Miljøgodkendelse af minkproduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af minkproduktion"

Transkript

1 Dato: 13. november 2015 Miljøgodkendelse af minkproduktion matrikel nr. 13r, Stenderup By, Ansager Lundgårdvej 9, 7200 Grindsted November 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt Grindsted Tlf Journalnr.: P19 Sagsnr.: 15/12927 P vs KS.: RHS Sagsbehandler: Mette Hammershøj Tlf Side 1/43

2 INDLEDNING...3 EJENDOMS- OG VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER... 3 HØRING... 3 MILJØGODKENDELSE AF MINKPRODUKTION PÅ MATRIKEL NR. 13R, STENDERUP BY... 7 AFGØRELSENS OMFANG OG FORUDSÆTNINGER... 8 ØVRIGE FORHOLD... 8 VILKÅR...9 GODKENDELSENS UDNYTTELSE OG VARIGHED OFFENTLIGGØRELSE MV KLAGEVEJLEDNING MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING INDLEDNING BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET ANSØGTE PROJEKT Husdyrbrugets beliggenhed Besætningens størrelse Driftsbygninger Foder Gødningsproduktion og -opbevaring Energi- og vandforbrug Affald og kemikalier Spildevand / overfladevand PROJEKTETS PÅVIRKNINGER AF OMGIVELSERNE LUGT, STØJ, MM Lugt Støj og transport Støv, fluer og skadedyr Landskab og kulturmiljø Driftforstyrrelser og uheld PROJEKTETS PÅVIRKNINGER AF OMGIVELSERNE NATURMÆSSIGE FORHOLD Ammoniakpåvirkning af naturområder fra anlægget Påvirkning fra gødningsudbringning BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OPHØR ALTERNATIVE MULIGHEDER BILAG Side 2/43

3 Indledning Højengård Mink A/S ønsker på matrikel nr. 13r Stenderup By, Ansager, med adressen Lundgårdvej 9, 7200 Grindsted, at etablere en minkfarm med årstæver, svarende til 206,9 dyreenheder (DE). Der er på ansøgningstidspunktet ingen bygninger på matriklen, der arealoverføres til ejendommen Lundgårdvej 20, 7200 Grindsted. Ejendommen ejes af Karl Oluf Madsen, Lundgårdvej 8, 7200 Grindsted. Billund Kommune har på den baggrund udarbejdet denne miljøgodkendelse. Godkendelsen er meddelt i henhold til 11 i Husdyrloven 1. Miljøgodkendelsen fastlægger de vilkår, der skal gælde for husdyrbrugets virksomhed. Vilkårene sikrer, at driften af husdyrbruget kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til miljøgodkendelse, har Billund Kommune lavet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af husdyrbruget. Denne danner baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse, herunder de stillede vilkår. Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering fremgår af det nedenstående. Ejendoms- og virksomhedsoplysninger Denne afgørelse vedrører etablering af husdyrbruget på matrikel nr. 13r, Stenderup By, Ansager, Lundgårdvej, 7200 Grindsted. Bedriftens CVR nr. er XX XX XX XX. Husdyrbruget ejes og drives af Højengård Mink A/S. CVR-nummeret oprettes, når miljøgodkendelsen er meddelt. Kontaktperson på bedriften er Karl Oluf Madsen, Lundgårdvej 8, 7200 Grindsted. Høring Dette udkast til miljøgodkendelse har været sendt i parts- og nabohøring i tre uger, hvor der var mulighed for at komme med kommentarer til projektet. Udkastet blev sendt til: Karl Oluf Madsen, Lundgårdvej 8, 7200 Grindsted Med kopi til: Konsulent Birgitte Andersen, Naboer indenfor en beregnet lugtkonsekvenszone på meter (se nærmere herom i nedenstående afsnit om lugt): Ejere, Lundgårdvej 4, 7200 Grindsted Ejer, Refshøjvej 11, 7200 Grindsted Ejer, Refshøjvej 7, 7200 Grindsted Ejer af Refshøjvej 15, 7200 Grindsted Ejer, Refshøjvej 15, 7200 Grindsted Ejer, Refshøjvej 16, 7200 Grindsted 1 LBK nr. 868 af 03/07/ 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer Side 3/43

4 Ejer, Refshøjvej 20, 7200 Grindsted Ejer, Bemsigvej 15, 7200 Grindsted Ejer, Bemsigvej 18, 7200 Grindsted Ejer, Bemsigvej 20, 7200 Grindsted Ejer, Bemsigvej 21, 7200 Grindsted Ejere, Hellevej 3, 7200 Grindsted Ejer, Kølskevadvej 3, 7200 Grindsted Ejere, Kølskevadvej 7, 7200 Grindsted Indkomne bemærkninger I forbindelse med høringen har Billund Kommune den 2. november 2015 modtaget indsigelser fra ejerne af Lundgårdvej 4 og Refshøjvej 11. Indsigelsen er vedhæftet som bilag 5. Kommunen har anmodet ansøger om bemærkninger til indsigelsen. Ansøgers konsulent har den 9. november 2015 sendt flg.: Kommentarer til indsigelse fra naboer, på etablering af minkfarm, Lundgårdvej 9, 7200 Grindsted. Placeringen af minkfarmen er valgt ud fra omgivelserne, hvor især naturen i området har sat begrænsninger. Første forespørgsel hos kommunen til placering i tilknytning til bygningerne på Lundgårdvej 20 blev afvist, pga. den megen natur alt for tæt på. Derfor er den ansøgte placering den bedst muligt. Det markareal, der er tilbage nordvest for den nye farm, vil blive tilplantet med popler, mens der rundt om farmen plantes et 3 rk. læhegn. Der stilles spørgsmålstegn til dræn fra området. Det oplyses af ansøger, at arealet, hvor farmen ønskes opført, ikke er drænet. Minkhallerne/burene vil blive rengjorte 1 gang årligt. Der vil være en meget begrænset mængde foder og husdyrgødning, i og med dette er fjernet inden, og i og med at rengøringen er til for begrænsning af sygdomme og utøj overfor minkene. Afhentning af gylle vil som hovedregel ske en gang om ugen. Dette betyder, at der ikke pumpes gylle over i den store tank, da gyllen til biogas afhentes fra fortanken. Den store tank er tænkt til brug i perioder, hvis der er problemer med biogasafhentningen eller der kommer biogasgylle med retur til farmen. Det vil sige, at ordningen med afhentning til biogas, gerne skulle give færre gener i forbindelse med håndtering af gyllen. Lugtcentrum er beregnet ud fra, at dyrene er placeret jævnt i det indtegnede område. Dvs. at det er dyrenes placering med flest i den sydøstlige ende af farmen, der trækker lugtcentrum længere mod sydøst. Om hallerne er indtegnet som en, som i dette tilfælde, eller som 15 enkelte haller, giver i dette tilfælde ingen ændring i beregningerne på lugtafstand, da det er samme dyretype og staldsystem mm over det hele, samt at dyrene er fordelt jævnt på farmen. Kommunens kommentarer til indsigelsen: Der vil normalt ikke forekomme spild på en minkfarm, der ved overfladeafløb kan ledes til vandløb, og marken er ikke drænet. Der er et afstandskrav på 15 m til Side 4/43

5 vandløb, herunder dræn, ved etablering af minkhaller. Dette afstandskrav er overholdt. Dermed er der heller ikke risiko for nedsivning til dræn i forbindelse med den årlige rengøring af burene med højtryksrenser. Det er derfor fortsat kommunens vurdering, at alle miljøkrav er overholdt. Kommunens vurdering af væsentlige virkninger på miljøet er foretaget ud fra definitionen i 11, stk. 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. Samtlige beskyttelsesniveauer er overholdt for det ansøgte projekt. Det er fortsat kommunens vurdering, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet. I forhold til måger, oplyser ansøgers konsulent, at skulle der blive problemer med måger på farmen, vil der til den tid blive set på, hvilke afværgeforanstaltninger der er, og hvor godt de virker. Kommunen påser som tilsynsmyndighed, at der ikke forekommer væsentlige gener for omboende. Der er i Husdyrloven ikke hjemmel til at forbyde arealoverførsel af matrikler til en anden ejendom. Det ansøgte projekt drives af et I/S under et andet CVR-nummer end svinebedriften på Lundgårdvej 8. Der er i beregningsmodulet i husdyrgodkendelse.dk taget højde for kumulation i forhold til lugt fra andre ejendomme med over 75 DE indenfor 100 meter af enkelt bebyggelse. Da der er mere end 100 meter fra nærmeste svinestald til beboelsen på Lundgårdvej 4, er lugten herfra ikke medregnet. Afhentning af gylle vil jf. ansøgers oplysninger som hovedregel blive afhentet en gang om ugen fra den projekterede ajlebeholder. Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til lugtpåvirkning, som miljømyndigheden finder, er væsentlig, samt vilkår for sagkyndig undersøgelse og afhjælpning af eventuelle lugtgener. Det er korrekt, at den faktiske afstand fra nærmeste nabobeboelse til lugtcentrum af nærmeste staldbygning er kortere end 385 meter. Dette skyldes, at hele minkfarmen er tegnet ind som én bygning og ikke som 15 individuelle bygninger. Det betyder, at den samlede lugt fra farmen er beregnet som stammende fra ét punkt i stedet for fra 15 punkter. Det er dog uden betydning for størrelsen af den beregnede geneafstand. Selv hvis man kunne forestille sig, at al lugt fra hele farmen ville blive ledt ud fra det hjørne af minkfarmen, der ligger tættest på nærmeste nabobeboelse, vil lugtgeneafstanden fortsat være overholdt, som det fremgår af kortet nedenfor. Side 5/43

6 Kommunens naturmedarbejdere har besigtiget en række af naturområderne ved Lundgårdvej 20 med henblik på at vurdere, om en beregnet ammoniakbelastning fra en minkfarm på årstæver ville kunne tåles på naturområderne. Beregningerne er foretaget i husdyrgodkendelse.dk. Naturtyperne er ikke i en kategori, hvor der iht. bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal regnes kumulation. Historikken vedr. tidligere ammoniakbelastninger kan ikke indgå i vurderingen. Det er naturmedarbejdernes vurdering, at tålegrænsen for ammoniakdeposition ville blive overskredet. Det er fortsat kommunens vurdering, at minkfarmen derfor ikke kan placeres ved Lundgårdvej 20. Husdyrloven og Pelsdyrbekendtgørelsen rummer ikke muligheder for at tage hensyn til ejendomsværditab eller tab af herlighedsværdi, men forholder sig udelukkende til, hvorvidt givne afstandsregler kan overholdes. Det ansøgte projekt overholder samtlige afstandskrav. Kommunens vurderinger er bl.a. foretaget ud fra de beregningssystemer, Miljøstyrelsen har stillet kommunerne til rådighed i forbindelse med husdyrsager. Derudover vil der altid være tale om en konkret vurdering i de enkelte sager. Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår om, at ved ophør af bedriften skal samtlige minkhaller, gyllebeholderen og øvrigt byggeri fjernes og området bringes tilbage til oprindelig tilstand. Det er kommunes vurdering, at vilkåret sikrer, at samtlige bygninger fjernes ved eventuelt ophør af bedriften. Ansøgers konsulent har redegjort for placeringen af minkfarmen, der bl.a. er begrundet i hensynet til nærliggende naturarealer mod sydøst. Samtlige afstandskrav og afskæringskriterier er overholdt med den ansøgte placering. Ansøger oplyser, at der plantes popler eller andre hurtigt opvoksende træer i skel mod nord og på marken mod nordvest. Herudover er der i lovgivningen krav om 3-rækkede Side 6/43

7 læhegn om pelsdyrfarme. Det er fortsat kommunens vurdering, at minkfarmen kan placeres som ansøgt. Det er fortsat kommunens vurdering, at minkfarmen ikke burde medføre væsentlige gener, udover hvad man må forvente på landet. Som følge af naboernes indsigelser, og med henblik på størst mulig begrænsning af lugtgener for de omkringboende, finder kommunen dog, at der med fordel kan tilføjes et vilkår, der sikrer muligheden for kontrol med overholdelse af reglerne i Pelsdyrbekendtgørelsen om rengøring (nyt vilkår 26a). Et lignende vilkår tilføjes vedr. mulige fluegener (nyt vilkår 34a). De indkomne bemærkninger i partshøringsfasen giver ikke anledning til yderligere ændringer i miljøgodkendelsen. Da ændringen er lavet i dialog med ansøger, og det vurderes, at de nye vilkår ikke har betydning for øvrige parter, foretages der ikke fornyet partshøring. Miljøgodkendelse af minkproduktion på matrikel nr. 13r, Stenderup By Hovedejendommen Lundgårdvej 20 ligger ca. 1,3 km sydøst for matrikel nr. 13r, Stenderup By, Ansager (bilag 1). På ejendommen ligger en stald/foderlade og en gyllebeholder. Stalden har været anmeldt til opfedning af svin, der tages ud af produktionen på Lundgårdvej 8. Stalden har dog aldrig været brugt til dyrehold, men udelukkende til opbevaring af halm. Der vil heller ikke fremover være dyrehold i stalden. Dyreholdet var anmeldt under 15 DE, og ejendommen har således ikke tidligere været omfattet af miljøtilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrloven. Gyllebeholderen på ejendommen bruges, og vil fortsat blive brugt, i forbindelse med driften af Lundgårdvej 8, og under Landbrug Karl Oluf Madsens CVRnummer. Da der intet dyrehold er på Lundgårdvej 20, og gyllebeholderen på ejendommen drives under et andet CVR-nummer, omhandler den miljøtekniske beskrivelse og vurdering udelukkende den ansøgte minkfarm. Der er ingen bygninger på matrikel nr. 13r, Stenderup By, Ansager. Højengård Mink A/S har den 22. juni 2015 ansøgt Billund Kommune om miljøgodkendelse til at etablere et husdyrbrug med en minkproduktion på årstæver, svarende til 206,90 DE. Husdyrbruget ønskes etableret i nye minkhaller. Der ønskes opført 15 stk. 4-rækkede haller, fordelt i 3 grupper, jf. bilag 2. Herudover ønskes etableret et maskinhus på 500 m 2, en vaskeplads på 100 m 2 samt en gyllebeholder på m 3. Gyllebeholderen vil blive etableret med fast overdækning. Byggefeltet vil blive på i alt ca m 2 inkl. udenomsareal. Ansøgningen er efterfølgende revideret ved nye ansøgningsskemaer senest den 5. oktober Endvidere er der løbende tilgået kommunen supplerende oplysninger fra ansøger. Med denne miljøgodkendelse har Billund Kommune godkendt husdyrbrugets anlæg og produktion. Godkendelsen meddeles efter 11, stk. 2 i Husdyrloven, idet Billund Kommune vurderer at: Der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, Side 7/43

8 Husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, Anlæg og drift af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet. Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i nedenstående miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Afgørelsens omfang og forudsætninger I det omfang andet ikke er nævnt i afgørelsen, er denne meddelt på baggrund af de oplysninger, som kommunen har modtaget i forbindelse med sagen, hvorfor afgørelsen hviler herpå. Øvrige forhold Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrloven. Øvrige tilladelser eller afgørelser i henhold til anden lovgivning herunder Spildevandsbekendtgørelsen 2, Naturbeskyttelsesloven 3, Randzoneloven 4 eller Byggeloven 5 skal ansøges og behandles særskilt ved den relevante myndighed. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til de gældende regler i love og bekendtgørelser, uanset at de nævnte krav og regler kan være en skærpelse af denne godkendelses vilkår. Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til 11 i Husdyrloven. Udvidelser og ændringer skal anmeldes til Billund Kommune, som skal have lejlighed til at vurdere, hvorvidt udvidelsen/ændringen kræver en ny godkendelse, eller om udvidelsen/ændringen kan ske indenfor rammerne af denne godkendelse. Med venlig hilsen Mette Hammershøj Miljøsagsbehandler, Landbrug Billund Kommune, Natur og Miljø 2 BEK nr af 11/12/2007. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, med senere ændringer 3 LBK nr. 951 af 03/07/2013. Lov om naturbeskyttelse, med senere ændringer. 4 LBK nr. 894 af 15/07/2014. Lov om randzoner. 5 Lov nr. 323 af 26/6/1975 og LBK nr af 14/10/2010, med senere ændringer Side 8/43

9 Vilkår Indretning og drift 1. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen. Anlæg skal opføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i den miljøtekniske beskrivelse. 2. Før etablering af nye anlæg skal der indhentes byggetilladelse iht. byggereglementet fra Billund Kommune. 3. Før etablering af nye anlæg skal vandboringen med DGU-nr sløjfes i henhold til gældende regler. 4. Før etablering af nye anlæg skal bedriften Højengaard A/S etableres med selvstændigt CVR-nummer, og matrikel nr. 13r, Stenderup By, Ansager skal være arealoverført til Lundgårdvej 20, 7200 Grindsted. 5. Godkendelsen bortfalder, såfremt de ansøgte bygge- og anlægsarbejder ikke er udnyttet senest 5 år efter godkendelsens meddelelse. Det fremgår af Husdyrlovens 33, at godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. 6. De for husdyrbruget gældende love og bekendtgørelser skal stedse efterleves, uanset at de dér nævnte krav/regler kan være en skærpelse af vilkårene stillet i denne miljøgodkendelse. 7. Vilkår vedr. drift skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 8. Ændring af ejerforhold eller ansvar for driften skal meddeles Billund Kommune senest 1 måned efter ændringen. 9. Gødningsrender skal tømmes mindst hver 3. eller 4. dag og to gange pr. uge. I perioder med længerevarende hård frost kan tømning undlades. 10. Minkene skal tilføres halm ad libitum. Anlæg 11. Der skal etableres gødningsrender på mindst 36 cm bredde i samtlige minkhaller. 12. Gyllebeholderen skal forsynes med fast overdækning. 13. Ved den fremtidige gyllebeholder skal, såfremt beholderen er udstyret med en pumpeanordning, etableres en støbt plads, hvor påfyldning af gylle finder sted. Påfyldningspladsen skal dimensioneres med styrke og tæthed som en møddingsplads. Der skal være fald mod afløb, så spild opsamles. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med daglig påfyldning er afsluttet. Opsamlet spildevand skal overpumpes til gyllebeholderen. Rent overfladevand fra pladsen kan opsamles og udsprinkles eller lades nedsivet, når pladsen forinden er rengjort efter brug. Side 9/43

10 Produktion 14. Godkendelsen omfatter en minkproduktion på årstæver, svarende til 206,90 DE. Foder 15. Der skal anvendes foder med et proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE (omsættelig energi) i uge Gødningsopbevaring og -håndtering 16. Husdyrbruget skal til enhver tid kunne dokumentere at have opbevaringskapacitet for husdyrgødning i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen Pumpning til og fra gyllebeholderen skal ske under opsyn. 18. Gyllebeholderen skal tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse. 19. Gyllen i gyllebeholderen må kun røres lige før tømning af beholderen. Energi- og vandforbrug 20. Vand- og energiforbrug skal ligge indenfor rammerne af størrelserne nævnt i den miljøtekniske beskrivelse. Hvis forbruget efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentligt større, skal husdyrbruget på tilsynsmyndighedens anmodning lade en sagkyndig gennemgå ejendommen med henblik på udpegning af reduktionsmuligheder. Affald 21. Husdyrbrugets affald skal håndteres og opbevares sådan, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord. 22. Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Spildevand /overfladevand 23. Overfladevand fra arealer, hvor der kan ske spild med forurenende foder eller gødning eller opstå anden forurening, må ikke afledes til dræn, vandløb eller nedsivning. Afledningen af ejendommens overfladevand må ikke udvides, inden kommunen har meddelt særskilt tilladelse hertil. 24. Der må ikke ske ophobning af vand mellem hallerne, således at der løber vand ind under minkburene. 6 BEK nr. 594 af 04/05/2015 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Side 10/43

11 Lugt 25. Husdyrbruget må ikke give anledning til lugtpåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlig. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtfrembringelse begrænses mest muligt. 26. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at virksomheden giver anledning til væsentlig lugtpåvirkning, skal virksomheden foranledige sagkyndig undersøgelse af husdyrbrugets anlægs- og driftsmæssige kilder til lugtfrembringelse udført, og i fornødent omfang iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat krav om sagkyndig undersøgelse, skal myndigheden tilsendes den sagkyndiges redegørelse med anbefalede lugtreducerende tiltag, samt en tids - og handlingsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger. Hvis undersøgelsen og redegørelsen efter tilsynsmyndighedens vurdering er dækkende for hele husdyrbruget, kan en ny undersøgelse tidligst kræves udført igen efter et år. 26a. Der skal føres logbog med angivelse af tidspunkter og metoder til rensning i, under og omkring burene. Støj 27. Virksomheden skal planlægge flest muligt støjende aktiviteter afviklet i dagperioden og være særligt agtpågivende omkring støjfrembringelse i natperioden (kl ), herunder fra mobile støjkilder. 28. Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau, ved omliggende beboelse og deres udendørs opholdsarealer, må maksimalt udgøre følgende værdier: Dagtimer Mandag-fredag kl kl Lørdag kl kl db (A) 45 db (A) 55 db (A) 45 db (A) Midlingstid 8 timer 1 time 7 timer 4 timer Søn - og helligdage kl db (A) 8 timer Alle dage* kl db (A) ½ time *Støjens spidsværdi må om natten (kl ) ikke overstige 55 db (A). Til - og frakørsel 29. Virksomheden skal planlægge mest mulig transport afviklet i dagperioden. Det årlige kørselsbehov må ikke udvides med mere end 10 % i forhold til den i de tekniske beskrivelser angivne. 30. Udstyr, der anvendes til transport og udkørsel af husdyrgødning, skal ved udkørsel til offentlig vej være tæt og renholdt i et omfang, så spild undgås. 31. Tilkørselsveje og arealer omkring bygningerne, siloerne og gyllebeholdere m.m. skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, jord m.v. Side 11/43

12 32. Evt. spild skal fjernes efter arbejdets afslutning og/eller samme dag ved arbejdstids ophør. Støv 33. Husdyrbruget må ikke give anledning til støvpåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlig. I tørre perioder, hvor transport kan give gener ved beboelser, institutioner m.v., skal virksomheden i nødvendigt omfang tilrettelægge arbejdets udførelse med henblik på at begrænse støvpåvirkning fra transport mellem ejendommen og markerne, herunder om nødvendigt ved anvendelse af støvdæmpende foranstaltninger eller ved indstilling af transporterne under ugunstige vindforhold. Skadedyrsbekæmpelse 34. Husdyrbruget må ikke give anledning til fluegener i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlige. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at virksomheden giver anledning til væsentlige fluegener, skal virksomheden foranledige sagkyndig undersøgelse af husdyrbrugets anlægs- og driftsmæssige kilder til fluefrembringelse udført og i fornødent omfang iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat krav om sagkyndig undersøgelse, skal myndigheden tilsendes den sagkyndiges redegørelse med anbefalede fluereducerende tiltag, samt en tids- og handlingsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger. Hvis undersøgelsen og redegørelsen efter tilsynsmyndighedens vurdering er dækkende for hele husdyrbruget, kan en ny undersøgelse tidligst kræves udført igen efter et år. 34a. Der skal føres logbog med angivelse af tidspunkter og forbrug af midler til fluebekæmpelse. Lys 35. Husdyrbruget må ikke give anledning til lyspåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlige. 36. For at forebygge lyspåvirkning fra fremtidige bygninger skal eventuelle nye udendørs lamper ophænges lavt og med afskærmet lyskilde, så lysets spredning begrænses til det nødvendige operationsområde. Belysning i nye bygninger skal anbringes, så lyset ikke kastes direkte ud gennem vinduer eller åbninger i bygningerne. Olietank 37. Olietanke skal drives jf. gældende olietankbekendtgørelse 7. Driftsforstyrrelser og uheld 38. Der skal udarbejdes en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. 7 BEK nr af 21/12/2011. Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, med senere ændringer Side 12/43

13 Beredskabsplanen skal som minimum indeholde: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm. En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, og som kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal indsendes til tilsynsmyndigheden (Billund Kommune), senest 3 mdr. efter godkendelsen er taget i brug, og der skal herefter til enhver tid forefindes en opdateret beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 39. Olier og kemikalier skal opbevares således, at væsker ikke kan tilledes jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. 40. Påfyldningspumper og slanger skal holdes i en sådan tilstand, at de ikke giver anledning til spild. Påfyldning af brændstof på traktorer og andre landbrugsmaskiner skal ske på et tæt, befæstet areal, der er indrettet på en sådan måde, at evt. spild ikke medfører risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand og afløbssystemer. Eventuelt spildt brændstof skal opsamles med det samme. Tankpistol må ikke kunne fastlåses i åben stilling under påfyldning, medmindre pistolen er udstyret med en automatisk stopfunktion, som afbryder pumpning, når tanken er fuld. 41. Ved uheld, som medfører risiko for forurening af miljøet, skal virksomheden straks foretage alarmering af alarmcentralen på telefon nr. 112, og afværgeforanstaltninger jf. beredskabsplanen skal iværksættes. Husdyrgødning 42. Al produceret husdyrgødning skal afsættes til biogasanlæg. Alternativt kan gødningen afsættes til aftalearealer, efter disse er vurderet og godkendt af rette myndighed. Tilsyn og kontrol/egenkontrol 43. Der skal på husdyrbruget føres egenkontrol med produktionens størrelse. På tilsynsmyndighedens anmodning og ved miljøtilsynets besøg på ejendommen skal forevises en opgørelse med tilhørende bilag over produktionen, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år. 44. Husdyrbruget skal føre egenkontrol med energi, vand og råstofforbrug. Side 13/43

14 45. Såfremt tilsynsmyndigheden modtager støjklager over husdyrbrugets drift og produktion, er husdyrbruget på tilsynsmyndighedens anmodning forpligtet til at føre følgende egenkontrol: For egen regning skal husdyrbruget dokumentere, at de stillede støjkrav er overholdt. Dokumentation kan maksimalt kræves én gang pr. år, hvis støjgrænserne er overholdt. Målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller en person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på maksimalt ± 3 db(a). Resultaterne af målinger og beregninger skal være afrapporteret til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat anmodning herom. Ophør 46. Ved ophør af bedriften skal minkhaller, gødningsrender og gødningsopbevaringsanlæg mv. tømmes og rengøres. Gødningsrester og spildevand skal bortskaffes efter gældende regler. Al affald skal bortskaffes i overensstemmelse med ovenstående vilkår for affaldsbortskaffelse. 47. Ved ophør af bedriften skal samtlige minkhaller, gyllebeholderen og øvrigt byggeri fjernes og området bringes tilbage til oprindelig tilstand. Bemærkninger til godkendelsen: 48. Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Billund Kommune som værende indenfor rammerne af denne godkendelse. Side 14/43

15 Godkendelsens udnyttelse og varighed Ansøger oplyser, at han ønsker at komme i gang med byggeriet hurtigst muligt, så der kan blive sat mink i de første haller i januar Der vil blive bygget i etaper, med en forventet fuld produktion ultimo Kommunens vurdering I henhold til Husdyrloven skal der fastsættes en frist for udnyttelse af godkendelsen, som normalt ikke bør være mere end 2 år. Dog kan fristen forlænges til op til 5 år, jf. lovens 33, stk. 3. Ansøger har anmodet om, at udnyttelsesfristen forlænges, da der ønskes mulighed for at bygge i etaper. På den baggrund fastsættes, at miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt miljøgodkendelsen ikke er udnyttet senest 5 år efter godkendelsen endelige meddelelse, herunder efter evt. klagenævnsafgørelse. Det fremgår af Husdyrlovens 33, at godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Herefter gælder, at hvis en del af godkendelsen herunder det godkendte produktionsniveau - ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 8 regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første revurdering foretages dog, når der er forløbet 8 år, dvs. i Offentliggørelse mv. Endelig afgørelse om miljøgodkendelse offentliggøres den 24. november 2016 på Billund Kommunes hjemmeside og i Billund Ugeavis og Midtjysk Ugeavis. Afgørelsen sendes til: Karl Oluf Madsen, Lundgårdvej 8, 7200 Grindsted Med kopi til: Konsulent Birgitte Andersen, Endvidere sendes endelig afgørelse til de hørte, som har fremsendt bemærkninger i forbindelse med høring af forslaget til miljøgodkendelse: Ejere, Lundgårdvej 4, 7200 Grindsted Ejere, Refshøjvej 11, 7200 Grindsted Øvrige: Sundhedsstyrelsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, ved Niels Barslund, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, 8 BEK nr af 08/12/2014. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug Side 15/43

16 Dansk Ornitologisk Forening (DOF) DOF lokalafdeling, Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede fremgår af i Husdyrloven. Klagen skal være indgivet senest den 22. december Du klager via Klageportalen, der ligger på og Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside samt på og Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen). Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. Side 16/43

17 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Indledning Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt danner baggrund for denne afgørelse om godkendelse af etablering af minkfarmen på matrikel nr. 13r, Stenderup By, Ansager, Lundgårdvej, 7200 Grindsted. Hensigten med den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er at undersøge, om ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med det ansøgte projekt, samt om projektet kan medføre, at husdyrbruget påvirker omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i de beskyttelsesniveauer og retningslinjer, der er indeholdt i Husdyrloven med tilhørende bekendtgørelse og vejledning. 9 Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er foretaget på baggrund af en gennemgang af, om husdyrbruget i nødvendigt omfang bringer BAT i anvendelse i forbindelse med det ansøgte projekt. I nedenstående afsnit Bedste tilgængelige teknik er foretaget en opsummerende vurdering. Beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt På vegne af Højengård Mink A/S har konsulentfirmaet Jysk Landbrugsrådgivning indsendt ansøgning om miljøgodkendelse af etablering af husdyrproduktion på matrikel nr. 13r, Stenderup By, Ansager, Lundgårdvej. Der er ansøgt via det itbaserede ansøgningssystem på hvor den seneste version af ansøgningen er modtaget den 5. oktober I forbindelse med behandlingen af ansøgningen har der været behov for supplerende oplysninger. Der er således løbende indsendt supplerende oplysninger. Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering er foretaget med baggrund i det sidst indsendte ansøgningsmateriale. Husdyrbrugets beliggenhed Minkfarmen er ansøgt til at ligge i landzone i Billund Kommune. Placeringen fremgår af bilag 1. Minkfarmen vil ligge ca. 1,3 km NV for hovedejendommen Lundgårdvej 20. Husdyrbrugets fremtidige indretning fremgår af oversigtstegningen vist i bilag 2. Afstand fra hallerne til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er ca. 385 meter. Afstanden til samlet bebyggelse er ca. 1,4 km, og afstanden til byzone ca. 1,5 km. 9 Husdyrloven, Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, samt Miljøministeriets Vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Side 17/43

18 Etableringer og udvidelser af minkfarme, samt ændringer, som medfører forøgede gener for omgivelserne, skal overholde afstandskravene i 3 i Pelsdyrbekendtgørelsen 10. I forhold til det ansøgte projekt, finder kommunen, at afstandskravene for de nye minkhaller, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 2, er overholdt. Det er desuden kommunens vurdering, at afstandskravene for den nye gyllebeholder, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 3, er overholdt. Efter bekendtgørelsens 3, stk. 4 skal etablering og udvidelser af pelsdyrhaller og opbevaringsanlæg for gødning endvidere overholde følgende afstandskrav: 25 m til enkelt vandingsanlæg 50 m til fælles vandindvindingsanlæg 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer 15 m offentlig vej og privat fællesvej 5 m til naboskel 25 m til levnedsmiddelvirksomhed 15 m til beboelse på samme ejendom De nye minkhaller kan ikke overholde afstandskravet til enkelt vandindvindingsanlæg, da der ligger en markvandingsboring, hvor minkfarmen ønskes placeret. Boringen har DGU-nr Ansøger oplyser, at boringen vil blive flyttet over i læhegnet mod øst, cirka 100 meter væk. Der stilles vilkår, der sikrer, at boringen sløjfes, i henhold til gældende regler, inden byggeriet påbegyndes. Det er kommunens vurdering, at husdyrbrugets bygninger og anlæg kan overholde de øvrige nævnte afstandskrav. Pelsdyrfarmes staldanlæg og opbevaringsanlæg er endvidere omfattet af kravet om en minimumsafstand på 10 m til de af Husdyrlovens 7 omfattede naturtyper i forbindelse med etablering, eller udvidelser og ændringer af anlæg på husdyrbrug, der derved bliver større end 15 dyreenheder. I henhold til Arealinfo på Miljøportalen forefindes disse naturtyper ikke indenfor en afstand af 10 m fra husdyrbruget. Det er i øvrigt kommunens vurdering, at de øvrige afstandskrav i loven kan overholdes, og at de ansøgte placeringsforhold ikke vil medføre nogen væsentlig øget risiko for gener eller forurening af omgivelserne. Besætningens størrelse Der er på ansøgningstidspunktet hverken bygninger eller husdyr på matriklen. Der ansøges om godkendelse til en fremtidig minkproduktion på årstæver, svarende til 206,90 DE. Kommunens vurdering Det er kommunens opfattelse, at ansøgningsskemaets beregninger af de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte på baggrund af sammenstilling med en nudrift på nul dyreenheder, er korrekt. Der fastsættes vilkår med grænser for husdyrbrugets maksimale produktion, som svarer til det ansøgte. 10 BEK nr af 13/12/2006 Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v., med senere ændringer Side 18/43

19 Driftsbygninger Der ønskes opført 3 x 5 stk. 4-rækkede haller. Herudover ønskes etableret et maskinhus på 500 m 2, en vaskeplads på 100 m 2 samt en gyllebeholder på m 3. Gyllebeholderen vil blive etableret med fast overdækning. Fodersiloer vil blive placeret i maskinhuset. I alt er der tale om et byggefelt på ca m 2 inkl. udenomsareal. De fremtidige anlæg er vist på situationsplanen i bilag 2. Den maksimale højde på minkhallerne oplyses at blive ca. 3,5 meter, med en taghældning på ca. 20 grader. Maskinhusets højde til kip vil blive ca. 6 meter. Teltoverdækningen på gyllebeholderen vil få en højde på ca. 7,4 meter. Minkhallerne vil blive etableret med træ på enderne samt gråt, ikke-reflekterende ståltag. Maskinhuset vil blive etableret med gråt eternittag samt koksgrå stålplader på siderne. Hegnet omkring farmen kommer til at bestå af grå stålplader. Der vil blive plantet 3-rækkede læhegn omkring hele farmen, jf. bilag 2. Ansøger angiver flg. vedr. anlæggets emissionsniveau for ammoniak: Af nedenstående tabel fremgår beregnet emissionsniveau (BAT-niveau). Emissionsniveauet er fremkommet på baggrund af afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, hvor der bliver udmeldt emissionsgrænseværdier for eksisterende og nybyggeri. BAT-kravet: Dyretype Antal DE Emission pr. årstæve Emission i alt Årstæver i nybyggeri ,90 1,00 kg N/år 6000 kg N/år BAT-emission i alt 6000 kg N/år Emissionen er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 5948,14 kg N. BATemissionsgrænseværdien er dermed overholdt. Kommunens vurdering Indretning og drift af fremtidige haller og anlæg skal ske i overensstemmelse med reglerne i Pelsdyrbekendtgørelsen, samt reglerne i den gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse. BAT Natur- og Miljøklagenævnet traf den 30. oktober 2012 afgørelse i en sag om godkendelse efter Husdyrlovens 11 til et husdyrbrug med minkproduktion (NMK ). Sagen indeholder et principielt spørgsmål om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, er der gennemført undersøgelser, der viser, at ammoniakemissionen er mindre ved tømning to gange ugentligt end ved daglig tømning. Denne nye viden blev indarbejdet i Miljøstyrelsens BATvurderinger i juni Natur- og Miljøklagenævnet har i en afgørelse fra september 2013 (NMK ) i overensstemmelse med den nye viden justeret emissionsgrænseværdierne for minkfarme i forbindelse med miljøgodkendelser efter Husdyrloven. Side 19/43

20 For nye minkhaller har NMK fastlagt en emissionsgrænseværdi på 1,00 kg N pr. årstæve, svarende til flg. kombination af virkemidler: 36 cm brede gødningsrender, tømning af render to gange om ugen, halm ad libitum og foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge For årstæver i eksisterende minkhaller beregnes en konkret emissionsgrænseværdi ud fra gødningsrendernes faktiske bredde (dog højst 36 cm) og flg. kombination af virkemidler: tømning af render to gange om ugen, halm ad libitum og foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge På den baggrund kan emissionsniveauet for det ansøgte projekt beregnes til kg N/år. Emissionen er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til kg N. BAT-emissionsgrænseværdien er dermed overholdt. Der stilles vilkår til hele bedriften om udmugning minimum hver 3. eller 4. dag og to gange om ugen, halm ad libitum, og om at proteinindholdet i foderet i gennemsnit højst må være 31 % af OE i uge Desuden stilles vilkår til rendebredde på 36 cm i samtlige haller. I nedenstående del af den miljøtekniske beskrivelse og vurdering: Projektets påvirkninger af omgivelserne naturmæssige forhold, er foretaget en nærmere vurdering af ammoniakemissionen fra anlægget og påvirkningen i den omgivende natur. Idet det forudsættes, at renovering, nyetablering og drift af anlægget sker som oplyst og i overensstemmelse med reglerne i Pelsdyrbekendtgørelsen og Husdyrgødningsbekendtgørelsen, finder kommunen ikke anledning til at fastlægge videre regulering ved vilkår. Foder Det oplyses i ansøgningen, at minkfoder leveres til farmen dagligt i ca. 8 mdr. og hver anden dag resten af året (vinter og tidligt forår). Foder opbevares i fodersiloer placeret i maskinhuset (bilag 2). Husdyrbruget angiver at have følgende BAT for foder: I henhold til BREF dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet, og løbende kontrol, således at det stemmer overens med dyrenes behov. Husdyrbruget angiver at have BAT som følger: Indkøb af foder sker på grundlag af foderplanlægning. Der udarbejdes foderplaner i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor minkfodring. Herved optimeres fodringen så unødigt forbrug af råvarer undgås. I ansøgningen er angivet et proteinindhold pr. foderenhed på 31 % af OE (omsættelig energi) i uge Kommunens vurdering Grundlaget for reduktion i næringsstofforurening er i lovgivningen baseret på, at der kan anvendes differentierede virkemidler, hvoraf fodring er ét. Da der herudover ikke er fastlagt BAT krav for fodring af mink, betragter kommunen normtal- Side 20/43

21 lene for at være BAT, indtil evt. konsistente BAT niveauer bliver udmeldt fra retningsgivende referencer. Kommunen vurderer, at et nedsat proteinindhold i foderet i uge er BAT. Der stilles derfor vilkår til proteinindholdet i uge I nedenstående afsnit om Støv, fluer og skadedyr er foretaget en vurdering af forurening i forbindelse med opbevaring og håndtering af foder. Gødningsproduktion og -opbevaring Den årlige normproduktion af gødning fra årstæver er på m 3 gylle og 612 m 3 dybstrøelse. Ansøger oplyser, at dybstrøelsen fyldes i gyllebeholderen. Hertil kommer 100 m 3 vand fra vaskepladsen iflg. ansøgers oplysninger. For at overholde kravet om minimum 9 måneders opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning (jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens 9), skal der som minimum være m 3 kapacitet (9/12 mdr. x m 3 /år), hvilket kan opfyldes med den ansøgte gyllebeholder på m 3. Ansøger oplyser følgende vedr. BAT: For så vidt angår BAT ved opbevaring af minkgylle omfatter dette en stabil beholder der kan modstå påvirkning og som er tæt og beskyttede mod tæring; at gylle kun omrøres lige før tømning i forbindelse med udbringning; samt at tanken overdækkes med fast låg eller flydelag. Husdyrbruget angiver at bruge BAT som følger: Flydende husdyrgødning opbevares i tætte gylletanke og udbringes på markerne ud fra afgrødens behov på den enkelte mark. Herved optimeres optagelsen af næringsstoffer og udvaskningen af nitrat samt udledningen af fosfor minimeres. Der etableres fast overdækning på gylletanken. Årligt efterses tæthed af overjordisk del og kabler på gyllebeholdere for intakt beskyttelse og eventuelle brud. Ved skader kontaktes leverandøren. Tanken tømmes ca. en gang årligt for indvendig inspektion. Inspektionen foretages stående uden for tanken. Årligt efterses inspektionsbrønd ved gylletank, for om der er vand der lugter eller som ser ud til at være med gyllerester. Ved tegn på utætheder kontaktes leverandøren. Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Tanken er tilmeldt de lovpligtige eftersyn, hvilket betyder, at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret af autoriseret kontrollant for, om tanken opfylder krav til holdbarhed, tæthed og styrke. Kommunens vurdering Indretning og drift af opbevaringslagre skal være i overensstemmelse med reglerne i Pelsdyrbekendtgørelsen og Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der stilles vilkår om, at husdyrbruget til enhver tid kan dokumentere, at kapaciteten af gødningsopbevaringsanlæg opfylder Husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser. Side 21/43

22 Der er ikke udarbejdet BAT-blade for gødningslagring på bedrifter med mink eller bedrifter af nærværende størrelse. I EU s BREF-note for svin og fjerkræ er udpeget nogle teknikker for gødningsoplagring, som efter kommunens vurdering generelt udgør et anvendeligt grundlag for vurdering af oplaget også på andre typer og størrelser af husdyrbrug. Næsten alle de udpegede BAT-teknikker i BREF-noten er i forvejen krav i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Herudover betragtes det dog også som BAT, at gødningslagre tømmes regelmæssigt (fortrinsvis en gang om året) af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, og at gyllen kun røres lige før tømning af beholderen. Kommunen finder, at disse teknikker skal kræves anvendt ved fastsættelse af vilkår herom. Gyllebeholderen har fast overdækning, hvilket kommunen i dette tilfælde vurderer som værende BAT. På baggrund af en sammenstilling af de valgte løsninger (herunder som følge af reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen) og ovenstående BAT betragtninger, er det kommunens vurdering, at indretning og drift af opbevaringsanlæggene kan betragtes som BAT. I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der fastsat nogle krav til ammoniakemissionen fra stald og lager, samt for ammoniakpåvirkningen i den omgivende natur. I nedenstående del af den miljøtekniske beskrivelse og vurdering: Projektets påvirkninger af omgivelserne naturmæssige forhold, er foretaget en nærmere vurdering af disse forhold. Denne vurdering, samt vurderingen af anlæggets samlede ammoniaktab i relation til BAT i ovenstående afsnit Driftsbygningerne er baseret på ammoniakemissioner beregnet i ansøgningsskemaet. I nedenstående afsnit Driftsforstyrrelser og uheld er der foretaget en vurdering af forureningsrisici i forbindelse med håndtering af gylle, herunder indretning med pumpe mv. Idet det forudsættes, at etablering, indretning og drift af den fremtidige gødningsopbevaring sker som oplyst og i overensstemmelse med reglerne i Pelsdyrbekendtgørelsen og Husdyrgødningsbekendtgørelsen, finder kommunen ikke anledning til at fastlægge videre regulering ved vilkår i nærværende afsnit. Energi- og vandforbrug. Husdyrbrugets energi- og vandforbrug i den eksisterende og den ansøgte drift oplyses at være, som det fremgår af nedenstående tabel. Forbrug Nudrift Ansøgt El kwh Dieselolie liter Drikkevandsforbrug m 3 Vand til vask af stalde og markredskaber/maskiner m³ Side 22/43

23 Ansøger anfører følgende vedr. BAT: I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at registrere vandforbruget gennem måling og ved detektering og reparation af lækager. Husdyrbruget angiver at have BAT som følger: Vandforbruget registreres årligt Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Til mink anvendes drikkenipler, som er udformet og placeret, så unødigt vandspild undgås. I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at installere energibesparende belysning. Husdyrbruget angiver at have BAT som følger: Elforbruget registreres årligt. Dette giver fokus på forbruget, og muligheder for at reducere dette. Med etablering af det ansøgte anlæg opnås en rationel drift, hvilket medfører mindre energiforbrug pr. dyr. Logistikken i forbindelse med afhentning af foder, er indrettet så afstanden giver færrest muligt driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget. Udendørs belysning er dagslysstyret eller har bevægelsessensor, hvorved unødvendigt energiforbrug undgås. Minkhaller er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette. Til frostsikring er installeret opvarmet cirkulerende drikkevandsforsyning. Der er ingen belysning i minkhallerne, og der er derfor ikke energiforbrug til dette. Kommunens vurdering Der er ikke udarbejdet BAT-blade for vand- og energiforbrug på bedrifter med mink eller bedrifter af nærværende størrelse. I EU s BREF-note for svin og fjerkræ er udpeget nogle teknikker for vand- og energiforbrug, som efter kommunens vurdering generelt udgør et anvendeligt grundlag for vurdering af oplaget også på andre typer og størrelser af husdyrbrug. Da der er tale om naturligt ventilerede haller uden opvarmning, og der er tale om et relativt lille vand- og lysforbrug, finder kommunen det ikke relevant at opstille BAT-krav. Der stilles vilkår om, at vand- og energiforbrug ikke væsentligt må overskride størrelserne nævnt i den miljøtekniske beskrivelse, og at tilsynsmyndigheden ved væsentligt merforbrug kan kræve sagkyndig gennemgang af mulighederne for forbrugsbegrænsning. Det vurderes, at husdyrbruget har foretaget relevante foranstaltninger til begrænsning af energi- og vandforbrug, og at det herudover ikke er relevant at stille yderligere vilkår til energi- og vandforbruget. Affald og kemikalier Det er oplyst i ansøgningen, at animalsk affald (herunder selvdøde dyr) opbevares i fryser i maskinhus, indtil det bortskaffes til DAKA. Der forventes at være 36 årlige transporter med animalsk affald. Side 23/43

UKF (DENMARK) A/S Viborgvej Holstebro. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af

UKF (DENMARK) A/S Viborgvej Holstebro. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af UKF (DENMARK) A/S Viborgvej 265 7500 Holstebro Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af minkhaller på minkfarmen på Omme Landevej 37, 7200 Grindsted Billund Kommune har den

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Accept af anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende. Billund Kommunes vurdering

Accept af anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende. Billund Kommunes vurdering I/S Bundgaard v/birgitte A. B. Andersen & Karsten B. Sørensen Filskovvej 11 7200 Grindsted Accept af anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Filskovvej 11, 7200 Grindsted Dato: 26-09-2016

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion - ny placering af gyllebeholder i det åbne land

Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion - ny placering af gyllebeholder i det åbne land Dato: 11. august 2016 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion - ny placering af gyllebeholder i det åbne land Lundhedevej 28

Læs mere

Afgørelse om lovliggørelse af 2-rækket minkhal opført på ejendommen beliggende Søvangvej 25, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Afgørelse om lovliggørelse af 2-rækket minkhal opført på ejendommen beliggende Søvangvej 25, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Afgørelse om lovliggørelse af 2-rækket minkhal opført på ejendommen beliggende Søvangvej 25, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 18. maj 2015 modtaget anmeldelse om lovliggørelse af 216 m 2 2-rækkers

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af opførelse af maskinhus og tilbygning til eksisterende kostald på kvægbrug beliggende Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 23. oktober 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget en ansøgning om intern flytning af

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted Dato: 30-09-2015 Billund Kommune har den 21. august 2015, via Elna Mortensen, Kopenhagen Fur,

Læs mere

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Billund Kommune har den 3. juli 2013 via Niels Danielsen, Skala Arkitekter A/S, modtaget anmeldelse om tilladelse

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering VAGN POST Rankenbjergvej 9 6623 Vorbasse Sendt til din virksomheds e-boks i CVR nr. 73760615 Tilladelse til etablering af kornsilo på husdyrbruget Rankenbjergvej 9, 6623 Vorbasse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi Hidde Sytse Oenema Nollundvej 176 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 31. juli 2017 modtaget en anmeldelse af

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af minkproduktion

Miljøgodkendelse af minkproduktion Dato: 24. februar 2014 Miljøgodkendelse af minkproduktion Tingvejen 350, 7200 Grindsted Februar 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af etablering af ensilageplads på Lamborgvej 18, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af etablering af ensilageplads på Lamborgvej 18, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Huibert van Dorp Agersnapvej 18 6870 Ølgod Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af etablering af ensilageplads på Lamborgvej 18, 7200 Grindsted Dato: 2. august 2017 Billund Kommune har den 13. juni 2017

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af minkproduktion

Miljøgodkendelse af minkproduktion Dato: 24-09-2014 Miljøgodkendelse af minkproduktion Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted September 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion

Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 04-05-2016 Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion Ribersvej 3, 7200 Grindsted Maj 2016 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Alrøvej 17, 8300 Odder Dispensation fra afstandskravet til naboskel. I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Torben Sørensen Elstedvej 99, 8520 Lystrup Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter 19

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Steen Nørgård Langelinie 28 8464 Galten Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Skanderborg Kommune har den 20. marts 2017 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej 59 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Afgørelse efter 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af et maskinhus på ejendommen Pebringsvej 5, 8700 Horsens

Afgørelse efter 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af et maskinhus på ejendommen Pebringsvej 5, 8700 Horsens Jeppe Mouritsen Pebringsvej 5 8700 Horsens Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L03-000074 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Tillæg til 10 tilladelse

Tillæg til 10 tilladelse TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg til 10 tilladelse I henhold til lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kirstinelund Ridecenter Hørslevvej 137, 8462 Harlev

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annoncering Kommunens hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 16-12-2015 Sagsnr.: 15/30466 Dok.løbenr.: 331392/15 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Dispensation til erhvervsmæssigt dyrehold indenfor byzone på et areal ved Kornmarken 33, 7190 Billund

Dispensation til erhvervsmæssigt dyrehold indenfor byzone på et areal ved Kornmarken 33, 7190 Billund Dato: 27-08-2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Dispensation til erhvervsmæssigt dyrehold indenfor byzone på et areal ved Kornmarken

Læs mere

Svend Pedersen Sønderbyvej Outrup

Svend Pedersen Sønderbyvej Outrup Svend Pedersen Sønderbyvej 30 6855 Outrup Teknik og Miljø Erhvervscenteretlandbrug Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse på ansøgning om etablering af

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Afgørelse efter 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af et maskinhus på ejendommen Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning

Afgørelse efter 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af et maskinhus på ejendommen Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning Bjarne Jensen Stubberup Skovvej 33 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000020 Sagsnr.:

Læs mere

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten Bjarke Refsgaard Hoffman Hadbjergvej 125 Hadbjerg 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Endelig afgørelse om ikke

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej 28 6800 Varde I henhold til 12 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Godkendt 5. september 2016

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Jens Peter Jensen Gammel Vodstrupvej 11 Vodstrup 7900 Nykøbing M Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-13262 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse om udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup BRØNDERSLEV KOMMUNE Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup REGISTRERINGSBLAD Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse til Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup Dato: Den 20. oktober 2014

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Opførelse af maskinhus

Opførelse af maskinhus Opførelse af maskinhus Efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Åkærsvej 4, 7755 Bedsted 31. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 27 i Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

Billund Kommunes foreløbige vurdering

Billund Kommunes foreløbige vurdering Kurt Rungborg Mikkelsen Mejerivej 20 7250 Hejnsvig Sendt til din e-boks Afgørelse vedr. 27 anmeldelse for etablering af maskinhus på Mejerivej 20, 7250 Hejnsvig Dato: 6. juni 2016 Billund Kommune har den

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 12-09-2016 Sagsnr.: 773-2016-18168 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Afgørelse. Anmeldelse efter 25 opførelse af kornsilo på Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Afgørelse. Anmeldelse efter 25 opførelse af kornsilo på Skovsrodvej 20, 8680 Ry Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej 20 8680 Ry Afgørelse. Anmeldelse efter 25 opførelse af kornsilo på Skovsrodvej 20, 8680 Ry Skanderborg kommune har den 5. februar 2017 modtaget en anmeldelse om opførelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opførelse af malkecenter m.m. på ejendommen Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing CVR

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opførelse af malkecenter m.m. på ejendommen Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing CVR Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs.

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs. Jacob Revsbeck Bønnerup Laenvej 50 8586 Ørum Djurs Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 21. august 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/9007 Tillæg

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 09-05-2017 Sagsnr.: 17/12356 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 06-10-2016 Sagsnr.: 773-2016-21641 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 04-12-2015 Sagsnr.: 15/18369 Dok.løbenr.: 331235/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum Holger Møller Skjødt Ribevej 4 7171 Uldum Sendt via CVR nr. 13701245 til E-boks Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg

Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg Peder Sølvsten Horsensvej 44 8660 Skanderborg Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg Skanderborg kommune har den 6. juli 2016 modtaget en anmeldelse om

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere