I medfør af 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 112, stk. 1:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I medfør af 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 112, stk. 1:"

Transkript

1 BEK nr af 16/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS Senere ændringer til forskriften Ingen Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union 1) I medfør af 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 112, stk. 1: 1. Referencedokumenter 1.1. Kommissionens forordning 995 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2012/757/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union. 2. BJ en gennemfører: 2.1. Kommissionens afgørelse af 14. november 2012, (2012/757/EU) om den tekniske specifikation for interoperabilitet for delsystemet Drift og trafikstyring i Den Europæiske Union og om ændring af beslutning 2007/756/EF med senere ændringer, jf. punkt Kommissionens afgørelse med tilhørende tekniske specifikationer for interoperabilitet er vedlagt som bilag 1 til BJ en. 3. Anvendelsesområde 3.1. TSI en finder anvendelse på delsystemet drift og trafikstyring Det geografiske anvendelsesområde er hele jernbanesystemets banenet, jf. dog punkterne TSI en finder ikke anvendelse for bybaner (S-banen, metro og letbaner) TSI en finder ikke anvendelse for veteranbaneinfrastruktur eller for køretøjer, når kørslen udelukkende foregår på veteranbanens egen infrastruktur. 4. Ikrafttræden 4.1. BJ en træder i kraft den 20. juli BJ nr om bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union ophæves. Trafik- og Byggesstyrelsen, den 16. juli 2015 KELD LUDVIGSEN / Leif Funch 1

2 1) BJ en gennemfører Kommissionens afgørelse af 14. november 2012, (2012/757/EU) om den tekniske specifikation for interoperabilitet for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union og om ændring af beslutning 2007/756/EF, EU-tidende 2012 nr. L 345 s. 1 ff.. I BJ en er der medtaget visse bestemmelser samt tillæg fra Kommissionens forordning nr. 995 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2012/757/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union, EU-tidende 2015, nr. L 165, s. 1 ff.. Ifølge artikel 288 EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i BJ en er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 2

3 KOMMISSIONENS AFGØRELSE Bilag af 14. november 2012 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union og om ændring af beslutning 2007/756/EF EUROPA-KOMMISSIONEN HAR (meddelt under nummer C(2012) 8075) (EØS-relevant tekst) (2012/757/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet 2), særlig artikel 6, stk. 1, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ifølge artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (agenturforordningen) 3) skal Det Europæiske Jernbaneagentur (»agenturet«) sikre, at de tekniske specifikationer for interoperabilitet (»TSI erne«) er tilpasset de tekniske fremskridt, markedsudviklingen og de samfundsmæssige krav, og foreslå Kommissionen de ændringer i TSI erne, som det finder nødvendige. (2) Ved afgørelse K(2010) 2576 af 29. april 2010 gav Kommissionen agenturet mandat til at videreudvikle og revidere de tekniske specifikationer for interoperabilitet med henblik på at udvide anvendelsesområdet til hele jernbanesystemet i Unionen. I henhold til mandatet blev agenturet bedt om at samle TSI erne for delsystemet Drift og trafikstyring i henholdsvis højhastighedstog og konventionelle tog i ét dokument og udvide anvendelsesområdet. Disse TSI er er vedtaget ved henholdsvis Kommissionens beslutning 2008/231/EF 4), og Kommissionens afgørelse 2011/314/EU 5). (3) Den 5. september 2011 udstedte agenturet en henstilling om at sammenlægge TSI en om drift og trafikstyring for konventionelle tog og TSI en om drift og trafikstyring for højhastighedstog, udvide det geografiske anvendelsesområde for disse TSI er samt overføre de nærmere bestemmelser om det europæiske køretøjsnummer (EVN) til Kommissionens beslutning 2007/756/EF 6). (4) Gennemførelsen af den TSI, der er fastlagt i bilag I, og sikring af overensstemmelse med de relevante punkter i TSI en bør ske efter en gennemførelsesplan, som medlemsstaterne skal ajourføre for de strækninger, de har ansvaret for. (5) I den nuværende situation reguleres jernbanetrafikken af eksisterende nationale, bilaterale, multilaterale eller internationale aftaler. Det er vigtigt, at disse aftaler ikke hæmmer den igangværende og kommende udvikling hen imod interoperabilitet. Derfor bør der fastlægges en procedure for medlemsstaternes anmeldelse af disse aftaler. (6) Jernbanekøretøjer registreres af de organer, der er udpeget på grundlag af artikel 33 i direktiv 2008/57/EF, og fører de nationale køretøjsregistre i henhold til beslutning 2007/756/EF. 3

4 (7) Bestemmelserne om formatet for det europæiske køretøjsnummer og kravet om, at nummeret skal være påmalet køretøjet, er begge nødvendige for, at køretøjet kan identificeres, og bør derfor fortsat indgå i TSI en om drift og trafikstyring. (8) For at gøre det lettere at forstå det nationale køretøjsregister og køretøjsregistreringsprocesserne bør bestemmelserne om de tekniske koder, der er en del af det europæiske køretøjsnummer, overføres til beslutning 2007/756/EF. Beslutning 2007/756/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. (9) Kommissionen underretter medlemsstaterne om ændringer i de lister over tekniske koder, som agenturet offentliggør, gennem det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2008/57/EF. (10) I direktiv 2008/57/EF defineres delsystemet Drift og trafikstyring som funktionelt. Derfor vurderes overensstemmelsen med TSI en om drift og trafikstyring ikke, når der gives tilladelse til ibrugtagning af et køretøj, men i forbindelse med vurdering af jernbanevirksomhedernes og infrastrukturforvalternes sikkerhedsledelsessystemer. (11) Af hensyn til klarheden og enkeltheden bør de overgangsbestemmelser, der er fastlagt i artikel 3, 5 og 7 i afgørelse 2011/314/EU, ikke ændres. (12) Beslutning 2008/231/EF og afgørelse 2011/314/EU bør ophæves. (13) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 29, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 1. Kommissionen vedtager herved den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Unionen som anført i bilag I. 2. TSI en i bilag I til denne afgørelse anvendes på delsystemet Drift og trafikstyring som anført i bilag II, punkt 2.5, til direktiv 2008/57/EF. Artikel 2 Medlemsstaterne anmelder følgende typer aftaler til Kommissionen senest den 30. juni 2014, forudsat at de ikke allerede er fremsendt i henhold til Kommissionens beslutning 2006/920/EF 7), Kommissionens beslutning 2008/231/EF eller Kommissionens afgørelse 2011/314/EU: a) nationale aftaler mellem medlemsstaterne og jernbanevirksomheder eller infrastrukturforvaltere, som enten er indgået for en begrænset periode eller på ubestemt tid, og som er nødvendige, fordi den omhandlede transporttjeneste har en meget specifik eller lokal karakter b) bilaterale eller multilaterale aftaler mellem en eller flere jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere eller sikkerhedsmyndigheder, som fører til en høj grad af lokal eller regional interoperabilitet c) internationale aftaler mellem en eller flere medlemsstater og mindst et tredjeland eller mellem en eller flere jernbanevirksomheder eller infrastrukturforvaltere fra medlemsstater og mindst en jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter fra et tredjeland, som fører til en høj grad af lokal eller regional interoperabilitet. Artikel 3 I overensstemmelse med kapitel 7 i bilag I til denne afgørelse ajourfører medlemsstaterne den nationale gennemførelsesplan for TSI en, som er udarbejdet i henhold til artikel 4 i beslutning 2006/920/EF, artikel 4 i beslutning 2008/231/EF og artikel 5 i afgørelse 2011/314/EU. 4

5 De enkelte medlemsstater sender senest den 31. december 2014 den ajourførte gennemførelsesplan til de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Artikel 4 Beslutning 2008/231/EF og afgørelse 2011/314/EU ophæves med virkning fra den 1. januar Beslutning 2007/756/EF ændres således: a) Følgende artikel indsættes efter artikel 1: Artikel 5»Artikel 1a Tillæg 6 til bilaget til denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2014.«b) Bilaget ændres i overensstemmelse med bilag II til denne afgørelse. Artikel 6 1. Agenturet offentliggør på sit websted lister over de tekniske koder, der er nævnt i del 9, 10, 11, 12 og 13 i tillæg 6 til beslutning 2007/756/EF. 2. Agenturet fører listerne over de i artikel 1 nævnte koder ajour og underretter Kommissionen om eventuelle ændringer i disse koder. Kommissionen underretter medlemsstaterne om udviklingen i disse lister gennem det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2008/57/EF. Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november Artikel 7 Artikel 8 På Kommissionens vegne Siim KALLAS Næstformand 5

6 2) EUT L 191 af , s. 1. 3) EUT L 164 af , s. 1. 4) EUT L 84 af , s. 1. 5) EUT L 144 af , s. 1. 6) EUT L 305 af , s ) EUT L 359 af , s. 1. 6

7 Bilag I DEN TEKNISKE SPECIFIKATION FOR INTEROPERABILITET GÆLDENDE FOR DELSY- STEMET DRIFT OG TRAFIKSTYRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1.1. Teknisk anvendelsesområde 1.2. Geografisk anvendelsesområde 1.3. Indholdet af denne TSI 2. BESKRIVELSE AF DELSYSTEM/ANVENDELSESOMRÅDE 2.1. Delsystem 2.2. Anvendelsesområde Personale og tog Principper Anvendelse på eksisterende køretøjer og infrastruktur 3. VÆSENTLIGE KRAV 3.1. Overholdelse af væsentlige krav 3.2. Væsentlige krav oversigt 4. DELSYSTEMETS EGENSKABER 4.1. Indledning 4.2. Funktionelle og tekniske specifikationer for delsystemet Specifikationer for personale Generelle krav Dokumentation til lokomotivførerne Lokomotivførerens regelsæt Beskrivelse af banestrækningen og relevante anlæg langs de berørte strækninger Udarbejdelse af strækningsoversigten Ændring af oplysningerne i strækningsoversigten Tidstro informering af lokomotivføreren Køreplaner Rullende materiel Dokumentation til andet personale i jernbanevirksomheden end lokomotivførerne Dokumentation til infrastrukturforvalterens trafikstyringspersonale Sikkerhedsrelateret kommunikation mellem togets personale, jernbanevirksomhedens øvrige personale og trafikstyringspersonalet Specifikationer for tog Kendings- og slutsignal Generelt krav Kendingssignal Slutsignal Passenger trains Freight trains in international traffic Freight trains not crossing a border between Member States Togets lydsignal Generelt krav 7

8 Betjening Identificering af køretøjer Passagerernes og lastens sikkerhed Lastens sikkerhed Passagerernes sikkerhed Oprangering Bremsning af tog Minimumskrav til bremsesystemet Bremseevne Kontrol af togets driftstilstand Generelle krav Datakrav Krav til observering af signaler og mærker langs strækningen Dødmandsanlæg Specifikationer for togdrift Køreplanlægning Identificering af tog Tognummerets format Togafgang Kontroller og test inden afgang Information til infrastrukturforvalteren om togets driftsstatus Trafikstyring Generelle krav Rapportering af togets position Datakrav i forbindelse med rapportering af togets position Forventet overleveringstidspunkt Farligt gods Driftskvalitet Dataregistrering Registrering af overvågningsdata uden for toget Registrering af overvågningsdata i toget Uregelmæssig drift Underretning af andre brugere Underretning af lokomotivførerne Beredskabsplaner Håndtering af nødsituationer Hjælp til togets personale i tilfælde af en hændelse eller alvorlig fejl ved det rullende materiel 4.3. Funktionelle og tekniske specifikationer for grænsefladerne Grænseflader til TSI erne for infrastruktur Grænseflader til TSI erne for togkontrol og signaler Grænseflader til TSI en for rullende materiel Grænseflader til TSI en for lokomotiver og passagervogne Grænseflader til TSI en for godsvogne Grænseflader til TSI en for rullende materiel, højhastighedstog Grænseflader til TSI en for energi 4.4. Driftsregler 4.5. Vedligeholdelsesregler 8

9 4.6. Faglige kvalifikationer Faglig kompetence Faglig viden Evnen til at anvende denne viden i praksis Sprogkompetence Principper Sprogbeherskelse Indledende og løbende evaluering af personalet Væsentlige elementer Vurdering af uddannelsesbehov Iværksættelse af vurderingen af uddannelsesbehovet Ajourføring af vurderingen af uddannelsesbehovet Særlige elementer vedrørende togets personale og hjælpepersonale Infrastrukturkendskab Kendskab til det rullende materiel Hjælpepersonale 4.7. Sundheds- og sikkerhedsbetingelser Indledning Udgår Udgår Helbredsundersøgelser og psykologiske vurderinger Før ansættelsen Helbredsundersøgelsernes minimumsindhold Psykologisk vurdering Efter ansættelsen Hyppigheden af de periodiske helbredsundersøgelser Minimumskrav til indholdet af de periodiske helbredsundersøgelser Supplerende helbredsundersøgelser og/eller psykologiske vurderinger Helbredskrav Generelle krav Krav til synsevnen Krav til hørelsen 4.8. Infrastrukturregister og køretøjsregister Infrastruktur Rullende materiel 5. INTEROPERABILITETSKOMPONENTER 5.1. Definition 5.2. Liste over komponenter 6. VURDERING AF KOMPONENTERNES OVERENSSTEMMELSE OG/ELLER ANVEN- DELSESEGNETHED OG VERIFIKATION AF DELSYSTEMET 6.1. Interoperabilitetskomponenter 6.2. Delsystemet drift og trafikstyring Principper 7. GENNEMFØRELSE 7.1. Principper 7.2. Retningslinjer for gennemførelsen 7.3. Særtilfælde 9

10 Indledning Liste over særtilfælde Midlertidigt særtilfælde (T1) for Estland, Letland og Litauen Midlertidigt særtilfælde (T2) for Irland og Det Forenede Kongerige Tillæg A: ERTMS/ETCS driftsregler Tillæg B: Andre regler, der muliggør en sammenhængende drift Tillæg C: Sikkerhedsrelateret kommunikationsmetodologi Tillæg D: Information, som jernbanevirksomheden skal have adgang til i forbindelse med de strækninger, den ønsker at operere på Tillæg E: Tillæg F Tillæg G Tillæg H Tillæg I Tillæg J: Tillæg K Tillæg L: Tillæg M Tillæg N Tillæg O Tillæg P: Tillæg Q Tillæg R Tillæg S Tillæg T: Tillæg U: Tillæg V Tillæg W: Sprog og kommunikationsniveau Minimumskrav til faglige kvalifikationer i forbindelse med udførelse af opgaver i tilknytning til»ledsagelse af tog«minimumskrav til faglige kvalifikationer i forbindelse med klargøring af tog Det europæiske køretøjsnummer og den tilknyttede litrering på vognkassen Bremseevne Liste over åbne punkter Ordliste 1. INDLEDNING 1.1. Teknisk anvendelsesområde Denne tekniske specifikation for interoperabilitet (herefter benævnt»tsi«) vedrører delsystemet Drift og trafikstyring, der er anført på listen i punkt 1 i bilag II til direktiv 2008/57/EF. Mere infor-mation om dette delsystem findes i kapitel 2 i det nævnte bilag. Hvor det er nødvendigt, skelner TSI en mellem krav til konventionelle tog og krav til højhastigheds-tog som defineret i kapitel 2.1 i bilag I til direktiv 2008/57/EF Geografisk anvendelsesområde Det geografiske anvendelsesområde for denne TSI er det europæiske jernbanesystem i overens-stemmelse med artikel 1 i direktiv 2008/57/EF bortset fra systemer og net, der er anført i artikel 1, stk. 3, i samme direktiv Indholdet af denne TSI I henhold til artikel 5, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF fastlægger denne TSI følgende forhold: a) den angiver anvendelsesområdet for delsystemet Drift og trafikstyring kapitel 2 10

11 b) den præciserer de væsentlige krav for det berørte delsystem og dets grænseflader til de andre del-systemer kapitel 3 c) den fastlægger de funktionelle og tekniske specifikationer, som det pågældende delsystem og dets grænseflader til de andre delsystemer skal opfylde. Disse specifikationer kan, om nødvendigt, variere alt efter delsystemets anvendelse, f.eks. efter kategori af strækning, knudepunkt og/eller rullende materiel, jf. bilag I til direktiv 2008/57/EF kapitel 4 d) den fastlægger, for hvilke interoperabilitetskomponenter og for hvilke grænseflader der udarbej-des europæiske specifikationer, herunder europæiske standarder, som er nødvendige for at tilve-jebringe interoperabilitet i det europæiske jernbanesystem kapitel 5 e) den angiver i hvert enkelt tilfælde, hvilke procedurer der skal anvendes ved vurderingen af over-ensstemmelsen eller anvendelsesegnetheden af interoperabilitetskomponenterne kapitel 6 f) den angiver strategien for anvendelsen af TSI en. Navnlig præciseres faserne og de elementer, der kan gøres brug af, i den gradvise overgang fra den bestående til den endelige situation, hvor over-holdelse af TSI en er generaliseret kapitel 7 g) den angiver med hensyn til det berørte personale, hvilke krav til faglige kvalifikationer samt sundhed og sikkerhed under arbejdet der gælder for driften og vedligeholdelsen af det pågælden-de delsystem og for anvendelsen af TSI en kapitel 4. I henhold til artikel 5, stk. 5, i direktiv 2008/57/EF kan der endvidere fastsættes særtilfælde for hver TSI. Disse særtilfælde er angivet i kapitel 7. Drifts- og vedligeholdelsesreglerne vedrørende det anvendelsesområde, der er beskrevet i punkt 1.1 og 1.2 i dette bilag, er desuden anført i kapitel 4 i denne TSI. 2. BESKRIVELSE AF DELSYSTEM/ANVENDELSESOMRÅDE 2.1. Delsystem Delsystemet drift og trafikstyring er beskrevet i punkt 2.5 i bilag II til direktiv 2008/57/EF som følger:»de procedurer med tilhørende udstyr, som giver mulighed for at sikre en sammenhængende drift af de forskellige strukturelt definerede delsystemer, både under normale og uregelmæssige drifts-forhold, herunder navnlig oprangering af tog og kørsel med tog samt planlægning og styring af trafikken. De faglige kvalifikationer, som der kan stilles krav om som en forudsætning for varetagelse af grænseoverskridende trafikopgaver.«2.2. Anvendelsesområde Denne TSI finder anvendelse på delsystemet Drift og trafikstyring, der varetages af infrastruktur-forvaltere og jernbanevirksomheder, og omhandler togdrift i det europæiske jernbanesystem som defineret i punkt Personale og tog Punkt 4.6 og 4.7 gælder for personale, som udfører sikkerhedskritiske opgaver i tog, og som passerer en eller flere landegrænser og er på arbejde længere end til den eller de lokaliteter, der er angivet som»grænselokaliteter«i infrastrukturforvalterens netredegørelse og omfattet af dennes sikker-hedsgodkendelse. Punkt gælder også for lokomotivførere i henhold til punkt 8 i bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF 8). En medarbejder, hvis opgaver kun indebærer arbejde frem til og med en»grænselokalitet«som omhandlet i dette punkts første afsnit, anses ikke for at passere en grænse. Personale, der udfører sikkerhedskritiske opgaver i forbindelse med togafgang og trafikstyring, er underlagt kravene om gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer samt de sundheds- og sikker-hedsbetingelser, der gælder i forholdet mellem medlemsstaterne. 11

12 Personale, som udfører sikkerhedskritiske opgaver i forbindelse med den sidste klargøring af tog før planmæssig grænsepassage, og som er på arbejde længere end til en eller flere»grænselokaliteter«, jf. dette punkts første afsnit, er omfattet af punkt 4.6 og af kravet om gensidig anerkendelse af sundheds- og sikkerhedsbetingelser mellem medlemsstaterne. Toget betragtes ikke som grænse-overskridende, hvis ingen af de køretøjer, der krydser landegrænsen, kører længere end til de»grænselokaliteter«, der er omhandlet i dette punkts første afsnit. Dette er illustreret i tabel 1 og 2: Tabel 1 Personale i tog, der krydser landegrænserne og fortsætter længere end til grænselokaliteten Opgave Faglige kvalifikationer Helbredskrav Personale i tog Trafikstyring Gensidig anerkendelse Gensidig anerkendelse Klargøring af tog 4.6 Gensidig anerkendelse Afsendelse af tog Gensidig anerkendelse Gensidig anerkendelse Tabel 2 Personale i tog, der ikke krydser landegrænserne eller ikke kører længere end til grænselokaliteten Opgave Faglige kvalifikationer Helbredskrav Personale i tog Gensidig anerkendelse Gensidig anerkendelse Trafikstyring Gensidig anerkendelse Gensidig anerkendelse Klargøring af tog Gensidig anerkendelse Gensidig anerkendelse Afsendelse af tog Gensidig anerkendelse Gensidig anerkendelse Principper Denne TSI omfatter de komponenter (jf. kapitel 4) i delsystemet Drift og trafikstyring, hvor der principielt findes driftsmæssige grænseflader mellem jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, og hvor der især er mulighed for at fremme interoperabiliteten. Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere skal fastsætte passende procedurer, der sikrer, at alle krav i regler og procedurer samt dokumentation opfyldes. Fastsættelsen af disse procedurer er en relevant del af jernbanevirksomheders og infrastrukturforvalteres sikkerhedsledelsessystem i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF 9). Sikkerhedsledelsessystemet vurderes af den relevante nationale sikkerhedsmyndighed, før der udstedes et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse Anvendelse på eksisterende køretøjer og infrastruktur De fleste af kravene i denne TSI vedrører processer og procedurer, men nogle af dem vedrører også fysiske komponenter, tog og køretøjer, der er vigtige for driften. Kriterierne for udformningen af disse komponenter er bl.a. beskrevet i de strukturelle TSI er for delsystemer såsom rullende materiel. I denne TSI fokuseres der på deres driftsmæssige funktion. 3. VÆSENTLIGE KRAV 3.1. Overholdelse af væsentlige krav I henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF skal det europæiske jernbanesystem og dets delsystemer og interoperabilitetskomponenter opfylde de væsentlige krav, der er anført i direktivets bilag III. 12

13 3.2. Væsentlige krav oversigt De væsentlige krav omfatter: sikkerhed pålidelighed og tilgængelighed sundhed miljøbeskyttelse teknisk kompatibilitet. I henhold til direktiv 2008/57/EF består de væsentlige krav både af generelle krav, der gælder for hele det europæiske jernbanesystem, og særlige krav, der gælder for de enkelte delsystemer og deres komponenter. I tabel 3 sammenfattes forbindelsen mellem de væsentlige krav i bilag III til direktiv 2008/57/EF og denne TSI. Tabel 3 Punkt Overskrift Sikkerhed Driftssikkerhed og tilgængelighed Sundhed Miljøbeskyttelse Teknisk kompatibilitet Væsentlige krav, der gælder specielt for drift og trafikstyring Dokumentation til lokomotivførerne X X X Regelsæt X X X Strækningsoversigt X X Udarbejdelse af X.1 strækningsoversigt Ændring af oplysningerne X X.2 i stræknings- oversigten Tidstro informering af X X X.3 lokomotivføreren Køreplaner X X X Rullende materiel X X X Dokumentation til andet personale i jernbanevirksomheden end lokomotivførerne X X X Dokumentation til in- X X X frastrukturforvalte- rens trafikstyringspersonale Sikkerhedsrelateret kommunikation mellem togets personale, jernbanevirksomhedens øvrige personale og trafikstyringspersonalet X X X X Kendings- og slutsignal X X X Generelt krav X X X 13

14 Kendingssignal X X X Slutsignal X X X Togets lydsignal X X X X Generelt krav X X X Betjening X X Identificering af køretøjer X X X Passagerernes og lastens X sikkerhed Oprangering X Bremsning af tog X X X Minimumskrav til X X X bremsesystemet Bremseevne X X X Kontrol af togets driftstilstand X X X Generelle krav X X Datakrav X X Krav til observering X X af signaler og mærker langs strækningen Dødmandsanlæg X Køreplanlægning X X X Identificering af tog X X X Togafgang X X Kontroller og test inden afgang X X X X Information til infrastrukturforvalteren om togets driftsstatus X X X X Trafikstyring X X X Generelle krav X X X Rapportering af togets X X X position Datakrav i forbindelse X X.1 med rapportering af togets position Forventet overleveringstidspunkt X X Farligt gods X X Driftskvalitet X X Dataregistrering X X Registrering af overvågningsdata X X uden for toget Registrering af overvågningsdata i toget X X Uregelmæssig drift X X X Underretning af andre X X brugere Underretning af lokomotivførerne X Beredskab X X X Håndtering af nødsituationer X X X 14

15 Hjælp til togets personale i tilfælde af en hændelse eller alvorlig fejl ved det rullende materiel 4.4 Driftsregler X X 4.6 Faglige kvalifikationer 4.7 Sundheds- og sikkerhedsbetingelser X X X X X 4. DELSYSTEMETS EGENSKABER 4.1. Indledning Under hensyntagen til alle de relevante væsentlige krav omfatter delsystemet Drift og trafikstyring som beskrevet i punkt 2.2 kun de elementer, der er anført i dette kapitel. Infrastrukturforvalteren har i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF 10) det overordnede ansvar for at formulere alle de relevante krav, der skal være opfyldt for at opnå tilladelse til togkørsel på dennes net, og skal i den forbindelse tage hensyn til de geografiske karakteristika, der knytter sig til bestemte banestrækninger, og til de funktionelle og tekniske specifikationer, der er fastsat i dette kapitel Funktionelle og tekniske specifikationer for delsystemet De funktionelle og tekniske specifikationer for delsystemet Drift og trafikstyring omfatter: specifikationer for personale specifikationer for tog specifikationer for togdrift Specifikationer for personale Generelle krav Dette punkt omhandler personale, som bidrager til delsystemets anvendelse ved at udføre sikker-hedskritiske opgaver, hvor der er en direkte grænseflade mellem en jernbanevirksomhed og en in-frastrukturforvalter. 1) Ansatte i jernbanevirksomheder, som: a) er beskæftiget med at køre togene (herefter i denne TSI benævnt»lokomotivføreren«) og indgår i»togets personale«b) varetager serviceopgaver (ud over kørsel) og indgår i»togets personale«c) er beskæftiget med klargøring af tog. 2) Ansatte i infrastrukturforvalterens trafikstyring Specifikationerne omfatter følgende områder: Dokumentation Kommunikation. Endvidere fastsættes i denne TSI for personalet i henhold til punkt krav til: Kvalifikationer (se punkt 4.6 og tillæg L) Sundheds- og sikkerhedsbetingelser (se punkt 4.7). 15

16 Dokumentation til lokomotivførerne Den jernbanevirksomhed, der står for togdriften, skal forsyne lokomotivføreren med alle de oplysninger og den dokumentation, der er nødvendige for, at han kan udføre sit arbejde. Der skal oplyses om alle nødvendige aspekter med henblik på drift under normale og uregelmæssige driftsforhold og i nødsituationer for de strækninger, der arbejdes på, og det rullende materiel, der anvendes på disse strækninger Lokomotivførerens regelsæt Alle nødvendige procedurer for lokomotivføreren skal være inkluderet i»lokomotivførerens regel-sæt«, der består af et dokument eller computermedie. Lokomotivførerens regelsæt skal indeholde kravene til samtlige strækninger og til det rullende ma-teriel, der bliver brugt på disse strækninger, i de situationer med normal og uregelmæssig drift og i de nødsituationer, som lokomotivføreren kan komme ud for. Lokomotivførerens regelsæt skal rettes mod to forskellige aspekter: det skal beskrive de fælles regler og procedurer (under hensyntagen til indholdet af tillæg A, B og C) det skal beskrive de særlige regler og procedurer, der anvendes af den enkelte infrastrukturforval-ter. Regelsættet skal som et minimum omfatte procedurer for følgende forhold: Personalets sikkerhed Signalering og togkontrol Drift af toget, herunder drift under uregelmæssige driftsforhold Trækkraftenheder og rullende materiel Hændelser og ulykker. Lokomotivførerens regelsæt udarbejdes af jernbanevirksomheden. Jernbanevirksomheden skal opstille lokomotivførerens regelsæt i samme format for hele den infrastruktur, lokomotivførerne skal arbejde på. Jernbanevirksomheden skal udarbejde lokomotivførerens regelsæt på en sådan måde, at lokomotiv-føreren sættes i stand til at anvende alle driftsbestemmelser. Det skal indeholde to bilag: Tillæg 1: Håndbog i kommunikation Tillæg 2: Blanketsamling. Standardmeddelelser og -blanketter skal udarbejdes på infrastrukturforvalterens/-ernes»drifts-sprog«. Lokomotivførerens regelsæt skal udarbejdes og opdateres i følgende trin: infrastrukturforvalteren (eller den organisation, der har til opgave at udarbejde driftsreglerne) skal forsyne jernbanevirksomheden med den fornødne information på infrastrukturforvalterens drifts-sprog jernbanevirksomheden skal udarbejde og ajourføre dokumentet hvis det sprog, som jernbanevirksomheden har valgt til lokomotivførerens regelsæt, ikke er det, der blev benyttet ved fremsendelsen af den fornødne information, skal jernbanevirksomheden sørge for en eventuel oversættelse og/eller medtage forklarende tekst på et andet sprog. Infrastrukturforvalteren skal sikre, at indholdet af den dokumentation, der leveres til jernbanevirk-somheden/-erne, er komplet og korrekt. Jernbanevirksomheden skal sikre, at indholdet af lokomotivførerens regelsæt er komplet og korrekt Beskrivelse af banestrækningen og relevante anlæg langs de berørte strækninger 16

17 Lokomotivførerne skal forsynes med en beskrivelse af banestrækningerne og de anlæg, som findes langs de strækninger, der køres på, og som er relevante for kørselsfunktionen. Disse oplysninger skal angives i et samlet dokument ved navn»strækningsoversigten«(som enten kan være et traditionelt dokument eller computerbaseret). Strækningsoversigten skal som et minimum indeholde følgende oplysninger: generel beskrivelse af driften strækningens stigninger og fald detaljeret diagram over banestrækningen Udarbejdelse af strækningsoversigten Strækningsoversigten skal udarbejdes på samme måde for alle de infrastrukturer, som tog fra den samme jernbanevirksomhed kører på. Jernbanevirksomheden har ansvaret for en komplet og korrekt samling af strækningsoversigten (den skal f.eks. sørge for en eventuel nødvendig oversættelse og/eller medtagelse af forklarende tekst) på grundlag af oplysningerne fra infrastrukturforvalteren/-erne. Bogen skal omfatte følgende information (listen er ikke udtømmende): a) generelle driftsforhold: signalsystem og tilhørende trafikafvikling (dobbeltspor, vekselspor, venstre- eller højrekørsel osv.) kørestrømssystem radioudstyr til kommunikation mellem tog og ikke-kørende personale b) oplysning om ændringer i stigningsforhold med værdier for stigningsforhold og angivelser af om-råder med stigninger c) detaljeret diagram over banestrækningen: navn og beliggenhed for stationer og andre vigtige anlæg på strækningen tunnellers beliggenhed, navn og længde med særlige oplysninger om eksempelvis nødfortove og sikre nødudgange samt angivelse af sikre steder, hvor evakuering af passagerer kan finde sted vigtige lokaliteter såsom neutralsektioner hastighedsgrænser for de enkelte spor og eventuelle andre hastighedsgrænser for visse togtyper den ansvarlige infrastrukturforvalter midler til kommunikation med trafikstyringen/kontrolcentret under normale og uregelmæssige driftsforhold. Infrastrukturforvalteren skal sikre, at indholdet af den dokumentation, der leveres til jernbanevirk-somheden/-erne, er komplet og korrekt. Jernbanevirksomheden skal sikre, at indholdet af strækningsoversigten er komplet og korrekt Ændring af oplysningerne i strækningsoversigten Infrastrukturforvalteren skal underrette jernbanevirksomheden om enhver permanent eller midlerti-dig ændring af oplysninger, der er givet i overensstemmelse med punkt Disse ændringer skal jernbanevirksomheden samle i et særskilt dokument eller på et computermedie i samme format for alle de infrastrukturer, som tog fra den pågældende jernbanevirksomhed kører på. Infrastrukturforvalteren skal sikre, at indholdet af den dokumentation, der leveres til jernbanevirk-somheden/-erne, er komplet og korrekt. Jernbanevirksomheden skal sikre, at indholdet af det dokument, der samler ændringerne af oplys-ningerne i strækningsoversigten, er komplet og korrekt Tidstro informering af lokomotivføreren 17

18 Infrastrukturforvalteren skal underrette lokomotivførerne om enhver ændring af banestrækningen eller de relevante anlæg langs banestrækningerne, der ikke er meddelt som ændringer af oplysnin-gerne til strækningsoversigten i henhold til punkt Køreplaner Oplysninger om de planlagte togtider gør det muligt at sikre, at togene kører præcist, og at der ydes en tilfredsstillende service. Jernbanevirksomheden skal forsyne lokomotivførerne med den information, der er nødvendig for normal drift af toget. Den skal som et minimum oplyse om: tognummer togets køredage (hvis relevant) standsningssteder og de aktiviteter, der skal udføres der andre koordineringspunkter tidspunkter for ankomst/afgang/passage for hvert af disse steder. Denne information om togdriften baseres på de oplysninger, der gives af infrastrukturforvalteren, og kan enten udleveres elektronisk eller på papir. Informationen til lokomotivføreren skal udarbejdes på samme måde for alle de strækninger, jernba-nevirksomheden betjener Rullende materiel Jernbanevirksomheden skal forsyne lokomotivføreren med alle oplysninger, der er relevante for arbejdet med det rullende materiel under uregelmæssige driftsforhold (f.eks. når der skal ydes hjælp til togene). Der skal i denne dokumentation også fokuseres på den særlige grænseflade til infra-strukturforvalterens personale i disse tilfælde Dokumentation til andet personale i jernbanevirksomheden end lokomotivførerne Jernbanevirksomheden skal forsyne alle de medarbejdere (uanset om de arbejder i togene eller ej), som udfører sikkerhedskritiske opgaver, der bringer dem i direkte kontakt med infrastrukturforval-terens personale, udstyr eller systemer, med de oplysninger om regler, procedurer, rullende materiel og banestrækninger, som den finder nødvendige for varetagelsen af disse opgaver. Oplysningerne skal kunne anvendes under både normale og uregelmæssige driftsforhold. Informationen til togets personale skal med hensyn til struktur, format, indhold, udarbejdelse og opdatering baseres på specifikationen i punkt i denne TSI Dokumentation til infrastrukturforvalterens trafikstyringspersonale Alle oplysninger, der er nødvendige for den sikkerhedsrelaterede kommunikation mellem trafikstyringspersonalet og togets personale, skal angives i: de dokumenter, der beskriver kommunikationsprincipperne (tillæg C) blanketsamlingen. Infrastrukturforvalteren skal udarbejde disse dokumenter på sit eget driftssprog Sikkerhedsrelateret kommunikation mellem togets personale, jernbanevirksomhedens øvrige personale og trafikstyringspersonalet 18

19 Den sikkerhedsrelaterede kommunikation mellem togets personale, jernbanevirksomhedens øvrige personale (jf. tillæg L) og trafikstyringspersonalet skal foregå på det driftssprog (se ordlisten), som infrastrukturforvalteren anvender på den pågældende strækning. Principperne for den sikkerhedsrelaterede kommunikation mellem togets personale og trafiksty-ringspersonalet er anført i tillæg C. Infrastrukturforvalteren har ifølge direktiv 2001/14/EF pligt til at oplyse, hvilket driftssprog dennes ansatte anvender i deres daglige arbejde. Såfremt lokal praksis kræver, at der også benyttes et andet sprog, er det infrastrukturforvalteren, der fastsætter de geografiske grænser for anvendelsen af dette sprog Specifikationer for tog Kendings- og slutsignal Generelt krav Jernbanevirksomheden skal sørge for, at togene er udstyret med anordninger, der markerer togets for- og bagende Kendingssignal Jernbanevirksomheden skal sørge for, at tog, der nærmer sig, tydeligt kan ses og genkendes ved hjælp af korrekt udformede hvide frontlys. Det forreste køretøj i toget skal på fronten udstyres med tre lys, der anbringes i en ligebenet trekant med spidsen opad som vist herunder. Lysene skal altid være tændt, når toget fremføres fra denne del af toget. 19

20 Kendingssignalet skal gøre det let at få øje på toget (bl.a. for personer, der arbejder i sporet, og personer, der krydser offentlige jernbaneoverkørsler og -gange) (identificeringslys) og sikre, at lokomotivføreren har tilstrækkeligt udsyn (belysning af sporet forude, standsignaler og mærker mv.) (forlygter) om natten og ved nedsat sigtbarhed, og de må ikke blænde lokomotivførere i modkørende tog. Standarderne for afstanden mellem lysene, højden over sporet, lysenes diameter og intensitet samt den udsendte lyskegles dimensioner og form både ved kørsel i dagslys og i mørke er fastsat i TSI en for det rullende materiel (herefter benævnt»rst TSI«) Slutsignal Jernbanevirksomheden skal sørge for, at togene er udstyret med anordninger, der markerer togets bagende. Slutsignalet må kun være synligt på bagenden af det bagerste køretøj i toget. Det skal vises som vist nedenfor Passagertog Slutsignalet på et passagertog skal bestå af to faste røde lys, som er placeret i den samme vandrette højde over pufferne Godstog i international trafik En medlemsstat skal meddele, hvilket af følgende krav der gælder på medlemsstatens jernbanenet for tog, der krydser en grænse mellem medlemsstater: Enten to faste røde lys eller to reflekterende plader med følgende form med hvide trekanter i siden og en rød trekant øverst og nederst: 20

21 Lysene eller pladerne skal være placeret i samme vandrette højde over pufferne. En medlemsstat, som kræver to reflekterende plader, skal også acceptere to stationære røde lys som slutsignal Godstog, som ikke krydser en grænse mellem to medlemsstater For godstog, som ikke krydser en grænse mellem to medlemsstater, er slutsignalet et åbent punkt (se tillæg U) Togets lydsignal Generelt krav Jernbanevirksomheden skal sørge for, at togene udstyres med lydsignal, som kan advare om, at to-get nærmer sig Betjening Lokomotivføreren skal kunne aktivere lydsignalet fra alle arbejdspositioner Identificering af køretøjer Det enkelte køretøj skal tildeles et europæisk køretøjsnummer, der klart adskiller det fra alle andre jernbanekøretøjer. Nummeret skal placeres på et iøjnefaldende sted og mindst være anført på begge langsider af køretøjet som beskrevet i tillæg P. Det europæiske køretøjsnummer består af 12 cifre; yderligere oplysninger findes i beslutning 2007/756/EF. Køretøjets driftsmæssige begrænsninger skal også fremgå Passagerernes og lastens sikkerhed 21

22 Lastens sikkerhed Jernbanevirksomheden skal sørge for, at godsvogne er læsset på en sikker og forsvarlig måde under hele transporten Passagerernes sikkerhed Jernbanevirksomheden skal sørge for, at passagertransporten foregår på en sikker måde ved afgang og under hele rejsen Oprangering Jernbanevirksomheden skal fastsætte de regler og procedurer, som dens ansatte skal overholde for at sikre, at toget opfylder kravene for den tildelte køreplanskanal. Toget skal oprangeres under hensyntagen til følgende forhold: a) køretøjerne de enkelte køretøjer i toget skal opfylde alle de krav, der gælder for de strækninger, toget skal køre på de enkelte køretøjer i toget skal være i stand til at køre med den maksimale hastighed, som det er planlagt, at toget skal køre med de enkelte køretøjer i toget skal være vedligeholdt med de foreskrevne intervaller, og disse in-tervaller må ikke overskrides (hverken med hensyn til tid eller afstand) i løbet af togets kørsel b) toget de køretøjer, toget består af, skal oprangeres ud fra de tekniske begrænsninger, der er knyttet til den pågældende banestrækning, og toget må ikke overskride den maksimale længde, der er fastsat for afsendelses- og bestemmelsesstationerne jernbanevirksomheden skal sørge for, at toget både før og under togets kørsel teknisk set anses for at være i stand til at gennemføre kørslen c) vægt og akseltryk togets vægt må ikke overskride det maksimum, der gælder for den pågældende strækning, kob-lingernes styrke, trækkraften og andre relevante togegenskaber. Det maksimale tilladte aksel-tryk skal respekteres d) togets maksimale hastighed togets maksimale kørehastighed skal fastsættes ud fra eventuelle begrænsninger på den eller de pågældende strækninger, og ud fra bremseevne, akseltryk og køretøjstyper e) det kinematiske profil det kinematiske profil for de enkelte køretøjer (inklusive lasten) i toget må ikke overstige de maksimumsværdier, der gælder for den pågældende banestrækning. Der kan være behov for eller pålægges yderligere begrænsninger af hensyn til det konkrete togs bremsesystem eller trækkraft Bremsning af tog Minimumskrav til bremsesystemet Alle køretøjer i toget skal tilsluttes det gennemgående automatiske bremsesystem, der er beskrevet i TSI en for rullende materiel (Kommissionens beslutning 2006/861/EF 11), beslutning 2008/232/EF 12) og afgørelse 2011/291/EU 13). Den automatiske bremse skal være virksom på forreste og bageste køretøj (herunder eventuelle trækkraftenheder) i toget. 22

23 Hvis toget ved et uheld deles i to, skal de to adskilte togdele automatisk bringes til standsning ved maksimal aktivering af bremsen Bremseevne Infrastrukturforvalteren skal oplyse jernbanevirksomheden om den krævede bremseevne for toget. Oplysningerne skal om nødvendigt omfatte betingelserne for anvendelse af bremsesystemer, der kan påvirke infrastrukturen, som f.eks. en magnetskinnebremse, en regenerativ bremse og en hvir-velstrømsbremse. Jernbanevirksomheden har ansvaret for, at toget har den nødvendige bremseevne, og skal udarbejde bremseforskrifter, som de ansatte skal overholde. Bremseforskrifterne skal forvaltes inden for infrastrukturforvalterens og jernbanevirksomhedens sikkerhedsledelsessystem. De øvrige krav er anført i tillæg T Kontrol af togets driftstilstand Generelle krav Jernbanevirksomheden skal fastsætte en procedure, der sikrer, at alt sikkerhedsrelateret udstyr i to-get er fuldt funktionsdygtigt, og at toget kan fremføres sikkert. Jernbanevirksomheden skal oplyse infrastrukturforvalteren om enhver ændring af togets egenskaber, som påvirker dets ydeevne, og om enhver ændring, der kan have betydning for togets evne til at benytte den tildelte køreplanskanal. Infrastrukturforvalteren og jernbanevirksomheden skal fastsætte og ajourføre betingelser og proce-durer for togdrift under uregelmæssige forhold Datakrav De data, der er nødvendige for en sikker og effektiv drift, og den procedure, der benyttes ved frem-sendelsen af disse data, skal omfatte: tognummer identiteten af den jernbanevirksomhed, der er ansvarlig for toget togets faktiske længde om toget medtager passagerer eller dyr, selv om det ikke er planlagt hertil eventuelle driftsmæssige begrænsninger og angivelse af det/de pågældende køretøjer (profil, ha-stighedsgrænser mv.) oplysninger, som infrastrukturforvalteren kræver i forbindelse med transport af farligt gods. Jernbanevirksomheden skal sørge for, at disse data stilles til rådighed for infrastrukturforvalteren/-erne, inden toget afgår. Jernbanevirksomheden skal underrette infrastrukturforvalteren/-erne, hvis toget ikke kommer til at benytte den tildelte køreplanskanal eller bliver aflyst Krav til observering af signaler og mærker langs strækningen Lokomotivføreren skal være i stand til at se de signaler og mærker, der findes langs strækningen, og disse skal kunne ses af lokomotivføreren i de tilfælde, hvor denne skal respektere dem. Det samme gælder for andre former for markeringer langs strækningen, såfremt de er af sikkerhedsmæssig art. Førerrummene skal til enhver tid indrettes, så lokomotivføreren uden vanskeligheder kan se de rele-vante oplysninger, der vises Dødmandsanlæg 23

24 Tog skal være udstyret med et system til overvågning af, at lokomotivføreren er vågen. Dette skal bringe toget til standsning, hvis lokomotivføreren ikke reagerer inden for et bestemt tidsrum, som er fastsat i TSI en for det rullende materiel Specifikationer for togdrift Køreplanlægning I henhold til direktiv 2001/14/EF skal infrastrukturforvalteren oplyse, hvilke data der kræves, når der ansøges om en køreplanskanal til tog Identificering af tog Det enkelte tog skal identificeres ved hjælp af togets tognummer. Tognummeret tildeles af infra-strukturforvalteren, når denne tildeler en køreplanskanal, og det skal kendes af jernbanevirksomhe-den og alle infrastrukturforvaltere, som står for togets drift. Tognummeret skal være entydigt for hvert net. Tognummeret bør ikke ændres undervejs Tognummerets format Tognummerets format er fastlagt i Kommissionens afgørelse af 25. januar 2012 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske jernbanesystem 14) (i det følgende benævnt»ccs TSI«) Togafgang Kontroller og test inden afgang Jernbanevirksomheden skal bestemme, hvilke kontroller og test der skal foretages for at sikre, at afgangen foregår på en sikker måde (f.eks. døre, last og bremser) Information til infrastrukturforvalteren om togets driftsstatus Jernbanevirksomheden skal orientere infrastrukturforvalteren om, at et tog er klart til at få adgang til nettet. Jernbanevirksomheden skal både før togets afgang og undervejs orientere infrastrukturforvalteren om enhver unormal tilstand, der vil kunne påvirke togkørslen Trafikstyring Generelle krav Formålet med trafikstyring er at skabe en sikker, effektiv og præcis jernbanedrift og at sætte effek-tivt ind mod trafikforstyrrelser. Infrastrukturforvalteren skal fastsætte procedurer og metoder for: tidstro overvågning og disponering af togenes kørsel driftsforanstaltninger for at sikre, at infrastrukturen fungerer med størst mulig kapacitet i tilfælde af faktiske eller forventede forsinkelser eller hændelser, og informering af jernbanevirksomheden/-erne i sådanne tilfælde. Jernbanevirksomheden kan efter aftale med infrastrukturforvalteren indføre de yderligere procedu-rer, som den har behov for, og som berører grænsefladen til infrastrukturforvalteren/-erne Rapportering af togets position Datakrav i forbindelse med rapportering af togets position Infrastrukturforvalteren skal: 24

25 a) fastsætte en metode til tidstro registrering af de tidspunkter, hvor togene forlader, ankommer til eller passerer bestemte foruddefinerede rapporteringspunkter på deres net, og af tidsafvigelser i forhold til togets køreplan b) skaffe de særlige data, der kræves for at rapportere togets position. Oplysningerne skal omfatte: tognummer det rapporteringspunkt, der er tale om den strækning, toget kører på den planmæssige tilstedeværelse ved rapporteringspunktet den faktiske tilstedeværelse ved rapporteringspunktet (afgang, ankomst eller passage der skal anføres særskilte ankomst- og afgangstider for de rapporteringspunkter, hvor toget stand-ser) antal minutter forud for tid eller forsinket ved rapporteringspunktet den umiddelbare årsag til enhver forsinkelse, der er større end 10 minutter, eller som krævet ifølge kvalitetsovervågningssystemet forsinkelse af en rapportering og med hvor mange minutter eventuelt tidligere tognummer aflysning af toget over hele eller en del af kørestrækningen Forventet overleveringstidspunkt Infrastrukturforvalteren skal indføre en procedure, der gør det muligt at angive den forventede afvi-gelse i minutter fra køreplanstidspunktet for overlevering af et tog fra en infrastrukturforvalter til en anden. Der skal i den forbindelse oplyses om eventuelle driftsforstyrrelser (beskrivelse af problemet og hvor det er opstået) Farligt gods Jernbanevirksomheden skal fastsætte procedurer for overvågning af transport af farligt gods. Disse procedurer skal omfatte: bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF 15) oplysning til lokomotivføreren om tilstedeværelsen og placeringen af farligt gods i toget oplysninger, som infrastrukturforvalteren kræver i forbindelse med transport af farligt gods planlægning af kommunikationsveje i samarbejde med infrastrukturforvalteren og planlægning af de særlige foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af nødsituationer, som er relateret til det pågældende gods Driftskvalitet Infrastrukturforvalteren og jernbanevirksomheden skal iværksætte procedurer, der gør det muligt at overvåge, om jernbanedriften afvikles på en effektiv måde. Overvågningsprocedurerne skal gøre det muligt at analysere data og identificere de underliggende tendenser, både hvad angår menneskelige fejl og systemfejl. Resultaterne af denne analyse skal an-vendes til iværksættelse af forbedringstiltag med henblik på at forhindre hændelser, der kan gøre driften af nettet mindre effektiv, eller begrænse deres følger. I tilfælde hvor sådanne forbedringstiltag vil være til gavn for hele nettet, dvs. også for andre infra-strukturforvaltere og jernbanevirksomheder, skal der informeres om dem på en passende måde, uden at forretningsoplysninger afsløres. Hændelser, der har haft alvorlig indvirkning på driften, skal analyseres så hurtigt som muligt af in-frastrukturforvalteren. Infrastrukturforvalteren skal, hvor det er hensigtsmæssigt, opfordre den eller de jernbanevirksomheder, der er involveret i hændelsen, til at bidrage til analysen; det gælder især, hvor en af deres ansatte er berørt. Hvis resultatet af analysen udmøntes i anbefalinger til forbedring af nettet, som 25

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 15.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 345/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 14. november 2012 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende

Læs mere

BEK nr 9174 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december Bestemmelser for Jernbane

BEK nr 9174 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december Bestemmelser for Jernbane BEK nr 9174 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsens j.nr. TS-10301-00015 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2015 Den Europæiske Unions Tidende L 165/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/995 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2012/757/EU om den tekniske

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - D BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FØLGESKRIVELSE fra: til: Europa-Kommissionen Generalsekretariatet for Rådet Komm. dok. nr.: D03605902 - BILAG

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1)

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1) BEK nr 11034 af 16/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10000-00088 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ

Bestemmelser for Jernbane BJ Bestemmelser for Jernbane BJ 5-3-2015 Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet BEK nr 9908 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. 10201-00005 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 21. december 2007

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 21. december 2007 L 64/72 DA Den Europæiske Unions Tidende 7.3.2008 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 21. december 2007 vedrørende den tekniske specifikation for interoperabilitet for»bevægelseshæmmede«i det transeuropæiske jernbanesystem

Læs mere

TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne

TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 www.trafikstyrelsen.dk Notat CATE Journal TS10301-00015 Dato 12. november 2013 Opdatering af Danmarks gennemførelsesplan for TSI Drift og trafikstyring

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. oktober 2008 (OR. en) 2006/0272 (COD) PE-CONS 3668/08 TRANS 250 CODEC 990 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Vejledning i anvendelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet for drift og trafikstyring (TSI OPE)

Vejledning i anvendelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet for drift og trafikstyring (TSI OPE) INTEROPERABILITETSENHEDEN for interoperabilitet for drift og trafikstyring (TSI OPE) I henhold til rammemandatet i afgørelse K(2007) 3371 endelig af 13.7.2007 Reference: ERA/GUI/07-2011/INT Dokument udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016, fastsættes efter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1 I bekendtgørelse nr. 985 af 11. oktober 2011 om certificering af lokomotivførere, foretages følgende ændringer: 1 1. Indledningen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 I medfør af 56, 64, stk. 4, og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

TSI er for begyndere

TSI er for begyndere TSI er for begyndere Sikkerhedskonferencen 2015 Mari Ruuhi Trafik- og Byggestyrelsen Jan Schneider-Tilli Banedanmark En mini TSI-skole 1. Hvad er TSI er? 2. TSI ernes indhold 3. TSI ernes relevans for

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI implementering og anvendelse Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Hvad er TSI er? Navnet: Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet Formål: Redskaber til harmonisering af de europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1)

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1) BEK nr 681 af 10/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120245305 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2013 COM(2013) 32 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE

Læs mere

Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering

Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Det Europæiske Jernbaneagentur - Sikkerhedsenhed Sektor for sikkerhedsvurdering Adresse 120 Rue Marc LEFRANCQ -

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08)

Bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08) BEK nr 639 af 24/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, j.nr. T142-000025

Læs mere

Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet 1)

Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet 1) BEK nr 1281 af 19/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10000-00097

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet 1)

Bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet 1) BEK nr 542 af 12/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr.: TS10000-00014 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet 1

Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet 1 Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet 1 I medfør af 56 og 102, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 112, stk. 1: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 9.9.2015 L 235/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2010 K(2010)19 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 13.1.2010 om sikker dataudveksling mellem medlemsstaterne med henblik på kontrol af, at det førerkort, de udsteder,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, den 26. juni 2008 CARSTEN FALK HANSEN. / Lise Aaen Kobberholm

Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, den 26. juni 2008 CARSTEN FALK HANSEN. / Lise Aaen Kobberholm BEK nr 675 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, j.nr. T691-000081 Senere ændringer

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DIREKTIV

BILAG. til KOMMISSIONENS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2014) XXX draft ANNEXES 1 to 2 BILAG til KOMMISSIONENS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF for så vidt angår generelle faglige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Sikkerhedsledelse AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder nr. 14 I medfør af 21 h, 21 u og24 stk. 4, i lov om jernbane,

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

Bekendtgørelse om interoperabilitet på det transeuropæiske jernbanenet 1

Bekendtgørelse om interoperabilitet på det transeuropæiske jernbanenet 1 Bekendtgørelse om interoperabilitet på det transeuropæiske jernbanenet 1 I medfør af 21 u og 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen gennemfører:

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen BEK nr 1181 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10901-00016

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 26/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 13.10.2017 Gyldig fra: 23.10.2017 Gyldig til: 05.11.2017 SSB 18/2017 ophæves TIB 25, Hjørring-Frederikshavn. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1.

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1 Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF Udgivet den: 18.september 2016. Erstatter alle tidligere LGB-BOSF Side: 1 01 Ansvar. Ukendskab til regler og bestemmelser i disse forskrifter, fritager ikke for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. Forslag til direktiv (KOM(2002) 21 C5-0039/2002 2002/0022(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. Forslag til direktiv (KOM(2002) 21 C5-0039/2002 2002/0022(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme 17. september 2002 PE 314.693/36-225 ÆNDRINGSFORSLAG 36-225 Udkast til betænkning (PE 314.693) Dirk Sterckx Jernbanesikkerhed

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ 5-2-2010

Bestemmelser for Jernbane BJ 5-2-2010 Bestemmelser for Jernbane BJ 5-2-2010 Bestemmelser om gennemførelse af tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) for delsystemer i de transeuropæiske jernbanesystemer for konventionelle tog

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 3.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget

Læs mere