Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K"

Transkript

1 Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade København K & Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Roskilde og Lejre, den 3. januar 2012 Anmodning om udpegning af Nationalpark Roskilde-Lejre Skjoldungelandet c/o Roskilde Museum Munkebro Roskilde Danmark T Roskilde Byråd og Lejre Kommunalbestyrelse har vedtaget at fremsende vedlagte materiale til Miljøministeren og til Folketingets Miljøudvalg med forslag og anmodning om, at det beskrevne landskab på Roskilde- og Lejreegnen udpeges som nationalpark. Bag forslaget står et samarbejdende netværk af organisationer med hver deres interesser i landskabet. Netværksparterne er: Roskilde Museum Vikingeskibsmuseet Sagnlandet Lejre Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Gefion, lodsejergruppen Roskilide Universitet Ledreborg Slot Zealand Business Connection Nationalparkens Venner Netværkets samlende organ er styregruppen med ledende repræsentanter for de nævnte organisationer. Side 1/5

2 I 2004 blev området bragt i forslag af den daværende miljøminister. Støttet af Friluftsrådet indsendte vi i 2005 hoved- og bilagsrapporter, der redegjorde for landskabets naturværdier, kulturhistorie osv. Materialet blev af ministeriets konsulenter evalueret på lige fod med de øvrige nationalparkprojekter og fundet lige så værdifuldt som de øvrige kandidater. Desværre blev vi ikke medtaget i den første udpegningsrunde. Siden har vi med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond igangsat et stort pilotprojekt kaldet Skjoldungelandet, hvor vi i praksis har vist befolkningen, hvad det ville sige at blive nationalpark. Der er genskabt naturattraktioner, etableret lange stiforløb og gennemført en særdeles alsidig formidlingsindsats. I forlængelse heraf har vi gennemført en meget omfattende folkelig debat om nationalparkspørgsmålet. Det vedlagte 68 siders debatmagasin har været postomdelt til samtlige husstande i de to kommuner, og 24 debatarrangementer har været gennemført med 960 deltagere, mest ude i terrænet. Hertil kommer debatplatforme på hjemmeside, i medier osv. Informations- og debatfasen har haft som resultat, at nationalparklovgivningen og dens virkemidler er blevet kommunikeret til borgere og lodsejere. Såvel kommunalpolitikere som landmænd og lodsejere har her i området tillid til, at nationalparkloven fortsat vil være baseret på dialog og frivillighed om aftalers indhold og økonomi, og at myndighedsfunktioner fortsat skal udøves af kommuner og stat m.fl. i henhold til den i øvrigt gældende lovgivning. Under selve debatfasen har der ikke været skriftligt formuleret modstand mod nationalparken. På debatmøderne har 2 % af deltagerne på spørgeskemaer sat kryds ved uenighed i, at området skulle udpeges som nationalpark. 96 % har erklæret sig enige i ønsket om en nationalpark som foreslået. Den samme opbakning er der til de anførte visioner for nationalparken. Størst interesse har samlet sig om afgrænsningsspørgsmålet. Her er der ikke indkommet forslag om indskrænkning af parken, men derimod mange ønsker om udvidelser, såvel fra borgere som fra lodsejere. Styregruppen har vurderet alle disse forslag og fundet det rigtigst for indeværende at anbefale den allerede fremlagte og debatterede afgrænsning. Den udgør i den foreliggende form en naturlig og effektiv ramme for udvikling og formidling af det sjællandske natur- og kulturlandskab fra øens midte og højdepunkt til det marine landskab i Roskilde Fjord. Styregruppen har dog samtidigt fundet, at man er åben overfor at se nærmere på visse af udvidelsesforslagene, dersom der fremsættes ønske herom fra ministeren, miljøudvalget eller en nabokommune. De områder, der eventuelt kan tages i spil, er i forvejen veldokumenterede, og de udgøres af fredede arealer og Natura 2000-områder. En vurdering heraf kan ske hurtigt. Side 2/5

3 Allerede nu kan det nævnes, at Frederikssund Kommune gerne ser en udvidelse mod nord med Selsø Sø, Selsø Slot området, Østskoven og Eskilsø, hvoraf sidstnævnte i forvejen er medtaget i det fremlagte forslag. Områderne er omfattet af Natura og fredningsbestemmelser. Også ejeren, Selsø-Lindholm Gods i, tilslutter sig tanken. Endvidere kan det nævnes, at Ryegaard Gods i og Fugleværnsfonden i har fremsendt ønsker om at deltage. Vi foreslår, at det 161 km 2 store område udpeges som nationalpark fordi: - Området er sammensat af forskellige natur- og landskabstyper: fjordlandskab, godslandskab, skovhøjland, agerland og bylandskab. Denne mosaik giver landskabelig og oplevelsesmæssig variation og stor biologisk mangfoldighed. Naturen kan tilføres yderligere dynamik ved etablering af flere grønne korridorer i landskabet, genskabelse af tidligere naturområder og ved ekstensivering af jordbrugsdriften. - Landområdet er præget af de mange store godser og herregårde. Godslandskabet blev i 60 erne og 70 erne omfattet af landets største landskabsfredning med henblik på skabelse af en naturpark tæt på hovedstaden. Nationalparken blev altså tænkt, og fredet, allerede for år siden. - Fjordlandskabet betragtes af mange som landets smukkeste, og Danmark savner en nationalpark med et fjordlandskab som et bærende element. Fjorden er i sin helhed omfattet af forskellige beskyttelser som Natura 2000-område og fuglebeskyttelsesområde. Holme, strandenge og kystskove præger Roskilde Fjord, som giver nationalparken 100 km kystlinje inde i land. - Ca. 85 % af det foreslåede område er allerede fredet og/eller Natura 2000-område, resten er by, landbrugs- og sammenhængsarealer. Overalt i agerlandet er der naturelementer i form af remisser, hegn, moser og enge, ligesom gravhøje og andre fortidsminder findes i stort antal overalt. - Området er et overflødighedshorn af kultur- og rigshistorie. I oldtiden var Lejre kongesæde gennem 500 år. Roskilde blev landets første hovedstad, hvorfra det kristne rige opbyggedes i middelalderen. Vi har Roskilde Domkirke som verdensarv, vikingeskibene, slotte og herregårde samt middelalderby og velbevarede landsbyer. - Formidlingsstrukturen er på plads fra dag ét. En netværksorganisation er etableret og den fungerer udmærket med styregruppe, formidlingsforum osv. Rent praktisk har Roskilde Museum velfungerende filialer 5 steder i landskabet, som kan være baser for nationalparkens formidling i samspil med de andre museer og besøgssteder, herunder Vikingeskibsmuseet, Sagnlandet Lejre og Ledreborg Slot. Der er ik- Side 3/5

4 ke store anlægsudgifter i den sammenhæng. Pengene kan fra starten gå til natur og faktisk formidling. - Der er et enormt potentiale i området for friluftsliv og oplevelser i dette landskab, hvor der indenfor en køretid på 1 time bor 2½ million mennesker. Dermed har erhvervslivet og oplevelsesøkonomien også gode muligheder. - Fra starten har landbruget været med i styregruppen, arbejdsgrupper og i praktisk arbejde i terrænet. Under Gefion er der i området dannet en lodsejergruppe, som har været med til at formulere visionerne, blandt andet om landbrug og adgangsforhold. Gruppen bakker op om sagen. Vi vil gerne lægge særlig vægt også på formidling af landbrugsforhold og livet på landet. Det blev i 2005 anslået, at en park her ikke nødvendigvis kræver de store etableringsomkostninger, og at en park med stor effekt vil kunne drives for 4-5 millioner kroner årligt, eller mere afhængigt af ambitionsniveauet. Der er i 2005 udarbejdet et katalog over mulige indsatser. Vi kan tilbyde en uproblematisk og konstruktiv nationalpark, præget af positiv dialog, opbakning, lokalt engagement, relevante kompetencer og vilje til implementering. Måske kan det også give inspiration for andre kommende nationalparkområder i Danmark. Vi håber meget på positiv interesse fra ministerens og udvalgets side. Vore borgere venter spændt og forhåbningsfuldt. Vi er klar. Med venlig hilsen Joy Mogensen Borgmester Mette Touborg Borgmester Flemming Jensen Formand Styregruppen / Henrik Kolind Kommunaldirektør / Torben Gaarskaer Kommunaldirektør / Poul Bjerager Sekretær, projektleder Styregruppen Side 4/5

5 Vedlagt: 1. Magasinet Fra Skjoldungeland til Nationalpark, maj Udskrift af Roskilde Byråds protokol fra mødet d. 14. december Udskrift af Lejre Kommunalbestyrelses protokol d. 19. december Debatnotater, oktober Styregruppens fremsendelsesbrev til de to kommunalbestyrelser, d. 16. november Slutrapport om nationalparkforslag, juni 2005, 200 sider 7. Bilagsrapport, juni 2005, 320 sider 8. Evalueringsrapport, NIRAS, november 2005 Yderligere dokumentation kan indsendes, også om arbejdet i pilotprojekt Skjoldungelandet. Rent praktisk fremsendes bilag 1, magasinet, til både udvalg og ministerium, medens alle øvrige bilag sendes til miljøministeriet. c.c. Frederikssund Kommune v/ Borgmester Ole Find Jensen Side 5/5

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND

NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND FORSLAG TIL NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 2 XXXXXX Indhold Forord 3 Forudsætninger og præmisser for parken 4 Dialog-processen 2014 4 Præmisser præsenteret for lodsejere 4 Frivillighed for lodsejere

Læs mere

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune U N D E R S Ø G E L S E P R O J E K T E T Nationalpark Thy S T Y R E G R U P P E N S R A P P O R T T I L M I L J Ø M I N I S T E R E N 1. J U L I 2 0 0 5 Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker December 2003, 12. årg, nr. 4 NATUR vejleder Nationalparker NATURLIGVIS Biologi - Geografi - Natur & Teknik de pædagogisk bedste løsninger indenfor et begrænset budget. Her kan du bl. a. se nærmere på

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge. Nationalparkplan 2012-2018. -til gavn for naturen og glæde for mennesker. Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Dan Lauritsen

Nationalpark Mols Bjerge. Nationalparkplan 2012-2018. -til gavn for naturen og glæde for mennesker. Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Dan Lauritsen Nationalpark Mols Bjerge -til gavn for naturen og glæde for mennesker Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Dan Lauritsen Nationalparkplan 2012-2018 Nationalparkplan Mols Bjerge 2012-2018 1 FORORD... 3 sammenfatning...

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland - grundlag for naturturisme Biomedia 2. udgave 2011 d Datablad Titel: Forfattere: Udgiver: Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland grundlag

Læs mere

Forord. Indholdfortegnelse

Forord. Indholdfortegnelse Årsberetning 2013 Indholdfortegnelse Forord Forord... 3 Nationalpark Mols Bjerges vision og formål...4 Bestyrelse... 5 Råd... 5 Sekretariat... 7 Udvalg... 7 Udvalg for natur... 7 Udvalg for velkomstcenter...8

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

SEKTORPLAN. for naturforvaltning

SEKTORPLAN. for naturforvaltning SEKTORPLAN for naturforvaltning 1 KØBENHAVNS AMT Stationsparken 27 2600 Glostrup Tlf: 4322 2222 www.kbhamt.dk Foto: Københavns Amt Forside: Hjortholm Voldsted og Furesøen ved Frederiksdal ISBN: 87-7951-019-1

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Niels Iuel Reventlow

Niels Iuel Reventlow ÅRET 2010-2011 Efter 6 års stilstand og afvikling sker der omsider noget i dansk skovpolitik: Regeringen nedsatte Skovpolitisk Udvalg i 2010. Skovforeningen har deltaget i udvalget, og vi har satset hårdt

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere