Tilladelse til Indvinding af grundvand fra boringerne FF2, FF3 og FF4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til Indvinding af grundvand fra boringerne FF2, FF3 og FF4"

Transkript

1 Frederiksberg Vand A/S Att.: Henrik Bay Sendt pr. mail til: 31. august 2016 Sagsbeh.: AS/CJ Tilladelse til Indvinding af grundvand fra boringerne FF2, FF3 og FF4 J.nr.: G Anne Stalk Vej, Park og Miljø Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg Direkte: Telefontid Mandag-Torsdag: Fredag: Selvbetjening Personlig henvendelse Kun efter aftale til Frederiksberg Vand A/S

2 Emne: Vandværk: Tilladelse til indvinding af grundvand til almen vandforsyning Frederiksberg Vandværk Jupiter anlægs ID: Beliggenhed: Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr. 26eo samt 26c Indvindingsboringer, Frederiksberg: FF2, DGU nr FF3, DGU nr FF4, DGU nr Indvindingsmængde Frederiksberg: Maks m 3 pr. år Indvindingsboringer, København: FF1, DGU nr FF5, DGU nr Indvindingsmængde København: Samlet indvindingsmængde: Tilsynsmyndighed: Gyldighedsperiode: Politisk behandling: Maks m 3 pr. år Maks m 3 pr. år Frederiksberg Kommune Tilladelsen er gyldig for en periode på 30 år og er gyldig fra d. 31. august 2016 til 31. august 2046 Tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand, inkl. afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt, er behandlet på af Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg d. 15. august 2016 Denne afgørelse er sendt i kopi til: Kommuner Hvidovre Kommune, Gladsaxe Kommune, Rødovre Kommune, Herlev Kommune, Forsyninger Hofor, Nordvand, Andre interessenter Region Hovedstaden, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, 2 af 39

3 Indhold Afgørelse... 4 Materiale der har indgået i sagsbehandlingen... 5 Vilkår for tilladelse... 6 Indvindingsboringer... 6 Indvindings mængde... 7 Registrering af oppumpede vandmængder... 7 Styringsniveauer for indvindingen (vandstandsbånd)... 8 Registrering af vandspejlsniveau... 9 Vandbehandling og distributionsanlæg Drikkevandskvalitet og analyser Monitering af grundvandskvalitet samt pejlinger Beskyttelseszoner Afrapportering Opsummering: afrapportering og indberetning Andre bemærkninger Erstatningsregler Redegørelse Vandindvinding og indvindingsboringer Vandbehandling Påvirkning af vandkvalitet ved ændret indvindingsstrategi Påvirkning af trykniveau i primært grundvandsmagasin som følge af ændret indvindingsstrategi Frederiksberg Kommunes vurdering VVM-screening Naturkonsekvensvurdering Klagevejledning og søgsmål Bilag 1: Styringsniveauer for indvindingsboringerne samt referenceniveauer i masterboringer... 1 Bilag 2: Analyseprogram for Frederiksberg Vand A/S for Bilag 3: Analyseprogram for grundvandsovervågningen der varetages af Frederiksberg Vand A/S, oversigt over boringer i overvågningsprogrammet samt figur med placering af boringerne... 2 Bilag 4: Proces vedr. forlængelse af 5-årig indvindingstilladelse fra af 39

4 Tilladelse til indvinding af grundvand til almen vandforsyning (30-årig), jf. Vandforsyningslovens 20, fra boringerne FF2, FF3 og FF4, beliggende i Frederiksberg Kommune Frederiksberg Vand A/S har d. 11. januar 2016, fremsendt ansøgning om tilladelse til 30-årig forlængelse af indvinding af grundvand til drikkevandsproduktion jf. Vandforsyningslovens 1 20 til hhv. Frederiksberg og Københavns kommuner. Frederiksberg Vand A/S har ansøgt Frederiksberg Kommune om tilladelse til at indvinde maksimalt 1,2 mio. m 3 pr. år fra boringerne FF2 2, FF3 3 og FF4 4 beliggende i Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Vand A/S, har tilsvarende ansøgt Københavns Kommune om tilladelse til at indvinde maksimalt 1,6 mio. m 3 pr. år fra boringerne FF1 5 og FF5 6, beliggende i Københavns Kommune. Der ansøges om en samlet indvindingsmængde på 2,5 mio. m 3 pr. år der svarer til den gældende samlede indvindingsmængde. Frederiksberg Vand A/S ønsker, for at opnå en mere bæredygtig, robust og fremtidssikret indvinding, at flytte tyngdepunktet for indvindingen mod nord, hvilket betyder at der indvindes ca. 25 % mere fra boringerne FF1 og FF5 beliggende i Københavns Kommune i forhold til den eksisterende tilladelse. Tilsvarende vil der med den nye indvindingsstrategi blive indvundet tilsvarende mindre fra boringerne FF2, FF3 og FF4 beliggende i Frederiksberg Kommune. Afgørelse Frederiksberg Kommune meddeler hermed, på det foreliggende grundlag, tilladelse til Frederiksberg Vand A/S til indvinding af maksimalt 1,2 mio. m 3 grundvand pr. år fra boringerne beliggende på Frederiksberg FF2 ( ), FF3 ( ) og FF4 ( ) samt en samlet indvindingsmængde på 2,5 mio. m 3 pr. år. fra de 5 indvindingsboringer benævnt FF1 FF5. Tilladelsen meddeles i henhold til Vandforsyningslovens Nærværende tilladelse er gældende for de tre af Frederiksberg Vand A/S 5 indvindingsboringer beliggende på Frederiksberg, nærmere bestemt: FF2, FF3 og FF4. Nærværende tilladelse er tidsbegrænset til 30 år. Københavns Kommune meddeler samstemmende tilladelse til indvinding af grundvand til almen vandforsyning fra de to boringer beliggende i Københavns kommune (FF1 og FF5), efter Vandforsyningslovens 20. Begge tilladelser meddeles til Frederiksberg Vand A/S. 1 Lov om vandforsyning m.v., Lovbek. nr ad 10. december FF2, DGU nr FF3, DGU nr FF4, DGU nr FF1, DGU nr FF5, DGU nr af 39

5 Efter aftale med Københavns Kommune, varetager Frederiksberg Kommune tilsynsopgaverne forbundet med driften af Frederiksberg Vand A/S, herunder opfyldelse af vilkår i indvindingstilladelserne. Det betyder blandt andet, at det er Frederiksberg Kommune der fører tilsyn med Frederiksberg Vandværk og tilhørende installationer, samt at det er Frederiksberg Kommune der modtager og kommenterer på udkast til afrapportering af det forgangne års indvinding mv. efter samråd med Københavns Kommune. Frederiksberg Kommune vurderer, at der ikke er samfundsmæssige hensyn til hinder for, at meddele en ny indvindingstilladelse til Frederiksberg Vand A/S, jf. Vandforsyningslovens 22 stk. 2, ved udløb af den gældende indvindingstilladelse 7. Frederiksberg Kommunes vurdering af det ansøgte samt vilkår for tilladelse fremgår af nærværende tilladelse. Materiale der har indgået i sagsbehandlingen Følgende materiale ligger til grund for behandlingen af ansøgning om forlængelse af indvindingstilladelse med justering af indvindingsstrategien: 1. Ansøgning om endelig 30-årig tilladelse til indvinding af grundvand fremsendt af Frederiksberg Vand A/S, 2. revision dateret d. 19. februar 2016 /1/ 2. Baggrundsrapport udarbejdet i forbindelse med ansøgning om endelig 30-årig indvindingstilladelse, udarbejdet af Frederiksberg Forsyning, 2 revision dateret d. 19. februar /2/ a. Indeholdt: Modelsimuleringer i forbindelse med ansøgning om ny indvindingstilladelse, udarbejdet af Rambøll, dateret d. 17. december /2a/ 3. Notat Forslag til supplerende monitering ved Kirkemosen og Degnemosen i forbindelse med ansøgning om permanent indvindingstilladelse, udarbejdet af Frederiksberg Forsyning, dateret d. 10. marts /3/ 4. VVM-screening, dateret 12. juli Afgørelse om ikke VVM-pligt, meddelt af Frederiksberg og Københavns Kommuner, dateret 31. august Mails fra rådgiver Troels Lund af 7. juli samt 12. august 2016 vedr. uddybning af vurdering af blandt andet udvikling af nikkel i råvand samt risiko for optrængning af residual grundvand. 7. Notat Frederiksberg Vand, Vandstandsbånd 2016, udarbejdet af Frederiksberg Forsyning, dateret d. 22. august 2016, revision 1.0. Følgende har derudover indgået i Frederiksberg Kommunes vurdering af sagen: 1. Frederiksberg Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse /4/ 2. Frederiksberg Kommune Vandhandleplan for perioden /5/ 3. Forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode ( ). /6/ 4. Frederiksberg. Grundvandsovervågning, 2015, helårlig rapport, udarbejdet af Rambøll, dateret 16. juni /7/ 7 Den eksisterende indvindingstilladelse udløber et år efter endelig vedtagelse af Frederiksberg Kommunes Vandhandleplan , det vil sige d. 31 august af 39

6 5. Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling (10-årig), Frederiksberg Vandværk, meddelt af Frederiksberg Kommune, dateret d. 16. december /8/ Vilkår for tilladelse Frederiksberg Kommune meddeler tilladelse til indvinding af grundvand til almen vandforsyning til Frederiksberg Vandværk, beliggende Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr. 26eo, 26c af Frederiksberg, på følgende vilkår: Indvindingens formål 1) Indvindingens formål er almen vandforsyning. Gyldighedsperiode 2) Tilladelsen meddeles for en periode på 30 år og er gyldig i perioden 31. august 2016 til 31. august Tilladelsen afløser tidligere tilladelse meddelt i 2005 af Frederiksberg Kommune, der hermed ophæves. Indvindingsboringer 3) Alle indvindingsboringer skal til enhver tid være tydeligt mærket med DGU nr. samt boringsejer. 4) Tilladelsen gælder for følgende indvindingsboringer: FF2, DGU nr , FF3, DGU nr , FF4, DGU nr Fakta om indvindingsboringer fremgår af nedenstående tabel 1. Boringerne omfattet af nærværende tilladelse er markeret med grå. Tilladelse til indvinding fra boringerne beliggende i København meddeles af Københavns Kommune. Boring DGU-nr. Idriftsat Filtersætning Filtersætning (m Geologi Kommune (kote i m) u.t.) FF ,3 til -33,8 27 til 41,5 Kalk København (efter 2001*) (efter 2001) FF Åben fra Åben fra Bryozokalk / Frederiksberg -33,65 til -53,85 49,8 til 70 skrivekridt FF ,1 til -37,6 32,5 til 51 Bryozokalk Frederiksberg FF ,9 til -36,9 18,5 til 50 Bryozokalk Frederiksberg FF ** 2012 Åben fra -37,05 til -57,6 Åben fra 44,45 til 65 Kalk og flint København Tabel 1: Frederiksberg Vand A/S indvindingsboringer, grå markering viser boringer omfattet af denne tilladelse * Før 2001 var filtersætningen i FF1: -14,5 til -33,8 (kote i m) / 22,2 til 41,5 m u.t. ** Erstatningsboring for , der var i drift i perioden Beskadiget ved skybruddet 2. juli af 39

7 Indvindings mængde 5) Der må i henhold til nærværende tilladelse maksimalt indvindes en samlet vandmængde på m 3 /år fra indvindingsboringerne beliggende i Frederiksberg og Københavns Kommuner, heraf: 6) Maksimalt indvindes m 3 /år fra de tre indvindingsboringer beliggende i Frederiksberg Kommune, fordelt jf. tabel 2. Maksimalt indvindes m 3 /år fra de to indvindingsboringer beliggende i Københavns Kommune, jf. tilladelse meddelt af Københavns Kommune til vandmængder jf. tabel 2 nedenfor. 7) Maks tilladt indvundne vandmængder pr. boring fremgår ligeledes af tabel 2 nedenfor. Boring DGU-nr. Vejl. min m 3 pr. år Maks m 3 pr. år Forventet interval i m 3 pr. time m 3 pr. time ved normal drift Maks tilladt m 3 pr. time* Kommune FF København FF Frederiksberg FF Frederiksberg FF Frederiksberg FF København Samlet Tabel 2: Overblik over tilladte indvindingsmængder fra Frederiksberg Vand A/S indvindingsboringer, grå markering viser boringer omfattet af nærværende tilladelse. Kolonnen med minimum indvundne m 3 pr. år er udelukkende vejledende og indikerer det spænd der kan forventes at være i de årlige indvundne vandmængder pr. boring jf. ansøgningsmaterialet. * Maks ydelse pr. time ligger 5 % over den tilladte maksimale ydelse. 8) Frederiksberg Kommune kan til enhver tid stille skærpede krav til indvindingen, herunder yderligere boringer, under hensyntagen til forebyggelse af varig skade på grundvandsressourcen, recipienter mv. Registrering af oppumpede vandmængder 9) Vandindvindingsanlægget skal være forsynet med en måleanordning til måling af det indvundne vand på boringsniveau samt udpumpning til forbrugerne på afgang vandværk. Måleanordningen skal til enhver tid være tilsluttet Frederiksberg Vandværks SRO-anlæg. De indsamlede data skal for registreres ved m 3 /time og lagres i en database for hver time. Mængderne skal minimum opgøres månedsvist, hhv. pr. indvindingsboring, pr. kommune samt total indvundet vandmængde fra alle Frederiksberg Vand A/S indvindingsboringer (FF1-FF5). Metoden for måling af indvindingen og udpumpningen fra anlægget kan til enhver tid kan ændres af Frederiksberg Kommune. 10) Hvert år skal Frederiksberg Vand A/S fremsende afrapportering af det seneste års indvinding, hvoraf indvundne vandmængder på både boringsniveau, pr. kommune samt total indvunden vandmængde skal fremgå. 7 af 39

8 Afrapportering af det foregående års indvinding skal være fremsendt til Frederiksberg Kommune senest d. 1. marts i det efterfølgende år. Ved afrapportering af sidste års indvinding, skal der foretages en vurdering af hvorvidt der er overensstemmelse med de indvundne vandmængder og gældende indvindingstilladelser. Vurderingen skal foretages i forhold hver enkelt boring, samlet indvundet vandmængde pr. kommune samt for den samlede indvundne vandmængde. Såfremt der er afvigelser fra de tilladte vandmængder, skal det belyses hvad der er årsag til afvigelserne. Derudover skal afvigelsernes evt. konsekvenser for vandkvaliteten belyses. Såfremt Frederiksberg Kommune vurderer det nødvendigt, skal der udarbejdes et forslag til hvordan følgerne af afvigelserne kan mindskes, så evt. negativ påvirkning af vandkvaliteten afhjælpes. Dette skal fremsendes til Frederiksberg Kommune til vurdering og godkendelse. Styringsniveauer for indvindingen (vandstandsbånd) 11) Indvindingen fra hver enkel boring skal ske så stabilt og jævnt som muligt, for at sikre bæredygtig indvinding. 12) Indvindingen skal tilrettelægges så driftsvandspejlet i indvindingsboringerne står mindst 1 meter over bund af forerøret for at undgå barometerånding. 13) Indvindingen skal ske i henhold til nedenstående styringsniveauer i indvindingsboringerne i det primære grundvandsmagasin. De, på tidspunktet for meddelelse af tilladelsen, gældende styringsniveauer fremgår af nedenstående tabel 3 samt i bilag 1. Ved revision af styringsniveauerne, vil bilag 1 ligeledes blive revideret, så de til enhver tid gældende styringsniveauer fremgår af tilladelsens bilag 1. Boring DGU-nr. Styringsniveauer i indvindingsboringer Øvre (kote i m) Nedre (kote i m) Håndpejling juli 2016 Kommune FF ,5 København FF Frederiksberg FF ,5-9,5-9 Frederiksberg FF Frederiksberg FF ,5 København Tabel 3: Styringsniveauer i indvindingsboringerne. For at skabe et mere nuanceret billede af indvindingens påvirkning af vandspejlet i det primære grundvandsmagasin, er der i forbindelse med ansøgning om nærværende tilladelse udpeget en række strategisk placerede boringer, hvori vandspejlet i det primære grundvandsmagasin vil blive pejlet kontinuerligt. Disse boringer benævnes masterboringer. Referenceniveauer i masterboringerne fremgår af nedenstående tabel 4. 8 af 39

9 Masterboring DGU-nr. Referenceniveauer i masterboringer Nedre (DVR90) Øvre (DVR90) Logger ejer Hovedopland K ,38-2,08 Frb. Vand FF1 MF1 (1 + 3) ,59-2,50 Rambøll FF1 F24(2) ,22-1,74 Rambøll FF1 Østervang (1 + 2) ,13-2,11 Rambøll FF4 Bering ,17-1,80 Frb. Vand FF3 / FF4 F B -2,61-1,30 Rambøll FF2 / FF3 MON ,25-1,18 (COWI) / Frb. Vand* FF2 / FF3 F ,02 0,64 (COWI) / Frb. Vand* FF2 GLAHN ,70 0,36 Frb. Vand FF ,33 2,00 Hofor FF5 Tabel 4: Referenceniveauer for masterboringerne. Referenceniveauerne i masterboringerne er vejledende og skal bruges til at nuancere den årlige evaluering af hvorvidt indvindingen gennemføres så stabilt som muligt. *På tidspunktet for meddeles af tilladelse, er det planlagt at COWI vil fjerne deres datakloggere, hvorfor Frederiksberg Vand A/S skal erstatte de eksisterende loggere med egne loggere. Fremadrettet bliver Frederiksberg vand A/S logger ejer. 14) Der skal hvert år, i forbindelse med den årlige afrapportering af det foregående års indvinding, fremsendes en redegørelse for variationer i grundvandsspejlet over minimum en periode på 5 år. Redegørelsen skal som minimum indeholde pejledata fra indvindings- og masterboringer (tidsserier). Redegørelsen skal ligeledes indeholde en vurdering af hvorvidt indvindingen har været stabil og ligget indenfor de i indvindingstilladelserne fastsatte styringsniveauer samt de vejledende referenceniveauer. Glædende styringsniveauer i indvindingsboringer på tidspunktet for meddelelse af nærværende tilladelse fremgår af tabel 3 samt bilag 1, evt. senere revisioner fremgår af bilag 1. 15) Såfremt der er afvigelser fra de tilladte styringsniveauer eller vejledende referenceniveauer, skal det belyses hvad der er årsag til afvigelserne. Derudover skal afvigelsernes evt. konsekvenserne for vandkvaliteten belyses. Hvis Frederiksberg Kommune vurderer at det er nødvendigt, skal der udarbejdes et forslag til hvordan følgerne af afvigelserne kan mindskes, så evt. negativ påvirkning af vandkvaliteten afhjælpes. Forslag til afhjælpende handlinger skal fremsendes til Frederiksberg Kommune til vurdering og godkendelse samt evt. ændring af tilladelsens bilag 1. Registrering af vandspejlsniveau 16) Indvindings- og masterboringer skal pejles kontinuerligt. Alle indvindingsboringer skal være tilsluttet Frederiksberg Vandværks SRO-anlæg eller tilsvarende. Masterboringer skal have isat dataloggere eller tilsvarende. 17) Vandspejlet målt ved den kontinuerlige metode, skal kontrolleres mindst én gang årligt ved manuel pejling af boringernes vandspejl. 9 af 39

10 18) Pejlinger fra pejle- og moniteringsboringer, jf. bilag 3, skal indberettes til GEUS via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand, Jupiter. Vandbehandling og distributionsanlæg 19) Frederiksberg Vandværks vandbehandlingsanlæg inkl. avanceret vandbehandling, med tilhørende installationer skal være indrettet som beskrevet i ansøgningsmaterialet og være i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg (DS 442). Se principskitse i figur 2 under afsnittet Redegørelse, Vandkvalitet og vandbehandling. Drikkevandskvalitet og analyser 20) Der skal udtages vandprøver til analyse fra: a. Vandet der leveres til forbrugerne (ledningsnettet). Der udføres 60 årlige analyser til begrænset kontrol, hvilket er mere end kravet jf. bekendtgørelsen. b. Vandet der leveres fra HOFOR via trykforøgerstationer, her skal der som minimum udføres tre udvidede kontroller og en normal kontrol årligt. 21) Alle analyser skal udtages og analyseres af laboratorium akkrediteret hertil. Frederiksberg Kommune kan fastsætte krav til analysemetoder mv. 22) Analyseresultater skal indberettes til GEUS via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand, Jupiter i henhold til gældende regler. 23) Frederiksberg Vand A/S skal inden 1. december hvert år fremsende forslag til analyseprogram for drikkevandsforsyningen for næst kommende år til Frederiksberg Kommune til godkendelse. Kontrolhyppigheden for analyser på vandværket fastlægges på baggrund af den indvundne vandmængde. Kontrolhyppigheden i ledningsnettet fastsættes på baggrund af den distribuerede vandmængde. Analyseprogrammet skal indeholde oplysninger om prøvetagningssteder, analyseomfang og frekvens. Analyseprogrammet skal som minimum være i overensstemmelse med kravene i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. ovenstående forudsætninger omkring vandmængder. Derudover skal krav om prøvetagning fra trykforøgerstationerne være indeholdt. Det gældende analyseprogram fremgår af tilladelsens bilag 2. Ved revision af analyseprogrammet vil tilladelsens bilag 2 ligeledes blive revideret. 24) Ved Frederiksberg Vand A/S årlige afrapportering af det foregående års indvinding, skal der udarbejdes en beskrivelse af vandkvaliteten på vandværket og i boringerne. Eventuelle årsager til afvigende vandkvalitet samt hvilke foranstaltninger der er gjort for at rette op på vandkvaliteten skal ligeledes fremgå. 25) Såfremt der i analyser fra afgang vandværk eller i ledningsnettet, konstateres overskridelser af vandkvalitetskravene, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vandkvalitet, skal Frederiksberg Kommune straks underrettes. 10 af 39

11 Monitering af grundvandskvalitet samt pejlinger 26) Overvågningsprogrammet for grundvandsressourcen i indvindingsoplandet til Frederiksberg vand A/S, herunder antallet af vandprøver og analyseparametre skal til enhver tid afspejle truslerne mod grundvandskvaliteten og indvindingen. Frederiksberg Kommune kan, på baggrund af en konkret vurdering af risikobilledet til enhver tid, fastsætte andre analyseparametre eller analysehyppigheder end foreslået. 27) Der skal udtages vandprøver samt pejling af vandspejl i henhold til moniteringsprogrammet. Moniteringsprogrammet gældende på tidspunktet for meddelelse af nærværende tilladelse fremgår af bilag 3. Ved revisioner af moniteringsprogrammet vil tilladelsens bilag 3 ligeledes blive revideret. 28) Ved den årlige afrapportering af det foregående års indvinding, skal der indgå en vurdering af udviklingen i vandkvalitet i moniteringsboringer 8. 29) Udover monitering af vandspejl i indvindings- og masterboringer, skal der skal som minimum gennemføres en årlig pejling i de moniteringsboringer Frederiksberg Vand A/S er ansvarlig for at monitere jf. programmet for grundvandsovervågning i bilag 3. Pejlingen skal tilstræbes udført i forbindelse med store pejledag. Vådområder 30) Der skal etableres en vandstandsregistrering i Degnemosen i Københavns Kommune, før der ændres på indvindingsområderne. Der skal kontinuert eller ugentligt ske en registrering af vandstanden i søerne. Det påhviler Frederiksberg Vandforsyning at sikre vedligeholdelse af vandstandsregistreringen. 31) Der skal pejles kontinuert i boring DGU nr , (Degnemosen) samt (Kirkemosen) jf. moniteringsprogrammet i bilag 3 32) Der skal årligt ske en afrapportering af vandstandsmålingerne fra Degnemosen og Kirkemosen, hvor data sammenholdes med de nærmest liggende moniteringsboringer, og der udarbejdes en konsekvensvurdering. Vurdering af evt. indtrængning af residualt grundvand i indvindingsboringer 33) For at monitere hvorvidt der sker en udvikling i optrænging af residualt grundvand i indvindingsboringerne skal koncentrationen og udviklingen af følgende parametre vurderes i forbindelse med den halvårlige vandanalyse: Na, Cl, Mg, Fl, Sr samt forholdene Sr/Ca og Mg/Ca. Der skal dog kun analyseres for strontium én gang årligt. Vurdering af udviklingen i disse parametre og forhold i de enkelte indvindingsboringer skal foretages hvert halve år. Vurdering skal fremsendes til Frederiksberg Kommune én gang årligt i forbindelse med Frederiksberg Vands årlige afrapportering for indvindingen fra det foregående år. 8 Dette kan efter aftale med Frederiksberg Kommune evt. afrapporteres i en samlet rapport vedr. overvågningen af grundvandsressourcen i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vand med Frederiksberg Kommune 11 af 39

12 34) Der skal foretages en kontinuert måling af ledningsevne i indvindingsboringerne. Udviklingen i ledningsevnen skal løbende vurderes af Frederiksberg Vand, og skal som minimum vurderes (og fremstilles grafisk) i forbindelse med den halvårlige vurdering af de ovennævnte parametre. Denne vurdering skal ligeledes fremsendes til Frederiksberg Kommune én gang årligt i forbindelse med den årlige rapportering af indvindingen. Vurdering af indtrængning af residualt salt i øvrige moniteringsboringer 35) I forbindelse med gennemførelsen af det årlige moniteringsprogram i moniteringsboringerne skal koncentrationen og udviklingen i følgende parametre vurderes nærmere: Na, Cl, Mg, Fl samt forholdet Mg/Ca. Vurdering af udviklingen i disse parametre skal kommenteres med særlig fokus på de boringer, som ligger tættest på indvindingsboringerne. Vurderingen skal fremsendes til Frederiksberg Kommune én gang årligt i forbindelse med Frederiksberg Vands årlige rapportering af moniteringen. Beskyttelseszoner 36) Der skal være etableret en indhegnet beskyttelseszone med en radius på minimum 10 meter fra indvindingsboringerne. Indenfor beskyttelseszonen er det ikke tilladt at anvende sprøjtemidler, opbevare stoffer eller udføre aktiviteter der kan udsætte indvindingsanlægget for forurening. 37) Eksisterende beskyttelseszoner omkring de eksisterende indvindingsboringer skal til enhver tid opretholdes på en måde så beskyttelseszonen som minimum bevarer den nuværende radius. Af historiske årsager, har Frederiksberg Kommune accepteret, at den indhegnede beskyttelseszone ikke alle steder en radius på m 10 m fra boringen. Beskyttelseszonernes afgrænsninger skal som minimum være som følger: FF1: ca. 7 meter mod nordvest mod banen, ca. 10 meter i resterende retninger. FF2: ca. 9 m mod syd og vest (matr. nr. 456ad), ca. 8 m mod nord og ca. 25 m mod øst. FF3: Boringen er placeret på selve vandværksgrunden og har ikke yderligere indhegning udover selve Forsyningens indhegning. Selve vandværksbygningen er placeret umiddelbart sydøst for boringen. FF4: Radius på ca. 8 meter FF5: Radius på 10 meter Afrapportering 38) Afrapporteringen for det foregående år, jf. tilladelsens vilkår skal være fremsendt til Frederiksberg Kommune senest d. 1. marts i det efterfølgende år. 39) Hvis der inden for en sammenhængende periode på 3 måneder observeres flere på hinanden følgende afvigelser i forhold til de tilladte styringsniveauer i indvindingsboringerne eller en pludselig negativ udvikling i vandkvaliteten i hhv. grundvandsmagasinet eller råvandet, skal Frederiksberg Kommune kontaktes. 12 af 39

13 Opsummering: afrapportering og indberetning En gang årligt og senest 1. marts skal følgende fremsendes til Frederiksberg Kommune: o Frederiksberg Vand A/S afrapportering for vandindvinding fra indvindingsboringerne tilhørende Frederiksberg Vand A/S, for det foregående år, jf. vilkår 10. Herunder redegørelse for variationer i grundvandsspejlet over minimum en 5-årig periode, jf. vilkår 14. o Afrapportering af vandstandsmålingerne i Degnemosen og Kirkemosen sammenholdt med pejledata fra nærliggende moniteringsboringer jf. vilkår 32. o En redegørelse vedr. vandkvalitet på vandværket samt i indvindingsboringerne, som angiver eventuelle årsager til afvigende vandkvalitet samt hvilke foranstaltninger, der er gjort for at rette op herpå, jf. vilkår 24. o Fremsende redegørelse for udviklingen i vandkvalitet i moniteringsboringer, jf. vilkår 28. Dette kan efter aftale med Frederiksberg Kommune evt. afrapporteres i en samlet rapport vedr. overvågningen af grundvandsressourcen i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vand med Frederiksberg Kommune o Fremsende en vurdering i udviklingen i påvirkningen af residulat grundvand i indvindingsboringerne jf. vilkår 33 og 34 samt moniteringsboringerne jf. vilkår 35. En gang årligt, og senest 1. december skal fremsendes følgende: o Prøvetagningsprogram til kontrol af vandkvalitet i råvandsboringer, vandværk og ledningsnet for næst kommende år, til godkendelse, jf. vilkår 23. En gang årligt og senest 1 måned efter den udførte pejling, skal følgende indberettes: o Pejledata fra pejle- og moniteringsboringer til GEUS via det fælles offentlige database for grundog drikkevand, Jupiter, jf. vilkår 18. Andre bemærkninger Frederiksberg Kommune skal gøre opmærksom på, at Miljø- og Fødevareministeren, helt eller delvist kan tilbagekalde tilladelsen, jf. lovens 32 når væsentlige samfundsmæssige hensyn jf. lovens 2 gør det nødvendigt. Derudover skal Frederiksberg Kommune gøre opmærksom på, at Frederiksberg kommune kan meddele påbud om ændring af vilkår i nærværende tilladelse, såfremt forudsætningerne for tilladelsen ændres i en grad der nødvendiggør dette. Kravene i den til enhver til gældende drikkevandsbekendtgørelse skal overholdes, og vandindvindings- eller behandlingsanlægget må ikke udbedres eller væsentlig ændres før end Frederiksberg Kommune har meddelt tilladelse hertil. 13 af 39

14 Erstatningsregler Ejer af et vandværk er i henhold til Vandforsyningslovens 23 erstatningspligtig for skader som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under anlæggets udførelse og drift. Redegørelse Frederiksberg Kommune forsynes med vand fra Frederiksberg Vandværk, der ejes af Frederiksberg Forsyning A/S samt import fra HOFOR. Frederiksberg Vandværk er beliggende på Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr. 26eo og matr. nr. 26c. Frederiksberg Vandværk leverer med sine 2.5 mio. m 3 drikkevand pr. år, hvad der svarer til ca. 45 % af det vand der forbruges på Frederiksberg. Frederiksberg Vand indvinder grundvand fra 5 indvindingsboringer, hvoraf de 3 er beliggende centralt på Frederiksberg og de to er beliggende lige nord for kommunegrænsen i Københavns Kommune, jf. nedenstående figur 1. Figur 1: Placering af indvindingsboringer samt afgrænsning af indvindingsopland og område med særlige drikkevandsinteresser. Derudover kommunegrænse for Frederiksberg Kommune. 14 af 39

15 Hovedparten af indvindingsoplandet til Frederiksberg Vand dækker hele Frederiksberg Kommune samt den del af Københavns Kommune, der ligger umiddelbart nord for Frederiksberg, jf. kortet i figur 1 ovenfor. Vandindvinding og indvindingsboringer Frederiksberg Vand har søgt om en årlig samlet indvinding på m 3 grundvand fra deres 5 indvindingsboringer. Indvindingsboringerne indvinder grundvand fra kalklagene, jf. tabel 1 under afsnittet vilkår. Frederiksberg Vand A/S ansøger om tilladelse til at ændre indvindingsstrategi, så der fremadrettet vil blive indvundet en større mængde grundvand fra de to nordlige boringer beliggende i Københavns Kommune og tilsvarende mindre fra de tre boringer placeret centralt på Frederiksberg. Ved normal drift forventer Frederiksberg vand, at der årligt, som følge af den nye indvindingsstrategi vil blive indvundet ca m 3 vand fra boringerne FF1 og FF5 beliggende i Københavns Kommune og m 3 vand fra boringerne FF2, FF3 og FF4 beliggende centralt på Frederiksberg. Dette svarer ca. til en stigning på 20 % i indvindingen fra boringerne i København og et fald på ca. 25 % fra boringerne på Frederiksberg. De ansøgte pumpeydelser fremgår af tabel 2. Frederiksberg Vand A/S bestræber sig på at gennemføre indvindingen af grundvand så stabilt som muligt for at sikre den bedst mulige vandkvalitet, både på kort og lang sigt. Da indvindingsmængden styres af vandniveauet i vandværkets rentvandsbeholder, kan der være situationer hvor indvindingen drosles ned, såfremt der ikke er ledig kapacitet i rentvandsbeholderen. Frederiksberg Vandværk har et SRO-anlæg, der opsamler følgende data fra målinger relateret til indvindingen: På boringsniveau (FF1, FF2, FF3, FF4 og FF5): Aktuel ydelse (m 3 /t), vandstand omregnet til vandstandskote (m DVR90) og ledningsevne (ms/m). Alle data registreres hvert minut og gemmes i database med en værdi for hver time. Ved indløb vandværk: Aktuel ydelse (m3/t) Ved afgang vandværk: Aktuel ydelse (m3/t) Vandbehandling Frederiksberg Vand A/S gennemfører løbende overvågning af råvandskvaliteten med udgangspunkt i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 8, samt i henhold til vilkår i den til enhver tid gældende tilladelse til avanceret vandbehandling. Analyseprogrammet sammensættes under hensyntagen til eksisterende viden om de hydrogeologiske- samt grundvandskemiske forhold i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vand A/S, herunder kendte forureninger. 15 af 39

16 Vandbehandlingen af det oppumpede grundvand består på Frederiksberg Vandværk af både af simpel vandbehandling samt af en efterfølgende avanceret vandbehandling, jf. nedenstående. Principskitse fremgår af figur 2 nedenfor: Iltning af råvandet med iltningskompressorer Filtrering af det iltede vand gennem fire parallelle lukkede sandfiltre Rentvandsbeholder med udpumpning Filtrering gennem to parallelle aktive kulfiltre Desinfektion med UV-belysning Genbrugsanlæg for skyllevand fra sandfiltre med bundfældning, filtre og UV. Skyllevandet ledes efter renseforanstaltninger tilbage til råvandsledningen. Figur 2: Principskitse for vandbehandlingsanlægget på Frederiksberg Vandværk Grundet forhøjet indhold af klorerede opløsningsmidler i råvandet, har Frederiksberg Vandværk tilladelse til avanceret vandbehandling. Ved overskridelse af de til enhver tid gældende drikkevandskvalitetskriterier for klorerede opløsningsmidler eller evt. andre miljøfremmede stoffer, skal det indvundne råvand til enhver tid behandles i overensstemmelse med gældende vilkår i tilladelse til avanceret vandbehandling meddelt af Frederiksberg Kommune. På tidspunktet for meddelelse af nærværende tilladelse, skal rå- 16 af 39

17 vandet således behandles i overensstemmelse med vilkår i tilladelse til avanceret vandbehandling, meddelt af Frederiksberg Kommune d. 16. december 2014, 1. revision dateret 1. februar Baggrunden for, at vandbehandlingen på Frederiksberg Vandværk omfatter avanceret vandbehandling er, at der i 1990 erne blev konstateret indhold af klorerede opløsningsmidler i det oppumpede rådvand. Herefter meddelte Frederiksberg Kommune, i samråd med andre relevante myndigheder, midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk. Det eksisterende vandværk er i driftsat i 1999, hvor vandværket blev flyttet fra P. Andersens Vej til den nuværende placering på Stæhr Johansens Vej. Skyllevand fra genbrugstanken skal, jf. eksisterende indretning på vandbehandlingsanlægget, efter bundfældning, sandfiltre og UV-behandling, ledes tilbage til råvandsledningen. Slam fra vandbehandlingen skal til enhver tid håndteres i overensstemmelse med gældende tilladelse hertil meddelt af Frederiksberg Kommune. På tidspunktet for meddelelse af nærværende tidspunkt, pågår der undersøgelser af alternative håndteringsmetoder af slammet, der p.t bortskaffes til SMOKA som farligt affald. Anlæggets funktion i undtagelsessituationer Vandforsyningsanlægget er forsynet med to nødstrømsgeneratorer, så indvindingen kan opretholdes ved strømsvigt. Nødstrømforsyningen er placeret på vandværket, og er tilstrækkelig til at drive vandværket og vandbehandlingen kan opretholdes. Desuden forsyner nødstrømsanlægget FF3 (DGU-nr ) som forventes at kunne levere 50 m 3 /time. På trykforøgerstationen på Godthåbsvej findes der yderligere en nødstrømsforsyning, der forsyner trykforøgerstationen, der forventes at kunne levere 400 m 3 /time. Denne nødstrømsforsyningen forsyner derudover boring FF1 (DGU-nr ) og FF5 (DGU-nr ), der forventes samlet at kunne levere 200 m 3 /time. Samlet set, vil der kunne med nødstrømsforsyningen kunne leveres drikkevand i en mængde på ca. 650 m 3 /time ved strømsvigt og vandbehandling og udpumpning på vandværket kan opretholdes. Dette betyder, at den normale indvinding og udpumpning næsten kan opretholdes ved strømsvigt. I tilfælde af radioaktiv forurening i udeluften, kan kompressor for indtag af luft til sandfiltrene stoppes, hvorved adgangen af radioaktiv forurening kan nedbringes væsentligt hvis ikke helt undgås. Analyseprogram Analyseprogrammet for indvindingen fremgår nedenfor. Pkt. d og e fremgår ligeledes af vilkår 20, da der udtages flere analyser end fastlagt i bekendtgørelsen 8. a. Råvandet fra de enkelte indvindingsboringer, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 9. 9 Bek. om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bek. nr. 802 af 1. juni af 39

18 b. Råvandet fra de enkelte indvindingsboringer analyseres hvert ½ år for klorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter, jf. vilkår i tilladelse til avanceret vandbehandling /8/ c. Vandet, der udpumpes fra vandværket jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og jf. vilkår om analyse for klorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter samt bakteriologi. d. Vandet der leveres til forbrugerne (ledningsnettet). Der skal udføres 60 årlige analyser til begrænset kontrol, hvilket er mere end kravet jf. bekendtgørelsen. e. Vandet der leveres fra HOFOR via trykforøgerstationer, her skal der som minimum udføres tre udvidede kontroller og en normal kontrol årligt. Vandkvalitet Grundvandsressourcen i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværk er påvirket af forhøjet indhold af både naturlige og miljøfremmede stoffer, herunder særligt klorid, nikkel og klorerede opløsningsmidler. Boring FF4 er derudover påvirket med ammonium væsentligt over drikkevandskvalitetskriteriet og sulfat på niveau med drikkevandskvalitetskriteriet. Årsagen til det forhøjede nikkelindhold i grundvandsressourcen vurderes hovedsageligt at relatere sig til nikkeludfældning som følge af pyrit oxidation, der forekommer ved flukturerende vandspejl. Det forhøjede kloridindhold vurderes at kunne stamme fra hhv. overudnyttelse af ressourcen, perkolat fra gamle lossepladser samt saltning af veje mv., hvoraf sidst nævnte er vurderet at udgøre en væsentlig andel. Af de miljøfremmede stoffer er det de klorerede opløsningsmidler der konstateres i størst koncentration samt udbredelse i indvindingsoplandet. Ændringer i indvindingsstrategien kan medføre ændrede strømningsforhold, hvilket kan påvirke hvordan samt hvilke forureninger der mobiliseres og trækkes med grundvandet mod indvindingen. Frederiksberg Kommune vurderer på baggrund af det konstaterede indhold af klorerede opløsningsmidler i råvandet samt kendskab til kortlagte forureninger grundet klorerede opløsningsmidler i indvindingsoplandet, at det ikke er muligt for Frederiksberg Vand A/S at levere drikkevand uden brug af avanceret vandbehandling. Forureningerne med klorerede opløsningsmidler stammer fra tidligere tiders aktiviteter. Da kortlægningsindsatsen ikke er endeligt afsluttet hverken i København eller på Frederiksberg, er det sandsynligt at der vil blive konstateret yderligere forureninger med klorerede opløsningsmidler i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværk. Det er derfor ikke muligt for Frederiksberg Kommune at vurdere hvornår det evt. vil være muligt at levere drikkevand fra Frederiksberg Vandværk uden brug af avanceret vandbehandling. Overvågning af udviklingen i vandkvalitet, boringskontroller mv. i indvindingsboringerne Frederiksberg Vand A/S gennemfører analyseprogram i overensstemmelse med bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt i henhold til tilladelse til avanceret vandbehandling. I henhold til overvågningen af grundvandsressourcen for 2015 /7/, inkl. boringskontroller er følgende udvikling af problemstoffer konstateret i indvindingsboringerne: 18 af 39

19 Indvindingsoplandet til FF2 Indholdet af klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter i FF2 er højt, men niveauet er stabilt. I januar 2016 er summen af klorerede opløsningsmidler på 16,9 μg/l. Der er påvist benzen på 0,026 μg/l og toluen og xylen i lave koncentrationer i Derudover påvises der fortsat MTBE på 0,047 μg/l ved prøvetagningen i august Der er ikke påvist phenoler i Indvindingsoplandet til FF3 I en længere periode har Indholdet af TCE været meget varierende, men den nuværende tendens er stigende, dog ses der et fald i januar Ved prøvetagningen i august 2015 var TCE koncentrationen oppe på 7 μg/l, hvilket svarer til det højeste målte niveau tilbage i 2007 og I januar 2016 er summen af klorerede opløsningsmidler på 9,52 μg/l. Indholdet af Nikkel er stabilt men højt (28 μg/l), og ligger over kvalitetskriteriet for drikkevand. Der er påvist benzen 0,022 μg/l og toluen og xylen i lave koncentrationer i Derudover påvises der fortsat MTBE på 0,061 μg/l ved prøvetagningen i august Der er ikke påvist phenoler i Indvindingsoplandet til FF4 Indholdet af klorerede opløsningsmidler er fortsat lavt. I januar 2016 er summen af klorerede opløsningsmidler er 1,94 μg/l. Der er påvist MTBE på 0,033 μg/l ved prøvetagningen i august Indholdet af nikkel er højt (20 μg/l), og ligger stabilt omkring kvalitetskriteriet for drikkevand. Indvindingsoplandet til FF1 Indholdet af TCE er målt til 12 og 8,1 μg/l i hhv. august 2015 og januar Målingen i august 2015 er det højeste målte niveau i FF1. I januar 2016 er summen af klorerede opløsningsmidler målt til 9,3 μg/l. Der påvises fortsat et lavt indhold af pesticiderne MCPP og dichlorprop. Derudover er der i august 2015 påvist xylener på 0,038 μg/l. Indvindingsoplandet til FF5 Indholdet af PCE, TCE og cis-1,2-dce er stigende, dog er niveauet fortsat under grundvandskvalitetskriteriet. I januar 2016 er summen af klorerede opløsningsmidler målt til 0,61 μg/l. Der påvises fortsat et lavt indhold af benzen på 0,032 μg/l ved prøvetagningen i august Overvågning af vandkvalitet i indvindingsoplandet For at følge udviklingen af vandkvaliteten i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vand A/S gennemfører Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Vand A/S et omfattende overvågningsprogram af grundvandsressourcen. Frederiksberg vand A/S står for gennemførelsen af overvågningsprogrammet i indvindingsboringerne samt i de boringsnære moniteringsboringer. Frederiksberg Kommunes varetager i dag overvågningen af grundvandskvaliteten i den resterende del af indvindingsoplandet. Af grundvandsovervågningen 2015 /7/ fremgår følgende overordnede konklusioner vedr. udviklingen i grundvandskvaliteten i indvindingsoplandet: Indvindingsoplandet til FF4 19 af 39

20 Her ligger moniteringsboringerne; MJK-2, MON-3, CF-B1, ØSTERVANG (filter 1 og 2), F23A, LOLL og BERING, samt de inaktive afværgeboringer ved Finsensvej (K1G og K1G-Ny). Boringen CF-B1 er regenereret i Moniteringsboringerne; ØSTERVANG, MON-3, F23A og LOLL, ligger i den østlige del af indvindingsoplandet til FF4, og vandkvaliteten i dette område er fortsat karakteriseret ved lave koncentrationer af klorerede opløsningsmidler. I indvindingsoplandet vest for FF4 påvises der klorerede opløsningsmidler i CF-B1 og K1G-Ny i middelhøje koncentrationer, summen er hhv. målt til 29 μg/l og 10 μg/l i 2015 og koncentrationsudviklingen er meget varierende. Indvindingsoplandet til FF3 Strækker sig primært mod sydvest. Her ligger moniteringsboringerne; F3 og K1,E (Eversvej), samt afværgeboringen AFV1 tilhørende afværgeanlægget ved Nimbusparken. I indvindingsoplandet til FF3 ses det samme mønster som tidligere mht. klorerede opløsningsmidler. I F3 ses der en svag stigende tendens i koncentrationsudviklingen i klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter, og i K1,E er udviklingen meget varierende. Koncentrationsniveauet af klorerede opløsningsmidler i F3 og K1,E er lavt. Derimod er der fortsat høje koncentrationer i AFV1, hvor summer er målt til 84 μg/l i 2015, heraf udgør TCE 64 μg/l. Indvindingsoplandet til FF2 Her ligger moniteringsboringerne; MF1 (filter 1 og 3), MF2, F6, MF10B, MF3, MF9 og B1kX, samt afværgeboringerne ved Kronprinsensvej (MF4) og Solbjergvej/Howitzvej (M3). Generelt måles der høje koncentrationer af klorerede opløsningsmidler i samtlige moniteringsboringer, dog særligt mod sydvest for FF2, hvor summen af klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter er målt til mellem μg/l i boringerne; F6, MF1 og MF2. Indvindingsoplandet til FF1 og FF5 Her ligger boringerne til overvågning af de forurenede lokaliteter på Gudenåvej (G23, K2, K3 og G-Ny) og Godthåbsvej (B7, prøvetaget i stedet for B5), samt moniteringsboringerne; K1-TS, , F24(2) og FUGL. Ved Gudenåvej måles der fortsat høje koncentrationer af klorerede opløsningsmidler i afværgeboringen G-Ny, summen er i 2015 målt til 91 μg/l, hvoraf TCE udgør 83 μg/l. Overordnet ses der en faldende koncentrationsudvikling i afværgeboringerne ved Gudenåvej. Der måles kraftigt forhøjede koncentrationer af klorerede i toppen af det primære magasin ved Godthåbsvej , summer er i 2015 målt til 392 μg/l i B7, hvoraf PCE udgør 200 μg/l og TCE 100 μg/l. I industrikvarteret ved Lygten og Rentemestervej, i udkanten af indvindingsoplandet til FF1 og FF5, påvises der ligeledes kraftigt forhøjede koncentrationer af klorerede opløsningsmidler. Summen af klorerede er i 2015 målt til 277 μg/ i K1-TS (filter 1) og 586 μg/l i Den nye moniteringsboring FUGL er etableret til overvågning af forureningerne fra industrikvarteret ved Lygten og Rentemestervej. Boringen er i 2015 analyseret for hovedparametre, sporstoffer, klorerede opløsningsmidler, BTEXN, MTBE og pesticider. Grundvandet er svagt reduceret og har et lavt indhold af nikkel og arsen. NVOC-indholdet er højt (6,9 mg/l) sammenlignet med det generelle niveau i overvågningsprogrammet. Af de miljøfremmede stoffer er der kun påvist vinylchlorid på 0,037 μg/l. 10 Regenereringen af CF-B1 har generelt ikke medført en ændring af vandkvaliteten, dog ses der en betydelig stigning i natriumog kloridindholdet, samt et fald i ammonium- og jernindholdet. 20 af 39

21 I forbindelse med den ændrede indvindingsstrategi, skal der foretages en øget monitering af evt. optrængning af residualt grundvand, særligt med fokus på boringerne FF1 og FF5 hvorfra indvindingsmængden ønskes øget. De væsentligste parametre for at vurdere kontakten til residualt grundvand er klorid og natrium, samt Na/Cl forholdet. Desuden bør også indholdet af strontium, magnesium og fluorid overvåges og vurderes. Stigende indhold og Sr/Ca-forhold (>0,015 mol/mol) og Mg/Ca-forhold (>0,5 mol/mol) samt F> 1,0 mg/l er tegn på forøget indhold af grundvand med lang kontakttid til residualt grundvand. Endvidere kan kontinuerte ledningsevnemålinger fra indvindingsboringerne ligeledes benyttes til at belyse dette forhold. Der fastsættes i tilladelsen ikke specifikke aktionsniveauer for de nævnte parametre, men derimod vilkår om at monitere og vurdere disse parametre og forhold, herunder om der forekommer pludselige eller kraftigere stigninger. Der vil fortsat blive gennemført årlig monitering omfattende pejling og prøvetagning i moniteringsboringerne jf. bilag 3. Overvågning af vandstanden i indvindingsoplandet Frederiksberg Vand udfører samtidig kontinuert måling og registrering af ydelse, vandstand og ledningsevne i indvindingsboringerne. Desuden vil den fremtidige montering også indeholde monitering med datalogger af vandstanden i masterboringer, samt i boringerne ved Utterslev Mose (DGU-nr og ), Kirkemosen og Degnemosen (Boringerne , og ). Derudover varetager Frederiksberg Vand overvågningen af evt. påvirkning af vandstand i vådområderne i Københavns Kommune i opstillede vandstandsmålere i søerne Kirkemosen og Degnemosen. Masterboringer, referenceniveauer Frederiksberg Vands indvinding har i en lægenere årrække blandt andet været styret efter nærmere fastsatte styringsniveauer for vandspejlet i indvindingsboringerne. Årsagen til dette har blandt andet været, at sikre stabilt vandspejl for at undgå pyritoxidation, der kan medføre en stigning i vandet indhold af nikkel og arsen. Derudover er en stabil indvinding medvirkende til, at vandets strømningsretning ikke ændres væsentligt, hvorved kendte og ukendte forureningskilder ikke i væsentlig grad ændrer spredning grundet indvindingen. Formålet er derudover, at det er muligt at vurdere udviklingen i råvandet kvalitet. De fastlagte styringsniveauer i indvindingsboringerne er gennem årene blevet revurderet og af forskellige årsager ændret flere gange. Erfaringer har vist, at vandspejlet i selve indvindingsboringen ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af sænkningen i magasinet umiddelbart i nærheden af boringen, da boringens tilstand har stor betydning for vandspejlet i selve boringen. Det vil sige, at styring efter vandspejlsniveauer i selve indvindingsboringerne kan være et relativt usikkert styringsværktøj, der bør suppleres med anden monitering. Der er derfor, i forbindelse med ansøgning om nærværende indvindingstilladelse udpeget en række strategisk placerede boringer, benævnt masterboringer, hvori vandspejlet vil blive kontinuert moniteret med datalogger. Disse data skal medvirke til at belyse indvindingens effekt i indvindingsoplandet og data skal sammenholdes med data fra indvindingsboringerne. Frederiksberg Vand har i foråret og sommeren 2016 gennemført en renovering af indvindingsboringerne. Ydelser og styringsniveauer i indvindingsboringerne er fastsat på baggrund af resultaterne heraf. 21 af 39

22 Der er i nærværende tilladelse opstillet vilkår om styringsniveauer for selve indvindingsboringerne. På baggrund af datamodelleringer, er der opstillet vejledende referenceniveauer for masterboringerne. Masterboringernes placering fremgår af figur i bilag 1. Afværgeanlæg, kendte forureninger I indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværk, findes der flere kortlagte ejendomme, samt aktive afværgeanlæg, se figur 3 nedenfor. Figur 3: Kendte væsentlige kilder til grundvandsforurening, aktive afværgeanlæg samt placering af indvindingsboringer. 22 af 39

23 De forureningspåvirkede områder er markeret ud fra viden om kortlagte grunde, data fra overvågningsprogrammer og øvrige grundvandsundersøgelser. En stor del af moniteringen og de mange udførte undersøgelser i området fokuserer på de klorerede opløsningsmidler, deres mulige kilder, samt opsporing af nye kilder, samt at overvåge, at indholdet ikke stiger. Der findes følgende 4 aktive afværgeanlæg på Frederiksberg. Af nedenstående liste fremgår 5 anlæg, heraf er anlægget på Finsensvej 76b p.t. stoppet, da niveauet af BTEX og cyanid i afværgevandet havde nået et acceptabelt niveau. Hvorvidt anlægget kan tages permanent ud af drift skal vurderes i 2017 / Derudover findes der yderligere aktive afværgeanlæg i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværk placeret i Københavns Kommune, hvor anlæggene på hhv. Gudenåvej (ca m 3 /år) og Hejrevej 43 (ca m 3 /år) er relevante. Begge afværger for klorerede opløsningsmidler, ligger nær indvindingsboringerne og opstrøms for FF1 og FF5. Tabel 5: Region Hovedstadens aktive afværgeanlæg overfor grundvandsforureninger på Frederiksberg. Afværgeanlægget på Finsensvej er p.t. ikke i drift. Påvirkning af vandkvalitet ved ændret indvindingsstrategi Da grundvandsressourcen i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværk er påvirket af forhøjet indhold af både naturlige og miljøfremmede stoffer, herunder særligt klorid, nikkel og klorerede opløsningsmidler, er det nødvendigt at følge den ændrede indvindingsstrategis eventuelle påvirkning af strømningsforhold og vandspejl i det primære grundvand for at kunne vurdere om ændringen medfører negativ påvirkning af vandkvaliteten. Frederiksberg Vand oplyser, at det forventes at den ændrede indvindingsstrategi vil forbedre vandkvaliteten i råvandet, da der vil blive indvundet en større mængde grundvand fra de to boringer FF1 og FF5, der er mindre påvirket af særligt nikkel og klorid end boringerne FF2, FF3 og FF4. For de klorerede opløsningsmidler, er FF1 væsentligt påvirket mens FF5 er næsten upåvirket. I boringerne FF2, FF3 konstateres der væsentlig påvirkning med klorerede opløsningsmidler, hvor boring FF4 er mindre påvirket, dog konstateres der også her indhold over drikkevandskvalitetskriterierne. Der forventes en lille forbedring, men at der fortsat vil være behov for avanceret vandbehandling. Klorid fra dybere liggende grundvand residual grundvand 23 af 39

24 Derudover oplyser Frederiksberg Vand, at den ændrede indvindingsstrategi ikke vurderes at medføre risiko for optrængning af resiudal grundvand i forbindelse med at indvindingen øges i FF1 og FF5. Vurderingen er baseret på viden om, at optrængning af residualt grundvand primært er forbundet med indvinding fra de sydlige boringer hvor der har været indvinding i mange år og hvor residualt grundvand forventes at ligge højere i de geologiske lag. Der er en risiko for, at den øgede indvinding kan medføre indtrængning af residual grundvand, men der er ved borehulslogning ikke konstateret stigende kloridindhold / ledningsevne i dybden, hvorfor risikoen vurderes at være lav. For at dokumentere, at den ændrede indvindingsstrategi ikke medfører en uhensigtsmæssig indtrængen af dybereliggende saltholdigt grundvand, er der i denne tilladelse stillet vilkår om skærpet overvågning af dette. Ved den årlige afrapportering skal blandt andet dette forhold vurderes. Derudover skal data fra kontinuerte ledningsevne målere inddrages. Vurdering af udvikling af nikkelindhold Frederiksberg Vand oplyser, at områderne med frit vandspejl, vil ændres marginalt ved implementering af den ændrede indvindingsstrategi. Områder med frit vandspejl er områder hvor vandspejlet i det primære grundvandsmagasin ligger under grænsen for kalken, det vil sige at der kan komme ilt til kalken, og derved kan der ske pyrit oxidation. Når vandspejlet igen stiger, vil nikkel frigivet ved pyrit oxidation, frigives til grundvandet. Af denne årsag er et stabilt vandspejl i det primære grundvandsmagasin af stor betydning for frigivelsen af nikkel til grundvandsmagasinet og derved nikkel indholdet i råvandet. Ændringen i områder med frit vandspejl fremgår af figur 3 nedenfor: Figur 4: Områder med frit vandspejl / blottet kalk. Grøn markering er det eksisterende område, pink markerer det beregnede område efter implementering af den ansøgte indvindingsstrategi. 24 af 39

25 Figuren illustrerer, at området med frit vandspejl mindskes centralt på Frederiksberg samt øges omkring boringer i Københavns Kommune. Det samlede areal med frit vandspejl er beregnet til samlet set at blive mindre med implementeringen af den ændrede indvindingsstrategi. Frederiksberg Vand vurderer, at ændringerne i områder med frit vandspejl er så små, at der reelt ikke vil forekomme målbar påvirkning af råvands kvaliteten. Klorerede opløsningsmidler De klorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter udgør sammen med nikkel og klorid den største trussel mod drikkevandsindvindingen på Frederiksberg. Således er indholdet over kvalitetskriteriet for drikkevand i en stor del af boringerne i oplandet, hvor de højeste koncentrationer findes i den sydlige og vestlige del af kommunen. Der konstateres klorerede opløsningsmidler over drikkevandskvalitetskriterierne for hhv. enkeltstoffer og sum klorerede opløsningsmidler. De primære fem problemstoffer for chlorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter er: Trichlorethylen (TCE) Cis-1,2-dichlorethylen (cis-1,2-dce) Trans-1,2-dichlorethylen (trans-1,2-dce) 1,2-Dichlorethan (1,2-DCA) Vinylchlorid (VC) Indholdet af klorerede opløsningsmidler er generelt stigende i indvindingsboringerne. Indholdet af klorerede opløsningsmidler målt i FF2 i perioden , lå dog på et væsentligt højere niveau end der måles i dag. Indholdet af klorede opløsningsmidler i FF3 lå i perioden ligeledes på niveau med niveauerne målt i dag, hvor niveauet i den mellemliggende periode først faldt for nu igen at stige. Boring FF5 ligger som den eneste under kvalitetskriteriet på enkeltstoffer og samlet. Boring FF4 ligger nu også over kvalitetskriteriet for sum af klorerede. Det skal bemærkes, at de seneste 4 analyser i alle boringer viser en klart stigende tendens. Herunder en kraftig stigning i koncentrationen af vinylchlorid i alle boringer (undtaget FF5). I forhold til renseforanstaltningerne, er det reelle problemstof i vandbehandlingen 1,2-DCA, som bryder først igennem det aktive kul, selvom det træffes i lavere koncentrationer end f.eks. TCE. Derfor vil en fremtidig fordeling af indvindingen, så både koncentrationen af chlorerede opløsningsmidler, men især 1,2-DCA reduceres, være at foretrække. Råvandets indholdet af 1,2-DCA stammer hovedsagelig fra indvindingen fra boringerne FF2 og FF3. En neddrosling af indvindingen fra disse boringer samtidig med en øget indvinding fra boringerne FF1 og FF5, hvori der konstateres relativt lave koncentrationer af 1,2-DCA, vil derfor på kort sigt resultere i en forbedret vandkvalitet i forhold til 1,2-DCA. På længere sigt viser en fremskrivning af vandkvaliteten desværre en stigende tendens for de klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, som ikke kan afhjælpes ved den ændrede indvindingsstrategi. Påvirkning af trykniveau i primært grundvandsmagasin som følge af ændret indvindingsstrategi 25 af 39

26 Den ændrede indvindingsstrategi er beregnet til at medføre mindre ændringer i trykniveauet i det primære grundvandsmagasin i en radius på maksimalt 1 km. Ændringerne i trykniveauet i det primære grundvandsmagasin fremgår af figur 5 nedenfor: Figur 5: Ændring i trykniveau i kalkmagasinet (primære grundvandsmagasin), ved implementering af ændret indvindingsstrategi. I området lige ved boringerne FF1 og FF5 i nord, vil der kunne ses en ændring (sænkning) på 50 cm (mørke rød markering på figur 4) Derudover ses der en ændring i oplandet til FF1 og FF5 på op til 25 cm, som vurderes at være indenfor de normale variationer, (rød markering på figur 4). I en afstand af ca. 1 km er ændringerne mindre end 10 cm, og altså meget beskedne. Ved ændring af indvindingen vil der forekomme en mindre stigning på op mod 0,5 m nær indvindingsboringerne FF2, FF3 og FF4, centralt på Frederiksberg. Derudover vil der generelt vil være en stigning på mellem 5 og 20 cm i primært magasin (grønt område på figur 4) og endnu mindre stigning i den øvrige del af kommunen, hvilket ligger indenfor de normale vandstandsvariationer. Tilsvarende vil der forekomme ændringer i selve indvindingsboringerne, som for FF1 og FF5s vedkommende medfører en øget sænkning på mellem ca. 0,5 og 1 m, mens der i boringerne FF2, FF3 og FF4 vil være stigninger mellem 0,5 og 2 m. Påvirkningerne af vandstandsstigningen ved den ændrede indvinding vurderes ikke at give anledning til negative påvirkninger. Det skyldes bl.a. at de områder, hvor vandstanden stiger mest, i forvejen har de laveste vandstande (mere end 10 m under terræn), hvor grundvandet i det primære magasin ikke har kontakt til de højtliggende installationer eller strukturer, som ville kunne blive påvirket. Desuden er ændringen i langt største delen af det påvirkede område mindre end de hyppigt forekommende variationer. Vedr. variationer i vandspejl. Det er i rapporten nævnt at ændringen er langt mindre end de hyppigt forekommende variationer. Der er ikke nødvendigvis tale om (periodiske) årstidsvariationer, men snarere 26 af 39

27 generelle nedbørsvariationer, og andre påvirkninger, som f.eks. variationer i FV s indvinding, evt. påvirkning af indvinding fra naboområder, vandstand i havet, samt ukendte variationer ved f.eks. anlægsarbejder. Påvirkning af naboforsyninger som følge af ændret indvindingsstrategi Det ændrede trykniveau i grundvandsmagasinet kan medføre påvirkning af vådområder og naboforsyninger. Påvirkningerne af vandstanden i det primære grundvandsmagasin, vurderes af Frederiksberg vand A/S, at være meget beskedne. Påvirkning af nabovandforsyninger vurderes at give meget beskedne effekter, idet der for primært magasin forventes ændringer på mindre end 1-2 cm i vandforsyningsboringerne tilhørende HOFOR (Hvidovre og Rødovre) og Nordvand (Søborg), hvilket vurderes at være en ubetydelig påvirkning. Påvirkning af vådområder som følge af ændret indvindingsstrategi De nærmeste 3-beskyttede naturområder udgøres af Degnemosen, Kirkemosen og Utterslev Mose, som ligger hhv. 1,2, 2.1 og 2,8 km nordvest for FF1/FF5, samt mindre, ikke navngivne vandhuller, som ligger imellem disse. I en længere årrække har Frederiksberg Vand pejlet vandspejlet i Utterslev Mose, og det er ved tidligere lejligheder vurderet, at der ikke er sammenhæng mellem vandspejlet i Utterslev Mose og Frederiksberg Vands indvinding af grundvand, altså er der ikke registreret indvindingsbetingede påvirkninger. Desuden er det som led i den udførte grundvandsmodellering vurderet, at påvirkningen af vandstanden i disse områder vil være den samme som i dag. Det skyldes især at vandstandsændringerne i det primære magasin er yderst beskedne, men også at der i vådområderne kun er en lille eller ingen hydraulisk kontakt til det primære magasin. Derfor vurderes ændringen i praksis ikke at give anledning til nogen ændret påvirkning af vådområderne, men der etableres vandstandsmålinger i Degnemosen og Kirkemosen for at verificere beregningerne. Frederiksberg Kommunes vurdering Frederiksberg Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til fortsat indvinding af grundvand til Frederiksberg Vand A/S på de i nærværende tilladelse fastsatte vilkår. Tilladelsen meddeles for en periode på 30 år. Grundvandskvaliteten er i dag påvirket af miljøfremmede og naturlige parametre. Frederiksberg Vand A/S har derfor tilladelse til udførelse af avanceret vandbehandling, udover den simpel vandbehandling. Efter de samlede renseforanstaltninger, overholder vandet der leveres til Frederiksberg Vand A/S forbrugere de gældende grænseværdier for drikkevand. Derudover vurderer Frederiksberg Kommune, på baggrund af det fremsendte materiale, at den ændrede indvindingsstrategi, med en mindre forskydning af indvindingens tyngdepunkt mod nord, ikke vil medføre uacceptabel miljøpåvirkning. Vurderingen er baseret på følgende: 27 af 39

28 Det vurderes, at påvirkningen af overfladevande som følge af ændringen i indvindingsstrategien vil være meget begrænsede. Det vurderes i den sammenhæng, at den ændrede indvindingsstrategi ikke vil medføre en uacceptabel påvirkning af vandspejlet i Utterslevmose, Degnemosen samt Kirkemosen, alle beliggende i Københavns Kommune. Der er i tilladelsen stillet vilkår om fortsat monitering i to boringer ved Utterslev Mose samt monitering af evt. påvirkning af grundvandsstand samt påvirkning af vandstand i Kirkemosen og Degnemosen. Det vurderes, at der i det ansøgte er redegjort for, at den ændrede indvindingsstrategi ikke medfører en ændring i det primære grundvandsspejl i indvindingsoplandet, det kan medføre en uacceptabel negativ påvirkning af vandkvaliteten, med særligt fokus på problemstofferne nikkel, klorid og klorerede opløsningsmidler. Det vurderes, at der i ansøgningsmaterialet er redegjort for, at den ændrede indvindingsstrategi ikke vil medføre væsentlig øget risiko for indtrængning af saltholdigt dybereliggende residual grundvand i boringerne beliggende i Københavns Kommune (FF1 og FF5). Der er i tilladelsen stillet vilkår om overvågning af vandkvalitet i både indvindingsboringer samt moniteringsboringer. I den forbindelse skal Frederiksberg Vand A/S årligt forholde sig til evt. udvikling i vandkvaliteten, herunder hvad der kan være årsag hertil samt hvilke foranstaltninger det er nødvendigt at iværksætte for at imødegå en negativ udvikling af vandkvaliteten. Den samlede indvindingsmængde ændres ikke, men forbliver på m 3 pr. år. Frederiksberg Kommune vurderer, at det er sandsynligt at den ændrede indvindingsstrategi kan være med til at mindske koncentrationen af uønskede stoffer i råvandet. Det er dog fortsat nødvendigt at følge udviklingen i både miljøfremmede stoffer og naturlige parametre i hhv. indvindingsboringer og moniteringsboringer i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværk. Samtidig er det nødvendigt af følge påvirkningen af vandkvalitet som følge af varierende driftvandspejl. Der er således fortsat behov for en målrettet styring af indvindingen, med styringsniveauer i indvindings- og masterboringer. Derfor opretholdes en skærpet kontrol, dels af indvindingens påvirkning på vandspejl, dels af grundvandskvaliteten i indvindingsboringerne og indvindingsoplandet. Frederiksberg Kommune vurderer, at drikkevandskvaliteten ikke i den nærmeste fremtid kan overholdes uden brug af kulfiltre. Vurderingen er baseret på udviklingen af klorerede opløsningsmidler i indvindingsboringerne, der viser stabilt til svagt stigende indhold, samt viden om kilder og konstateret indhold i indvindingsoplandet. Det kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes, hvornår indholdet af klorerede opløsningsmidler kommer ned på et niveau, hvor kvalitetskriterierne kan overholdes. Frederiksberg Forsyning har tilladelse til aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk til udgangen af Frederiksberg Kommune gennemfører årligt et omfattende grundvandsmoniteringsprogram. I dette program samles data, dels fra det nationale grundvandsovervågningsprogram (NOVANA), dels fra monitering af Regionens boringer. Overvågningen udføres med henblik på vurdering af udvikling i grundvandskvaliteten. Programmet revideres løbende og tilpasses dels den foreliggende viden om forureningstrusler, dels indvindingssituationen. Sammen med Frederiksberg Vands moniteringsprogram, giver de indsamlede data et godt overblik over vandkvalitet- og kvantitet i indvindingsoplandet. 28 af 39

29 På grundlag af de gennemførte beregninger vurderer Frederiksberg Kommune, at ændringen af indvindingsstrategien for Frederiksberg Vand A/S ikke vil medføre en uacceptabel påvirkning af omgivelser og miljø, herunder påvirkningen af nabovandforsyninger, så længe tilladelsens vilkår, herunder styringsniveauer, efterkommes. På denne baggrund vurderer Frederiksberg Kommune, at der kan meddeles 30 årig tilladelse til det ansøgte under forudsætning af at vilkår i denne tilladelse efterkommes. VVM-screening Vandindvinding er omfattet af VVM-bekendtgørelsens 11 bilag 2, pkt. 2c (dybdeboringer, vandindvinding). Frederiksberg og Københavns Kommuner har, foretaget en screening af den ansøgte ændring i indvindingsstrategien i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 3. På baggrund af den udførte screening, har Frederiksberg og Københavns Kommuner d. 31. august 2016 meddelt afgørelse om, at det ansøgte ikke vurderes at give væsentlige påvirkninger på miljøet. Det er således vurderet, at den ansøgte ændring i indvindingsstrategien ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen om ikke VVM-pligt er offentliggjort på Frederiksberg og Københavns Kommunes hjemmesider d. 31. august Naturkonsekvensvurdering Nærmeste Natura2000 område er Vestamager og havet sydfor, nr Området er beliggende godt 2,5 km. fra nærmeste indvindingsboring. Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke dette område. Klagevejledning og søgsmål Denne afgørelse kan i henhold til Vandforsyningslovens kapitel 13 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, i dette tilfælde Frederiksberg Vand A/S, Sundhedsstyrelsen, enhver der må antages at have individuel væsentlig interesse i sagens udfald, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet. En eventuel klage skal oprettes direkte via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal som kan findes på eller Klagen skal være oprettet på Natur- og Miljøklagenævntes klageportal senest 4 uger fra den dag afgørelsen offentliggøres, det vil sige d. 28. september 2016 Yderligere oplysninger kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, I kan indbringe afgørelsen for domstolene, dog senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, det vil sige d. 1. marts Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bek. nr 957 af 27. juni af 39

30 Venlig hilsen Anne Stalk Miljøkonsulent Cand.techn.soc. Bilag 1: Styringsniveauer i indvindingsboringer samt referenceniveauer i masterboringer Bilag 2: Analyseprogram, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 12 Bilag 3: Analyseprogram for grundvandsovervågningen, liste med oplysninger om boringerne samt figur med placering boringerne Bilag 4: Proces vedr. forlængelse af 5-årige indvindingstilladelser fra Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bek. nr. 802 af 1. juni af 39

31 Bilag 1: Styringsniveauer for indvindingsboringerne samt referenceniveauer i masterboringer Styringsniveauer i indvindingsboringer Revision 0, 31. august 2016 Boring DGU-nr. Styringsniveauer i indvindingsboringer Øvre (kote i m) Nedre (kote i m) Håndpejling juli 2016 Kommune FF ,5 København FF Frederiksberg FF ,5-9,5-9 Frederiksberg FF Frederiksberg FF ,5 København Referenceniveauer i masterboringer Revision 0, 31. august 2016 Masterboring DGU-nr. Referenceniveauer i Nedre (DVR90) masterboringer Øvre (DVR90) Logger ejer Hovedopland K ,38-2,08 Frb. Vand FF1 MF1 (1 + 3) ,59-2,50 Rambøll FF1 F24(2) ,22-1,74 Rambøll FF1 Østervang (1 + 2) ,13-2,11 Rambøll FF4 Bering ,17-1,80 Frb. Vand FF3 / FF4 F B -2,61-1,30 Rambøll FF2 / FF3 MON ,25-1,18 COWI / Frb. Vand* FF2 / FF3 F ,02 0,64 COWI / Frb. Vand* FF2 GLAHN ,70 0,36 Frb. Vand FF ,33 2,00 Hofor FF5 * På tidspunktet for meddeles af tilladelse, er det planlagt at COWI vil fjerne deres datakloggere, hvorfor Frederiksberg Vand A/S skal erstatte de eksisterende loggere med egne loggere. Fremadrettet bliver Frederiksberg vand A/S logger ejer. Placering af masterboringer i forhold til indvindingsboringer, (boringerne i nord DGU nr og er dog ikke masterboringer).

32 Reference: Bilag 1 i baggrundsrapport til ansøgningen

33 Bilag 2: Analyseprogram for Frederiksberg Vand A/S for 2016 Analyseprogram 2016 Frederiksberg Vand A/S Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. SFO Thorvaldsensvej B B B B Lindevangsskolen, kontor/sfo *Lindehuset" B B B B Rahbekshus, Rahbeks Allé 4/køkken i kælder, hane i gård B B B B Skolen ved Søerne, lærerværelse B B B B Solbjerghave 4B (Planet Syd)/Solbjerghave 6 B B B B Sønderjyllandsskolen B B B B Pæg. Central, Lollandsvej 40 B B B B Ungdomsskolen, Sofus Francks Vænge 30 B B B B Duevejens Skole B B B B Søndermarksskolen B B B B La Courvejens Skole, kælderen/sfo "Oasen" B B B B H.C. Ørsteds Vej 27, tankstation, toilet B B B B Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej, indgang 6A, dør 12 (toiletter) ved køkken B B (4) B (4) B Skellet 27, bygning B, værkstedet B B B B Skolen ved Bûlowsvej B B B B Trykforøgerstation Godthåbsvej Trykforøgerstation, Jacob Dannefærdsvej Trykforøgerstation Roskildevej Trykforøgerstastion NOVO U Vandværk, afgang rent vand U, S, O *** N N O*** N N O*** N N Total kontrol: B = 60 stk.; N = 7 stk.; U = 4 stk.; S = 1 stk.; O = 3 stk. B: Begrænset kontrol, N: Normal kontrol, U: Udvidet kontrol, O: Organiske sporstoffer. Total kontrolprogram: B = 60 stk. N = 7 stk. U = 4 stk. S = 1 stk. O = 3 stk. Analyseparametre aftales årligt med Frederiksberg Kommune, jf. vilkår. U U N

34 Bilag 3: Analyseprogram for grundvandsovervågningen der varetages af Frederiksberg Vand A/S, oversigt over boringer i overvågningsprogrammet samt figur med placering af boringerne Bilag 3a: Analyseprogram for grundvandsovervågning der varetages af Frederiksberg Vand A/S

35

36 Bilag 3b: Oversigt over boringer i Frederiksberg Vands moniteringsprogram, inkl. oplysninger om boringerne

37

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr.

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr. Frederiksberg Forsyning Att.: Herman Juhl Sendt pr. mail til: hju@frb-forsyning.dk Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens

Læs mere

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning 24. februar 2017 VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL Birkerød Vandforsyning Emne: Vandværk: Vandindvindings- og anlægstilladelse. Birkerød Vandværk, Birkerød Vandværk a.m.b.a. Jupiter-ID: 83122 Beliggenhed

Læs mere

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Rudersdal Forsyning

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Rudersdal Forsyning 27. februar 2017 VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL Rudersdal Forsyning Emne: Vandforsyning: Vandindvindings- og anlægstilladelse. Holte Vandværk, Nærum Vandværk og Trørød Vandværk. Alle under Rudersdal

Læs mere

Fornyelse af indvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S Måløv Vandværk, Engtoften 44, 2760 Måløv

Fornyelse af indvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S Måløv Vandværk, Engtoften 44, 2760 Måløv Vand Ballerup A/S Ågerupvej 82-84 2750 Ballerup BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:21.november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde VI.

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde VI. HOFOR København A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 29.november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde III

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde III HOFOR København A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 29. november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Tilladelse til inddragelse af ny boring Ho7 i vandindvindingen til Glostrup Hovedvandværk

Tilladelse til inddragelse af ny boring Ho7 i vandindvindingen til Glostrup Hovedvandværk Glostrup Forsyning A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 Tilladelse til inddragelse af ny boring

Læs mere

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde XI.

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde XI. HOFOR København A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 29. november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Miljø Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon:

Miljø Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: Miljø Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 33 E-mail: miljo@gladsaxe.dk Nordvand A/S Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte 20. december 2016 Tilladelse til vandbehandling med aktivt kul,

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Ibrugtagningstilladelse til boring DGU-nr. 222.657 til Orup Vandværk Orbicon har på vegne af Orup Vandværk med ansøgning af 16. oktober 2013 søgt om endelig indvindingstilladelse

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Bynær vandindvinding. Et praktisk eksempel. Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder

Bynær vandindvinding. Et praktisk eksempel. Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder Bynær vandindvinding Et praktisk eksempel Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder Disposition Forureningsudvikling, planlægning og tilladelser Ny Bagsværd kildeplads og vandværk Driftserfaringer

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

Notat. Miljøteknisk beskrivelse af Ballerup Vandværk.

Notat. Miljøteknisk beskrivelse af Ballerup Vandværk. Til: Miljøteknisk beskrivelse af Vand Ballerup A/S - Ballerup Vandværk januar 2017 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 16. januar 2017 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Rasmus P V Christiansen

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave MT Højgaard A/S Knud Højgaardsvej 9 2860 Søborg Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave 31-08-2015 Sagsnr. 2015-0193289

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til toiletskylning i en beboelsesejendom på Sandkaj, 2150 Nordhavn, matr. nr. 2g, Frihavnskvarteret

Tilladelse til indvinding af grundvand til toiletskylning i en beboelsesejendom på Sandkaj, 2150 Nordhavn, matr. nr. 2g, Frihavnskvarteret HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att.: Anja Collin Højen 25-05-2016 Sagsnr. 2013-0189288 Dokumentnr. 2013-0189288-59 Tilladelse til indvinding af grundvand til toiletskylning i en beboelsesejendom

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Disposition Formål Kort om Nordvand Hvordan moniterer vi i Nordvand Eksempel på monitering ved Sandholm kildeplads

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk Nr. Vilstrup Vandværk Brunhøj 17 7100 Vejle V/ Lars Ravn Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 3. marts 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø Per Møller Kristiansen Gammelholmvej 8 Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-14182-10 Ref.: Grethe

Læs mere

2. Ansøgninger om nye indvindingstilladelser

2. Ansøgninger om nye indvindingstilladelser 2. Ansøgninger om nye indvindingstilladelser Andelsselskabet Furesø Vandforsyning, nordlig vandindvinding Furesø Vandforsyning (tidl. Andelsselskabet Farum Vandværk) sendte den 14. maj 2008 ansøgning til

Læs mere

Furesø Kommune Den 29. august 2012 Stiager Værløse

Furesø Kommune Den 29. august 2012 Stiager Værløse d:\msoffice\skabeloner\normal.dot Furesø Kommune Den 29. august 2012 Stiager 2 3500 Værløse E-mail: furesoe@furesoe.dk Indledning Ansøgning om vandindvindingstilladelse for Furesø Vandforsyning Hareskov

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Michael Damkjær Pedersen Hjortsvangen 80 B 7323 Give 14. december 2015 Tilladelse til etablering af ny boring til vandindvinding - Risbankevej 54 Ikast-Brande

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Miljø og Natur Jens Laurids Sørensen Ullerupvej 91 6780 Skærbæk Direkte tlf.: +4574929202 Mail: lbk1@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-103-15 Ks: NOB 09-11-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand Husholdning,

Læs mere

Ansøgning om forøgelse af indvindingstilladelse i Ejby

Ansøgning om forøgelse af indvindingstilladelse i Ejby Glostrup Kommune Center for miljø og teknik Rådhusparken 4 2600 Glostrup Søborg 2. februar 2015 Side 1 af 14 Att.: Tina Rømer Ansøgning om forøgelse af indvindingstilladelse i Ejby På vegne af Glostrup

Læs mere

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Morten Ejsing Jørgensen Vand og VVM, Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune Den kommunale håndtering af grundvandskøling og

Læs mere

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup EJSTRUPHOLM DAMBRUG A/S Løvbjergvej 23 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 25. januar 2011 Indvindingstilladelse - Ejstrupholm Dambrug Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til dambrugsdrift Beliggenhed

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år.

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år. Flemming Smidt Schou Kassebøllevej 13 Kassebølle 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand.

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 30. januar 2014 Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Du har den 20. januar 2014, ansøgt om tilladelse til etablering af markboring, samt

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Vurdering af grundvandsressourcen i forbindelse med fornyelse af vandindvindingstilladelser i Køge

Læs mere

Redegørelse for vandindvindingen

Redegørelse for vandindvindingen TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Redegørelse for vandindvindingen i 2012 Rekvirent Rådgiver TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Orbicon A/S Gemmas Allé 39 Ringstedvej 20 2770 Kastrup 4000 Roskilde Telefon 32 46 20 30 Telefon

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86.

IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej 2 7430 Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86.2145 Ansøger har søgt om en tilladelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe ny haveboring på Sdr Karstoftvej 9

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3 7441 Bording 4. april 2014 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 76.1224 Beliggenhed Agerskovvej

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri GARTNER FINN VANG KNUDSEN Ebeltoftvej 28 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 27-08-2015 /

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Holger Toft Nielsens Planteskole Tevringvej 22 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-48-14 Ks: LBK 08-07-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer Hans Martin Risgaard Højmark Skovbrynet 1 C 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 05-08-2015 / 13.02.01-K08-3-15

Læs mere

Smørum Golfklub Skebjergvej 46 2765 Smørum

Smørum Golfklub Skebjergvej 46 2765 Smørum Smørum Golfklub Skebjergvej 46 2765 Smørum Endelig tilladelse til indvindingsanlæg og indvinding af grundvand samt tilladelse til indvinding af overfladevand til vanding Den 24-03-2014 Sagsnr.: 12/13727

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ PRO-GLUE A/S Naurbjergvej 1 4623 Ll. Skensved Att.: Jørgen Thaulov jt@proglue.dk Den 31. januar 2017 J.nr. 13.02.01-P19-K08-6-16 Ref. skkj Direkte telefon: 56182225 Tilladelse

Læs mere

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 11. august 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2951 Ansøger har

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043. TEKNIK OG MILJØ GLADE GROENSAGER A/S Søndergade 61 5450 Otterup Sendt pr. mail: mk@gladegroensager.dk Dato: 4. december 2013 Sagsnr. 480-2013-12130 Dok.nr. 480-2013-165935 8217 Indvinding af grundvand

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011.

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011. Naur Losseplads Vembvej 12 7500 Holstebro Sendt med digital post til cvr. nr. 29189927 Virksomheder J.nr. MST-1272-01245 Ref. LOBMA/BEVCH Den 6. april 2017 Påbud om supplement til eksisterende egenkontrolprogram

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding

Læs mere

3. Roskilde Kommune skal kontaktes minimum 1 uge før opsætning af anlægget, så vi har mulighed for at komme på tilsyn.

3. Roskilde Kommune skal kontaktes minimum 1 uge før opsætning af anlægget, så vi har mulighed for at komme på tilsyn. HØJVANG AVLSGÅRD A/S Birkelundsvej 16 2640 Hedehusene By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a.

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a. Vonge Vandværk A.m.b.a. Vonge Skovvej 11 7173 Vonge V/ Arne Koch Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a. Ansøgning Vejle Kommune har 4. marts 2017 modtaget ansøgning om fornyet

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Udarbejdet af Flemming Larsen, Lærke Thorling Sørensen og Walter Brüsch (GEUS), 14. januar 2015. Resume Naturstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 1. april 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring - Vejlevej 54, Brande Boringens beliggenhed

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering og indvinding fra 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad

Tilladelse til etablering og indvinding fra 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Total E&P Denmark B.V. Att: Henrik Nicolaisen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 17.oktober 2012

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

Læs mere

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005.

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Indledning Overvågningsprogrammet Den landsdækkende grundvandsovervågning, der er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet,

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Klaus Poulsen Løkkensvej 440 9800 Hjørring Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGS- TILLADELSE TIL FURESØ VANDFORSYNING

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGS- TILLADELSE TIL FURESØ VANDFORSYNING VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGS- TILLADELSE TIL FURESØ VANDFORSYNING 20. maj 2016 2 Emne: Vandværker: Vandindvindingstilladelse og anlægstilladelse. Farum Vandværk Lillevang Vandværk Bregnerød Vandværk Værløse

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted

Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 4. juli 2014 Tilladelse og vilkår Billund Kommune

Læs mere

Forslag til Hvidovre Kommune Vandforsyningsplan 2017

Forslag til Hvidovre Kommune Vandforsyningsplan 2017 Forslag til Hvidovre Vandforsyningsplan 2017 1 Forord Hvad er en vandforsyningsplan? Vandforsyningsplanen indeholder den strategi og de målsætninger, som Hvidovre arbejder efter, for at vandforsyningen

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding Hjørring Kommune Frederikshavn Vand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Ibrugtagningstilladelse til boring DGU nr til Vallensbæk Strands Vandforsyning.

Ibrugtagningstilladelse til boring DGU nr til Vallensbæk Strands Vandforsyning. Plan- Bygge- og Miljøcenter Vallensbæk Strands Vandforsyning amba Att.: Børge Ravn Gaunøvej 14 2665 Vallensbæk Strand 20. november 2015 Sagsbehandler: Lone Annbritt Jacobsen Telefon: 43577575 E-mail: pbm@ishoj.dk

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere