ved Solveig Gaarsmand Leder af Forældrerådgivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ved Solveig Gaarsmand Leder af Forældrerådgivningen"

Transkript

1 Årsrapport 2011 ved Solveig Gaarsmand Leder af Forældrerådgivningen

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Status... 2 Henvendelser... 3 Alder og køn... 4 Hovedårsager til, at forældre henvender sig... 5 Nye problemstillinger... 6 Kategori... 7 De frivillige... 8 Lokal rådgivning... 8 Brevkassen... 9 Hjemmesiden Bisidder Ny pjece Sammenfatning

3 Indledning Forældrerådgivningen har siden 2006 rådgivet forældre og andre om de problemer, de oplever i omkring børn i grundskolen. Forældrerådgivningen er en uvildig rådgivning. Den er forankret i Skole og Forældre og finansieret af Undervisningsministeriet. Der rådgives primært gennem daglig telefonrådgivning og gennem en brevkassefunktion. Forældrerådgivningen har egen hjemmeside: Der finder registrering sted af henvendelserne. Der registreres på barnets køn, alder og klasse, samt på typen af henvendelse og hvilken kommune henvendelsen relaterer til. Det gennemgående problem i henvendelserne er dårlig relation og uhensigtsmæssig kommunikation. Siden 2006 har Forældrerådgivningen hvert år kunnet påvise et stort behov for uvildig rådgivning omkring grundskolen. Det er derfor glædeligt, at der I 2011 er truffet politisk beslutning om at gøre Forældrerådgivningen permanent. Status Forældrerådgivningen har i 2012 haft 665 nye henvendelser. Hovedårsagerne til henvendelserne har været specialundervisning, diagnoser, elever der føler sig forfulgt af medarbejder, trivsel, børn uden skoletilbud, mobning, vold mod elev, ordblindhed, bortvisning og skolestart, underretning og mangel på kvalitet i undervisningen. Henvendelserne er fortrinsvis kommet via Forældrerådgivningens dagligt åbne telefon, men der kommer samtidigt en del henvendelser via brevkassen. Parallelt med nye henvendelser arbejder Forældrerådgivningen løbende med gamle henvendelser, der dukker op igen efter en pause, eller som kræver mere dybdegående rådgivning. Forældrerådgivningen har registreret henvendelser vedr. 334 drenge og 196 piger i I 2010 var de tilsvarende tal 365 og 178. Der kan således konstateres en svag tendens til, at flere piger har problemer i skolen. Henvendelserne kommer fra hele landet med den største repræsentation fra de tre største kommuner i landet. Det må betragtes som forventeligt, at de kommuner, der har det største antal elever, også er kilde til flest henvendelser. Forældrerådgivningen har daglig telefontid fra kl. 10 til 14. Rådgivningen varetages af en række frivillige i samarbejde med lederen af Forældrerådgivningen. Der udarbejdes vagtskema måned for 2

4 måned. Ved siden af den landsdækkende rådgivning tilbyder Forældrerådgivningen lokal rådgivning i Odense og Høje Taastrup. Henvendelser Antallet af nye registrerede henvendelser til Forældrerådgivningen ler i 2011 på 665. Når man ser bort fra 2005 og 2006, hvor Forældrerådgivningen først blev offentliggjort i august 2006, ligger antallet af henvendelser årligt mellem 600 og 700 henvendelser. Det er ikke nødvendigvis udtryk for, at behovet for rådgivning er stabilt, men snarere et udtryk for Forældrerådgivningens kapacitet. Der er kun en linje til rådgivning i telefontiden mellem 10 og 14. Forskellige muligheder overvejes for at øge kapaciteten. En af løsningerne er at få flere brugere af hjemmesiden og brevkassen, så personerne selv kan finde frem til en løsning ved at læse svar til andre i lignende situationer eller få indsigt i rettigheder og muligheder via informationer på hjemmesiden. En anden løsning vil være at etablere flere lokale rådgivninger. Der vil blive truffet beslutning om eventuel ændret praksis i Antallet af henvendelser varierer fra måned til måned. Det højeste antal henvendelser ses i januar og marts. Det kan dels hænge sammen med, at visitationer til specialundervisning i det følgende skoleår kommer til forældres kendskab omkring denne tid, dels relatere til, at indskrivning til 3

5 skolestart og beslutning om skoleudsættelse foregår i disse måneder. Erfaringsmæssigt giver begge emner en del henvendelser til såvel telefonrådgivningen som brevkassen. Alder og køn Som hidtil er der en stor overvægt af henvendelser fra forældre til drenge, uanset hvilken type henvendelse der er tale om. Af diagrammet ses også registrering af henvendelser vedr. en hel klasse. Det drejer sig om 1)henvendelser vedr. et barn, der har adfærdsproblemer, og hvor forældrene er bekymrede over øvrige børns trivsel, samt over at det pågældende barn ikke får støtte nok, 2)bekymring for klassen p.g.a. manglende kvalitet i undervisningen 3)bekymring for klassens trivsel p.g.a. lærer, der skælder meget ud. Af nedenstående figur fremgår det, at der næsten er sammenfald mellem henvendelser vedr. drenge og piger ved indskolingen og et overtal af piger ved 14 års alderen samt overtal af piger efter 16 års alderen. Pigernes overtal i 14 års alderen og igen efter 16 års alderen formodes at skyldes problemer med at få den unge i skole, få hjælp i forbindelse med diagnosticering eller få en handleplan for ungdomsuddannelse. 4

6 Barnets alder og køn Hovedårsager til, at forældre henvender sig Som nævnt i indledningen er den altovervejende årsag til forældres henvendelser dårlige relationer og uhensigtsmæssig kommunikation om deres barns skolegang. Dernæst er specialundervisning som i de foregående år det problem, der hyppigst fører til en henvendelse. Dertil skal lægges, at diagnose og ordblindhed hører ind under specialundervisningsproblematikken. Den næst hyppigste årsag til henvendelser er, at et barn føler sig forfulgt af en medarbejder. Det kan være et barn, der føler sig som syndebuk for lærerens negative kommentarer, eller et barn, som oplever, at læreren ikke giver det opmærksomhed på lige fod med de øvrige børn i klassen. Ofte understøttes barnets opfattelse af kammeraternes udsagn. Den tredjestørste gruppe henvendelser omhandler et barns manglende trivsel. Det kan have forskellige årsager. En årsag kan være, at barnet har svært ved at trives p.g.a. meget uro i klassen, en anden kan være en lærer, der virker meget autoritær på barnet eller råber meget i klassen. Først efter disse typer henvendelser kommer mobning. Det tyder på, at skolernes indsats mod mobning er ved at slå igennem. Til gengæld er de henvendelser, der kommer om mobning mere alvorlige end tidligere. Antallet af henvendelser fra forældre, hvis børn ikke har været i skole i længere tid, er alarmerende, når man betænker, hvad det betyder for disse børns udvikling. Undervisningsministeriet har da også for få år siden udsendt en meddelelse om forholdsregler herimod. Antallet af henvendelser til Forældrerådgivningen tyder imidlertid på, at der her stadig er et indsatsområde for kommunerne: at sikre alle børn undervisning. 5

7 Bortvisning Diagnose Efterskole Elev føler sig forfulgt Klage Mangel på kvalitet i Mobning Ordblindhed Politi PPR Skolefobi Skoleskift Skolestart Specialundervisning Tavshedspligt Transport Trivsel Uden skoletilbud Udredning Underretning Ungdomsuddannelse Vold mod elev Andet Også antallet af henvendelser vedr. vold, enten børn eller lærer-barn imellem, er forholdsvis højt. Der skelnes i registreringen ikke imellem, hvem der har været voldelig. Det er planen at ændre registreringen, så det fremgår, om det er et barn, der forårsager volden eller en voksen. Men uagtet fremtidige ændringer i registreringen, er det indtrykket, at de fleste registreringer om vold skyldes en medarbejder, der har begået overgreb mod en elev Nye problemstillinger Forældrerådgivningen oplever flere og flere henvendelser, der relaterer til skilsmissebørn. Det kan handle om et barns mistrivsel som følge af forældrenes skilsmisse, eller det handler om forældrenes uenighed om rettigheder til informationer fra skolen. Noget kunne tyde på, at skolerne har behov for information om forældres rettigheder omkring skilsmissebørn. Mangel på konkret viden om rettigheder er konstateret hos såvel den enkelte lærer som skolens ledelse. Forældrerådgivningen vil fremtidig forsøge at justere registreringen, så det tydeligere fremgår, om skilsmisse er en hovedårsag til henvendelsen til Forældrerådgivningen, eller om andre problemstillinger er oplevet som udløsende for forældrenes henvendelse. 6

8 Kategori Under kategori registreres, hvilke instanser eller problemtyper henvendelsen hovedsageligt relaterer til. I 2011 tegner der sig det samme billede som hidtil: henvendelserne relaterer fortrinsvis til en lærer, en skoleledelse eller en kommune. Ud fra erfaringen vil det derfor være hensigtsmæssigt at ændre registreringsformen, så det kun er muligt at registrere inden for disse tre kategorier. Det er planen at foretage denne ændring fra og med skoleåret Af figuren fremgår det, at flere henvendelser relaterer til skoleledelse og kommune end til en lærer. Det må ses som et udtryk for, at mange forældre allerede selv har forsøgt at løse et problem ved at henvende sig til en lærer, men har måttet erkende, at det ikke medførte en løsning og så har set sig nødsaget til at gå videre i systemet til skoleleder eller kommunal forvaltning for at finde en løsning. De mange registreringer på skoleledelse og kommune er samtidigt et udtryk for, at henvendelser til Forældrerådgivningen har komplekse problemstillinger, som forældre har vanskeligt ved at løse selv. Det fremgår af sagsforløbene, at en del af årsagen til vanskelighederne må henføres til systemets mangel på lydhørhed og evne til at samarbejde med forældrene. 7

9 De frivillige Der har været 20 aktive rådgivere i De fleste frivillige rådgivere yder telefonrådgivning. Nogle har ligesom lederen af rådgivningen stillet sig til rådighed som bisiddere, og nogle har svaret på brevkassespørgsmål. Antallet af frivillige er ikke tilstrækkeligt til at dække vagtplanen i telefontiden hver dag. Problemet løses med hjælp fra Skole og Forældres sekretariat, som tager mod telefonbesked og videresender telefonnummer og navn til lederen af Forældrerådgivning. Dette er ikke en optimal rådgivning, da mange i sagens natur ønsker hurtig rådgivning. Der er behov for flere frivillige for at dække vagtplanen hver måned. Derfor arbejdes der intenst på at rekruttere flere frivillige. Det har vist sig, at rekrutteringen er mest succesfuld, når den foregår via netværk mellem de allerede fungerende frivillige. De frivillige gør selv en stor indsats for at finde nye frivillige i deres eget netværk. Nye frivillige bliver introduceret til opgaven som rådgiver individuelt gennem orientering og træning med lederen af Forældrerådgivningen. De tilbydes ligesom øvrige frivillige at sparre med lederen af Forældrerådgivningen, når der dukker spørgsmål op, som ikke umiddelbart kan besvares. Derudover foreligger der en funktionsbeskrivelse og spørgeguide, som er blevet revideret i Der er i 2011 blevet afholdt to kursusforløb for de frivillige, et week-end kursus i april og et i september. På april-kurset var emnerne lovændringer, spørgeguide og vidensdeling for de frivillige. På september-kurset gav konsulent, jurist Per Byrge Sørensen oplæg om ansvarsforholdene i skolen, ordensregler og serviceloven, og konsulent Flemming Tholstorf gav et oplæg om hensigtsmæssig kommunikation. Derudover blev udkast til en ny pjece drøftet. Lokal rådgivning I 2011 har der været lokal rådgivning i Odense og Høje Taastrup. Egentlig var der også etableret lokal rådgivning i København, men de lokale frivillige besluttede i starten af 2011 at nedlægge afdelingen, da der ikke kom henvendelser direkte til den lokale rådgivning, og da alle frivillige samtidigt var rådgivere i den landsdækkende rådgivning. I Odense og Høje Taastrup tilbydes der telefonrådgivning en gang om ugen. Derudover tilbyder den lokale rådgivning samtale med forældrene og mulighed for at have en frivillig rådgiver med til møder som bisidder. I Høje Taastrup samarbejder rådgiverne tæt med borgerrådgiveren i kommunen. Der er møder mellem de frivillige og lederen af Forældrerådgivningen 4 gange årligt med deltagelse af 8

10 kontaktpersonen til Høje Taastrup kommune. De frivillige har været inviteret til møder med skolelederne for at præsentere Forældrerådgivningen. I Odense afholdes der møder kvartalsvis mellem frivillige og leder af Forældrerådgivningen. Der afholdes afrapportering til Odense Skoleforvaltning og PPR. Odense kommune har opfordret alle skoler til at have link til Forældrerådgivningens hjemmeside. Alle frivillige i de lokale rådgivninger har et ønske om at få flere henvendelser. Problemet med få henvendelser kunne skyldes, at der ikke er brug for rådgivning, men da der kommer henvendelser til den landsdækkende rådgivning fra kommunerne, er det mere sandsynligt, at årsagen til forholdsvis få henvendelser skyldes, at forældre ikke kender til de lokale rådgivninger. Der ses derfor et behov for yderligere oplysning om dem. Den landsdækkende rådgivning oversender de henvendelser, der kommer fra kommuner med lokal rådgivning. Der arbejdes på fra skoleåret at have frivillige i kommuner med lokal rådgivning til at have telefontid samtidigt med den landsdækkende rådgivning. Både i Odense og Høje Taastrup har der været flere sager, hvor en frivillig har deltaget som bisidder ved møder. Fordelen ved den lokale rådgivning er, at de frivillige har et indgående kendskab til lokale forhold og lettere ved at afholde møder med forældrene. De frivillige i begge kommuner er særdeles kompetente og engagerede og deltager i Forældrerådgivningens kursusvirksomhed på lige fod med den landsdækkende gruppe af frivillige. Brevkassen Forældrerådgivningen får mange henvendelser til brevkassen. Spørgsmålene er af samme karakter som de spørgsmål, der fremkommer ved telefonrådgivningen. Forældrerådgivningen har en række særdeles kompetente brevkassesvarere til at respondere på spørgsmålene. Svarene bliver efterfølgende sendt til spørgeren og offentliggjort i anonymiseret form på hjemmesiden, så andre kan få del i den viden, de repræsenterer. Af statistikken for hjemmesiden fremgår det, at brevkassesvar og spørgsmål er hyppigt besøgt. I ganske særlige tilfælde har Forældrerådgivningen dog respekteret forældrenes ønske om ikke at få et svar offentliggjort. Den nuværende registrering viser ikke, om en henvendelse kommer via telefonrådgivning eller brevkassen. Ved justering af registreringen påtænkes det fremover at kunne dokumentere antal brevkassehenvendelser i forhold til telefonhenvendelser. Uanset registrering er det indtrykket, at der kommer stadig flere henvendelser til brevkassen. 9

11 Hjemmesiden Forældrerådgivningens hjemmeside bliver flittigt anvendt. Af Skole og Forældres opgørelse over de samlede hjemmesider, som ligger under Skole og Forældres site ses det, at der har været besøg, hvoraf de har været unikke besøg. Disse har i gennemsnit besøgt 3,6 sider. Det er en statistik, som understreger Forældrerådgivningens berettigelse. Det månedlige antal unikke brugere viser, at Forældrerådgivningen, trods sin korte eksistens, ser ud til næsten at indhente antal henvendelser til Skole og Forældres hjemmeside. Det indikerer, at der er brug for rådgivning af forældre, når de oplever problemer med deres barns skolegang. 10

12 A Der er planlagt en grundig revidering af hjemmesiden i Bisidder I 2011 har Forældrerådgivningen oplevet stor efterspørgsel på at få en bisidder med til møde. Det har været et skøn fra lederen af Forældrerådgivningen, hvornår forældre selv har kunnet klare en opgave med hjælp og tæt sparring fra Forældrerådgivningen, og hvornår Forældrerådgivningen med fordel kunne deltage. Lederen af Forældrerådgivningen har i 2011 været bisidder i 15 sager, andre bisidderopgaver er varetaget af 4 frivillige. Der registreres ikke på bisidderopgaver, men et skøn må være, at Forældrerådgivningen har været bisidder i 25 tilfælde sammenlagt. Forældrene har udtrykt stor tilfredshed med Forældrerådgivningens hjælp som bisidder. De har efter mødet fortalt, at det blev afholdt i en helt anden tone end de var vant til, og at de følte, de blev hørt. Dette kan dokumenteres af en evaluering af forældretilfredsheden. Den viste, at forældre følte sig hjulpet af bisidderen. 11

13 Ny pjece I 2011 blev der arbejdet med færdiggørelsen af en ny pjece. Hensigten med pjecen er at udbrede kendskab om Forældrerådgivningens virke både til potentielle brugere og til det politiske niveau. Det blev besluttet at anvende samme form som benyttet i pjecen for 2008, men med nye cases, fotos og redigeret lovstof. Arbejdet med pjecen er færdiggjort i foråret Pjecen kan findes på ad%20publikationer.aspx under Forældrerådgivningen. Opgaver og behov. Sammenfatning Der tegner sig i Forældrerådgivningen efter 6 års virke et billede af, at tingene gentager sig. Det er den samme type henvendelser, der kommer generelt meget alvorlige og tunge henvendelser. Der er stadig overvægt af henvendelser vedr. specialundervisning, mens en fast 2. plads omfatter børn, der føler sig forfulgt af medarbejder, og på tredjepladsen kommer trivselsproblemer. Der er ligeledes stadig en del henvendelser om vold og stadig en del henvendelser om børn, der ikke modtager undervisning. Mange henvendelser viser mangel på viden om forvaltningsloven og serviceloven hos embedsmænd i såvel skole som forvaltning. Det helt generelle problem er imidlertid, at forældre ikke føler sig hørt! Hvad kan der gøres fremadrettet for at ændre på disse forhold, så flere børn kan opleve et konstruktivt læringsmiljø? Forældrerådgivningen kan og vil fortsat rådgive og udbygge sin virksomhed til gavn for børn i udsatte positioner. Derudover vil Forældrerådgivningen pege på følgende forslag til politiske fokusområder, idet man finder det ønskeligt, at der sker en høj prioritering af fokus på kommunikation og samarbejde med forældre i relation til skolens og forvaltningens medarbejdere undervisningsformer, der inkluderer drengene synliggørelse over for forældrene af muligheder for specialpædagogisk bistand øget viden om forvaltningsloven og serviceloven hos skolens ansatte refleksioner hos såvel personale som forældre om hensigtsmæssig kommunikation klargørelse over for såvel forældre som medarbejdere ved skole og forvaltning af forældres ret til oplysninger m.m. i forbindelse med skilsmisse udbygning af lokale rådgivninger evt. som netværksgrupper 12

Signe Holm-Larsen: Om Forældrerådgivningen. Af Signe Holm-Larsen

Signe Holm-Larsen: Om Forældrerådgivningen. Af Signe Holm-Larsen Af Signe Holm-Larsen Forældrerådgivningen er en del af Skole og Samfund. Forældrerådgivningens virksomhed er startet i 2006 med støtte i satspuljemidler. Til projektet er knyttet frivillige rådgivere,

Læs mere

Skole og Forældre. Årsrapport for Forældrerådgivningen 2012

Skole og Forældre. Årsrapport for Forældrerådgivningen 2012 Skole og Forældre 24. juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor mange henvender sig til Forældrerådgivningen?... 4 Hvem henvender sig til Forældrerådgivningen?... 5 Hvilke børn henvender forældrene

Læs mere

Forældrerådgivningen Skole og Forældre

Forældrerådgivningen Skole og Forældre 2013 Forældrerådgivningen Skole og Forældre ÅRSRAPPORT 2013 SKOLE OG FORÆLDRE Kvægtorvsgade 1, 1710 Kbh. V. Indhold Forord... 2 Hvor mange henvender sig til Forældrerådgivningen?... 2 Hvem henvender sig

Læs mere

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen 2014 Årsrapport Forældrerådgivningen Indhold Kort resume af Årsrapport 2014... 2 Om Forældrerådgivningen... 2 Forældrerådgivningens rådgivere... 3 Antal henvendelser... 4 Hvilke problemstillinger henvender

Læs mere

Forældrerådgivningens årsrapport 2015

Forældrerådgivningens årsrapport 2015 Forældrerådgivningens årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Resume af Årsrapport 2015... 1 Om Forældrerådgivningen... 1 Vision... 2 Antal henvendelser til Forældrerådgivningen... 3 Forældrerådgivningens

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper www.trivselsgrupper.dk Trivsel er, når alle er med Forældresamarbejdet i en klasse er, når man skaber rammen for at alle forældrene i klassen samarbejder

Læs mere

Årsrapport Introduktion

Årsrapport Introduktion Årsrapport 2006 Introduktion Forældrerådgivningen er et 3-årigt pilotprojekt under Skole og Samfund. Projektet er støttet af Undervisningsministeriet. Projektperioden løber fra januar 2006 til januar 2009.

Læs mere

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen Nestinspirerede klasser i Greve kommune - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen To citater Jeg gik hele sommeren og var bekymret og nervøs for hvordan det skulle gå jeg har aldrig arbejdet med børn med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Vi har valgt at udtræde af skolebestyrelsen på Strandparkskolen pga. manglende samarbejde og tillid til den nuværende ledelse.

Vi har valgt at udtræde af skolebestyrelsen på Strandparkskolen pga. manglende samarbejde og tillid til den nuværende ledelse. D. 7-6-2015 Til Børne- og Ungdomsudvalget. I henhold til folkeskoleloven paragraf 9 kapitel 3 meddeler vi hermed, at vi er udtrådt af skolebestyrelsen pr. 1-6-2015 på Specialskolen Strandparkskolen Thomas

Læs mere

Skolen på Duevej ,9% Skole på la Cours vej ,3% Lindevangskolen ,1% Ny Hollænderskolen ,1%

Skolen på Duevej ,9% Skole på la Cours vej ,3% Lindevangskolen ,1% Ny Hollænderskolen ,1% DET STATISTISKE DATAGRUNDLAG Figur 1: Svarprocent Figur 2: Besvarelser fordelt på skolerne Skoleleder Administrativleder, pædagogiskleder eller lignende Lærer Pædagog eller pædagogmedhjæl per I alt Skolen

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl Trine Natasja Sindahl Cand.psych. Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår Har arbejder med metodeudvikling på BørneTelefonen siden 2007 Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet trine@bornsvilkar.dk

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København I denne del af analysen ser vi på nogle relevante erfaringer fra Århus og København kommuner, som evt. kan inspirere i den videre udvikling af tosprogsområdet

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Resultater af trivselsmåling

Resultater af trivselsmåling Punkt 6. Resultater af trivselsmåling - 2015 2014-34006 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget oientering, resultaterne af trivselsmålingen 2015. Beslutning: Til orientering kl. 08.30 Side 1 af

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Center for Børn og Unge Ungenetværket Næstved Kommune Farimagsvej 65 4700 Næstved Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Konsulentbistand efter 11.3 kan tilbydes i de tilfælde, hvor det må antages, at

Læs mere

Oplæg om DUKH og retssikkerhed

Oplæg om DUKH og retssikkerhed Oplæg om DUKH og retssikkerhed Landsforeningen for Marfan Syndrom Middelfart d. 20. september 2015 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Samtaleforløb om overgangen fra daginstitution til fritidshjem og skole - for børn, der i daginstitutionen modtager forskellige former for støtte

Samtaleforløb om overgangen fra daginstitution til fritidshjem og skole - for børn, der i daginstitutionen modtager forskellige former for støtte FURESØ KOMMUNE BØRN OG UNGEFORVALTNINGEN Samtaleforløb om overgangen fra daginstitution til fritidshjem og skole - for børn, der i daginstitutionen modtager forskellige former for støtte For alle børn

Læs mere

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og har i Aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt, at der skal ske en årlig afrapportering af status

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 I foråret 2014 blev der etableret et evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen med den

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Forældrerådgivningens årsrapport 2016

Forældrerådgivningens årsrapport 2016 Forældrerådgivningens årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Resume af Forældrerådgivningen årsrapport for 2016... 3 Antal henvendelser til Forældrerådgivningen... 4 Forældrerådgivningens hjemmeside... 5

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser.

Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser. Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser. Undervisningsministeriet udsendte i august 2016 en fælles aktionsplan mod mobning i daginstitution, grundskole og på ungdomsuddannelser i Danmark (vedhæftet

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION DIGITAL MOBNING DCUM anbefaler, at forebyggelsen af den digitale mobning bliver en integreret del af skolens øvrige trivselsarbejde. Kolind Centralskole og Lyshøjskolen i Kolding har særligt fokus på elevernes

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Værdiregelsæt for (skolens navn)

Værdiregelsæt for (skolens navn) Værdiregelsæt for (skolens navn) VÆRDIREGELSÆTTET BESTÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Værdier i praksis Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels- og antimobbestrategi

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016 Visitationsprocedure på skoleområdet Vejledning Januar 2016 1 Indledning Dette er en vejledning i, hvordan proceduren omkring en til specialundervisning skal foregå. Hvad er specialpædagogisk bistand?

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014

DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014 DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 1 BAGGRUND... 1 ANTAL ELEVER I SÆRLIGE TILBUD... 2 ELEVERNES FAGLIGE NIVEAU... 2 TRIVSEL OG TILFREDSHED...

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil GRUNDSKOLER Trivselserklæring for: Campusskolen Udarbejdet (dato): November 2014 Hvad forstår vi ved trivsel? Ved trivsel forstår vi, at: Man er tryg og har det godt med andre elever såvel som ansatte.

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart.

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart. Sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole/sfo Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt.. Breve til kommende forældre Tidspunkt:

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77.

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

BØRNEMØDER. n INTRODUKTION. Eksemplet er beskrevet på baggrund af erfaringer fra AKT-vejleder Pernille Schlosser på Skolen ved Søerne i København.

BØRNEMØDER. n INTRODUKTION. Eksemplet er beskrevet på baggrund af erfaringer fra AKT-vejleder Pernille Schlosser på Skolen ved Søerne i København. BØRNEMØDER DCUM anbefaler børnemøder, fordi de er med til at sikre plads og rum til en fælles inklusionsindsats over for udfordrede børn. Skolen ved Søerne bruger børnemøder i arbejdet med inklusion. Det

Læs mere