Følgebrev: Fremsendelse af indvindingstilladelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgebrev: Fremsendelse af indvindingstilladelse"

Transkript

1 Store Heddinge Vandværk Erikstrupvej Store Heddinge Dato Journal nr. KS 14. juli K susannos Følgebrev: Fremsendelse af indvindingstilladelse Hermed fremsendes tilladelse til indvinding af grundvand fra Store Heddinge Vandværk samt tilladelse ombygning af vandbehandlingsanlæg. Venlig hilsen Stevns Kommune Postboks Store Heddinge Teknik & Miljø Telefon: Fax: Find åbnings- og telefontider på CVR-nr.: Bank: Charlotte L. Frantzen Agronom Direkte telefon:

2 Dato Journal nr. KS 14. juli K susannos Tilladelse til indvinding af grundvand til Store Heddinge Vandværk samt tilladelse til permanent blødgøring af drikkevandet Stevns Kommune har med skrivelse dateret 25. januar 2016 modtaget en ansøgning fra Store Heddinge Vandværk om tilladelse til permanent blødgøring af drikkevand ved hjælp af kalkfældning. Vandværket ønsker samtidigt at få fornyet deres indvindingstilladelse. Grundvandet indvindes fra boring DGU nr , beliggende på matr.nr. 16l Klippinge By, Magleby og DGU nr , beliggende matr.nr. 6q, Klippinge By, Magleby, se bilag 2. Afgørelse Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til, at Store Heddinge Vandværk (anlægsid ) udbygger vandbehandlingsanlægget med et anlæg til blødgøring. Endvidere meddeles tilladelse til, at indvinde indtil m³ grundvand pr. år til almen vandforsyning. Denne tilladelse erstatter vandværkets tidligere tilladelse til at indvinde grundvand givet af Storstrøms Amt. Tilladelsen udløb i 2013, men blev administrativt forlænget frem til 1 år efter vedtagelse af den kommunale vandhandleplan. Indvindingstilladelsen gives med hjemmel i 20 i Vandforsyningsloven 1 og gælder fra den 15. juli 2016 og udløber 15. juli Afgørelsen er truffet med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse af lov nr af 10. december 2015 om vandforsyning m.v. Bekendtgørelse nr. 832 af 27. juni 2016 om vandindvinding og vandforsyning. Bekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Bekendtgørelse af lov nr af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse. Bekendtgørelse nr af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Bekendtgørelse nr. 188 af. 26. februar 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. BEK nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Vilkår og bestemmelser for tilladelsen Gyldighed 1. Vandindvindingstilladelsen er gældende indtil d. 15. juli 2046 (30 år). 1 LBK nr af 10/12/2015. Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. Side 2/21

3 Formål 2. Formålet for tilladelsen er indvinding af vand fra Store Heddinge Vandværk til almen vandforsyning indenfor det forsyningsområde, der er fastlagt i den til enhver tid gældende vandforsyningsplan. Den gældende vandforsyningsplan er Stevns Kommunes Vandforsyningsplan Vandværket er forpligtet til på rimelige vilkår at overtage forsyningen af samtlige ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde. Vandværket er ifølge vandforsyningsplanen for Stevns Kommune et modervandværk og er derfor forpligtiget til at overtage de mindre vandværkers forbrugere også. Uoverensstemmelser omkring omfanget og vilkårene for denne forsyningspligt afgøres af Miljøministeren. Vandindvindingsboringer 4. Vandværket indvinder pt. fra 4 boringer, DGU nr.: , , og I det omfang vandværket ønsker at indvinde vand fra andre eller nye boringer skal der søges tilladelse til dette hos Stevns Kommune. 5. Hvis en boring på et tidspunkt ikke længere benyttes og bliver overflødig, skal den sløjfes. Sløjfningen skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 2. Indvindingens størrelse 6. Der må højst indvindes m 3 vand/år med højst 120 m 3 /time. 7. Oppumpningen skal fordeles så jævnt som muligt over døgnets timer for at reducere den lokale sænkningstragt og energiforbruget mest muligt. Registrering af vandmængder 8. Den vandmængde, som indvindes, skal måles med flowmåler eller anden vandmåler med tilsvarende nøjagtighed. Målerne skal være monteret i henhold til fabrikantens anvisninger og skal til stadighed holdes i driftsmæssig forsvarlig stand. Måleraflæsning indberettes til Stevns Kommune inden d. 1. februar det efterfølgende år. Endvidere indberettes oplysninger om målertype og omregningsfaktor samt evt. målerskift. Indberetning skal foregå jævnfør kommunens anvisninger. 9. Udpumpningen fra vandværket og leverancer til og fra andre vandværker skal måles med flowmåler eller anden vandmåler med tilsvarende nøjagtighed. 10. Skyllevandsmængden skal som minimum måles ved hjælp af en driftstimetæller på skyllevandspumpen. Stevns Kommune kan til enhver tid ændre vilkårene om måling af indvinding og udpumpning jf. bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning 3, BEK nr af 28/10/2013: Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer på land. 3 BEK nr. 832 af 27/06/ 2016: Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. Side 3/21

4 Indretning af boringer og overbygning 11. Indvindingsboringerne skal være afsluttet i en overbygning, som er tæt, tør og tilgængelig for tilsyn. Overbygningen skal være aflåst. Det skal være muligt at pejle vandstanden i boringerne, og der skal monteres vandhaner med slangeforskruning, så der sikkert og bekvemt kan udtages råvandsprøver. 12. Der skal på et synligt sted i boringernes overbygning sættes et fugtbestandigt skilt med boringernes DGU nr. og en beskrivelse af pejlepunktet, der skal være kotesat. 13. Forerør skal være afsluttet i råvandsstationen mindst 10 cm over bund af denne med en lufttæt forerørsafslutning. Der henvises til DS442 (1988) og undervisningsmaterialet til brøndboreruddannelsen (Miljøstyrelsen, 2001: Boringer). Forerørsafslutningen udføres lufttæt, uden forerørsudluftning, som DS442 ellers levner mulighed for. Yderligere sikkerhed mod utætheder sikres ved at tilstræbe, at rørsamlinger ikke placeres i den umættede zone over grundvandsspejlet. Pejling af grundvandsspejlet 14. Vandspejlet i indvindingsboringerne skal mindst pejles en gang i kvartalet. Der skal måles både i ro og i drift. Målingerne sendes til kommunen en gang om året senest 1. februar i det følgende år. Pejlingerne skal fordeles jævnt over året og der må ikke være pumpet vand fra boringen i de sidste 4 timer, inden rovandspejlet pejles. Pejlingerne skal udføres med én (1,0) cm's nøjagtighed og der skal anvendes elektrisk pejleapparat. Beskyttelseszoner 15. Med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven 4 24 fastlægges et cirkulært fredningsbælte omkring boringerne med en radius på 10 meter. I fredningsbælter er det forbudt at bruge, blande eller oplagre gødning, bekæmpelsesmidler mod ukrudt og skadedyr eller andre stoffer, der kan forurene indvindingsboringen eller grundvandet. 16. Som følge af indvindingstilladelsen fastlægger Stevns Kommune med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven 22 et beskyttelsesområde omkring vandværkets indvindingsboring på 300 meter. Inden for beskyttelsesområdet må der ikke etableres nedsivningsanlæg for husspildevand og processpildevand uden særlig godkendelse. Bestemmelserne om 300 meter områderne administreres af Stevns Kommune. 17. Miljøbeskyttelsesloven 21b siger, at der ikke må ske anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål (f.eks. vejarealer) inden for en radius på 25 m fra vandværkets indvindingsboring. Information om bestemmelsen, herunder om mulig kompensation for rådighedsindskrænkningerne, findes i Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer. Denne vejledning kan fin- 4 LBK nr af 19/11/2015 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse Side 4/21

5 des på Miljø-og Fødevareministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside under Vand i hverdagen. Orientering af eventuel forpagter påhviler lodsejeren. Bestemmelserne om 25 meter zonen administreres af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og eventuelle spørgsmål skal rettes til Stevns Kommune er dog forpligtet til at underrette Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, hvis der observeres overtrædelser af bestemmelserne. Vandværksbygning, vandbehandling og distributionsanlæg 18. Vandværket og dets omgivelser skal holdes i god hygiejnisk og teknisk tilstand. Når værket er ubemandet, skal bygninger, låger og porte være aflåst. Der må ikke oplagres stoffer eller materiel på vandværket, som kan forurene vandforsyningen eller grundvandet, eller som er vandværksdriften uvedkommende. 19. Der skal senest 24 måneder efter at denne tilladelse træder i kraft, gennemføres en indvendig inspektion af rentvandstanken. Inspektionen skal foretages af et firma med dokumenteret erfaring i at gennemføre disse undersøgelser, og der skal udarbejdes en tilstandsrapport med fotodokumentation. Vandværket skal fremsende inspektionsrapporten til kommunen senest 3 måneder efter at den er gennemført. Hvis vandværket inden for de seneste 5 år har fået udført inspektion, kan rapporten herfra indsendes til kommunen og dermed indgå i kontrolprogrammet. På baggrund af resultaterne af inspektionen og en gennemgang af drikkevandets mikrobiologiske kvalitet tages der stilling til hyppigheden af fremtidige eftersyn. Kontrol af vandkvalitet 20. Der skal føres kontrol med råvandets sammensætning og drikkevandets kvalitet efter bestemmelserne i bekendtgørelse om vandkvalitet og vandforsyningsanlæg 5. Dette indebærer, at der pt. som minimum skal udtages og analyseres efter nedenstående skema. Indvundet årlig vandmængde m 3 Vandtype Analysepakke Frekvens Drikkevand Begrænset kontrol 2 stk. hvert år Normal kontrol Hvert år Udvidet kontrol Hvert år Uorganiske sporstoffer Hvert 3. år Organiske mikroforureninger Hvert 2. år Råvand Boringskontrol Hvert 4. år 21. Alle vandprøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. 5 Bek. nr. 802 af 01/06/2016: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandindvindingsanlæg. Side 5/21

6 22. Der skal træffes aftale om, at laboratoriet: Skal indberette resultaterne af samtlige boringskontroller og analyser fra afgang vandværk og ledningsnet til Jupiter-databasen Straks skal underrette kommunen pr. mail eller lign., hvis der konstateres overskridelser af grænseværdierne for de mikrobiologiske parametre 23. Der skal etableres on-line måling med alarmsystem for ph og ledningsevne. Forsyningsforhold og forbrug 24. Vandværket skal sørge for at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk ved indgang til alle tilsluttede ejendomme, der gør almindeligt vandforbrug muligt. 25. Vandværket skal nedsætte vandspild og vandforbrug til skylning til det mindst mulige. Vandværket skal arbejde på at reducere energiforbruget til det mindst mulige. 26. Vandværket skal have en beredskabsplan indeholdende beskrivelse af anlæggets funktion i undtagelsessituationer, herunder etablering af nødstrømsanlæg og håndtering af forureningssituationer. Vandværket skal sende en kopi af beredskabsplanen til Stevns Kommune. 27. Vandværket skal holde kommunen orienteret om ændringer af vagteller tilkaldeordning, der omfatter vandværkets normale forsyningssituation samt vandværkets beredskabsplan. Udbygning på værk og hovedledningsnet 28. Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller ændres uden tilladelse fra Stevns Kommune. 29. Vandværkets dispositioner skal være i overensstemmelse med den til enhver tid godkendte vandforsyningsplan for kommunen. Væsentlige ændringer af anlægget kræver tilladelse fra kommunen. 30. Planer for udbygning af vandværkets hovedforsyningsnet skal godkendes af kommunen inden arbejdet sættes i gang. Side 6/21

7 Håndtering af skyllevand og filterslam Tilladelsen til udledning af skyllevand meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven 6, 28 og kan ikke påklages til højere administrativ myndighed. 31. Udledningen af filterskyllevand skal ske ved pumpning til offentlig kloak. 32. Tilladelsen omfatter 1 ugentlig udledning af filterskyllevand med et volumen på maksimalt 75 m 3, svarende til et årligt totalt volumen på maksimalt m Der må ikke ændres på udledningen af skyllevandet uden forudgående tilladelse fra Stevns Kommune. 34. Filterskyllevandet skal ledes til bundfældningsbassin/-tank forud for udledning til kloak. Opholdstiden for filterskyllevandet i bundfældningsbassinet/-tanken skal være timer, og udløbet fra bassinet/tanken skal neddrosles således, at der maksimalt udledes 5 liter pr. sekund til kloakken. 35. Såfremt der ikke findes bundfældningsbassin/-tank skal dette etableres inden 1. januar Etablering af bundfældningsbassin/-tank skal udføres af en autoriseret kloakmester. Når arbejdet er udført, skal autoriseret kloakmester færdigmelde arbejdet til kommunen. Færdigmeldingen kan findes på Stevns Kommunes hjemmeside: Bundfældningsbassinet/-tanken skal oprenses for filterslam minimum 1 gang årligt. Oprenset filterslam skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning, og efter forudgående tilladelse fra Stevns Kommune. 37. Ved bassinets/tankens afløb skal der udtages 1 årlig vandprøve til kontrol af udledningen. Vandprøven skal analyseres for de nævnte parametre. Prøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Inden analyse skal prøven filtreres. Resultatet af analyserne skal sendes til Stevns Kommune senest 2 måneder efter prøvetagning, men skal ikke indberettes til GEUS. Indholdet af stofferne i vandprøven må ikke overstige følgende koncentrationer: Bundfældigt stof: <0,5mg/l Arsen (As): 4,3 μg/l Mangan (Mn): 150μg/l Ferrojern (Fe²+): 0,2 mg/l Total jern: 2 mg/l ph 6,5-9,0 Ved problemer med overholdelse af koncentrationerne, skal Stevns Kommune straks orienteres. Kommunen kan forlange yderligere udtagelse af vandprøver og analyse af skyllevandet, eller optimering af bundfældningen. 6 LBK nr af 19/11/2015 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse Side 7/21

8 38. Bortskaffelse af filterslam skal følge reglerne i kommunens regulativ for erhvervsaffald. Miljøstyrelsen har defineret, at filterslam med et indhold af arsen på over 1000 mg/kg TS er farligt affald. Filterslammet skal derfor bortskaffes som farligt affald, EAK kode med mindre det forud for afhentning er dokumenteret med en akkrediteret analyse, at arsen-indholdet i slammet er mindre end 1000 mg/kg TS. Følgende oplysninger om filterslammet skal skrives i journal: Dato for tømning Slammængde Dokumentation for bortskaffelse af slam Eventuelle bemærkninger ved tilsyn/tømning Journalen skal opbevares i mindst 5 år og på forlangende forevises Stevns Kommune. Side 8/21

9 Stevns Kommunes behandling af sagen Ansøgning Store Heddinge Vandværk søgte med skrivelse af 25. januar 2016 om at få tilladelse til permanent blødgøring af drikkevandet ved hjælp af kalkfældning. Vandværket ønsker samtidigt at få fornyet deres indvindingstilladelse. Den af Storstrøms Amt tidligere meddelte tilladelse udløb i november 2013 og har siden været administrativt forlænget. Vandværkets indvinding Store Heddinge Vandværk indvinder fra fire boringer: DGU nr.: , , og Boringernes beliggenhed er vist på bilag 1 og 2. Boring DGU nr har følgende specifikationer: Etableringsår 1982 Terrænkote, m DVR90 32 Dybde, m 32 Filtersætningsinterval, m u.t. Uforet, Filtersat i bjergart Bryozokalk Dato for seneste registrerede pejling i Jupiterdatabasen 9. jun Vandstandskote i ro, m DVR90 26,9 Prøvepumpningsydelse, m 3 /t 31,4 Pumpetid, t 6 Vandspejlsænkning ved prøvepumpning, m 2,3 Boring DGU nr har følgende specifikationer: Etableringsår 1984 Terrænkote, m DVR90 31,3 Dybde, m 30 Filtersætningsinterval, m u.t. Uforet, 14,4-30 Filtersat i bjergart Bryozokalk/skrivekrid t Dato for seneste registrerede pejling i Jupiterdatabasen 29. jun Vandstandskote i ro, m DVR90 23,57 Prøvepumpningsydelse, m 3 /t 27 Pumpetid, t - Vandspejlsænkning ved prøvepumpning, m - Boring DGU nr har følgende specifikationer: Etableringsår 1992 Terrænkote, m DVR90 31 Dybde, m 49 Filtersætningsinterval, m u.t. 16,3-49 Filtersat i bjergart Bryozokalk/skrivekrid t Dato for seneste registrerede pejling i Jupiterdatabasen 15. okt Vandstandskote i ro, m DVR90 22,4 Prøvepumpningsydelse, m 3 /t 47 Pumpetid, t 5,2 Vandspejlsænkning ved prøvepumpning, m 20 Side 9/21

10 Boring DGU nr har følgende specifikationer: Etableringsår 1992 Terrænkote, m DVR90 31 Dybde, m 39 Filtersætningsinterval, m u.t. 16,6-39 Filtersat i bjergart Bryozokalk/skrivekrid t Dato for seneste registrerede pejling i Jupiterdatabasen 2. sep Vandstandskote i ro, m DVR90 23,1 Prøvepumpningsydelse, m 3 /t 38 Pumpetid, t 20 Vandspejlsænkning ved prøvepumpning, m 13,5 Vandværket har tidligere indvundet op til m 3 /år (1983), men har i de seneste 15 år haft en indvinding på ca m 3 /år. Hydrogeologi Vandværket indvinder grundvand fra det regionale primære grundvandsmagasin. Magasinet udgøres af opsprækket bryozokalk og skrivekridt. Kapacitetstest boringerne viser at magasinet er velydende med en transmissivitet på ca. 5 x 10-3 m 2 /s. Grundvandsmagasinet er i området overlejret af godt m moræneler, som beskytter mod nedsivende forurening. Magasinet har spændt vandspejl, med i størrelsesordenen 2-7 m overtryk. Vandkvalitet I er der påvist spor af 2,6-dichlorbenzamid (BAM). I er der påvist spor af 2,6-dichlorbenzamid (BAM) og 4-CCP. I er der påvist spor af mechlorprop. Værdierne af de påviste pesticider overholder kvalitetskravet til drikkevand på 0,1 µg/l, som anført i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 7. Der er ikke tegn på stigende tendens i indholdet. I er der ved seneste vandprøve fra 2013 påvist indhold af fluorid på 1,6 mg/l. Drikkevandskvalitetskravet er højst 1,5 mg/l. Vandkvaliteten ved afgang vandværker sidst kontrolleret ved normal kontrol den 5. januar Resultaterne viser følgende: Normal kontrol ph 7,2 Ledningsevne (ms/m) 79 Temperatur ( C) 8,8 NVOC (mg/l) 1,6 Ammonium (mg/l) <0,005 7 Bek. nr. 802 af 1. juni 2016: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandindvindingsanlæg. Side 10/21

11 Jern (mg/l) 0,007 Mangan (mg/l) <0,01 Klorid (mg/l) 38 Fluorid (mg/l) 0,67 Nitrat (mg/l) 0,87 Nitrit (mg/l) <0,001 Sulfat (mg/l) 97 Totalt fosforindhold (mg/l) 0,011 Coliforme bakterier (antal/100 <1 ml) E. coli (antal/100 ml) <1 Kimtal ved 37 C (antal/100 <1 ml) Kimtal ved 22 C (antal/100 3 ml) Alle kontrollerne i analyseprogrammet er gennemført siden Der er påvist Mechlorprop (herbicid) på op til 0,014 µg/l ved afgang vandværk. Kvalitetskravet på 0,1 µg/l overholdes således. Behandlingsanlægget Vandværket er beliggende på Erikstrupvej 15, matr.nr. 136g St. Heddinge markjorder. Værket er opført i Vandværket er forsynet med 2 trykfiltre hver med en maksimal behandlingskapacitet på 60 m 3 /t. Anlægget forsynes med et blødgøringsanlæg, som indskydes mellem råvandspumpen og beluftningsanlægget. Princippet for blødgøringsanlægget er kalkfældning med pellet-reaktor. Grundlæggende fungerer metoden ved at vandets ph hæves ved tilsætning af NaOH. Som følge heraf udfældes CaCO 3. Udfældningen sker på sandkorn, som tilsættes i en reaktor. Efter udfældningen tilsættes vandet CO 2 for nedbringe ph. Fjernelsen af kalk (CaCO 3 ) medfører at drikkevandets hårdhed nedsættes fra ca. 20 dh til omkring 8 dh. Nedsættelsen af hårdheden er gavnligt for husholdningen og er af Miljøministeriet 8 vurderet overordnet at give en samfundsøkonomisk gevinst. Den anvendte metode til blødgøring veldokumenteret og efterprøvet i praksis. Blødgøringen påvirker ikke vandkvaliteten i øvrigt i negativ retning. Producenten af blødgøringsanlægget oplyser, at det blødgjorte uden problemer kan blandes med vand fra nabovandværker koblet op på en ringforbindelse. I tilfælde af at der opstår situationer, hvor der stilles krav om levering af ikke-blødgjort vand til en nødforbindelse, er dette muligt. Restproduktet fra blødgøringen består af sandkorn med rent CaCO 3 med en diameter på 1-2 mm. Med den aktuelle produktion vil der blive udtrukket ca. 75 tons kalkpiller om året. Der er truffet aftale om afsætning af kalkpillerne som tilsætning til hønsefoder i konventionel fjerkræsproduktion. 8 Miljøministeriet, Central blødgøring af drikkevand. Side 11/21

12 Behandlingsanlægget vurderes samlet at være tilfredsstillende til at opnå god drikkevandskvalitet med udgangspunkt i kvaliteten af råvandet. Anlægget kan dog ikke i væsentligt omfang fjerne pesticider og beslægtede produkter. Forureningskilder Nærmeste forureningskortlagte ejendomme findes ca. 250 m N for og 250 m S for vandværket. Se bilag 3. Kommunen vurderer ikke at jordforureningen fra de kortlagte ejendomme vil påvirke indvindingen til Store Heddinge Vandværk. Øvrige brønde/boringer Der er indvinding på følgende ejendomme indenfor 1000 m: DGU nr industri ca m mod NØ DGU nr markvanding ca. 300 m mod NØ DGU nr afværgeoppumpning ca. 475 m mod SØ Se bilag 2. Ud fra de konstaterede hydrogeologiske forhold vurderes mulighederne for indvinding fra disse boringer ikke at forringes som følge af fortsat indvinding til Store Heddinge Vandværk. Beskyttede naturtyper Der er registreret følgende naturtyper: Vandløb ca. 450 m N for DGU nr Herudover er der, som det fremgår af bilag 3, en række mindre søer/vandhuller i nærområdet. Fortsat vandindvinding til Store Heddinge Vandværk vurderes ikke at påvirke de beskyttede naturtyper i målbart og betydende omfang. Fortidsminder Der er ingen fredede fortidsminder i nærområdet. Habitatområder Nærmeste habitatområde er Stevns Rev ca. 3 km mod Ø. Ansøgningen er konsekvensvurderet efter habitatbekendtgørelsen 9 til ikke at påvirke Natura 2000 områder eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som fremgår af Habitatdirektivets bilag IV. VVM Det ansøgte projekt er omfattet af 3 stk. 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 10, idet vand- 9 BEK nr. 188 af 26/02/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 10 BEK nr. 957 af 27/06/2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) Side 12/21

13 forsyningsboringer er medtaget på bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 2c Der er derfor gennemført en screening på baggrund af de kriterier der er nævnt i bekendtgørelsens bilag 3. Screeningsskema er vedlagt som tilladelsens Bilag 4. Stevns Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke har væsentlige påvirkninger på miljøet. Indvinding og drift af anlægget forudsætter derfor ikke, at der udarbejdes VVM anmeldelse. Drikkevandsinteresser Indvindingen er beliggende indenfor et område der er udpeget med særlig drikkevandsinteresse, OSD-område. Disse områder har højeste prioritet i forhold til beskyttelse af grundvandsressourcen til drikkevandsformål. Anvendelsen af grundvandsressourcen skal tage udgangspunkt i følgende prioritering: 1. Vand til befolkningens drikkevandsforsyning 2. Vand til opfyldelse af vandkvalitets- og naturbeskyttelsesformål 3. Vand til erhvervsformål, markvanding m.v. Samlet vurdering Det vurderes, at indvindingen ikke påvirker andre indvindingsanlæg eller påvirker beskyttede naturtyper, fredede områder eller habitatområder i et målbart omfang og: At vandværkets boringer vil kunne yde den tilladte vandmængde, At grundvandets kvalitet fra boringen er egnet til fremstilling af drikkevand, At indvindingens påvirkning af omgivelserne ikke vil få nogen afgørende betydning og At behandlingsanlægget vil kunne behandle vandet fra boringerne ved simpel vandbehandling som iltning og filtrering i sandfiltre. Behandlingsanlægget suppleres dog med et blødgøringsanlæg for at nedsætte kalkudfældning hos forbrugerne. Blødgøringen påvirker ikke vandkvaliteten i øvrigt i negativ retning. På denne baggrund og ud fra en afvejning af de hensyn, der skal varetages ved kommunes administration af vandforsyningsloven, vurderer kommunen, at der kan gives tilladelse til at indvinde og behandle vand på ovennævnte vilkår. Tilladelsens offentliggørelse Tilladelsen og VVM anmeldelsen annonceres den 18. juli 2016 på kommunens hjemmeside: Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet samt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan klages via klageportalen, som der findes link til på forsiden af Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside på Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Der kan logges på borger.dk eller virk.dk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet af- Side 13/21

14 gørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved klager, skal der betales et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for brug af Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Klagefristen er 4 uger, og eventuel klage skal være indgivet til Klageportalen senest 15. august Der vil blive givet besked, hvis der indkommer en klage. Modtages ingen klage, vil der ligeledes blive givet besked herom ved klagefristens udløb. Hvis de dele af ovenstående afgørelse, der har hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra afgørelsen er meddelt. Tilladelsen gælder ikke før klagefristen på 4 uger er udløbet, og da kun, hvis der ikke er indgivet klage. Kopi sendt til: Sundhedsstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Forbrugerrådet Sportsfiskerforbundet Bilag: 1. Oversigtskort 1: Placering af boringer 3. Habitatområder, beskyttet natur, forurening og fortidsminder 4. VVM anmeldelse Side 14/21

15 Bilag 1. Oversigtskort 1:50:000 Side 15/21

16 Bilag 2. Placering af boringer Side 16/21

17 Bilag 3. Habitatområder, beskyttet natur, forurening og fortidsminder Side 17/21

18 Bilag 4. Skema til brug for VVM anmeldelse Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) Tekst Tilladelse til indvinding af m 3 grundvand pr. årfra boring DGU nr , , og 218. Store Heddinge Vandværk Erikstrupvej Store Heddinge John Bøjlund, / Matr.nr. 136g, Store Heddinge Markjorder, 5b, 8f og 8g Sigerslev By, St. Heddinge. Stevns Kommune Oversigtskort i målestok 1: Se bilag 1 Kortbilag i målestok 1: eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er projektet opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 16. december 2015 Er projektet opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 16. december 2015 Projektets karakteristika 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav 2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal í m 2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m 2 3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m 2 Projektets bebyggede areal i m 2 Projektets nye befæstede areal i m 2 Projektets samlede bygningsmasse i m3 Projektets maksimale bygningshøjde i m 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå mm/åå Projektets karakteristika 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Målestok angives: 1: Se bilag 2 Tekst Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: c) dybdeboring Projektet omfatter ikke bebyggelse eller befæstelse. Oppumpning sænker grundvandsspejlet fra 1 til ca. 2,5 m inden for en radius af 150 m for hver af boringerne. I en afstand større end ca. 400 m vil sænkningen være mindre end 0,5 m ved en transmissivitet på 5 x 10-3 m 2 /s. Sænkningen vil ikke blive forøget i forhold til den nuværende situation. Ej relevant der er tale om videreførelse af eksisterende indvinding. Tekst Indvinding af op til m 3 råvand pr. år.

19 Råstoffer type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter type og mængde i driftsfasen Færdigvarer type og mængde i driftsfasen Vand mængde i driftsfasen 6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand: Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? 8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? 9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår? 10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? 11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? 12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? 15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? 18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? 19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen? Anlægget producerer årligt ca m 3 filterskyllevand, som i alt væsentligt er af drikkevandskvalitet. Skyllevand udledes til offentlig fælleskloak. Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10 Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12. Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREFdokumenter, der ikke vil kunne overholdes. Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14. Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BATkonklusioner, der ikke vil kunne overholdes. Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.. Hvis "nej" gå til pkt. 17. Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20. Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. Side 19/21

20 Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen? 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen? 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr af 14. december 2006? Der kan forekomme lugt af svovlbrinte fra beluftning af råvandet Hvis "ja" angives og begrundes omfanget. Projektets placering Ja Nej Tekst 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens Hvis "nej", angiv hvorfor: generelle formål? 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? 28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Projektets placering Ja Nej Tekst 29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens Rummer 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke? 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Hvis "ja" angiv hvilke: Efter MBL 21b forbud mod offentlig eller erhvervsmæssig dyrkning, gødskning og sprøjtning inden for en afstand af 25 meter fra indvindingsboringerne. Der opretholdes forbud mod etablering af ny nedsivningsanlæg til spildevand inden for 300 meter fra indvindingsboringerne. Ca. 160 m, sø Ca. 900 m mod S er et areal fredet (lokalitetsnr ) som kulturarvsareal af national betydning Stevns Rev ca. 3 km mod Ø Side 20/21

21 35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr af 16. december 2015 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen? 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Projektets placering Ja Nej Tekst 38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Der vil ikke ske en forøgelse af indvindingen. Der er indvinding på følgende ejendomme indenfor 1000 m: DGU nr industri ca m mod NØ DGU nr markvanding ca. 300 m mod NØ DGU nr afværgeoppumpning ca. 475 m mod SØ 39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? 40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet? Overvågning af grundvandsstanden. Dato: Sagsbehandler: Charlotte Lønborg Frantzen Side 21/21

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende flagstang med en ny flagstang med integrerede antenner. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Telenor A/S,

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre In-situ afværge overfor benzinforurening i det sekundære grundvand. Projektet er beskrevet i

Læs mere

Basisoplysninger Tekst

Basisoplysninger Tekst Anmeldelsee af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Projektbeskrivelsee (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse,

Læs mere

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning.

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning Anmeldeskema Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse fremgår af kort og bevoksningsliste Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Nordrup Menighedsråd Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vertikal Jordvarme Se digital ansøgning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Eric Korre Hortsen / Buffin Real Estate Danmark A/S Amaliegade

Læs mere

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Højkol Bæk Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Silkeborg

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K.

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K. Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vedlagt Microbryggeri Danmarksvej 17 Skanderborg Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVMpligt iht. VVMbekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVMbekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

VVM-screening. Egedal Autodele ApS Hassellunden Smørum. Anmeldeskema for: (bilag er klippet ind nedenfor ) Basisoplysninger

VVM-screening. Egedal Autodele ApS Hassellunden Smørum. Anmeldeskema for: (bilag er klippet ind nedenfor ) Basisoplysninger VVM-screening Anmeldeskema for: Egedal Autodele ApS Hassellunden 3 (bilag er klippet ind nedenfor ) Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) I eksisterende lagerbygning (for bildele) på

Læs mere

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den 21. september 2015.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den 21. september 2015. Lise Kristoffersen Kildeager 6 4000 Roskilde Plan og Byggesag Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Skovrejsning

Læs mere

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup Basisoplysninger Tekst Kommunens vurdering Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Lovliggørelse af eksisterende kantsikring ved Hopballe Mølle Lovliggørende vandløbsregulering i Grejs Å ved Hopballevej 56,

Læs mere

Udendørs vil der foregå modtagelse af beton, fliser og Tegl. Samt træ. Træet ønskes desuden neddelt

Udendørs vil der foregå modtagelse af beton, fliser og Tegl. Samt træ. Træet ønskes desuden neddelt Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Der søges om etablering af en virksomhed der modtager sortere, presser og oplager ikke farligt industriaffald. I begrænset mængde vil der dog blive modtaget

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Bilag 5. Matr.nr.: 6gr Vejby By, Vejby Gribskov Kommune

Bilag 5. Matr.nr.: 6gr Vejby By, Vejby Gribskov Kommune Bilag 5 Basisoplysninger Denne anmeldelse vedrører en ny placering af en tidligere anmeldt mast ved Vejby Station. Pga. stor lokal modstand mod at opføre en mast ved stationen, er det pga. nyt beregningsgrundlag

Læs mere

VVM-screening. Søren og Pernille Hasselmann Valby Langgade 137,1. tv 2500 Valby,

VVM-screening. Søren og Pernille Hasselmann Valby Langgade 137,1. tv 2500 Valby, VVM-screening VVM-screeningsskema til brug ved ansøgning om regulering af vandløb jf. Bekendtgørelse nr. 1832 af 16/12/2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)

Læs mere

Morten Nielsen, Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn, tlf.: , mail: Frederikshavn kommune

Morten Nielsen, Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn, tlf.: , mail: Frederikshavn kommune Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende biogasmotor på Frederikshavn Renseanlæg. Det eksisterende biogasanlæg består af 2 x 167 kwe biogasmotorer og 1x 500

Læs mere

Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige.

Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige. Basisoplysninger Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Hørkram Foodservice A/S ønsker at til-/ombygge deres varehus og køreareal på ejendommen

Læs mere

Følgebrev: Fremsendelse af indvindingstilladelse. Hermed fremsendes tilladelse til indvinding af grundvand fra Skørpinge Vandværk.

Følgebrev: Fremsendelse af indvindingstilladelse. Hermed fremsendes tilladelse til indvinding af grundvand fra Skørpinge Vandværk. Skørpinge Vandværk Skørpingevej 34 4673 Rødvig Stevns Att.: Carl Skou Dato Journal nr. KS 14. juli 2016 13.02.03-P19-724-02 susannos Følgebrev: Fremsendelse af indvindingstilladelse Hermed fremsendes tilladelse

Læs mere

VVM-anmeldelse BAUHAUS Valby Bilag 5

VVM-anmeldelse BAUHAUS Valby Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projekt:

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Anmeldeskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 7 8920 Randers NV Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Chalotte S. Pedersen Dir: +4579755688 Mob: e-mail: Chalotte.S.Pedersen @Hedensted.dk Sagsnr. 04.10.10-G00-6-16

Læs mere

Vindmølle ved PERMATOPIA, Karise

Vindmølle ved PERMATOPIA, Karise Anmeldeskema - VVM Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Kontaktperson: Mikael Larsen, mobil Matrikel nr.: 7000 bc Kgs. Lyngby

Kontaktperson: Mikael Larsen, mobil Matrikel nr.: 7000 bc Kgs. Lyngby Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tagmonteret soicelleanlæg. Soicelleanlægget etableres således, at det følger tagets hældning over de tekniske installationer. Oversigtskort i målestok 1:50.000 Oversigtskort

Læs mere

Anmeldelsesskema for solvarmeanlæg i relation til Løgstrup Varmeværk

Anmeldelsesskema for solvarmeanlæg i relation til Løgstrup Varmeværk Anmeldelsesskema for solvarmeanlæg i relation til Løgstrup Varmeværk Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse er vedlagt Navn, adresse, telefon-nr. og e-mail på bygherre Navn,

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. september 2015 Sags id 2015-18696 Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov Telefon direkte 76 16 13 71 E-mail rna@esbjergkommune.dk

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektet omfatter etablering af ca. 200 meter fjernvarmerør i St. 60/60-225 twinrør til forsyning af erhvervsbyggeri ved Vejlevej. Under Vejlevej

Læs mere

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Ny vandforsyningsboring Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Helge Hagen

Læs mere

Kværndrup Vandværk Formand Arne Svendsen Nyborgvej Kværndrup Tlf.:

Kværndrup Vandværk Formand Arne Svendsen Nyborgvej Kværndrup   Tlf.: Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter iht. VVM-bekendtgørelsens 19 (LBK nr. 448 af 10/05/2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Anmeldeskema Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6. november 2014 Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Forudsætninger for afgørelsen Det forudsættes, at projektet gennemføres og tilrettelægges som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Forudsætninger for afgørelsen Det forudsættes, at projektet gennemføres og tilrettelægges som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 4. november 2014 Sags id 2014-25508 Sagsbehandler Astrid Moltke Jordt Telefon direkte 76 16 33 05 E-mail asjor@esbjergkommune.dk Ikke VVM-pligt for sænkning af vandløbsbunden

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger

Anmeldeskema. Basisoplysninger Anmeldeskema Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6. november 2014 Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Se tilladelse. Glostrup Kommune

Se tilladelse. Glostrup Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort Tekst Se

Læs mere

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig Mercedes Aleandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Opstilling af

Læs mere

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them.

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Tekst Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Naturstyrelsen Søhøjlandet,

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Vejledning Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Vejledning Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Ansøgning om udvidelse af åbningstid til kl. 22 alle dage Bilag A: VVM Screeningsskema (VVM-pligt)

Ansøgning om udvidelse af åbningstid til kl. 22 alle dage Bilag A: VVM Screeningsskema (VVM-pligt) Ansøgning om udvidelse af åbningstid til kl. 22 alle dage Bilag A: VVM Screeningsskema (VVM-pligt) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vestforbrænding ønsker at udvide åbningstiden til

Læs mere

ì Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse

ì Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse Anmeldeskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Peter Christian Bay Knudsen, Søren Lolks Vej 2, Tåsinge, 5700 Svendborg, 4021 5553, peter@skiftekaer.dk

Læs mere

Ikke VVM-pligt for etablering af autoophug på Andrupvej 51,

Ikke VVM-pligt for etablering af autoophug på Andrupvej 51, BS Biler Andrupvej 51 6705 Esbjerg Ø Email: bms1910@sol.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. december 2014 Sags id 14/19491 Sagsbehandler Vibeke Lorentzen Telefon direkte 76 16 13 96 E-mail vlo@esbjergkommune.dk

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Klageadgang. Anette Vulvig-Kristensen Nymarksvej Mårslet

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Klageadgang. Anette Vulvig-Kristensen Nymarksvej Mårslet Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1D, 8260 Viby J Anette Vulvig-Kristensen Nymarksvej 42 8320 Mårslet 6. september 2017 Side 1 af 10 Afgørelse om ikke VVM-pligt på vandforsyningsanlæg Aarhus Kommune har

Læs mere

Bilag 2 Basisoplysninger

Bilag 2 Basisoplysninger Bilag 2 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Projektet omhandler to delstrækninger. Strækning 1: Skæring Bæk er ved Virupvej rørlagt på en

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Torben Birger Christensen Kraghedevej 14 Tind 8850 Bjerringbro

Torben Birger Christensen Kraghedevej 14 Tind 8850 Bjerringbro Torben Birger Christensen Kraghedevej 14 Tind 8850 Bjerringbro Kraghede1@gmail.com Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse

Læs mere

GEV Varme A/S. Sydtoften 600, 7200 Grindsted. VVM screening af etablering af gasoliekedel hos GEV Varme A/S,

GEV Varme A/S. Sydtoften 600, 7200 Grindsted. VVM screening af etablering af gasoliekedel hos GEV Varme A/S, GEV Varme A/S Sydtoften 600 7200 Grindsted VVM screening af etablering af gasoliekedel hos GEV Varme A/S, Sydtoften 600, 7200 Grindsted I forbindelse med revurdering af gældende miljøgodkendelse, er det

Læs mere

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående.

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående. VVM-screeningsskema Bilag A Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren skal,

Læs mere

Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted. Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted ,

Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted. Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted , Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tillæg til miljøgodkendelse: Omlastning af husstandsinsamlet emballageaffald, rent træ og imprægneret træ. Modtagelse og opbevaring af have-/parkaffald,

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger

Anmeldeskema. Basisoplysninger Anmeldeskema Bekendtgørelse nr 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr )

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr ) VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr. 192.1059) Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion Bilag 13.02.01-P19-11-15 Torøgelgårdsvej

Læs mere

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba.

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba. Vand Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Vandforsyningen Brovst og Omegn amba V/ Flemming Frost

Læs mere

1 - anmeldelsesskema-til-indvindingstilladelser.docx

1 - anmeldelsesskema-til-indvindingstilladelser.docx 1 - anmeldelsesskema-til-indvindingstilladelser.docx Anmeldelse i henhold til 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Læs mere

Anmeldelse. Jan Rasmussen, Stensgårdsvej Hjørring, kontaktperson Vennebjerg

Anmeldelse. Jan Rasmussen, Stensgårdsvej Hjørring, kontaktperson Vennebjerg 1 - DGU 5-936 2016 Anmeldelse i henhold til 2 i beke Hører til journalnummer: 13.02.01-P19-6-12 Anmeldelse i henhold til 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på

Læs mere

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013)

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Skanderborg Fælleden Skanderborg Kommune, Byråds-

Læs mere

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr.

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr. 24. februar 216 Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1 Udarbejdet af: MLJ Kontrolleret af: MAC Godkendt af: Anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsens 1 2, stk. 1 af anlæg af nyt afløb

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. Vejle AffaldGenbrug Vestre Engvej 70 7100 Vejle Virksomheder J.nr. MST-1270-01700 Ref. Tisch Den 6. april 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af åbningstid hos Vejle AffaldGenbrug Miljøstyrelsen

Læs mere

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma www.jph.dk CVR-nr. 31 48 65 64 Brønderslev Kommune Teknik & Miljø Ny Rådhusplads 1 raadhus@99454545.dk -------------------------------------------- VVM anmeldelse

Læs mere

Bilag 5. Anmeldeskema

Bilag 5. Anmeldeskema Basisoplysninger Anmeldeskema Bilag 5 Boulstrup-Hou kraftvarmeværk ny halmkedel, samt etablering af ny akkumuleringstank ved DLG Boulstrupvej 10. Montering af nye varmevekslere ved BHKV Møllemarken 4.

Læs mere

Ansøgningen Vi har modtaget ansøgning af om VVM-screening af restaurering af Ledreborg Å, nedstrøms Hule Mølle.

Ansøgningen Vi har modtaget ansøgning af om VVM-screening af restaurering af Ledreborg Å, nedstrøms Hule Mølle. Lejre Kommune Natur & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Birgitte Uhrbrand Byggeri D 4646 4914 E biuh@lejre.dk

Læs mere

VVM-screening Håndtering og neddeling af haveaffald på Havnevej 31, 3300 Frederiksværk

VVM-screening Håndtering og neddeling af haveaffald på Havnevej 31, 3300 Frederiksværk VVM-screening Håndtering og neddeling af haveaffald på Havnevej 31, 3300 Frederiksværk Nedenstående VVM-screening er baseret på LBK nr. 448 af 10. maj 2017 - Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger

Læs mere

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen.

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen. Anmeldeskema Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse (kan vedlægges) Miljøgodkendelse af biaktivitet på virksomheden STEA A/S til neddeling af udtjente træpaller. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVM-pligt Basisoplysninger Tekst Titel: VVM-screeningsskema for boldbane ved Højby Skole. Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt på renovering af vandforsyningsboring

Afgørelse om ikke VVM-pligt på renovering af vandforsyningsboring Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Sydsamsø Vandværk Att.: Driftleder Per Simonsen Museumsvej 2 8305 Samsø 17. juni 2016 Side 1 af 10 Afgørelse om ikke VVM-pligt på renovering

Læs mere

Vesterhede Vandværk Daugårdsvej Hejnsvig. Vandindvindingstilladelse Vesterhede Vandværk Dato: 7. oktober 2014

Vesterhede Vandværk Daugårdsvej Hejnsvig. Vandindvindingstilladelse Vesterhede Vandværk Dato: 7. oktober 2014 Vesterhede Vandværk Daugårdsvej 8 7250 Hejnsvig Vandindvindingstilladelse Vesterhede Vandværk Dato: 7. oktober 2014 Tilladelsen omfatter: Fornyet tilladelse til indvinding af 80.000 m 3 grundvand årligt

Læs mere

Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering

Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering Projektnavn: Etablering af vertikal jordvarmeanlæg på Henrikshave 46, 2950 Vedbæk Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ PRO-GLUE A/S Naurbjergvej 1 4623 Ll. Skensved Att.: Jørgen Thaulov jt@proglue.dk Den 31. januar 2017 J.nr. 13.02.01-P19-K08-6-16 Ref. skkj Direkte telefon: 56182225 Tilladelse

Læs mere

Bilag nr 1. Kim Bo Almskou Ingeniør, Varme Direkte: Mobil:

Bilag nr 1. Kim Bo Almskou Ingeniør, Varme Direkte: Mobil: Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernvarme ringledning fra Silkeborg Kraftvarmeværk til forsyning

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. AVV I/S Mandøgade 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-01254 Ref. nijol/inlth Den 27. august 2014 Afgørelse om at midlertidig plads for forkartering og mellemoplagring af olieforurenet jord på Miljøanlæg

Læs mere

Better Energi ønsker at anvende et areal på ca. 53 ha ved Holm til opstilling af et solcelleanlæg på terræn.

Better Energi ønsker at anvende et areal på ca. 53 ha ved Holm til opstilling af et solcelleanlæg på terræn. Ansøgningsskema Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren skal, hvor det er

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle Vandværk

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle Vandværk Andebølle og Omegns Vandværk 221 Andebøllevej 5492 Vissenbjerg Att: Knud-Erik Poulsen 21-12-2017 Sags id: 17/23479 Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse Ansvarlig myndighed Haderslev Kommune Indsendt af Ved Havnen 15 6100 Haderslev E-mail: rufo@haderslev.dk Telefon 21178746 CVR / RID CVR:29189757- RID:1285845566527 Indsendt: 18-01-2016 10:37 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

VVM screening, pr. 17. juli 2014

VVM screening, pr. 17. juli 2014 VVM screening, pr. 17. juli 2014 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Køge Kommune Parkeringsanlæg Kongsberg Allé, Vejlitra 7000an 1.1 Indledning Køge Kommune har VVM anmeldt et parkeringsanlæg

Læs mere