Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. ny tyrkiske lira 2007/2008 KI TRY08G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. ny tyrkiske lira 2007/2008 KI TRY08G"

Transkript

1 Informationsmateriale 18. maj 2007 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til ny tyrkiske lira 2007/2008 KI TRY08G Arrangør

2 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar for informationsmaterialet...3 Arrangørs erklæring...3 Vigtige oplysninger til investorerne...4 Kort beskrivelse af obligationerne...5 Beskrivelse af væsentlige risikoforhold...5 Andre risici...5 Generelle obligationsbetingelser...7 Eksempler på afkast Skattemæssige forhold Oplysninger om Salg m.v Beskrivelse af Underliggende Valutakryds m.v Oplysninger om Kommuninvest

3 Ansvar og erklæringer Ansvar for informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i informationsmaterialet os bekendt er rigtige, og at informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som informationsmaterialet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i informationsmaterialet. Örebro, den 18. maj 2006 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ) (Udsteder) er- Arrangørs klæring I vor egenskab af arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne, og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i informationsmaterialet indeholdte informationer, og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Arrangør påtager sig intet ansvar for Kommuninvests opfyldelse af dets forpligtelser over for rettighedshavere, og eventuelle tvister mellem Kommuninvest og rettighedshaverne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er Arrangør uvedkommende. Ved begrebet rettighedshavere forstås i dette informationsmateriale indehavere af registrerede ejerrettigheder i Værdipapircentralen A/S over hovedstol i forbindelse med de udstedte obligationer. København, den 18. maj 2007 Danske Bank A/S (Arrangør) 3

4 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre en risiko, og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar i så henseende. 4

5 Kort beskrivelse af obligationerne I dette informationsmateriale beskrives den valutaindekserede obligation: KI TRY08G som udstedes af Kommuninvest i Sverige. Obligationerne giver investor mulighed for at få en høj kuponrente og samtidig deltage i eventuelle ændringer i det Underliggende Valutakryds (se definition side 8) uden at risikere hele det investerede beløb. KI TRY08G udstedes til kurs 103 med valør den 18. maj 2007 og indfris den 19. maj Indfrielseskursen på obligationerne afhænger af udviklingen i det Underliggende Valutakryds, idet kursen vil blive indekseret med 200 % af ændringen i det Underliggende Valutakryds (Valutakrydsændringen). Summen af Kuponrente og indfrielsesbeløb kan dog ikke være under DKK for hver obligation a DKK Det Underliggende Valutakryds er ny tyrkiske lira mod euro (EURTRY). En styrkelse i ny tyrkiske lira i forhold til euro vil medføre en gevinst for investorerne, idet Indfrielseskursen vil være større end 100. Tilsvarende kan en svækkelse af ny tyrkiske lira i forhold til euro medføre et tab for investor. Det bemærkes, at en styrkelse i ny tyrkiske lira i forhold til euro vil betyde, at der skal anvendes færre ny tyrkiske lira til at købe en euro, og valutakrydset vil således falde. For nærmere beskrivelse af beregningsmekanismen for obligationen samt yderligere oplysninger om det Underliggende Valutakryds henvises der til afsnittene Generelle obligationsbetingelser og Beskrivelse af Underliggende Valutakryds m.v. Beskrivelse af væsentlige risikoforhold Det en investor særligt skal være opmærksom på ved investering i valutaindekserede obligationer, er de risici, der er forbundet med denne obligationstype: 1. Da de valutaindekserede obligationer er knyttet til det Underliggende Valutakryds, vil ændringer i dette valutakryds have væsentlig betydning for, om investor vil opnå et afkast af sin investering, som modsvarer en alternativ investering på købstidspunktet. Der er en betydelig valutakursrisiko knyttet til en valutaindekseret obligation relateret til valutakrydset mellem ny tyrkiske lira mod euro. 2. En investor, der køber KI TRY08G, kan, såfremt Valutakrydsændring er negativ ved obligationens udløb, risikere kun at modtage DKK (inkl. Kuponrente) i alt for hver obligation a DKK Såfremt Valutakrydsændring er positiv ved obligationens udløb, vil det samlede indfrielsesbeløb for obligationen være større end DKK for hver obligation a DKK Der er intet maksimum over indfrielsesbeløbet. Andre risici En anden risiko er prisdannelsen i det sekundære marked samt den omstændighed, at obligationerne ikke forventes at blive handlet dagligt. I perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen for obligationerne vil den teoretiske værdi af obligationerne afhænge af en række forhold, herunder renteniveauet i ny tyrkiske lira, renteniveauet i danske kroner, niveauet af det Underliggende Valutakryds og volatiliteten af det Underliggende Valutakryds. Sælges obligationerne før udløb, vil kursen alene være afhængig af markedsforholdene på salgstidspunktet. Obligationernes teoretiske værdi 5

6 kan således ikke før udløb beregnes ved kun at betragte værdien af det Underliggende Valutakryds. Sælges obligationerne før udløb, vil kursen alene være afhængig af markedsforholdene på salgstidspunktet. Investor har ligeledes en kreditrisiko på Kommuninvest. Kommuneinvests langfristede gældsforpligtelser er tildelt den højeste opnåelige kreditrating på Aaa af Moodys Investors Service Inc. og kreditratingen AAA af Standard & Poors, i øvrigt samme rating som Kongeriget Danmark har hos disse to ratingbureauer. 6

7 Generelle obligationsbetingelser Udsteder Udstedelsesdagen Notering Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ) Drottninggatan 2/Fenixhuset Box 124 SE Örebro Sverige 18. maj 2007 Obligationerne vil ikke blive børsnoteret. Beløb Den initiale udstedelse udgør nominelt DKK 45,600,000. Udstedelsen kan senere forhøjes. Der er ikke fastsat nogen øvre grænse for udstedelsens størrelse. Valuta Stykstørrelse og registrering Amortisering Tegningskurs Indfrielse Obligationerne udstedes i danske kroner (DKK). Obligationerne registreres mod betaling i Værdipapircentralen A/S i andele a DKK Der udstedes ingen fysiske papirer. Stående lån. Obligationerne kan ikke indfris før udløb. 103 franko kurtage. Obligationerne indfris den 19. maj 2008 (Indfrielsesdagen). Tilbagebetaling sker gennem det kontoførende institut via Værdipapircentralen A/S. Kuponrente 13,50%. Indfrielseskursen beregnes af Beregningsagenten, jf. afsnittet Indfrielseskurs. Beregningsagentens afgørelser er, bortset fra åbenbare fejl, endelige og bindende. Indfrielseskursen vil blive meddelt som foreskrevet under afsnittet Meddelelser. Er Indfrielsesdagen for hovedstolen ikke en Bankdag (dvs. en dag hvor banker i Danmark er åbne), vil betaling blive udskudt til den nærmest følgende Bankdag. Investorerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af sådan udskudt betaling. Kuponrenten forfalder til betaling den 19. maj Er forfaldsdagen for Kuponrente ikke en Bankdag (dvs. en dag hvor banker i Danmark er åbne), vil betaling blive udskudt til den næstfølgende Bankdag. Investorerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af sådan udskudt betaling. Renteberegningen sker på basis af antallet af faktiske kalenderdage i renteperioden divideret med antallet af faktiske kalenderdage i året (faktisk/faktisk) gennem hele løbetiden. 7

8 Vedhængende rente Underliggende Valutakryds Obligationerne registreres i Værdipapircentralen A/S med en Kuponrente på 13,50 % p.a. og handles alene med vedhængende rente heraf. EURTRY, defineret som antallet af ny tyrkiske lira per én euro. For yderligere beskrivelse af det Underliggende Valutakryds se afsnittet Beskrivelse af Underliggende Valutakryds m.v. Vurderingsdag start Den 2. maj 2007 Er en Vurderingsdag ikke en ECB-bankdag, anvendes den næstfølgende ECB-bankdag som Vurderingsdag. En ECB-bankdag er en dag, hvor den Europæiske Centralbank er åben. Vurderingsdag slut Den 2. maj 2008 Er en Vurderingsdag ikke en ECB-bankdag, anvendes den næstfølgende ECB-bankdag som Vurderingsdag. En ECB-bankdag er en dag, hvor den Europæiske Centralbank er åben. Vurderingstidspunkter Når den Europæiske Centralbank (ECB) har fastsat og offentliggjort den officielle valutakvotering for EURTRY, hvilket normalt finder sted ca. kl Central European Time (CET) Den officielle valutakvotering kan eksempelvis ses på følgende internetside: Valuta start Værdien af EURTRY på Vurderingstidspunkt på Vurderingsdag start Værdien aflæses af Beregningsagenten ud fra den officielle valutakvotering for EURTRY, som den fastsættes af ECB på Vurderingstidspunktet på Vurderingsdag start, til 1,8450 ny tyrkiske lira per euro. Valuta slut Værdien af EURTRY på Vurderingstidspunkt på Vurderingsdag slut Værdien aflæses af Beregningsagenten ud fra den officielle valutakvotering for EURTRY, som den fastsættes af ECB på Vurderingstidspunktet på Vurderingsdag slut jf. dog afsnittet Markedsforstyrrelse. Markedsforstyrrelse En Markedsforstyrrelse foreligger, hvis Beregningsagenten på Vurderingsdag slut ikke er i stand til, uanset af hvilken grund, at aflæse en officiel valutakvotering af det Underliggende Valutakryds inden for sædvanlig åbningstid. Forekommer en Markedsforstyrrelse på den dag, der ellers havde været en Vurderingsdag slut sker sådan fastsættelse ved at Beregningsagenten fastsætter værdien af det Underliggende Valutakryds ved at aflæse de tre første valutahandler i det Underliggende Valutakryds, offentliggjort efter klokken på det finansielle informationssystem Bloomberg. Værdien af det Underliggende Valutakryds beregnes som det aritmetiske gennemsnit af 8

9 disse tre handler. Den relevante Bloomberg side for Beregningsagentens aflæsning af det Underliggende Valutakryds er EURTRY<crncy>QR. Korrektion af værdien af det underliggende Valutakryds Hvis det Underliggende Valutakryds bliver korrigeret af ECB, har Beregningsagenten ret til at foretage de justeringer, som ifølge Beregningsagentens opfattelse er nødvendige. Hvis det underliggende Valuta Kryds bliver korrigeret inden to Bankdage efter aflæsning af Valuta start, bliver korrigeret, indarbejder Beregningsagenten en sådan korrektion ved beregningen af Valutaændring. Hvis det underliggende Valuta Kryds bliver korrigeret inden to Bankdage efter aflæsning af Slutværdi slut, bliver korrigeret, indarbejder Beregningsagenten en sådan korrektion ved beregningen af Valutaændring Hvis det Underliggende Valutakryds bliver korrigeret senere end de her nævnte frister, får korrektionen ingen indflydelse på beregning af Valutaændring. Beregningsagenten afgørelser er, bortset fra åbenbare fejl, endelige og bindende. Obligationsejerne skal i intet tilfælde kunne gøre ansvar gældende for beregningen af værdien af det Underliggende Valutakryds mod hverken Udsteder, Beregningsagenten eller ECB, eller andre. Valutaændring Valutaændring beregnes efter følgende formel: Valuta start - Valuta slut Valuta start Indfrielseskurs 103 plus 100 multipliceret med 200 % multipliceret med Valutaændring. Indfrielseskursen for obligationerne vil dog mindst være kurs 100 minus den påløbne Kuponrente. Der er ingen øvre grænse for Indfrielseskursen. Matematisk kan Indfrielseskursen beskrives således: MAX [-3% - Kuponrente 367 / 366; 200 % Valutaændring] Fondskode Papirnavn Beregningsagent Opsigelighed DK KI TRY08G Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Obligationerne er uopsigelige for såvel Udsteder som obligationsejerne i hele løbetiden, bortset fra situationen hvor Udsteder har misligholdt sine forpligtelser, som angivet under afsnittet Mislig- 9

10 holdelse. Retsstilling Misligholdelse Obligationerne er en almindelig, usikret fordring på Udsteder. Enhver obligationsejer er berettiget til at erklære obligationslånet forfaldent til umiddelbar betaling såfremt: a) Udsteder undlader at betale hovedstol og/eller rente på obligationerne, og sådan betalingsundladelse fortsætter mere end 30 dage efter forfaldsdato; b) Udsteder i øvrigt ikke overholder øvrige vilkår for nærværende obligationslån i indtil 60 dage, efter skriftlig rekommanderet meddelelse er fremsendt af en eller flere obligationsejere til Udsteder med anmodning om overholdelse af disse samme vilkår. Omsættelighed Forældelse Force Majeure Meddelelser Lovvalg og værneting Omkostninger Obligationerne er at betragte som omsætningspapirer lydende på ihændehaveren. Obligationerne kan ikke noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed. For investorer med tilhørsforhold til andre retsområder end Danmark tages dog forbehold for sådanne retsområders lovgivning. Forældelsesfristen for rente og hovedstolen er henholdsvis 5 år og 20 år fra forfaldsdagen. Udsteder, Arrangør og Beregningsagent er ikke ansvarlige for eventuel skade påført rettighedshavere over obligationerne som følge af lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot og blokade, uanset om Udsteder, Arrangør og/eller Beregningsagent selv måtte være part i en sådan konflikt, herunder at denne kun rammer dele af Udsteders, Arrangørs og/eller Beregningsagents funktioner, forudsat at der ikke foreligger selvstændigt ansvar for disse. Udsteder, Arrangør og Beregningsagent er ej heller ansvarlige for eventuel skade ved for sen betaling forårsaget af ovennævnte hændelser. Alle meddelelser vedrørende obligationsrente og Indfrielseskrus vil blive afgivet direkte til investorerne via Værdipapircentralen A/S. Obligationerne er underlagt dansk ret, og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København. Udstedelsen vil være forbundet med en række omkostninger samt udgifter til registrering i Værdipapircentralen A/S. Nedenfor angives de procentuelle omkostninger ud fra den initiale udstedelse pr DKK : Tegningsprovision til Arrangør: ca. 0,99 % Omkostninger til registrering i Værdipapircentralen A/S i Danmark: ca. 0,01 % 10

11 Sekundært marked Obligationerne søges ikke optaget til notering på Københavns Fondsbørs. Danske Bank tilstræber at opretholde et sekundært marked for obligationerne gennem løbetiden, hvor køb og salg sker til dagspris. Danske Bank påtager sig intet ansvar for, om den faktiske kursdannelse følger udviklingen i den teoretiske værdi af den aktieindekserede obligation. 11

12 Tabellen herunder viser, hvorledes afkastet i procent på obligationerne KI TRY08G udvikler sig med ændringerne i det Underliggende Valutakryds. Valutaændring i pct. Årlig valutaændring i pct Faktisk Kuponrente, i pct. Indfrielseskurs Samlet indfrielsesbeløb (faktisk Kuponrente og Indfrielseskurs) Årligt afkast i pct. før skat Hvis Valutakrydsændring eksempelvis er positiv med 20 % i obligationens løbetid, realiserer investor en gevinst på DKK ,00 per obligation a DKK og modtager en Kuponrente på indikativt 10,50 % p.a., svarende til et årligt afkast i alt på 48,89 % p.a før skat. Hvis Indeksændring derimod er negativ med -10 % i obligationernes løbetid realiserer investor et tab på DKK ,00 per obligation a DKK og modtager en Kuponrente på indikativt 10,50 % p.a., svarende til et årligt afkast i alt på minus 2,90 % p.a før skat. 12

13 Skattemæssige forhold Skattemæssige forhold for danske investorer Nedenstående beskrivelse gælder for fuldt skattepligtige danske investorer. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig her i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Andre investorer eller investorer, som er i tvivl om deres skattemæssige forhold, bør konsultere advokat eller revisor. Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Skattemæssig definition af obligationerne Personer Skattemæssigt betragtes obligationerne som obligationer i fremmed valuta, hvor indfrielseskursen reguleres i forhold til det underliggende valutakryds. Ved investering i obligationer i fremmed valuta beskattes hele kursgevinsten og kurstab er fradragsberettiget. Det gælder dog kun, hvis investors samlede årlige nettogevinst eller -tab på fordringer og gæld i fremmed valuta overstiger DKK Kursgevinst og tab opgøres ved realisation og medregnes i kapitalindkomsten. Det er skattemyndighedernes vurdering, at obligationen kan anses for indekseret. Indekserede obligationer må ikke anskaffes for midler omfattet af virksomhedsskatteordningen.. Selskaber, fonde m.v. Ved investering i obligationer bliver selskaber beskattet af hele kursgevinsten, og der er fradrag for kurstab. Gevinst og tab opgøres normalt ved realisation. Renter Investering for pensionsmidler Renteafkastet er skattepligtigt efter almindelige regler. Renten udbetales uden skattetræk, da der ikke er kildeskat på renter i Sverige for investorer, der ikke er fuldt skattepligtige til Sverige. Såfremt der indføres kuponskat på renter i Sverige, vil Udstederen ikke kompensere investorerne herfor. Investering i obligationer i fremmed valuta kan tillige foretages af investorer, der betaler pensionsafkastskat, f.eks. livsforsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Afkastet beskattes med 15 % i pensionsafkastskat. Renter samt kursgevinst/-tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiseret gevinst/tab løbende skal medregnes. 13

14 Obligationen er ikke omfattet af reglen om, at der maksimalt må investeres for op til 20 % af opsparingens værdi i værdipapirer udstedt af samme udsteder. Beskatning af udenlandske investorer Investorer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark og ikke driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet eller deltager i en sådan virksomhed, er ikke skattepligtige i Danmark af afkastet af valutaindekserede obligationer. For udenlandske investorer afhænger beskatningen af reglerne i det land, hvor investor er hjemmehørende. Hvis udenlandske investorer beskattes i Sverige af renteafkastet, kan skatten lempes i henhold til en eventuel dobbeltbeskatningsaftale mellem Sverige og investors hjemland. Investorer hjemmehørende i udlandet bør derfor konsultere advokat eller revisor. Hvis investor har fast driftssted i Danmark, og derfor er begrænset skattepligtig til Danmark, kan der gælde samme regler som for danske investorer, hvis investeringen har tilknytning til den danske del af virksomheden. Indberetning af oplysninger til skattemyndighederne Besiddelse, indfrielse og overdragelse af obligationerne indberettes til de danske skattemyndigheder i henhold til gældende regler herom. 14

15 Oplysninger om Salg m.v. Beslutning Anvendelse af Provenu Tegning Obligationerne udstedes under en generel bemyndigelse af den 15. februar 2007 Obligationslånenes provenu vil blive anvendt til finansiering af Udsteders generelle virksomhed. Nettoprovenuet udgør 100 % af det udstedte beløb. Der er ikke offentlig tegning i obligationerne. Danske Bank A/S har erhvervet obligationerne med henblik på videresalg til gældende markedskurs. Tegningssteder Betalingsdag Obligationsudstedende institut Salgsrestriktioner Arrangør Danske Bank A/S Danske Markets Holmens Kanal 2-12 Telefon / København K Telefax Afregning af obligationerne sker med 3 børsdages afvikling mod registrering i Værdipapircentralen A/S. Den første udstedelse afvikles dog med valør den 18. maj 2007 mod registrering i Værdipapircentralen A/S. Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar i så henseende. Danske Bank A/S Holmens Kanal København K 15

16 Beskrivelse af Underliggende Valutakryds m.v. Det Underliggende Valutakryds Det Underliggende Valutakryds er EURTRY. EURTRY er valutakrydset mellem euro (EUR) og ny tyrkiske lira (TRY). EURTRY angiver, hvor mange ny tyrkiske lira der skal anvendes for at købe en EUR. TRY er den officielle valuta i Republikken Tyrkiet. En styrkelse af TRY mod EUR betyder, at der skal anvendes færres TRY til at købe en EUR. Den 1. januar 2005 gennemførte Republikken Tyrkiet en møntreform, der redefinerede enhederne på den tyrkiske lira. Således var den officielle valuta i Republikken Tyrkiet indtil den 1. januar 2005 tyrkiske lira (TRL), hvor en million TRL er lig med en TRY. EUR er den officielle valuta i de 12 lande, der deltager i den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). ECB offentliggør dagligt en officiel fastsættelse af det Underliggende Valutakryds EURTRY. Såfremt valutakursen på TRY styrkes mod EUR i obligationernes løbetid, vil det betyde, at Valutaændring, som defineret på side 8 er positiv. Redefineres en af de officielle valutaer, som indgår i det Underliggende Valutakryds i obligationernes løbetid, erstattes den pågældende valuta med den fortsættende valuta i henhold til den officielle omregningsfaktor. Udviklingen i det Underliggende Valutakryds i perioden 26. april 2002 til den 2. marts 2007 Nedenstående graf viser den historiske udvikling i det Underliggende Valutakryds, når valutakursen indekseres og kursen den 26. april 2002 er sat til indeks 100: Udviklingen i EURTRY (indekseret) KILDE: Bloomberg 16

17 Oplysninger om Kommuninvest Adresse Registreringsnummer Selskabsstruktur og Formål Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ) Drottninggatan 2/Fenixhuset Box 124 SE Örebro Sverige Registreret ved Patent- och Registreringsverket under nummer Kommuninvest Ekonomisk Förening er en økonomisk forening, hvis medlemmer i øjeblikket består af 190 kommuner og 7 landsting i Sverige og hvis formål, det er at opnå langsigtede gode vilkår for medlemmernes investeringsfinansiering. Kommuninvest Ekonomisk Förening ejer samtlige aktier i både Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ), hvis formål det er at drive kreditvirksomhed og Kommuninvest Fastighet AB, hvis opgave det er at eje og forvalte den ejendom fra hvilken kreditvirksomheden drives. Medlemmerne af Kommuninvest Ekonomisk Förening hæfter solidarisk og ubegrænset for samtlige Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ)s forpligtelser. Års- og delårsrapporter samt Vedtægter Revisorer (de sidste 3 år) Års- og delårsrapporter samt vedtægter udleveres på forlangende ved henvendelse til Udsteder. Disse er endvidere tilgængelige via Internettet på adressen For 2004: Klas Wiberg Auktoriserad revisor Ernst & Young AB SE Stockholm, Sverige og Margareta Edin Auktoriserad revisor, udpeget af Svenska Finansinspektionen Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB SE Stockholm, Sverige For 2005: Lars Bonnevier Auktoriserad revisor Ernst & Young AB SE Stockholm, Sverige og Margareta Edin Auktoriserad revisor, udpeget af Svenska Finansinspektionen Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB SE Stockholm, Sverige 17

18 For 2006: Lars Bonnevier Auktoriserad revisor Ernst & Young AB SE Stockholm, Sverige Rating Retstvister Seneste udvikling Obligationerne er ikke specifikt ratede, men Udsteders udestående langfristede gældsforpligtelser er tildelt ratingen Aaa af Moody's Investors Service Inc. og ratingen AAA af Standard & Poors. Kommuninvest er ikke involveret i retstvister eller voldgiftssager, som kan få væsentlig betydning for Kommuninvests mulighed for at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med obligationerne. Kommuninvest er heller ikke bekendt med, at sådanne sager skulle være på vej til at blive anlagt. Der er ikke siden offentliggørelsen af årsrapport for 2006 indtruffet begivenheder, der væsentligt påvirker Udsteder. Udsteders seneste årsrapport og halvårsrapport kan ses på følgende internetadresse: Udsigterne for 2006 Bestyrelse og Direktion Der henvises til Udsteders seneste års- og halvårsrapporter, som kan ses på følgende internetadresse: BESTYRELSE: Formand: Robert Stenram, F d vice VD, Föreningssparbanken, London Næstformand: Ellen Bramness Arvidsson, Chefekonom Försäkringsförbundet, Stockholm Petter Skouen, Verkställande direktör, Kommunalbanken, Oslo Göran Mattsson, F d Kommunchef, Askersund Lorentz Andersson, landshövding, Västerbottens län, Umeå Anna von Knorring, Senior Financial Advisor,, State Treasury, Helsingfors Alf Egnerfors, ledamot i landstingsstyrelsens, Landstinget Sörmland Nils Häggström, Kommunfullmäktigeledamot, Umeå Kerstin Ryding, Ekonomichef, Sandviken DIREKTION: Tomas Werngren, Verkställande direktör Harriet Forsell-Söderberg, ställföreträdande VD Maria Viimne, Ansvarig Upplåning och placering Ulf Jivmark, Chefsjurist Johanna Larsson, Administrativ chef 18

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Informationsmateriale 10. marts 2008 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til ny tyrkiske lira KITRY /2008

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til ny tyrkiske lira KITRY /2008 Informationsmateriale 8. marts 2007 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til ny tyrkiske lira KITRY08 2007/2008 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar for

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til canadiske dollar KICAD08 2007/2008

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til canadiske dollar KICAD08 2007/2008 Informationsmateriale 8. marts 2007 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til canadiske dollar KICAD08 2007/2008 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar for

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK Informationsmateriale 20. januar 2009 DKK 615.000.000 Fastforrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152111 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Informationsmateriale. Udsteder. Kommuninvest. Aktieindekserede Obligationer 2008/2011 (KI S&P B 11] relateret til. Standard & Poors 500.

Informationsmateriale. Udsteder. Kommuninvest. Aktieindekserede Obligationer 2008/2011 (KI S&P B 11] relateret til. Standard & Poors 500. Informationsmateriale Udsteder Kommuninvest Aktieindekserede Obligationer 2008/2011 (KI S&P B 11] relateret til Standard & Poors 500 Arrangør ANSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for informationsmaterialet Vi

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 1. august 2006 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer 0 % Kommuninvest Islandske Kroner 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til russiske rubler KIRUBDIG 2007/2008

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til russiske rubler KIRUBDIG 2007/2008 Informationsmateriale 8. marts 2007 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til russiske rubler KIRUBDIG 2007/2008 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar for

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital INFORMATIONSMATERIALE 16. januar 2009 DKK 1.000.000.000 3% Fast forrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152384 Arrangør: Danske Bank A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 7. februar 2006 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer 0,05 % Kommuninvest Højrente Valuta II 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 15. december 2006 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer 0 % Kommuninvest Bedst-af-3 VALUTA Basis 2009 0 % Kommuninvest Bedst-af-3 VALUTA Super 2009 Informationsmateriale

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR)

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 20. januar 2006 Udsteder Kommuninvest To udstedelser af Aktieindekserede Obligationer 2006/2011 relateret til 1) FTSE Norex 30 og 2) Norden Aktivt Indeks Arrangør Indholdsfortegnelse

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Fastforrentede obligationer 2009/2010 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030168547 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...9

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 12. December 2007 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer 0 % Kommuninvest US Dollar Basis 2010 0 % Kommuninvest US Dollar Extra 2010 Informationsmateriale Ansvar og

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 12. december 2007 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer 0 % Kommuninvest Højrente Valuta III 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 12. april 2007 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer 0 % Kommuninvest BRIK Valuta 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 7. februar 2006 Udsteder Kommuninvest Aktieindekserede Obligationer 0 % Kommuninvest Danske Aktier II 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

1. juli Selskabsmeddelelse. FIH Erhvervsbank A/S udsteder variabelt forrentet obligationslån

1. juli Selskabsmeddelelse. FIH Erhvervsbank A/S udsteder variabelt forrentet obligationslån Selskabsmeddelelse 1. juli 2010 FIH Erhvervsbank A/S udsteder variabelt forrentet obligationslån FIH Erhvervsbank A/S (FIH) udsteder den 16. juli 2010 et variabelt forrentet obligationslån på DKK 6.000.000.000

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for Informationsmateriale 19. juni 2008 Udsteder Kommuninvest Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011 Kommuninvest Finans 2011 relateret til en kurv af aktier inden for den europæiske finansielle

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt-forrentede obligationer 2009/2010 DKK 850.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030162185 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Aktierelateret Obligation

Aktierelateret Obligation Informationsmateriale 1. november 2005 Aktierelateret Obligation 0 % KommuneKredit Dow Jones EURO STOXX 50 Index 2005/2015 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R N O T A T K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R TOMORROW NEXT INTEREST RATE SWAP T/N IRS i danske kroner 1. april

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Valutaindekserede obligationer

Valutaindekserede obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Valutaindekserede obligationer 0,05 % KommuneKredit Højrente Valuta 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 12. april 2007 Udsteder Kommuninvest Aktieindekserede obligationer 0 % Kommuninvest Alternativ Energi SI 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 68D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro) Obligationsvilkår Udsteder og

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 28. marts 2014 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 26. april 2006 Udsteder Kommuninvest Aktieindekserede Obligationer 0 % Kommuninvest Tyske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Prospekt 15. maj 2004 0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis 2006 0 % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder.

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007 Til OMX Den Nordiske Børs, København 28. januar 2007 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK Informationsmateriale 30. oktober 2009 KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK0030189543 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1. oktober 2013 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

FinansieringsInstituttet for Industri og Håndværk A/S. TeleTech aktieindekserede obligationer 2000/2005

FinansieringsInstituttet for Industri og Håndværk A/S. TeleTech aktieindekserede obligationer 2000/2005 FinansieringsInstituttet for Industri og Håndværk A/S TeleTech aktieindekserede obligationer 2000/2005 Indekseres med stigningen i et sammensat indeks af Telecom, IT og Internet relaterede aktier Side

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København 7. oktober 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 12G (fastforrentede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 31. juli 2013 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere