred inddragelse af offentligheden på samme måde som offentligheden hidtil har været indbudt til at bidrage til amternes regionplanlægning. Idefasen er udtryk for et politisk ønske om, at kommunerne, de 5 nye regioner, borgerne og interesseorganisationer får mulighed for at komme med indspil til den statslige vandplanlægning så tidligt i processen som muligt. Det er Miljøministeriets decentrale miljøcentre, der står for gennemførelsen af idefasen. Idefasen indledes senest den 22. juni 2007 og varer i 6 måneder. Som startskud til debatten offentliggør centrene inspirationsmateriale om den kommende vandplanlægning og indkalder forslag og ideer. Som bilag for vandplanlægning til materialet vil man også finde arbejdsprogrammet og tidsplanen for vandplanlægningen samt et resume af amternes basisanalyser. Samtidig offentliggøres en oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver. I oversigten identificeres de søer, vandløb, kystvande og grundvandsforekomster, hvor der formodentlig er et særligt behov for at iværksætte initiativer til forbedring af miljøtilstanden. Der vil først og fremmest være tale om de vandområder, hvor amterne i deres basisanalyser har vurderet, at miljømålet om god tilstand ikke vil kunne nås i Oversigten vil herudover bygge på overvågningsresultater, regionplanerne, vandressourceplanlægningen og de kommunale vandforsynings- og spildevandsplaner. Oversigten over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver må betragtes som foreløbig. Den helt konkrete fastlæggelse af indsatsbehovet afventer, at EU i løbet af 2007 udmelder målene, der bl.a. definerer god tilstand.

8 8 Forslag til de første vandplaner Forslag til de første vandplaner for Danmarks 4 vanddistrikter skal offentliggøres senest den 22. december Forslagene vil herefter være fremlagt i offentlig høring i 6 måneder. Det forventes, at planerne vil blive udarbejdet således, at man kan forholde sig til problemerne i sit lokalområde. De forslag til vandplaner, der fremlægges ved udgangen af 2008, vil bl.a. bygge på de forslag, som er indkommet i forbindelse med idefasen. Der er herudover formelle krav til vandplanernes indhold. Disse krav fremgår af miljømålslovens bilag 2 (link). Vandplanen skal bl.a. indeholde: En sammenfatning af basisanalysen. Oplysning om beliggenhed af de beskyttede områder. En udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser. Kort over oprettede overvågningsnet. Kort, der viser tilstanden for overfladevand (økologisk og kemisk), grundvand (kemisk og kvantitativt) og beskyttede områder. Miljømål for overfladevand, grundvand og beskyttede områder. Et indsatsprogram for hvordan målene skal nås. En redegørelse for hvordan offentligheden har været inddraget i arbejdet, og hvilke resultater dette har givet, herunder ændringer i planen. Et af de 4 vanddistrikter er internationalt, da distriktet geografisk dækker både dansk og tysk område. Udarbejdelsen af denne vandplan skal derfor koordineres med de tyske miljømyndigheder. Vanddistrikternes geografiske afgrænsning: Vanddistrikter med angivelse af vanddistriktsmyndighed Afgrænsning af vanddistrikter med hensyn til økologisk tilstand og økologisk potentiale. Omfatter tillige områder, der er påvirket af spildevandsudledning fra land, selv om områderne ligger uden for den viste grænse. Afgrænsning af vanddistrikter med hensyn til kemisk tilstand Vandistrikter 1 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2 Vanddistrikt Sjælland 3 Vanddistrikt Bornholm 4 Internationalt vanddistrikt

9 9 Særligt om miljømål Vandplanen sætter mål for den tilstand, der skal nås inden udgangen af 2015 i de forskellige vandområder. Det er fx mål om det maksimale indhold af visse forurenende stoffer, mål for hvor mange alger, der må være i en sø og dermed mål for, hvor klart vandet skal være. Miljømålene i vandplanerne fastsættes på baggrund af kvalitetskrav, som miljøministeren fastsætter i en bekendtgørelse til brug for miljøcentrenes arbejde. Bekendtgørelsen vil blive udstedt, når EU i løbet af 2007 udmelder målene (definerer god tilstand ). Målene i vandplanerne skal være i overensstemmelse med bekendtgørelsen og dermed EU s miljømål. Hvis målene fraviges for visse vandområder i vandplanen, skal planen suppleres med oplysninger om og begrundelser for de tilfælde, hvor der er fastsat strengere eller mindre strenge miljømål. Der skal ligeledes gives oplysninger om og begrundelser for tilfælde, hvor overfladevandområder er udpeget som kunstige eller stærkt modificerede, samt for tilfælde hvor tidsfristen for at nå miljømålene er forlænget ud over tidsfristen Der arbejdes i øjeblikket med nærmere at definere anvendelsen af bestemmelserne om kunstige eller stærkt modificerede vandområder. Særligt om indsatsprogrammet Indsatsprogrammet er en integreret del af vandplanen. Programmet skal indeholde de foranstaltninger, der skal gennemføres i vanddistriktet for at nå miljømålene. I den forbindelse skal det bl.a. også oplyses, på hvilket grundlag prioriteringen af målene er foretaget. Indsatsprogrammet skal herudover indeholde retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser med betydning for beskyttelsen af vand, der kan meddeles. Målet hermed er at beskytte, forbedre og restaurere alle vandforekomster, samt at beskytte og forbedre de såkaldt kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder. Indsatsprogrammet skal endelig indeholde en økonomisk analyse med henblik på at vurdere den mest omkostningseffektive kombination af foranstaltninger. Miljøministeren udsteder en bekendtgørelse med nærmere regler om indsatsprogrammets indhold. Foranstaltninger, som er indeholdt i et indsatsprogram, skal første gang være iværksat senest den 22. december 2012.

10 10 Vandplan og den kommunale handleplan Når der er taget stilling til de høringsvar, der er indkommet til forslagene til vandplaner for de 4 danske vanddistrikter, kan første generation af de nye vandplaner færdiggøres og offentliggøres. Det er et krav i miljømålsloven og vandrammedirektivet at de første vandplaner skal foreligge i endelig form senest den 22. december Kommunalbestyrelserne skal herefter udarbejde hver deres handleplan for, hvordan vandplanen og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. De enkelte kommuners forslag til den kommunale handleplan skal offentliggøres senest et halvt år efter vandplanens offentliggørelse. Der skal samtidig fastsættes en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod forslaget. Kommunalbestyrelsen vedtager handleplanen endeligt senest 1 år efter vandplanens offentliggørelse. Denne frist kan dog forlænges i op til 3 måneder, hvis kommunalbestyrelsen efter forslaget til handleplan har været i offentlig høring foretager så omfattende ændringer af planen, at der reelt foreligger et nyt forslag til handleplan, og en ny høringsperiode derfor skal gennemføres. Miljøministeren udsteder en bekendtgørelse med nærmere regler om handleplanens indhold.

11 11 Samlet tidsplan for arbejdet med vandplanerne Basisanalyser Senest 22. december 2004 Arbejdsprogram og tidsplan for processen med udarbejdelse af vandplanerne Offentliggøres senest 22. december 2006 Idefasen indledes Materiale offentliggøres senest 22. juni 2007 Oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver Forslag til vandplaner Endelige vandplaner offentliggøres Forslag til kommunale handleplaner Endelige kommunale handleplaner Iværksættelse af foranstaltninger i indsatsprogrammerne Offentliggøres senest 22. juni 2007 Offentliggøres senest 22. december 2008 Senest 22. december 2009 Offentliggøres senest 22. juni 2010 Offentliggøres senest 22. december 2010 (+ evt. 3 måneder) Senest 22. december 2012 Opfyldelse af miljømål 22. december 2015 Ultimativ frist for opfyldelse af miljømål efter 2 x 6 år fristforlængelse 22. december 2027 Høringsfrist: 6 måneder Høringsfrist: 6 måneder Høringsfrist: 6 måneder Høringsfrist: 6 måneder Høringsfrist: 8 uger

12

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Vandplan 2010-2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2010-2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2010-2015 Limfjorden Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan Hovedvandopland Limfjorden. Kolofon Titel: Vandplan 2010 2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden Offentlig høring, juni 2013 Vandplan Hovedvandopland Limfjorden. Kolofon Titel: Vandplan 2010 2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Arbejdspapir Deloitte Business Consulting A/S 2014 Indhold 1. Introduktion 2. Den reguleringsmæssige

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Temadag om vand og natur. Forår 2007

Temadag om vand og natur. Forår 2007 Temadag om vand og natur Forår 2007 Vær med fra starten I Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere