,$?/ o Den bagvedliggende miljøvurdering. Miljøministeriet Naturstyrelsen. Polentielle âreeler ti I testmøller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",$?/ o Den bagvedliggende miljøvurdering. Miljøministeriet Naturstyrelsen. Polentielle âreeler ti I testmøller"

Transkript

1 l,$?/ r- Miljøministeriet Naturstyrelsen Til ejere af ejendomme4ordbesiddelser beliggende i24 potentielle områder til opstilling af serie 0-møller Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST Polentielle âreeler ti I testmøller Kære lodsejer Naturstyrelsen har offentliggjort en rapport om "Potentielle testpladser til serie O-møller frem mod 2020", som viser at 24 mulige arealer vurderes potentielt egnede. Serie O-møller er nye testvindmøller på op til meter. Rapporten er en opfølgning på den aftale for placeríng af testpladser for vindmøller, som blev indgået af den tidligere regering, Socialdemokrateme, Socialistisk Folkepartiog Dansk Folkeparti om placeringen af det nationale testcenter for vindmøller í Østerild d.28. maj Rapport med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i 13 uger frem ti! d. 31. august Attaleparteme har lagt vægt pâ, at den videre planlægning for arealerne skalfølge de almindelige principper i den kom munale planlægning. lfølge Naturstyrelsens oplysninger er din jord beliggende på ét af de 24 arealer. Derfor får du deüe brev til orientering. Du er pâ ingen måde bundet af, at din jord er identificeret som potentiel egnet til opstilling af testmøller. Pâ nogle at de 24 potentielle arealer er der eksisterende vindmøller i forvejen. ldentificerlngen af disse arealer som potentielt egnede som testpladser har ingen betydning for de eksisterende vindmøller, da det forudsættes, at disse er udtjent og nedtaget, inden arealet kan udnyttes til serie O-møller. Du kan læse mere om processen for testvindmøller og baggrunden for udvælgelsen af de 24 arealer på Naturstyrelsens hjem meside: Her finder du bl.a.:. Rapporten "Potentielle testpladser til seríe O-møller frem mod 2020" o En sammenfattende redegørelse bl.a- om, hvordan miljøhensyn er íntegreret rapporten, samt hvordan de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget Í betragtning o Den bagvedliggende miljøvurdering Du kan klage over det vedlagte rnateriale for så vidt angår retlige spørgsmå!til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter modtagelsen af denne meddelelse jf. 516 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet koster et gebyr, som fremgâr af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: Hvis du har spørgsmâ, er du velkornmen til at henvende dig til Miljørninisteriets lnformationscenter på tlf.: eller på Med venlig hilsen

2 Darum So gns Jagtforening Nørremarksvej 9, Da um Mark 6740 Bramming St. Darum, den26. november 2011 Deres J.nr. NST-I Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Att. : kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup Den 4. november 2011 modtog vi Naturstyrelsens udaterede skrivelse vedrørende ovennævnte enme. I skrivelsen stod der bl.a., at man kunne klage over det vedlagte materiale inden 4 uger fra modtagelsen, men eftersom der ikke var noget materiale vedlagt, er det umiddelbart svært at se, hvad det er, der kan klages over. Imidlenid har vi via Naturstyrelsens hjemmeside fi ndet frem til et kort over Darum Enge, hvor der er afrnærket et testområde, og dette område finder vi absolut uegnet til opstilling af serie O-møller - eller vindmøller i det hele taget- af følgende årsager: Det afinærkede område er omfattet af naturbesþrttelsesloven, $ 3, stk. 2,pkt.2 og4: moser og lignende samt ferske enge og overdrev. Hele arealet ligger i kystnærhedszonen. Arealet har fælles gríðnse med Ra nsar-området (Natura 2000) og giver forstyrrelse i dette. Arealet ligger endvidere klos op ad Nationalpark Vadehavet. I Esbjerg kommunepla fritages området for nyopsæüring og udskiftningaf vindmøller. I Regionplan 2008 og i forslag til Regionplan20l6 er området udnævnt til Naturomrade og Bevaringsværdi gt Kulturområde. Fra Nationalpark Vadehavet fremtræder dette naboområde som et markant plant, roligt marsklandskab med Ribe Domkirke som et vartegn for omradet. Dette vil blive totalt domineret af 4 gange højerc møller med roterende vinger, blink, sþggekast og støj.

3 De skadelige virkninger af lavfrekvent støjbør undersøges meget grundigere af uaflrængige forskere (disse undersøgelser må kunne foretages på testmøllerne ved Østerild), før dt bliver opstillet yderligere møller på land. Internationalt anerkendte støjforskere hævder, at de danske støjregler er udarbejdet på et mangelfuldt grundlag, og der verserer i øjeblikket en retssag i Canada om virkningerne af lavfrelcvent støj. På den baggrund er det ikke betryggende, atder kun er ca. I km fra de evt. påtænkte møller til nærmeste beboelser og under 1,5 km til tæt bebyggelse. Hvis planerne om opstilling af serie 0-møller i dette område bliver førtudi livet, vil den myndighed, der gennemtvinger dem, blive holdt ansvadig for værdiforringelse af området med hensyn til bl.a. græsning (stress af dyrene), jagtforhold, brugs- og herlighedsværdi samt for wnge ulemper i området. Det er påfaldende, at de udpegede områder altid ligger i bekvem afstand fra forslagsstillere og investorer. Der virker absurd, at man overhovedet kan overveje at opstille mølher i et $ 3 område, hvor der end ikke må ligge en lille jorddynge (som ellers ville være en ideel - ogtør - rugeplads for ynglende tugle). Med venlig hilsen Darum Sogns Jagfforening cc: John Snedker, formand for Udvalget for Teknik og Miljø, Esbjerg Kommune

4 \q Mitjøministeriet Naturstyrelsen Darum Sogns Jagtforening Nørremarksvej 9 Darum Mark 6740 Bramming Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-l l Ref. Den 8. december 2071 Kære Jens Juul.Vesterbæk og Mogens Dahlstrøm Nielsen Tak for henvendelse af 26. november 2011 om potentielle arealer til opstilling af testmøller ved Store Darum i Esbjerg Kommune. Naturstyrelsen har den 3. november 2}ll sendt brev til de berørte lodsejere vedrørende rapport om24 potentielt egnede arcalq til serie O-møller. De identificerede arealer opfylder dels nogle tekniske krav om f.eks. vindhastighed og afstand til naboer, dels nogle miljø- og naturmæssige krav, som frasorterer arealer, hvorpå der er Natura 2000-områder, fredskov og fredninger. En række konkrete forhold på lokalt plan er endnu ikke underspgt, da disse fprst kan vurderes, når der bliver kendskab til et konkret projekt med angivelse af mølleopstilling m.v. Processen fremadrettet vil være, at når en interesseret bygherre henvender sig til kommunen med et konkret projekt, skal kommunen, såfremt kommunen ikke pnsker at planlægge for testmøller på det pågældende areal, meddele afslag på en landzonetilladelse efter planlovens $ 35 ud fra milj6- og planlægningsmæssige begrundelser. Såfremt kommunen derimod gnsker at igangsætte planlægningen for et konkret projekt, skal kommunen oversende anmeldelsen til Naturstyrelsen, som har ansvaret for VVM-reglerne for møller over 150 meter. En WMredegØrelse vil indeholde en mere detaljeret beskrivelse og vurdering af miljøkonsekvenserne. Først i forbindelse med VVM-redegørelsen vil det være muligt at afgøre, om den detaljerede vurdering af miljpkonsekvenserne vil indebære, at arealet ikke er egnet. Såfremt der er yderligere tvivlsspørgsmål, er I naturligvis velkomne til at rette henvendelse igen. Med venlig hilsen Naturstlrelsen. Haraldsgade København ø Tlt Fax39 2'l CVR 33 I EAN 5' dk.

5 Es bje rg Kommune Darum Sogns Jagtforening Nørremarksvej 9 Darum Mark 6740 Bramming Dato Sagsbehandler Telefon direkte Torvegade Esbjerg 30. november 2011 John Snedker Arealer til opstilling af testmøller i Darum Enge Kære Jens Juul Vesterbæk og Mogens Dahlstrøm Nielsen Tak for jeres orientering hvor I har sendt mig en kopi af jeres henvendelse til Naturstyrelsen. Jeg kan oplyse jer om hvordan status er i Esbjerg Kommune lige nu' Vi har ikke i den nuværende kommuneplan områder, hvor der kan opsættes den type møller rapporten omhandler, således heller ikke ved Darum. Plan & Miljøudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde en skitse til en kommende vindmølleplan. Det er min forventning, at vi senest sommeren 2Ot2vil kunne sende et sådan forslag til vindmølleplan i offentligt høring - og der vil i den forbindelse blive afholdt et borgermøde. Efterfølgende vil der ske en politisk drøftelse af problemstillingen og i forbindelse med den endelige udarbejdelse af den nye kommuneplan vil den endelige vindmølleplan blive færdiggjort. Der vil således i den kommende proces blive lagt vægt på en dialog med borgerne, så vi kan opnå det bedste resultat under de givne forudsætnrnger Med venlig hilsen Telefon Telefax 76 t6 t t6 t7 kommune,dk

6 9tu9; -t Þ-r# \"*" o't ^l " hil'åi,^rän, lmdoi Kuryolntsryrl: 2,5 metâr.,n H/,.,...Hrvn.,... Kytt.. Vlndløb, bðddc ovor 6 m 4â- o ts 1000 m 5rtr4,4ei :7e/ Goodttlsk Dltum: EUREF 89 Xon "t -ãip.im n udtóoldct vcd Kortor!Jou;;c;;;;lon'ryii ãltiiin sd s r'eku : ,5 lryk & salg 2009 Nordisk Korthandel, c Matrikelstyrelsen zz/ Z-zo.// -v loto!' rst 3 sans6 årllsl'

7 Omrâde 102 SYd lor Store Darum Landskabet er karakteriseret ved et åbent og fladt landbrugslandskab beliggende i et afuandet lavuünoiom de. Ga. I rm vest for området erlet fremskudté dlge langs Vadehavet. omràdet ligger i éiànãeomradet mellem geest og marsk, hvorfra der er lrit udsyn over marsken. à Natura de til- 2O00-direktivemes bilag, herunder konse grænsenoe og nærliggãnde Natun 2000-omrâder er udpeget for at besme'. ó* der er b Ëg lv-j tãr eksempelvis padder eller flagermus, der vil blive påvirket af projektet. o Den konkrete mølleopstilling iforhold tilàbeskyttelsesllnje, de beskyttede vandløþ samt mose- og engarealer.. L vbundsomiâoe med særlige anlægstekniske udfordrlnger og hvor opst lling af møller skal.udfo rmes under hensyntageñ t l en eventuel f re mtidig naturgenopretnin g.. Den vlsuelle påvlrknirig af kirt<eme i Store Darum og Vilslev samt deres omgivelser, samt areallredningen af bopladsrester pâ'hen sbjerget'.. Den visuelle þâuirlnlng af det flade marsklandskab, herunde pâvirknlngen af det værdifulde kulturmi d i store Dãrum samt udsynet fra diget ind mod Darum.. pâvirkning åt arkæologiske lnteresser på geesten (Bierget og Breumbanke).. Nærhed til Nationalpark Vadehavet.. Forholdet til eksisterende møller iomgivelserne. o Overholdelee af støjkrav iforhold lil eksisterende beboelsei eom dog først kan konstateres, når der foreligger et konkret Projekt med angivelse af mølleplacering. ll/ t,,' vr/,,rruy'rrt þ rc/izz, dê7'<cr't" o 21

8 i UlÔl\l-l\-. Jrq IUr!llrllrìÌ,lJ-ti\,I UI òdllui 4tL_ uì.\ l\/r\)irvull/lllllldlru Jluw (t - fru ßryrlio ø r V -*z /41 l adl,þ 5",7ß, Fy' Nogle internatinalt anerkendte forskere mener, at Miljøstyrlsen íkke har beregnet boligers isolering rigtigt. t) on. or, ( DB -f-r,.rl") z) MgLwcl.v- Ð D-o(&,nd tr4 f Forskere: Støi for vindmøller er sat for lavt 14. nov. 2OtL O6.L2Indland Flere forskere mener, at de nye støjregler for vindmøller, som miljøminister lda Auken netop har sendt i høring, er udarbejdet på et mangelfuldt grundlag. - Beregningerne, som er grundlag for reglerne, giver alt for lave tal for møllernes lavfrekvente støj og tillader dermed, at møller står taettere på beboelse, end hvad der er videnskabeligt forsvarligt, siger de internationalt anerkendte støjforskere til Politiken. r - Man kunne fristes til at tro, at Miljøstyrelsen manipulerer med { støjberegningerne,såudbygningenafvíndmøllenettelkan It fortsætte næsten uhindret, siger Henrik Møller, professor i akustikï på Ralborg Universitet til Politiken, Data l ør kasseres Det er uhyre sveert at finde kvalificerede støjeksperter i Danmark, der både vil udtale sig og er på mitjøstyrelsens konsulentliste. 'f I r, l,1e i i Sverige vil pt'ofessor i arbejds- og nriljønredici r Kerstitl I I Persson Waye fra Göteborg Universitet godt bakke Aalborg- þ forskeren op. Ët grundigt stykke arbejde generelle støjgrænse bør være på ZO decibel (db)' Men de mener, ãt i'ii jøstyrelsli' ikk har lavet korrekte nrålinger af lydisoleringen i typiske danske huse. Þliljørninister fda Aukerr lover, at man vil forholde sig til alle høringssvar. Hun kan se, at de er en faglig uenighed, men sigeç at 14iljøstyrelsen har lavet et grundigt stykke arbejde og at ogsá eksterne eksperler er hørt. - Og rru har vi jo rent laktisk lavet en støjgrænse, der er skrappere, end hvad der gælder for industrien, hvor der om dagen er en 25 db-grænse, siger ministeren til avisen' TOPI{ISTORIER LIGE NU fukcemte sider I vest populære I seneste nyt (0) onnno"rut"t I dr.dka{yheder/indlan dj 201 n 1 I A I htrn t4-fi-20t1

9 /,aø7, Pd6þ. 'l'* 2 f/z- /2 Esbjerg Kommune Kommune- & BYPlan Teknik & Miljø Torvegade Esbjerg Dato Sagsbehandler Telefon direkte l 4,junî.2HI#--:í Lisbet Mærsk-Møller /xl Esbjerg Kommune stalter vindmølledebat Plan og Miljøudvalget e debatten energifor- om opãætn ng af vind lig. Det er vigtigt at holde sig for øje at lige meget hvilke hensyn man tager ved opstiiling af vindmøller, vil der altid være naboer. Det er derfor vig- /r l tiqt ai qrunðlaget for opstilling af vindmøller bliver overskueligt og for-,,efter indgåelsen af Energiforliget 2012 står det tydeligt, at der også i fremtidenlkal opsættés-vín mø'lter på land, Det er derfõr vigtigt at vi får startet en god debat om, hvilke kriterier, der ligger til grund for opsætningen af ãe landbaserede møller" siger Plan og Miljøudvalgsformand John Snedker. 2* I Staten har planlagt og afsat midler til at ca. 30 o/o af el-forbruget i Danmark kan dækkes af strøm fra havvindmøller i 2O2O.I Esbjerg Kommune har :llb el-lululu\ Þl\ol UGNNçJ qr har vi bl.a. vedtaget, Esbjerg Kommune i gennem- snltffiiæi over dobbelt så meget COz pr. indbygger som København"og 3 st[?g1, "Hvis Esbjerg også i fremtiden skal være en attraktiv by for erhvervslivet at investere-i, er det vigtigt at sørge for, at vi udmaerker os ved at have en aktiv og frêmadrettet energiprofil" fortsætter John Snedker. 'T plan og Miljøudvalget ligger det os meget på sinde at alle får mulighed for at deltage i debatten om opsætning af vindmøller. Det gælder alle borgere, forèninger og erhveruslivet. Derfor har vi valgt at der skal være skriftllge kommentarer og bemærknlnger gøre i Esbjerg Kommune" foftæller John Snedker. '.-3:"H:"'':å ffii?i,'ffi::"1",:"ï?î",åt Esbjerg Kommune vil de for invitere til debatmøde på Ribe Katedralskole, pug-gårdsga de 22,6760 Rlbe d. 27 juni 2Ot2 kl , hvor vi ser frem,l.iï[-.'- r Telefon. \,,ir Tererax 7G!6 tg L7 f'., I,' \-,,

10 tucry Kcrrnunc Kommune- & BYPlan Teknik & Miljø til at alle med interesse for vindmøller møder op og delta-g-er i debatten' óalsor enen kan se på kommunens hjemmeside fra d. 20. juni 2OL2. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: :ohn Snedkèr, formand for Plan og Miljøudvalget: 75tg L756 Lisbet Mærsk-Møller, planlægger: t -2-

11 I IO EEI -1V K 2 z/ - Loi z e BORGERMØDE:Både politikere og vindmøtle-skep,tikqrê opfordrer til at deltage i vindmølledebatten.; Af Rasmus Hjorth Karkov m.72t14405, Esbjerg Kommunê indbyder til stort borgermøde på Ribe Katedralskole i aften. Formålet med mødet er atfá en overordnet debat med.bor' gerne hvor.og'hvordan, vi. -[an placere Tandbaseredç' vindmøller i kommunen, :: fortæller John SnedkerJA),, der èr fóiinand for. Plan.& Miljøudvalget, l,fi Ln o+ otoil,i hr nr.àat,,:;:1:f _,L f T. F.:: * t..él v.- ^ð.-,,t i l Ë -' l, -* V på, siggr John Snedker. mange placeringsmulighe- Å,ben debat græder 4ffåtiiÏËiI'å?i,älìä, Henning Nissen, der er og er åbe ) for,alle input og Signatur * mulign orwaadrr til d bat Komrnunen har åbnet op for alle mulige plaçeri ger af vindmøller på land (De grøn råder).lalter.j.58-p.taceringe-r ispil- deflesle i det gamle >Ribe Kommune<. Kort: Plar

12

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27. juli 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune den 10. februar

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Indsiger Navn Side 1 Odense Bys Museer 1 2 Mogens Larsen Bøjden 2 3 Lokalrådet Pusser (Faldsled, Svanninge m.fl.) 5 4 Ann og Henning Wiesinger

Læs mere

Emne: Høringssvar til tillæg nr: 9. til Kommuneplan 2009 2021 Temaplan for vindmøller.

Emne: Høringssvar til tillæg nr: 9. til Kommuneplan 2009 2021 Temaplan for vindmøller. DN Afd. for Sønderborg Kommune Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440 Augustenborg Telefon: 74 472234, Mobil: 6161341931, e-mail: a-andersen@mail.dk Dato: 29 januar 2012 Sønderborg kommune Plan

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (Sendes pr. mail til nmkn@nmkn.dk og c.c. til Jette Rosenkvist Jørgensen jerjo@nmkn.dk) Svar på klage over endelig vedtagelse af lokalplan

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere