Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)"

Transkript

1 Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering af 3-registreringen. Aftalen indebærer, at Naturstyrelsen i perioden gennemgår den eksisterende registrering af naturtyper, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3: søer, moser, heder, strandenge, ferske enge og overdrev. Mere end eksisterende registreringer i Miljøportalen skal tjekkes for, om 3-naturen er gået tabt, og hele landets areal screenes for at finde oversete eller nye områder med beskyttede naturtyper. Mere end lokaliteter skal feltbesigtiges på de tre år, undersøgelsen strækker sig over. 3-beskyttelsen i Naturbeskyttelsesloven omfatter søer og vandløb, heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev. De beskyttede områder udgør noget af den mest værdifulde natur i Danmark. 3-områderne er spredt over hele landet og er afgørende levesteder for mange vilde dyr og planter. Samlet udgør områderne ca. 9 % af landets areal og repræsenterer nogle af de flotteste og mest besøgte naturområder i Danmark. Samtidigt er mange af 3-områderne små oaser for det helt lokale dyre- og planteliv. 3-naturen indeholder nogle af Danmarks mest bevaringsværdige naturområder. Overdrev. Foto: Ole Malling Baggrund I løbet af 2009 var der megen opmærksomhed og debat om de beskyttede 3-områder. Det blev fremført, at den vejledende registrering af 3-naturen i Danmarks Miljøportal er for uensartet og nogle steder mangelfuld og det blev også hævdet, at der ikke blev passet tilstrækkeligt på disse naturområder. Den daværende miljøminister besluttede derfor i februar 2010 at sætte gang i et service-eftersyn af Naturbeskyttelseslovens 3. Service-eftersyn af 3 Resultatet af service-eftersynet blev offentliggjort i efteråret Hovedkonklusionerne var følgende: Kommunernes administrationspraksis Det har ikke givet anledning til en ændret administrationspraksis, at kommunerne i 2007 overtog ansvaret for 3-beskyttelsen. Det viser undersøgelsen fra 2008 af kommunernes 3- administration, som analyserer, hvordan kommunerne har afgjort de konkrete sager om de 3- beskyttede områder. Undersøgelsen omfatter data fra ca afgørelser truffet af amterne i 2006 samt ca afgørelser truffet af kommunerne i Derudover er data fra Effektvurderingen af naturbeskyttelsesloven fra 1995/1996 inddraget i det omfang, det har ladet sig gøre. Det bemærkes, at antallet af afgjorte sager er mindre i 2008 end i både 1995/1996 og 2006, men undersøgelsen kan ikke angive årsager til faldet i antal sager.

2 Håndhævelse Som en del af serviceeftersynet er der foretaget en analyse af mulighederne for at styrke håndhævelsen og skærpe sanktionerne på 3-området. Et notat herom anbefaler bl.a. at en ensartet praksis i behandlingen af overtrædelser af 3 hos kommuner og politi kan sikres ved en større grad af samarbejde og vidensdeling mellem Naturstyrelsen, kommuner og politi. Den 31. januar 2012 afholdt Naturstyrelsen og KL derfor en fælles workshop om håndhævelse for kommunerne og politiet. Anbefalingerne fra workshoppen tages med i det videre arbejde med at styrke håndhævelsen. Information til lodsejere Det er vigtigt for overholdelsen af 3- bestemmelserne, at lodsejerne kender til dem. Derfor blev en informations-folder i februar 2011 udsendt til alle lodsejere i det åbne land. Informationsfolderen beskriver de beskyttede naturtyper og giver eksempler på, hvad man som lodsejer kan gøre for at bevare eller forbedre sin 3-natur. Desuden er der information om, at man skal henvende sig hos kommunen, hvis man ønsker at gøre noget, som kan ændre tilstanden på et beskyttet naturområde. I foråret 2012 vil Naturstyrelsen udsende et ekstrakt af folderens indhold, trykt på særlig holdbart papir, så det er velegnet til at hænge op i traktoren eller andre iøjnefaldende steder. Desuden har Naturstyrelsen oprettet en særlig hjemmeside om 3 under navnet hvor lodsejere, kommuner og alle andre interesserede kan finde informationer om 3-beskyttelsen. Naturplejeportal Desuden blev der åbnet en naturplejeportal, hvor alle, der er ansvarlige for eller interesserede i at tilrettelægge og udføre naturpleje, kan hente råd og vejledning. Portalen beskriver, hvordan naturtyper som f.eks. enge, overdrev, heder, moser og søer, kan plejes og vedligeholdes, så den naturlige mangfoldighed af dyre- og plantearter bevares. Naturplejeportalen er et værktøj, der stiller skarpt på konkrete udfordringer for den lokale natur og hjælper med at finde netop den plejemetode, der bedst afhjælper problemet. Den viser samtidig, hvordan man kan opstille præcise målsætninger for resultaterne af plejen. Se yderligere omtale af portalen i Teknik & Miljø aug. 2011, side Stikprøvekontrol af registreringerne Kritikken af registreringen af 3-naturen førte til en stikprøveundersøgelse af den eksisterende registrering. Stikprøveundersøgelsen, der gennemførtes af DMU viste, at der er en afvigelse på % mellem det reelle 3-areal og den vejledende registrering på Danmarks Miljøportal. Områderne er beskyttede uanset, om de er registrerede eller ej, men registreringen er et vigtigt arbejdsredskab for kommuner og borgere. Stikprøveundersøgelsen tager udgangspunkt i den vejledende registrering på Danmarks Miljøportal og omfatter 500 prøvefelter i 21 tilfældigt udvalgte kommuner. Kommunerne er udvalgt således, at de tidligere amter repræsenteres med mindst 1 og højst 2 kommuner. Ved hjælp af luftfotos er det undersøgt om 3-naturen har ændret sig, eller om der er kommet ny 3-natur, som bør være registreret. Efter luftfoto-undersøgelsen er resultaterne blevet kvalitetssikret ved efterbehandling i de enkelte kommuner. Undersøgelsen omfatter den arealmæssige udvikling i perioden 1995 til

3 Ny registrering På baggrund af stikprøveundersøgelsen indgik Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening den 23. november 2010 en aftale om registrering af den eksisterende 3-natur. Formålet med aftalen er at sikre, at registreringen af 3-områderne bliver opdateret over hele landet i løbet af perioden Det er aftalt, at det er Naturstyrelsen, der står for opdateringen, og at det er kommunerne der efterfølgende vedligeholder registreringerne indenfor 10-årige intervaller. I aftalen indgår også forbedringer af håndtering og visning af naturdata mv. i Danmarks Miljøportal. Registreringens indhold og omfang Opdatering af 3-registreringen sker ved hjælp af luftfotos og feltbesøg. Alle de beskyttede 3- naturområder registreres i Danmarks Miljøportal. De nuværende registreringer, som omfatter mere end områder, sammenlignes med de nyeste luftfotos, og hvor der er forskelle, skal naturområdet undersøges i felten. Det kan være, at nogle registrerede naturområder er forsvundet ved opdyrkning, afvanding, tilplantning, tilgroning eller bebyggelse m.v. Ud fra DMU s stikprøveundersøgelse vurderes det, at i størrelsesorden 7 % af de registrerede 3-områder skal undersøges i felten. De registrerede 3-områder, hvor der ikke konstateres forskelle til de nyeste luftfotos, undersøges ikke yderligere. Det kan også være, at nogle af de naturområder, man kan se på luftfotos, ikke er registrerede, eller at ny beskyttet natur er kommet til. Derfor screenes/gennemses hele landet for overset eller ny natur, og alle disse potentielt beskyttede naturtyper undersøges i felten, dog bortset fra søer og vandhuller, der med rimelig stor sikkerhed kan identificeres alene ud fra luftfotos. I alt forventes det ud fra DMU s stikprøveundersøgelse, at i størrelsesorden områder skal undersøges i felten. For hvert område, der undersøges i felten, udfyldes et skema med vurderinger af områdets strukturforhold m.v., og der noteres en planteliste. Skemaobservationerne lægges ind i Danmarks Naturdata i Miljøportalen. Alle opdateringer skal registreres i Miljøportalen. I de tilfælde, hvor naturen er forsvundet, er det kommunerne, som skal følge op på, om dette er i overensstemmelse med 3-beskyttelsen. Teknisk anvisning til luftfotoanalyser Tabt 3-natur DCE (tidl. DMU) har udarbejdet en teknisk anvisning, der beskriver en ensartet metode til luftfotobaseret registrering af udpegede 3-arealer, der potentielt er gået helt eller delvis tabt som 3-natur som følge af ændringer i arealanvendelsen. Ændringerne kan f.eks. være opdyrkning, tilplantning, bebyggelse, tilgroning m.m. Den grundlæggende metodik i undersøgelsen er en systematisk screening af alle 3-registrerede områder for ændringer i arealanvendelse. Indenfor hvert enkelt 3-område tages udgangspunkt i nyeste landsdækkende luftfotoserie. Hvis der er uoverensstemmelse mellem registrering og luftfoto gennemgås alle tilgængelige luftfotos fra 1995 til 2010, og ændringerne i 3-arealernes udbredelse digitaliseres. Ny og overset 3-natur DCE har også udarbejdet en teknisk anvisning til registrering af ny og overset 3-natur. Formålet med den anvisning er at beskrive en ensartet og reproducerbar metode til luftfotobaseret kortlægning af ny og overset 3-natur. Luftfotoregistreringen omfatter en afgrænsning og foreløbig naturtypebestemmelse af arealer udenfor den vejledende registrering, hvor vegetationen på luftfotos fremtræder som natur, der kan være omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Som en del af luftfototolkningen vil det blive registreret, om de fundne områder fremtræder som natur på luftfotos fra 1995 og 2010 (overset natur) eller om det er ny natur, der er kommet til i perioden

4 Kortlægningen omfatter alle potentielle 3-arealer, der ikke indgår i den vejledende registrering af 3. Under kortlægningen udføres afgrænsning og bestemmelse af enge, moser, heder, overdrev, strandenge og søer, der vurderes potentielt at kunne opfylde kriterierne efter naturbeskyttelseslovens 3. Teknisk anvisning til feltregistrering DCE har udarbejdet en teknisk anvisning til feltarbejdet. Feltregistreringen skal give et tilstrækkeligt grundlag for at afgøre om naturarealer, der er blevet udvalgt i luftfotobehandlingen til feltregistrering, har 3-status jf. naturbeskyttelsesloven. Den tekniske anvisning giver mulighed for at foretage indsamlingen af naturdata efter ensartede og reproducerbare metoder. Til dataindsamlingen benyttes standardiserede registreringsskemaer til feltbesigtigelse af de beskyttede naturtyper, Til feltarbejdet er udviklet en digital tablet-pc til registrering af GIS-data og naturdata. og data lagres i Danmarks Naturdata, Miljøportalen. Skemaerne og hele metoden til beregning af naturtilstand er udviklet af DCE for Naturstyrelsen i dialog med kommunerne. Der er udviklet et skema for hver af de 3-beskyttede naturtyper. Registreringen omfatter en afgrænsning af lokaliteten og en vurdering af hvilke hovednaturtyper og evt. undertyper, der forekommer. Der udføres en registrering af strukturindikatorerne for hver af lokalitetens hovednaturtyper, og en opgørelse over arter fundet på naturarealet. Metoden giver mulighed for beregning af en naturtilstand på arealet efter samme principper som i kommunernes besigtigelser og Natura 2000-planlægningen. På grundlag af registreringen kan der beregnes et strukturindeks, der beskriver arealets strukturelle tilstand og dermed omfanget af positive strukturer og negative påvirkninger på arealet. Ud fra artslisten kan det dokumenteres, at naturtypen er til stede på arealet, og om særligt værdifulde eller problematiske arter er til stede. Hvem udfører registreringerne Naturstyrelsen har ansvar for opdateringen af 3-registreringen. Styrelsens decentrale enheder udfører luftfotoanalyserne og feltregistreringerne, men en del af feltarbejdet sendes i udbud for årene 2012 og 13. Projektet finansieres af Miljøministeriet med 36 mio. kr. Styrelsen vil være i tæt dialog med de kommuner, hvor registreringen er i gang. Når opdateringen er færdig, er det kommunernes opgave at vedligeholde registreringen af den 3- beskyttede natur. Som noget nyt skal kommunerne fremover gennemgå de beskyttede naturarealer i en 10-årig cyklus. Reglerne for dette vil blive præciseret i lovgivningen. Samarbejde mellem kommunerne og Naturstyrelsen For at sikre projektet et godt resultat og efterfølgende fortsat godt samarbejde om beskyttelse af 3- naturen er der etableret fora for samarbejde om projektet på forskellige niveauer: Styregruppe (KL og Miljøministeriet): Opfølgning på indholdet i 3-aftalen og fastlæggelse af rammerne for samarbejdet mellem Naturstyrelsen og kommunerne. Følgegruppe (KL, DN, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening): Overordnet information og drøftelse af projektet. Kommunefølgegruppe (pilotkommuner plus et par 3-erfarne kommuner): Generelle drøftelser og aftaler om samarbejdet mellem Naturstyrelsen og kommunerne om konkrete problemstillinger. Kommunemøder (hver enkelt kommune og Naturstyrelsen): Samarbejde, tilpasning til kommunernes ønsker og udveksling af datamaterialer, fremdrift m.m. 4

5 Naturstyrelsen lægger stor vægt samarbejdet med kommunerne. Inden registreringsarbejdet går i gang holder vi et opstartsmøde med hver enkelt kommune og bygger videre på det arbejde, flere kommuner allerede har lavet. Vi aftaler, om der skal holdes en fælles besigtigelse ved feltregistreringens start, annoncering i de lokale aviser og offentliggørelse af, hvor lodsejerne kan se resultaterne af den opdaterede vejledende registrering. Desuden gennemgås hele arbejdsgangen i registreringsarbejdet, herunder at kommunen får mulighed for at supplere registreringen med lokale oplysninger, inden materialet offentliggøres på Danmarks Miljøportal. Naturstyrelsen har som led i samarbejdet udarbejdet et antal faktaark om registreringsprojektet generelt, om lodsejerinformation og om samarbejdet med kommunerne. Pilotår i var et pilotår, hvor alle faser af opgaven afprøves i et mindre antal kommuner. Det drejer sig om Holstebro, Mariagerfjord, Haderslev, Odense, Næstved, Roskilde, Egedal og Furesø kommuner. Man kan løbende følge, hvor langt vi er kommet i registreringsprocessen i de enkelte kommuner, se På hjemmesiden kan man også finde en 3-statistik over udviklingen i kommunernes 3-områder, og den vil blive opdateret med slutresultatet af den opdaterede registrering, når den foreligger. For alle kommuner vil Naturstyrelsen desuden udarbejde en kort sammenfattet rapport med hovedresultaterne af registreringsarbejdet. På Naturstyrelsens hjemmeside - beskyttedenaturtyper.dk kan man følge, hvor langt 3-registreringen er kommet i de enkelte kommuner. Her ses status pr. marts 2012 Status for pilotåret er, at registreringen er helt gennemført for Holstebro, Odense og Furesø kommuner, men kun delvist for de øvrige pilotkommuner. Pr. februar 2012 har pilotkommunerne i en 4-ugers periode foretaget en første screening af Naturstyrelsens registreringsmateriale for at supplere med lokale oplysninger m.v. I en 3 måneders periode herefter dvs. frem til begyndelsen af maj har kommunerne mulighed for yderligere at supplere materialet, således at Naturstyrelsen medio 2012 kan offentliggøre den ny opdaterede vejledende 3-registrering i Danmarks Miljøportal. Det har været af stor betydning for projektet, at 8 kommuner har deltaget i pilotåret. Det har indebåret en ekstra arbejdsindsats, fordi nye værktøjer har skullet udvikles, og fordi ikke alt har fungeret perfekt straks fra starten. Til gengæld har pilotkommunerne fået væsentlig indflydelse på 5

6 hele projektet, og erfaringerne fra pilotåret vil blive brugt på at gøre hele processen lettere for alle de øvrige kommuner, og for opdatering af 3-registreringen fremover. Som led i projektet er således udarbejdet tekniske anvisninger om luftfotoanalyser og om feltregistrering. Anvisningerne er udarbejdet af DCE, og de beskriver en ensartet og reproducérbar metode til at udføre 3-luftfotoanalyser og 3-feltregistreringer på. Desuden er udviklet en løsning til registrering af GIS-data og naturdata på en digital tablet-pc i felten, således at alle registreringer tastes ind på stedet og afsluttes, når stedet forlades. Det sparer betydelige ressourcer, idet efterbehandlingen af data minimeres til alene at bestå i upload af data til Miljøportalen. Mange kommuner har klaget over besværligheder og stort tidsforbrug i forbindelse med upload af data i Miljøportalen, og som led i 3-aftalen er der derfor også ved at blive gennemført en række væsentlige forbedringer af disse funktioner i Miljøportalen. De udviklede tekniske anvisninger og redskaber til 3-registreringen vil blive stillet til rådighed for kommunerne i deres videre arbejde med at vedligeholde den opdaterede 3-registrering m.m. I 2012 og 2013 skal resten af landets kommuner gennemgås Det helt store registreringsarbejde finder sted i 2012 (ca. 22 kommuner) og 2013 (ca. 55 kommuner). Naturstyrelsen har udarbejdet en plan for, hvilket år de forskellige kommuner skal gennemgås. Der kan naturligvis komme ændringer i planen, og den til enhver tid opdaterede plan vil kunne ses på hjemmesiden: Forbedrede redskaber til 3-naturbeskyttelsen: Tekniske anvisninger for luftfotoanalyser Teknisk anvisning for feltregistrering Digital registrering af GIS-data og naturdata på tablet pc i felten Model for resultatrapport til hver enkelt kommune Forbedringer af Miljøportalen Model for dataflow mellem Naturstyrelsen og kommunerne Drejebog for sagsgang mellem Naturstyrelsen og kommunerne Workshop om håndhævelse Øget samarbejde mellem Naturstyrelsen og kommunerne Øget information til kommuner, ejere og andre borgere 6

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Titel Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Udgivet af Miljøministeriet Naturstyrelsen Redaktion: Henrik Larsen Helle

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere