$QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Gardehusarregimentet, 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Gardehusarregimentet, 2003"

Transkript

1 $QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen og Gardehusarregimentet 2003

2 $QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Gardehusarregimentet, 2003 Tekst: Erling Krabbe, SNS Historisk bidrag samt bidrag om den militære brug fra Gardehusarregimentet. Afsnit om løvfrøprojektet er uddrag fra rapporter af biolog Peer Ravn, Slagelse, til Vestsjællands Amt. Kort (bilag 1, 2 og 3): Niels D. Lisborg, SNS Bevoksningsliste (bilag 4): Niels D. Lisborg, SNS Forsideillustration: Billede fra forsiden af Gardehusarregimentets præsentationshefte, august 2002 Lay-out, omslag: Poul Juul og Bodil Nielsen, SNS Lay-out,tekst: Kirsten Lynge, SNS Fotos: Erling Krabbe, SNS Tryk af omslag, kort og rapport, samt indbinding: DTKommunikation A/S, København Oplag: 200 eksemplarer ISBN: Planen kan fås hos: Gardehusarregimentet Antvorskov Kaserne Charlottedal Allé Slagelse 7OI

3

4 ,1'+2/'6)257(*1(/6(,1'/('1,1* 1 GENERELT OM DRIFTS- OG PLEJEPLANER... 1 )RUPnORJEDJJUXQG 2 BESKRIVELSE AF PLANPROCESSEN... 2 )RUXGV WQLQJHU 3ODQHQVLQGKROG 3ODQ QGULQJHU 3 SÆRLIGT OM DRIFTS- OG PLEJEPLANEN FOR ANTVORSKOV ØVELSESPLADS YHUHQVNRPVWHQPHOOHPJRGVHMHU'HQLVGH1HHUJDDUG9DOGHPDUVNLOGHRJIRUVYDUHW $IWDOHQVYLUNQLQJ 67$786 4 BESKRIVELSE AF ANTVORSKOV ØVELSESPLADS... 6 'HQPLOLW UHKLVWRULH *HRORJLRJODQGVNDE )RUWLGVPLQGHURJNXOWXUKLVWRULH.RUWWHJQLQJ 1XY UHQGHVWDWXV5HJLVWUHULQJRJEHVNULYHOVHDIGHHQNHOWHDUHDOW\SHU 3OHMHWLOVWDQG )ORUD )DXQD 3URMHNW/ YIU.UHEVHSURMHNWHW 5 ØVELSESPLADSENS NUVÆRENDE MILITÆRE ANVENDELSE %UXJVSODQ 2YHURUGQHGHSULQFLSSHUIRU YHOVHVSODGVHQVEHQ\WWHOVH 2SGHOLQJDI YHOVHVSODGVHQLVHNWRUHURJUHVWULNWLRQHUIRUEHQ\WWHOVHQDIGHHQNHOWHVHNWRUHU %HVNULYHOVHDIXGGDQQHOVHVRJ YHOVHVIDFLOLWHWH U 6W MUHJXOHULQJ 6 FORSVARETS NUVÆRENDE DRIFT OG PLEJE AF TERRÆNET HIDTIDIGE REGLER FOR OFFENTLIGHEDENS ADGANG LOVMÆSSIGE BRUGSBEGRÆNSNINGER ELLER BINDINGER *HQHUHOORYSUDNVLVIRUIRUVYDUHWVDUHDOHU 1DWXUEHVN\WWHOVHVORYHQ /RYRPIRUEXGPRGRSKROGSnRJI UGVHOJHQQHPIRUVYDUHWVVN\GHRPUnGHURJDQGUHPLOLW UH RPUnGHU 0XVHXPVORYHQ 3OHMHSOLJWDIEHVN\WWHGHQDWXUW\SHURJIRUWLGVPLQGHU 9DQGO EVORYHQ 3ODQORYHQ 6NRYORYHQ )5(07,',*(%(+292* 16.(5 9 FORSVARETS FREMTIDIGE BEHOV OG ØNSKER TIL BENYTTELSE AF ØVELSESPLADSEN HGHJ UHOVHIRUIUHPWLGLJHEHKRYLQGHQIRUGHHQNHOWH YHOVHVIDFLOLWHWHU %HKRYIRU QGULQJDIVHNWRULQGGHOLQJ %HKRYIRUJHQHUHOUHQRYHULQJDI YHOVHVSODGVHQ %HKRYIRUUHWDEOHULQJRJHWDEOHULQJDIOHYHQGHKHJQRJEHSODQWQLQJHUWLOEUXJL YHOVHVP VVLJ VDPPHQK QJ 5HJLPHQWHWVEHKRYIRURSUHQVQLQJHWDEOHULQJRJUHWDEOHULQJDIYnGRPUnGHU 6DPPHQIDWQLQJDIUHJLPHQWHWVEHKRYRJKHQVLJWHU 10 SKOV- OG NATURSTYRELSENS FORSLAG TIL BESKYTTELSE OG FORBEDRING AF NATUR- OG KULTUR- VÆRDIER )RUVODJWLOHQRYHURUGQHWPnOV WQLQJIRU YHOVHVSODGVHQVIUHPWLGLJHQDWXUWLOVWDQG )RUVODJWLOSOHMHDIGHnEQHDUHDOHU *HQHUHOXQGODGHOVHDIJ GVNQLQJRJVSU MWQLQJ

5 %HN PSHOVHDIOXSLQHURJN PSHEM UQHNOR 9LOGWDJUH 3OHMHDIYnGRPUnGHU )RUVODJWLOJHQVNDEHOVHDI1\V 3OHMHRJJHQRSUHWQLQJDIIRUWLGVPLQGHU )RUVODJWLOHUVWDWQLQJDIQnOHEHSODQWQLQJPHGO Y )RUVODJWLOIULKROGHOVHDIDUHDOHUIRUPLOLW UDNWLYLWHW )RUVODJWLOUHWQLQJVOLQLHUIRURIIHQWOLJKHGHQVDGJDQJ 11 KOMMENTARER OG ØNSKER FRA EKSTERNE BIDRAGYDERE HVWVM OODQGV$PW 6ODJHOVH.RPPXQH +DVK M.RPPXQH 'DQPDUNV1DWXUIUHGQLQJVIRUHQLQJVORNDONRPLWHIRU6ODJHOVH 'DQVN2UQLWRORJLVN)RUHQLQJ )ULOXIWVUnGHW 2ULHQWHULQJV&OXEEHQ6ODJHOVH 3HHU5DYQ&RQVXOW 985'(5,1*2*$)9(-1,1* 12. VURDERING AF DE ENKELTE ØNSKER OG FORSLAG, SAMT AFVEJNING HERAF XUGHULQJDI QVNHURJIRUVODJIUDIRUVYDUHW 6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQV QVNHURPSOHMHRJJHQRSUHWQLQJDIQDWXUY UGLHU 9XUGHULQJDI QVNHURJIRUVODJIUDELGUDJ\GHUQH 3/$1 13. RETNINGSLINIER FOR DEN FREMTIDIGE ANVENDELSE AF ANTVORSKOV ØVELSESPLADS YHURUGQHGHUHWQLQJVOLQLHUIRUGHQIUHPWLGLJHEHQ\WWHOVHSOHMHRJIRUEHGULQJHU 1\RSGHOLQJLVHNWRUHU 1XY UHQGHRJIUHPWLGLJHEUXJHUH 1\HUHWQLQJVOLQLHUIRUPLOLW UHDNWLYLWHWHURJI UGVHOPHGN UHW MHU 5HWQLQJVOLQLHUIRUGHQ YHOVHVP VVLJHLQGUHWQLQJDIWHUU QHW 2YHURUGQHWPnOV WQLQJIRU YHOVHVSODGVHQVIUHPWLGLJHQDWXUWLOVWDQG 5HWQLQJVOLQLHUIRUSOHMHDIGHnEQHJU VDUHDOHU 5HWQLQJVOLQLHUIRUSOHMHRJJHQRSUHWQLQJDIYnGRPUnGHU 5HWQLQJVOLQLHUIRUEUXJDIEHN PSHOVHVPLGOHU 5HWQLQJVOLQLHUIRUJ GVNQLQJ 5HWQLQJVOLQLHUIRUEHVN\WWHOVHRJSOHMHDIIRUWLGVPLQGHU 2UGHQVUHJOHPHQWIRURIIHQWOLJKHGHQVDGJDQJWLO YHOVHVSODGVHQ -DJWRJYLOGWSOHMH 3ULRULWHUHWKDQGOLQJVSODQIRUSODQSHULRGHQ 1 GYHQGLJHP\QGLJKHGVWLOODGHOVHUWLOQ\HDQO JRJWLOWDJ 3ODQ QGULQJHU.2120, 14 ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER NRQRPLVNRYHUVODJWLOQDWXUSOHMHRJJHQRSUHWQLQJ %HKRYIRUnUOLJHUHVVRXUFHUWLOSODQHQVJHQQHPI UHOVH 8GUHJQLQJVJUXQGODJHW 6NHPDRYHUVLJWRYHUnUOLJHXGJLIWHU 2YHUVLJWRYHUGULIWVRJSOHMHSODQHQV NRQRPLVNHNRQVHNYHQVHU %,/$* 15 OVERSIGT OVER BILAG %LODJ*UXQGNRUWLNRUWORPPHEDJHVW %LODJ YHOVHVNRUWLNRUWORPPHEDJHVW %LODJ'ULIWRJSOHMHNRUWLNRUWORPPHEDJHVW %LODJ%HYRNVQLQJVOLVWHWLOJUXQGNRUW

6 %LODJ*DUGHKXVDUUHJLPHQWHWVVN\GHEDQHU %LODJ3ODFHULQJDISHUPDQHQWHNDPSVWLOOLQJHU %LODJ3ODFHULQJDIVNRYNDPSRPUnGH %LODJ3ODFHULQJRJHWDEOHULQJDIE\NDPSRPUnGH VWHUE\ %LODJ3ODFHULQJDIREVHUYDWLRQVWnUQH %LODJ 3ODFHULQJDIPLQLVN\GHEDQHIRUSDQVUHWPDVNLQNDQRQ %LODJ 5LGHVSRU %LODJ %HKRYIRUUHWDEOHULQJDIGLJHVDPWWLONDVWQLQJDIJUDYHGH %LODJ 5HWQLQJVOLQLHUIRUIRUVYDUHWVDQYHQGHOVHDIVN\GHRJ YHOVHV %LODJ.DWDORJRYHUIRUWLGVPLQGHUSn$QWYRUVNRY YHOVHVSODGV %LODJ2UGHQVUHJOHPHQWIRURIIHQWOLJKHGHQVDGJDQJLORPPHEDJHVW %LODJ $QWYRUVNRY YHOVHVSODGV

7 Generelt om Drifts- og Plejeplaner,1'/('1,1* *HQHUHOWRP'ULIWVRJ3OHMHSODQHU )RUPnORJEDJJUXQG Mange af forsvarets arealer indeholder store naturværdier i form af et rigt dyre- og planteliv samt store, sammenhængende landskaber. Dyr og planter trives godt her, netop fordi arealerne gennem mange år har fået lov at henligge i naturtilstand, men også fordi der udover periodisk aktivitet fra militære enheder i øvrigt ikke færdes så mange mennesker i områderne. Som led i forsvarets miljøstrategi bestemte Forsvarskommandoen i september 1993 ved bestemmelse (FKOBST 610-6, SEP 1993) om miljø- og naturbeskyttelse, at der for hvert øvelses- og skydeområde skal udarbejdes en Drifts- og Plejeplan. Revideret FKOBST er udsendt i november Den 24. oktober 1995 indgik Forsvarskommandoen og Skov- og Naturstyrelsen en samarbejdsaftale, der sikrer en planlægning af drift og pleje for en række af forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner. Formålet med en Drifts- og Plejeplan er at sikre, at der på forsvarets arealer opnås en tilfredsstillende balance mellem forsvarets behov for nødvendig uddannelse og træning af enheder under realistiske vilkår og hensynet til naturbeskyttelse og rekreative interesser. Da planlægningen ønskes brugt som et redskab til beskyttelse og forbedring af naturværdier på forsvarets arealer er amt og kommune, Danmarks Naturfredningsforening samt Friluftsrådet medinddraget som såkaldte eksterne bidragydere ved udarbejdelsen. Samtidig er det forventningen, at amt og kommune, som de relevante myndigheder, gennem inddragelse i afvejningen mellem benyttelse og beskyttelse vil administrere relevant lovgivning med udgangspunkt i planen. Drifts- og Plejeplanlægningen vil desuden tilvejebringe et ensartet grundlag for en flersidig forvaltning af forsvarets arealer. Samtidig vil planlægningen give medarbejdere i forsvaret en naturmæssig viden, herunder en forståelse for behovet og mulighederne for varetagelse af flersidige hensyn ved drift og pleje af arealerne. Støjproblematikken i relation til naboer ligger uden for Drifts- og Plejeplanlægningsarbejdet, idet støj reguleres i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Bestemmelser om støjregulering for Antvorskov Øvelsesplads er fastsat i Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner (Bek. nr. 468 af 13. juni 2002), side

8 Beskrivelse af planprocessen %HVNULYHOVHDISODQSURFHVVHQ )RUXGV WQLQJHU I forbindelse med udarbejdelse af Drifts- og Plejeplanen er udgangspunktet, at skyde- og øvelsesterrænerne samt øvelsespladserne er udlagt som uddannelsesområder, og derfor fortsat skal kunne anvendes som sådan. Samtidig med at der opnås en tilfredsstillende løsning af forsvarets behov for uddannelsesaktiviteter skal Drifts- og Plejeplanen tydeliggøre terrænets naturhistoriske, kulturhistoriske og rekreative værdier og udstikke retningslinier for terrænets brug, beskyttelse og pleje, som tager hensyn til disse værdier. Planen skal således rumme en afvejning mellem på den ene side forsvarets behov for øvelsesarealer og på den anden side samfundets interesse i en langsigtet forvaltning af terrænets natur- og kulturværdier. Som følge af den sikkerhedsmæssige risiko, der er forbundet med forsvarets aktiviteter, vil rekreative interesser (offentlighedens adgang til forsvarets areal) kun blive tilgodeset i det omfang, det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Herudover kan hensynet til særlige naturmæssige værdier påvirke mulighederne for rekreativ benyttelse. De i Drifts- og Plejeplanen opstillede retningslinier skal være enkle for forsvaret at administrere i praksis. 3ODQHQVLQGKROG 3ODQHQVNDO Kortlægge og afgrænse naturtyper, bevoksninger, veje, forsvarets anlæg etc. Beskrive de naturmæssige værdier og identificere de mest bevaringsværdige af disse samt påpege eventuelle behov/muligheder for forbedring af de naturmæssige værdier. Kortlægge og beskrive de fredede fortidsminder og eventuelle andre kulturhistoriske værdier, samt fastlægge regler for omgang med fredede fortidsminder og anvise forslag til pleje. Beskrive forsvarets nuværende benyttelse og drift af terrænet samt klarlægge forsvarets fremtidige behov for benyttelse af terrænet. Beskrive den rekreative benyttelse af terrænet. Foretage afvejningen mellem forsvarets behov for benyttelse og ønskerne om beskyttelse og forbedring af naturværdier samt forbedring af de rekreative muligheder. Anvise hvorledes denne afvejning kan realiseres i praksis, herunder fastlægge retningslinier for terrænets fremtidige benyttelse, pleje og forbedring i overensstemmelse med afvejningen. Beregne de økonomiske konsekvenser for forsvaret af planens bestemmelser.

9 Beskrivelse af planprocessen 3ODQ QGULQJHU Drifts- og Plejeplanen gælder for 15 år. For til stadighed at holde en plan med så langt et tidsrum tidssvarende og fleksibel, kan der løbende foretages ændringer i Drifts- og Plejeplanen, forudsat at aftaleparterne er enige. Såfremt forsvaret eller Skov- og Naturstyrelsen ønsker ændringer i Drifts- og Plejeplanen indsender den lokale myndighed begrundede forslag herom via Hærens Operative Kommando til Skov- og Naturstyrelsen eller omvendt. Hvis der ikke er væsentlige indsigelser, indsættes planændringen i den pågældende plan med gyldighed som en del af denne. Planændringerne kan således opfattes som en løbende fortsættelse af planlægningsfasens dialog mellem parterne. Som udgangspunkt kræver enhver afvigelse fra planens forskrifter - som de fremgår af planafsnittet - en planændring, som er godkendt skriftligt af den pågældende niveau II myndighed (Hærens Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando eller Søværnets Operative Kommando) og Skov- og Naturstyrelsen. Specielt skal man dog være opmærksom på de overordnede retningslinier. Mindre afvigelser fra det foreskrevne bør derfor kunne håndteres administrativt ved telefonisk eller anden elektronisk orientering/accept. Alle tiltag der ligger indenfor planens rammer og som kræver myndighedstilladelser skal dog under alle omstændigheder godkendes skriftligt af niveau II myndigheden og Skov- og Naturstyrelsen Planændringer kan også være en nødvendighed som følge af afgørelser fra relevante myndigheder. Udover planændring kan dispositioner, der ligger udenfor planens rammer, kræve tilladelse fra relevante myndigheder.

10 Særligt om Drifts- og Plejeplanen for Antvorskov Øvelsesplads 6 UOLJWRP'ULIWVRJ3OHMHSODQHQIRU$QWYRUVNRY YHOVHV SODGV Et indledende orienteringsmøde om igangsættelsen af en Drifts- og Plejeplan for Antvorskov Øvelsesplads blev afholdt den 7. juni 1999 på Antvorskov Kaserne med deltagelse af repræsentanter for Sjællandske Livregiment og Skov- og Naturstyrelsen. Den biologiske registrering af terrænet blev herefter gennemført i løbet af juni måned Der blev indgået skriftlig kontraktaftale om Drifts- og Plejeplanlægning for Antvorskov Øvelsesplads mellem Hærens Operative Kommando og Skov- og Naturstyrelsen den 21. februar Aftalen indeholder beskrivelse af registrering og korttegning, planlægning og afholdelse af møder, tidsramme, økonomisk ramme samt afregning. Det første egentlige planmøde om Antvorskov Øvelsesplads fandt sted på Antvorskov Kaserne den 25. maj 2000, med deltagelse af repræsentanter fra Sjællandske Livregiment, Forsvarets Bygningstjeneste, Hærens Operative Kommando samt Skov- og Naturstyrelsen. Der blev ved samme lejlighed afholdt en besigtigelse af terrænet. Markgennemgang og korttegning blev gennemført af Skov- og Naturstyrelsen i sommeren og efteråret Den 7. september 2000 blev der arrangeret et møde og en rundvisning på terrænet for de eksterne bidragydere. På rundvisningen deltog repræsentanter fra en række lokale interesseorganisationer og myndigheder. Samtidig blev de pågældende organisationer og myndigheder opfordret til at komme med bidrag til planlægningen. Bidragyderne har også haft lejlighed til at kommentere et udkast til nærværende Drifts- og Plejeplan inden færdiggørelsen. Samme dag som rundvisningen afholdtes det andet planmøde mellem parterne. Et afsluttende afvejningsmøde, hvor de forskellige forslag og ønsker til planen blev drøftet, blev afholdt den 9. januar 2001 med deltagelse af Gardehusarregimentet, Forsvarskommandoen, Forsvarets Bygningstjeneste samt Skov- og Naturstyrelsen. Planen blev færdigskrevet i løbet af 2001 og 2002, hvor der også har været afholdt flere terrænbesigtigelser som led i den endelige fastlæggelse af terrænets benyttelse. 2YHUHQVNRPVWHQPHOOHPJRGVHMHU'HQLVGH1HHUJDDUG9DOGHPDUVNLOGH RJIRUVYDUHW 166,1 hektar, svarende til godt en fjerdedel af øvelsespladsen (29,3 %), hører under godset Valdemarskilde. Det drejer sig om skovene Horsevang, Slagelse Lystskov, Karlsgård Skov, Charlottedal Skov og Idagård Skov. Forsvaret har forpagtet dette areal ved en overenskomst med ejeren, godsejer Denis de Neergaard, Valdemarskilde, gældende for perioden 1. april 1979 til 1. april 2004, i alt 25 år. Overenskomsten kan ikke opsiges af ejeren i denne periode. Forsvaret kan opsige brugsforholdet til ophør med mindst 1½ års og så vidt muligt 2 års varsel til en 1. april. Eet år før periodens udløb optages forhandling mellem parterne om forlængelse af overenskomsten for en ny periode. Såfremt der ikke opnås enighed mellem par-

11 Særligt om Drifts- og Plejeplanen for Antvorskov Øvelsesplads terne om vilkårene for brugsforholdets forlængelse, erklærer ejeren sig indforstået med, at forsvaret vil søge arealerne erhvervet ved ekspropriation. Skovdrift i form af forstmæssig pleje, skovhugst og udnyttelse af skoven tilhører fortsat ejeren, men må ikke være til hinder for forsvarets militære formål med arealet. Jagt- og fiskeretten på de omhandlede arealer forbliver også hos ejeren, der dog ikke er berettiget til udlejning. Der er restriktioner på jagten, se nærmere under kap. 6. Overenskomstens bestemmelser for forsvarets militære benyttelse samt forpligtelser for brug og drift af de lejede arealer er beskrevet nærmere i kapitel 5 og 6. +YLONHDUHDOHUHURPIDWWHWDI'ULIWVRJ3OHMHSODQHQ Korttegning, registrering og gennemgang af arealerne omfatter hele øvelsespladsen, altså også de indlejede arealer ejet af godsejer Denis de Neergaard, Valdemarskilde. Det gælder således også udarbejdelse af en bevoksningsliste for de indlejede skove, med angivelse af areal, træart, alder, vedmasse m.v. for de enkelte delbevoksninger, jf. det tilhørende grundkort (bilag 1 og 4 til nærværende plan). 5DPPHUQHIRUVHOYHSODQO JQLQJHQIRUGHLQGOHMHGHDUHDOHUYLOLPLGOHUWLGY UHGHQLQGJnHGH RYHUHQVNRPVWPHOOHPIRUVYDUHWRJHMHUHQ'HWWHEHW\GHUDW'ULIWVRJ3OHMHSODQHQIRUGHLQG OHMHGHDUHDOHUVRPXGJDQJVSXQNWNXQVNDOUHJXOHUHIRUVYDUHWVDQYHQGHOVH3ODQHQIDVWO JJHU VnOHGHVLNNHEHVWHPPHOVHUIRUVNRYGULIWHOOHUQDWXUSOHMHJHQRSUHWQLQJSnGHLQGOHMHGHDUHD OHUPHQLQGHKROGHUWLOJHQJ OGHQELRORJLVNEHVNULYHOVHDIGLVVH $IWDOHQVYLUNQLQJ Drifts- og Plejeplanen er bindende for de to aftaleparter, Skov- og Naturstyrelsen og Gardehusarregimentet. Ved underskrift af planen forpligter aftaleparterne sig således til at efterleve og respektere de i planen fastsatte bestemmelser.

12 Beskrivelse af Antvorskov Øvelsesplads 67$786 %HVNULYHOVHDI$QWYRUVNRY YHOVHVSODGV %HOLJJHQKHG Antvorskov Øvelsesplads ligger umiddelbart sydøst for Slagelse By, og udgør i alt 566 ha, hvoraf ca. 30% er skov (ca. 170 ha ), se figur 4.1. Terrænet er delt mellem Slagelse og Hashøj kommuner. Den sydøstlige tredjedel ligger i Hashøj kommune, resten i Slagelse. Begge kommuner hører til Vestsjællands amt. Øvelsespladsen er mod nordvest afgrænset af motorvej E20 mellem Sorø og Halsskov, og mod syd af Søndre Ringgade, som er landevejen mellem Slagelse og Næstved. Mod øst grænser øvelsespladsen op til åbent landbrugsland nord for landsbyen Rosted, og mod nord ligger det store skovkompleks under godset Valdemarskilde. Forsvaret ejer 400,5 ha af arealet, mens 166,1 ha i den nordlige del er lejet. Det drejer sig om Horsevang, Charlottedal Skov, Idagård Skov, Karlsgård Skov samt Slagelse Lystskov. Den lejede skov hører under godset Valdemarskilde. Øvelsespladsen hører under Gardehusarregimentet, som benytter den intensivt som grund- og videreuddannelsesområde. )LJXU%HOLJJHQKHGDI$QWYRUVNRY YHOVHVSODGV I sydvesthjørnet af terrænet ligger Antvorskov Kaserne. Kasernen rummer en lang række uddannelsesfaciliteter: I "Taktisk Træner", der blev etableret på Antvorskov Kaserne i 1987, tilrettelægges og gennemføres operativ træning af enheder og stabe fra alle værn samt civile myndigheder som politi, DSB og Storebæltsforbindelsen. Sidstnævnte har trænet sit katastrofeberedskab her. Skydebanen benyttes udover af regimentet selv også af andre enheder og myndigheder. Skydebanen og øvelsespladsen med det alsidige terræn er blandt de bedste i landet. Derudover har man placeret specielle trænings- og uddannelsesfaciliteter i Slagelse. Det drejer sig blandt andet om en mindre nærkampby samt en skydesimulator for håndvåben, hvor både enkeltmands- og gruppeskydninger kan gennemføres som et led i den grundlæggende skydeuddannelse. Endelig er Hærens Operative Kommandos Centralkøreskole for Vestsjælland hjemmehørende på Antvorskov Kaserne. Køreskolen uddanner kørere til hjulkøretøjer for såvel sjællandske regimenter som enheder og myndigheder fra andre værn og udsteder årligt ca. 900 kørekort.

13 Beskrivelse af Antvorskov Øvelsesplads 'HQPLOLW UHKLVWRULH *DUGHKXVDUUHJLPHQWHWRJ$QWYRUVNRY YHOVHVSODGV Gardehusarregimentet som vi kender det i dag, fik ved indgåelse af forsvarsforliget af 25. maj 1999 domicil på Antvorskov Kaserne fra 1. januar Gardehusarregimentet er en sammenlægning af Sjællandske Livregiment (1614), Gardehusarregimentet (1762) og Danske Livregiment (1763). Antvorskov Kaserne blev indviet 1. maj Staten købte i 1964 herregården Charlottedal af familien de Neergaard, Valdemarskilde ved en ekspropriation. Sønnen Denis de Neergaard havde fået Charlottedal i konfirmationsgave. Gården var en af de gårde, der blev bygget samtidig og navngivet efter bygherrens børn. I dag findes endnu kun Charlottedal og Idagård, mens Karlsgård, der også var beliggende i tilknytning til den nuværende øvelsesplads, for længst er nedlagt. Sjællandske Livregiment tog bl.a. Charlottedals bygninger i brug 5-6 år før Antvorskov Kaserne blev indviet, ligesom øvelsespladsen successivt - i 1964 og var blevet udvidet ud fra den gamle "store øvelsesplads", der siden 1912 lå langs Skovstien mellem Parkvej og Lystskoven øst for Slagelse by. Aftalen om at leje en del af skoven blev også indgået i Den oprindelige øvelsesplads er i dag dels bebygget med dele af Slagelse Centralsygehus, dels gennemskåret af motorvej E20. Derudover er der opført et tenniscenter og boldbaner på området. En mindre del af den oprindelige "Store øvelsesplads" udgør i dag "Soldatens Lod", der ligger nordligst mellem motorvejen og skovkanten nær Studentersøen og Arnehavehus. Soldatens Lod blev etableret på basis af en overenskomst mellem Slagelse kommune og Sjællandske Livregiment, da regimentet ønskede at anlægge kampvognsspor gennem dele af Lystskoven. Området er en kompensation for begrænsningen af færdselsretten i Lystskoven. Udover de i afsnit 4 beskrevne faciliteter opføres der - til ibrugtagning august bygninger til Gardehusarregimentets Hesteskadron langs Sdr. Ringgade mellem Charlottedal Allé og Korsbjerg. +LVWRULHQEDJGHWUHUHJLPHQWHUVVDPPHQO JQLQJ

14 Beskrivelse af Antvorskov Øvelsesplads *HRORJLRJODQGVNDE *HRORJL Geologisk set er Antvorskov Øvelsesplads en del af et typisk dansk istidslandskab af moræneler, præget af store bakkedrag og lavninger. Landskabet er aflejringer, skabt af det ungbaltiske isfremstød fra sydøst, som fandt sted i den sidste af istiderne for ca år siden. Det var et af de allersidste isfremstød i Danmark. Landskabet er et såkaldt dødis-landskab med dødis-topografi, det vil sige et landskab som efter isfremstødet er formet under is som ligger stille. Isen smelter langsomt ned, og der dannes lavninger. Den største lavning i terrænet er Nysø, men de over 60 søer og vandhuller i terrænet er også vidnesbyrd om de mange lavninger som blev skabt under issmeltningen. Hovedparten af jordbunden består af moræneler fra istiden, men Nysølavningen består af ferskvandsgytje og sand, dannet efter istiden. Højdepunktet Korsbjerg samt grusgravsbakken nord for Rosted består af smeltevandssand. Området ved spejderpladsen syd for Studentersø består af smeltevandsler. 8GVLJWHQIUDK MGHGUDJHW.RUVEMHUJRYHU$QWYRUVNRY YHOVHVSODGV /DQGVNDE Antvorskov Øvelsesplads fremstår som et afvekslende, smukt, kuperet landskab på 566 hektar, med store højdedrag og udstrakte lavninger. Højeste punkter er 74 m.o.h., som udgøres af højdedraget mod nordvest op til motorvejen, samt højdepunktet Korsbjerg 73 m.o.h. lidt syd derfor. Laveste punkt er Nysølavningen, som er 36 m.o.h. Det tidligere landbrugsland henligger i dag i naturtilstand med åbne, ugødede græsarealer, spredte krat, levende hegn og hele 70 småsøer og vandhuller. Fra Korsbjerg, som er det mest markante udsigtssted, har man et vidt udsyn over næsten hele terrænet. De mange bæltespor overalt på terrænet vidner om den intensive, militære øvelsesbrug.

15 Beskrivelse af Antvorskov Øvelsesplads I den østlige del, umiddelbart syd for Charlottedal Skov, ligger Nysø/Lindes Å-sænkningen, kaldet "Nysø-engene". Landskabeligt set har denne nærmest har karakter af en ådal. Det er en langstrakt eng- og mosestrækning, med enkelte vandhuller, som formentligt er tidligere tørvegrave. Sænkningen er knap 1000 meter lang og meter bred. Gennem hele strækningen løber i vest-østlig retning den lille Lindes Å, som er kunstigt udrettet, og har form som en lang, lige, åben kanal, ca. 1-1,5 meter bred. Ved udløbet mod øst ligger Lindes Å dybt i terrænet, ca. 2-2,5 meter under terræn, med stejle skrænter. Lindes Å udspringer inde på øvelsespladsen vest for Nysø-engene. Lindes Å modtager også vand fra den nordfor beliggende Charlottendal Skov via 2-3 skovgrøfter. Hele sænkningen har engang været en sø, "Nysø", som er blevet afvandet og tørlagt ved udretning og uddybning af Lindes Å gennem området. Nysø-sænkningen ses særligt fint fra toppen af højdepunktet Bavnen i terrænets sydøstlige hjørne. Skovene i den nordlige del af øvelsespladsen består overvejende af gamle bøgebevoksninger samt eg, men også af en del midaldrende rødgran. I Charlottedal Skov findes desuden en spændende, gammel elle- og askesump i naturtilstand, kaldet Rørsø. Ud mod Nysøsænkningen består skovbrynet på skrænten af flotte, gamle egetræer. Længere mod nordvest består skovbrynet af gamle bøge langs et velbevaret stendige. )RUWLGVPLQGHURJNXOWXUKLVWRULH Der er kun registreret få fortidsminder og beskyttede kulturminder på øvelsespladsen. Det drejer sig om en enkelt gravhøj, samt et antal sten- og jorddiger. *UDYK M I det sydøstlige hjørne af terrænet, umiddelbart nordvest for landsbyen Rosted, ligger en gravhøj fra bronzealderen flot placeret på en bakketop, med fin udsigt over hele den østlige del af Antvorskov Øvelsesplads. Gravhøjen hedder "Bavnen", og den er beskyttet af restriktioner mod kørsel og andre øvelsesaktiviteter. Gravhøjen er fredet i henhold til naturbeskyttelseslovens 12. 6WHQRJMRUGGLJHU Der findes en del velbevarede stendiger på øvelsespladsen. Det drejer sig om gamle skovdiger, formentligt etableret i forbindelse med kongens udstedelse af skovlovsforordninger sidst i 1700-tallet frem til Der findes stendiger, med afbrudte strækninger, langs sydkanten af Slagelse Lystskov, Idagård Skov, Charlottedal Skov og Horsevang. Herudover findes et antal jorddiger spredt rundt på terrænet, hovedsageligt i gamle markskel. Blandt andet er der et meget langt jorddige gennem hele terrænet langs Skydebanehegn nord for Korsbjerg, og et langt jorddige langs Nysø Hegn syd for Nysø Engene. Digerne på øvelsespladsen er beskyttede i henhold til naturbeskyttelsesloven, og må således ikke beskadiges, påkøres, fjernes eller på anden måde forulempes..xowxuklvwrulvnhvsru I Det Kulturhistoriske Centralregisters arkiv findes flere spændende oplysninger om kulturhistoriske spor på Antvorskov Øvelsesplads. Bl.a. oplyses følgende: I forbindelse med drængravning på Antvorskov Hovedgårds jord fandt arbejdsmand Anders Pedersen i foråret 1874 en samling bronzesager. Fundstedet var en sænkning i skråningen af

16 Beskrivelse af Antvorskov Øvelsesplads en bakke ved navn "Korsbjerget". I ½ alens dybde under overfladen lå 6 halsringe oven på hinanden og neden under dem to såkaldte celte, som er en lille bronzeøkse. Fundet bestod desuden af 1 armring, 1 øskenring, 1 dragtnål og 1 firkantet stang. Det dateres til slutningen af bronzealderen. Om der er mere bronze at finde på dette sted er ikke godt at vide. Men skal der jordbearbejdes på stedet bør det lokale museum på forhånd adviseres. Stedet er angivet på Drifts- og Plejekortet (sb 27). Vest for Væverhushave, lige syd for P-pladsen (sb 26), skulle der ifølge DCK (i 1893 ) ligge en nu sprængt sten, som skønnes 8 til 10 fod lang. Efter sagnet skulle Hellig Anders her være steget til hest. Hellig Anders var pilgrimsfarer. På +HOOLJ$QGHUVK M, som ligger i nærheden af øvelsespladsen, står et krucifiks af træ. Sagnet lader her Hellig Anders opvågne efter en vidunderlig hjemfart fra det hellige land, hvor han var blevet forladt af sine staldbrødre på pilgrimsfærden. Krucifikset, der er fæstnet i hullet i en gammel møllesten, blev fornyet 1952 som en nøje kopi af det tidl. fra 1762, der nu er i Nationalmuseet (kilde Trap Danmark, bind 8, Sorø amt). Stenen er ikke genfundet under Skov- og Naturstyrelsens kulturhistoriske markgennemgang i 2002, og oplysninger om den er blevet efterlyst både på det lokale museum og på Nationalmuseet, men gav intet resultat..ruwwhjqlqj På grundlag af markgennemgang, luftfotos, tidligere kort m.v. er der udarbejdet digitaliserede kort, som omfatter henholdsvis et grundkort, et øvelseskort samt et drift- og plejekort. De tre kort er indsat bagest i denne plan som bilag 1, 2 og 3. *UXQGNRUWELODJ Grundkortet viser status for arealanvendelsen på plantidspunktet (2000). Det i 2002 igangsatte byggeri til hestestalde mv. er dog angivet på grundkortet i form af et markeret byggefelt. I princippet medtages alt af betydning for Drifts- og Plejeplanlægningen. Kortet anvendes som grundlag for øvelseskortet og drift- og plejekortet. Til kortet hører en bevoksningsliste, der er en fortegnelse over terrænets arealtyper og anvendelser. Areal samt supplerende bemærkninger er angivet. Bevoksningslisten er indsat som bilag 4 i denne plan. På kortet inddeles terrænet i afdelinger, dvs. delområder i en passende størrelse. Afdelingsgrænserne følger så vidt muligt genkendelige og permanente terrænlinier som f.eks. veje og hegn. Området inden for en afdeling er forholdsvist ensartede, f.eks. et større sletteareal, mose- eller skovområde. Størrelsen af en afdeling vil variere. Jo mere ensartet terrænet er, jo større er afdelingerne. Afdelingerne nummereres med fortløbende tal. De enkelte afdelinger opdeles i litra, der svarer til behandlingsenheder inden for den enkelte afdeling, dvs. arealer, der er ensartede med hensyn til terræn, anvendelse, vækstforhold, evt. træarter og disses aldre. Eksempler på litra er den enkelte mose eller eng i et større sletteareal eller den enkelte skovbevoksning i et skovområde. Litra angives med et lille bogstav. Alle afdelinger og litra vises ved henholdsvis et tal og et bogstav på grundkortet. Til alle litra er der endvidere knyttet en to- eller tre-bogstavkode med store bogstaver (anvendelseskode), der angiver arealtype (f.eks. ORE for overdrev, MOS for mose, ENG for eng, BIR for birk). De militære anlæg har også anvendelseskoder, eksempelvis SKB for skydebane og DEP for depot. Der beregnes areal for samtlige afdelinger og litra.

17 Beskrivelse af Antvorskov Øvelsesplads I bevoksningslisten er areal og arealtypen samt eventuelle supplerende bemærkninger angivet for samtlige afdelinger og litra. Dette gælder altså også for de militære anlæg. Der kan ofte forekomme små arealer med en anvendelse, der adskiller sig fra den øvrige del af den pågældende litra, f.eks. et mindre krat på et overdrevsareal. Disse små arealer ønskes markeret på kortet men ikke udskilt som selvstændige litra med anvendelseskode, da det ville resultere i uoverskuelige kort og en meget omfattende bevoksningsliste. Disse mindre arealer er indtegnet med prikket linie på kortene. Anvendelsen angives i bevoksningslisten i bemærkningerne til den litra, hvor arealet er beliggende. Kortet omfatter desuden en række andre signaturer, som er forklaret på kortsignaturen. YHOVHVNRUWELODJ Øvelseskortet fremstilles til illustration af den fremtidige øvelsesmæssige brug af terrænet. Det er fremstillet på grundlag af grundkortet, men viser ikke anvendelseskoder, afdelinger, litra eller udprikninger. Arealtyperne slås sammen i større enheder, således at sammenhængende skovbevoksninger eller ubevoksede arealer fremgår. Grøfter, vandløb, søer og moser er også tydeligt angivet. Samtidig vises arealtyperne med separate farvesignaturer. Øvelseskortet viser endvidere egentlige anlæg, mindre, permanente anlæg og genstande samt anden øvelsesmæssig anvendelse. De angives med navn. Andre anlæg vises også, eksempelvis bygninger, råstofgrave, asfalt- og skovveje, bæltespor, spor og stier. Endelig, men ikke mindst, viser øvelseskortet den militære anvendelse i øvelsessammenhæng. På Antvorskov Øvelsesplads betyder dette bl.a.: Områdets indeling i sektorer, øvelsesfaciliteter, områder med restriktioner, tvangsspor m.v. Anvendelsen vises med forskellig signaturer, eks. skrå- eller krydsskravering i forskellige farver. Kortet viser ikke restriktioner m.v. der er relateret til skydning. 'ULIWRJSOHMHNRUWELODJ Drift- og plejekortet fremstilles som illustration af de forskrifter vedrørende drift og pleje af terrænet, som er indeholdt i Drifts- og Plejeplanen. Kortet indeholder samme oplysninger og signaturer som grundkortet. Med farvelægning og signaturer er fremhævet de steder, hvor der skal ske ændringer i anvendelsen eller gennemføres særlige plejeforanstaltninger.

18 Beskrivelse af Antvorskov Øvelsesplads 1XY UHQGHVWDWXV5HJLVWUHULQJRJEHVNULYHOVHDIGHHQNHOWH DUHDOW\SHU Registrering af arealtyper er foretaget i juni 1999 samt i juni/juli 2000 af Skov- og Naturstyrelsen, i forbindelse med den biologiske registrering og korttegning. Det samlede areal er opgjort til 566,6 ha, heraf er 397,8 ha (70 %) åbne arealer og 168,8 ha (30 %) produktiv skov (heri er ikke-tilplantede renafdifter i skoven på 3,2 ha ikke indregnet) Arealerne er opdelt i arealtyper, som på det til Drifts- og Plejeplanen hørende grundkort (bilag 1) og bevoksningslisten (bilag 4) forkortes med koder på tre bogstaver, de såkaldte anvendelseskoder. Bilag 4 skal altså læses sammen med bilag 1. For de skovbevoksede arealer gælder det som hovedregel, at anvendelseskoden svarer til bevoksningens hovedtræart, mens den for de åbne arealer beskriver naturtypen i overensstemmelse med de beskyttede naturtyper i naturbeskyttelsesloven, eller beskriver de øvrige arealtyper som f.eks. kulturgræsarealer eller militære øvelsesanlæg. I bevoksningslisten (bilag 4) er samtlige afdelinger gennemgået, og for hvert areal (litra) er anført en anvendelseskode samt arealet i hektar. For skovbevoksede arealer tillige en række oplysninger, der beskriver bevoksningen nærmere. )LJXU YLVHUDUHDOVDPPHQV WQLQJHQSnKHOH$QWYRUVNRY YHOVHVSODGVIRUGHOWSnHQU NNH DUHDOW\SHU'HWIUHPJnUDWJU VNO GWHDUHDOHURYHUGUHYRJVOHWWHXGJ UGHQVW UVWHDQGHO HIWHUIXOJWDIVNRYYnGRPUnGHUYHMHRJVSRUVDPWNUDW Veje og spor Huse og haver KLG Afdrifter Skov Græsklædte arealer Krat Vådområder Figur 4.2. Areal-sammensætning af Antvorskov Øvelsesplads

19 Beskrivelse af Antvorskov Øvelsesplads ceqhduhdohu 7DEHO viser sammensætningen af de åbne arealer: 7DEHODe åbne arealers fordeling på arealtyper. $QYHQGHOVHVNRGH $UHDOW\SHU $UHDOLKD SnNRUW *U VNO GWHDUHDOHU ORE * Overdrev 22,2 SLE Slette 273,9 9nGRPUnGHU SØ * Sø 5,3 MOS * Mose 13,6 ENG * Eng 0,9 9HMHRJVSRU VEJ Vej 20,4 BÆL Bæltekøretøjsspor 18,10 0LOLW UHDQO J KLG Kaserne/Lejr /Garage 27,9 SKB Skydebane 1,7 BAN Bane (miniaturebane) 0,2.UDW KRT Krat 6,3 $QGHQDQYHQGHOVH AAN Anden anvendelse 1,0 VAG Vildtager 3,1 UKU Skovafdrifter 3,2 7RWDO * Disse anvendelser er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3 hvilket indebærer, at deres tilstand ikke må ændres. Nedenfor er beskrevet de enkelte arealtyper, med forkortelseskoder, som de er angivet på grundkortet (bilag 1). Der er desuden redegjort for definition og afgrænsning af de enkelte arealtyper. Arealtyperne mose, eng, overdrev, sø og vandløb er alle beskyttede naturtyper i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Definitionen følger Skov- og Naturstyrelsens Vejledning til registrering af beskyttede naturtyper fra 1993, som desuden er fulgt i feltregistreringen. ceqhw UUHJU VDUHDOHU 2YHUGUHY25(udgør 22,2 ha, svarende til 3,9 % af den samlede øvelsesplads. Overdrev er karakteriseret som åbne, tørre græsarealer med en naturlig urteflora, som ikke har været gødsket, sprøjtet eller jordbehandlet igennem en længere årrække. Hvis dette alligevel sker eller er sket, bærer vegetationen præg deraf ved at være mindre varieret, men den vil gradvist atter vende tilbage til sin oprindelige tilstand hvis indgrebet ophører. En række bestemte plantearter er indikatorer for naturtypen overdrev. Dette beskrives nærmere i det afsnit 4.7 om floraen på

20 Beskrivelse af Antvorskov Øvelsesplads de forskellige naturtyper. Overdrevsarealerne på Antvorskov Øvelsesplads udgør det højtliggende, nordvestlige hjørne omkring Studenterdammen og Soldatens Lod. Arealet er tidligere dyrkede marker, som nu har ligget brak siden forsvarets overtagelse. Da det er det højestliggende areal på terrænet er det samtidig også her at udvaskningen, og dermed udpiningen af jorden, er sket hurtigst. 6OHWWH6/(udgør 273,9 ha, svarende til 48,4 % af det samlede areal. Det er dermed langt den mest udbredte naturtype på terrænet. Slette er betegnelsen for de arealer, som henligger med vedvarende græs, og som endnu ikke har udviklet sig til overdrev. Opgivne marker med kulturpræg er klassificeret som slette, ligesom kultiverede græsarealer i forbindelse med øvelsesanlæg, hvor græsset f.eks. slås og gødes er det. SLE-arealer kan altså være udnyttet landbrugsmæssigt i form af hø- eller græsslet. Vegetationen bærer dog i så fald præg af driften, således at den botanisk set er mindre interessant. Den består typisk af nogle få arter, som favoriseres af gødskning eller andre påvirkninger. Øvelsespladsen blev overtaget af forsvaret i henholdsvis 1938 (den nordvestlige del), 1964 (Charlottedals jorder) og i 1976 (sydøstlige del). De "ældste" slettearealer har altså i 2001 ligget brak i 63 år uden gødskning, de "yngste" i 25 år. Den ældste del har udviklet sig til et overdrev (se ovenfor), mens dette endnu ikke gælder for de øvrige arealer. 9nGRPUnGHU Vådområder på terrænet har stor betydning som levesteder (habitater) for en række plante- og dyrearter. Der er derfor ved registreringen lagt vægt på, at vådområderne skal kunne udskilles. Vådområderne på terrænet udgør i alt 19,8 ha, hovedsageligt mose, men også sø, eng og vandløb. 6 HU6 udgør i alt 5,3 ha, svarende til 0,9 % af det samlede areal. Sø omfatter alle permanente, ferske søer og vandhuller med åbent vandspejl. Vandstanden svinger noget efter årstiden, og nogle vandhuller kan tørre ud i løbet af sommeren. Ved korttegningen er det den højeste vandstand som er registreret, enten ved markgennemgangen eller på de anvendte luftfotos, der er blevet anvendt som grænse. Der findes ikke mindre end 70 søer og vandhuller på terrænet. Blandt de største er søen i Soldatens Lod, Studenterdam, Kattedam, søkomplekset neden for Korsbjerg (herunder Svømmesø) samt søen i Idagård Skov. De resterende kan nærmest betegnes som større eller mindre vandhuller. 9DQGO E9/% er ikke opgjort i hektar, men omfatter Lindeså-strækningen.

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Næstved Øvelsesplads Evaluering af drifts- og plejeplan 1996-2010 KoLOFON Titel Evaluering af Drifts- og plejeplan 1996-2010 for Næstved

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads. Drifts- og Plejeplan 2008-2022

Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads. Drifts- og Plejeplan 2008-2022 Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads Drifts- og Plejeplan 2008-2022 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 2008 Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

OVERVÅGNING OG EVALUERING

OVERVÅGNING OG EVALUERING OVERVÅGNING OG EVALUERING Skovdrift året rundt i Silkeborg Kommune er en kort oversigt og status over arbejdet i de kommunale skove. Sammen med folderen Information til skovgæster udgør materialet et offentligt

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Efterfølgende tilladelse til fjernelse af beskyttet mose mod etablering af erstatningsareal på Pebringsvej 21, 8700 Horsens

Efterfølgende tilladelse til fjernelse af beskyttet mose mod etablering af erstatningsareal på Pebringsvej 21, 8700 Horsens Ejendomsselskabet Annasminde Aps Annasmindevej 26 8700 Horsens Plan og Natur Tjørnevej 6-10 7171 Uldum T: 7975 5000 F: www.hedensted.dk D: 7975 5692 M: peder.nygaard@hedensted.dk Sagsnr. 1793327 Doknr.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Salgsprospekt. Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn

Salgsprospekt. Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn Salgsprospekt For Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn Areal: 48,6 ha. Kontantpris: 5.900.000 kr. Præsentation Introduktion Vejlegård Skov er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Næstved Øvelsesplads Drifts- og plejeplan 2012-2026

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Næstved Øvelsesplads Drifts- og plejeplan 2012-2026 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Næstved Øvelsesplads Drifts- og plejeplan 2012-2026 2 Næstved Øvelsesplads Drifts- og plejeplan 2012-2026 3 KoLOFON Titel: Næstved Øvelsesplads, Drifts- og

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Problemformulering:... 2 Løsningsforslag overordnet:... 3 Områdedefinitioner

Læs mere

Forsvarets fremtidige behov og ønsker

Forsvarets fremtidige behov og ønsker Forsvarets fremtidige behov og ønsker )5(07,',*(%(+292* 16.(5 )RUVYDUHWVIUHPWLGLJHEHKRYRJ QVNHU I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende drifts- og plejeplan har Prinsens Livregiment beskrevet de

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Ejer: Søren Nørmølle Adresse: Toftholmvej 58 Postnummer og by: 9690 Fjerritslev Fjerritslev Info Inden mødet med søren, blev

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted, beliggende Roskildevej 454, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted, beliggende Roskildevej 454, 4100 Ringsted. Kaj Schnack Roskildevej 454 4100 Ringsted Sendt pr. mail til: kaischnack@gmail.com Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted,

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011.

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Grønt Dialogforums medlemmer E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 7. april 2011 Referat fra møde i

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere