Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2004) 690 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2004 (udarbejdet i overensstemmelse med traktatens artikel 122, stk. 2) [SEK(2004) 1268] DA DA

2 1. FORMÅLET MED BERETNINGEN I overensstemmelse med traktatens artikel 122, stk. 2, skal Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB) aflægge beretning til Rådet om de fremskridt, som "medlemsstaterne med dispensation" har gjort med hensyn til deres nationale lovgivnings forenelighed med traktaten samt opnåelsen af en høj grad af vedvarende konvergens. "Medlemsstater med dispensation" har endnu ikke indført euroen (Danmark og Det Forenede Kongerige, som er medlemsstater med en særlig status, har heller ikke indført euroen) 1. Sådanne konvergensberetninger skal udarbejdes mindst en gang hvert andet år eller på anmodning af en "medlemsstat med dispensation". Der skal nu igen udarbejdes en konvergensberetning for Sverige, som er en "medlemsstat med dispensation", idet der er gået to år siden den sidste beretning. Dette giver lejlighed til for første gang også at vurdere de ti lande, der blev medlemmer af Den Europæiske Union den 1. maj 2004, og som automatisk er "medlemsstater med dispensation" i henhold til artikel 4 i tiltrædelsestraktaten. Beretningen vil hjælpe disse medlemsstater med at forberede sig på de krav, som indførelsen af euroen stiller. Denne beretning dækker derfor følgende elleve "medlemsstater med dispensation": Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet og Sverige. Indholdet i beretningerne 2, som udarbejdes af Kommissionen og ECB, er underlagt traktatens artikel 121, stk. 1, hvori det kræves, at beretningerne skal omfatte en undersøgelse af, i) hvorvidt den nationale lovgivning er forenelig med traktaten og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og for Den Europæiske Centralbank. I beretningerne skal det ligeledes undersøges, om der er opnået en høj grad af vedvarende konvergens under henvisning til de fire konvergenskriterier, som omhandler ii) prisstabilitet, iii) den offentlige budgetstilling, iv) valutakursstabilitet og v) den langfristede rente samt en række yderligere faktorer 3. De fire konvergenskriterier og de tidsrum, de skal overholdes i, er præciseret nærmere i en protokol, der er knyttet som bilag til traktaten ("Protokol om konvergenskriterierne som nævnt i artikel 121"). 2. OVERSIGT: LOVGIVNINGENS FORENELIGHED OG OPNÅELSE AF ØKONOMISK KONVERGENS i) Det skal sikres, at den nationale lovgivning, herunder de nationale centralbankers statutter, er forenelig med traktatens artikel 108 og 109 samt med ESCB/ECB Danmark og Det Forenede Kongerige har en særlig status på grund af deres forbehold. De undersøges ikke, fordi de ikke har tilkendegivet, at de ønsker at indføre euroen (artikel 4 i protokollen om visse bestemmelser vedrørende Danmark og artikel 10, litra a), i protokollen om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige). Konvergensberetning 2002 om Sverige, KOM(2002) 243 endelig af 22. maj 2002; konvergensberetning 2000 om Sverige og Grækenland, KOM(2000) 277 endelig af 3. maj 2000; konvergensberetning 1998 (om alle daværende femten medlemsstater), KOM(1998) 1999 endelig af 25. marts 1998; konvergensberetning 1996, KOM(1996) 560 endelig af 6. november Disse yderligere faktorer er ikke nødvendige betingelser for indførelse af euroen og undersøges derfor ikke her. For en teknisk analyse af alle faktorer, der har betydning for konvergensen, henvises til SEK(2004) DA 2 DA

3 statutten. For så vidt angår de nye medlemsstater blev spørgsmålet om deres respektive centralbankers uafhængighed og centralbankernes overholdelse af ESCB's mål behandlet som led i førtiltrædelsesforhandlingerne. For imidlertid at sikre en fuldstændig integration af de forskellige nationale centralbanker i ESCB, før de pågældende medlemsstater slutter sig til euroområdet, er det nødvendigt at finde en løsning på forskellige uoverensstemmelser mellem lovgivningen i samtlige disse medlemsstater og EU-lovgivningen. ii) Vurderingen af prisstabilitetskriteriet er baseret på overholdelse af en gennemsnitlig inflationstakt i en periode på et år før undersøgelsen, som ikke overstiger inflationstakten i de højst tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere en 1,5 procentpoint. Referenceværdien blev beregnet til 2,4 % i august 2004, med Finland, Danmark og Sverige som de tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater. Ud af de elleve medlemsstater, der analyseres i denne beretning, opfylder fem dette kriterium, nemlig Tjekkiet, Estland, Cypern, Litauen og Sverige. iii) Kriteriet vedrørende den offentlige budgetstilling er knyttet til de beslutninger, der vedtages i overensstemmelse med proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud i traktatens artikel 104. På nuværende tidspunkt er fem af de elleve undersøgte medlemsstater ikke omfattet af en rådsbeslutning som omhandlet i artikel 104, stk. 6, om et uforholdsmæssigt stort underskud, nemlig Estland, Letland, Litauen, Slovenien og Sverige, som derfor opfylder kriteriet. iv) Valutakurskriteriet kræver overholdelse af de normale udsvingsmargener i valutakursmekanismen (ERM II) i mindst to år uden alvorlige spændinger. Den 28. juni 2004 tilsluttede den estiske kroon, den litauiske litas og den slovenske tolar sig ERM II. Den tjekkiske koruna, den ungarske forint, det cypriotiske pund, den lettiske lats, den maltesiske lira, den polske zloty, den slovakiske koruna og den svenske krona har endnu ikke tilsluttet sig ERM II. Skønt de tre valutaer, der har deltaget i ERM II siden den 28. juni 2004, har været stabile i forhold til euroen, har ingen af de undersøgte medlemsstater deltaget tilstrækkeligt længe i ERM II. Ingen af de elleve medlemsstater opfylder valutakurskriteriet. v) Kriteriet vedrørende de langfristede rentesatser er baseret på, at en medlemsstat over en periode på et år før undersøgelsen har haft en gennemsnitlig nominel rentesats, som ikke overstiger den tilsvarende rentesats i de højst tre medlemsstater, der har opnået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 2 procentpoint. Referenceværdien blev beregnet til 6,4 % i august De langfristede rentesatser lå under referenceværdien i Tjekkiet, Cypern, Letland, Litauen, Malta, Slovenien, Slovakiet og Sverige. Disse otte lande opfyldte således rentekriteriet. Med hensyn til Estland, hvor der ikke findes langfristede statsobligationer eller tilsvarende værdipapirer, er der ingen grund til at tro, at landet ikke vil kunne opfylde rentekriteriet. DA 3 DA

4 Lovgivningens forenelighed og opfyldelse af konvergenskriterierne Lovgivningens forenelighed Prisstabilitet Offentlig budgetstilling Valutakurser Konvergens i de langfristede rentesatser Tjekkiet nej ja nej nej ja Estland nej ja ja nej -- Cypern nej ja nej nej ja Letland nej nej ja nej ja Litauen nej ja ja nej ja Ungarn nej nej nej nej nej Malta nej nej nej nej ja Polen nej nej nej nej nej Slovenien nej nej ja nej ja Slovakiet nej nej nej nej ja Sverige nej ja ja nej ja Kilde: Kommissionens tjenestegrene 3. VURDERING AF DE ENKELTE MEDLEMSSTATER 3.1. Tjekkiet lovgivningen i Tjekkiet, især loven om den tjekkiske centralbank, ikke helt forenelig med traktatens artikel 109 og ESCB/ECB-statutten. Den gennemsnitlige inflationsrate i Tjekkiet i de tolv måneder frem til august 2004 var 1,8 %. Tjekkiet opfylder kriteriet om prisstabilitet. Tjekkiet er på nuværende tidspunkt omfattet af en beslutning om et uforholdsmæssigt stort underskud (Rådets beslutning af 5. juli 2004). Det offentlige underskud lå på 12,6 % af BNP i 2003, mens den offentlige gæld lå på 37,8 % af BNP. Tjekkiet opfylder ikke kriteriet om den offentlige budgetstilling. Den tjekkiske koruna deltager ikke i ERM II og er omfattet af en ordning med en styret flydende kurs med lejlighedsvise interventioner fra centralbankens side. Tjekkiet opfylder ikke valutakurskriteriet. Den gennemsnitlige langfristede rentesats i Tjekkiet i året frem til august 2004 var 4,7 %, og Tjekkiet opfylder kriteriet vedrørende konvergens i de langfristede rentesatser. På baggrund af det lave inflationspres faldt de langfristede rentesatser i Tjekkiet midlertidigt under niveauet i euroområdet mellem midten af 2002 og midten af 2003, men siden da er de langfristede rentespænd blevet positive. Tjekkiets status som "medlemsstat med dispensation". DA 4 DA

5 3.2. Estland lovgivningen i Estland, især loven om Eesti Pank, Estlands forfatning samt valutalovgivningen og loven om sikkerhed for den estiske kroon, ikke helt forenelig med traktatens artikel 109 og ESCB/ECB-statutten. Den gennemsnitlige inflationsrate i Estland i de tolv måneder frem til august 2004 var 2,0 %. Estland opfylder kriteriet vedrørende prisstabilitet. Estland er ikke omfattet af en beslutning om et uforholdsmæssigt stort underskud. Det offentlige underskud udgjorde 3,1 % af BNP i 2003, og den offentlige gæld lå på 5,3 % af BNP. Estland opfylder kriteriet vedrørende den offentlige budgetstilling. Siden den 28. juni 2004 har Estland deltaget i ERM II, og de estiske myndigheder har forpligtet sig til ensidigt at fastholde deres currency board-arrangement inden for ERM II. Den estiske kroon har ikke afveget fra sin centrale paritet. På tidspunktet for denne undersøgelse havde deltagelsen i ERM II varet i mindre end to år. Estland opfylder ikke valutakurskriteriet. Da der ikke findes en harmoniseret langfristet benchmark-statsobligation eller et tilsvarende værdipapir, hvilket hænger delvis sammen med den lave offentlige gæld, er der identificeret en rentesatsindikator, baseret på bankudlånssatser. Denne rentesatsindikator lå i året frem til august 2004 på gennemsnitlig 4,6 %. På basis af udviklingen i rentesatsindikatoren og under hensyntagen til bl.a. den lave offentlige gæld er der ingen grund til at konkludere, at Estland ikke skulle opfylde kriteriet vedrørende de langfristede rentesatser. Estlands status som "medlemsstat med dispensation" Cypern lovgivningen i Cypern, især loven om Cyperns centralbank, ikke helt forenelig med traktatens artikel 109 og ESCB/ECB-statutten. Den gennemsnitlige inflationsrate i Cypern i tolvmånedersperioden frem til august 2004 lå på 2,1 %. Cypern opfylder kriteriet vedrørende prisstabilitet. Cypern er på nuværende tidspunkt omfattet af en beslutning om et uforholdsmæssigt stort underskud (Rådets beslutning af 5. juli 2004). Det offentlige underskud lå på 6,4 % af BNP i 2003, og den offentlige gæld lå på 70,9 % af BNP. Cypern opfylder ikke kriteriet vedrørende den offentlige budgetstilling. Cyperns pund deltager ikke i ERM II og er knyttet til euroen med en udsvingsmargen på ± 15 %. Cypern opfylder ikke valutakurskriteriet. Den gennemsnitlige langfristede rentesats i Cypern i året frem til august 2004 var 5,2 %, og Cypern opfylder kriteriet vedrørende konvergens i de langfristede rentesatser. De langfristede rentesatser konvergerede betydeligt i retning af euroområdets niveauer i begyndelsen af 2002, og spændet forblev inden for DA 5 DA

6 1 procentpoint i det meste af I den seneste tid er de langfristede rentesatser steget til et godt stykke over euroområdets niveauer. Cyperns status som "medlemsstat med dispensation" Letland lovgivningen i Letland, især loven om Letlands centralbank, ikke helt forenelig med traktatens artikel 109 og ESCB/ECB-statutten. Den gennemsnitlige inflationsrate i Letland i tolvmånedersperioden frem til august 2004 lå på 4,9 %. Letland opfylder ikke kriteriet vedrørende prisstabilitet. Letland er ikke omfattet af en beslutning om et uforholdsmæssigt stort underskud. Det offentlige underskud lå på 1,5 % af BNP i 2003, og den offentlige gæld lå på 14,4 % af BNP. Letland opfylder kriteriet vedrørende den offentlige budgetstilling. Den lettiske lats deltager ikke i ERM II og er knyttet til SDR-valutakurven med en normal udsvingsmargen på ± 1 %. Letland opfylder ikke valutakurskriteriet. Den gennemsnitlige langfristede rentesats i Letland i året frem til august 2004 lå på 5,0 %, og Letland opfylder kriteriet vedrørende konvergens i de langfristede rentesatser. De langfristede rentespænd over for euroområdet er steget en smule i Letland siden midten af 2002 til 0,5-1 procentpoint. Letlands status som "medlemsstat med dispensation" Litauen lovgivningen i Litauen, især loven om Litauens centralbank, Litauens forfatning samt valutaloven og loven om litas' troværdighed, ikke helt forenelig med traktatens artikel 109 og ESCB/ECB-statutten. Den gennemsnitlige inflationsrate i Litauen i tolvmånedersperioden frem til august 2004 var -0,2 %. Litauen opfylder kriteriet vedrørende prisstabilitet. Litauen er ikke omfattet af en beslutning om et uforholdsmæssigt stort underskud. Det offentlige underskud lå på 1,9 % af BNP i 2003, og den offentlige gæld lå på 21,4 % af BNP. Litauen opfylder kriteriet vedrørende den offentlige budgetstilling. Litauen har siden den 28. juni 2004 deltaget i ERM II, og de litauiske myndigheder har forpligtet sig til ensidigt at fastholde deres currency board-arrangement inden for ERM II. Litas har ikke afveget fra sin centrale paritet. På tidspunktet for denne undersøgelse havde deltagelsen i ERM II varet mindre end to år. Litauen opfylder ikke valutakurskriteriet. Den gennemsnitlige langfristede rentesats i Litauen i året frem til august 2004 var 4,7 %, og Litauen opfylder kriteriet vedrørende konvergens i de langfristede DA 6 DA

7 rentesatser. De langfristede rentesatser i Litauen, som stadig lå på 10 % i begyndelsen af 2001, er faldet betydeligt, og rentespændet over for euroområdet indsnævredes til 0,4 procentpoint i perioden januar-august Litauens status som "medlemsstat med dispensation" Ungarn 3.7. Malta lovgivningen i Ungarn, især loven om Magyar Nemzeti Bank og forfatningen, ikke helt forenelig med traktatens artikel 109 og ESCB/ECB-statutten. Den gennemsnitlige inflationsrate i Ungarn i tolvmånedersperioden frem til august 2004 var 6,5 %. Ungarn opfylder ikke kriteriet vedrørende prisstabilitet. Ungarn er i øjeblikket omfattet af en beslutning om et uforholdsmæssigt stort underskud (Rådets beslutning af 5. juli 2004). Det offentlige underskud lå på 6,2 % af BNP i 2003, mens den offentlige gæld lå på 59,1 % af BNP. Ungarn opfylder ikke kriteriet vedrørende den offentlige budgetstilling. Den ungarske forint, som er knyttet til euroen med en ± 15 % udsvingsmargen, deltager ikke i ERM II. Ungarn opfylder ikke valutakurskriteriet. Den gennemsnitlige langfristede rentesats i Ungarn i året frem til august 2004 var 8,1 %, og Ungarn opfylder ikke kriteriet vedrørende konvergens i de langfristede rentesatser. De langfristede rentesatser i Ungarn afveg fra udviklingen i euroområdet, hvilket kan forbindes med en øget valutakursrisikopræmie og højere inflationsforventninger. Ungarns status som "medlemsstat med dispensation". lovgivningen i Malta, især loven om Maltas centralbank, ikke helt forenelig med traktatens artikel 109 og ESCB/ECB-statutten. Den gennemsnitlige inflationsrate i Malta i de tolv måneder frem til august 2004 var 2,6 %. Malta opfylder ikke kriteriet vedrørende prisstabilitet. Malta er i øjeblikket omfattet af en beslutning om et uforholdsmæssigt stort underskud (Rådets beslutning af 5. juli 2004). Det offentlige underskud lå på 9,7 % af BNP i 2003, og den offentlige gæld lå på 71,1 % af BNP. Malta opfylder ikke kriteriet vedrørende den offentlige budgetstilling. Den maltesiske lira, som er knyttet til en kurv af valutaer, hvori euroen har en vægt på 70 %, deltager ikke i ERM II. Malta opfylder ikke valutakurskriteriet. Den gennemsnitlige langfristede rentesats i Malta i året frem til august 2004 var 4,7 %, og Malta opfylder kriteriet vedrørende konvergens i de langfristede DA 7 DA

8 3.8. Polen rentesatser. De langfristede rentespænd over for euroområdet lå på omkring 0,4 procentpoint i perioden januar-august Maltas status som "medlemsstat med dispensation". lovgivningen i Polen, især loven om Polens centralbank og Polens forfatning, ikke helt forenelig med traktatens artikel 109 og ESCB/ECB-statutten. Den gennemsnitlige inflationsrate i Polen i tolvmånedersperioden frem til august 2004 var 2,5 %. Polen opfylder ikke kriteriet vedrørende prisstabilitet. Polen er i øjeblikket omfattet af en beslutning om et uforholdsmæssigt stort underskud (Rådets beslutning af 5. juli 2004). Det offentlige underskud lå på 3,9 % af BNP i 2003, mens den offentlige gæld lå på 45,4 % af BNP. Polen opfylder ikke kriteriet vedrørende den offentlige budgetstilling. Den polske zloty deltager ikke i ERM II og har fået lov til at flyde uden valutainterventioner fra centralbankens side. Polen opfylder ikke valutakurskriteriet. Den gennemsnitlige langfristede rentesats i Polen i året frem til august 2004 lå på 6,9 %, og Polen opfylder ikke kriteriet vedrørende konvergens i de langfristede rentesatser. De langfristede rentesatser i Polen afveg fra udviklingen i euroområdet, hvilket kan forklares ved problemer med hensyn til finanspolitikken og inflationen. Polens status som "medlemsstat med dispensation" Slovenien lovgivningen i Slovenien, især loven om Sloveniens centralbank, ikke helt forenelig med traktatens artikel 109 og ESCB/ECB-statutten. Den gennemsnitlige inflationsrate i Slovenien i tolvmånedersperioden frem til august 2004 var 4,1 %. Slovenien opfylder ikke kriteriet vedrørende prisstabilitet. Slovenien er ikke omfattet af en beslutning om et uforholdsmæssigt stort underskud. Det offentlige underskud lå på 2,0 % af BNP i 2003, og den offentlige gæld lå på 29,4 % af BNP. Slovenien opfylder kriteriet vedrørende den offentlige budgetstilling. Siden den 28. juni 2004 har den slovenske tolar deltaget i ERM II og er siden handlet tæt på sin centrale paritet. På tidspunktet for denne undersøgelse havde deltagelsen i ERM II varet i mindre end to år. Slovenien opfylder ikke valutakurskriteriet. Den gennemsnitlige langfristede rentesats i Slovenien i året frem til august 2004 var 5,2 %, og Slovenien opfylder kriteriet vedrørende konvergens i de langfristede rentesatser. Siden midten af 2002 er de langfristede rentesatser i Slovenien faldet DA 8 DA

9 stærkt i retning mod niveauet i euroområdet med spænd, der er indsnævret til 0,6 procentpoint i perioden januar-august Sloveniens status som "medlemsstat med dispensation" Slovakiet Sverige lovgivningen i Slovakiet, især loven om Slovakiets centralbank, ikke helt forenelig med traktatens artikel 108 og 109 og ESCB/ECB-statutten. Den gennemsnitlige inflationsrate i Slovakiet i tolvmånedersperioden frem til august 2004 var 8,4 %. Slovakiet opfylder ikke kriteriet vedrørende prisstabilitet. Slovakiet er i øjeblikket omfattet af en beslutning om et uforholdsmæssigt stort underskud (Rådets beslutning af 5. juli 2004). Det offentlige underskud lå på 3,7 % af BNP i 2003, mens den offentlige gæld lå på 42,6 % af BNP. Slovakiet opfylder ikke kriteriet vedrørende den offentlige budgetstilling. Den slovakiske koruna deltager ikke i ERM II og er omfattet af en ordning med en styret flydende kurs med lejlighedsvise interventioner fra centralbankens side. Slovakiet opfylder ikke valutakurskriteriet. Den gennemsnitlige langfristede rentesats i Slovakiet i året frem til august 2004 var 5,1 %, og Slovakiet opfylder kriteriet vedrørende konvergens i de langfristede rentesatser. Siden midten af 2002 er de langfristede rentesatser i Slovakiet faldet stærkt i retning mod niveauet i euroområdet med spænd, som er indsnævret til 0,9 procentpoint i perioden januar-august Slovakiets status som "medlemsstat med dispensation". I konvergensberetningen fra 2002 vurderede Kommissionen, at Sverige allerede opfyldte tre af konvergenskriterierne (vedrørende prisstabilitet, den offentlige budgetstilling og konvergens i rentesatserne), men at det ikke opfyldte valutakurskriteriet. Den konkluderede også, at lovgivningen i Sverige ikke var forenelig med traktaten og ESCB/ECB-statutten. For så vidt angår centralbankens finansielle uafhængighed og dens integration i ESCB ved indførelsen af euroen, er lovgivningen i Sverige, især loven om Sveriges Riksbank og loven om regeringsformen (landets forfatning), fortsat ikke helt forenelig med traktatens artikel 108 og 109 og ESCB/ECB-statutten. Den gennemsnitlige inflationsrate i Sverige i tolvmånedersperioden frem til august 2004 var 1,3 %. Sverige opfylder fortsat kriteriet vedrørende prisstabilitet. Sverige er ikke omfattet af en beslutning om et uforholdsmæssigt stort underskud. Det offentlige overskud lå på 0,3 % af BNP i 2003, og den offentlige gæld lå på DA 9 DA

10 52,0 % af BNP. Sverige opfylder fortsat kriteriet vedrørende den offentlige budgetstilling. Den svenske krona deltager ikke i ERM II og flyder. Sverige opfylder fortsat ikke valutakurskriteriet. Den gennemsnitlige langfristede rentesats i Sverige i året frem til august 2004 var 4,7 %, og Sverige opfylder fortsat kriteriet vedrørende konvergens i de langfristede rentesatser. De svenske langfristede rentesatser har ligget tæt på niveauerne i euroområdet og til tider under dem. Sveriges status som "medlemsstat med dispensation". DA 10 DA

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0248 Offentligt Europaudvalget 28 KOM (28) 248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.5.28 KOM(28) 248 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 28 (udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HOLDNING TIL SPØRGSMÅL I RELATION TIL TILTRÆDELSESLANDENES VALUTAKURSPOLITIK

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HOLDNING TIL SPØRGSMÅL I RELATION TIL TILTRÆDELSESLANDENES VALUTAKURSPOLITIK 18. december 2003 STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HOLDNING TIL SPØRGSMÅL I RELATION TIL TILTRÆDELSESLANDENES VALUTAKURSPOLITIK I. GENERELLE PRINCIPPER Ved tiltrædelse af Den Europæiske Union

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0238 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0238 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0238 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010) 238 endelig SEK(2010)598 BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2010 (Udarbejdet i

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0326 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0326 Offentligt Europaudvalget 214 KOM (214) 326 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.214 COM(214) 326 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KONVERGENSBERETNING 214 (udarbejdet i

Læs mere

INDLEDNING OG SAMMENFATNING KONVERGENSRAPPORT DECEMBER 2006

INDLEDNING OG SAMMENFATNING KONVERGENSRAPPORT DECEMBER 2006 INDLEDNING OG SAMMENFATNING KONVERGENSRAPPORT DECEMBER 2006 DA INDLEDNING OG SAMMENFATNING KONVERGENSRAPPORT DECEMBER 2006 I 2006 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 5 euro pengeseddel Den

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2012

BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.5.212 COM(212) 257 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 212 (Udarbejdet i henhold til artikel 14, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde)

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0374 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0374 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0374 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2016 COM(2016) 374 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KONVERGENSBERETNING 2016 (Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten)

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten) BKI nr 1 af 10/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUP j.nr. 400.P.2. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

K NV O E NV R E G R E G N E C N E R SR A EPPO POR T JAN UJARY U NI

K NV O E NV R E G R E G N E C N E R SR A EPPO POR T JAN UJARY U NI CONVERGENCE KONVERGENSRAPPORT REPORT JANUARY JUNI 2013 DA I 2013 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 5-euroseddel. KONVERGENSRAPPORT JUNI 2013 Den Europæiske Centralbank, 2013 Adresse Kaiserstrasse

Læs mere

KONVERGENSRAPPORT juni 2014

KONVERGENSRAPPORT juni 2014 da KONVERGENSRAPPORT juni 2014 I 2014 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 20-euroseddel KONVERGENSRAPPORT JUNI 2014 Den Europæiske Centralbank, 2014 Adresse Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2007 KOM(2007) 524 endelig KOMMISSIONENS TREDJE RAPPORT i henhold til Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2002 SVERIGE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2002 SVERIGE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 22.5.2002 KOM(2002) 243 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2002 SVERIGE (udarbejdet i overensstemmelse med traktatens artikel

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens beretning: Konvergensberetning Sverige

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens beretning: Konvergensberetning Sverige EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 24. juli 2002 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens beretning: Konvergensberetning 2002 - Sverige Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål Ordfører:

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2007

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2007 KONVERGENSRAPPORT MAJ 2007 INDLEDNING RAMMER FOR ANALYSEN SAMMENFATNING LAND FOR LAND DA INDLEDNING RAMMER FOR ANALYSEN SAMMENFATNING LAND FOR LAND KONVERGENSRAPPORT MAJ 2007 I 2007 vil alle publikationer

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0223 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0223 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0223 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2006 KOM(2006) 223 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2006 OM LITAUEN

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0255 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0255 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0255 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 255 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2007 OM CYPERN (udarbejdet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.3.2006 C 73/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK AFTALE af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DA KONVERGENSRAPPORT 2000 KONVERGENSRAPPORT

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DA KONVERGENSRAPPORT 2000 KONVERGENSRAPPORT DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KONVERGENSRAPPORT 2000 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DA KONVERGENSRAPPORT 2000 E C B E Z B E K T B C E E K P DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KONVERGENSRAPPORT 2000 Den Europæiske Centralbank,

Læs mere

D ET EUROPÆISKE MONETÆRE INSTITUT. KONVERGENSRAPPORT Udarbejdet i henhold til artikel 109j i Traktaten om Det Europæiske Fællesskab

D ET EUROPÆISKE MONETÆRE INSTITUT. KONVERGENSRAPPORT Udarbejdet i henhold til artikel 109j i Traktaten om Det Europæiske Fællesskab D ET EUROPÆISKE MONETÆRE INSTITUT KONVERGENSRAPPORT Udarbejdet i henhold til artikel 109j i Traktaten om Det Europæiske Fællesskab Marts 1998 Det Europæiske Monetære Institut, 1998 Postfach 16 03 19, D-60066

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2004 KOM(2004) 810 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING Om følgerne af Den Tjekkiske Republiks

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE EEE/BG/RO/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2008 KOM(2008) 481 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2006

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2006 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KONVERGENSRAPPORT MAJ 2006 KONVERGENSRAPPORT MAJ 2006 I 2006 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 5 euro pengeseddel KONVERGENSRAPPORT MAJ 2006 Den Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 16/10 22.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK AFTALE af 8. december 2008 Mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN FÆLLES ERKLÆRING OM DEN SAMTIDIGE UDVIDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE De kontraherende parter understreger

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 4 dänischer Vertragstext DA (Normativer Teil) 1 von 21 AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 21. august 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene IP/04/121 Bruxelles, den 28. januar 2004 Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene Europa-Kommissionen har forelagt et forslag om ændring af direktivet om energibeskatning

Læs mere

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Dänisch (Normativer Teil) 1 von 13 DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN FÆLLES ERKLÆRING OM DEN SAMTIDIGE UDVIDELSE AF DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere