Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner/ direkte statusposteringer efter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner/ direkte statusposteringer efter"

Transkript

1 Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner/ direkte statusposteringer efter Retningslinierne er udstedt med hjemmel i 25, stk. 3 i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. (bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001) ØS, SoRF Beskrivelse af primokorrektioner/direkte statusposteringer De gældende regler for området er pr den nye regnskabsbekendtgørelse og budgetvejledning 2001, hvori ændringen er beskrevet i indledningen: Regnskabsbekendtgørelsen: 25, stk. 3. Ændring af regnskabspraksis og overførsel af aktiver og passiver mellem regnskabsførende institutioner registreres som direkte statusposteringer uden udgifts- eller indtægtvirkning og efter nærmere retningslinier fra Økonomistyrelsen. Budgetvejledning 2001 (indledningen): V. Primokorrektioner Primokorrektioner består dels i primokorrektioner til statens statusposter og dels i primokorrektioner til det videreførte beløb i bevillingsafregningen. På baggrund af anbefalingerne i rapporten "Statens status og konteringsprincipper", er principperne for primokorrektioner ændret i regnskabsbekendtgørelsen, således at fejlposteringer i tidligere finansår som udgangspunkt ikke længere korrigeres som primokorrektioner. Fejlposteringer i tidligere finansår, som påvirkede statens statusposter, skal korrigeres med en almindelig ompostering i indeværende finansår. Fremover kan primokorrektioner således normalt kun komme på tale i følgende tilfælde: ved ændring i regnskabsprincip ved omflytning mellem forskellige langfristede statusposter. Omfanget af primokorrektioner til bevillingsafregningen vil også blive reduceret, dels fordi reduktionen i antallet af primokorrektioner i sig selv vil mindske behovet, og dels fordi primokorrektioner til bevillingsafregningen fremover ikke kan benyttes til at forøge det videreførte beløb i forbindelse med rettelser af fejl i tidligere finansår. I stedet kan det i særlige tilfælde være nødvendigt at søge en bevillingsregulering, der optages på tillægsbevillingslovforslaget for det år, hvor der sker fejlrettelse. Det skal endvidere præciseres, at inddragelse og udskillelse af anlægsaktiver i forbindelse med f.eks. statslig overtagelse eller etablering af selvejende institutioner, selvstændige forvaltningsenheder og selskaber som hidtil skal ske ved almindelige bevægelser på bevillingslove og regnskaber og ikke ved primokorrektioner. Der henvises i øvrigt til budgetvejledningens punkt Ændring af regnskabspraksis. T:\Projektorganisation\Projekter\ØAV\Primokorrektioner-vejledning\ doc

2 I det følgende beskrives først og mest udførligt de fremtidige retningslinjer for primokorrektioner til statens status hvilke posteringer foretages centralt i Økonomistyrelsen og hvilke posteringer foretager ministerier og regnskabsførende institutioner selv ved en almindelig ompostering i indeværende finansår. Til sidst omtales konsekvenserne af de nye retningslinjer for primokorrektioner til bevillingsafregningen. 1) Posteringer der foretages centralt af Økonomistyrelsen På baggrund af ovennævnte regelgrundlag for primokorrektioner i regnskabsbekendtgørelsen og budgetvejledningen, kan primokorrektioner opdeles i tre typer: Fodnote Kapitaladvis Øvrige Disse begreber dækker som hovedregel 1 kun følgende situationer: Fodnote Ændring i regnskabsprincip/-praksis som ændrer værdien af en statuspost i statsregnskabet med modpostering direkte på egenkapitalen eller en ompostering af et beløb mellem forskellige langfristede statusposter i statsregnskabets status (f.eks. fra udlån til værdipapirer). Bilag 4 viser statusposternes sammensætning af statuskonti ultimo Kapitaladvis En postering indenfor en statuspost i statsregnskabets balance, men mellem forskellige ministerier. Der er typisk tale om overdragelse af aktiver eller passiver mellem ministerier uden betaling og forekommer især ved ressortændringer. Øvrige En postering inden for en statuspost i statsregnskabets balance og indenfor et ministerium, men mellem forskellige regnskabsførende institutioner. Der er typisk tale om overdragelse af aktiver eller passiver mellem regnskabsførende institutioner uden betaling og forekommer især ved ressortændringer eller ved ændret ansvarsfordeling internt i et ministerium. 1 Der kan i særlige tilfælde forekomme undtagelser, f.eks. hvis en del af en statuspost flyttes fra langfristet gæld til kortfristet gæld, eller ved oprettelse af nye statusposter, nedlæggelse af statusposter eller ændring i statusposternes sammensætning af statuskonti. Side 2 af 8

3 Disse primokorrektioner foretages centralt dvs. i Økonomistyrelsen efter anmodning fra departementerne. Økonomistyrelsen tilstræber at gennemføre kapitaladvis og øvrige primokorrektioner uden at foretage regnskabsmæssige posteringer. I stedet gennemføres ændringen ved at rette underkontohenvisningen i koncernsystemet eller ved at ændre i nummerstrukturens sammensætning. Hvis ministeriet selv vurderer, at ændringerne kan gennemføres efter denne metode, kan man indsende anmodninger om sådanne ændringer via Økonomistyrelsens hjemmeside: Nummerstruktur/stamdata (http://www.oes.dk/sw1038.asp) I nogle tilfælde er det dog nødvendigt at foretage primokorrektionerne ved hjælp af regnskabsmæssige posteringer. Det gælder f.eks. for alle fodnoter og for de kapitaladvis og øvrige primokorrektioner, hvor der kun overføres en del af aktiverne og/eller passiverne på et delregnskab/registreringsnummer til en anden regnskabsførende institution. Rent konteringsmæssigt foretages de sidstnævnte fodnoter, kapitaladvis og øvrige primokorrektioner ved en postering i debet/kredit på en kort- eller langfristet statuskonto under aktiver eller gæld med en modpostering i kredit/debet på en egenkapitalkonto. Metoderne er beskrevet i konteringseksempler i bilag 1. Så længe SCR-systemet fungerer som koncernsystem, forventes disse regnskabsmæssige posteringer at foregå i SCR. Hvis de berørte regnskabsførende institutioner anvender Navision Stat som lokalt regnskabssystem, ledsages posteringen i SCR af udsendelse af et såkaldt CRO-bilag til den regnskabsførende institution, der indlæser og bogfører dette bilag i Navision Stat. Når SCR i fremtiden ikke længere fungerer som koncernsystem, forventes der at ske en tilpasning af kontoplanen, således at konteringen af primokorrektioner kan foregå lokalt. Økonomistyrelsen agter desuden på vores hjemmeside at lægge yderligere materiale, som dels giver ministerierne mulighed for at udarbejde udkast til tastebilag vedr. fodnoter/kapitaladvis/øvrig primokorrektion med tilhørende CRObilag, dels fastsætter hvilke oplysninger og dokumentation, ministerierne skal indsende sammen med anmodningen om primokorrektioner. 2) Posteringer der foretages lokalt af den regnskabsførende institution Ved lokal forstås det regnskabssystem (Navision Stat, SCR eller KOKOforbindelse til et andet bogføringssystem) som institutionen anvender til sin regnskabsføring. Side 3 af 8

4 De nye regler i regnskabsbekendtgørelsen og budgetvejledning 2001 betyder, at en del af de posteringer, der tidligere foregik som primokorrektioner i Økonomistyrelsen fremover skal foregå som almindelige regnskabsposteringer i de regnskabsførende institutioners lokale regnskabssystemer. Det drejer sig især om rettelse af fejl i tidligere finansår, flytning mellem enkelte statuskonti indenfor én statuspost samt ompostering af aktiver og/eller passiver inden for samme regnskabsførende institution (dvs. mellem delregnskaber i forskellige bogføringskredse eller mellem delregnskaber i samme bogføringskreds). De efterfølgende afsnit beskriver, hvordan disse posteringer skal foregå fremover. Samtidig beskrives flytning mellem kortfristede statusposter, som ikke indgår i den nuværende definition af fodnoter. De forskellige situationer beskrives nedenfor og ved konteringseksempel 1-8 i bilag 2a for brugere af SCRsystemet og i bilag 2b for brugere af Navision Stat. Økonomistyrelsen vil desuden vejlede ministerier og institutioner omkring udformningen af sådanne posteringsbilag i resten af 2001 og efter beholdningsoverførslen fra 2001 til For god ordens skyld nævnes, at rettelse af fejl opstået i løbet af indeværende finansår falder uden for de nærværende beskrivelser. Sådanne fejlrettelser foretages ved omposteringer som hidtil, som regel tilbageføres fejlposteringen og den rigtige postering bogføres. Ligeledes gælder at de angivne konteringsmetoder herunder ikke må benyttes til bevillingstænkning dvs. at forøge dispositionsmulighederne uberettiget. Rettelse af fejl i tidligere finansår Rent principielt kan sådanne fejl defineres på følgende måde: Bogføringen på en statuskonto er forkert ultimo år 1 efter de gældende regnskabsregler/-principper, og når denne saldo overføres til primo i det næste regnskabsår, er saldoen stadig forkert. Hermed adskiller fejl sig fra fodnoter vedr. ændring i regnskabsprincipper, hvor bogføringen på beholdningskontiene er korrekt ultimo år 1 efter de da gældende regnskabsregler/-principper, men når denne saldo overføres til primo i det næste regnskabsår, er saldoen forkert opgjort i henhold de nye regnskabsregler/-principper. Side 4 af 8

5 Hidtil (frem til 30/6 2001) har fejl i tidligere finansår kunne rettes ved primokorrektioner til statusposterne uden at påvirke indtægter og udgifter i det nye finansår. Fremover (fra 1/7 2001) skal rettelsen ske ved almindelige konteringer, som påvirker indtægter/udgifter i nyt finansår, i de tilfælde hvor fejlen skyldtes fejl på indtægter eller udgifter i tidligere finansår. Rettelsen af fejlen skal posteres således, at en eventuel fejl i tidligere års bevillingsafregning samtidig automatisk bliver rettet i indeværende års bevillingsafregning uden at anvende primokorrektioner til det videreførte beløb. Derfor skal den regnskabsførende institution være påpasselig i forbindelse med disse fejlrettelser vedrørende tidligere finansår og nøje overveje, hvordan de kommer til at påvirke bevillingsafregningen for indeværende år, således at den regnskabsførende institution ikke kommer til at forøge dispositionsmulighederne uberettiget. Hovedregel 1: Ved ompostering af fejl i tidligere finansår skal den regnskabsførende institution postere på den konto, der rettelig burde have været anvendt i tidligere finansår, og modpostere på den konto, som fejlagtigt blev anvendt i tidligere finansår. Hovedregel 2: Hvis fejlen skyldes manglende posteringer i tidligere finansår skal den regnskabsførende institution som udgangspunkt foretage den postering, der rettelig burde være foretaget i tidligere finansår. Undtagelse: Hvis man ikke ved hvilken konto, der ved en fejl blev anvendt i tidligere finansår, skal modposteringen foregå på kontoen for ekstraordinære udgifter. Der er desuden visse forskelle i konteringen afhængig af, om der rettes fejl i tidligere finansår på kortfristede eller langfristede statuskonti. Rettelse af fejl i tidligere finansår, som kommer til udtryk ved at saldoen på en eller flere kortfristede statuskonti udviser en forkert saldo primo indeværende finansår er illustreret ved konteringseksempel 1 i bilag 2. Rettelse af fejl i tidligere finansår, som kommer til udtryk ved at saldoen på en eller flere langfristede statuskonti udviser en forkert saldo primo indeværende finansår skal behandles som fodnote jf. ovenfor under afsnit 1, hvis fejlen blot består i en flytning mellem forskellige langfristede statusposter inden for hovedgrupperne i statens status (anlægsaktiver, omsætningsaktiver, egenkapital, langfristet gæld og kortfristet gæld). Andre fejl skal rettes ved lokale posterin- Side 5 af 8

6 ger. I disse tilfælde kan institutionen ikke postere direkte på de langfristede statuskonti. Rettelsen består i en postering på den/de bevægelseskonti (indtægts- /udgiftskonti) som svarer til den/de pågældende statuskonti. Modkontoen vil ofte være en konto for udgifter/indtægter, der ultimo året overføres til egenkapitalen, se konteringseksempel 2 i bilag 2. Derved vil rettelser af fejl vedr. langfristede statuskonti i de fleste tilfælde være neutrale i relation til bevillingerne og videreførselsbeløbet, men fejlrettelsen vil dog være synligt i statsregnskabets budget- og regnskabsspecifikation på forskellige standardkonti. De nye regler er imidlertid ikke udtryk for, at flytning af saldi på statusposter fra én del af den regnskabsførende institution til én anden del uden nogen samlet effekt på udgifter/indtægter for staten skal give sig udslag i udgifter på én underkonto+standardkonto og indtægter på en anden underkonto+standardkonto. Sådanne omflytninger optræder typisk i tilfælde, hvor aktiver er anskaffet på en bestemt underkonto i et tidligere finansår, men hvor man opretter en ny underkonto til at afhænde aktivet. Disse omflytninger af aktiver er således ikke egentlige fejl, og de skal fortsat gennemføres uden synlig effekt på statsregnskabets driftsregnskab, som det beskrives nedenfor. I nogle tilfælde er den pågældende fejlagtigt opførte statuspost placeret på et registreringsnummer/delregnskab med henvisning til en underkonto, som for længst er gledet ud af bevillingslovene. I sådanne tilfælde foretager den regnskabsførende institution, som forvalter statusposten, først en ompostering af statusposten efter retningslinjerne nedenfor i afsnittet Ompostering af aktiver og/eller passiver inden for samme regnskabsførende institution og dernæst en fejlrettelse som beskrevet i dette afsnit på en retvisende underkonto. Flytning mellem kortfristede statusposter Hvis en institution foretager en ganske almindelig ompostering mellem to kortfristede statusposter, hvor omposteringen ikke er begrundet i registrering af en stedfunden transaktion men alene i en rettelse af forkerte primosaldi (f.eks. en postering fra kreditorer til debitorer), så har der efter de tidligere regler rent definitorisk været tale om en fodnote. Økonomistyrelsen har imidlertid ikke haft mulighed for at opgøre sådanne rettelser, hvis ikke institutionerne har orienteret om dem, og Økonomistyrelsen har ikke taget dem med som fodnoter i de årlige statsregnskaber, hvor de har optrådt som almindelige bevægelser i årets løb. Hvis flytninger mellem kortfristede statusposter skyldes ændrede regnskabsprincipper, skal det foregå som en fodnote og indsendes til Økonomistyrelsen, Side 6 af 8

7 jf. de tidligere beskrivelser. Økonomistyrelsen vil i højere grad end tidligere lade sådanne flytninger foregå via en lokal postering i samråd med departement og regnskabsførende institution, efter at Økonomistyrelsen har drøftet de bogføringsmæssige konsekvenser af det ændrede regnskabsprincip. Andre flytninger mellem kortfristede statusposter indgår ikke i den nuværende definition af fodnoter. Derfor fortsætter den tidligere praksis uændret med kontering i de lokale regnskabssystem på to forskellige statuskonti under kortfristede aktiver og passiver som vist i konteringseksempel 3 i bilag 2. Flytning mellem enkelte statuskonti indenfor én statuspost De fleste statusposter i statsregnskabets balance er sammensat af flere forskellige statuskonti. Økonomistyrelsen har tidligere foretaget en del af sådanne flytninger specielt mellem de langfristede statuskonti. Fremover skal alle disse flytninger foregå via posteringer i de lokale regnskabssystemer, men Økonomistyrelsen vil vejlede ministerier og institutioner omkring udformningen af sådanne posteringsbilag. Konteringsmetoderne er forskellige for flytning mellem hhv. kort- og langfristede statuskonti. Flytning mellem kortfristede statuskonti følger metoden beskrevet ovenfor under afsnittet Flytning mellem kortfristede statusposter. Det er belyst ved konteringseksempel 4 i bilag 2. Flytning mellem langfristede statuskonti er mere kompliceret. Det skal foregå ved at kontere på de bevægelseskonti, der er knyttet til statusposten, og samtidig kun anvende bevægelseskonti inden for samme standardkonto, for at undgå, at flytningen fremtræder i det endelige statsregnskab. Konteringseksempel 5 i bilag 2 viser hvordan man flytter et aktiv fra statuskontoen Udlån med pant i fast ejendom til statuskontoen Udlån uden pant i fast ejendom. Ompostering af aktiver og/eller passiver inden for samme regnskabsførende institution VIGTIGT: Denne metode må ikke anvendes til at flytte aktiver og/eller passiver mellem staten og private/selvejende institutioner eller mellem staten og særlige fonde. Side 7 af 8

8 De tilladte omposteringer inden for samme statslige regnskabsførende institution kan enten foregå mellem delregnskaber i forskellige bogføringskredse eller mellem delregnskaber i samme bogføringskreds. Hvis der omposteres langfristede aktiver/passiver, så skal der benyttes samme konteringsmetode uanset om delregnskaberne er placeret i samme eller i forskellige bogføringskredse. Omposteringen foregår ved at kontere på de bevægelseskonti, der er knyttet til statusposten, og samtidig kun anvende bevægelseskonti inden for samme standardkonto, for at undgå, at flytningen fremtræder i det endelige statsregnskab, som det fremgår af konteringseksempel 6 i bilag 2. Konteringseksemplerne i bilag 3 viser hvilke bevægelseskonti, der skal anvendes i forbindelse med hver enkelt langfristede statuskonto (bilag 3a skal anvendes af SCR-brugere og bilag 3b af brugere af Navision Stat). Hvis der omposteres kortfristede aktiver/passiver, skal der benyttes forskellige konteringsmetoder afhængig af, om delregnskaberne er placeret i samme bogføringskreds. Når omposteringen foregår indenfor samme bogføringskreds sker det ved en simpel postering som vist i konteringseksempel 7 i bilag 2. Når omposteringen derimod foregår mellem forskellige bogføringskredse skal posteringen ledsages af en likvid betaling mellem bogføringskredsene som vist i konteringseksempel 8 i bilag 2. Dette hænger bl.a. sammen med at en ompostering mellem bogføringskredse som regel vil påvirke et likviditetsområde. Den regnskabsførende institution bør dog i disse tilfælde overveje om omposteringen i virkeligheden er udtryk for en rettelse af fejl fra et tidligere finansår, således at rettelsen skal foretages som beskrevet i afsnittet ovenfor om Rettelse af fejl i tidligere finansår i stedet for via likvidkontiene. Konsekvenser for bevillingsafregningen Ved de nye retningslinjer for rettelse af fejl i tidligere finansår, sker der samtidig en automatisk rettelse i indeværende års bevillingsafregning via de regnskabstal, som indgår i bevillingsafregningen. Behovet for primokorrektioner til bevillingsafregningen reduceres dermed. Side 8 af 8

Bilag 2b. Konteringseksempler for de omflytninger og fejlrettelser, som skal foregå lokalt hos brugere af Navision Stat Dato:

Bilag 2b. Konteringseksempler for de omflytninger og fejlrettelser, som skal foregå lokalt hos brugere af Navision Stat Dato: Konteringseksempel 1) Rette fejl fra tidligere finansår på kortfristede beholdningskonti Eksempel 1.1) En kreditsaldo ultimo tidligere finansår er ved en fejl for høj. Der har været udgiftsført for meget

Læs mere

Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår

Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår Retningslinierne er et supplement til Økonomistyrelsens retningslinier for foretagelse af fodnoter, kapitaladvis og øvrige primokorrektioner af

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2007

Regnskabsafslutning for finansår 2007 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2007 6. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Periode

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering Økonomistyrelsen, 20. januar 2009 Side 1 af 30 Vejledning om bevillingsafregning Indledning... 3 1. Proces og overordnet tidsplan... 4 2. Bevillingsafregningen

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Implementering af den nye statslige likviditets- og finansieringsordning

Implementering af den nye statslige likviditets- og finansieringsordning Implementering af den nye statslige likviditets- og finansieringsordning Økonomistyrelsen, juli 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Organisering... 3 3. Regelgrundlaget... 3 4. Følgende

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner i regnskabets balance fra 2007

Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner i regnskabets balance fra 2007 Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner i regnskabets balance fra 2007 14.06.2007 Ø2, NAH j.nr. 2006-8306-007 Retningslinierne er udstedt med hjemmel i 25, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1693

Læs mere

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen Informationsmøde om årsafslutningen 2008 Velkomst ved Lene Lindhardtsen Oplægsholdere Kontorchef Lene Lindhardtsen, Økonomistyrelsen Konsulent Birgit Gohs-Jensen, Økonomistyrelsen Fuldmægtig Søren Larsen,

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering Moderniseringsstyrelsen, 11. februar 2013 Opdateret ift version af 18. januar 2013. Side 1 af 37 Vejledning om bevillingsafregning Indledning...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Økonomistyrelsen, juli 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Tidsplan og proces... 3 3. Bevillinger omfattet af omkostningsreformen...

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Notat om lukning af et delregnskab eller en bogføringskreds (og dif mellem systemerne) j.nr

Notat om lukning af et delregnskab eller en bogføringskreds (og dif mellem systemerne) j.nr Notat om lukning af et delregnskab eller en 14.06.2007 Ø2, NAH bogføringskreds (og dif mellem systemerne) j.nr. 2006-8306-007 Indholdsfortegnelse: 1. En skarp skæring pr. en bestemt dato (f.eks. 1. januar)

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET

EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET SKATTEBETALING VEDR. SELSKABSSKAT 2 ordninger: a) A conto skattebetaling. Tilnærmelsesvis samtidighedsskat (svarer til kildeskat). Obligatorisk for nye virksomheder.

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterregulering af aftale om fordelingen af Sønderjyllands Amts aktiver og passiver, rettigheder og pligter som følge af opgaveflytninger 1.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti..

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti.. FAQ INDKØB 15. april 2009 KUN/MAI/CDN Regelsættet: 1. Hvornår skal der angives en indkøbskategori? Indkøbskategorien skal benyttes på alle driftsrelaterede udgifter. Det vil oftest være udgifter, som bogføres

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 11 KONCERNREGNSKABER (2)

EKSTERNT REGNSKAB 11 KONCERNREGNSKABER (2) EKSTERNT REGNSKAB 11 KONCERNREGNSKABER (2) KONCERNREGNSKABER 3 TYPER REGNSKABER I EN KONCERN: a) Et regnskab for modervirksomheden b) Et regnskab for hvert enkelt dattervirksomhed c) Et regnskab for hele

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet 27. august 2010 KUN/MAI Indledning Denne vejledning beskriver de hyppigste stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye

Læs mere

Manual Generelle spørgsmål og svar

Manual Generelle spørgsmål og svar DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1179892 FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i

Læs mere

Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab

Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab Valdemar Nygaard Temaet vil blive gennemgået med udgangspunkt i lærebogens kapitel 2. Indledning: Den nye

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport Den selvejende institution Langelands Golfbane 12. Årsrapport for perioden 1.1. 2010 til 31.12. 2010 Indholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Indhold Regnskabsprincipper Revisionspåtegning

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med?

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med? Ny årsregnskabslov - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen - - Hvad skal med? Årsregnskabsloven Større ændring af årsregnskabsloven. Lov 738 af 1. juni vedtaget af Folketinget d. 21. maj 2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere