KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Første del. XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Første del. XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den SEK(2003) 467 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Første del XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

2 BERETNING FRA KOMMISSIONEN Første del XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 9 Boks 1: En vigtigere rolle for forbrugerne I Karteller og monopoler artikel 81 og 82; statsmonopoler og monopolrettigheder artikel 31 og A - Modernisering af rets- og fortolkningsreglerne EKSF-traktatens udløb Modernisering af reglerne for gennemførelse af EF-traktatens artikel 81 og Revision af Kommissionens samarbejdsmeddelelse Revision af gruppefritagelsesforordningen inden for bilbranchen B Anvendelse af artikel 81, 82 og Artikel Karteller Oversigt over udviklingen i håndhævelsen af kartelvirksomhed og anvendelse af samarbejdsmeddelelsen af Konkrete sager i Vertikale aftaler Artikel 82 og Artikel Artikel C Udviklingen i konkurrencen i de enkelte sektorer Energi: Liberalisering i elektricitets- og gassektoren Posttjenester Nyt postdirektiv

3 3. Telekommunikation Nyt regelsæt for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Afslutning af sektorundersøgelsen af lejede kredsløb Transport Lufttransport Forlængelse af gruppefritagelsesforordning 1617/ Konkurrencepolitik inden for international luftfart Transatlantiske alliancer Europæiske alliancer og fusioner Søtransport Udviklingen i retspraksis Gennemgang af forordning 4056/ Individuelle sager Jernbaner Medier Adgangen til primetime-programmer Adgang til New Media-rettigheder Kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder og licensaftaler Trykte medier Salg af biler Vedtagelse af den nye fritagelsesforordning for bilsektoren Baggrund Vigtige etaper i forbindelse med vedtagelsen af forordningen De væsentligste træk i forordning (EF) 1400/ Generelt Salg af nye biler Eftersalgsservice og salg af reservedele Konklusion Brochure om de nye konkurrenceregler Generel evaluering af anvendelsen af fritagelsesforordning (EF) nr. 1475/95 om priser for nye biler Finansielle tjenesteydelser

4 8. Informationssamfundet Liberale erhverv Anvendelsen af EU's konkurrenceregler på liberale erhverv Følger af EF-Domstolens domme Undersøgelse af forordningens økonomiske virkning Koordinering af foranstaltninger med de nationale konkurrencemyndigheder D Statistik II Fusionskontrol A den overordnede politik og udviklingen Indledning domstolsprøvelse af fusionsbeslutninger i Airtours mod Kommissionen Schneider mod Kommissionen Tetra Laval mod Kommissionen Tilsagn Sager henvist efter artikel 9 og artikel 22 - hovedlinjer i udviklingen Indledning Sager henvist efter fusionsforordningens artikel Reform af fusionskontrollen Reformens mål Den foreslåede reform Materielle spørgsmål Reform af fusionskontrolprocessen Lovgivningsforanstaltninger Ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger Internationalt samarbejde Det Internationale Konkurrencenet (ICN) EU's og USA's fælles arbejdsgruppe B Statistik III Statsstøtte

5 A - Generel politik Modernisering af statsstøttekontrollen Generel fremgangsmåde Gennemsigtighed Udvikling af statistiske redskaber Resultattavlen for statsstøtte Revision af de nugældende rammebestemmelser og retningslinjer Multisektorale rammebestemmelser Forskning og udvikling Beskæftigelsesstøtte Kul og stål (EKSF-traktaten) SMV Statsstøtte og skattepolitik Dårligt stillede byområder Udvidelsen B - Støttebegrebet Støttens oprindelse Fordele for en eller flere virksomheder Bundne omkostninger Selektivitet Konkurrencefordrejning Påvirkning af samhandelen C - Undersøgelse af støttens forenelighed med fællesmarkedet Horisontal støtte Redningsstøtte Omstruktureringsstøtte Miljøstøtte F&U-støtte Regionalstøtte Multisektorale sager

6 Boks 2: Nye multisektorale rammebestemmelser for regional investeringsstøtte, herunder nye regler for motorkøretøjs- og kunstfiberindustrien Støtte til udvikling af virksomhedernes internationale aktiviteter Social støtte Sektorstøtte Tovbaner Skibsbygningsindustrien Motorkøretøjsindustrien Kul Stål Transport Jernbanetransport Kombineret transport Landevejstransport Boks 3: Landevejstransportvirksomheder Passagerer Vandveje Transport ad indre vandveje Søtransport Luftfart Landbrug Udvikling af politikker og lovgivningsinitiativer i Nye rammebestemmelser for statsstøtte til bortskaffelse af slagteriaffald og døde dyr samt til udgifter til screening for transmissible spongiforme encefalopatier (TSE) Oversigt over sager Naturkatastrofer Salgsfremstød og reklame Stigning i brændstofpriser Indledning af formelle undersøgelser Fiskeri D - Procedurer Eksisterende støtte

7 2. Fritaget støtte Tilbagesøgning af støtte Manglende gennemførelse af beslutninger Domstolens domme E Statistik IV - Forsyningspligtydelser Generelle principper Den seneste udvikling Planlagt grønbog om rammedirektiv for forsyningspligtydelser Statsstøttesager behandlet af Kommissionen Boks 4: Deutsche Post Karteller og monopoler (herunder liberalisering) Liberalisering ved hjælp af lovgivningsforanstaltninger V - Internationalt samarbejde A - Udvidelsen Tiltrædelse: forberedelse og forhandlinger Fremskridt med hensyn til tilpasning af konkurrencereglerne Instrumenter under Associeringsaftalerne Faglig bistand til kandidatlandene B - Bilateralt samarbejde USA Canada Japan Andre OECD-lande C - Multilateralt samarbejde Det Internationale Konkurrencenetværk (ICN) WTO-Arbejdsgruppen for Handel og Konkurrence OECD's Konkurrenceudvalg UNCTAD's Mellemstatslige Ekspertgruppe (IGE) VI Udsigter for

8 1. Karteller og monopoler og liberalisering Fusioner Statsstøtte Det internationale område Bilag Sager omhandlet i beretningen

9 Indledning 1. Det er almindelig anerkendt overalt i verden, at en effektiv konkurrence på markedet indebærer fordele, fordi den sikrer en effektiv ressourceallokering og fremmer innovation og teknisk udvikling. Det er dog en konstant udfordring at sikre eller skabe betingelserne for konkurrence på markedet, og det gælder både aktørernes adfærd på disse markeder og de hindringer, som statsstøtteforanstaltninger medfører. Konkurrencepolitikken tjener således to formål: Den skal dels rette op på markedssvigt som følge af, at markedsdeltagernes adfærd og en række markedsstrukturer skader konkurrencen, dels bidrage til generelle økonomisk-politiske rammer på tværs af erhvervssektorerne til fremme af en effektiv konkurrence. I en verden med vedvarende globalisering må beskyttelsen af konkurrencen inden for et integreret økonomisk område som EU nødvendigvis også have et eksternt modstykke for at skabe lige konkurrencevilkår på internationalt plan. 2. EU s konkurrencepolitik hviler på tre nært forbundne grundpiller, som alle skal sikre, at den effektive konkurrence kommer forbrugerne til gode, og samtidig skal fremme det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne. For det første skal nævnes den effektive håndhævelse af kartelreglerne, som forbyder virksomheder at anvende aftaler eller praksis, der er urimeligt restriktive, og at misbruge deres dominerende stilling på markedet. I denne forbindelse sættes der i stigende grad ind på at forhindre, at markedsdeltagernes alvorligste former for konkurrencebegrænsende adfærd, såsom markedsdelings- eller priskarteller, ødelægger den effektive konkurrence. Samtidig er der behov for fusionskontrol for at forhindre, at fusioner og virksomhedsovertagelser skaber eller styrker en dominerende stilling på markedet. For det andet gennemføres åbningen af økonomiske sektorer, hvor der endnu ikke er nogen effektiv konkurrence, gennem en gradvis liberaliseringspolitik sideløbende med en række lovgivningsmæssige foranstaltninger til yderligere integration af det indre marked. For det tredje omfatter EU s konkurrencepolitik kontrol med statsstøtte på overnationalt plan for at sikre, at statsinterventioner ikke forvrider konkurrencen på markedet gennem subsidier og skattefritagelser. 3. De største udfordringer, som EU s konkurrencepolitik har stået over for i de sidste par år, og som har dannet grundlag for Kommissionens prioriteringer på det lovgivnings- og håndhævelsesmæssige område, er velkendte: Den forestående udvidelse af EU til 25 medlemmer indebærer, at såvel EU som de 10 kandidatlande udfolder store bestræbelser for at skabe grundlaget for, at traktatens konkurrenceregler kan anvendes effektivt, så snart de nye medlemsstater er tiltrådt. Globaliseringen af markederne kræver øget samarbejde mellem de konkurrencepolitiske myndigheder på internationalt plan. Endelig kan der ikke ses bort fra ændringer i erhvervsklimaet, såsom de dårligere udsigter til økonomisk vækst eller vanskelighederne inden for bestemte sektorer, som vi har set i 2002, selv om der heller ikke derfor er nogen grund til ikke at følge en effektiv konkurrencepolitik. 4. Af hensyn til disse udfordringer har Kommissionen ud over den vedvarende bekæmpelse af konkurrenceskadelige horisontale karteller, der er en af de alvorligste overtrædelser af konkurrenceretten, gennemført en række reformprojekter inden for alle konkurrencepolitiske områder med gode resultater. Som det vigtigste tiltag i 2002 skal nævnes, at en ambitiøs og gennemgribende revision af reglerne om 9

10 gennemførelse af traktatens artikel 81 og 82 har ført til Rådets vedtagelse af en ny grundforordning. Den vil indlede en ny æra i håndhævelsen af kartelreglerne i EU, idet den vil involvere de nationale konkurrencemyndigheder og domstole mere direkte i anvendelsen af traktatens konkurrenceregler inden for rammerne af det europæiske net af konkurrencemyndigheder. Den nye gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjsbranchen er et resultat af en større revision af konkurrencereglerne inden for denne branche. Revisionen af fusionsforordningen er ligeledes skredet fremad med Kommissionens vedtagelse af et forslag til en ny forordning på grundlag af en omfattende høring af interesserede parter og erfaringerne i forbindelse med anvendelsen af den første fusionsforordning. Sidst, men ikke mindst, er erkendelsen af, at en smidig statsstøttekontrol er af stor betydning, kommet til udtryk i en række vigtige reformprojekter for forenkling af statsstøtteprocedurerne for yderligere at styrke dette instruments væsentlige rolle i EU s konkurrencepolitik. 5. I 2002 blev der registreret i alt sager, herunder 321 kartelsager (efter EF-traktatens artikel 81, 82 og 86), 277 fusionssager og 421 statsstøttesager. De tilsvarende tal for 2001 var nye sager, herunder 284 kartelsager, 335 fusionssager og 417 statsstøttesager (bortset fra klager). Den generelle udvikling i nye sager udviser derfor ikke nogen ensartet tendens på tværs af de konkurrencepolitiske områder. Mens der kan konstateres en kraftig stigning inden for kartelsager, skete der et tydeligt fald i antallet af fusionssager, men antallet af nye statsstøttesager holdt sig konstant. 6. På kartelområdet var antallet af nye anmeldelser forholdsvis beskedent, mens der blev indledt langt flere sager på Kommissionens eget initiativ i 2002 (91) end i 2001 (74). Denne udvikling danner optakt til den udfasning af anmeldelsesordningen, som moderniseringen af kartelreglerne vil medføre. Antallet af klager steg fortsat (129 i 2002 mod 116 i 2001 og 112 i 2000). 7. Det samlede antal afsluttede sager i 2002 var 1 283, herunder 363 kartelsager, 268 fusionssager og 652 statsstøttesager (bortset fra klager). De tilsvarende tal for 2001 var afsluttede sager, herunder 378 kartelsager, 346 fusionssager og 480 statsstøttesager. Mens faldet i de afsluttede kartelsager kan tilskrives den fortsatte prioritering af ressourcekrævende kartelsager, blev antallet af sager under behandling yderligere formindsket, idet antallet af afsluttede sager oversteg antallet af nye sager. 8. Antallet af fusioner og alliancer, som Kommissionen undersøgte i 2002, faldt betydeligt efter en begyndende stagnation i væksttendensen i 2001, men var dog fortsat stort (277 nye sager). Kommissionen vedtog 275 formelle beslutninger i årets løb (mod 340 i 2001). Antallet af sager, der kræver indgående undersøgelse, faldt betydeligt til det niveau, der kunne konstateres i midten af 1990 erne (7 sager, hvor der blev indledt en fase II-procedure i 2002, mod ca. 20 om året i ). Der måtte dog afsættes yderligere ressourcer til opfølgning af tidligere beslutninger, som var indbragt for Domstolen. 9. På statsstøtteområdet steg antallet af anmeldelser og nye uanmeldte støttesager i forhold til 2001, mens antallet af anmodninger om undersøgelse af støtteordninger svarer til de tidligere års efter at være steget kraftigt i Antallet af indledte procedurer holdt sig konstant (62 i 2002 mod 66 i 2001), mens antallet af endelige negative beslutninger faldt en smule (37 i 2002 mod 31 i 2001). Generelt set er antallet af statsstøttesager under behandling også blevet reduceret betragteligt (fra 10

11 621 i 2001 til 582 i 2002, herunder 255 klager). Boks 1: En vigtigere rolle for forbrugerne Et af hovedformålene med den europæiske konkurrencepolitik er at fremme forbrugernes interesser, det vil sige at sikre, at den velstand, der skabes af den europæiske økonomi, kommer forbrugerne til gode. Dette mål, som kommissær Mario Monti har understreget ved flere lejligheder og fortsat betragter som et af sine højest prioriterede, er af horisontal art, det vil sige, at Kommissionen tager hensyn til forbrugernes interesser på alle konkurrencepolitiske områder, såsom bekæmpelse af konkurrenceskadelige aftaler, især ulovlige karteller, og misbrug af dominans, kontrol med fusioner og kontrol med medlemsstaternes statsstøtte. Kommissionen er klar over, at det undertiden er vanskeligt for de enkelte forbrugere at vurdere, hvilken indvirkning konkurrencepolitikken har på deres hverdag, fordi mange konkrete konkurrencesager er komplekse, og Kommissionens indgriben på dette område ofte påvirker deres interesser indirekte. Hvis for eksempel Kommissionen standser et kartel for forbrugsvarer eller forbyder en teleoperatør med en dominerende stilling at anvende urimeligt høje priser, kan det direkte medføre et prisfald, som kan mærkes på enhver husholdnings budget, mens et effektivt fusionskontrolsystem ikke nødvendigvis vil blive opfattet som gavnligt for de forbrugere, der nyder godt af det. Det skyldes, at EU s fusionskontrol tager sigte på at undgå de negative virkninger for forbrugernes velfærd, som fusioner ellers ville kunne få. Ofte er fusionskontrollens positive resultater derfor kun synlige på længere sigt. Statsstøttekontrollen er også af betydning for en effektiv ressourceallokering inden for den europæiske økonomi og bidrager dermed til et sundt erhvervsklima for såvel virksomhederne som forbrugerne. Kommissionen tager i sine statsstøttebeslutninger hensyn til forhold, der vedrører en korrekt anvendelse af forsyningspligtydelser 1. Kommissionen anvender flere forskellige metoder til at få forbrugerne i tale og øge deres opmærksomhed om sit arbejde på konkurrenceområdet. To gange om året afholdes der en europæisk konkurrencedag i det land, der har EU-formandskabet 2, hvor Kommissionen og Europa-Parlamentet deltager aktivt. Disse begivenheder skal gøre konkurrencespørgsmål mere tilgængelige for forbrugerne og deres repræsentanter. Kommissionen samarbejder også indgående med forbrugerorganisationer, især Kontoret for de Europæiske Forbrugerorganisationer, BEUC 3, og ansporer de nationale forbrugerorganisationer til at engagere sig mere aktivt og påpege områder af særlig interesse for forbrugerne. Denne rapport er også en kommunikationskanal til forbrugerne. Den igangværende reform på kartelområdet og inden for fusionskontrollen vil bringe beslutningsprocessen nærmere forbrugerne. Den decentraliserede anvendelse af kartelreglerne vil således give forbrugerne mulighed for at klage til de nationale konkurrencemyndigheder, som kan anvende de europæiske kartelregler fuldt ud. Disse regler er direkte anvendelige i Jf. kapitel IV. Europæiske konkurrencedage i 2002: (Madrid) og (København). IP/02/415,

12 samtlige medlemsstater, og reformen styrker også de nationale domstoles rolle i forbindelse med overtrædelse af disse regler 4. Som led i den foreslåede reform af fusionsforordningen skal der oprettes en konsulentfunktion 5 i Kommissionen for at give forbrugerne og deres repræsentanter bedre muligheder for at udtale sig om bestemte fusioner i god tid. Sidst, men ikke mindst, vil revisionen af gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjsbranchen ændre både den måde, hvorpå bilerne sælges, og den eftersalgsservice, der ydes i Europa 6. Da køb af en (ny) bil er en af de største investeringsbeslutninger for de fleste forbrugere, vil de gennemgribende ændringer i bildistributionen og eftersalgsservice klart være af stor betydning for forbrugerne, selv om det endnu er for tidligt at vurdere reformens indvirkning på bilpriserne i Europa samt serviceydelsernes kvalitet og omfang. Med hensyn til sagsbehandlingen i 2002 henvises forbrugerne især til kartelbeslutningen i sagen om gipsplader 7, der vedrørte et produkt, som enhver, der har bygget eller renoveret sit hjem, har kendskab til. Nintendo-sagen 8, hvor Kommissionen standsede konkurrencebegrænsende aftaler mellem Nintendo og selskabets forhandlere om konsoller og spil, fortjener ligeledes særlig opmærksomhed i denne forbindelse. Endelig gøres forbrugerne opmærksomme på beretningens afsnit om Udviklingen i konkurrencen i de enkelte sektorer, der indeholder oplysninger om energi-, tele-, post- og transportsektoren, som er af stor betydning for forbrugerne. Kartelsagerne inden for mediesektoren, finansielle tjenester, liberale erhverv og informationssamfundet er også af speciel interesse for forbrugerne Jf.. afsnit I.A.2, især nr. 17. Jf. nr Jf. afsnit I.C.6. Jf. nr. 50 ff. Jf. nr. 61 ff. 12

13 I Karteller og monopoler artikel 81 og 82; statsmonopoler og monopolrettigheder artikel 31 og 86 A - MODERNISERING AF RETS- OG FORTOLKNINGSREGLERNE 1. EKSF-TRAKTATENS UDLØB 10. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) udløb den 23. juli. Det betyder, at sektorer, der tidligere var omfattet af EKSF-traktaten og af de procedureregler og andre regler, der er afledt af EKSF-traktaten, fra den 24. juli er omfattet af EF-traktaten og af de procedureregler og andre regler, der er afledt af EF-traktaten. 11. Af hensyn til de problemer, der kan opstå ved overgangen til EF-reglerne, især på kartel-, fusions- og statsstøtteområdet, udarbejdede Kommissionens kompetente tjenestegrene (GD COMP, GD TREN) en meddelelse om visse aspekter ved behandlingen af konkurrencesager efter EKSF-traktatens udløb 9. Meddelelsen, der blev vedtaget den 21. juni, er tænkt som en vejledning for virksomheder, der er omfattet af kartel- og fusionsreglerne, og for medlemsstater, der er undergivet statsstøttereglerne, idet den skal give information og skabe sikkerhed, blandt andet planlægningssikkerhed, i forbindelse med EKSF-traktatens udløb. Meddelelsen påvirker ikke Førsteinstansrettens og EF-Domstolens fortolkning af EKSF- og EF-reglerne, men indeholder en kortfattet gennemgang af de vigtigste ændringer med hensyn til de gældende materielle regler og procedureregler samt en redegørelse for, hvordan Kommissionen vil behandle særlige problemer i forbindelse med overgangen fra EKSF-reglerne til EF-reglerne. 12. Generelt anføres det i meddelelsen, at de materielle og proceduremæssige ændringer som følge af EKSF-traktatens udløb sandsynligvis ikke vil skabe større problemer, fordi der i mange år har været udfoldet bestræbelser på at anvende samme praksis efter de to traktater. 13. I det følgende nævnes de vigtigste materielle forskelle mellem de gamle og de nye regler: a) Kartelreglerne Efter EF-reglerne har Kommissionen ikke længere enekompetence, som det var tilfældet under EKSF-reglerne. I modsætning, hvad der var tilfældet under EKSF-traktaten, er det en forudsætning for anvendelse af EF-reglerne, at handelen mellem medlemsstater påvirkes. 9 EFT C 152 af

14 b) Fusionskontrol Efter EKSF-reglerne havde Kommissionen enekompetence uanset eventuelle tærskler, men det er ikke længere tilfældet. 14. Meddelelsen behandler også en række særlige problemer som følge af overgangen fra EKSF-reglerne til EF-reglerne. Det gælder især sager, der ud fra et faktisk eller retligt synspunkt startede før EKSF-traktatens udløb, men fortsætter efter dens udløb. Med hensyn til procedurereglerne er det et grundprincip, at de regler, der finder anvendelse, er dem, der gælder på det tidspunkt, hvor det pågældende proceduremæssige skridt indledes. Karteller, fusioner og statsstøtte: Kommissionen vil fra den 24. juli anvende EF-traktatens procedureregler i alle verserende og nye sager. Proceduremæssige skridt, der er indledt korrekt efter EKSF-reglerne inden EKSF-traktatens udløb, vil efter traktatens udløb blive anset for at have opfyldt kravene til tilsvarende proceduremæssige skridt efter EF-reglerne, medmindre andet fremgår af denne meddelelse. Desuden behandler meddelelsen en lang række spørgsmål på de tre områder: a) Kartelregler Fritagelsesbestemmelserne i EKSF-traktatens artikel 65, stk. 2, og EF-traktatens artikel 81, stk. 3, er stort set de samme, og i betragtning af den forestående modernisering af kartelreglerne, bør Kommissionens indgreb på kartelområdet være koncentreret om forbudsprocedurer. Kommissionen meddeler derfor virksomhederne, at den ikke vil indlede procedurer efter EF-traktatens artikel 81 med hensyn til den fremtidige anvendelse af aftaler, der tidligere blev tilladt efter EKSF-reglerne, dog med forbehold af en væsentlig faktisk eller retslig udvikling, som indebærer, at der klart må stilles spørgsmålstegn ved, om aftalerne kan fritages efter EF-traktatens artikel 81, stk. 3. b) Fusionskontrol Behandlingen af joint ventures efter de to regelsæt adskiller sig ved, at flere joint ventures betragtes som fusioner efter EKSF-traktatens artikel 66, end det er tilfældet efter Fællesskabets fusionsforordning, der kun omfatter selvstændigt fungerende joint ventures. Joint ventures, der er anmeldt i henhold til EKSF-traktaten og ikke er færdigbehandlet ved denne traktats udløb, skal måske ikke anmeldes som fusioner efter Fællesskabets fusionsforordning. Ifølge meddelelsen kan sådanne anmeldelser konverteres til anmeldelser af samarbejdsaftaler efter forordning nr. 17/62, hvis kravene i gennemførelsesforordningens artikel 5 er opfyldt. Det er blandt andet en forudsætning, at de anmeldende parter anmoder om, at deres anmeldelse konverteres. 14

15 c) Statsstøtte Når Kommissionen efter EKSF-traktatens udløb skal træffe en beslutning om, hvorvidt støtteforanstaltninger, der er iværksat uden Kommissionens forudgående godkendelse inden traktatens udløb, er forenelige med fællesmarkedet, opstår spørgsmålet om, hvilke kriterier der skal anvendes. Kommissionen vil anvende sin meddelelse om fastlæggelse af reglerne for vurdering af ulovlig statsstøtte 10. Ifølge denne meddelelse skal Kommissionen altid vurdere, om statsstøtten er forenelig med fællesmarkedet, på grundlag af de materielle regler i de gældende instrumenter på det tidspunkt, hvor støtten blev ydet. 2. MODERNISERING AF REGLERNE FOR GENNEMFØRELSE AF EF-TRAKTATENS ARTIKEL 81 OG Den 16. december vedtog Rådet forordning 1/ Denne nye forordning, som Kommissionen fremsatte forslag til i september 2000, er den mest omfattende reform af kartelreglerne siden Forordning 1/2003 erstatter således de 40 år gamle procedureregler i forordning nr. 17 om håndhævelse af traktatens bestemmelser om konkurrencebegrænsende virksomhedsaftaler (EF-traktatens artikel 81) og misbrug af en dominerende stilling (EF-traktatens artikel 82). De nye regler vil gælde fra den 1. maj 2004, det vil sige fra det tidspunkt, hvor EU udvides med 10 nye medlemsstater. 16. Reformen ændrer ikke det materielle indhold i EF-traktatens artikel 81 og 82, men vil i høj grad forenkle håndhævelsen af traktatens kartelregler overalt i EU. Samtidig med at den nye forordning mindsker virksomhedernes administrative byrde ved at afskaffe anmeldelsesordningen for virksomhedsaftaler, vil den styrke håndhævelsen af kartelreglerne gennem en bedre og mere effektiv fordeling af opgaverne mellem Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder. Den vil give både Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder mulighed for at koncentrere sig om bekæmpelse af de former for begrænsninger og misbrug, der skader konkurrencen og forbrugerne mest. 17. Reformen i hovedtræk: 1. Godkendelsessystemet, hvor alle aftaler skal anmeldes til Kommissionen for at kunne godkendes efter kartelreglerne, erstattes af en ordning med en direkte anvendelig undtagelse. Det ville have betydet en urimelig forlængelse af et unødigt bureaukrati og unødige retslige omkostninger for virksomhederne at opretholde anmeldelsessystemet, efter at Domstolen og Kommissionen i årtier har anvendt EF-traktatens artikel 81 og 82. I betragtning af EU s udvidelse vil anmeldelsessystemet heller ikke længere kunne fungere. Reformen lægger således et større ansvar over på virksomhederne, som selv skal vurdere, om deres aftaler begrænser konkurrencen, og om disse begrænsninger i EFT C 119 af , s. 22. Rådets forordning om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82, EFT L 1 af , s

16 så fald opfylder betingelserne for fritagelse i EF-traktatens artikel 81, stk. 3. I tilfælde, hvor der hersker usikkerhed, fordi der er tale om nye eller uløste problemer med hensyn til anvendelsen af Fællesskabets konkurrenceregler, kan virksomhederne naturligvis søge uformel rådgivning hos Kommissionen, som i så fald kan beslutte at afgive en skriftlig udtalelse. 2. EF-traktatens artikel 81, stk. 3, gøres direkte anvendelig Kommissionen har ikke længere enekompetence til at indrømme fritagelse efter EF-traktatens artikel 81, stk. 3, og det betyder at Kommissionen, de nationale konkurrencemyndigheder og de nationale domstole kan håndhæve kartelreglerne i fællesskab. Alle de involverede konkurrencemyndigheder vil arbejde nært sammen om anvendelsen af kartelreglerne. Da behandlingen af en lang række individuelle sager har bidraget til fastlæggelsen af Domstolens retspraksis og Kommissionens praksis med hensyn til fritagelseskriterierne i EF-traktatens artikel 81, stk. 3, kan de nationale konkurrencemyndigheder og domstole anvende denne praksis ved fastlæggelsen af betingelserne for anvendelse af denne traktatbestemmelse. Som vejledning for de nationale konkurrencemyndigheder og domstole på dette område vil Kommissionen også udarbejde en meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, som vil gennemgå hovedpunkterne i den relevante afledte ret. Det vil desuden gøre det lettere for de nationale domstole at anvende Fællesskabets konkurrenceregler, at de får større muligheder for at anmode Kommissionen om oplysninger og om at afgive udtalelse om spørgsmål vedrørende reglernes anvendelse. Både Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder vil også have mulighed for at fremsætte indlæg til støtte for en af parterne i en sag ved nationale domstole, der anvender EF-traktatens artikel 81 eller Det Europæiske Konkurrencenet Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder vil etablere et net af konkurrencemyndigheder, som skal være et centralt led i det nye håndhævelsessystem, og som betegnes Det Europæiske Konkurrencenet. Det vil skabe mulighed for konsultation, samarbejde og informationsudveksling mellem de europæiske konkurrencemyndigheder om anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 og 82. Dette vil kunne ske på et hvilket som helst tidspunkt i beslutningsprocessen fra det tidspunkt, hvor en sag tildeles en konkurrencemyndighed, til det tidspunkt, hvor den endelige beslutning træffes. Som traktatens vogter vil Kommissionen få et overordnet ansvar i dette net for at sikre en ensartet anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler. De nærmere betingelser for samarbejdet mellem Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder er fastsat i Rådets og Kommissionens fælles erklæring om konkurrencenettet, der er vedføjet som bilag til den nye forordning. 4. Forholdet mellem EF-traktatens artikel 81 og 82 og medlemsstaternes konkurrenceret Selv om de nationale konkurrencemyndigheder og domstole fortsat kan anvende de nationale konkurrenceregler på aftaler, vedtagelser inden for virksomhedssammenslutninger eller samordnet praksis, der kan påvirke handelen mellem medlemsstater, er de forpligtede til samtidig at anvende EF-traktatens artikel 81 eller 82, og anvendelsen af de nationale konkurrenceregler kan ikke 16

17 medføre et resultat, der afviger fra det resultat, der fremkommer ved anvendelsen af EF-traktatens artikel 81. De regler, der gælder for transaktioner, som falder ind under EF-traktatens artikel 81, vil herved blive mere ensartede og skabe lige konkurrencevilkår. Dette vil gøre det lettere at drive virksomhed i Europa, ligesom det er af central betydning for gennemførelsen af det indre marked og en ensartet anvendelse af Fællesskabets konkurrenceret, når Kommissionen ikke længere har enekompetence til at indrømme fritagelse efter EF-traktatens artikel 81, stk Kommissionens udvidede undersøgelsesbeføjelser For at Kommissionens centrale rolle som den myndighed, der håndhæver Fællesskabets konkurrenceregler, fortsat kan gennemføres så effektivt som muligt, er Kommissionens undersøgelsesbeføjelser blevet udvidet. Disse udvidede beføjelser består blandt andet i, at Kommissionen får mulighed for at indhente udtalelse fra enhver person, der kan tænkes at være i besiddelse af nyttige oplysninger i forbindelse med en bestemt undersøgelse, og at den får mulighed for at forsegle lokaler eller dokumenter i den periode, der er nødvendig for en kontrolundersøgelse. Kommissionen vil også kunne kræve adgang til alle lokaler, hvor forretningspapirer kan tænkes at være opbevaret, herunder private hjem. Den kan dog kun få adgang til private hjem, hvis der foreligger en rimelig mistanke om, at der sandsynligvis findes belastende materiale dér, ligesom det er en forudsætning, at der foreligger en tilladelse fra en national domstol. Denne tilladelse afhænger blandt andet af, om undersøgelsen står i forhold til den formodede overtrædelses grovhed og betydningen af det ønskede bevismateriale. 3. REVISION AF KOMMISSIONENS SAMARBEJDSMEDDELELSE 18. Den 13. Februar vedtog Kommissionen en ny politik for bødefritagelse og bødenedsættelse i kartelsager, som giver virksomhederne større incitament til at afsløre en af de alvorligste overtrædelser af kartelreglerne. Den nye politik øger ikke blot retssikkerheden for virksomheder, der ønsker at samarbejde, men gør også generelt Kommissionens praksis på dette område mere gennemsigtig og forudsigelig. Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager af er således endnu et vigtigt skridt til at afsløre og bekæmpe prissamarbejde og andre konkurrenceskadelige karteller. De nye regler er en ajourføring af den tidligere meddelelse af 1996 og gælder for såkaldte klassiske horisontale karteller I henhold til meddelelsen af 2002 vil Kommissionen fritage en virksomhed for en bøde, hvis den er den første, der fremlægger beviser på et kartel, som Kommissionen ikke har kendskab til eller ikke kan bevise. Der indrømmes fuldstændig bødefritagelse i følgende tilfælde: hvis virksomheden er den første til at fremlægge bevismateriale, som Kommissionen mener vil kunne sætte den i stand til at vedtage en beslutning om at foretage en kontrolundersøgelse i henhold til artikel 14, stk. 3, i EFT C 45 af ; jf. også I modsætning til sager om ulovlig prisfastsættelse mellem virksomheder, der er vertikalt forbundet, dvs. mellem virksomheder i forskellige produktions- og/eller distributionsled, f.eks. en producent og dennes forhandlere. 17

18 forordning nr. 17 (eller de tilsvarende procedureforordninger for bestemte sektorer) i forbindelse med et påstået kartel, der påvirker Fællesskabet, eller hvis virksomheden er den første til at fremlægge bevismateriale, som Kommissionen mener vil kunne sætte den i stand til at fastslå, at der foreligger en overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 i forbindelse med et påstået kartel, der påvirker Fællesskabet, når Kommissionen allerede er i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at kunne indlede en kontrolundersøgelse, men ikke til at fastslå, at der foreligger en overtrædelse. Denne type bødefritagelse forudsætter, at ingen andre kartelmedlemmer er blevet indrømmet betinget bødefritagelse (jf. nr. 21 nedenfor) som omhandlet i foregående afsnit. 20. For at opnå bødefritagelse skal en virksomhed også samarbejde fuldt ud og permanent under hele Kommissionens procedure og fremlægge alt det bevismateriale, den er i besiddelse af omgående bringe overtrædelsen til ophør, og ikke have taget skridt til at tvinge andre virksomheder til at deltage i kartellet. 21. En virksomhed, der opfylder betingelserne under nr. 19 ovenfor, vil hurtigt modtage et brev fra Kommissionen med en bekræftelse på, at den indrømmes bødefritagelse, hvis betingelserne i meddelelsen er opfyldt. 22. Meddelelsen af 2002 indeholder også bestemmelser om bødenedsættelse for virksomheder, der ikke kan opnå bødefritagelse, men som fremlægger bevismateriale, der repræsenterer en betydelig merværdi i forhold til det materiale, Kommissionen allerede er i besiddelse af, og bringer deres deltagelse i kartellet til ophør. Den første virksomhed, der opfylder disse betingelser, får nedsat den bøde, som den ellers ville være blevet pålagt, med %, den anden virksomhed får en nedsættelse på %, og de efterfølgende virksomheder får nedsat bøden med op til 20 %. Inden for hvert af disse intervaller vil den endelige bødenedsættelse afhænge af tidspunktet for fremlæggelsen af bevismaterialet og dettes relevans. 23. Virksomheder, der kan opnå bødenedsættelse, vil også modtage et brev med angivelse af, inden for hvilket interval bødenedsættelsen principielt vil ligge. Brevet vil blive fremsendt senest på det tidspunkt, hvor der udsendes en klagepunktsmeddelelse. 24. Meddelelsen af 2002 trådte i kraft den 14. februar og gælder for virksomheder, der henvender sig til Kommissionen for at nyde godt af den favorable behandling i en kartelsag efter dette tidspunkt, medmindre en anden virksomhed allerede samarbejder med Kommissionen i forbindelse med en undersøgelse af samme kartel på grundlag af meddelelsen af REVISION AF GRUPPEFRITAGELSESFORORDNINGEN INDEN FOR BILBRANCHEN 25. I juli vedtog Kommissionen forordning 1400/2002 om anvendelse af artikel 81, stk. 3, på vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen. Denne forordning behandler ganske vist sektorbestemte problemer, men bygger dog på Kommissionens generelle politik for vurdering af vertikale begrænsninger, som 18

19 fastsat i forordning 2790/1999 og Kommissionens respektive retningslinjer. De nye regler for vertikal distribution inden for motorkøretøjsbranchen behandles nærmere i afsnit C 6. B ANVENDELSE AF ARTIKEL 81, 82 OG ARTIKEL Karteller Oversigt over udviklingen i håndhævelsen af kartelvirksomhed og anvendelse af samarbejdsmeddelelsen af Konkurrenceskadelige karteller hører til de alvorligste overtrædelser af konkurrencereglerne. De adskiller sig fra andre former for konkurrencebegrænsende praksis ved at være hemmelige aftaler eller hemmelig samordnet praksis mellem konkurrenter. Det er på grund af denne karakteristik, at de betragtes som dødssynder. Karteller er især skadelige for de europæiske virksomheder og forbrugere. De mindsker den sociale velfærd, skaber en ineffektiv allokering og overfører velstand fra forbrugerne til karteldeltagerne ved at ændre produktionen og/eller priserne i forhold til det niveau, som markedskræfterne ville have skabt. Karteller er også skadelige på lang sigt. Deltagelse i karteller for at undgå skarp konkurrence kan medføre etablering af kunstige, urentable og ustabile erhvervsstrukturer, lavere produktivitetsgevinster eller færre teknologiske forbedringer og vedvarende højere priser. Desuden medfører en svækkelse af konkurrencen en dårligere konkurrenceevne og udgør en trussel mod beskæftigelsen. 27. Af alle disse årsager er det et af de centrale elementer i Kommissionens konkurrencepolitik at afsløre, forfølge og straffe hemmelige kartelaftaler, og der er indført en lang række instrumenter til dette formål. 28. Kommissionen har afsat ressourcer specielt til kartelbekæmpelse siden 1998, hvor der blev oprettet et særligt kartelkontor i Generaldirektoratet for Konkurrence. Beslutningen om at oprette et særligt kontor blev udløst af, at karteldeltagere anvender stadig mere avancerede metoder til at skjule deres aktiviteter og dække deres spor. 29. Den gradvise forøgelse af ressourcerne kulminerede i 2002 med oprettelse af endnu et kartelkontor. De to nye kontorer har draget fordel af indførelsen af mere fleksible og effektive administrationsmetoder. De benytter avanceret informationsteknologi, der er udviklet internt i Kommissionen på grundlag af dens kontrolundersøgelser og behandling af dokumenter. De ansatte er specielt uddannet i undersøgelsesmetoder og er desuden specialiseret i de komplicerede proceduremæssige aspekter ved store tvister. 30. Prioriteringen af kartelbekæmpelsen og behandlingen af kartelsager i 2001 blev opretholdt og endda styrket i Det antal sager, der er blevet behandlet, er forholdsmæssigt set steget mere end de supplerende ressourcer, der er stillet til rådighed herfor i denne periode. 19

20 31. Efter 2001 var også 2002 et rekordår, når det gælder kartelbeslutninger. Kommissionen vedtog 9 beslutninger, hvor den pålagde bøder på i alt ca. 1 mia. EUR: Østrigske banker", Methionin Industrielle og medicinske gasser, Kunstauktionshuse, Gipsplader, Methylglucamin, Rundt betonjern, Specialgrafit og Smagsfremmende stoffer. 32. Antallet af uanmeldte kontrolundersøgelser er også steget betydeligt, og heriblandt var den største uanmeldte kontrolundersøgelse, som Kommissionen nogensinde har foretaget. Denne stigning skyldes, at Kommissionen har fastsat som højeste prioritet, at den vil standse ulovlig kartelvirksomhed og gøre dette hurtigt. I denne forbindelse skal det bemærkes, at der kun er meget kort tid, mellem 4-6 uger til at reagere, når man opdager et ulovligt kartel. De hidtidige erfaringer har vist, at karteller normalt bryder sammen efter en kontrolundersøgelse, og at den ulovlige virksomhed dermed indstilles. 33. Det spørgsmål, der politisk set var vigtigst, var vedtagelsen af den nye samarbejdsmeddelelse i februar Siden 1996 har Kommissionens samarbejdspolitik været en af hjørnestenene i Kommissionens kartelpolitik. Den nye meddelelse forbedrer samarbejdsmeddelelsen af 1996 på flere punkter. Den indeholder en række ændringer, der skal gøre det mere attraktivt for virksomhederne at henvende sig til Kommissionen og dermed gøre Kommissionens bekæmpelse af karteller mere effektiv. Den nye meddelelse indeholder følgende nøgleelementer. For det første fritages den første virksomhed, der henvender sig, for bøder. For det andet skal det bevismateriale, der fremlægges, være tilstrækkeligt til, at Kommissionen kan iværksætte en kontrolundersøgelse. For det tredje tillader Kommissionen henvendelser baseret på formodninger, hvor de faktiske beviser først behøver at blive fremlagt senere. For det fjerde giver det den virksomhed, der henvender sig, stor retssikkerhed, at der træffes beslutninger om betinget bødefritagelse i løbet af et par uger. For det femte er der stadig mulighed for bødefritagelse under visse omstændigheder, efter at Kommissionen har foretaget en kontrolundersøgelse. For det sjette kan virksomheder, der leverer bevismateriale, som repræsenterer en betydelig merværdi for Kommissionens sag, opnå bødenedsættelse på op til 50 %, hvis der allerede er indrømmet bødefritagelse, eller hvis Kommissionen i forvejen har tilstrækkelige beviser til at kunne fastslå, at der er tale om en overtrædelse. Sidst men ikke mindst vedtager Kommissionen en foreløbig beslutning om intervallet for bødenedsættelsen snarest muligt efter virksomhedens henvendelse, med det formål at indføre mere sikkerhed med hensyn til bødenedsættelser. 34. Den nye meddelelse har i det første ti måneder, hvor den har været anvendt, medført afsløring af ca. 10 forskellige karteller i Europa, og dette er et klart tegn på, at den fungerer effektivt. Dette har også en bredere virkning. Frygten for, at en karteldeltager kan gå til myndighederne og opnå bødefritagelse har en tendens til at destabilisere kartelvirksomhed generelt. På denne baggrund er det sandsynligt, at anvendelsen af meddelelsen af 2002 ikke blot vil sikre afsløring af et stort antal karteller og iværksættelse af sanktioner for kartelvirksomhed i fremtiden, men også vil kraftigt underminere andre, eksisterende kartellers stabilitet. 35. I 2002 fik Kommissionen lejlighed til at fremhæve et andet aspekt, der skal afskrække virksomhederne fra at deltage i kartelaktiviteter, nemlig forhøjelsen af 14 EFT C 45 af , s

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Første del. XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Første del. XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.4.2003 SEK(2003) 467 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Første del XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 BERETNING FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Modernisering af håndhævelsesbestemmelserne til EF s konkurrenceregler Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 og moderniseringspakken

Modernisering af håndhævelsesbestemmelserne til EF s konkurrenceregler Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 og moderniseringspakken Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Modernisering af håndhævelsesbestemmelserne til EF s konkurrenceregler Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 og moderniseringspakken Brussels Luxembourg,

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

KONKURRENCEPOLITIK RETSGRUNDLAG MÅL

KONKURRENCEPOLITIK RETSGRUNDLAG MÅL KONKURRENCEPOLITIK Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder i artikel 101-109 regler om konkurrencen i det indre marked. Ifølge disse regler er konkurrencebegrænsende aftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Beretning om Konkurrencepolitikken 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2006 SEK(2006)761 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE BERETNING FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999

XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999 Europa-Kommissionen XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 1999) Europa-Kommissionen XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.10.2013 2013/0185(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Økonomi- og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2016 Forslag til Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Konkurrence. Mere velfungerende markeder INDBLIK I EU-POLITIK

Konkurrence. Mere velfungerende markeder INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Konkurrence Mere velfungerende markeder EU s konkurrencepolitik sikrer, at virksomheder konkurrerer på lige og retfærdige vilkår på Europas indre marked. INDHOLD Derfor har vi brug

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

XXXIII Beretning om Konkurrencepolitikken 2003

XXXIII Beretning om Konkurrencepolitikken 2003 ISSN 1606-3007 Europa-Kommissionen XXXIII Beretning om Konkurrencepolitikken 2003 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2003) Europa-Kommissionen XXXIII

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner 12. 10. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 264/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere