Lille Vildmose. Læsø. Nationalparker i Danmark? Mols Bjerge. Møn. Nordsjælland. Vadehavet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lille Vildmose. Læsø. Nationalparker i Danmark? Mols Bjerge. Møn. Nordsjælland. Vadehavet"

Transkript

1 ... MILJØMINISTERIET Lille Vildmose Læsø Nationalparker i Danmark? Mols Bjerge Møn Nordsjælland Thy Vadehavet

2 De syv pilotprojekter Thy Lille Vildmose Læsø Nordsjælland Mols Bjerge Vadehavet Møn

3 Forord Det er med stor glæde, at jeg i dag kan udpege Læsø som marint pilotprojekt og samtidig præsentere det endelige hold af pilotprojekter for nationalparker. Formålet med eventuelle nationalparker i Danmark er at styrke naturværdierne, at forbedre de rekreative udfoldelsesmuligheder og at sikre de kulturhistoriske værdier. Det skal alt sammen ske under hensyn til de forskellige landskabs- og naturforhold og på et helt overvejende frivilligt grundlag. Det danske landskab er et brugslandskab uden de store uberørte naturområder, som vi kender fra lande med vidtstrakte, øde naturområder. Det bliver derfor en central opgave at definere en dansk nationalpark, hvor der både er plads til jordbrug, til vilde dyr og planter og til rekreativ udfoldelse. Det er for at få afklaret, hvordan vi gør i praksis, at vi starter med pilotprojekterne. Regeringen har afsat 20 mio kr., og Friluftsrådet har stillet et tilsvarende beløb til rådighed af tipsmidlerne, så vi nu har fået igangsat følgende 7 pilotprojekter: Lille Vildmose, Læsø, Mols Bjerge, Møn, Nordsjælland, Thy og Vadehavet. Jeg vil samtidig nedsætte en national følgegruppe, som skal følge arbejdet i pilotprojekterne og komme med anbefalinger til modeller for en dansk nationalpark. Dialog og samarbejde bliver helt afgørende for at nå frem til et godt resultat, som alle kan bakke op om. Jeg skal derfor opfordre alle til at tage aktiv del i debatten i de 7 udpegede pilotprojekter. Hans Christian Schmidt

4 Nationalparker i Danmark? Skal vi have nationalparker i Danmark og i givet fald, hvordan skal de oprettes, udvikles og forvaltes? Er det den bedste måde at styrke naturen og sikre kulturmiljøerne? Hvordan kan vi øge mulighederne for oplevelser i naturen og samtidig beskytte den? De spørgsmål og mange flere skal syv forskellige pilotprojekter syv forskellige steder i landet undersøge. 20 mio. kr. er afsat af regeringen Friluftsrådet støtter med 20 mio. af tips- og lottomidlerne Bidrag fra amter og kommuner Lokal styregruppeformand er udpeget af miljøministeren Sekretariat ledes af Skov- og Naturstyrelsen ved det lokale skovdistrikt i samarbejde med amter og kommuner Pilotprojekterne skal udmunde i en rapport inden 1. juli Rapporten skal redegøre for vision, indhold og afgrænsning af en eventuel nationalpark. Der skal gennemføres undersøgelser af natur, friluftsliv og kulturmiljø, ligesom de samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske konsekvenser af eventuelle nationalparker skal belyses. Den Nationale Følgegruppe Formand udpeget af ministeren Særlig udpegede Styregruppernes formand Repræsentanter fra erhverv, interesseorganisationer og ministerier Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Kontorchef Henrik Knuth-Winterfeldt eller Jakob Harrekilde Jensen, Læs mere på

5 Højmosen i Lille Vildmose er den største intakte højmose i Vesteuropa. Ca ha er ved at blive fredet. Lille Vildmose vil derefter indeholde Danmarks største fredning. Skovene og moserne i Tofte og Høstemark har været indhegnede og beskyttede og de rummer mange sjældne planter og dyr. Foto: Ole Malling Pilotprojekt Nationalpark Lille Vildmose Udpeget: 8. april 2003 Formand: Viceamtsborgmester Niels Kristian Kirketerp, Nordjyllands Amt Område: Høstemark og Tofte, samt andre rester af den oprindelige højmose. Desuden Mulbjergene og kysten mod syd. 9 arbejdsgrupper med emnerne: Planlægning, naturforvaltning, naturgenopretning, udsætning af store dyr, Friluftsliv og turisme, markedsføring og information, Vildmosecentret, fremtidig finansiering, og mobilisering af lokale initiativer Op mod 200 mio. kr. er investeret i området med det formål at beskytte natur og udvikle friluftsliv og formidling. Størstedelen af dette beløb omfatter Aage V. Jensens Fondes erhvervelse af værdifulde naturarealer. Ca ha er fredet i Lille Vildmose og området udgør dermed Danmarks største fredning. Fra områdets 4 fugletårne kan man blandt andet opleve kongeørne, og en mængde andre både almindelige og sjældne fugle. Sekretariat Buderupholm Statsskovdistrikt Møldrupvej Skørping Tlf Fax Ole Jappe, Kongeørnen yngler i Danmark kun i Lille Vildmose. Rigelig føde, fred og ro har givet de fredede og truede fugle optimale muligheder. I år har der været to ynglende kongeørnepar i Lille Vildmose. Foto: Niels Lisborg Dahlin

6 Skjult under havets overflade udgør stenrev og de unikke boblende kalksøjler levesteder for et rigt dyreog planteliv. Den tætte algevækst på stenrevene er den mest artsrige i danske farvande med sjældne arter som fx Fliget havbånd og flere arter af søpindsvin. De lavvandede områder med grunde, rønner og holme gør desuden farvandet ved Læsø til en vigtig raste- og yngleplads for hav- og vandfugle. Læsøboerne har i generationer levet i pagt med naturen, hvilket har sat spændende kulturelle spor. Foto: Skov- og Naturstyrelsen Pilotprojekt Nationalpark Læsø Udpeget: 17. februar 2004 Formand: Offentliggøres på pressemødet Område: Havet omkring Læsø samt selve øen. Nordre Rønner. Her er der gode muligheder for at dykke, for kajaksejlads og iagttagelse af fugle Traktortur ad ebbevejen til Hornfiskrøn Østøen, hvor man kan få et kig ind i Bovet- og Knotten Vildtreservat Kulturhistoriske mål som fyret på Nordre Rønner, Læsø Saltsyderi og Tanggården ålegræs på taget Sekretariat Nordjyllands Statsskovdistrikt Sct. Laurentiivej Skagen Tlf Fax Henrik Wichmann, Jomfruhummeren udgør den vigtigste indtægtskilde for lokalsamfundet på Læsø. Den fanges først og fremmest med trawl og udgør 80% af fiskeriomsætningen. Det øvrige fiskeri omkring Læsø udgøres dels af almindelige fiskerarter, men også eksotiske arter som blæksprutter, havtaske, knurhane og multe. Foto: Skov- og Naturstyrelsen

7 Mols udgør et dramatisk og geologisk, natur- og kulturmæssigt enestående landskab, der opløses i bugter og vige mod syd. Mols rummer flere store fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder. Det mest besøgte område er Mols Bjerge. Foto: Skov- og Naturstyrelsen Pilotprojekt Nationalpark Mols Bjerge Udpeget: 8. april 2003 Formand: Borgmester Jørgen Brøgger, Ebeltoft Kommune Kerneområder: Mols Bjerge, Kalø Gods og Stubbe Sø-området, Kobberhagehabitatområdet og de fredede områder ved Isgård og Jernhatten Der er nedsat fem arbejdsgrupper, der arbejder med: Natur, Kultur, Erhverv, Friluftsliv og Agenda 21 (bæredygtig udvikling). Rekreativt fristed for regionens store byer, og de seneste årtier også et yndet turistmål for udenlandske gæster. Mols Bjerge Kalø Gods og slotsruin Jernhatten Isgård Stubbe Sø Sekretariat Fussingø Statsskovdistrikt Vasevej Randers Tlf Fax Pernille Månsson, Møllerup Gods Poskær Stenhus Ebeltoft bl.a. Fregatten Jylland Badestrandene Kalø Slotruin (1313) Og også de velbevarende landsbykirker og herregårde er iøjnefaldende kulturhistoriske pejlemærker ligesom de mange stengrave og markante gravhøje fra bronzealderen. Foto: Skov- og Naturstyrelsen

8 Kridtklinter som Møns er et sjældent, dramatisk og fascinerende syn. Den 8 km lange klint, der blev dannet for ca. 75 mio. år siden og skubbet op af isen for ca år siden, er rig på fossiler, bl.a. vættelys, søpindsvin og østersskaller. Det store område omkring den skaber et unikt fundament for et varieret og sjældent dyre- og planteliv. Foto: Ole Malling Pilotprojekt Nationalpark Møn Udpeget: 8. april 2003 Formand: Borgmester Knud Larsen, Møn Kommune Området: Høje Møn og Ulvshale/Nyord samt et område, der forbinder de 2 kerneområder 4 arbejdsgrupper arbejder med Natur og geologi, Land- og skovbrug, Kulturmiljø og landdistriktsudvikling og Friluftsliv og turisme En landskabsanalyse er sat i gang Der er konkrete planer om at undersøge udviklingsmuligheder for et rigere dyre- og planteliv Dronningestolen Store Taler Liselund Park Jydelejet Høvblege Sekretariatet Sukkerfabrikken Kostervej 2 B, Stege Tlf Kontaktpersoner og Else Marie Stamphøj: Kirsten Ramskov: Sortplettet blåfugl findes kun på Møn af den fredede art kan ses i juli særligt ved Høvblege. Timian eller merian skal vokse i området, for at larverne, der også er afhængige af orange stikmyre, kan overleve, vokse op og udfolde sig som sommerfugl. Foto: Per Stadel Nielsen

9 Gribskov ligger flere steder urørt hen. Moser og mindre søer præger skoven og danner lysninger, der giver planter og dyr bedre levevilkår. Foto: Skov- og Naturstyrelsen Fuglelivet på Esrum sø er mangeartet. Blandt andet trives hvinand, knopsvane og toppet lappedykker ved den 17,3 km² store sø. Pilotprojekt Nationalpark Nordsjælland Udpeget: 21. november 2003 Formand: offentliggøres på pressemødet Område: Esrum Sø og Gribskov samt flere af de andre større statsejede arealer med etablering af korridorer mellem arealerne. Esrum Møllegård og Esrum Kloster Fruebjerg Grillpladser i Gribskov langs Esrum Sø (ved Kgs. og Dr. Bøge) Færgefarten fra Skipperhuset Store Gribsø Solbjerg Engsø Gantekrogssøen Esrum Kanal Fredensborg Slotshave ved Esrum Sø Sekretariat Frederiksborg Statsskovdistrikt Ostrupgård Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf Skovrider Lars Toksvig, Hvinænder ynglede oprindeligt - modsat de fleste andre ænder i hule træer. Ved bredden af Esrum Sø ved Gribskov er der opsat særlige hvinandekasser. For år siden var hvinanden stort set kun vinter- og trækgæst i Danmark. Kun enkelte par ynglede her i landet. men efter kasserne er sat op yngler knapt 90 par i Danmark, hovedsagelig i Nordsjælland. Foto: Ole Andersen

10 Århundreders sandflugt har formet den vestlige del af Thy. Området rummer i dag store nationale og internationale natur- og landskabsværdier kyst, klitter, klitheder, søer og klitplantager. Foto: Ole Malling Den vestlige del af Thy kan karakteriseres ved stor skala, åbenhed, uberørthed, stilhed og sjældne naturtyper. Hertil kommer et spændende samspil mellem kulturhistorie og natur. Pilotprojekt Nationalpark Thy Udpeget: 22. august Formand: Borgmester Ejner Frøkjær, Hanstholm Kommune. Område: Ca ha som strækker sig fra Hanstholm i nord til sydspidsen af Agger Tange og afgrænses mod øst af landbrugslandet. Ca. 80% er statsejede arealer. 4 arbejdsgrupper arbejder med emnerne Naturen, Kulturhistorien, Friluftslivet og Erhvervslivet. Det første offentlige møde den 13. januar tiltrak ca. 400 interesserede borgere. På første fælles arbejdsgruppemøde den 1. februar deltog over 160 i arbejdet. Fugletårnet i Tved klitplantage Isbjerget i Hanstholm Vildtreservat Nors og Vandet sø Bøgested Rende Sekretariat Thy Statsskovdistrikt Søholtvej Thisted Tlf Ib Nord Nielsen: Stenbjerg Landingsplads Lodbjerg Fyr Agger Tange Tranerne opholder sig i Thy fra april til oktober. Deres trompeterende kald og tranedansen, er en fascinerende oplevelse. Thys store øde klitlandskaber har været en betingelse for deres succes og i dag yngler ca. 10 tranepar i Thy. Foto: Klaus Madsen

11 Vadehavet fungerer som et kæmpe spisekammer for de millioner vadefugle, der hvert år besøger området. Uden Vadehavet ville trækfuglene ikke være i stand at klare de hårde strabadser ved deres lange træk. Hele området er i dag fuglebeskyttelses- og habitatområde. Det er også underlagt en fælles plan for Vadehavet for de tre lande Tyskland, Danmark og Holland. Det er det naturområde i Nordeuropa, der har størst international betydning. Foto: Ole Malling Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet Udpeget: 19. december 2003 Formand: offentliggøres på pressemødet den 17. februar 2004 Område: Den danske del af Vadehavet omfatter ca. 135 km2 (13500 ha) Vadehavet besøges hvert år af millioner vandfugle. Vidåslusen Rømø Mandø en Vadehavsø uden dæmning eller færge Vadehavscentret i Vr.Vedsted Fanø Skallingen Langeli (fra 16. juli til 15. september) Sekretariat Lindet Statsskovdistrikt Skovridervej 1 Lindet 6510 Gram Tlf Peter Ilsøe, Spættet sæl nyder ligesom fuglene godt af den rigelige mad i vadehavsområdet. Den opholder sig især i kystnære farvande og på uforstyrrede hvilepladser på øer, sandbanker og rev. Ved lavvande opholder omkring 75 % af sælerne ved Vadehavet sig på land. Spættet sæl er fredet i Danmark. Foto: John Frikke/Biofoto

12

Nationalpark Mols Bjerge. Nationalparkplan 2012-2018. -til gavn for naturen og glæde for mennesker. Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Dan Lauritsen

Nationalpark Mols Bjerge. Nationalparkplan 2012-2018. -til gavn for naturen og glæde for mennesker. Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Dan Lauritsen Nationalpark Mols Bjerge -til gavn for naturen og glæde for mennesker Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Dan Lauritsen Nationalparkplan 2012-2018 Nationalparkplan Mols Bjerge 2012-2018 1 FORORD... 3 sammenfatning...

Læs mere

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune U N D E R S Ø G E L S E P R O J E K T E T Nationalpark Thy S T Y R E G R U P P E N S R A P P O R T T I L M I L J Ø M I N I S T E R E N 1. J U L I 2 0 0 5 Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger

Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger THY SOM NATIONALPARK AF ANNE TORTZEN FOTOS: LARS HOLM Det her er nok noget af det tætteste, man kommer på en ødemark i Danmark. Lyng så langt FOTO: SCANPIX øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger

Læs mere

NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND

NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND FORSLAG TIL NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 2 XXXXXX Indhold Forord 3 Forudsætninger og præmisser for parken 4 Dialog-processen 2014 4 Præmisser præsenteret for lodsejere 4 Frivillighed for lodsejere

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

Naturen i Nationalpark Thy

Naturen i Nationalpark Thy Naturen i Nationalpark Thy Indhold Side Et stykke danmarkshistorie bliver til 1 BFN s forventninger til Nationalpark Thy 2 Nationalparker i Danmark - etablering af den første 5 Landskab og landskabstyper

Læs mere

3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET. Skovpolitisk oplæg

3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET. Skovpolitisk oplæg 3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET Skovpolitisk oplæg 2 SKOVPOLITISK OPLÆG 3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET Indhold Indledning og resumé 4 Skovens rekreative funktion 8 Skovens helbredende funktion 10

Læs mere

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker December 2003, 12. årg, nr. 4 NATUR vejleder Nationalparker NATURLIGVIS Biologi - Geografi - Natur & Teknik de pædagogisk bedste løsninger indenfor et begrænset budget. Her kan du bl. a. se nærmere på

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Danmarks natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldighed

Danmarks natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldighed Danmarks natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldighed Det Grønne Kontaktudvalg Danmarks natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldighed "Der er ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk, der har fået

Læs mere

Holmsland Klit ved Nørre Lyngvig

Holmsland Klit ved Nørre Lyngvig Holmsland Klit ved Nørre Lyngvig Klitlandskabet er storslået. De er stejle og man oplever overgangen mellem klit og Vesterhavet som dramatisk. Her kan man opleve det oprindelige klitlandskab og se, hvordan

Læs mere

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland - grundlag for naturturisme Biomedia 2. udgave 2011 d Datablad Titel: Forfattere: Udgiver: Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland grundlag

Læs mere

SEKTORPLAN. for naturforvaltning

SEKTORPLAN. for naturforvaltning SEKTORPLAN for naturforvaltning 1 KØBENHAVNS AMT Stationsparken 27 2600 Glostrup Tlf: 4322 2222 www.kbhamt.dk Foto: Københavns Amt Forside: Hjortholm Voldsted og Furesøen ved Frederiksdal ISBN: 87-7951-019-1

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY EN CYKEL- OG VANDREGUIDE NATIONALPARKTHY.DK VELKOMMEN TIL NATIONALPARK THY GUIDENS INDHOLD Velkommen til Nationalpark Thy... 5 Sådan bruger du guiden... 7 KOLOFON Udgiverne

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet Indledning Dette dokument indeholder Danmarks Naturfredningsforenings (DN) første bidrag til udviklingen af

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Friluftsrådets Natursyn

Friluftsrådets Natursyn Friluftsrådets Natursyn Friluftsrådets Natursyn 2005 Naturen er en kilde til glæde og betagelse for os alle. I en stadig mere fortravlet verden udgør naturen et fristed, en helle, hvor vi kan søge rekreation

Læs mere

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet Det danske landskab er under hastig forandring. Befolkningens syn på landskab og natur er i opbrud. Forskellige interessegrupper markerer sig med meget forskellige syn på, hvordan

Læs mere

Eksotiske Kattegat. Dansk natur. Levende Natur MAGASIN DECEMBER. Årgang 30. HAVETS OASER Beskyttede områder skal sikre livet i havet

Eksotiske Kattegat. Dansk natur. Levende Natur MAGASIN DECEMBER. Årgang 30. HAVETS OASER Beskyttede områder skal sikre livet i havet MAGASIN DECEMBER 2012 Levende Natur Årgang 30 Eksotiske Kattegat TEMA: Dansk natur HAVETS OASER Beskyttede områder skal sikre livet i havet MERE VILD NATUR Det går tilbage for de danske arter tumle panda

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Velkommen til 20 nordiske naturområder TIPS FRA NORDISK MINISTERRÅD

Velkommen til 20 nordiske naturområder TIPS FRA NORDISK MINISTERRÅD Velkommen til 20 nordiske naturområder TIPS FRA NORDISK MINISTERRÅD 2 I Norden er der tusindvis af beskyttede områder i form af nationalparker og naturreservater. De er beskyttet for at værne om områdernes

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere