Professionshøjskolen Metropol. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolen Metropol. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Professionshøjskolen Metropol Revisionsprotokollat til årsrapport 2015 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet Årsregnskabet Risikovurdering og revisionsstrategi Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten Særlige forhold Globaliseringsmidler og Frascati midler Kommentarer til årsregnskabet Resultatopgørelsen Balance - aktiver Balance - passiver Balance - egenkapital Pengestrømme og likviditet Forvaltning af institutionens midler Produktivitet Redegørelse for den udførte revision Formelle forhold vedr. regnskabsaflæggelsen Revision og revisionsarbejde Opfølgning på kritiske bemærkninger Institutionens formål Forretningsgange og interne kontroller Drøftelser med direktion og bestyrelse om besvigelser Revision af forretningsgange og interne kontroller Institutionens bogholderi og regnskabsvæsen Institutionens administrative it-anvendelse Indtægtsdækket virksomhed (IDV) Studievalg København Særlige kontrolopgaver Uændret tilskudsgrundlag Bekendtgørelse om sociale klausuler Løn og ansættelsesforhold Balanceregnskab for udenlandske studerende Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring samt ikke-korrigerede fejl i årsrapporten Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af statens regnskabsregler Forsikringsforhold Rådgivnings- og assistanceopgaver Konklusion på den udførte revision Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling Erklæring 365

3 Deloitte 342 Revisionsprotokollat til årsrapport Revision af årsregnskabet 1.1 Årsregnskabet Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2015 for Professionshøjskolen Metropol. Årsregnskabet udviser følgende: t.kr. t.kr. Resultat (17.879) Aktiver Egenkapital Risikovurdering og revisionsstrategi I vores protokollat af 11. november 2015 er risikovurderingen og revisionsstrategien beskrevet, hvorfor vi skal henvise hertil. Vores revision udføres i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelse nr af 12. december 2008 og i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og internationale revisionsstandarder. Vores rapportering i revisionsprotokollatet indeholder en redegørelse for den udførte revision til bestyrelsen, herunder en række pligtmæssige redegørelser for den udførte revision til brug for Rigsrevisionens og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers (FIVU) tilsyn med institutionen. 2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten Vores konklusioner på den udførte revision for perioden frem til aflæggelsen af årsrapporten vil blive gennemgået nedenfor. Vi har anvendt følgende kvantificering af vores kommentarer: Risiko har væsentlig betydning for årsrapporten og kræver ledelsens bevågenhed Kræver ledelsens bevågenhed Ingen kritiske kommentarer

4 Deloitte 343 Ovenstående er vores overordnede vurdering af risikovurderingen. Afsnit 2.1 indeholder en uddybning af poster, som indeholder skøn. 2.1 Særlige forhold Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens vurdering af årsregnskabet:

5 Deloitte Globaliseringsmidler og Frascati midler Metropol har fortsat den systematiske og styrede kapacitetsopbygning på forsknings- og udviklingsområdet fra tidligere år. Der er også i 2015 investeret betydeligt i området med henblik på at sikre de rette kompetencer og ressourcer til at kunne indfri institutionens strategi og målsætning om, at FoU området skal være en omsætnings- og indtjeningsmotor de kommende år. Pulje til forskningstilknytning samt udviklings- og evidensbasering (Frascati-midler) Metropol har i 2015 modtaget 3. og sidste rate fra FIVU til brug for styrkelse af udviklings- og evidensbaseret læring. Årets bevilling udgør 35,1 mio.kr. Metropol vurderer løbende, hvordan midlerne skal anvendes for at understøtte institutionens strategi bedst muligt. Vi er i lighed med tidligere år enige i den foretagne regnskabsmæssige indregning og i ledelsens fortsatte løbende fokus på globaliseringsmidlerne og Frascati midlernes effektive anvendelse. Periodiserede globaliseringsmidler 16,7 mio.kr. (2014: 21,8 mio.kr) Globaliseringsmidler administreres efter samme retningslinjer som institutionens øvrige projekter. Metropols ledelse har i lighed med tidligere år i forbindelse med årsafslutningen gennemgået planen over igangværende og planlagte aktiviteter, og har i den forbindelse vurderet, hvilke projekter der er afsluttet og, hvilke projekter det i henhold til institutionens fastlagte retningslinjer ikke længere er berettiget at videreføre til Det vurderes, jf. det oplyste, at alle igangværende projekter fortsat bliver gennemført, hvorfor institutionen i den forbindelse har vurderet, at den ej forbrugte andel af budgetrammen for 2015 kan absorberes i budgettet for Af den oprindelige periodisering pr. 31. december 2013 på 44,2 mio.kr. er der i 2015 anvendt 16,6 mio.kr., mod forventet 21 mio.kr. Pr. 31. december 2015 er der periodiseret i alt 5,0 mio.kr. i globaliseringsmidler. 3. Kommentarer til årsregnskabet 3.1 Resultatopgørelsen Formålsregistrering Vi har i forbindelse med rapporteringen af årsrapporten til ministeriet stikprøvevist gennemgået formålskonteringen for uddannelser mv. Vi gør opmærksom på, at formålsregistreringen på uddannelser på en stor og kompleks institution kun i begrænset omfang kan anvendes til analyseformål, da uddannelserne udbydes flere steder, og ressourcetrækket på fællesfunktioner ikke nødvendigvis afspejler det faktiske ressourceforbrug.

6 Deloitte 345 Det er vores vurdering, at formålsregistreringen kan danne grundlag for udarbejdelse af et retvisende årsregnskab. Statstilskud, t.kr. Taxametertilskuddene for 2015 er afstemt til de af os attesterede indberetninger samt modtagne tilskudsskrivelser fra ministeriet. Øvrige tilskud fra ministeriet er afstemt til modtagne skrivelser og periodiseret i forhold til forbrug. Vi har igennem året foretaget attestationer til brug for udbetaling af tilskud til institutionen. Attestationerne har vedrørt institutionens elev- og kursistgrundlag og omfattet både direkte elevtaxametertilskud og tilskud til bygningsomkostninger mv. Vi har til grund for de enkelte attestationer udført stikprøvevise tests for at verificere de forelagte data. Det er konstateret, at indberetningen af Ordinær uddannelse for 2. halvår 2015, der havde deadline den 30. november 2015, først er endelig klargjort til revision i marts Skolens ledelse er opmærksom på, at dokumentationen er udarbejdet sent, og vil fremadrettet sikre, at der indføres en kontrol, der sikrer rettidig færdiggørelse og om nødvendigt allokere yderligere ressourcer til området. Revisionen af indberetningen er afsluttet uden bemærkninger, umiddelbart efter at dokumentationen er modtaget. Deltagerbetaling og andre indtægter, t.kr. I forbindelse med revisionen af dette område har vi påset, at de bogførte indtægter for deltagerbetaling mindst svarer til de til grund for årselevindberetningerne anførte elever gange deltagerbetaling pr. elev. Gager og løn, t.kr. Som led i vores revision af institutionens årsrapport udfører vi revision af institutionens omkostninger til lønninger og gager. For perioden indtil 31. august 2015 henviser vi til revisionsprotokollat af 11. november For perioden fra 1. september december 2015 har vi udført følgende handlinger: Totalafstemning af omkostningsførte gager og løn Stikprøvevis kontrol af hensatte beløb til dækning af overtimer. Det er vores opfattelse, at gager og løn i al væsentlighed administreres forsvarligt af institutionen. Omkostninger, afskrivninger og finansielle omkostninger, t.kr. Omkostninger af fast periodekarakter er gennemgået for at kontrollere, om alle omkostninger er medtaget, og øvrige omkostninger er stikprøvevis kontrolleret i forhold til periode, beløb, godkendelse mv.

7 Deloitte 346 Vi har stikprøvevis efterregnet de foretagne afskrivninger og sammenholdt dem med institutionens regnskabspraksis. Finansieringsomkostninger og -indtægter er afstemt til eksterne opgørelser. 3.2 Balance - aktiver Materielle anlægsaktiver, t.kr. Vi har i 2015 stikprøvevis revideret til- og afgange samt afskrivninger. Institutionen har i forbindelse med årsafslutningen udsendt optællingslister til de forskellige institutter, med henblik på at verificere tilstedeværelsen af de registrerede anlægsaktiver. Vi har i forbindelse med vores revision påset, at disse lister er modtaget retur, og der er foretaget korrektion af eventuelle forskelle mellem den fysiske optælling og bogholderiets registreringer uden bemærkninger. Vi har stikprøvevis kontrolleret ejendomsret og behæftelser til tingbogsudskrifter. Ved afgivelse af protokol i forbindelse med 2013-regnskabet konstaterede vi, at Metropol ikke stod registreret som retmæssig adkomsthaver af Tagensvej 18. Vi har i 2015 konstateret, at der er sket transport af adkomsten. På ejendommen Tagensvej 18 er der tinglyst en klausul om, at ejendommen i tilfælde af salg skal tilbydes til Region Hovedstaden til samme pris som en anden køber indtil udgangen af Metropol har i 2016 modtaget en ekspropriationserstatning på 675 t.kr. vedrørende ejendommen Haraldsgade, som grundet metrobyggeriet ikke har kunnet anvendes. Erstatningen er oplyst som eventualaktiv, da erstatningen først er fastsat i Vi har i forbindelse med vores revision kontrolleret, at institutionen har udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alle sine ejendomme, som senest er opdateret i 2014 og dækker perioden Vi har stikprøvevis påset, at den fastlagte plan følges. Metropol følger i øvrigt de udarbejdede Campus- og Bygningsstrategier, og har i 2015 igangsat væsentlig byggeaktivitet. Vi har stikprøvevist gennemgået de udarbejdede værdiansættelsesnotater for byggeriet uden bemærkninger. Vores revision har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.

8 Deloitte 347 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, t.kr. Posten er stikprøvevis verificeret til efterfølgende indbetalinger, til bilag eller kontrolleret i forbindelse med periodisering af væsentlige indtægter og omkostninger. Der er stikprøvevis udsendt saldomeddelelser til debitorer i forbindelse med beholdningseftersynet, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Igangværende arbejder, (andre eksternt finansierede projekter) t.kr. I nedenstående oversigt ses bevilling, forbrug og egenfinansiering af de i 2015 afsluttede projekter og igangværende projekter pr. 31. december t.kr t.kr Bevillinger Forbrug Egenfinansiering Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Likvide beholdninger, t.kr. Likvide beholdninger er afstemt til ekstern dokumentation, herunder modtagne engagementsforespørgsler. Vi har endvidere kontrolleret, at institutionens likvide midler er anbragt i overensstemmelse med reglerne. Likvide beholdninger er pr. 31. december 2015 positivt påvirket af låneoptagelse i forbindelse med Campus-byggeri. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 3.3 Balance - passiver Hensættelser, t.kr. Posten vedrører hensættelse til tjenestemandspensioner vedrørende ansatte overtaget fra Danmarks Forvaltningshøjskole i forbindelse med dannelsen af Professionshøjskolen, samt huslejeforpligtelse for uopsigelig lejekontrakt for fraflyttet lejemål i Aarhus (Hasselager Centervej). I forbindelse med vores revisionsplanlægning har vi henset til områdets kompleksitet og omfang og vurderet regnskabsposten som værende revisionsmæssig uvæsentlig, hvorfor området er gennemgået ved analyser og interview. Langfristede gældsforpligtelser, t.kr. (inkl. kortfristet del og renteswap) De langfristede gældsforpligtelser er afstemt til ekstern dokumentation uden bemærkninger. Vi har påset, at indregnede kurstab er amortiseret i henhold til amortiseringsplanen, ligesom vi har påset, at lån til ministeriet er afstemt til indgående gældsaftaler.

9 Deloitte 348 Vi har endvidere påset, at dagsværdien af indgående renteswapaftaler er indregnet i overensstemmelse med ekstern dokumentation og præsenteret retvisende i årsrapporten. Vi henviser til omtale af ændret præsentation heraf i årsrapporten. I overensstemmelse med bygningsstrategien for Campus-byggeriet er der i 2015 optaget nyt realkreditlån til finansieringen heraf. Vi har påset, at nye lån er korrekt indregnet i årsregnskabet. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Skyldig løn, t.kr. Skyldig løn er stikprøvevis verificeret til efterfølgende udbetaling, til bilag eller kontrolleret i forbindelse med periodisering af løn (timer). Vi har endvidere stikprøvevist påset, at udbetalte beløb i 2015 ikke afviger væsentligt fra skyldige beløb ultimo Vi har i forbindelse med vores revision konstateret, at der er indregnet 5,3 mio.kr. vedrørende skyldig overtidsbetaling og flexsaldo mod 5,0 mio.kr. i I posten indgår endvidere skyldig resultat med i alt 4 mio.kr. Vores revision af institutionens skøn har ikke givet anledning til bemærkninger. Feriepengeforpligtelse, t.kr. Feriepengeforpligtelse er pr. 31. december 2015 opgjort ud fra lønsystemets registrering af feriedage for alle fastansatte medarbejdere pr. 31. december Feriepengeforpligtelsen er opgjort, inkl. feriefridage optjent i 2015, med tillæg af skyldig restferie pr. 31. december 2015 vedrørende optjeningsåret Til vurdering af den skyldige restferie vedrørende optjeningsåret 2014 har institutionens ledelse, i lighed med 2014, med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens vejledning, hensat et skønnet beløb svarende til gennemsnitlig 4,5 restferiedage. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser, t.kr. Posten vedrører primært periodisering af taxametertilskud for 2016, der er modtaget ultimo december Vi har kontrolleret opgørelsen af mellemregningen med Styrelsen for Videregående Uddannelser ved at kontrollere sammenhængen mellem indberetninger og efterfølgende modtaget tilskud. Desuden er saldoen bekræftet af Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

10 Deloitte 349 Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Leverandører af varer og tjenesteydelser, t.kr. Posten er stikprøvevis afstemt til kontoudtog, efterfølgende betaling eller verificeret til bilag. Vi har endvidere i forbindelse med årsafslutningen gennemgået omkostningsbilag modtaget i nyt år med henblik på at vurdere, hvorvidt disse er periodiseret korrekt i forhold til årsregnskabet. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Periodeafgrænsningsposter, t.kr. Posten er stikprøvevis afstemt til kontoudtog, efterfølgende betaling eller verificeret til bilag. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Anden kortfristet gæld, t.kr. Posten vedrører skyldige stipendiemidler samt skyldige lønposter. Momsforhold og lønsumsafgift Undervisningsinstitutioners moms- og afgiftsforhold er præget af stor usikkerhed om fortolkningen af en række regler. Disse omfatter såvel forhold omkring de almindelige momsregler, men ligeledes samspillet mellem de almindelige momsregler og den særlige momskompensationsordning. Forholdene har vi løbende drøftet med institutionens ledelse og økonomifunktion, ligesom institutionens momsog afgiftsforhold ligeledes har været behandlet i revisionsprotokollen de foregående år, hvorfor vi henviser hertil. Metropol vil i 2016 udarbejde dokumenterede procesbeskrivelse på moms- og afgiftsområdet, således at opgaverne kan fordeles blandt de administrative medarbejdere og derved reducere sårbarheden over for eventuelle udskiftninger i personalet. I vores revisionsprotokollat har vi tidligere omtalt, at Metropol har gjort krav gældende mod SKAT, da de vurderer, at ændringen af moms- og lønsumsafgiftsreglerne har påført institutionen et tab. Der er truffet afgørelse i Landskatteretten herom, hvor Metropol, på baggrund af udfaldet af en række principielle sager rejst af andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner, ikke har fået medhold. Sagen er af de berørte institutioner i fællesskab påklaget til Landsretten med sagen på Århus Købmandsskole som prøvesag. Denne sag er fortsat under behandling i Vestre Landsret. Datoen for retsmøde i sagen er nu fastsat til den 12. april Metropol har søgt Landsskatteretten om genoptagelsestilsagn af deres sag, såfremt der opnås medhold i prøvesagen. Landsskatteretten har afgivet positivt svar herpå.

11 Deloitte Balance - egenkapital Egenkapitalen kan opgøres således: t.kr. Egenkapital ifølge årsrapport Overført resultat for 2015 (17.879) Dagsværdiregulering renteswap Egenkapital Den underliggende finansielle kontrakt er indregnet med kontraktens dagsværdi pr. 31. december 2015 på henholdsvis egenkapitalen og langfristet gæld. Kontrakten har en negativ dagsværdi pr. 31. december 2015 andragende 31,7 mio.kr. Vi anbefaler, at ledelsen løbende vurderer risici knyttet til finansielle aftaler. 3.5 Pengestrømme og likviditet Årets samlede likviditetsvirkning udviser en stigning på 18,4 mio.kr. mod et fald på 82,6 mio.kr. i 2014: t.kr. t.kr. Driftens likviditetsvirkning (24.319) Investeringers likviditetsvirkning (73.977) (28.612) Finansieringens likviditetsvirkning (29.721) Årets likviditetsforskydning (82.652) Udviklingen i årets likviditet er væsentlig påvirket af det igangværende Campus-byggeri. 4. Forvaltning af institutionens midler Vi har i vores revisionsprotokollat af 11. november 2015 redegjort for forvaltningen af midler for så vidt angår økonomistyring og effektivitet, hvorfor vi skal henvise hertil. I supplement hertil har vi gennemlæst ledelsesberetningens målrapportering på udviklingskontrakten for , hvor der konkluderes, at 13 ud af 17 resultatmål for centrale indikatorer er opfyldt samt 2, som er delvist opfyldt, og yderligere 2, der ikke opgøres i De delvist opfyldte resultatmål vedrører målene om, at der skal flere undervisere på udenlandsophold, henholdsvis at flere studerende fra sundhedsuddannelserne skal være tilknyttet sundhedsklinikken. Målsætningen for målet vedrørende flere undervisere på udenlandsophold er 25, og i 2015 realiseres 24 undervisere på udenlandsophold. Målsætningen for målet vedrørende flere studerende fra sundhedsuddannelserne tilknyttet sund-

12 Deloitte 351 hedsklinikken er 160, og i 2015 var 147 studerende fra sundhedsuddannelserne tilknyttet sundhedsklinikken. 4.1 Produktivitet Begrebet forvaltningsrevision - produktivitet omfatter en stillingtagen til, om institutionens præstationsmål gennem en årrække har udviklet sig tilfredsstillende. Vi har i denne forbindelse foretaget en analyse af udviklingen i institutionens statstilskud og driftsomkostninger pr. STÅ: Analyse Statstilskud pr. STÅ Driftsomkostninger pr. STÅ Statstilskud pr. STÅ er reguleret for driftsførte Frascati-midler i Omkostninger pr. STÅ er ikke reguleret. Som det fremgår af ovenstående analyse har institutionen realiseret et faldende statstilskud pr. STÅ, som fra 2011 er faldet fra 70 t.kr. pr. STÅ til 65 t.kr. pr. STÅ. Da omsætningen er stigende i hele perioden, kan udviklingen i statstilskud pr. STÅ således henføres til reducerede tilskud/indtægter pr. STÅ. Institutionens driftsomkostninger pr. STÅ har i første halvdel af perioden været faldende primært som resultatet af de omorganiseringer, som institutionen foretog i denne periode var kendetegnet ved en betydelig kapacitetsopbygning, hvor institutionen havde en stigning på ca. 100 årsværk og afledt heraf en samlet lønudvikling på 64 mio.kr., som påvirker driftsomkostninger pr. STÅ negativt. I 2015 er driftsomkostninger pr. STÅ igen faldende på trods af en stigning i årsværk på 35, hvilket skyldes en stram omkostningsstyring. Vi vurderer samlet set, at institutionens forvaltning er betryggende.

13 Deloitte Redegørelse for den udførte revision 5.1 Formelle forhold vedr. regnskabsaflæggelsen Vi har revideret institutionens årsrapport og fundet, at denne er udarbejdet i overensstemmelse med Uddannelses- og Forskningsministeriets paradigme for årsrapport samt uden væsentlige fejl og mangler. 5.2 Revision og revisionsarbejde Opfølgning på kritiske bemærkninger Revisionen i årets løb er omtalt i vores revisionsprotokollat af 11. november 2015, hvortil vi henviser for bemærkninger. Vi har ikke konstateret øvrige forhold, som kan anses som kritiske Institutionens formål På baggrund af vores revision er det vores opfattelse, at foretagne dispositioner i 2015 i al væsentlighed er foretaget inden for institutionens vedtægtsmæssige formål. Udbud af kurser og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed er efter vores vurdering sket i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. 5.3 Forretningsgange og interne kontroller Drøftelser med direktion og bestyrelse om besvigelser I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt institutionens daglige ledelse om risikoen for besvigelser. Den daglige ledelse har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser i Vi har drøftet risikoen for besvigelser på institutionen med direktionen samt formanden for institutionens bestyrelse. Drøftelserne har også omfattet de interne kontroller, som direktionen har implementeret for at forebygge disse risici. Direktionen og bestyrelsesformanden har i denne forbindelse oplyst, at direktionen og bestyrelsen ikke har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, ligesom der ikke vurderes at være særlig risiko for væsentlige fejl i institutionens årsrapport som følge af besvigelser. Vores revision har ikke afdækket forhold, der kan indikere besvigelser mod institutionen. Af formelle årsager skal vi desuden forespørge bestyrelsen om, hvorvidt den har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi tillader os at anse bestyrelsens underskrift på nærværende protokollat som en bekræftelse på, at bestyrelsen ikke har kendskab til sådanne forhold.

14 Deloitte Revision af forretningsgange og interne kontroller Revisionen har omfattet en vurdering af, om institutionens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt på de områder, som har været omfattet af vores gennemgang. Formålet med gennemgangen har været at vurdere, om de interne kontroller er betryggende, det vil sige om kontrollerne er designet hensigtsmæssigt i forhold til de kontrolmål, de skal sikre om de faktisk er implementeret på institutionen eventuelt om de har fungeret i hele den periode, som revisionen omfatter. Gennemgangen har omfattet en vurdering af, om de interne kontroller sikrer en fuldstændig, nøjagtig og rettidig behandling af godkendte transaktioner de interne kontroller forhindrer, at fejl opstår, eller sikrer, at opståede fejl opdages og rettes der er dokumentation for den foretagne databehandling og de udførte kontroller. Vi anser institutionens bogføring for foretaget således, at den kan danne grundlag for opstilling af såvel årsregnskab som andre økonomiske informationer. Det er vores opfattelse, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter og omkostninger. Endvidere er det vores opfattelse, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af institutionens aktiver. Gennemgangen af de enkelte områder er beskrevet i revisionsprotokollat af 11. november Institutionens bogholderi og regnskabsvæsen Der er foretaget enkelte efterposteringer i forbindelse med regnskabsafslutningen pr. 31. december Vi anser institutionens bogføring for foretaget, således at den løbende kan danne grundlag for opstilling af såvel årsrapport som andre økonomiske informationer. De foretagne efterposteringer har ikke ændret ved denne opfattelse Institutionens administrative it-anvendelse Generelle it-kontroller er de kontroller, som ledelsen har etableret vedrørende institutionens væsentlige it-platforme, med henblik på at opnå en velkontrolleret og sikker it-anvendelse og dermed understøtte en pålidelig databehandling i it-baserede forretningsprocesser. Som led i revisionen af Professionshøjskolen Metropol har vi revideret den del af de generelle itkontroller, som vi vurderer relevante for at kunne aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, og som er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav.

15 Deloitte 354 Den samlede revision baseres for en dels vedkommende på relevante interne kontroller i institutionen, herunder både manuelle kontroller og kontroller, der automatisk udføres af de brugersystemer, institutionen anvender. Revisionen af de generelle it-kontroller har ikke omfattet en vurdering af kontrol- og sikkerhedsniveauet i de enkelte brugersystemer, herunder automatiske kontroller i de administrative processer og logiske adgangsrettigheder til udførelse af forretningsaktiviteter i brugersystemerne. Flere områder af de generelle it-kontroller varetages af eksterne serviceleverandører. Vi forventer, at der i første halvår 2016 foreligger uafhængige revisionserklæringer omhandlende de kontroller, som serviceleverandørerne varetager for Professionshøjskolen Metropol. På baggrund af vores gennemgang er det vores vurdering, at de udvalgte generelle it-kontroller hos Professionshøjskolen Metropol ved vores besøg var hensigtsmæssigt udformet og implementeret, og vi har således ikke identificeret væsentlige svagheder. 5.4 Indtægtsdækket virksomhed (IDV) Indtægtsdækket virksomhed udgør 6,9% af Professionshøjskolen Metropols samlede omsætning. Resultatet af IDV-aktiviteterne for årene 2012 til 2015 udgør: t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Indtægter Direkte og indirekte lønomkostninger (18.472) (11.375) (10.224) (13.098) Direkte og indirekte andre omkostninger (33.491) (27.599) (31.721) (32.355) Resultat Akkumuleret egenkapital fra fusion Dækningsgrad 9% 16% 19% 11% For uddybning af udviklingen i årets IDV-aktiviteter henviser vi til specifikation af indtægtsdækket virksomhed i årsrapporten. 5.5 Studievalg København Den 1. august 2013 overtog Metropol aktiviteterne af Studievalg København fra Københavns Universitet. Studievalgets aktiviteter består i at yde vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, herunder valg af fortsat uddannelse inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Studievalg er i årsrapporten for 2014 optaget som aktiviteter med særligt tilskud. Der er for Studievalg København udarbejdet et særskilt regnskab, der udviser et mindre underskud på 72 t.kr. Samlede ind-

16 Deloitte 355 tægter for Studievalg udgør t.kr. for perioden 1. januar december Indtægten er omfattet af momsfritagelsen i momslovens 9, der momsfritager transaktioner inden for samme ministerområde. Som led i overtagelsen af aktiviteterne af Studievalg har institutionen ligeledes overtaget medarbejderforpligtelsen relateret til medarbejdere ansat i Studievalg. Disse forpligtelser består i feriepengeforpligtelser, pensionsforpligtelser og evt. løn i opsigelsesperioden, hvis aktiviteten mod forventning ophører. Vores gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi er dermed enige med institutionens ledelse om den regnskabsmæssige behandling af Studievalg København. 5.6 Særlige kontrolopgaver Uændret tilskudsgrundlag I forbindelse med revisionen af institutionens årsrapport er det vurderet, at institutionens tilskudsgrundlag er uændret i forhold til de erklæringer, der er afgivet i årets løb Bekendtgørelse om sociale klausuler I henhold til bekendtgørelse om sociale klausuler er det som betingelse for at modtage statstilskud et krav, at der udarbejdes en handlingsplan, der sikrer, at institutionen når op på, at 3,5% af institutionens årsværk udgøres af personale ansat på særlige vilkår. I 2015 er 2,5% af institutionens årsværk ansat på sociale klausuler. Institutionen har således ikke indfriet årsværks-mindstegrænsen. Vi har påset, at institutionen har udarbejdet en handlingsplan. Vi har fået oplyst, at ledelsen følger udviklingen tæt. 5.7 Løn og ansættelsesforhold Vi henviser til vores gennemgang af løn og ansættelsesforhold under afsnit Balanceregnskab for udenlandske studerende Ministeriet besluttede i 2012, at professionshøjskolerne skal have balance mellem ind- og udgående udvekslingsstuderende over en 3-årig periode gældende for perioden september marts Hvis institutionen for perioden har en ubalance i form af flere indgående end udgående studerende, skal institutionen betale tilskuddet tilbage på de flere indgående studerende. Institutionen skal med indberetningen for 1. halvår 2016 opgøre balancen for første gang, og på nuværende tidspunkt efter indberetningen af 2. halvår 2015 er der en ubalance på 82 indgående studerende flere end udgående. For regnskabsåret 2015 er det opgjort, at der netto har været 75 flere danske studerende i udlandet, hvor der i 2014 netto var 107 udenlandske studerende i Danmark. Skolen forventer, at ubalancen ved den 3-årige periodes udløb vil være udlignet.

17 Deloitte Øvrige oplysninger 6.1 Ledelsens regnskabserklæring samt ikke-korrigerede fejl i årsrapporten Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har direktionen afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsrapporten for Heri har ledelsen bl.a. erklæret, at der er taget økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsrapporten statstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår og tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler der ikke er konstateret besvigelser i det forløbne regnskabsår, og at institutionens forretningsgange og interne kontroller bl.a. har til formål at forebygge muligheden for besvigelser der fra balancedagen og frem til i dag ikke er indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten, og som ikke er kommet til udtryk i ledelsesberetningen. Vi har ikke under revisionen konstateret fejl, der enkeltvis eller sammenlagt har givet anledning til korrektioner i den officielle årsrapport. 6.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af statens regnskabsregler Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den i henhold til lovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi påset, at institutionen overholder statens regnskabsregler på alle væsentlige områder. 6.3 Forsikringsforhold Institutionen er i lighed med tidligere år forsikringsmæssigt dækket af Statens Selvforsikring. Vi gør opmærksom på, at institutionen løbende bør evaluere, om der er særlige områder, hvor der kan tegnes særskilte forsikringer. Vi har ikke foretaget en vurdering af, om Statens Selvforsikring yder fuld økonomisk kompensation i alle skadessituationer. Ved indtægtsdækket virksomhed dækker Statens Selvforsikring ikke produktansvar og rådgivningsansvar. Institutionen oplyser at have vurderet, at der ikke for nuværende gennemføres aktiviteter, hvor det skønnes, at produktansvar eller rådgivningsansvar kunne blive gjort gældende.

18 Deloitte Rådgivnings- og assistanceopgaver Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 18. november 2014 har vi efter anmodning fra institutionens ledelse udført følgende opgaver: Revisorattester til Undervisningsministeriet vedrørende: STÅ indberetninger Åben uddannelse Assistance vedrørende diverse regnskabsmæssige forhold Assistance vedrørende diverse momsmæssige forhold Øvrig assistance, herunder påtegning af diverse projektregnskaber Øvrig assistance, vedrørende Budget Stat, Navision Stat og sagsmodul. 8. Konklusion på den udførte revision Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Vores detaljerede kommentarer til den i forbindelse med årsafslutningen udførte revision er meddelt institutionens direktion. Ingen af de omtalte forhold har en sådan karakter, at vi har fundet det påkrævet at omtale dem i revisionsprotokollatet. 9. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling I vores tiltrædelsesprotokollat af 1. februar 2008 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf. Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen og målrapporteringen. Styrelsen for Videregående Uddannelser kræver imidlertid, at vi gennemlæser ledelsesberetningen og målrapporteringen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indeholder de oplysninger, som skal indgå i ledelsesberetningen. Vi skal herefter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen skal placeres i umiddelbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet.

19 Deloitte 358 Revisortjekliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Professionshøjskolen Metropol Regnskabsår: 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelsers forord til Revisortjekliste Revisortjeklisten udarbejdes til brug for Styrelsen for Videregående Uddannelsers kontrol af årsrapporter for Professionshøjskoler for Videregående Uddannelse og Medie- og Journalisthøjskolen. Styrelsen anvender desuden tjeklisten i forbindelse med planlægningen af tilsyn samt til statistiske formål. Den egentlige kontrol baseres ikke på besvarelsen af tjeklisten, men på en gennemgang af årsrapporter og revisionsprotokollater. Tjeklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsrapporten. Tjeklisten indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsrapporten og indgår i den fortløbende paginering. Institutionens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk indberetning til Styrelsen for Videregående Uddannelser af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningslinjer fastsat af styrelsen. Besvarelsen af tjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser vedrørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilte konklusioner om enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udføres med særlig henblik på besvarelse af tjeklisten. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger i revisionspåtegningen. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for revisors omtale i revisionsprotokollen af den udførte revision og konklusion vedrørende risikoområderne, jf. 20, stk. 4 i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) og Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser og medie- og journalisthøjskolen. Vejledning og yderligere bemærkninger til udfyldelse af kolonnerne i tjeklisten samt henvisninger til regelsættet findes efter tjeklisten. Oplysning om revisors påtegning på regnskabet: Blank påtegning Forbehold Supplerende oplysninger

20 Deloitte 359 Revisions- og kontrolområde 1. Formelle forhold vedr. regnskabsaflæggelsen 1 Er årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med Styrelsen for Videregående Uddannelsers vejledning af december 2015 om udarbejdelse af årsrap- port? 2 Er årsrapporten uden væsentlige fejl og mangler? (BEK nr ) 2. Revision og revisionsarbejde 3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års protokollat? 4 Har revisor vurderet, at institutionens dispositioner er inden for institutionens formål? (BEK nr ) 5 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? (BEK nr ) 6 Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer - eller revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer (LBK nr , LBK nr ) Resultat af revisionshandlingen 3. Revision af forretningsgange og interne kontroller 7 Har revisor vurderet, at institutionen efter forholdene har tilstrækkelige og opdaterede interne disponerings- og godkendelses- regler? (BEK nr ) 8 Har revisor vurderet, at de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler er fulgt? (BEK nr ) Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisi- ons- planen Punktet ikke relevant JA NEJ JA

21 Deloitte 360 Punktet Har punktet givet udskudt, Revisions- og kontrolområde Resultat af revisions- anledning til væsentlige/kritiske jf. revisions- Punktet ikke handlingen bemærkninger planen relevant 9 Er der den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner på institutionen? (BEK nr ) 10 Har revisor vurderet, at institutionens regnskabsinstruks er opdateret og er i overensstemmelse med Bek. nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv.? 4. Finansiel revision 11 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af institutionens aktiver? (BEK nr ) 12 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter og udgifter? (BEK nr ) 13 Er der foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn mindst 1 gang i løbet af regnskabsåret? (BEK nr ) 14 Er institutionens likvide midler anbragt i overensstemmelse med 16, stk. 3 og 4 i loven? (LBK nr. 936, LBK nr stk. 3 og 4) 15 Har revisor vurderet, at institutionens anlægskartotek er ajourført, og at den bogførte værdi af aktiverede aktiver i henhold til reglerne herom, er i overensstemmelse med finansbogholderiet? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 3) 16 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskontrol af institutionens anlægsaktiver? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 3) JA NEJ JA 17 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, at institutionens byg-

22 Deloitte 361 Punktet Har punktet givet udskudt, Revisions- og kontrolområde Resultat af revisions- anledning til væsentlige/kritiske jf. revisions- Punktet ikke handlingen bemærkninger planen relevant ninger mv. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning - ØAV? 5. Indtægtsdækket virksomhed 18 Kan revisor bekræfte, at institutionens akkumulerede resultat ikke har været negativt de seneste fire år i træk? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 4.2) 19 Har revisor påset, at der foreligger for- og efterkalkulationer? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 4.2) 20 Har revisor vurderet, at alle direkte indtægter og omkostninger ved den indtægtsdækkede virksomhed registreres løbende og særskilt fra institutionens øvrige virksomhed? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 4.2) 21 Afsætter institutionen - efter revisors vurdering sine produkter på vilkår, således at private udbydere ikke påføres ubillig priskonkurrence? (LBK nr og LBK 205 9) 6. Særlige kontrolopgaver 22 Er institutionen - efter revisors vurdering - i sit virke uafhængig, og kommer institutionens midler alene institutionens undervisningsvirksomhed til gode? (LBK nr og LBK ) 23 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, at institutionens tilskudsgrundlag er uændret i. f.t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb (efterkontrol i forbindelse med revision af årsrapporten)? (BEK nr ) 24 Har institutionen udarbejdet en handlingsplan vedr. sociale klausuler? (BEK nr samt BEK nr. 1294, bilag 1, nr. JA NEJ JA

23 Deloitte 362 Punktet Har punktet givet udskudt, Revisions- og kontrolområde Resultat af revisions- anledning til væsentlige/kritiske jf. revisions- Punktet ikke handlingen bemærkninger planen relevant 10) 25 Har institutionen oplyst om antallet af ansatte i årsrapporten vedr. sociale klausuler? (BEK nr ) 26 Har institutionen udarbejdet en skriftlig undervisningsmiljøvurdering? (LOV nr og 7 samt BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 9) 7. Løn- og ansættelsesforhold 27 Har revisor vurderet, at de ansattes løn - og ansættelsesvilkår følger finansministeriets aftalte eller fastsatte bestemmelser? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 2) 28 Har revisor vurderet, at de ansatte har ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, samt at institutionens personalesager er ajourførte? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 2) 29 Har revisor vurderet, at variable ydelser i form af over/merarbejde, timeløn samt særlige ydelser m.v. er korrekt opgjort og dokumenteret ved specifikation af præstationerne og attesteret af dertil bemyndigede personer? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 2) 30 Har revisor vurderet, at tillæg, vederlag og udgiftsdækkende ydelser er ydet i overensstemmelse med fastlagte regler, herunder regler for lokalløn? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 2) 31 Har revisor vurderet, at udbetalte lønninger og honorarer er indberettet korrekt i SLS-systemet? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 2) JA NEJ JA

24 Deloitte 363 Punktet Har punktet givet udskudt, Revisions- og kontrolområde Resultat af revisions- anledning til væsentlige/kritiske jf. revisions- Punktet ikke handlingen bemærkninger planen relevant 32 Har revisor vurderet, at afskedigelsesproceduren i forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er sket i overensstemmelse med organisationsaftalerne og /eller ansættelsesbekendtgørelsen herunder at evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler og aftaler?) (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 2) 8. Forvaltningsrevision økonomistyring 33 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens økonomistyring - herunder om der udarbejdes og løbende følges op på drifts- og likviditetsbudgetter? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 6.4) 34 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens økonomistyring? (BEK nr , stk. 3, litra 4) 9. Forvaltningsrevision sparsommelighed 35 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af sparsommelighed? (BEK nr , stk. 3, litra 4) 36 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. sparsommelighed? (BEK nr , stk. 3, litra 4) 10. Forvaltningsrevision - produktivitet 37 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens produktivitet? (BEK nr , stk. 3, litra 4) 38 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens produktivitet? (BEK nr , stk. 3, litra 4) 11. Forvaltningsrevision effektivitet 39 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens effektivitet? (BEK nr , stk. 3, litra 4) 40 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens effektivitet? (BEK nr. JA NEJ JA

25 Deloitte 364 Revisions- og kontrolområde , stk. 3, litra 4) Resultat af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisi- ons- planen Punktet ikke relevant JA NEJ JA

26 Deloitte Erklæring Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. København, den 29. marts 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren Jensen statsautoriseret revisor Lars Hillebrand statsautoriseret revisor Fremlagt på bestyrelsesmødet den 29. marts 2016 Bestyrelse René van Laer Vibeke Westh Christine Jørgensen formand Karsten Skawbo-Jensen Eik Dahl Bidstrup Charlotte Rønhof Henning Bach Christensen Janne Elsborg Larsen Henriette Christiansen Jens Elmelund Niels Arendt Nielsen Irene Nørlund Lars Bo Wiese-Hansen Jakob Winther Kjærsgaard Rebekka Abildtrup 2020 T:\AFD6331\147359\147359rp1601.docx

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Professionshøjskolen Metropol. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer Lystbådehavn

Læs mere

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk 1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Mission Afrika Revisionsprotokollat

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hørsholm Egns Museum Revisionsprotokollat

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

Rødovre Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015

Rødovre Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Rødovre Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Den selvejende institution Maritime Nyttehaver

Den selvejende institution Maritime Nyttehaver Dansk Revision Charlottenlund Statsautoriseret revisionsaktieselskab Hyldegårdsvej 2, 1. DK-2920 Charlottenlund charlottenlund@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 39 96 00 39 CVR: DK 14

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat Revisionsprotokollat af 24. april 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion på den udførte revision 2 3 Betydelige forhold vedrørende revisionen 2 3.1 Forbundets forretningsgange

Læs mere

VUC Hvidovre - Amager. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

VUC Hvidovre - Amager. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk VUC Hvidovre - Amager Revisionsprotokollat

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013 VESTJ'YSK klaffhbtsi Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105 Årsrapporten for 2013 Meaiemaf:

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Revisionsprotokollat

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde (side 100 107) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2015...

Læs mere

Foreningen Cykling uden alder

Foreningen Cykling uden alder Foreningen Cykling uden alder CVR-nr. 35 68 99 90 Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 København Poul Bundgaards Vej 1,1. 2500 Valby Odense Hjallesevej 126 5230 Odense M Indholdsfortegnelse

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Revisionsprotokollat af 4. december 2009

Revisionsprotokollat af 4. december 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 65 58 40 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 4. december 2009 vedrørende revision

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Atassut Landsorganisation Revisionsprotokollat

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. Revisionsprotokollat af 13. april 2016 Side

Produktionsskolen Nordvestjylland. Revisionsprotokollat af 13. april 2016 Side Produktionsskolen Nordvestjylland Revisionsprotokollat af 13. april 2016 Side 120-129 Årsrapporten for 2015 120 1. Revision af årsregnskab og ledelsesberetning for 2015 Som institutionens valgte revisor

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Ryparken Lille Skole

Ryparken Lille Skole Ryparken Lille Skole Skolekode 101.145 Revisionsprotokol side 148-159 Årsrapport 2008 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax:

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskab for 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere