LOKALE AKTIVITETER. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALE AKTIVITETER. Indhold"

Transkript

1 Årsrapport 2015

2 LOKALE AKTIVITETER Indhold 3 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Oplysninger om 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 7 Beretning 12 - og årsregnskab1. januar december 12 Resultatopgørelse 13 Balance 15 Egenkapitalopgørelse 16 Pengestrømsopgørelse 17 2

3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af koncernens og foreningens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og foreningens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Horsens, den 10. marts 2016 Direktion: Mogens Vig Pedersen Bestyrelse: Ulrik Kragh formand Peter Sven Sørensen næstformand Jørgen Brønd Marianne Kjerkegaard Kristensen Ole Kramer Assia Ingeborg Hybert Zouaoui Ann Fynbo 3

4 PÅTEGNINGER Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabs-året , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som foreningen samt pengestrømsopgørelse for koncernen. regnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og foreningens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aarhus, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Vedel statsaut. revisor CVR-nr: Lars Andersen statsaut. revisor 4

5 Oplysninger om Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaardsvej 4a 8700 Horsens Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 2008 Hjemsted: Horsens Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Ulrik Kragh (formand) Peter Sven Sørensen (næstformand) Marianne Kjerkegaard Kristensen Ole Kramer Assia Ingeborg Hybert Zouaoui Ann Fynbo Jørgen Brønd Bestyrelse / best. hverv Ulrik Kragh, Best. formand Insero A/S, formand tilsynsråd Energi Horsens Net Holding A/S, formand UdviklingVejen, direktør NRGi Amba, bestyrelsesmedlem EL:CON A/S, bestyrelsesmedlem Horsens Statsskole, bestyrelsesformand Repræsentantskabet for Horsens Folkeblads Fond Peter Sven Sørensen, næstformand Insero A/S, næstformand tilsynsråd Energi Horsens Net Holding A/S Familien Hede Nielsens Fond, formand Kirkholm Invest A/S Helge Frandsen A/S Schou Sørensen Holding ApS Lokalrådet for Sydbank A/S Horsens Repræsentantskabet for Sydbank A/S Repræsentantskabet for Horsens Folkeblads Fond Marianne Kjerkegaard Kristensen, best. medlem Insero A/S, medlem tilsynsråd NRGi Amba, repræsentantskabsmedlem Ole Kramer, best. medlem Insero A/S, medlem tilsynsråd Hulvej Skole Vejlefordskolen SDA Hosens Horsens Udlejerforening NRGi Amba, repræsentantskabsmedlem Assia Ingeborg Hybert Zouaoui, best. medlem Insero A/S, medlem tilsynsråd NRGi Amba, repræsentantskabsmedlem Klimarådet, formand Horsens All Stars Ann Fynbo, best. medlem Insero A/S, medlem tilsynsråd Fynbo Holding 2 ApS, formand Jørgen Brønd, best.medlem Insero A/S, medlem tilsynsråd Bjerre Herreds Landbrugsselskab Boring Højskolegaard NRGi Amba Elcon Direktion / best. hverv Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Net Holding A/S Insero A/S, administrerende direktør Green Tech Center A/S, formand TAGARNO A/S, bestyrelsesmedlem TADAA! A/S, formand Best Green A/S, formand Insero Software A/S, formand Vitus Bering Innovation Park, bestyrelsesmedlem Eliteidrætsrådet Green Tech Houses ApS, formand AC-SUN ApS, direktør Insero IEN A/S, formand Insero IBS A/S, formand Insero ISA A/S, formand Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 5

6 LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal for koncernen mio. kr Hovedtal Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balancesum Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm fra investeringsaktiviteten Heraf til investering i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Likviditetsgrad 904% 1.252% 18 % 363 % 35 % Egenkapitalandel (soliditet) 91% 93% 54 % 57 % 60 % Egenkapitalforrentning -1% -6% -6 % -9 % 4 % Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede i året Faktiske antal fuldtidsbeskæftigede pr. 31. december Som følge af særlige strategiske grundlag er det ikke fundet relevant at beregne alle normale nøgletal, som f.eks. overskudsgrad, afkastkrav m.v. Der skal henvises til definitioner og begreber i anvendt regnskabspraksis 6

7 LEDELSESBERETNING Beretning ens hovedaktiviteter Insero er en videnstung organisation, der siden 2008 har opbygget en stærk platform med en kritisk masse inden for vores faglige kerneområder - energi og IT. Det gør os i stand til at agere spydspids inden for en række faglige områder fra e-mobilitet og elbiler over energi og varmepumper til software og data. Vi medvirker til udviklingen af fremtidens intelligente energisystem og arbejder tværfagligt for at sikre den optimale løsning til den enkelte kunde. Vi tiltrækker den nyeste viden fra nationale og internationale udviklingsprojekter, hvor vi udvikler og modner teknologier og forretningsmodeller og vi sørger for, at de testes og demonstreres i hverdagen. Samtidig bringer vi denne viden i spil på markedet gennem nye ydelser og services eller som rådgivning. Modervirksomheden, som juridisk er en forening, investerer i venture- og vækstvirksomheder inden for energi og IT, og foretager almene investeringer inden for forskning og uddannelse, samt sport og kultur i lokalområdet mellem Horsens, Hedensted,Vejle og Juelsminde. Efter årets afslutning er Insero selskaberne, herunder Insero Business Services, Insero Energy, Insero Science Academy og Insero E-Mobility slået sammen til et fælles Insero A/S. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Insero har i regnskabsåret 2015 øget omfanget af aktiviteter, både i forhold til omsætning og deltagelse i forskningsog udviklingsprojekter. Derudover har vi løst adskillige opgaver for en række nationale og internationale kunder. Et udsnit af vores aktiviteter er beskrevet i dette afsnit. Datterselskabet Insero E-Mobility har gennemført en konsulentopgave for Nissan Europe vedrørende simulering af elbilers forretningspotentiale ved smartintegration med elnettet. Opgaven viste et stort potentiale for smartintegration på særligt de nordiske markeder. Datterselskabet Insero Energy har i samarbejde med blandt andre Energistyrelsen demonstreret en forretningsmodel, hvor en virksomhed sælger varme til kunder i områder uden fjernvarmeforsyning leveret fra varmepumper ejet og drevet af energiselskabet. En forretningsmodel, som nu kommercialiseres gennem selskabet Best Green, og som er kendetegnende for den måde, hvorpå Insero udvikler og modner forretningsmodeller. Datterselskabet Insero Business Services har rådgivet Århus Vand om forretningsudvikling omkring samlet systemeksport af dansk vandteknologi. Datterselskabet Insero Science Academy har igangsat et initiativ i samarbejde med Horsens Kommune, hvor elever på samtlige klassetrin i folkeskolerne i Horsens Kommune skal besøge lokale virksomheder. Initiativet har mødt stor opbakning fra det lokale erhvervsliv og vi undersøger mulighederne for at skalere initiativet nationalt. Datterselskabet Insero Software har leveret et system til de irske lufthavnsmyndigheder, som giver dem et komplet overblik over alle ind- og udflyvninger i deres luftrum. Det gør lufthavnene i det irske luftrum i stand til at optimere og effektivisere de opererende flyselskabers brændselsforbrug. Derudover har Insero Software installeret et meteorologisk system på tre militærbaser på Grønland. I løbet af 2015 har vi desuden stiftet to nye datterselskaber. Føromtalte Best Green er et varmeserviceselskab med en ambition om at fremme den grønne omstilling og gøre det fordelagtigt at vælge en varmepumpe. Redskabet er nærvarme en varmeløsning som er målrettet bygninger med et stort varmeforbrug. Her køber, installerer og drifter Best Green varmepumpen, så kunderne slipper for udgifter til service og vedligehold. I stedet betaler de blot for den brugte varme og et årligt serviceabonnement. TADAA! tilbyder en attraktiv delebilsordning baseret på elbiler, som giver brugere med lejlighedsvise behov for bilkørsel adgang til intelligent og elektrisk bevægelighed vel at mærke til en fast, lav abonnementspris. TADAA! henvender sig til boligforeninger og andre fællesskaber og giver friheden ved en bil uden de udgifter og besvær, som hører med til at være bilejer. Ved udgangen af 2015 afrundede vi desuden det tværfaglige og internationale projekt, Insero Live Lab, hvor 20 familier har testet fremtidens teknologier. Projektet har været startskuddet til en række nye forretningsområder i Insero, hvor forretningsmodellerne i både TADAA! og Best Green er direkte afledt af erfaringer fra Insero Live Lab. Modervirksomheden har investeret i iværksættervirksomheden OpenTeleHealth, som har udviklet en løsning til fjernmonitorering af patienter med kroniske sygdomme. Derudover har investeret vækstkapital i teknologivirksomheden TAGARNO. Endeligt har foretaget en succesfuld exit af venturevirksomheden Miitors. 7

8 LEDELSESBERETNING Ledelsens vurdering af årets resultat Insero har også i 2015 forfulgt en ambitiøs vækst- og udviklingsstrategi. I første halvår var Insero imidlertid igennem en mindre tilpasningsrunde, hvor enkelte projekter blev lukket. Resultatet heraf var, at et antal medarbejdere blev opsagt. I forlængelse af ovenstående, har udviklingen i Insero selskaberne isoleret betragtet ikke været som forudset ved årets begyndelse. Dels har der været omkostninger knyttet til tilpasningen af aktiviteterne, dels har omsætningen i Insero Software ikke udviklet sig som budgetteret og endeligt er der i årets løb taget beslutning om at stifte to nye selskaber, Best Green og TADAA!. I forhold til de nye selskaber er der dermed kommet omkostninger og investeringer til, som ikke var påregnet på tidspunktet for budgetteringen. Samlet bidrager Insero selskaberne med et negativt resultat på -10,5 mio. kr. efter skat. Selv efter der er taget højde for etableringen af de nye selskaber lever det ikke i fuldt omfang op til forventningerne. Specifikationen af resultatbidraget fra Insero selskaberne fremgår af note 3 Segmentopdeling på forretningsområder for koncernen. Som imødeset, blev iværksættervirksomheden Miitors frasolgt i 2015, med et bedre resultat end forventet. Sammen med resultatet af kapitalforvaltningen der, på trods af et særdeles bevægeligt år på kapitalmarkederne, blev lidt bedre end forventet, bidrager det til et samlet resultat for Insero koncernen på -3,9 mio. kr. før almene investeringer, hvilket er bedre end budgettet for Ovennævnte faktorer har været væsentlige i skabelsen af et resultat, der før almene investeringer belaster egenkapitalen betydeligt mindre end det var tilfældet i regnskabsåret 2014, hvor resultatet før almene investeringer var -37 mio. kr. Ved regnskabsårets udgang var der samlet 94 fuldtidsbeskæftigede i Insero samt i de venture- og vækstvirksomheder, som modervirksomheden Insero Horsens ejer mere end 50% af. Stigningen fra 87 fuldtidsbeskæftigede ved slutningen af 2014 skyldes primært investeringen i vækstvirksomheden Tagarno, mens tilpasningsrunden i Insero har trukket i den anden retning. Som det har været tilfældet siden stiftelsen af modervirksomheden Insero Horsens i 2008, har der også i 2015 været ydet en betydelig indsats med at foretage almene investeringer for samlet 12,7 mio. kr. i geografiske område inden for sport, kultur og uddannelse. De almene investeringer giver ikke et økonomisk afkast, men udspringer af formålet og vedtægten for modervirksomheden. Modervirksomheden har fortsat fokus på at finde investorer til syndikering af egne investeringer i iværksættere samt i udviklingsprojekter. Om end det fortsat er udfordrende, har i årets løb etableret samarbejder med andre investorer, og koncernens investeringer er syndikeret for et beløb svarende til 15,8 mio. kr. Udviklingen i ventureinvesteringer i iværksættere har i 2015 samlet udviklet sig med positive og negative resultater, som det er forventeligt for den type risikovillige investeringer; på den positive side er det særligt salget af Miitors der udmærker sig, men det skal også nævnes at i 2015 ikke har skullet foretage nedskrivninger på ventureinvesteringerne. Insero har igen haft betydelig succes med strategien om at gøre koncernens projekter attraktive for andre aktører i branchen. Det betyder, at Inseros projekter ofte inddrager flere samarbejdspartnere og eksterne finansieringskilder. På den måde har Insero gearet kapitalen med 16,8 mio. kr. i Bevillingerne danner en god bund for den forventede vækst i 2016 og bidrager i væsentlig grad til forsknings- og udviklingsindsatsen i Inseros område. Niveauet af almene investeringer i uddannelse, forskning og lokalsamfundet er på ca. 13,2 mio. kr. i Ledelsen i Insero har besluttet, at vi i 2016 følger den planlagte strategi frem mod 2017, og at vi fortsat vil investere i vækst. På baggrund af ovenstående forhold og et resultat, der samlet er lidt bedre end det forventede, vil ledelsen sammenfattende betegne årets resultat som tilfredsstillende. Nettoomsætning Nogle af de almene investeringer inden for udvikling, uddannelse, sport og kultur, som foretager, involverer et eller flere af Inseros datterselskaber. Almene investeringer behandles regnskabsmæssigt under resultatdisponeringen i resultatopgørelsen. Som følge heraf er der i koncernregnskabet ikke foretaget eliminering af de koncerninterne almene investeringer i resultatopgørelsen. I nettoomsætningen er indregnet koncerninterne almene investeringer på i alt 3,3 mio. kr. 8

9 LEDELSESBERETNING Finansiering, herunder DONG Energy A/S Modervirksomheden aktiepost i DONG Energy A/S blev i 2014 nedbragt, så den nu udgør 0,18%, svarende til en værdi på ca. 80 mio. kr. Værdien af aktiebeholdningen på 0,18% af DONG Energy måles i regnskab til dagsværdi, hvilket ledelsen vurderer bedst kan udtrykkes ved anvendelse af sidst handlede kurs. Det er vores opfattelse, at dagsværdien af DONG Energy per 31. december 2015 er afspejlet i kursen på 107,25 kr. per aktie, der er blevet benyttet i forbindelse med kapitalforhøjelsen i DONG Energy i februar Til tilbageværende aktiepost er knyttet en salgsoption til Staten. Salgsoptionen forrentes løbende og bidrager til at sikre, at der er en delvis sikkerhed for værdien af aktiebeholdningen i DONG Energy. Efter salget af DONG Energy aktierne har fået frigivet midler, der henstår i likvide midler og er under forvaltning hos fire kapitalforvaltere. De forvaltede midler, samt afkastet herfra, vil i de kommende år udgøre en væsentlig del af finansieringen af aktiviteterne i. Samtidig har bestyrelsen i Insero Horsens besluttet, at en del af de forvaltede midler skal placeres mere aktivt og mindre likvidt som investeringer i lokalt baserede virksomheder. Derudover vil stadig investere i venture virksomheder og i et vist omfang ejendomme. De likvide midler, som ikke placeres aktivt, vil fortsat være under kapitalforvaltning hos et antal kapitalforvaltere. Det er blevet offentliggjort at DONG Energy forbereder en børsnotering i 2016 eller i begyndelsen af Insero Horsens er, i kraft af de investeringsaftaler der blev indgået ved kapitalforhøjelsen i 2014, i et nærmere defineret omfang forpligtet til at stille aktier til rådighed for en børsnotering. Hvis der sker en notering i 2016, vil Insero Horsens placere provenuet fra salget af aktier under forvaltning. Investeringer I 2015 har modervirksomheden Insero Horsens investeret i en ny iværksættervirksomhed, Open Tele Health, som tilbyder en løsning til fjernmonitorering af patienter med bl.a. kroniske sygdomme eller komplekse graviditeter. For at få det bedst mulige afsæt for den kommende udvikling er virksomheden flyttet til det delvist -ejede Green Tech Center i Vejle. investerer i iværksættervirksomheder med det formål at opnå et økonomisk afkast, som kan geninvesteres i innovative virksomheder og lokale aktiviteter. Som tidligere omtalt bød det forgange år også på en succesfuld exit af iværksættervirksomheden Miitors, som har udviklet en teknologi, der ved hjælp af ultralyd kan måle vandforbrug mere nøjagtigt end traditionelle vandmålere. Som tidligere omtalt bød 2015 desuden på den første vækstkapitalsinvestering i teknologivirksomheden TAGARNO. TAGARNO har de seneste år haft en omsætning på ca. 25 mio. kr. men med negative tal på bundlinjen, og dermed har selskabet ikke haft mulighed for at forfølge muligheder for vækst. Med en investering fra forventes selskabet at vokse og få et fornuftigt overskud. Investeringen i TAGARNO er samtidig udtryk for en ny investeringsstrategi, som har vedtaget. Ud over risikovillige investeringer i iværksættervirksomheder vil fremover også investere vækstkapital i modne virksomheder. Formålet er at få formue ud at arbejde i lokale modne virksomheder, der mangler kapital til at indfri et vækstpotentiale. Ud over de tidligere omtalte nyinvesteringer, har tilført supplerende kapital i form af kapitalforhøjelser og lån i selskaber i portefølje. Der er i regnskabsåret 2015 blevet gennemført opfølgningsinvesteringer i selskaberne Insero E-Mobility, Insero Energy, Insero Software, EC Tunes, EmaZys, Brainreader, AC-Sun og RushFiles. I 2015 investerede desuden i yderligere laboratoriefaciliteter til Green Tech Center i Vejle. Forventninger til fremtiden Det ventes, at omsætningsniveauet for koncernen i 2016 bliver betydeligt større end i 2015 (i omegnen af mio. kr. 100). Dels som en konsekvens af den fortsatte udvikling i eksisterende og nye tiltag i datterselskaberne TADAA! og Best Green og dels på grund af tilkøbet af TAGARNO der får fuld resultatpåvirkning i Samlet set venter Insero et resultat for 2016 tæt på nul før almene investeringer. De almene investeringer har ikke til formål at give et afkast og ventes at blive på ca. 10 mio. kr. Modervirksomheden opgør årligt den såkaldte dispositionsramme, der skal sikre, at disponerer inden for vedtægtens bestemmelse om midlernes anvendelse. Dispositionsrammen for 2016 er på basis af faktiske tal fra 2008 til 2015 opgjort til 19,0 mio. kr., efter der er taget højde for reservationer til allerede foretagne erhvervsinvesteringer og de forventede kapacitetsomkostninger i

10 LEDELSESBERETNING Risikoforhold Generelle risici formål, der omfatter investering af risikovillig kapital i erhvervsprojekter, er i sagens natur præget af mange muligheder såvel som mange risici. Ud over fortsat at investere i venturevirksomheder påregner tillige i 2016 at øge omfanget af investeringer i lokalt baserede selskaber med udviklingspotentiale. Ventureselskaberne er inden for nye, innovative teknologier og nye forretningsmæssige koncepter. Der er en generel risiko knyttet til sådanne nye teknologier og koncepter. I forhold til de lokalt baserede virksomheder og mulighederne for at investere i større eller mindre ejerandele er også en generel risiko tilknyttet om end mindre end for ventureselskaberne. Ventureinvesteringer byder på den ene side på muligheder for at realisere potentielt store gevinster samt skabe ny viden og nye arbejdspladser, men på den anden side er der også en generel risiko for, at nogle af de iværksættere, Insero Horsens investerer i, over tid ikke kan videreføres i den oprindelige form eller helt må afvikles. En sådan afvikling kan medføre, at vil realisere et tab på investeringen. Finansielle risici Det er forventningen, at der ikke vil blive modtaget udbytte fra beholdning af DONG Energy aktier i 2015, da det primære formål med den gennemførte kapitalforhøjelse i februar 2014 har været at konsolidere DONG Energys finansielle position. Retten til at sælge aktieposten til Staten, hvortil der dog er knyttet visse begrænsninger i forhold til, hvornår det kan gøres, lægger en bund under værdien af aktier i DONG Energy A/S og reducerer dermed de finansielle risici, der er knyttet til aktieposten. Den generelle risiko, der er knyttet til forvaltning af de likvide midler, har søgt nedbragt ved diversifikation, dvs. ved at sprede sine investeringer og ved at anbringe midlerne med udgangspunkt i en forholdsvis konservativ risikoprofil. I forhold til tidligere regnskabsår er størrelsen på kapitalforvaltningen steget betragteligt. Herved øges den absolutte størrelse på value-at-risk også. Udviklingen på finansmarkederne i 2015 har været særdeles bevægelig, og generelt negativ i begyndelsen af har defineret mål for, hvor meget risiko der må tages som led i kapitalforvaltningen og overvåger løbende størrelsen på denne. Men den almindelige kapitalforvaltning har et mellemlangt til langsigtet perspektiv og dermed vil der forekomme år, hvor afkastet heraf ikke bliver som ventet eller bliver negativt. Kreditrisici s kreditrisici er meget begrænsede i forhold til balancens størrelse og som udgangspunkt med sikkerhed i fast ejendom. Sidstnævnte er væsentligst knyttet til en forholdsmæssig ejerandel i Green Tech Center. Som noget nyt er der indgået en låneaftale for datterselskabet Best Green med Danmarks Grønne Investeringsfond, der skal bidrage til finansieringen af varmepumperne. Vidensressourcer Niveauet af vidensressourcer er, som forventet, øget i årets løb for hele koncernens vedkommende. Insero har en proaktiv strategi med fokus på at opbygge og udvikle en videnstung organisation, som kan drive vækst og udvikling og samtidig skabe forretning inden for energi og kommunikationsteknologi. Det er forventningen, at niveauet af vidensmedarbejdere fastholdes eller udvides, og at der vil være fokus på tværfaglig udnyttelse af ressourcerne. For at styrke vidensniveauet i Insero og for at skabe forretning, deltager vi i flere nationale og internationale udviklingsprojekter. Et eksempel er Styr din Varmepumpe projektet, som er støttet af ForskEL. I projektet har vi udviklet en åben infrastruktur til styring af små varmepumper - i samarbejde med en række nationale projektpartnere. Projektet har været en medvirkende faktor i udviklingen af datterselskabet Best Green, som leverer en varmeløsning baseret på varmepumper til private, erhverv og kommuner i Danmark. Endvidere deltager Insero i det internationale GrowSmarter projekt, som er finansieret af Horizon 2020 under Smart Cities programmet. Projektet har til formål at etablere fyrtårne inden for Smart Cities, der kan demonstrere for andre europæiske storbyer, hvordan de på intelligent vis kan forberede sig på fremtidens energimæssige udfordringer. Det betydelige omfang af udviklingsprojekter og vækst i koncernen ventes også at føre til en positiv afsmitning på lokalområdets borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvilket er et væsentligt element i forhold til at opfylde overordnede formål om at skabe vækst og udvikling i lokalområdet mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde inden for energi og IT. 10

11 LEDELSESBERETNING Som en del af den interne vidensopbygning, tilbyder Insero en koncernintern kursusrække kaldet klog i Insero, hvor fokus er på tværfaglig vidensdeling og opbygning. I 2015 bød den blandt andet på et længerevarende kursusforløb i rådgivende salg. Miljøforhold og samfundsansvar Insero bidrager aktivt til den grønne omstilling ved at opbygge viden om nye teknologier, kommercialisere dem og ved at investere i nye energiteknologier. Som tidligere omtalt har vi i løbet af 2015 stiftet to nye datterselskaber, som begge bidrager positivt til den grønne omstilling. Best Green tilbyder en ny varmeløsning baseret på varmepumper til forbrugere, virksomheder og kommuner. Værditilbuddet har vist sig at have store miljømæssige fordele, da bygningers energiforbrug kan reduceres betragteligt ved at skifte til varmepumper. For eksempel har en installation på landsbyskolen i Hylke ved Skanderborg resulteret i en CO 2 reducering på 70% ift. tidligere års niveau. Derudover har vi i 2015 stiftet selskabet TADAA!, som tilbyder en delebilsordning baseret på elbiler til beboere i boligforeninger og andre lukkede fællesskaber. Selskabet giver beboerne friheden ved en bil - uden de udgifter og besvær, som hører med til at være bilejer. Det giver en mindre belastning på vejene og parkeringspladserne og reducerer samtidig CO 2 udledningen i trafikken. I forhold til Inseros miljøforhold, har hele koncernen kontor i Vitus Bering Innovation Park, som er et lavenergi klasse 1 byggeri. Vi forventer derfor også fremover, at Inseros påvirkning af det ydre miljø er relativt beskedent. Insero arbejder, på grund af organisationens nuværende størrelse, ikke med politikker for samfundsansvar ud over hvad der følger af formålet. Modervirksomheden formål om at skabe vækst og udvikling i lokalområdet og investere i lokale virksomheder, uddannelse og aktiviteter inden for sport og kultur, spiller imidlertid en vigtig lokal samfundsmæssig rolle. Insero Horsens investeringer gør en forskel for det lokale samfund, som med Insero Horsens midler får nye muligheder for aktiviteter, der gør området attraktivt at leve og drive virksomhed i. På sundhedsområdet har Insero i 2010 formuleret en politik Sund i Insero, hvor der fokuseres på at bevare et godt fysisk og mentalt arbejdsmiljø. Vi har blandt andet en ambition om at fastholde et lavt sygefravær, som ikke overstiger 3%. I 2015 var sygefraværet på 2,2%, hvilket er en smule højere end i Grunden til at niveauet ikke er det samme som det forrige år skyldes en langtidssygemelding. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Insero arbejder målrettet med at opbygge kompetencebasen i organisationen. Vi er katalysator for nye forsknings- og udviklingsprojekter, som kan bidrage med ny viden eller teknologier til vores eksisterende kompetencebase. Vi hjælper samtidig kunder med at danne konsortier og skaffe finansiering til forsknings- og udviklingsprojekter og deltager også selv i projekterne med økonomistyring, projektledelse, formidling og brugerinddragelse. I 2015 bidrog vi med løsninger og forretningsmodeller til fremtidens energimæssige udfordringer gennem udviklingsprojekter svarende til et beløb på 16,8 mio. kr. I 2015 deltog Insero i 24 nationale og europæiske forsknings- og udviklingsprojekter. Modervirksomheden investerer desuden i iværksættervirksomheder, der udvikler nye produkter og teknologier. I 2015 har vi foretaget flere opfølgningsinvesteringer i disse selskaber. I 2015 introducerede iværksættere fra Brainreader for eksempel et nyt banebrydende softwareprodukt, der har potentiale til at fremskynde påvisningen af ændringer i patienters hjernevolumen i forbindelse med f.eks. Alzheimers. Softwareproduktet fra Brainreader er den første af sin art, som har formået at opnå en FDA godkendelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder for sin normative database og for de statistiske beregninger, der følger at sammenligne de målte volumener med denne database. 11

12 Resultatopgørelse Modervirksomhed tkr. Note Nettoomsætning Direkte omkostninger Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 8, Resultat af primær drift Andre driftsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af ordinær drift Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat Andel af resultat i associerede virksomheder efter skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Minoritetsinteressernes andel af dattervirksomheders resultat ens andel af årets resultat Resultatdisponering Almene investeringer Tilbageførte/reguleringer af bevillinger Uddannelse og forskning Kultur og sport Lokal eksponering Overført resultat ens andel af årets resultat

13 Balance Modervirksomhed tkr. Note Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 8 goodwill Udviklingsprojekter Licenser, brugerrettigheder og software Materielle anlægsaktiver 9 Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Andre kapitalandele Lån til dattervirksomheder Lån til associerede virksomheder Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpemateriale Fremstillede varer og handelsvarer Tilgodehavender Tilgodehavender hos dattervirksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende selskabsskat Udskudt skat Andre tilgodehavender Igangværende arbejde for fremmede regning Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

14 Balance Modervirksomhed tkr. Note Passiver Egenkapital Reserver Overført resultat Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 17 Andre lån Gæld til kredit- og realkreditinstitutter Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Bevilgede, endnu ikke udbetalte almene investeringer Gæld til kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Leverandørgæld til dattervirksomheder Andre lån Forudbetalinger Negativ goodwill Periodeafgrænsningsposter Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Kontraktlige forpligtelser og eventual-poster m.v. 19 Nærtstående parter 20 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 21 14

15 Egenkapitalopgørelse Overført tkr. Reserver resultat I alt Egenkapital 1. januar Overført resultat Regulering af goodwill ved køb og salg af minoriteter Egenkapital 31. december Modervirksomhed Overført tkr. Reserver resultat I alt Egenkapital 1. januar Overført resultat Regulering af goodwill ved køb og salg af minoriteter Egenkapital 31. december

16 Pengestrømsopgørelse tkr. Note Resultat efter skat Reguleringer Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Almene investeringer Renteindtægter, modtaget Renteomkostninger, betalt Betalt/modtaget skat Pengestrøm fra ordinær drift Pengestrøm fra driftsaktiviteten Køb af materielle anlægsaktiver Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktiviteten Forøgelse/reduktion af gæld til kreditinstitutter Forøgelse af andre lån 0 0 Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Årets pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncern- og årsregnskabets øvrige bestanddele. 16

17 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse mellemstor C-virksomhed. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hvert enkelt regnskabselement nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Udarbejdelsen af årsrapporten forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger omkring fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser. Ledelsens anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. formål er yderligere at støtte energirelaterede formål i det tidligere forsyningsområde. Investeringer med uddelingselement er i årsregnskabet omkostningsført i resultatopgørelsen, idet vedtægterne bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om anvendelse af midler i overensstemmelse med formål. Direktionen træffer tillige beslutninger om anvendelse af midler efter rammer og retningslinjer, der er godkendt af bestyrelsen. regnskabet regnskabet omfatter modervirksomheden samt dattervirksomheder, hvori direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive ikke-afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der indregnes en hensat forpligtelse til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immate- 17

18 rielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 10 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen under periodeafgrænsningsposter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig til forventet ugunstig udvikling, indregnes i balancen et beløb svarende til dagsværdien af ikke-monetære aktiver, der efterfølgende indregnes i resultatopgørelsen over de ikke-monetære aktivers gennemsnitlige levetid. Goodwill og negativ goodwill fra erhvervede virksomheder kan reguleres indtil udgangen af året efter anskaffelsen. interne virksomhedssammenslutninger Ved virksomhedssammenslutninger som køb og salg af kapitalandele, fusioner, spaltninger, tilførsel af aktiver og aktieombytninger m.v. ved deltagelse af virksomheder under modervirksomhedens kontrol anvendes sammenlægningsmetoden. Forskelle mellem det aftalte vederlag og den erhvervede virksomheds regnskabsmæssige værdi indregnes på egenkapitalen. Der foretages endvidere tilpasning af sammenligningstal for tidligere regnskabsår. Erhvervelse og afhændelse af minoritetsandele ikke medfører opnåelse eller ophør af kontrol, behandles som en egenkapitaltransaktion. Forskellen mellem transaktionens vederlag og den regnskabsmæssige værdi heraf allokeres til modervirksomhedens andel af egenkapitalen. Der sker således hverken indregning af gevinst/tab ved salg af ejerandele eller indregning af yderligere goodwill ved køb af yderligere ejerandele. Minoritetsinteresser I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100 %. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomheders resultat og egenkapital reguleres årligt og indregnes som særskilte poster under resultatopgørelse og balance. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet på egenkapitalen til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikzrede påvirker resultatopgørelsen. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen. Ændringer i modervirksomhedens ejerandele i dattervirksomheder, som 18

19 Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Nettoomsætningen indregnes, når færdiggørelsesgraden og de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakter, offentlig støttede projekter samt bevillinger, på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet. Direkte omkostninger Posten indeholder omkostninger relateret til offentlige støttede projekter og bevillinger, herunder materialer, omkostninger til eksterne ydelser samt udlæg og rejseomkostninger. Endvidere indeholder posten direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, samt ændring i lager af færdigvarer og varer under fremstilling. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter ejendoms-, kontor- og konsulentomkostninger og øvrige omkostninger. Personaleomkostninger Omfatter lønninger, bonus, vederlag til bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer og andre vederlag, pension og øvrige sociale omkostninger m.v. til personale og ledelse. Andre driftsomkostninger Øvrige omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundære karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder omkostninger fra udlejning af Vitus Bering Innovation Park. Andre driftsindtægter Øvrige indtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder indtægter fra udlejning af Vitus Bering Innovation Park. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat og efter forholdsmæssig eliminering af intern avance/ tab og fradrag af afskrivning på goodwill. Andel af resultat i associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat og efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/ tab og fradrag af afskrivning på goodwill. Finansielle indtægter Finansielle indtægter omfatter obligationsrenter, renter af indestående i kreditinstitutter, udbytte af aktier og gevinster ved kursreguleringer af aktier og obligationer. Kursreguleringer omfatter såvel realiserede som urealiserede gevinster. Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger til kreditinstitutter, gældsbreve, gebyrer m.v. af direkte omkostninger i forbindelse med erhvervelse og administration af værdipapirbeholdning samt tab ved kursreguleringer. Kursreguleringer på obligationer og aktier omfatter såvel realiserede som urealiserede tab. Almene investeringer Almene investeringer resultatdisponeres i resultatopgørelsen i det år, hvori Insero Horsens påtager sig forpligtelsen over for tredjemand (den begunstigede). Skat af årets resultat Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør maksimalt 10 år. Udviklingsprojekter, patenter og licenser Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed 19

20 kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, hvis kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes. Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 3-7 år og overstiger ikke 20 år. Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 8 år. Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter, patenter og licenser opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget udgøres af kostprisen med fradrag af eventuel forventet rest-værdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid og eventuelle restværdier, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-7 år Produktionsanlæg og maskiner 3-10 år Der afskrives ikke på grunde. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. Leasingkontrakter Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller den alternative lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser m.v. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuel tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi samt individuel yderligere nedskrivning. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance. 20

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS KOLDING TOTALENTREPRISE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2013 Jørn Hansen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere