Miljøminister Ida Auken Højbro Plads København K. Thorsø, den 06. december Et notat vedr. nedlæggelse af Tange sø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøminister Ida Auken Højbro Plads 4 1200 København K. Thorsø, den 06. december 2011. Et notat vedr. nedlæggelse af Tange sø."

Transkript

1 Side 1 Miljøminister Ida Auken Højbro Plads København K Thorsø, den 06. december 2011 Et notat vedr. nedlæggelse af Tange sø Kære Ida Auken I forbindelse med tidligere rapportering foretaget af firmaet COWI vedr. Tange sø s fremtid, er en nedlæggelse af søen ikke medtaget som et alternativ. Danmarks Naturfredningsforening har til gengæld fået udarbejdet en rapport, der behandler dette alternativ. Mit firma scandinavian Eco-management systems har for egen regning lavet endnu en rapport, der belyser konsekvenserne af at nedlægge Tange sø og vi repræsenterer ingen andre i denne sammenhæng. Konklusionen i rapporten er, at kun ved en nedlæggelse af Tange sø vil man kunne realisere de mange fordele af et naturgenoprettelsesprojekt økonomiske, miljø- og naturmæssige og samfundsmæssige fordele - og samtidig leve op til kravene i Vandrammedirektivet. Jeg håber derfor og vil derfor gerne opfordre til - at du tager denne rapport med ind i overvejelserne, når der i Folketinget skal træffes en endelig beslutning ang. Tange sø s fremtid. Med venlig hilsen Lars Vedsø, direktør Kirkegade Thorsø

2 Side 2 Indledning - resumé Der skal nu træffes en beslutning vedr. Tange sø og Gudenåens fremtid i folketinget. Til det formål har Viborg kommune indgivet deres ønsker til afklaring af folketingest beslutning. Tilsyneladende er der fra lokal side (altså Viborg kommune) skitseret et løsningsforslag, der medfører at Tange sø bevares. Denne beslutning synes ikke at være i overensstemmelse med hverken økonomiske, miljø- og naturmæssige eller samfundsmæssige kriterier, uanset om man anlægger rationelle beslutningskriterier eller ej. Den optimale løsning nedlæggelse af Tange sø vurderes ikke fra lokal side at være et alternativ, uanset at der her vil der være betydelige absolutte og relative fordele forbundet med denne løsning endda ud fra objektive kriterier! Dette notat forsøger at fremdrage fordelene ved at nedlægge Tange sø og godtgør herudfra, at såfremt man ønsker en løsning, der indeholder langt de fleste fordele, og samtidig tager hensyn til de kommende generationers ønsker, bør Tange sø nedlægges og Gudenåen føres tilbage til sit gamle løb. En beslutning om at bevare søen, vil være en beslutning, der vil afskære det lokale og regionale erhvervsliv og omfattede byområder fra en meget fordelagtig økonomisk udvikling. Det vil være en beslutning, der vil afskære den danske befolkning fra at få genetableret et helt fantastisk naturområde, som efter danske forhold er unikt. Det vil være en beslutning som ikke er i overensstemmelse med de politiske ønsker om genopretning af naturen, som fra mange partiers side har været fremhævet som en hjørnesten i miljø- og naturpolitikken, og den vil stride mod de krav der følger med, når man anvender begrebet bæredygtighed i relation til en sådan beslutning. Man må samtidig formode at Danmark i givet fald vil blive stillet til regnskab i EU sammenhæng for brud på Vandrammedirektivets bestemmelser, hvis en sådan beslutning skulle blive fastholdt. 1. Data og forhold vedr. Tange sø Med henblik på at anskueliggøre diverse data og forhold omkring Tange sø er der i nedenstående tabel angivet de væsentligste af disse med udgangspunkt i den information der i dag er til rådighed om Tange sø fra den første rapport fra Gudenåkomiteen kom i 1982 til Kulturarvsstyrelsen kommentarer i 2011.

3 Side 3 Forhold Tange sø Kilde Morfometriske data Gudenåen Tilbageholdelse af fosfor i Tange sø 1. Sø areal: 5,8 km 2 2. Vandspejlskvote over DNN: 13,5 meter 3. Max dybde: 6 meter 4. Middel: 2,6 meter 5. Vandets opholdstid: 11 døgn 6. Vandindstrømning til søen: 21 m 3 /sek. 7. Opland til afløb: km 2 Den ringe vanddybde og den store gennemstrømning medfører, at der ikke opstår temperaturspringlag i sommerhalvåret. Tange sø tilføres store mængder næringssalte fra Gudenåen, hvilket gør søen stærkt eutrofieret, så sigtdybden i sommerhalvåret er lav og ph ofte på 9-10 Længde 146 km Tilløb af 550 større el. mindre vandløb 67 søer i oplandet Tilført kvælstof Gudenåen: ton/år Tilført fosfor Gudenåen: 130 ton/år Tilbageholdelse i Tange sø forventes at falde fra: 9 ton/år til 6 ton/år. (p 9) Søer i Gudenåens vandsystem Gudenåkomiteens Rapport nr. 1, Århus 1982 REDEGØRELSE Bilag til regulativ for Gudenåen fra Silkeborg til Randers Amtsvandløb nr. 105 i Viborg Amt Amtsvandløb nr. 78 i Århus Amt Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens Passage ved Tangeværket, Cowi, April 2007 Figur 1. Forhold vedr. Tange sø

4 Side 4 Frigivelse af fosfor fra Tange sø Langt den største fosforbelastning i Gudenåsystemet kommer fra Tange sø Større gennemsnitlig kviksølvkoncentration i ål fra Tange sø Der forekommer intern belastning med fosfor som skyldes, at tidligere tilførte Næringsstoffer frigives fra søens bund. I visse tilfælde kan intern belastning afhjælpes ved en sørestaurering, men søen opfylder ikke de kriterier, der i denne vandplanperiode er opstillet for at gennemføre en sådan på en teknisk og økonomisk forsvarlig måde. Baseline fosforbelastning Tange sø : 36,870 tons/år Ål Tange sø: 125 µg Hg/kg Ål fra Silkeborg Langsø viste sig at indeholde væsentligt mindre kviksølv end ålene fra Tange sø. (Silkeborg Langsø viser 47 µg Hg/kg) De 3 undersøgte søer /Silkeborg Langsø, x-sø og Tange sø) er tidligere fundet at være de mest belastede af kviksølv af søer i Gudenåsystemet (p 8) Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2011, p 58 Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2011, p 186 Søer i Gudenåens Vandsystem. Kviksølv i fisk. Fra Ring sø, Silkeborg Langsø og Tange sø Gudenåkomiteen Rapport nr. 2, 1981 Stor algeopblomstring i Tange sø Gudenåens gennemløb af Tange Sø betyder, at vandkvaliteten i både søen og i Gudenåen neden for Tangeværket forringes. Det skyldes, at åens næringsrige vand skaber en stor algeproduktion i søen, der belaster både søen og den Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens Passage ved Tangeværket, Cowi, April 2007

5 Side 5 nedstrømsliggende del af Gudenåen med organisk stof. Biologisk er de (søerne) i dag ofte karakteriseret ved en lille sommersigtdybde. Gudenåen er stadig kraftig påvirket af tidligere tiders store fosforudledninger, der langsomt frigives fra bunden af søerne (p 45) Stoftransport i Gudenåen Gudenåkomiteen Rapport nr. 17, april 1995 Manglende opfyldelse af EU s vandrammedirektiv Dårlig passage for vandløbsfaunaen ved Tangeværket Vandkvalitetsmålsætningen Ingen omløbsmodeller vil fuldt ud leve op til EU s Vandrammedirektiv (p 5). Kun ved en tømning af Tange sø kan Vandrammedirektivets krav således opfyldes. I Gudenå udgør opstemningen ved Tange Sø et brud på kontinuiteten Kontinuitet i et vandsystem er en afgørende faktor i vandrammedirektivet (red.) I 1980 blev der bygget en ny fisketrappe til erstatning for den tidligere for at forbedre fiskenes passage forbi værket. Trappen blev tildelt en vandføring på 150 l/sek., hvilket kun er en mindre del af Gudenåens vandføring; Gudenåens middelvandføring er ca l/sek. Opstemning og sø medfører, at vandløbsfaunaen kun i begrænset omfang kan passere op- og nedstrøms i Gudenå og tilløb til Tange Sø. Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens Passage ved Tangeværket, Cowi, April 2007 Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2011, p Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2011, p Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens

6 Side 6 for Tange sø ( B iflg. Regionsplanen) Laks og havørred kan ikke gyde i Gudenåens hovedløb Ålen dør ved Tangeværket Lavere anlægsomkostninger ved nedlæggelse af Tange sø Er ikke opfyldt i dag! Konklusionen på undersøgelserne er, at Gudenåens hovedløb ikke i dag har nogen betydning som gyde- og yngelopvækstområde for laks og havørred. En væsentlig årsag hertil er mangel på vanddybder under 30 cm, gruset/stenet bund og en vandhastighedhed på cm 3 /sek. Turen på den midterste del af Gudenåen (ved Tangeværket red.) koster tre ud af fire ål livet. Dermed bremses ålene inden de overhovedet når ud på den gydevandring til Sargassohavet, som skulle sikre den truede bestands overlevelse. Nedlæggelse af Tange sø: DKK 80 mio. (excl,. tilskud mv.) Langt omløbsstryg: DKK mio. Passage ved Tangeværket, Cowi, April 2007 Gudenåens hovedløb som yngel- og opvækstområde for laks og havørred. Gudenåkommiteen Rapport nr. 19, 1998 Loss of European Silver Eel passing a Hydropower Station, af M. I. Pedersen, N. Jepsen, K. Aarestrup, A. Koed, S. Pedersen and F. Økland. Journal of Applied Ichthyology (2011) Bjerrinbro Avis 30. aug Store økonomiske netto benefits ved at nedlægge Tange sø Værdien af det rekreative fiskeri: DKK 23 mio/år Anden turisme: DKK 10 mio/år Forrentning værdistigninger: DKK 7 mio./år Andre indtægter og undgåede omkostninger: DKK 10 mio. kr. ses beregninger

7 Side 7 Samlet 50 mio./år i nettobenefits ved nedlæggelse Store renoveringsomkostninger ved Tangeværket Tangeværkets maskiner mv. er fra 1920 og skal i de kommende år udskiftes med nye. Det vil betyde investeringer til flere mio. kr. Bjerringbro Avis 21. marts 2012 Finansiering Der vil specielt ved dette naturgenopretningsprojekt være gode muligheder for at skaffe en væsentlig ekstern finansiering. Eksempelvis via: 1. EU s LIFE program 2. Åge Jensens fond 3. Grundfos A/S 4. Bill Gates Foundation m.f. ses kommentarer Store naturforbedringer Dårlig økologisk tilstand i Tange sø Ved model 10 (tømning af Tange sø, red.) kan der ved en sammenhængende ådalsforvaltning opnås store gevinster for naturen i området. Tange Sø har principielt et klorofylmål, der ligger under den nedre grænse for god tilstand, men det lave klorofylindhold understøttes ikke af niveauet for støttepara-metrene kvælstof og fosfor. Derudover er der forekomst af vandremuslinger i Tange Sø, hvorfor søen vurderes ikke at være i en stabil økologisk balance. (p 23) Tange Sø vil frem til udgangen af 2015 næppe kunne opfylde miljømålet. (p Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens Passage ved Tangeværket, Cowi, April 2007 Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2011, p 23-24

8 Side 8 24) S Tabel 1. Forhold vedr. Tange sø - fortsat 2. Rekreative interesser ved Tange sø Der bor kun et lille antal mennesker ned til Tange sø, hvorfor der også er relativt få lodsejere ved søen. Byerne omkring søen er først og fremmest Tange (244 indbyggere) og Ans (1.747 indbyggere). Hertil kommer enkelte spredte bebyggelser omkring søen. Det er altså et meget tyndtbefolket område. De primære rekreative interesser, der samler sig om Tange sø er her organiseret i 5 foreninger: a) Tange sø Golfklub (stiftet 1993) Her kan anføres at golfklubben vil ikke blive berørt af en nedlæggelse af Tange sø. Man vil i stedet få et smukt naturligt vandløb som nabo med en meget varieret omliggende natur akkurat som det er sket for Varde Golfklub der ligger smukt ved den genoprettede Varde å! b) Tange Sø Roklub (stiftet 1984) Roklubben vil miste sit vand på Tange sø. Til gengæld er der mange andre søer tæt på, hvor foreningens medlemmer kan dyrke deres sport. Et nyt åløb med et fald på 10 meter vil kunne give foreningen helt nye spændende oplevelser på vandet i form af rafting o.l.. c) Tange sø Jolle og Surfer Klub (stiftet 1979) Jolle- og Surferklubben vil miste sit eksistensgrundlag og formentlig skulle nedlægges. Andre Jolle og Surferklubber findes dog i området, så det er altså ikke sådan, at man mister muligheden for at dyrke sin sport i lokalområdet. d) BSF - Bjerringbro Sportsfiskerforening (stiftet ca. 600 medlemmer) BSF har lejet Tange sø som fiskevand og har et par robåde her. Det er primært gedder der fiskes efter på Tange sø. Gedder findes der også i rigt mål i Gudenåen i dag, så man mister derfor heller ikke geddefiskeriet som en følge af en nedlæggelse af Tange sø. Samtidig findes der mange andre søer i området med fine geddestande, så hvis geddefiskeriet skal foregå på en sø er der gode muligheder for at få dækket denne interesse i området. e) Ans Marina Der er anlagt en lille marina ved Ans, hvor folk har deres både liggende.

9 Side 9 f) Kulturarvsstyrelsen. De har i 2011 redegjort for, at man ønsker at bevare Tangeværket pga. dets kulturhistoriske værdi - kulturarven (se bl.a.vandkraftens Kulturarv. Prioritering af kulturarven i vandplanlægningen, Kulturarvsstyrelsen 2010). Man anvender her kriterierne: reliktværdi, fortælleværdi, æstetisk værdi og biotopværdi, der herefter kan sammenholdes med andre vurderingskriterier ved beslutninger. I et høringssvar til Naturstyrelsen skriver Kulturarvsstyrelsen: Styrelsen vil henstille, at opstemningen ved Tangeværket (Gudenåen) bevares og at værket sikres vandføring til at fortsætte den nuværende drift. Tangeværket er fredet som Danmarks største vanddrevne elværk og repræsenterer sammen med Tange Sø meget væsentlige kulturhistoriske interesser. Det må vel erkendes, at der findes mange måder at opfatte kulturarv på. For fiskeriet har den kulturarv Gudenåcentralen har videregivet til alle de kommende generationer været negativ gennem udryddelsen af Gudenåens oprindelige laksebestand og gennem ødelæggelse af et helt unikt naturområde. Før Tangeværket kom var byen Randers kendt for sine handsker og sin laks. Det er man ikke mere og det er vel en meget meget høj pris at betale for denne kulturarv, når man ser på den naturarv, vi mistede. At Kulturarvsstyrelsen ser Tange sø som en betingelse for denne kulturarv forekommer relevant, men urimelig! Samtidig vil der via de software og virtuelle værktøjer vi har i dag være en god mulighed for at man i fremtiden kan opleve, hvordan der så ud, da søen stadig lå her endda i 3D. g) Kommende generationer Vi kender ikke de kommende generationers præferencer, men konsekvenserne af den løsning der vælges for Gudenåen og Tange sø vil komme til at gælde for disse i fuldt omfang. Endnu har der ikke i diskussionen været blot en enkelt røst, der prøvede at overveje deres ønsker til en sådan beslutning. Med de undersøgelser der er til rådighed må man vel kunne hævde at den unge generation, og formentlig også de kommende, hellere vil have en unik oprindelig natur end en kunstig natur med dertil hørende sæt af problemer, hvis de havde haft denne valgmulighed. Det har de ikke, vi afgør det for dem! Vi tilsidesætter altså deres legitime ønsker til fordel for et lokalt nuværende ønske om at kunne surfe, sejle i jolle og opleve et søkig for at tilfredsstille egne behov, frem for at tilgodese behovsopfyldelsen hos de fremtidige generationer. Det er vel i bedste fald en meget selvisk opfattelse af de reelle beslutningskriterier mht. den potentielle løsning! Udover jollesejlads, surfing, søkig og en mindre del af kulturarven, er der altså ingen andre aktiviteter, der således mister noget ved en nedlæggelse af Tange sø. Naturen vil ændre karakter, og man vil opleve en langt større biodiversitet med et rigere fugle- og dyreliv i området og en

10 Side 10 langt mere spændende flora, baseret i den oprindelige natur der engang fandtes her til glæde for de mange. 3. Økonomiske interesser ved bevarelse af Tange sø Der er i dag ikke knyttet specielle økonomiske interesser til selve Tange sø udover Tangeværkets el-produktion. Tangeværket leverer grøn strøm, og det er absolut positivt, men desværre også en underskudsforretning. Gudenåcentralen har således kun været i stand til at overleve pga. en offentlig finansieret støtte til opretholdelse af en kunstig høj afregningspris på denne eltype. I modsat fald var Gudenåcentralen faktisk gået konkurs. a) Gudenåcentralen (Tangeværket) Gudenåcentralen producerer elkraft via vand fra Tange sø. Størrelsen på denne produktion er dog helt ubetydelig i dag og kunne erstattes af blot en enkelt vindmølle. Gudenåcentralen vil naturligvis miste sit eksistensgrundlag som el-producent ved en tilbageføring af Gudenåen, men Tangeværket vil fortsat eksistere og kan sagtens indgå i et fint og konstruktivt samarbejde med det tilstødende El-museum og i givet fald i det foreslåede projekt World of Energy som El-museet har lanceret. b) Turismen I de 7 kommuner der grænser op til Gudenåen er der i dag en turistmæssig omsætning på DKK 3,5 mia. og kun en meget lille del af denne omsætning kan forbindes med Tange sø, og kun den turisme der direkte er knyttet til søen ville selvsagt falde bort ved en nedlæggelse af Tange sø. Den er til gengæld helt minimal og uden økonomisk betydning i dag. Der eksisterer endvidere heller ikke større turismeaktører i tilknytning til Tange sø, eller for den sags skyld til andre aktiviteter i området! Der er således kun et fåtal turister, primært danske, der tilbringer tid ved Tange sø, som følge af relationer til golfklubben eller roklubben. Der er altså ingen turistmæssige highlights ved at opleve Tange sø hvis man kommer efter at opleve en fantastisk natur eller en unik biodiversitet. Hertil kommer at den udenlandske turisttilstrømning til Tange sø er så godt som ikkeeksisterende! Turistfaciliteterne taler da også sit tydelige sprog herom. Der kun få turistfaciliteter knyttet til søen, herunder Ans Sø-camping og Svømmehal og et turistkontor i byen. Disse vil naturligvis kunne fortsætte aktiviteterne også uden Tange sø. De eksisterende økonomiske interesser, der er forbundet med Tange sø er altså i dag minimale og bør derfor heller ikke indgå med nogen vægt, når der skal træffes en beslutning om nedlæggelse eller bevarelse af søen. Det gælder både Tangeværkets el-produktion og søens afledte nettoindtægter via turisme. Det foreslåede projekt World of Energy kan sagtens realiseres uden at Tange sø består, således at Tangeværket,

11 Side 11 Elmuseet og World of Energy ikke i turistmæssig forstand vil blive berørt af nedlæggelsen af Tange sø. 4. Hvad får man ved tilbagelægning af Gudenåen? En tilbagelægning af Gudenåen, vil give væsentlige fordele, som i meget stort omfang rækker udover lokalsamfundets ønsker om at bevare søen. Der vil være økonomiske fordele, der vil være miljømæssige fordele og der vil være naturmæssige fordele som med sikkerhed vil kunne opnås ved at tilbagelægge Gudenåens løb. Samtidig vil der være beskæftigelsesmæssige fordele, infrastrukturen vil blive udviklet og der vil kort sagt ske en større udvikling på de fleste samfundsmæssige områder ved en reetablering af Gudenåens løb, jf. nedenfor 4.1 De økonomiske fordele Ser man først på de økonomiske fordele, vil lokalsamfundet opleve en stigende omsætning i alle led som følge af en øget tilstrømning af danske og udenlandske turister. Disse turistsegmenter vil især være: a1) fisketurister, der vil opleve et af Europas bedste fiskevande, med tilgængelighed for alle med et fiskeri der bedrives i en smuk oprindelig natur. Der findes i Danmark omkring mennesker der hvert år har en fiskestang i hånden, og i Europa regner man med at der findes omkring 40 mio. mennesker, der bedriver rekreativt fiskeri, i USA omkring 48 mio. mennesker. Det rekreative fiskeri er dermed også en af verdens mest udbredte fritidsinteresser. Hvad angår den turistøkonomiske værdi af laksen og havørreden er der tale om meget store beløb pr. kilo laks fanget i et vandløb. Norske beregninger indikerer f.eks., at der skabes indtægter på omkring DKK for hvert kilo laks der fanges, og professor Alex Dubgaard har i Danmark opgjort den rekreative værdi af eksempelvis laksefiskeriet i Skjern å til omkring DKK 75 mio. (2011 kr.). En nyere dansk undersøgelse peger endvidere på at Danmark har en omsætning på 2,5 mia. vedrørende det rekreative fiskeri. Det er altså betydelige beløb der er tale om, når vi skal vurdere effekterne af lakse- og havørredfiskeriet i Gudenåen. Et forbedret fiskeri i Gudenåen vil derfor også have meget store positive økonomiske konsekvenser lokalt og regionalt. Vi har beregnet den direkte effekt til omkring DKK 23 mio. pr år. Hertil må man så lægge multiplikatoreffekter af denne indtjening denne er ikke medtaget i rapporten! a2) øko-turister, der ønsker at opleve et originalt naturområde, med en enestående natur, en unik biodiversitet, sjældne dyr og planter- altså et vildnis, hvor det primært er naturen der har bestemt udviklingen og ikke mennesket

12 Side 12 a3) videnskabsfolk, der ønsker at studere interaktion og adfærd i et naturligt økosystem a4) projektholdere, fra hele verden der ønsker at oparbejde know-know, vidensdeling etc. om hvordan man tilbagelægger et vandløbssystem, reetablerer biodiversiteten og styrer og kontrollerer sådanne store naturgenopretningsprojekter m.m. a5) almindelige mennesker, fra Danmark og udlandet, der har lyst til at opleve et enestående naturreservat in action b) Anlægsinvesteringer Det andet positive element ved en nedlæggelse af Tange sø berører anlægsomkostningerne. Et langt kunstigt stryg ved Tange sø vil ifølge de seneste beregninger koste DKK mio. mens en nedlæggelse af Tange sø kun vil koste omkring DKK 80 mio. Der er altså tale om en væsentlig reduktion af anlægsinvesteringerne ved en tømning af Tange sø frem for et langt omløbsstryg! c) Finansiering En nedlæggelse af Tange sø og oprettelse af et storstilet naturgenopretningsprojekt, vil kunne betyde at der vil være væsentlige eksterne finansieringskilder til rådighed i og udenfor EU, mens omkostninger ved en bevarelse af søen udelukkende vil skulle finansieres af danske (lokale) skatteydere. Det kan endvidere forudses at en væsentlig del af anlægsinvesteringerne vil kunne fremskaffes i form af bidrag fra danske og udenlandske fonde, således at anlægsinvesteringen i væsentligt omfang sandsynligvis vil kunne indgås, alternativt mindskes kraftigt. Der er ikke sat beløb på denne reduktion i investeringssummen i rapporten! d) Prisstigninger på jord Erfaringerne tilsiger, at når der sker en positiv udvikling i en laksebestand, foretages reetablering af øko-systemer mv. vil jordpriserne også forøges. Denne prisstigning vil foregå langs hele Gudenåen, men især ovenfor Tangeværket på strækket til Silkeborg. De beregninger vi har foretaget tyder på, at der her som absolut minimum vil være tale om en umiddelbar jordprisstigning på min. ¼ mia. kroner på strækningen fra Silkeborg til Randers, og regner man med en simpel forretning på 3% af denne merværdi er der tale om et årligt beløb på DKK 7 mio., som lodsejere langs åen derfor vil miste ved en bibeholdelse af søen. e) Undgåelse af omkostninger til uddybning af Tange sø På borgermødet i Bjerringbro den 23. august 2011 kom det frem, at roerne mange steder oplever, at der er ved at være for lavvandet til, at man kan ro. Tange sø modtager et stort sedimentsbidrag fra Gudenåen som aflejrer

13 Side 13 sig i søen, og det skaber problemer. I de kommende år må man derfor regne med at Tange sø skal uddybes flere steder i årene fremover for at gøre forholdene tålelige for bl.a. roerne. Der er ikke i rapporten sat tal på dette beløb, men det vil naturligvis være en udgift, som ikke skal afholdes, såfremt man beslutter sig for at tømme søen. f) eksternalitetsomkostninger ved at beholdetange sø De eksternalitetsomkostninger man opererer med indenfor velfærdsøkonomien, vil også spille en rolle ved en bevarelse af Tange sø. Der er ikke i rapporten gjort forsøg på at monetarisere disse eksternaliteter direkte, vi ved bare, de eksisterer! For Tange sø vil der være eksternalitetsomkostninger forbundet med den dårlige faunapassage, myggeplagen, algeopblomstringen om sommeren, smolt-dødeligheden i søen, den manglende biodiversitet o.l. Hertil skal så lægges de døde omkostninger som er afholdt opstrøms Tange sø mod Silkeborg. Her er der gennemført mange projekter med henblik på at forbedre forholdene for fisk og dyr gennem nedlægning af opstemninger, etablering af gydepladser, rensningsforanstaltninger osv. Alle disse omkostninger - der vel at mærke beløber sig til mange mio.kr - er i princippet mere eller mindre værdiløse, hvis man ikke udnytter de formål der ligger bag investeringerne, og det gør man ikke i dag! Hvor store disse eksternalitetstomkostninger er, kan man som sagt kun gætte på, og de er ikke beregnet i denne rapport, men vurderes skønsmæssigt at ligge i intervallet DKK 8-10 mio. pr år. g) manglende multiplikatoreffekter ved bevarelse af søen Når der genereres indtægter i lokal- og regionalområdet, må man også regne med den såkaldte multiplikatoreffekt. De penge der indtjenes via den forøgede turisme mv. vil bl.a. blive brugt i lokalsamfundet og skabe effekter som øget beskæftigelse og indtjening i andre erhverv. Når man vurderer den økonomiske effekt af Tange sø, er det altså ikke bare den direkte indtjening der skal medtages, men også de multiplikatorvirkninger der vil komme i forbindelse hermed, som bidrager til at skabe øget vækst. Denne multiplikatoreffekt er ikke medtaget i rapporten. h) manglende kapitalisering af know-how Et projekt vedr. nedlæggelse af Tange sø vil kunne betyde, at der i Danmark oparbejdes en betydelig know-how, som sandsynligvis vil kunne skabe et bedre forretningsgrundlag for de virksomheder der indgår. Kapitalisering af denne effekt vil selvfølgelig ikke blive realiseret ved en bibeholdelse af Tange sø. De økonomiske konsekvenser af denne effekt er heller ikke medtaget i rapporten. Samlet set skønnes det derfor, at det minimum koster omkring DKK 50 mio. at have Tange sø liggende, hvor den gør i dag, dels i form af mistet indtjening via fisketurisme og anden turisme i området, dels i form af

14 Side 14 manglende forrentning af jordprisstigninger mv., hvortil yderligere kommer skønsmæssige effekter som eksternalitetsomkostninger, manglende multiplikatoreffekt og mistet kapitalisering af know-how. Hertil skal der så lægges et tab på minimum ¼ mia. kr. i mistede ejendomsværdistigninger som følge af søens bevarelse. Konklusionen er derfor også ret entydig, når vi ser på de økonomiske konsekvenser af en bevarelse af Tange sø! En sådan beslutning vil koste dyrt meget dyrt - for lokal- og regionalsamfundets økonomiske udvikling! 4.2 De miljømæssige fordele Før i tiden har Tange sø befordret en kraftig algeopblomstring i sommerperioden, som siden er skyllet ned gennem Gudenåen og har forvandlet åen, således at sigtbarheden har været særdeles ringe. Tange sø har, ligeledes i sommerperioden, ofte befordret en stor fremkomst af myg, til gene for trafikken på søen og de der har i øvrigt har færdedes langs søen. Vandstanden i Gudenåen er endvidere helt afhængig af Tangeværkets produktionspraksis. I perioder hvor elprisen er høj producerer værket på fuld kraft i perioder med lave priser stoppes produktionen i et vist omfang. Vandstandsniveauet i Gudenåen er altså for en vis dels vedkommende afhængig af elprisernes udvikling. Ved en tilbagelægning af Gudenåen vil man nu opleve vandstandsniveauer der er naturafhængige, via nedbør, afsmeltning osv. og ikke afhængige af elprisernes udvikling. Der vil vel at mærke ikke ske en forringelse af områderne nedenfor Tange sø, herunder Randers fjord ved en tilbagelægning. Det gælder både mht. stoftransporten (sediment) og de fosfor- og kvælstofmængder der transporteres, ifølge de analyser der er foretaget. Miljømæssigt vil en nedlæggelse af Tange sø være neutral mht. stoftransporten, mens man, som nævnt under 4.1., ved en bibeholdelse af søen må forudse, at der vil skulle ofres penge på at uddybe søen visse steder! Der vil herudover være fordele ved en tømning af søen mht. temperaturforholdene nedstrøms Tangeværket, hvor den negative påvirkning af det varmere søvand på algeopblomstring og vegetation mv. nu vil forsvinde. Samtidig vil iltningen af vandet i Gudenåens løb nu blive højere. Konklusionen er derfor også entydig, når vi ser på de miljømæssige konsekvenser. Ved en tømning af Tange sø vil der kunne registreres en række fordele for miljøet i form af en naturlig vandgennemstrømning i åsystemet, en sænkning af de forhøjede temperaturer som Tange sø forårsager, en bedre iltning af vandet, en fjernelse af algeproblemet om sommeren, ligesom mygge-generne vil forsvinde fra området.

15 Side De naturmæssige fordele Tange sø er et smukt sted med fugleliv, planter, fisk m.v. Men den er ikke unik ift. andre søer, andet fugleliv eller andre økosystemer. Det er og bliver en kunstig anlagt sø, der er uden den store faunamæssige og floramæssige interesse i sammenligning med de 67 andre søer der findes i Gudenåsystemet, så hvis man mener noget med, at man gerne ser at et unikt stykke af den danske natur reetableres, er nedlæggelse af Tange sø et velvalgt sted at realisere denne målsætning. Selv i lokalplanlægningen erkender man denne tilstand, hvor det bl.a. anføres: Området savner høj æstetisk udformning (se, Kjellerup Kommune, lokalplan nr. 81, 2002 ) Der er mange andre fordele man kan pege på i denne sammenhæng, herunder: a) Bedre passageforhold for smolt og ungfisk Tange sø er i dag karakteriseret ved at være en dødsfælde for de nedtrækkende ungfisk af laks og havørred, der skal passere søen. Man antager at 85% af disse fisk går til, fordi de enten ikke kan finde tilbage til Gudenåen, eller fordi de bliver spist af søens gedder. Med en tilbagelægning undgås dette problem helt. Der vil nu blive skabt fri smoltpassage i hele åløbet fra Silkeborg til Randers, hvilket må anses for en væsentlig medvirkende årsag til, at der kan skabes en selvreproducerende bestand af laksefisk i Gudenåen. b) Laksen vigtigste gydepladser genetableres Ved en nedlæggelse af Tangeværket vil man samtidig kunne genskabe de vigtige 10 km af Gudenåen, hvor laksen før i tiden havde sine vigtigste gydepladser. Man vil nu for alvor have muligheden for at opbygge en lakse- og havørredbestand der vil være i stand til at skabe en naturlig reproduktion i åen, og dermed undgå de årlige omkostninger man i dag har til at ophjælpe bestanden (jvf om eksternalitetsomkostninger ovenfor). c) Genskabelse af et helt unikt stykke natur i Danmark På strækningen hvor Tange sø i dag ligger er der et fald fra den ene ende af søen til den anden på 10 meter. Dette store fald er unikt efter danske forhold, fordi det ganske enkelt ikke findes andre steder i samme målestok. Dette fald bevirker at åen her nærmere får karakter af en norsk elv end en dansk å, altså et stykke natur der ganske enkelt er enestående i Danmark. Vi har ikke tilsvarende naturtyper andre steder i landet! d) Mere varieret naturtype/flora

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

INDHOLD. Konklusioner 2. 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse 3

INDHOLD. Konklusioner 2. 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse 3 GUDENÅKOMITEEEN LOKALØKONOMISKE EFFEKTER AF DET UDSÆTNINGSBASEREDE LAKSEFISKERI I GUDENÅEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Ferskvandssymposiet 2010

Ferskvandssymposiet 2010 FERSKVANDSBIOLOGISK LABORATORIUM BIOLOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Foto: Peter Sunde Ferskvandssymposiet 2010 Program og abstracts Ferskvandssymposiet 2010 Forord Organisationskomiteen for Ferskvandssymposiet

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008 Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008 Generelt Det økonomiske ansvar for Fiskeplejen ligger hos Direktoratet for Fødevarer og Erhverv (DFFE) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansvaret

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2010

Økonomi og Miljø $ 2010 Økonomi og Miljø $ 2010 Economy and Environment $ 2010 $ English Summary Landbrug Rekreative værdier i by og land Energiforbrug og drivhusgasudledning International klimapolitik Økonomi og Miljø 2010 Signaturforklaring:

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå

Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå Fase 1. Teknisk analyse September 2007 Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Rapport titel: Ringsted Kommune Rønnedevej 9 4100 Ringsted Watertech a/s Algade 52 DK-4000 Roskilde

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Hans Halvorsen (S): Må jeg have lov at byde velkommen. Velkommen til et åbent økonomiudvalgsmøde i Aarhus Kommune her på rådhuset. Mit navn er Hans Halvorsen, jeg er

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

GOLF I SPIL MED NATUREN

GOLF I SPIL MED NATUREN LOKALISERING AF GOLFBANER TIL GOLF I SKOVEN MINDRE END 18-HULLERS KAN GØRE DET ET SYSTEMATISK MILJØARBEJDE NATUR OG GOLF KAN FORENES GOLFBANER OG FRILUFTSLIV IDEER TIL RETNINGSLINIER FOR LOKALTILPASSEDE

Læs mere

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden Lotte Ruegaard Petersen, Jonas Dannevang, Mette Buhr Olsen, Niklas Lynge Gruppe 20 2. semester, 2012 En langtidsholdbar løsning for Limfjorden A Long lasting solution for the Limfjord - Stop ploven og

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Ærø Kommune

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Ærø Kommune Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Ærø Kommune Klik på navn eller nummer for at springe ned til høringssvaret 5 Ærø På vegne af Bor i området 5.1 Jan Bruun

Læs mere

Aage V. Jensen Naturfond. CVR-nr. 30 20 55 96

Aage V. Jensen Naturfond. CVR-nr. 30 20 55 96 Årsberetning 2012 Aage V. Jensen Naturfond CVR-nr. 30 20 55 96 Årsrapport 2012 2 indhold Fondsoplysninger m.v. - side 4 Ledelsespåtegning - side 5 Den uafhængige revisors erklæringer - side 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Biodiversitet og grønne byer. Et eksempelkatalog

Biodiversitet og grønne byer. Et eksempelkatalog Biodiversitet og grønne byer Et eksempelkatalog Titel: Biodiversitet og grønne byer Et eksempelkatalog Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Ole Hjorth Caspersen

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere