Nyborg Gymnasium. CVR-nr Årsrapport for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyborg Gymnasium. CVR-nr Årsrapport for 2010"

Transkript

1 Nyborg Gymnasium CVR-nr Årsrapport for 2010

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5-6 Beretning 7-11 Årsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar 31. december 17 Balance 31. december Pengestrømsopgørelse for 1. januar december 20 Noter til årsrapporten Særlige specifikationer 27-29

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 for Nyborg Gymnasium Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. samt regnskabsbekendtgørelsen for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i institutionens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for institutionens finansielle stilling. Desuden er det vores opfattelse, at vi har taget skyldigt økonomisk hensyn ved institutionens forvaltning. Nyborg, den 22. marts 2011 Daglig ledelse: Hanne Josephsen Rektor Bestyrelsen erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetsbetingelserne i 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen). Nyborg, den 22. marts 2011 Bestyrelse: Kurt Klaudi Klausen Bjørn Petersen Benny Stougaard formand næstformand Thomas Laursen Svend Erik Marcussen Pia Brøgger (medarbejdervalgt) (medarbejdervalgt) Simon Lindkær (elevrepræsentant) Karoline Strand Mathiasen (elevrepræsentant) 1

4 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Nyborg Gymnasium Påtegning på årsregnskab og ledelsesberetning Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Nyborg Gymnasium for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (revisionsbekendtgørelsen). Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for skolens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i skolens aktiviteter og øko- 2

5 Den uafhængige revisors påtegning nomiske forhold, årets resultat og af skolens finansielle stilling i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Afslutningsvis er det vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af skolens årsregnskab og ledelsesberetning for 1. januar december 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolen, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsens ansvar Skolens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om skolen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået skolens rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar december 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Odense, den marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Brian Skovhus Jakobsen statsautoriseret revisor Helle Lorenzen statsautoriseret revisor 3

6 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Nyborg Gymnasium Skolebakken Nyborg Danmark Telefon: Telefax: adresse: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Nyborg Bestyrelse Daglig ledelse Kurt Klaudi Klausen, formand Bjørn Petersen, næstformand Benny Stougaard Thomas Laursen Svend Erik Marcussen Pia Brøgger Simon Lindkær Karoline Strand Mathiasen Rektor Hanne Josephsen Vicerektor Per Juul Larsen Institutionens formål Nyborg Gymnasiums formål er at tilbyde undervisning indenfor uddannelse til studentereksamen, højere forberedelseseksamen og til International Baccalaureate. Desuden driver gymnasiet en kostafdeling i tilknytning til gymnasiets uddannelser. Revision KPMG Englandsgade Odense Danmark 4

7 Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning i alt 73,64 66,15 60,40 57,57 Driftsomkostninger i alt 68,99 63,74 59,06 53,33 Driftsresultat før finansielle poster 4,65 2,41 1,34 4,24 Finansielle poster i alt -0,91 0,08 0,42 0,26 Årets resultat 3,74 2,49 1,76 4,50 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver i alt 35,77 8,25 7,89 2,40 Omsætningsaktiver i alt 17,31 12,23 9,82 12,37 Balancesum 53,07 20,48 17,71 14,77 Egenkapital ultimo 6,27 2,72 0,23-1,53 Langfristede gældsforpligtelser i alt 25,71 0,22 0,31 0,74 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 21,09 17,53 17,17 15,56 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 8,28 5,14 3,43 12,74 Investeringsaktivitet -29,68-2,01-6,34-0,49 Finansieringsaktivitet 25,99-0,29-0,73-0,57 Nettopengestrøm 4,59 2,84-3,64 11,69 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 5,08 3,76 2,92 7,81 Likviditetsgrad 82,05 69,76 57,23 79,50 Soliditetsgrad 11,81 13,29 1,32-10,34 Finansieringsgrad 71,89 2,69 3,92 30,85 Nøgletal m.v. vedrørende den ordinære drift Årselever i alt (inkl. kostafdeling) 714,43 684,41 637,53 585,08 Årselever ved kostafdeling 120,32 118,00 118,00 112,17 Omkostninger pr. 100 årselever, DKK mio. Undervisningens gennemførelse 6,09 6,01 6,07 6,20 Ledelse og administration 1,04 0,91 0,91 0,90 Bygningsdrift 0,74 0,78 0,69 0,54 5

8 Hoved- og nøgletal Medarbejdere - antal netto årsværk Institutionen i alt 97,6 96,7 95,0 94,2 Sociale klausuler: I % af ansatte i alt 4,5% 3,6% 2,7% 2,0% Antal årsværk under sociale klausuler fordelt på: Fleksjob 3,5 2,6 1,7 0,9 Skånejob med løntilskud 1,0 1,0 1,0 1,0 Årsværk fordelt på Undervisningens gennemførelse 71,8 69,0 68,6 67,7 Ledelse og administration 8,7 7,5 7,3 7,1 Bygningsdrift 1,6 5,4 5,5 5,6 Kostafdeling 15,5 14,9 13,6 13,8 Særlige tilskud 4,5 3,6 2,7 1,9 102,1 100,4 97,7 96,1 Årsværk pr. 100 årselever Institutionen i alt 14,2 14,7 15,3 16,5 Undervisningens gennemførelse 10,0 10,1 10,8 11,6 Ledelse og administration 1,2 1,1 1,1 1,2 Bygningsdrift 0,2 0,8 0,9 1,0 Kostafdeling 2,2 2,2 2,1 2,4 Aktiviteter med særlige tilskud 0,6 0,5 0,4 0,3 Lønomkostninger, DKK mio. Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemførelse 39,0 36,4 34,7 33,0 Lønomkostninger til øvrige 13,2 12,6 10,9 10,6 Lønomkostninger i alt 52,2 49,0 45,6 43,6 Lønomkostninger pr. 100 årselever Lønomkostninger til uddannelse 5,5 5,3 5,5 5,7 Lønomkostninger til øvrige 1,8 1,8 1,7 1,8 Lønomkostninger i alt 7,3 7,1 7,2 7,5 6

9 Beretning Den foreliggende årsrapport for 2010 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Skolens samlede aktiviteter Nyborg Gymnasiums hovedaktivitet består af uddannelse af elever til studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf) og International Baccalaureate (IB) samt driften af skolens kostafdeling. Desuden udøves i begrænset omfang indtægtsdækket virksomhed med udgangspunkt i kostskolens faciliteter. Det samlede antal årselever udgør: Budget 2011 Årselever 2010 Årselever 2009 Årselever 2008 Årselever 2007 Årselever Stx 462,0 484,8 481,4 453,0 417,0 Hf 100,9 104,3 95,4 82,1 73,0 IB 141,1 119,5 102,2 95,8 95,0 Brobygning 5,0 5,8 5,4 6,6 0,0 Heraf Kostskole 125,0 120,3 118,0 118,0 112,0 Elevsøgningen Som det fremgår af oversigten ovenfor har elevsøgningen til skolens tre uddannelser og kostskolen gennem de senere år været stigende. Væksten til studentereksamen har især været markant. En del af den skyldes, at skolen ekstraordinært i 2007 kunne oprette syv 1g klasser mod normalt seks 1g klasser. Faldet i elevtallet til studentereksamen fra 2010 til 2011 skyldes, at denne 7. klasse dimitterede juni Væksten i elevtallet til International Baccalaureate skal se på baggrund af, at skolen siden 2009 har haft ansøgere til to Pre-Ib klasser og derfor et større elevgrundlag for optagelse på den toårige diplomuddannelse. Kostskolen har hvert år langt flere ansøgere end der er kapacitet til at optage. Der arbejdes målrettet med at tiltrække elever til skolens uddannelser og kostskole, dels gennem markedsføringskampagner dels gennem brobygningsaktiviteter. Skolen har således udviklet og vedligeholdt markedsføringsmateriale, der profilerer skolens image med tre gymnasiale uddannelser og en kostskole. Hvad angår brobygningsaktiviteter så arbejder skolen med at udvikle tilbud ud over de lovpligtige. Der er f.eks. etableret et ScienceNetværk, hvor elever fra folkeskoler i Nyborg Kommune tilbydes særlige undervisningsforløb på Nyborg Gymnasium i de naturvidenskabelige fag. Frafald Skolen har fokus på at fastholde elever i uddannelserne med henblik på at minimere frafald. Det sker gennem en række forskellige tiltag. Der blev i 2007 indledt et arbejde med en fastholdelsespolitik funderet i vejledning og støtte understøttet af et elektronisk fraværsregistreringssystem. Vejledningen er fra indeværende skoleår blevet omlagt, så der er opstået mere tid til fastholdelsesarbejdet herunder opfølgning på elevfravær. Skolen har i indeværende skoleår oprettet et studiecenter tre dage efter skoletid, hvor elever kan læse lektier, skrive skriftlige opgaver under vejledning af lærere og elevtutorer. 7

10 Beretning Som det fremgår af nedenstående oversigt er der for studentereksamen og hf-eksamen en mindre stigning i frafaldet efteråret 2010 sammenlignet med frafaldet efteråret Frafaldet herunder årsager hertil samt tiltag til at forebygge frafald indgår i den løbende evaluering af vejledningens organisering, samspil mellem vejledning og ledelse mht. opfølgning samt faglæreropmærksomhed. Den nye lovgivning vedrørende vejledning vil i højre grad end det hidtil har været tilfældet gøre det muligt at udbygge samarbejde om fastholdelse mellem skolen og vejledere fra Ungdommens Uddannelsescenter. Frafaldet ser således ud: Efterår 2010 Skoleår Efterår 2009 Skoleår Efterår 2008 Skoleår Efterår 2007 Stx 3,5% 6,5% 2,6% 6,2% 4,1% 10,5% 5,1% Hf 11,8% 19,4% 8,7% 16,8% 10,6% 21,4% 10,7% IB 2,1% 15,2% 2,7% 13,7% 2,1% 13,5% 3,1% Frafaldet er opgjort i forhold til det antal elever, som var på uddannelsen ved begyndelsen af skoleåret 2007, 2008, 2009 og Evt. tilgang af elever er således ikke indregnet. Frafaldet er opgjort som et absolut tal 42,9 % af samtlige frafaldne elever i skoleårene og på alle tre uddannelser blev overført til anden ungdomsuddannelse. Udvikling i året Året der gik og opfølgning på den forventede udvikling Årets resultat på kr. skal forstås ud fra følgende omstændigheder: - Ledelsen har besluttet at indregne den af ministeriet udmeldte besparelsen i årsrapporten for Dispositionsbegrænsningen på 1% udgør kr. og dispositionsbegrænsningen vedr. barselfonden udgør kr. - Bygningsselvejet pr. 1. januar 2010 Overtagelsen af skolens og kostskolens bygninger med de deraf følgende bygningstaxametre gav skolen mulighed for at indhente et bygningsmæssigt efterslæb. Der blev optaget lån dels til købet af bygningerne dels til en planlagt ud- og ombygning. Overskuddet på kr. skyldes især, at der er budgetteret med renter for lån til ud- og ombygning. Lånet er imidlertid i 2010 ikke blevet taget hjem i det fulde omfang. - Kostskolen har i 2010 som i årene 2007, 2008 og 2009 haft en rammebevilling, som er en videreførelse af amtsbudgettet for 2006 med elevregulering. - Den øgede elevtilgang til især International Baccalaureate har medført ekstra indtægter men også øget udgifterne til drift af undervisningen og øvrig drift. 8

11 Beretning - Endvidere har der været udvist økonomisk tilbageholdenhed gennem hele året, specielt på baggrund af at skolen skal tilpasse sig taxameterfinansieringen, samt med henblik på skolens overgang til bygningsselveje. - Skolen gik over i selvejet med en negativ egenkapital på ca. 6,0 mio. kr. Årets resultat i 2010 sammen med resultatet i 2007, 2008 og 2009 har medført en positiv egenkapital på kr var det første år, hvor Nyborg Gymnasium som selvejende institution under staten har haft en taxameterfinansieret økonomi. Skolen får desuden i en periode på 6 år en årlig tillægsbevilling. Tillægsbevillingerne er aftagende henover de 6 år. Dette giver skolen mulighed for henover de 6 år at tilpasse sine udgifter til en udelukkende taxameterfinansieret økonomi. Skolen er inde i en proces mht. at finde og gennemføre besparelser. I 2008 blev der indgået et politisk forlig om finansiering af driften af IB uddannelsen. I 2010 blev rengøringen på dagskolen udliciteret. På baggrund af et udbud af rengøringen blev der indgået aftale med rengøringsselskabet Elite Miljø for rengøring af skolen. Den eneste undtagelse fra udliciteringen er af praktiske grunde rengøring af administrationsgangen. Rengøringsfirmaets merudgift i 2010 i forhold til firmaets tilbud som følge af personalets rettigheder i henhold til Loven om virksomhedsoverdragelse skal skolen betale. I 2010 overgik gymnasiet til en ny ledelsesstruktur, hvor de hidtidige inspektorstillinger blev nedlagt, og der blev oprettet uddannelsesleder stillinger i henhold til GL overenskomsten Der blev efter eksternt opslag ansat fire uddannelsesledere. Den forventede økonomiske udvikling Ledelsen fremlagde på bestyrelsesmødet den 7. december 2010 forslag til budget for Budgetforslaget, som bestyrelsen vedtog på mødet, udviste et forventet driftsresultat for 2011 på kr Budgetforslaget er baseret på en forventet aktivitet i 2011 på 709 årselever. Skolen viderefører de tiltag vedr. fastholdelse og markedsføring, som er beskrevet ovenfor. Med virkning fra 1. januar 2010 overtog skolen sine bygninger både skolens og kostskolen. Bestyrelsen har besluttet at overtage bygningerne for den tilbudte købspris på kr opgjort incl. skolens bygningsmæssige efterslæb på kr Der er hjemtaget lån hos Nykredit på 65 mio. kr. og ud- og ombygningen af skolen er sat i værk. Mission, vision og strategi Bestyrelsen har i 2007 fastlagt mission, vision og strategi for Nyborg Gymnasium. Den økonomiske ramme for realiseringen af vision og strategi i det kommende år er de økonomiske vilkår som Undervisningsministeriet har fastlagt i efteråret 2007 ved overgangen til taxameterstyringen. Nyborg Gymnasium har som skole i Fyns Amt haft et udgiftsniveau, som lå væsentligt over landsgennemsnittet. Dette betyder, at skolen har fået en 6-årig overgangsordning til at tilpasse sit udgiftsniveau. Overgangsordningen indebærer, at statens tilskud til skolen vil falde med ca. 5,2 mio. kr. fra år 2007 og til og med år

12 Beretning Finansieringen af den internationale studentereksamen (IB) er blevet fastlagt ved lovgivning med ikrafttræden fra Henover 2011 vil der fortsat blive gennemført en række tilpasninger til den nye økonomiske situation herunder den reduktion af taxametrene, som finansloven for 2011 indebærer. Tilpasningerne tilrettelægges, så den høje faglige kvalitet i undervisning, et godt studiemiljø og arbejdsmiljø fortsat kan fastholdes. I det kommende år forventes der en søgning til skolens uddannelser og til kostskolen i samme omfang som i Bygningsselvejet pr. 1. januar giver skolen økonomisk råderum til at forfølge strategien om udbygning og modernisering af den eksisterende bygningsmasse og dermed skabelse af mere bygningsmæssig kapacitet. Der er således igangsat bygningen af et hus til de naturvidenskabelig fag samt en renovering af skolens hovedbygning, så der opstår tidssvarende faciliteter for lærere, administration og ledelse. Videnressourcer En velkvalificeret medarbejderstab er afgørende for Nyborg Gymnasiums udvikling. Fastholdelse og udvikling af kompetencer er derfor i fokus i skolens organisation, hvoraf ca. 70 % af de ansatte har en akademisk uddannelse. Den rummelige arbejdsplads Skolen har i sin personalepolitik beskrevet, hvorledes den i henhold til Bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om sociale klausuler ønsker at udvise social ansvarlighed ved at medvirke til at skabe arbejdspladser, hvor der er plads til medarbejdere, der ikke har fuld arbejdsevne i behold, men som kan gøre en værdifuld indsats på fleksible vilkår eller andre særlige ansættelsesvilkår. I 2010 har skolen haft 4,5 årsværk ansat under sociale klausuler. Særlige risici driftsrisici og finansielle risici Driftsrisici Bygningerne overgik til gymnasiet 1. januar Dette indebærer nye udfordringer og nye risici for skolen i de kommende år. Dels skal bygningerne vedligeholdes, og reparation af evt. uforudsete skader på bygningerne skal nu finansieres af skolen selv, og dels skal skolen afdrage på gælden. Ansvaret for bygningsvedligeholdelsen er en ny opgave for skolen, og skolen er derfor gået sammen med de øvrige fynske gymnasier om at udbyde rådgivningsopgaven i et miniudbud til en række rådgivende ingeniørfirmaer, der udvalgt af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsordning). Resultat af udbuddet er, at der er indgået en samarbejdsaftale om bygningsdrift mellem gymnasierne under GymFyn og SOSU Fyn. Dette samarbejde har indgået en leveranceaftale med Rambøll Danmark A/S. På den måde forventer skolen at kunne løfte den øgede risiko. Renterisici Skolen har optaget lån for at finansiere købet af bygningerne samt den kommende ud- og ombygning. Den langfristede gæld er optaget dels som et 30-årigt fastforrentet lån og dels som lån med renteloft for både at ha 10

13 Beretning ve sikkerhed for renteniveauet og udnyttelse af det variable rentemarked, og skolen løber derfor ingen renterisici. Skolen har ikke tidligere haft langfristet gæld af betydning. Øvrige forhold Forfølgelse af den strategi som bestyrelsen har fastlagt for skolen er i fokus i udviklingen af undervisningen, rekruttering og fastholdelse af elever samt arbejdet med de bygningsmæssige rammer. Fokus på disse ting understøttes af den resultatlønskontrakt for skoleåret , som bestyrelsen har indgået med rektor og rektor med de øvrige medlemmer af ledergruppen. De administrative forretningsgange har vedvarende fokus på effektivitet, produktivitet og sparsommelighed. Dette indebærer, at der løbende indhentes flere tilbud fra leverandører, ligesom de statslige indkøbsaftaler vurderes i relation til de priser der kan opnås i markedet. Bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmøder i juni og oktober måned om den økonomiske udvikling, herunder en prognose for udviklingen i resten af året. Dette indebærer fokus på økonomiske risici således at bestyrelsens beslutningsgrundlag er bedst muligt. Skolen har i 2010 gennemført en APV og en undervisningsmiljøvurdering. 11

14 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelse nr af 31. oktober 2007, herunder dele af årsregnskabsloven af 2001 s bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2010 er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip med nedennævnte undtagelser: Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatet. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen. Leasing Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivet, hvis denne findes. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver. 12

15 Regnskabspraksis Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, og beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse. Markedsføring. Ledelse og administration. Bygningsdrift. Særlige tilskud. Kostafdeling. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle direkte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. 13

16 Regnskabspraksis Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Indretning af lejede lokaler Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Bygninger Installationer 5 år 4-5 år 10 år 50 år år Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK omkostningsføres i anskaffelsesåret. Aktiver, der har en værdi under DKK , der er bestemt til at fungere samlet, og den samlede anskaffelsessum overstiger DKK , indregnes som anlægsaktiv. Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Dette udgør typisk forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter. 14

17 Regnskabspraksis Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. 15

18 Regnskabspraksis Forklaring af nøgletal Overskudsgrad = Årets resultat Omsætningen x100 Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x100 Kortfristet gæld Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo Samlede aktiver x 100 Finansieringsgrad = Langfristet gæld x100 Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever inkl. kort- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværk pr. 100 årselever = Årsværk Årselever x

19 Resultatopgørelse for 1. januar december Note Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat

20 Balance 31. december Aktiver Note Indretning af lejede lokaler Grunde og bygninger Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Anlæg under opførelse Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Debitorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

21 Balance 31. december Passiver Note Egenkapital 1. januar Overført resultat Egenkapital i alt Realkreditgæld Gæld vedrørende finansiel leasing Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Skyldig overtid Feriepengeforpligtelser Kreditorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gæld Passiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14 Andre forpligtelser 15 19

22 Pengestrømsopgørelse Årets resultat Reguleringer af pengestrømsforhold: Afskrivninger Ændring i tilgodehavender Ændring i feriepengeforpligtelse Ændring kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af gæld Optagelse af lån Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger

23 Noter til årsrapporten 1 Statstilskud Undervisningstilskud Fællesudgiftstilskud Bygningstilskud Særlige tilskud Dispositionsbegrænsning barselfond Dispositionsbegrænsning 1 % i Kostafdeling Statstilskud i alt Deltagerbetaling og andre indtægter Anden ekstern rekvirentbetaling Omsætning kantine Andre indtægter Deltagerbetalinger, kostafdeling Deltagerbetaling og andre indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse Omkostninger til undervisningens gennemførelse i alt Markedsføring Øvrige omkostninger vedr. markedsføring Omkostninger til markedsføring i alt

24 Noter til årsrapporten Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration Omkostninger til ledelse og administration i alt Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger til bygningsdrift Omkostninger til bygningsdrift i alt Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger vedr. særlige tilskud Omkostninger til særlige tilskud i alt Kostafdeling Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger til skolehjem/kostafdeling Omkostninger til kostafdeling i alt

25 Noter til årsrapporten 9 Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Kursgevinst ved optagelse af lån Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Prioritetsrenter Finansielle omkostninger i alt Materielle anlægsaktiver Indretning Grunde Under- Andet af og visnings- udstyr og lejede lokaler bygninger udstyr inventar Anskaffelsespris 1. januar Overført til grunde og bygninger Tilgang i årets løb Anskaffelsespris 31. december Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar Overført til grunde og bygninger Årets af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december Bogførte værdi 31. december Heraf indgår finansielt leasede aktiver Seneste kontantvurdering af grunde og bygninger udgør: Skolebakken Skolebakken

26 Noter til årsrapporten 12 Egenkapital Egenkapital Overført 1. januar 2007 resultat I alt Egenkapital 1. januar Årets resultat Værdiregulering af afledte finansielle instrumenter Egenkapital 31. december Realkreditlån Institutionen har indgået følgende langfristede lån: Lån Udløbsår Fast/ variabel Nykredit - obligations-annuitetslån Fast % Periodiseret kursgevinst Gæld vedrørende finansiel leasing Institutionen har indgået følgende kontrakter om finansiel leasing: Udløbs- Restgæld Restgæld Leasinggiver år Nordania Leasing - aftale Nordania Leasing - aftale

27 Noter til årsrapporten 13 Gældsforpligtelserne fordeles således: Realkreditinstitutter Afdrag, der forfalder inden 1 år Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år Afdrag, der forfalder efter 5 år Kursgevinst Afdrag, der forfalder inden 1 år Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år Afdrag, der forfalder efter 5 år Leasingsforpligtelser i alt Afdrag, der forfalder inden 1 år Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år Afdrag, der forfalder efter 5 år Gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelserne er indregnet således i balancen: Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligelser Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Prioritetsgæld er sikret ved pant i grunde og bygninger. Regnskabsmæssig værdi af pantsatte grunde og bygninger inkl. anlæg under opførelse pr. 31. december Prioritetsgæld pr. 31. december

28 Noter til årsrapporten 15 Andre forpligtelser Kontraktlige forpligtelser Skolen har indgået kontrakter, der udløber senest d. 31. december 2011 med en forpligtelse på Eventualforpligtelser Et provenu fra salg af institutionens ejendomme erhvervet fra Staten v/undervisningsministeriet 1/ inden for 10 år, skal tilbagebetales til Undervisningsministeriet med 50% af provenuet, efter modregning af modsvarende nyinvesteringer, såsom nybyggeri mv. 26

29 Særlige specifikationer Honorar til revisor Honorar for lovpligtig revision Honorar for andre ydelser end revision Momskompensation Opgørelse af den samlede indberettede købsmoms for det pågældende regnskabsår, der er eller skal kompenseres af Undervisningsministeriet jf. 36 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksen uddannelse m.v Den samlede indberettede købsmoms fordeles således: Undervisning (drift) Fællesområdet (drift) Bygningsområdet (drift) Anlægsinvesteringer (anlæg) Indberettet købsmoms i alt

30 Særlige specifikationer Statens selvforsikringsordning Bygninger og løsøre Motorkøretøjer 0 0 Erstatningsansvar 0 0 Tjenesterejser 0 0 Tab som følge af ansattes berigelsesforbrydelse 0 0 Afholdte selvforsikringsomkostninger Bygninger og løsøre 0 0 Motorkøretøjer 0 0 Beløb for ikke genanskaffede genstande 0 0 Samlede selvforsikringsomkostninger Institutionens beregnede selvrisiko (1% af samlede indtægter) Ovenstående opgøres i overensstemmelse med Undervisningsministeriets "Retningslinjer for administration af statens selvforsikringsordning vedr. statsinstitutioner, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner godkendt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., Center for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser på Undervisningsministeriets ressortområde". 28

31 Særlige specifikationer Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring I alt Heraf udgør lønninger til daglig ledelse og bestyrelse Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 102,13 100,38 Beregningen er foretaget på individbasis på baggrund af den enkelte ansattes beskæftigelsesgrad og ulønnede fravær. 20 Opgørelse af institutionens indtægtsdækkede virksomhed - IDV Indtægter Direkte og indirekte lønomkostninger Andre direkte og indirekte omkostninger Resultat Akkumuleret resultat

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2010

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2010 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2010 (4. regnskabsår) R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr Årsrapport 2008

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr.

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Nyborg Gymnasium. CVR-nr. 29 57 57 38

Nyborg Gymnasium. CVR-nr. 29 57 57 38 Nyborg Gymnasium CVR-nr. 29 57 57 38 Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens DLG Vet I/S Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 70 87 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 31/5 2016 Jesper Pagh Dirigent

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14

Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14 Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 25 97 70 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /11

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Hals Golfbane A/S CVR-nr

Hals Golfbane A/S CVR-nr CVR-nr. 17 37 33 31 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Exnersgade 17 ApS CVR-nr. 21629138 Årsrapport

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE'

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2012 Henrik Aaen Dirigent

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere