Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie"

Transkript

1 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring kommunens forpligtelser i forhold flygtninge og deres familie. Hvilke opgaver skal kommunen udføre, og hvilke opgaver er kan-opgaver? Tvivlen omkring kommunens forpligtelser kan også hænge sammen med usikkerhed på, hvornår en frivillig borger udfører opgaver, som rettelig burde varetages af kommunen. Andre gange kan tvivlen mere handle om, hvilke rettigheder en flygtning kan påberåbe sig over for en kommune Derfor denne oversigt, som forhåbentlig kan hjælpe til lidt afklaring. Men husk altid, at vi har de frivillige rådgivninger, hvor både frivillige og flygtninge kan søge råd og vejledning. Der kan ikke laves en udtømmende oversigt over samtlige kommunale opgaver. Denne oversigt beskriver primært kommunale opgaver omkring modtagelse af nye flygtninge og opgaverne i integrationsperioden under integrationsloven, men selv inden for den afgrænsning dækker oversigten ikke samtlige mulige opgaver. Både kan- og skal-opgaver kan konkret varetages på forskellige måder. Udførelsen af de lovbundne skal-opgaver er ofte forbundet med individuelle, konkrete skøn, og kanopgaverne er mangfoldige. Der er derfor sjældent en præcis facitliste, man kan slå op i for at afgøre, om en kommune har gjort, hvad den skal eller kan. Det samme gælder spørgsmålet om, hvornår der er tale om en frivilligbaseret aktivitet, og hvornår der er tale om opgaveløsning på kommunal forpligtelse. Det kan være forvirrende, men er samtidig med til at skabe rum for, at frivillige kræfter kan udvikle de aktiviteter, som giver mening i et civilsamfundsperspektiv. 1. KOMMUNALE OPGAVER I INTEGRATIONSPERIODEN Indkvartering og bolig: Efter integrationsloven skal kommunen anvise en permanent bolig til nyankomne flygtninge, når det er muligt. Ved anvisning af permanente boliger til flygtninge skal kommunen vurdere flygtninges behov i forhold til andre boligsøgendes behov. I denne vurdering indgår kvaliteten af den midlertidige indkvartering og integrationssigtet bag lovens boligregler. 1

2 Har kommunen ikke fundet et permanent boligtilbud ved ankomsten i kommunen, skal den sørge for midlertidig indkvartering. Har en kommune anvist en permanent bolig, har den opfyldt sin forpligtelse efter integrationsloven, selv om flygtningen takker nej til den anviste bolig. Integrationsloven giver ikke ret til flere boligtilbud at vælge imellem. Men kommunen kan inddrage flygtningen i de kommunale overvejelser omkring en boligløsning, inden tilbuddet gives. Kommunerne må ikke anvise en bolig i de såkaldte ghettoområder. Der er ikke nærmere eksplicitte krav til den permanente boligs kvalitet, indretning og beliggenhed. Heller ikke til en eventuel indkvarteringsløsning. Men selvfølgelig skal den anviste bolig være lovlig til beboelse. Herudover skal den anviste boligs husleje være til at betale for flygtningen. Boligen behøver ikke være en selvstændig bolig, og kommunen kan dermed henvise en flygtning til en delebolig som permanent løsning. Ved anvisning til bofællesskab bør kommunen dog tage hensyn til køn, alder m.v. og vurdere, om personen er egnet til at indgå i et fællesskab. Flygtninge kan søge om boligsikring til den anviste bolig. Anviser kommunen en dyr bolig, hvor huslejen overstiger halvdelen af husstandsindkomsten, skal kommunen give fuld boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte. Endvidere kan kommunen bevillige særlig støtte til høje boligudgifter og/eller til familier med stor forsørgerbyrde. Bemærk dog, at for personer der modtager integrationsydelse, er der et særligt lavere loft over denne ydelse. Bemærk også reglerne om kontanthjælpsloft og 225 timers-regel også gælder for modtagere af integrationsydelse og kan få betydning for både udbetaling af boligsikring og den særlige støtte til boligudgifter. Kommunal hjælp ved ankomsten? Der er ingen specificerede regler om, hvordan en kommune mere praktisk skal tage imod, når nye flygtninge ankommer Nogle kommuner gør meget ud af selve modtagelsen (mad i køleskabet, udstyr, tilstedeværelse med vejledning om boligen, bolig- og lokalområdet etc.), andre kommuner mindre. Nogle kommuner henter i lufthavnen (og er med på rejsen til kommunen), andre gør ikke. Så ved ankomst og modtagelse kan der i praksis være meget forskel på støtten fra henholdsvis kommunale og frivillige kræfter. En eventuel diskussion eller uenighed om, hvad man med rimelighed kan forvente af en kommune her, og hvordan arbejdsfordelingen skal være mellem frivillige og kommunalt ansatte ved ankomsten, kan altså ikke tages ud fra paragraffer. Diskussionen må tages ud fra rimelighed, hensigtsmæssighed, samarbejdsrelationer samt frivilliges lyst og kræfter. Økonomisk hjælp til etablering i boligen En flygtning kan få økonomisk hjælp fra kommunen til at dække udgifter ved at anskaffe møbler og andet udstyr til boligen. Det sker efter regler i integrationsloven, kapitel 6 om hjælp i særlige tilfælde, 35 om enkeltudgifter. Der kan ydes hjælp til rimeligt begrundede udgifter, såfremt udgifterne vil vanskeliggøre den pågældendes (og familiens) muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Normalt skal udgiften herudover være uforudset, men det kan der undtages fra, når udgiften er af afgørende betydning for familiens livsførelse. 2

3 Flygtninge vil normalt blive undtaget fra dette krav. De har typisk ikke haft mulighed for forudgående opsparing. Økonomisk hjælp til møbler m.v. ydes på grundlag af en konkret individuel vurdering. Mange kommuner har interne retningslinjer med vejledende rådighedsbeløb og lister over hvilke udgifter, der kan ydes hjælp til. Disse retningslinjer må imidlertid ikke betyde, at der undlades en konkret individuel vurdering af flygtningens økonomiske formåen og rimeligheden i en udgift. Den anden vej rundt kan borgeren så heller ikke slå op i en lovbestemt facitliste for, hvor meget og til hvad, der skal ydes støtte. Det er f.eks. ikke lovstridigt at henvise til muligheden for at anskaffe genbrugsmøbler. Hjælp til betaling af boligindskud og den løbende boligsikring ydes efter reglerne i lov om individuel boligstøtte, hvor der også er et særligt kapitel 11 om lån til betaling af indskud til flygtninge. Flytning? En flygtning kan fortsætte sin deltagelse i et integrationsprogram i en anden kommune, hvis denne kommune godkender at overtage ansvaret for programmet. Den nye kommune skal overtage ansvaret, hvis flytningen er af væsentlig betydning for den pågældendes integrationsforløb (læs: nødvendig for at varetage et arbejde), eller hvis særlige personlige forhold taler for det (praksis: skal være tungtvejende hensyn). Overtages ansvaret for integrationsprogrammet af den nye kommunen, skal den også yde evt. forsørgelseshjælp. Den nye kommune kan, men er ikke forpligtet til at anvise en ny bolig, hvis flygtningen har fået anvist en permanent bolig i fraflytningskommunen. Hvis tilflytningskommunen ikke vil overtage ansvaret, kan konsekvenserne - udover manglende mulighed for deltagelse i et integrationsprogram - være nedsættelse eller ophør af integrationsydelsen. Tilflytningskommunen skal dog fortsat tilbyde danskundervisning. En kommune kan efter økonomisk behov yde hjælp til flytning, som forbedrer bolig- eller erhvervsforhold. Kommunen kan også yde hjælp til flytning fra en bolig med en boligudgift, der overstiger flygtningens økonomiske formåen (integrationslovens 39). Ved flytning til en bolig i en anden kommune betales hjælpen af fraflytningskommunen. Det er en forudsætning, at tilflytningskommunen accepterer at overtage integrationsansvaret. Integrationsprogram, integrationskontrakt og helbredsvurderinger Integrationslovens regler om integrationsprogrammets varighed, indhold og form samt reglerne om helbredsmæssig vurdering blev ændret i foråret Der er tale om ganske omfattende ændringer med stærkt fokus på beskæftigelse. Integrationsprogram og integrationskontrakt: Kommunen skal tilbyde voksne flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram. Programmet er i første omgang etårigt men kan forlænges op til 5 år (efter kommunens overtagelse af integrationsansvaret). For modtagere af integrationsydelse (se note 1, side 6) skal programmet indeholde både danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Programmet skal påbegyndes snarest 3

4 muligt og senest 1 måned efter kommunens overtagelse af integrationsansvaret. Kommunen skal ikke men kan tilbyde mindreårige uledsagede flygtninge et integrationsprogram. Programmet skal tilrettelægges med henblik på hurtigst mulig ordinær beskæftigelse og selvforsørgelse. Kommunen skal så vidt muligt inden for 2 uger og senest ved integrationsprogrammets begyndelse give udlændinge på integrationsydelse et såkaldt virksomhedsrettet tilbud. Virksomhedsrettet tilbud betyder enten virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. For en jobparat udlænding skal virksomhedstilbuddet have et gennemsnitligt omfang på mindst 15 timer om ugen. Varigheden af tilbud om virksomhedspraktik er som udgangspunkt 4 uger for de jobparate og 13 uger for de aktivitetsparate. Den virksomhedsrettede indsats skal være kontinuerlig. For jobparate udlændinge må der maksimalt være 6 uger mellem de virksomhedsrettede tilbud. For aktivitetsparate kan de virksomhedsrettede tilbud omfatte forberedende forløb til virksomhedstilbud. Kommunen kan undlade at give et virksomhedsrettet tilbud, hvis det er åbenbart, at udlændingen ikke er i stand til at deltage i tilbuddet. Kommunen skal vurdere om en udlænding er jobparat eller aktivitetsparat 3 måneder efter overtagelsen af integrationsansvaret. I de første 3 måneder skal kommunen anse en udlænding for at være jobparat med mindre det er åbenbart, at den pågældende ikke kan deltage i virksomhedspraktik eller løntilskud. Inden for den første måned skal kommunen i samarbejde med udlændingen udarbejde en såkaldt integrationskontrakt. Kontrakten skal beskrive beskæftigelses- og uddannelsesmål og beskrive tilhørende aktiviteter i integrationsprogrammet. Kontrakten skal herudover angive, hvilken forvaltning i kommunen, der er ansvarlig for at koordinere integrationsindsatsen for den enkelte. Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelsen af kontrakten oplyse om mulighederne for at få foretaget en formel vurdering af udlændingens uddannelseskvalifikationer (jf. loven om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.). Efter den 5-årige periode under integrationsloven skal en eventuelt fortsat indsats gennemføres efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter ved deltagelse i integrationsprogrammet: Efter integrationslovens 23f kan en kommune yde udlændinge hjælp til nærmere bestemte dokumenterede og rimelige udgifter, som skyldes deltagelse i integrationsprogrammet. De udgifter, der kan dækkes efter integrationslovens 23f kan være transport, værktøj og arbejdsbeklædning, helt særligt undervisningsmateriale samt egenbetaling ved ophold på højskoler. Kommunen skal i forbindelse med ydelsen af denne hjælp vurdere, om de pågældende har mulighed for selv at afholde udgiften. Vurderingen af egenbetalingsevnen 4

5 skal dog ikke foretages, hvis det drejer sig om transportudgifter for udlændinge, der modtager integrationsydelse. Når reglerne siger individuel konkret vurdering, må en kommune godt have interne vejledende retningslinjer, men de må ikke have en fast facitliste. I praksis er der forskel kommunerne imellem både i forhold dækning af sådanne deltagelsesudgifter og generelt i forhold til ydelse af hjælp ud over integrationsydelse, såkaldt hjælp i særlige tilfælde (integrationslovens kapitel 6:enkeltudgifter, sygebehandling, flytteudgifter m.v.). Der kan klages over sådanne kommunale afgørelser. Men ligesom kommunen ikke må træffe afgørelser ud fra en fast facitliste, kan den anden part, borgeren, heller ikke slå op i en facitliste og der se, om der truffet en korrekt afgørelse. Der skal argumenteres konkret ud fra den enkeltes økonomiske situation og udgiftens karakter. Helbredsmæssig vurdering: Kommunen skal snarest muligt og inden 6 måneder fra overtagelsen af integrationsansvaret tilbyde en helbredsmæssig vurdering (både fysiske og psykiske problemer) til flygtninge, der har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens 8 (kvoteflygtninge/fnflygtninge). Til øvrige flygtninge skal der kun gives tilbud om helbredsmæssig vurdering, hvis kommunen efter konkret vurdering skønner, at der er behov for en nærmere afdækning af den pågældendes helbredsforhold. For familiesammenførte kan kommunen efter konkret vurdering beslutte at tilbyde en helbredsmæssig vurdering. Den enkelte flygtning eller familiesammenførte bestemmer selv, om vedkommende vil tage imod et tilbud om helbredsmæssig vurdering. Tilbuddet skal stå åbent i hele integrationsperioden, selv om flygtningen vælger at sige nej tak i første omgang. Den helbredsmæssige vurdering skal gennemføres af en læge, og også indeholde vurdering af behovet for videre udredning eller behandling. 5 2 HJÆLP I FORBINDELSE MED FAMILIESAMMENFØRING Hjælp til ansøgning om familiesammenføring? Det står ingen steder i integrationsloven, at kommunerne skal hjælpe med en ansøgning om familiesammenføring (udfylde skemaet etc.). Kommuner har en generel vejledningsforpligtelse, som med god vilje kan udstrækkes til også at omfatte generel vejledning omkring familiesammenføring. Men det er udlændingemyndighederne, dvs. Udlændingestyrelsen, som har den klare vejledningsforpligtelse i forhold til udlændingeloven. De fleste kommuner hjælper ikke med ansøgningsskemaet - og de er heller ikke forpligtet til det. Det kan samtidig være en fordel, at hjælpen ydes af en uafhængig frivillig, fordi en

6 kommune er forpligtet til at indberette oplysninger med mulig betydning for en familiesammenføringsopholdstilladelse til udlændingestyrelsen. Det er en ret almindelig opgave for Flygtningehjælpens frivillige rådgivere og andre frivillige at hjælpe rådsøgende igennem skemaet. Frivillige påtager sig under alle omstændigheder ikke en lovbunden kommunal opgave ved at hjælpe med skemaet. Hjælp til nye familiesammenførte (når tilladelsen er givet)? Rejsen til Danmark: Der har tidligere været en mulighed for at få hjælp til betaling af flybilletter ved familiesammenføring til flygtninge i DK. Der har været en særlig statslig bevillingsramme til formålet. Ordningen blev imidlertid afskaffet i marts måned 2016 (via et akstykke i Finansudvalget). Dermed er der ikke længere mulighed for offentlig støtte til rejseudgifter for ægtefæller, der har fået tilladelse til familiesammenføring med flygtninge i Danmark. Modtagelse og registrering ved ankomsten: Der er ikke en bastant tidsregel for en kommunes registrering af en ny borger. Det vil normalt kræve lidt tid for en kommune at indkalde og arrangere et møde. Det kan være en god idé, hvis familien selv når den kender ankomsttidspunktet for en familiesammenført bestiller en tid hos kommunen. Integrationsprogrammet for den familiesammenførte skal påbegyndes senest 1 måned efter familiesammenføringen. Bolig ved familiesammenføring? Der kan være behov for en anden og større bolig end den, der først er blevet anvist til en flygtning, hvis der efterfølgende kommer ægtefælle og børn til landet. Denne situation er imidlertid ikke beskrevet i integrationsloven, og der er ingen angivelse af kommunens boligopgaver i forbindelse med efterfølgende familiesammenføring. En del kommuner tager højde for situationen og anviser bolig i to omgange, men i andre kommuner kniber det mere. Her kan der som nævnt ikke argumenteres med lovkrav, men må argumenteres med rimelighed og hensigtsmæssighed i forhold til den samlede families behov og integrationsforløb. Selv om kommunen ikke har en beskrevet skal-opgave her, er det både muligt og tilladt at anvise en egnet bolig, når hele familien er samlet. Det kan gøres som led i kommunens varetagelse af den almindelige boligsociale opgave. Udover anvisning af bolig i to omgange kan løsningen også være, at den førstankomne bliver boende i midlertidig indkvartering, indtil hele familien er samlet. Derefter kan der så anvises en permanent bolig, der passer til hele familien. En løsning, der består i at anvise en første bolig, der tager højde for en senere større husstand, vil efter indførelsen af integrationsydelsen kunne rejse store økonomiske problemer for den førstankomne. Flygtninge på integrationsydelse vil ikke kunne betale huslejen i en større bolig. Økonomisk hjælp til familiesammenførte: Hvis en familiesammenført til en flygtning ikke har formue eller egen indkomst fra opholdslandet, eller ægtefællen ikke har en erhvervsindkomst som er tilstrækkelig til at forsørge 6

7 familien, vil den pågældende have ret til forsørgelseshjælp 1. Der dispenseres jo også normalt fra det sædvanlige forsørgelseskrav, når der er tale om familie til personer med flygtningestatus. Men forsørgelseshjælp udbetales bagud, normalt tidligst 1 måned efter første henvendelse i kommunen. Det fremgår af lov om aktiv socialpolitik ( 13b). Det er ikke sådan, at man mister hjælp i venteperioden, den kommer bare bagud. For personer, der ikke kommer fra en anden forudbetalt ydelse og dermed står uden forsørgelse i venteperioden - og det vil jo typisk gælde familie til flygtninge - kan der udbetales en midlertidig forsørgelsesydelse, en såkaldt engangshjælp. Det fremgår af aktivloven ( 25a), at kommunen kan yde en sådan engangshjælp i op til en måned. Engangshjælpen er normalt ikke tilbagebetalingspligtig, selv om den forudbetalte engangshjælp og den bagudtalte efterfølgende forsørgelseshjælp i princippet dækker samme periode. Engangshjælpen baseres i øvrigt på forventet rådighed (altså opfyldelse af rådighedsforpligtelsen). Som systemet er indrettet, skulle der med andre ord normalt kun være tale om en meget kort periode, hvor familien må sørge for den familiesammenførte. 3. BØRN - INSTITUTION OG SKOLE Kommunerne skal sørge for daginstitutionspladser, og dette ansvar løftes ikke ved at bede frivillige medborgere om at passe børn, medens forældre deltager i aktiviteter tilbudt af kommunen uanset om dette giver mening i en konkret situation. Nogle gange kan pasning af børn være en meningsfyldt frivillig aktivitet, men den kan ikke erstatte kommunens forpligtelse i forhold til at sikre daginstitutionsdækning. Kommunerne skal tilbyde skolegang for børn i den skolepligtige alder. Der er ikke angivet en præcis tidsfrist for, hvornår børns skal starte i skole efter ankomsten til Danmark. Men efter dansk lovgivning (og Børnekonventionen) har alle børn ret til skolegang, så det skal ske så hurtigt som overhovedet muligt. Der skal tælles dage og ikke uger eller måneder. Kommunerne har ikke pligt til at tilbyde modersmålsundervisning til andre end EU-borgere, men de kan vælge at gøre det. Der er på grundlag af folkeskolelovgivningen forskellige løsningsmuligheder i forhold til kommunernes konkrete tilrettelæggelse af undervisningen, herunder oprettelse af modtageklasser og undervisning i dansk som andetsprog. En ny lov fra foråret 2016 giver endvidere kommunen mulighed for at etablere særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge. Skoletilbud efter denne lov ligger uden for folkeskolens rammer (timetal, fagrække, kvalifikationskrav til lærere m.v.), men skal stå mål med, hvad der almindelig kræves i folkeskolen. 1 Om integrationsydelse: I er via Frivillignyt blevet løbende orienteret om ændringer i reglerne for økonomisk hjælp. Vi regner med at kunne udsende et kort sammenfattende papir om økonomisk hjælp til flygtninge og deres familie i løbet af november

8 Hvad enten det foregår i folkeskoleregi eller uden for folkeskoleloven skal undervisningen skal altså tilrettelægges med hensyntagen til de særlige behov. Der er imidlertid - heller ikke på dette område - en udtømmende, fast og præcis angivelse af, hvordan kommunerne skal løfte undervisningsopgaven i forhold til børn med flygtningebaggrund og andre tosprogede elever. 4. TOLKNING OG DIGITAL KOMMUNIKATION MED DET OFFENTLIGE? Der findes ikke en egentlig ret til tolkning for den enkelte flygtning i lovgivningen. Man kan henvise til de generelle retningslinjer i forvaltningsloven omkring en kommunes vejledningsforpligtelse. En forvaltningsmyndighed skal efter de vejledende retningslinjer sikre sig, at myndigheden er i stand til at forstå borgeren og omvendt. Det kræver efter omstændighederne, at der stilles tolkebistand til rådighed. Man kan herudover henvise til retssikkerhedsloven på det sociale område ( 10), hvorefter en myndighed har pligt til at sørge for, at sager er tilstrækkeligt oplyste. I følge retssikkerhedsloven ( 4) er myndighederne ydermere forpligtede til at tilrettelægge arbejdet, så borgeren har mulighed for at medvirke. I vejledningen til retssikkerhedsloven står endelig (punkt 33), at det antages, at forvaltningslovens 7, som fastsætter, at myndighederne i fornødent omfang har pligt til at give vejledning, også indebærer pligt til at sørge for at betale for tolkebistand, når en person, der henvender sig til myndigheden, ikke behersker det danske sprog tilstrækkeligt godt. I bekendtgørelse om indledende helbredsundersøgelse af nyankomne flygtninge og familie til flygtninge (BEK nr.979 af ) står der, at samtaler og undersøgelser skal gennemføres med den fornødne kvalificerede tolkebistand, og at tolkeopgaven ikke kan overlades til nærmeste familiemedlemmer. Sundhedslovens 50 giver adgang til tolkebistand i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge og hos speciallæger samt ved sygehusbehandling. I forhold til det voksende krav om tvungen digital kommunikation med offentlige myndigheder skal man være opmærksom på, at digitaliseringslovgivningen har regler om, at der skal kunne dispenseres fra kravet om digital kommunikation, f.eks. hvis borgeren har sproglige vanskeligheder. Det fremgår også, at kommunen skal assistere borgere, der ikke selv kan magte at udfylde digitale ansøgningsskemaer etc. Uanset den kommunale pligt til at hjælpe her, kan man selvfølgelig som hjælpsom medborger give en håndsrækning ved den digitale kommunikation. /Bente Bondebjerg, chefkonsulent og Charlotte Storm, specialkonsulent, Dansk Flygtningehjælp 8

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE December 2016 Til frivillige i tilknytning til Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp er blevet ændret adskillige gange de sidste

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Inddeling: Ændret finansiering Ikrafttrædelsesbestemmelser Ændring i Integrationsloven, herunder ændringer i lov om almen boliger Danskuddannelsesloven

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Kontanthjælp versus integrationsydelse

Kontanthjælp versus integrationsydelse SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Orientering om ydelser til flygtninge pr. 1. september 2015 Til: Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget Dato: 16. november 2015 Sagsbeh.:

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 1 Generel information for dig som er ankommet til Lyngby-Taarbæk Kommune som flygtning eller familiesammenført til en flygtning. Denne folder samler de vigtigste

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1094. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) LBK nr 1094 af 07/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Der er tale om et omfattende og relativt kompliceret lovforslag, og Dansk Flygtningehjælp skal indledende beklage den yderst korte høringsfrist.

Der er tale om et omfattende og relativt kompliceret lovforslag, og Dansk Flygtningehjælp skal indledende beklage den yderst korte høringsfrist. Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 15.4.2016 Høring vedr. udkast til lovforslag om ændring

Læs mere

Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation

Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation Status på ankomne flygtninge i Fanø Kommune I perioden 2006-2015 er der ankommet 70 1 flygtninge til Fanø (5 er fraflyttet igen 2 ). Figur 1.

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Rettighedstab for flygtninge og indvandrere og implikationer for integrationsindsatsen

Rettighedstab for flygtninge og indvandrere og implikationer for integrationsindsatsen Rettighedstab for flygtninge og indvandrere og implikationer for integrationsindsatsen Anja Weber Stendal og Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Workshop E11 Socialrådgiverdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Samarbejdsaftale om flygtningemodtagelse

Samarbejdsaftale om flygtningemodtagelse Flygtningevenner Fredensborg Samarbejdsaftale om flygtningemodtagelse Flygtningevenner Fredensborg & Fredensborg Kommune 1. Indledning Flygtningevenner Fredensborg og Fredensborg Kommune indgår et samarbejde

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 7, 23, stk. 7, og 24 a, stk. 4, i lov om integration af udlændinge

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Udkast til. Forslag. til

Udkast til. Forslag. til Udkast 5. april 2016 Udkast til Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge,

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 20. august 2010. Nr. 1062. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Beskæftigelsesrettet indsats på flygtningeområdet, status april 2016 Indeholder flygtninge ankommet til kommunen efter 1. januar 2016.

Beskæftigelsesrettet indsats på flygtningeområdet, status april 2016 Indeholder flygtninge ankommet til kommunen efter 1. januar 2016. Beskæftigelsesrettet indsats på flygtningeområdet, status april 2016 Indeholder flygtninge ankommet til kommunen efter 1. januar 2016. Arbejdsmarkedsintroduktion og beskæftigelsestrappen Personer (%) forrige

Læs mere

Flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte

Flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte Flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte Betingelser og vilkår i forbindelse med Forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse Hjælp i særlige tilfælde Særlig støtte til børn, unge

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 1208 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-9956 Senere

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. marts 2017 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Overordnede servicerammer for integrationsindsatsen i Lejre version 2. 22. september 2015

Overordnede servicerammer for integrationsindsatsen i Lejre version 2. 22. september 2015 Overordnede servicerammer for integrationsindsatsen i Lejre version 2. 22. september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Serviceramme for midlertidig indkvartering 3. Serviceramme for omplacering

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Modtagelse og integration af flygtninge beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015. Dato: Opgaven vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Høring vedr. forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse

Høring vedr. forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.04.15 Høring vedr. forslag til lov om ændring af integrationsloven,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over visiterede flygtninge for og 6 fordelt pr. måned Der er sammenlagt visiteret 6 mænd for 6 Der er sammenlagt visiteret 8 kvinder for 6 Der er sammenlagt visiteret

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning Kontoret for Indkvarteringsvilkår Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen 1. Indledning 2. oktober 2017 Udlændingestyrelsen Kommunerne har ansvaret for integration af de flygtninge,

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Dagens program Kl. 13-15: Forvaltningen orienterer Den politiske ramme Fakta om flygtningene

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark LBK nr 902 af 31/07/2006 (Integrationsloven) Offentliggørelsesdato: 08-09-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften LOV nr 523 af 24/06/2005 12 LOV nr

Læs mere

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Referat af møde med kommunen. Til stede: Birgit Bagge, Chalotte Høgh, Kirsten B, Niels Erik. FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Dagsorden se nedenfor.

Læs mere

Flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte

Flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte Flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte BETINGELSER OG VILKÅR I FORBINDELSE MED: FORSØRGELSE, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE SÆRLIG STØTTE TIL

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Pligt til at anvise permanent bolig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har i en

Læs mere

Notat. Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen

Notat. Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen Notat Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen Det er afgørende for en god integrationsindsats, at den kommune, der modtager en flygtning, så tidligt som muligt har adgang til relevante

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Orientering: Lovændringer integrationsområdet

Orientering: Lovændringer integrationsområdet Punkt 4. Orientering: Lovændringer integrationsområdet 2015-036697 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering redegørelse for lovændringer på integrationsområdet

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Udkast. Tillægsbetænkning

Udkast. Tillægsbetænkning Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2015-16 Tillægsbetænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-02-2017 16:15 Medborgerhuset, sal C Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere