Årsrapport 2012 Nykredit Holding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012 Nykredit Holding"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Nykredit Holding

2 INDHOLD OM NYKREDIT HOLDING Selskabsoplysninger 1 Koncerndiagram 2 Hovedtal 3 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet 4 Årets resultat mv. for Egenkapital 4 Kapitaldækning 4 Aktiekøb 4 Generelle risici 4 Usikkerhed ved indregning og måling 4 Udbytte 4 Resultat i forhold til forventning 4 Forventninger til Øvrige forhold 5 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 5 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 6 Intern revisions erklæringer 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 ÅRSREGNSKAB 2012 Resultatopgørelse 9 Opgørelse af totalindkomst 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse ØVRIGE OPLYSNINGER 72

3 SELSKABSOPLYSNINGER SELSKABSOPLYSNINGER Kalvebod Brygge København V Danmark Hjemmeside: nykredit.dk Telefon: CVR-nr.: Regnskabsperiode: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: København Revisorer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling i selskabet den 20. marts 2013 BESTYRELSE Steen E. Christensen, advokat formand Hans Bang-Hansen, gårdejer næstformand Steffen Kragh, koncernchef næstformand Kristian Bengaard, seniorkonsulent * Michael Demsitz, adm. direktør Merete Eldrup, adm. direktør Marlene Holm, politisk sekretær * Allan Kristiansen, chief relationship manager * Gert Kryger, senior account manager * Lasse Nyby, adm. direktør Anders C. Obel, adm. direktør Claus E. Petersen, adm. direktør Erling Bech Poulsen, gårdejer Lars Peter Skaarup, privatrådgiver * Nina Smith, professor Jens Erik Udsen, direktør Leif Vinther, personaleforeningsformand * DIREKTION Peter Engberg Jensen koncernchef Kim Duus koncerndirektør Søren Holm koncerndirektør Karsten Knudsen koncerndirektør Per Ladegaard koncerndirektør Bente Overgaard koncerndirektør * Valgt af medarbejderne i Nykredit Oplysninger om ledelseshverv for bestyrelsesog direktionsmedlemmer fremgår af side På nykredit.dk kan du læse meget mere om Nykredit-koncernen. Det er også her, at du finder rapporterne: Årsrapport 2012 for Nykredit Realkredit-koncernen Om Nykredit 2012 Finansiel bæredygtighed Risiko- og kapitalstyring 2012 Oplysninger om Corporate Governance findes på nykredit.dk/corporategovernance 1

4 KONCERNDIAGRAM Foreningen Nykredit Industriens Fond Foreningen Østifterne PRAS A/S Ejerandel 89,80% Ejerandel 4,70% Ejerandel 3,25% Ejerandel 2,25% Årets resultat: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Realkredit A/S Årets resultat: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Totalkredit A/S Årets resultat: 522 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Bank A/S Årets resultat: 68 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Portefølje Adm. A/S Årets resultat: 65 mio. kr. Egenkapital: 259 mio. kr. Nykredit Mægler A/S Årets resultat: 23 mio. kr. Egenkapital: 141 mio. kr. Nykredit Leasing A/S Årets resultat: 16 mio. kr. Egenkapital: 160 mio. kr. Nykredit Ejendomme A/S Årets resultat: 49 mio. kr. Egenkapital: 469 mio. kr. Ejendomsselskabet Kalvebod A/S Årets resultat: 9 mio. kr. Egenkapital: 218 mio. kr. Der henvises til note 50 for en fuldstændig koncernoversigt. 2

5 NYKREDIT HOLDING-KONCERNENS HOVEDTAL Mio. kr BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT Basisindtægter af - forretningsdrift værdiregulering af derivater og erhvervsobligationer junior covered bonds fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger ekskl. særlige værdireguleringer Driftsomkostninger og afskrivninger særlige værdireguleringer mv Provision Indskydergarantifonden/statsgarantiordningen Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. realkredit mv Nedskrivninger på udlån mv. bank Nedskrivninger på udlån mv. statsgarantiordningen Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før kapitalomkostninger Nettorente mv. af hybrid kernekapital Resultat før skat Skat Resultat af ophørende forsikringsvirksomhed Årets resultat BALANCE I SAMMENDRAG ULTIMO Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker mv Realkreditudlån til dagsværdi Bankudlån ekskl. reverseforretninger Obligationer og aktier Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer til dagsværdi Efterstillede kapitalindskud hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud supplerende kapital Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Årets resultat i procent af gnsn. egenkapital 4,3 0,5 7,6 1,7-6,7 Basisindtjening før nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital 6,0 5,5 7,2 6,1 7,8 Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital 2,2 2,9 2,8-9,4 5,0 Omkostninger i procent af basisindtægter 56,7 62,2 57,5 61,2 66,4 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier Årets nedskrivningsprocent 0,2 0,1 0,2 0,7 0,1 Solvensprocent 18,4 16,4 18,5 17,8 14,7 Kernekapitalprocent 18,4 16,4 18,5 16,7 13,5 Gnsn. antal heltidsansatte medarbejdere Nøgletalsdefinition fremgår af note Særlige værdireguleringer mv. omfatter værdireguleringer af visse personaleydelser og domicilejendomme, refusion af moms og lønsumsafgift fra tidligere år samt afviklingsomkostninger for Dansk Pantebrevsbørs under konkurs. 2 Fra 1. januar 2011 indgår kursreguleringer fra beholdningen af efterstillede kapitalindskud i danske pengeinstitutter (Kalvebod-udstedelser) i beholdningsindtjeningen. Sammenligningstal er tilpasset. 3 Forstædernes Bank indgår i koncernens regnskab fra og med 17. oktober Ekskl. Nykredit Forsikring A/S og JN Data A/S. 3

6 LEDELSESBERETNING HOVEDAKTIVITET er moderselskab for Nykredit Realkredit A/S. Selskabets hovedaktivitet er således ejerskabet af Nykredit Realkredit A/S. Selskabet har afgivet en tabsgaranti overfor Nykredit Bank A/S. Garantien omfatter den del af bankens nedskrivninger og hensættelser (årets resultatpåvirkning), der overstiger 2% af udlån og garantier, dog maksimeret til 2 mia. kr. i garantiens løbetid. Herudover har på vegne af Nykredit Bank A/S udstedt en beløbsbegrænset tabsgaranti til ekstern part på 300 mio. kr. ÅRETS RESULTAT MV. FOR 2012 Koncernens resultat før skat blev mio. kr. mod 249 mio. kr. i Resultatet efter skat blev mio. kr. Til sammenligning var resultatet efter skat 260 mio. kr. i 2011 og var påvirket af en skatteindtægt på 133 mio. kr. efter en afsluttet skattesag. Koncernens resultat er positivt påvirket af en høj beholdningsindtjening, stigning i basisindtægter af kundevendte forretninger på realkreditområdet som følge af bidragsforhøjelser og udlånsvækst samt en faldende omkostningsprocent. Resultatet er negativt påvirket af stigning i nedskrivninger på realkreditudlån til privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, hvortil kommer øgede nettorenteudgifter til junior covered bonds samt negativ værdiregulering af renteswaps med kunder. For yderligere omtale af koncernens resultat, aktiviteter og økonomiske forhold mv. henvises til Årsrapport 2012 for Nykredit Realkredit A/S. fik eksklusive resultat af dattervirksomheden Nykredit Realkredit A/S et resultat på 57 mio. kr. efter skat. Resultatet kan primært henføres til provisionsindtægter på 80 mio. kr. vedrørende tabsgaranti afgivet overfor Nykredit Bank A/S. EGENKAPITAL Egenkapitalen udgør mio. kr. ultimo 2012 mod mio. kr. primo året. KAPITALDÆKNING Ultimo 2012 udgjorde s basiskapital 63,3 mia. kr., svarende til en solvens på 18,4%. Koncernens kernekapitalprocent udgjorde 18,4. Aktionærsammensætning pr. 31. december 2012 Aktiekapital kr. Aktiekapital % Foreningen Nykredit ,80 Foreningen Østifterne ,25 PRAS A/S ,25 Industriens Fond ,70 I alt ,00 Kapitalkravet udgjorde efter Basel I-overgangsreglerne 49,6 mia. kr., svarende til en solvensprocent på 14,4. Basel I-overgangsreglerne er blevet forlænget og gælder frem til og med AKTIEKØB Foreningen Nykredit har pr. 25. maj 2012 erhvervet nominel kr aktier i til kurs pr. aktie fra Industriens Fond, svarende til en samlet købesum på 161 mio. kr. GENERELLE RISICI Drifts-, finansielle, rente- og kreditrisici i er afhængig af udviklingen i Nykredit Realkredit A/S, hvorfor der henvises til Årsrapport 2012 for Nykredit Realkredit A/S. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Udarbejdelsen af årsrapporten medfører brug af kvalificerede regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af koncernens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og ud fra historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige og realistiske. I note 1 Anvendt regnskabspraksis under Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger redegøres der for usikkerhed ved indregning og måling. UDBYTTE Der indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales udbytte på 325 mio. kr. for RESULTAT I FORHOLD TIL FORVENTNING Ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2011 forventede Nykredit øgede basisindtægter fra kunder som følge af fortsat udlånsvækst og bidragsforhøjelser samt omkostninger på niveau med Koncernens nedskrivninger på udlån ville være koncentreret på privatkunder og mindre erhvervskunder. Resultatet før skat afspejler vækst i basisindtægter fra forretningsdrift på 11% og en faldende omkostningsprocent svarende til forventningerne. Koncernens nedskrivninger på udlån var ligeledes som forventet og vedrørte primært privatkunder og mindre erhvervskunder. Værdiregulering af renteswaps blev dog større end forventet. Beholdningsindtjeningen på mio. kr. var betydeligt større end forventet. FORVENTNINGER TIL 2013 Nykredit forventer en moderat udlånsvækst og dermed fortsat stigende basisindtægter fra kunder. Væksten i realkreditudlånet forventes dog at blive lavere end i Nykredit vil fortsat have fokus på omkostningsudviklingen og forventer en faldende omkostningsprocent. Koncernens nedskrivninger på udlån forventes at ligge på samme niveau som i 2012 eventuelt lidt højere. Nedskrivningerne vil afhænge af de generelle konjunkturer og udviklingen på boligmarkedet i 4

7 LEDELSESBERETNING øvrigt. Værdireguleringer af renteswaps forventes at ligge betydeligt lavere end i Samlet set forventes en vækst i basisindtjeningen efter nedskrivninger. Udviklingen i beholdningsindtjeningen forventes normaliseret og på et væsentlig lavere niveau. ØVRIGE FORHOLD Indstilling om valg til bestyrelsen Der afholdes generalforsamling i og Nykredit Realkredit A/S den 20. marts Der foreligger forslag om genvalg af den samlede bestyrelse i begge selskaber på generalforsamlingen. Derudover foreligger der forslag om at udvide bestyrelsen i begge selskaber med yderligere et bestyrelsesmedlem samt forslag om at vælge forhenværende adm. bankdirektør Bent Naur til den ledige bestyrelsespost. af dommen i Højesteret fortsat være afskåret fra at regulere priserne på realkreditlån til privatkunder uden Konkurrencerådets forudgående godkendelse. Nykredit vil under sagens behandling ved Højesteret nedlægge påstand om stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom. Det er foreløbigt forventningen, at der tidligst vil blive afsagt dom i ankesagen i BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING I perioden frem til offentliggørelsen af årsrapporten for 2012 er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder. Bent Naur, der var adm. bankdirektør i Ringkjøbing Landbobank i perioden fra 1987 til 2012 har tidligere siddet i bestyrelsen for både og Totalkredit A/S og har således et indgående kendskab til Nykredit-koncernen. Skat SKAT har fremsat forslag om ændring af Nykredit Banks selvangivne indkomst for Ændringen vedrører et skattemæssigt fradrag for nedskrivninger på udlån i Forstædernes Bank. Der henvises til omtalen i note 40. Afgørelse i bidragssagen Ved dom afsagt af Sø- og Handelsretten den 6. december 2012 fik Nykredit medhold i bidragssagen, der angår Nykredit Realkredit A/S' adgang til frit at kunne regulere priserne på realkreditlån til privatkunder under ændrede markedsforhold. Sø- og Handelsretten fastslår i dommen, at Nykredit Realkredit A/S har opfyldt og følgelig ikke længere er forpligtet af tilsagn af 10. oktober 2003, pkt. 5, hvorefter Nykredit Realkredit A/S i forbindelse med gennemførelse af fusionen med Totalkredit A/S forpligtede sig til at nedsætte bidraget for nye lån til kernekunder i Nykredit Realkredit A/S til 0,50% ved fuld belåning og tilsvarende nedsættelse til øvrige kunder og ved andre belåningsgrader og følgelig ej heller forpligtet af tilsagn 5a, som ligger til grund for Konkurrencerådets afgørelse af 30. november 2011, hvorefter Nykredit Realkredit A/S i perioden fra den 1. april 2012 til 31. marts 2017 forpligtede sig til at nedsætte bidraget for private lån i ejerbolig eller fritidshus til højst 0,55% for fastforrentede lån med afdrag og 0,60% for alle andre lånetyper ved fuld belåning. Med dommen konstaterer Sø- og Handelsretten, at Nykredit har levet op til sine forpligtelser i henhold til den aftale, som Nykredit indgik med Konkurrencerådet i forbindelse med Nykredits overtagelse af Totalkredit, og at Nykredit ligesom alle andre realkreditinstitutter, herunder Totalkredit, kan regulere priserne, hvis de markeds- og kapitalmæssige forhold taler herfor. Selv om der efter Nykredits vurdering er tale om en klar afgørelse, har Konkurrencerådet valgt at anke dommen til Højesteret. Da denne anke har opsættende virkning, vil Nykredit frem til en eventuel stadfæstelse 5

8 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for og Nykredit Holdingkoncernen. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret København, 7. februar 2013 Direktion Bestyrelse Peter Engberg Jensen koncernchef Steen E. Christensen, formand Lasse Nyby Kim Duus koncerndirektør Hans Bang-Hansen, næstformand Anders C. Obel Søren Holm koncerndirektør Steffen Kragh, næstformand Claus E. Petersen Karsten Knudsen koncerndirektør Per Ladegaard koncerndirektør Kristian Bengaard Michael Demsitz Merete Eldrup Erling Bech Poulsen Lars Peter Skaarup Nina Smith Bente Overgaard koncerndirektør Marlene Holm Jens Erik Udsen Allan Kristiansen Leif Vinther Gert Kryger 6

9 PÅTEGNINGER INTERN REVISIONS ERKLÆRINGER Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Nykredit Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, 7. februar 2013 Claus Okholm revisionschef Kim Stormly Hansen vicerevisionschef Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod koncernens og selskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. 7

10 PÅTEGNINGER DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Nykredit Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, 7. februar 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsaut. revisor Henrik Wellejus statsaut. revisor En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for selskabets udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 8

11 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december Note Renteindtægter Renteudgifter NETTORENTEINDTÆGTER Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTATFORDELING - - Aktionærer i FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Lovpligtige reserver Overført overskud Foreslået udbytte 9

12 Opgørelse af totalindkomst for 1. januar 31. december Note ÅRETS RESULTAT ANDEN TOTALINDKOMST - - Dagsværdiregulering af domicilejendomme Skat af dagsværdiregulering af domicilejendomme Andel af totalindkomst i associerede og tilknyttede virksomheder ANDEN TOTALINDKOMST ÅRETS TOTALINDKOMST FORDELING AF TOTALINDKOMST - - Aktionærer i

13 Balance ultimo Note AKTIVER - - Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger - - Investeringsejendomme Domicilejendomme I alt Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKTIVER I ALT

14 Balance ultimo Note PASSIVER - - Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser - - Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Akkumulerede værdiændringer opskrivningshenlæggelser Andre reserver lovpligtige reserver reserver i serier Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt PASSIVER I ALT IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler I ALT

15 Egenkapitalopgørelse 2012 Egenkapital 1. januar Aktiekapital Lovpligtige reserver* Overført overskud Foreslået udbytte I alt Årets resultat Anden totalindkomst Andel af totalindkomst i tilknyttede virksomheder Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for året Modtaget udbytte Udbetalt udbytte Reguleringer vedrørende dattervirksomheder Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst Andel af totalindkomst i tilknyttede virksomheder Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for året Modtaget udbytte Udbetalt udbytte Reguleringer vedrørende dattervirksomheder Egenkapital 31. december * Posten vedrører henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. Reserven kan ikke anvendes til udbytte eller udlodning. Aktiekapitalen er fordelt på aktier a 100 kr. og multipla heraf. har kun én aktieklasse, hvor alle aktier besidder samme rettigheder. 13

16 Egenkapitalopgørelse 2012 Egenkapital 1. januar Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Reserver i serier Overført overskud Foreslået udbytte I alt Årets resultat Anden totalindkomst Dagsværdiregulering af domicilejendomme Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for året Udbetalt udbytte Regulering i henhold til kapitaldækningsregler Overført fra hensættelser vedrørende ældre serier Øvrige reguleringer Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst Dagsværdiregulering af domicilejendomme Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for året Udbetalt udbytte Regulering i henhold til kapitaldækningsregler Overført fra hensættelser vedrørende ældre serier Øvrige reguleringer Egenkapital 31. december

17 OVERSIGT OVER NOTER Nr. Note Side 1. Anvendt regnskabspraksis Basiskapital og solvens Basis- og beholdningsindtjening Resultat af forretningsområder Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Skat Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Øvrige materielle aktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Andre passiver Hensættelser til udskudt skat Aktuelle skatteaktiver og skatteforpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Ikke-balanceførte poster Transaktioner og mellemværender med nærtstående parter Afledte finansielle instrumenter Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger Risikostyring Regnskabsmæssig afdækning Valutaeksponering Definitioner på nøgletal Hoved- og nøgletal i fem kvartaler Hoved- og nøgletal i fem år Koncernoversigt

18 1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsrapporten for 2012 for og Nykredit Holdingkoncernen er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Alle tal i årsrapporten præsenteres i hele mio. kr. De anførte totaler er udregnet på baggrund af faktiske tal. Som følge af afrundinger til hele mio. kr. kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totaler. Ændringer i regnskabsmæssige præsentationer Segmentrapporteringen er ændret som følge af, at der primo 2012 er sket en tilpasning af koncernens organisation. Den nye organisation er etableret omkring tre overordnede forretningsområder Retail, Totalkredit Partnere og Storkunder. Herudover er der en række resultat- og balanceposter, der ikke allokeres til forretningsområderne. Disse medregnes under Koncernposter. De væsentligste ændringer i forhold til tidligere segmentrapportering er, at aktiviteten fra privat- og erhvervskunder sammen med aktiviteten fra Nykredit Mægler A/S og realkreditlån via Nykredits filial i Polen er lagt sammen i forretningsområdet Retail. Koncernens største og mest komplekse erhvervskunder er skilt ud fra erhvervskunder og indgår sammen med afdelingerne Markets og Asset Management i forretningsområdet Storkunder. Afviklingsporteføljen af lån til storkunder fra det tidligere Forstædernes Bank indgår endvidere i forretningsområdet Storkunder. Aktiviteten i Ejendomsselskabet Kalvebod A/S, Nykredit Ejendomme A/S og afdelingen Treasury indgår under Koncernposter. Forretningsområdet Totalkredit har skiftet navn til Totalkredit Partnere. Realkreditudlån i Totalkredit A/S, der er formidlet til private gennem det tidligere Forstædernes Bank, er flyttet fra Totalkredit Partnere til Retail. Sammenligningstal er tilpasset, og ændringen påvirker ikke Nykreditkoncernens resultat, totalindkomst, balance eller egenkapital. Anvendt regnskabspraksis er i øvrigt uændret sammenlignet med årsrapporten for Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelsen af koncernregnskabet medfører brug af kvalificerede regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af Nykredits ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer og vurdering af fremtidige forhold. De regnskabsmæssige skøn og forudsætninger testes og vurderes jævnligt. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder hvor antagelser og skøn er væsentlige for regnskabet, er følgende: Dagsværdi af finansielle instrumenter Måling af unoterede finansielle instrumenter til dagsværdi er forbundet med et væsentlig skøn. Finansielle instrumenter, hvor værdiansættelsen ikke bygger på noterede priser, udgør ca. 7,8% af aktiverne og 9,8% af forpligtigelserne ultimo Værdiansættelse af udlån nedskrivninger Nedskrivninger på udlån, er forbundet med væsentlige skøn for så vidt angår kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Såfremt det kan fastslås, at ikke alle fremtidige betalinger vil blive modtaget, er fastlæggelsen af tidspunkt og størrelsen af de forventede betalinger undergivet væsentlige skøn. Herudover er realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra konkursboer forbundet med en række skøn. Der henvises til nærmere beskrivelse nedenfor under "AKTIVER", "Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender". Udlån udgør ca. 85,3% af koncernens aktiver ultimo Værdiansættelse af Goodwill Goodwill erhvervet ved køb af virksomheder, er omfattet af en løbende nedskrivningstest, hvor der er væsentlige skøn forbundet med vurdering af virksomhedernes fremtidige indtjeningsevne. Goodwill udgør 0,2% af koncernens aktiver ultimo Investerings- og domicilejendomme Investerings- og domicilejendomme måles efter første indregning til hhv. dagsværdi og omvurderet værdi, hvor der er væsentlige skøn forbundet med de elementer, der indgår i dagsværdiberegningen. Investeringsejendomme og domicilejendomme udgør 0,2% af koncernens aktiver ultimo Hensættelse til tab på garantier Hensættelser til tab på garantier er undergivet væsentlige skøn, hvor der er usikkerhed forbundet med at fastslå, i hvilket omfang garantien vil blive effektiv ved et økonomisk sammenbrud hos garantirekvirenten. En del af de hensatte forpligtelser kan henføres til Indskydergarantiordningen, hvor skønnet og usikkerheden primært tager udgangspunkt i en generel forventning til de tab, som de nødlidende banker måtte påføre ordningen. Hensættelse til tab på garantier samt ikke-balanceførte eventualforpligtelser udgør mio. kr. ultimo Indregning og klassifikation af finansielle instrumenter Finansielle instrumenter udgør mere end 95% af koncernens aktiver såvel som passiver. Indregning af finansielle instrumenter sker på afregningsdagen, hvor ændringer i dagsværdien for det købte eller solgte instrument i perioden mellem handelsdatoen og afregningsdatoen indregnes som et 16

19 finansielt aktiv eller passiv med modpost under kursreguleringer i resultatopgørelsen. For aktiver, der efter første indregning måles til amortiseret kostpris, sker der ikke værdiændringer i perioden mellem handelsdatoen og afregningsdatoen. Indregning ophører, når retten til at modtage/afgive pengestrømme fra et finansielt aktiv eller passiv er udløbet, eller hvis den er overdraget, og koncernen i al væsentlighed har overført alle risici og afkast tilknyttet ejendomsretten. Finansielle instrumenter indregnes første gang til dagsværdi. Den efterfølgende måling afhænger af kategoriseringen på indregningstidspunktet. Værdiansættelsesprincipper og kategorisering af finansielle instrumenter er beskrevet nedenfor. Det er ledelsens opfattelse, at de anvendte metoder og skøn, der indgår i værdiansættelsesteknikkerne, resulterer i et pålideligt billede af instrumenternes dagsværdi. Finansielle instrumenter klassificeres i følgende fire kategorier: Udlån og tilgodehavender/andre finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris Finansielle aktiver og forpligtelser til dags-værdi over resultatopgørelsen, herunder: med salg for øje, ved første indregning til dagsværdi (dagsværdioptionen). Udlån og tilgodehavender/andre finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris Udlån og forpligtelser måles efter første indregning til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvor der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris justeret for afdrag, nedskrivninger til imødegåelse af tab og øvrige regnskabsmæssige reguleringer, herunder eventuelle transaktionsomkostninger. Herved fordeles kurstab/-gevinst og transaktionsomkostninger over løbetiden. Finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi over resultatopgørelsen (med salg for øje) Et finansielt aktiv/forpligtelse klassificeres som "med salg for øje", hvis det: primært anskaffes med henblik på at opnå en gevinst på kort sigt, hvis det udgør en del af en portefølje, hvor der er bevis for kortsigtet realisation af gevinster, eller hvis ledelsen klassificerer det som et sådant. Afledte finansielle instrumenter klassificeres som finansielt aktiv med salg for øje, medmindre de er klassificeret som sikringsinstrumenter under en regnskabsmæssig sikring. Realiserede og urealiserede tab og gevinster vedrørende ændringer i dagsværdien af "Finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi over resultatopgørelsen" indregnes under kursreguleringer i resultatopgørelsen i den periode, hvori de opstår. Finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi over resultatopgørelsen (dagsværdioptionen). Et finansielt aktiv/forpligtelse klassificeres ved første indregning til dagsværdi via dagsværdioptionen hvis: en gruppe af finansielle aktiver/forpligtelser forvaltes, og indtjeningen vurderes af Nykredits ledelse på grundlag af dagsværdien i overensstemmelse med en dokumenteret risikostyringsstrategi eller investeringsstrategi, denne klassifikation eliminerer eller i væsentlig grad reducerer en målemæssig inkonsistens, som ville opstå ved anvendelse af de almindelige målebestemmelser. Realkreditudlån og udstedte realkreditobligationer/særligt dækkede obligationer/junior covered bonds indgår i denne kategori. Realiserede og urealiserede tab og gevinster vedrørende ændringer i dagsværdien af "Finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi via dagsværdioptionen over resultatopgørelsen" indregnes under kursreguleringer i resultatopgørelsen i den periode, hvori de opstår. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris, i resultatopgørelsen eller direkte på egenkapitalen i den periode, hvor de opstår. I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der påføres virksomheden, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til dagsværdi og måles efterfølgende til dagsværdi. Værdireguleringer indregnes over resultatopgørelsen i regnskabsposten "Kursreguleringer" i den periode, hvori de opstår. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i regnskabsposterne "Andre aktiver" eller "Andre passiver". Dagsværdier for afledte finansielle instrumenter opgøres på grundlag af anerkendte værdiansættelsesmetoder baseret på markedsinformation samt øvrige anerkendte værdiansættelsesmetoder. Regnskabsmæssig sikring Til sikring af renterisikoen på visse fastforrentede finansielle aktiver og forpligtelser, der værdiansættes til amortiseret kostpris, anvender koncernen derivater. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et 17

20 indregnet aktiv eller en forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse, for så vidt angår den del, der er sikret. Sikringsforholdene etableres både på individuelle aktiver og passiver samt på porteføljeniveau. Effektiviteten af den regnskabsmæssige sikring måles og evalueres løbende. Såfremt kriterierne for sikring ikke længere er opfyldt, amortiseres den akkumulerede værdi-regulering af den sikrede post over den resterende løbetid. Modregning Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser modregnes og præsenteres som et nettobeløb, når koncernen har en juridisk ret til at modregne de indregnede beløb og samtidig har til hensigt af nettoafregne eller realisere aktivet og indfri forpligtelsen samtidig. Konsolidering Koncernregnskabet omfatter (moderselskabet) og de virksomheder, hvori direkte eller indirekte udøver en bestemmende indflydelse på virksomhedens finansielle og driftsmæssige ledelse. og dattervirksomhederne benævnes samlet. Virksomheder, hvori har en fælles bestemmende indflydelse og kontrollerer den pågældende virksomhed i fællesskab med andre virksomheder, der ikke indgår i koncernen, betragtes som joint ventures. Koncernens investeringer i joint venturevirksomheder indregnes og måles i henhold til den indre værdis metode. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af de enkelte virksomheders regnskaber ved sammenlægning af ensartede regnskabsposter. De regnskaber som benyttes til konsolideringen er udarbejdet efter koncernens regnskabspraksis. Der foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, udbytter, interne aktiebesiddelser og mellemværender samt realiserede og urealiserede koncerninterne fortjenester og tab. Virksomhedssammenslutninger og virksomhedsovertagelser Ved køb af nye virksomheder, hvor moderselskabet opnår bestemmende indflydelse over den købte virksomhed, anvendes overtagelsesmetoden. Virksomhedsovertagelser sker regnskabsmæssigt efter sammenlægningsmetoden, hvis der er tale om fusion med/mellem selskaber under fælles ledelse. Købte virksomheder, hvor indregning sker efter overtagelsesmetoden, medtages fra overtagelsestidspunktet, som er det tidspunkt, hvor den overtagende part opnår bestemmende indflydelse på den købte virksomheds finansielle og driftsmæssige beslutninger. De tilkøbte virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualaktiver og -forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, såfremt de kan udskilles eller udspringer fra en kontraktlig ret. Der indregnes udskudt skat af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for virksomheden og dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som goodwill under immaterielle aktiver. Den efterfølgende måling af goodwill er beskrevet under immaterielle aktiver, jf. nedenfor. Eventuelle negative forskelsbeløb (badwill) indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter. Avance eller tab ved afhændelse eller afvikling af tilknyttede og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen og den regnskabsmæssige værdi inkl. goodwill på salgstidspunktet samt omkostninger til salg eller afvikling. Solgte virksomheder medtages frem til overdragelsestidspunktet. Basis- og beholdningsindtjeningen Koncernens hovedtal præsenteres i en basis- og beholdningsindtjening, idet denne efter ledelsens opfattelse afspejler aktiviteten og indtjeningen i koncernen. Basisindtjeningen afspejler resultatet af kundevendte aktiviteter og den risikofrie forrentning af fondsbeholdningen efter fradrag af driftsomkostninger og afskrivninger samt nedskrivninger på udlån. Værdiregulering af derivater og erhvervsobligationer er udskilt i en særlig post, der viser effekten af en justering af dagsværdien på disse. Basisindtægter af fonds omfatter det afkast, der kunne være opnået ved placering af koncernens investeringsbeholdninger til den risikofrie rente Nationalbankens gennemsnitlige udlånsrente. Derudover indeholder basisindtægter af fonds nettorenteudgifter vedrørende supplerende kapital og købet af Totalkredit opgjort i forhold til den risikofrie rente. Beholdningsindtjeningen er den merindtjening, der opnås ved investering i aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter ud over den risikofrie rente. Kurs- og rentemarginaler i tilknytning til realkreditforretningen i Nykredit Realkredit og Totalkredit samt handelsaktiviteter i Markets medregnes ikke i beholdningsindtjeningen, men føres under basisindtægter af forretningsdrift. Koncernens udgifter for Nykredit Holdings tabsgaranti over for Nykredit Bank modregnes i beholdningsindtjeningen. Valuta Koncernregnskabet præsenteres i danske kroner (DKK), som er moderselskabets funktionelle valuta og præsentationsvaluta. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens valutakurser. Valutakursgevinster og -tab ved afviklingen af disse transaktioner indregnes i resultatopgørelsen. På balancedagen omregnes monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta til balancedagens kurs. Valutakursreguleringerne indregnes i resultatopgørelsen. Kursdifferencer, opstået ved omregningen af ikke-monetære aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som en del af dagsværdigevinsten eller -tabet. 18

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 9. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 11. februar 2016. Dirigent: Anders Gaba c/o Fynske Bank

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Arnberg Holding ApS. Søndre Led Kalvehave. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013

Arnberg Holding ApS. Søndre Led Kalvehave. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013 aooere revision STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Arnberg Holding ApS Søndre Led 2 4771 Kalvehave (CVR-nr. 26 07 33 24) Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr Jaguar Import Danmark AS CVR-nr. 18 49 32 92 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. maj 2013 Jørn Qviste Dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15 Tobaksvejen 4 2860 Søborg CVR-nr. 36406364 Årsrapport 2014/15 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016 Anders Christian Mechta Mayland

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Idosan A/S under frivillig likvidation Årsrapport for 2014

Idosan A/S under frivillig likvidation Årsrapport for 2014 Idosan A/S under frivillig likvidation Årsrapport for 2014 CVR-nr. 18 70 62 37 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /5 2015 Henrik Møgelmose Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere