Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) i 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) i 2013"

Transkript

1 Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) i 2013 Også i 2013 har DLMØ bestyrelsen haft et meget aktivt år bl.a. med en del møder med beslutningstagere, der har indflydelse på dansk landbrug. Drøftelser om arbejdet i L & Fs Primærbestyrelse er desuden på dagsordnen på samtlige bestyrelsesmøder, idet DLMØ også er repræsenteret her via først Finn Pedersens og senere på året Hans Gæmelkes deltagelse i bestyrelsen. JANUAR DLMØ har et tæt samarbejde med LandboUngdom og 4H og støtter og følger begge organisationers arbejde. Derfor er blandt andre formanden for LandboUngdom, Johanne Marie Laursen, inviteret til første bestyrelsesmøde i 2013 for at debattere oplægget om strukturændringer i organisationen. LandboUngdom ønsker at etablere et Regionsråd, der erstatter den tidligere Regionsbestyrelse og ønsker at samle de ansatte i organisationen. DLMØ bestyrelsen støtter forslaget, men vil derudover sikre sig, at regionale midler fra de landboorganisationer, der har valgt at støtte LandboUngdom, anvendes til aktiviteter i samme geografiske område. Dette garanterer LandboUngdom, og senere på året forlænger DLMØ aftalen med LandboUngdom og 4H og beslutter at bibeholde et kontingent på 103 kr. per medlem (LandboUngdom 53 kr. / Praktikpladsudvalg 30 kr. / 4H 20 kr.). I Vand- og Naturplanudvalget, der har til formål at koordinere indsatsen på landsplan mellem Landbrug & Fødevarer og lokale, regionale landboorganisationer, er DLMØ repræsenteret ved DLMØs sekretariatsleder Helge Kjær Sørensen. Udvalget mødes typisk 2-3 gange om året, hvorefter udvalgets fokuspunkter diskuteres af DLMØ bestyrelsen. Til bestyrelsesmødet i januar kan Helge Kjær Sørensen bl.a. fortælle om Udvalgets opfordring til Primærbestyrelsen om at oprette et Vandråd. Primærbestyrelsen i L & F tager forslaget til sig, ligesom også Miljøminister Ida Auken, der er blevet gjort opmærksom på idéen under et møde med DLMØ i august 2012, inddrager vandråd i den fremtidige lovgivning. Næste skridt i etablering af vandråd sker inden april 2014, hvor der skal indstilles deltagere til 23 vandråd landet over. Se videoen med Ida Auken, hvor hun taler om vandråd under sit møde med DLMØ på dlmo.dk

2 FEBRUAR Til bestyrelsesmødet i februar er forbedret grundlag for beregning af nitratudvaskning vigtigste punkt på dagsordnen. Derfor deltager også repræsentanter fra Skanderborg og Aarhus Kommuner, fra LMO og LRØ samt fra rådgivningsfirmaet ConTerra. Til mødet fremlægger ConTerra sin nye og forbedrede model til beregning af nitratudvaskning for et givet landbrugsområde. Modellen bruges i dag af 21 kommuner landet over, og DLMØ bestyrelsen ønsker at vurdere, om man fremover skal anbefale modellen til kommunerne i DLMØ regi. I februar besøger DLMØ bestyrelsen også Miljøminister Ida Auken i København, og mødet sker som opfølgning på Ida Aukens meget succesfulde besøg hos DLMØ i august Desværre bliver Ida Auken syg, og til mødet deltager i stedet ledende embedsmænd. Emnerne vandråd og omlægning af kvælstofreguleringen er på dagsordnen. DLMØ bestyrelsen benytter turen til København til også at mødes med L & Fs viceformand, Lars Hvidtfeldt, samt med MFerne Sanne Rubinke (SF) og Henrik Høegh (V). Et af DLMØs vigtigste fokuspunkter er også i 2013 den tætte dialog med Christiansborg politikerne for at opnå øget gensidig forståelse og accept. DLMØ bliver fortsat trukket frem rundt om i landet som et godt eksempel på samarbejde på tværs af organisationer. Måske er det en af grundene til, at deltidslandmændene v/per Bregendahl i løbet af året ytrer ønske om at blive del af DLMØ. Ved udgangen af 2013 er det dog endnu ikke blevet besluttet, hvorvidt også deltidslandmænd skal være repræsenteret i DLMØ. MARTS Ministeren fik en øjenåbner Daværende Erhvervs- og Vækstminister, Annette Vilhelmsen (SF), har kun haft titlen i ganske få dage, da hun roser dansk landbrug under sit møde med formændene i DLMØ samt Region Midt regi i marts. Hun ønsker at fokusere på de tiltag - bl.a. Vækstpakken og Kreditpakken for små- og mellemstore virksomheder - som regeringen har foreslået og har forberedt en længere tale. Men de 20 fremmødte repræsentanter fra Region Midt har et andet formål med mødet og får derfor hurtigt ledt ministeren over i andre baner: - Annette Vilhelmsens ministerium har nøglen til at få gang i hjulene igen, så vi ønsker at gøre hende opmærksom på landbrugets indflydelse på dansk samfundsøkonomi og på de vækstbarrierer, som danske landmænd møder hver eneste dag, siger formand for DLMØ, Jens Gammelgaard, inden mødet.

3 Som øjenåbner for ministeren er der planlagt forskellige indlæg fra berørte landmænd bl.a. Ib Boye Lauritsen fra Bording. - I dag er begrænsningerne næsten også blevet mentale, for folk orker simpelthen ikke at kæmpe imod bureaukratiet, siger han under mødet til ministeren, der virker oprigtigt interesseret. Mødet dækkes desuden af Effektivt Landbrug. APRIL I april konstituerer bestyrelsen sig for endnu et år og genvælger Jens Gammelgaard fra Landboforeningen Odder- Skanderborg som formand, mens Anders Laustsen fra Landboforeningen Kronjylland genvælges som viceformand. Derudover beslutter bestyrelsen, at man vil støtte et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprojekt om bioraffinering med kr, som Videncentret for Landbrug ønsker at søge midler til. VFL ønsker, at DLMØ skal repræsentere danske landmænds synspunkter i projektet, som DLMØ har gjort ved tidligere projekter - bl.a. vedr. minivådområder. Videncentret for Landbrug afleverer i første omgang en ansøgning på knap 15 mio. kroner, men bliver bedt om at reducere beløbet væsentligt, hvorfor landbrugets repræsentanter - bl.a. DLMØ - trækkes ud af projektansøgningen. VFL ønsker dog fortsat at involvere DLMØ i en grad, hvis projektet bliver godkendt. En beslutning, der ved udgangen af 2013, endnu ikke er truffet. DLMØ skaber et nyt begreb Til bestyrelsesmødet i april godkender bestyrelsen også endeligt 2012 regnskabet for projekt Seminaturlige vådområder - Demonstrationsområde i Norsminde Fjords opland, som DLMØ har været involveret i siden Projektet, der er blevet gennemført med DLMØ som projektejer og med Videncentret for Landbrug og Aarhus Universitet som samarbejdspartnere har været bygget på dialog og gensidig erfaringsudvekslinger mellem landbrug og forskere. Siden projektets start har DLMØ været vært ved en række arrangementer, der har været med til at skabe opmærksomhed og indføre et nyt begreb i Danmark: Minivådområder. To regeringer er gennem årene blevet gjort opmærksom på minivådområder, og både tidligere Miljøminister Karen Ellemann (V), nuværende Miljøminister Ida Auken (SF) samt Landbrug & Fødevarer har rost metoden og ikke mindst det dialogbaserede samarbejde mellem politikere, landmænd og forskere.

4 Projekt Seminaturlige vådområder har inddraget tre geografiske områder i Norsminde Fjords opland nemlig Rodsteenseje, Fillerupvej og Tulstrupvej og har haft til formål at monitere vådområders indflydelse på kvælstof- og fosfortilbageholdelse samt at observere biodiversiteten. Som de første i Danmark for den type anlæg, er de første resultater tæt på, og afrapporteringen kan ses på 75 pct. af projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, mens DLMØ, Odder og Aarhus Kommuner har finansieret de resterende 25 pct. DLMØ beskytter grundvandet I april lykkedes det også DLMØ for anden gang at få foretræde for Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune, da udvalget skal debattere Indsatsplan Beder, der kan komme til at danne præcedens for resten af landet. Derfor er det også en ubetinget succes, da DLMØ og Aarhus kommune efter mødet kan udsende en fælles pressemeddelelse, hvori man slår fast, at det videre arbejde med indsatsplan Beder kommer til at foregå i tæt samarbejde mellem DLMØ og kommunen, så også landbrugets interesser inddrages. - Et godt samarbejde med landbruget er afgørende for konkrete initiativer og resultater inden for grundvandsbeskyttelsen. Aarhus Kommune og DLMØ har besluttet at fortsætte dialogen for fremover at følge både den teknologiske udvikling i landbruget og grundvandets tilstand og i fællesskab sikre grundvandsbeskyttelsen i hele kommunen, siger Rådmand Benyamin Simsek efter mødet til pressen. Første dialogmøde udskydes dog efterfølgende flere gange og afholdes derfor først i november, hvor også en repræsentant fra Videncentret for Landbrug efter ønske fra kommunen deltager. MAJ I maj har DLMØ stor fokus på vandplanerne og er arrangør for Landbrug & Fødevarers Vand- og Natura 2000 udvalg. Formålet er at øge den praktiske forståelse for landmændenes synspunkter, idet det er unikt, at DLMØ kan fremvise et værkstedsområde, hvor de alternative virkemidler kan opleves i praksis.

5 Til mødet deltager også repræsentanter fra flere pilotprojekter, og der debatteres muligheder og erfaringer i oplandsrådene bl.a. ved Hans Jakob Fenger, Vejlskovgaard. Ligesom sårbarhedskortlægning og metodeeksempler udført i hhv. Aquarius og NICA projekterne er på programmet. Mødet afsluttes med en køretur rundt til forskellige projekter i værkstedsområdet, og der fremvises bl.a. intelligente randzoner v/solgaarden i Odder, kontrolleret dræning ved Gosmer samt Fillerup minivådområde i Fensholt delvandsopland. Selvfølgelig skal Danmark være repræsenteret i EU's Landbrugsudvalg Sådan siger den danske europaparlamentariker Christel Schaldemose (S), da hun tager på rundvisning hos landbrugsvirksomheder og - repræsentanter i Viborg området sammen med DLMØ bestyrelsen i maj måned. Mødet er kommet i stand på foranledning af DLMØ, der ønsker at sikre, at der efter næste Europaparlamentsvalg i 2014 igen sidder en dansker i EU's magtfulde Landbrugsudvalg. Dette har ikke været tilfældet siden sidste valgperiode, hvor Niels Busk trak sig efter 10 år i Udvalget. Siden da har Danmark kun været repræsenteret via stedfortrædere - bl.a. Christel Schaldemose - og har derfor kun haft lille indflydelse på de meget vigtige forhandlinger om den nye landbrugsreform. Iflg. DLMØ er dette en katastrofe. - Vi sov i timen, da det seneste Landbrugsudvalg blev nedsat, og derfor er der rigtig mange østeuropæere repræsenteret, siger Christel Schaldemose under mødet med DLMØ. - Så efter næste valg er vi en række socialdemokrater fra Holland, Storbritannien, Tyskland, Sverige og Danmark, der forener vores kræfter, så vi kan få en stærkere nordvest europæisk repræsentation i Udvalget. En meddelelse, der glæder DLMØ bestyrelsen: - Det er godt, at vi er blevet hørt i Bruxelles. Nu vil vi holde Christel Schaldemose op på, at hun yder en aktiv indsats, så Danmark igen kan blive repræsenteret i EU's Landbrugsudvalg, siger Jens Gammelgaard efterfølgende til pressen. SEPTEMBER / OKTOBER Efter et travlt forår og en tiltrængt sommerpause mødes DLMØ bestyrelsen igen i efteråret og har især fokus på udarbejdelsen af høringssvar til de nye vandplaner. Det besluttes, at de syv medlemsforeninger hver især udarbejder høringssvar, mens DLMØ udarbejder fælles høringssvar for recipienten Randers Fjord, da alle syv medlemsforeninger har en større eller mindre andel heri. Via pressen opfordrer bestyrelsen også sine medlemmer til at afgive egne høringssvar.

6 Bestyrelsen arbejder desuden med fokuspunkter for 2014 og beslutter at bibeholde det nuværende kontingentniveau på 150 kr. per medlem også i NOVEMBER I november falder noget af en bombe i dansk landbrug. Finn Pedersen, medlem af L & Fs Primærbestyrelse, formand for Østjysk Landboforening, næstformand i rådgivningsselskabet LMO og medlem af DLMØ bestyrelsen trækker sig fra alle tillidsposter inden for landbruget og ønsker desuden at sælge sin ejendom. Beslutningen offentliggøres 2 dage før L & Fs delegeretmøde, hvor alle regner med, at Finn Pedersen vil blive valgt som regionsformand for Region Midt. Derfor får formanden for DLMØ travlt: - Jeg fik da et chok, da Finn meddelte sin beslutning, men vi har stor respekt for både ham og hans beslutning, så nu arbejder vi på højtryk for at finde en løsning, siger Jens Gammelgaard til LandbrugsAvisen. Han ønsker ikke selv posten og har nu i stedet 2 dage til at finde og promovere en anden kandidat fra den østlige del af Region Midt. Valget falder på den erfarne Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening og medlem af DLMØ bestyrelsen. To dage efter lykkedes det for DLMØ at få valgt Hans Gæmelke og dermed fortsat have et medlem af Primærbestyrelsen. DECEMBER Julemåneden indledes med et møde med folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V). Under mødet diskuteres bl.a. Grøn Vækst, konkurrenceevne, dansk overimplementering af EU's direktiver samt ikke mindst embedsmændenes til tider overdrevne indflydelse. Også Michael Aastrup Jensen er imponeret over den dialog- og samarbejdsmodel, DLMØ er bygget op omkring, og opfordrer bestyrelsen til at bruge ham som talerør til Folketinget og Venstres folketingsgruppe. Til årets sidste bestyrelsesmøde deltager Finn Pedersen for sidste gang og præsenterer sin afløser i DLMØ Henrik Nielsen, næstformand i Østjysk Landboforening. Bestyrelsen byder Henrik Nielsen velkommen og takker Finn Pedersen for det gode samarbejde og ønsker ham held og lykke med de nye udfordringer, der venter forude. Finn Pedersen udtrykker til sit sidste møde i DLMØ, som han har været med til at etablere, håb om, at man i fællesskab vil fortsætte det vigtige erhvervspolitiske arbejde for de mange medlemmer.

7 ØVRIGE SAGER BEHANDLET AF DLMØ BESTYRELSEN I 2013 Gudenåkonferencen Deltagelse i styregruppe om dræning. CAP reformen. L & Fs udspil vedr. kvælstofregulering. Diverse lokale sager bl.a. om tilsidesættelse af vandløbsloven og kommunernes manglende godkendelse / dispensation af gyllevognes akseltryk. Biomassegruppen i Aarhus Kommune. PT. PLANLAGTE AKTIVITETER 2014 Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen i samarbejde med Landboforeningerne Midt/Vest. Fødevareminister Dan Jørgensen Miljøminister Ida Auken. 17. januar 2014 Lene Krüger

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 17 Juni 2011 1 Invitation Fodermøder 2011 Igen i år afholder LMO en række møder om foder som optakt til sæsonen 2011/2012. Vi har repræsentanter

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Nordvestjylland. Beretning 2014

Nordvestjylland. Beretning 2014 Beretning 2014 Arbejdsmarkedets situation Endnu et år er gået og i dette år begyndte arbejdsmarkedet at ændre sig positivt. Vi ser en stigning i beskæftigelsen, vi har endda områder, hvor vi ikke kan skaffe

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde:

Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde: 1 Bestyrelsens beretning, Jysk Landbrug den 17. marts 2015. Bjarne Larsen. For et par uger siden var jeg inviteret over på Grindsted Landbrugsskole for at fortælle, hvad en landboforeningsformand arbejder

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014 Beretning v/ Formand Franz Cuculiza Beretningen Generelt om udviklingen arbejdspladser - ledighed og befolkning Jeg vil starte med en hurtig

Læs mere

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 23 Februar 2013 1 Vi har været her i mere end 25 år. Det er os, landmændene ringer til, når: De har brug for en ekstra mand i den travle

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere