Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst"

Transkript

1 Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere til byudvikling i henhold til kommuneplaner. Lovforslagets ændring er et skridt i den rigtige retning, men forslaget medfører ikke begrænsninger på kommunale ekspropriationer i henhold til lokalplaner. Der kan derfor stadig eksproprieres til fordel for eksempelvis private golfbaner. Da størstedelen af de kommunale ekspropriationer til fordel for private netop sker i henhold til lokalplaner, vil lovforslaget have en begrænset effekt. Miljøministeren bør derfor i tillæg til ovennævnte ændring indføre et væsentlighedskrav i forhold til ekspropriationer til ikke-offentlige formål, og en klar hovedregel, der forbyder ekspropriation til fordel for bestemte private såsom virksomheder og foreninger. 1. Indledning Miljøministeren har i december 2008 sendt et udkast til lovforslag om ændring af planloven i høring ( Lovforslaget ). 1 Baggrunden for Lovforslaget er et ønske om at styrke den private ejendomsret. Dette notat vil vurdere, hvor vidt Lovforslaget yder et tilstrækkeligt effektivt forsvar mod indgreb i den private ejendomsret. Notatet vil også komme med anbefalinger til yderligere lovændringer. 2. Grundlovens 73 Grundlovens 73, stk. 1 fastslår, at: Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. På trods af at den umiddelbare sproglige forståelse af denne bestemmelse synes at indikere en robust retlig beskyttelse af den private ejendomsret, er det fast antaget i den juridiske litteratur, samt i retspraksis, at ejendomsrettens ukrænkelighed mest har karakter af en politisk programerklæring. Der er således særdeles vide rammer for, på hvilken baggrund der kan eksproprieres af hensyn til almenvellet, da vurderingen af, hvad dette begreb omfatter i teori og praksis, anses for at være politisk snarere end juridisk. Med undtagelse af klare tilfælde af magtfordrejning til fordel for særinteresser vil et politisk flertal ved lov derfor kunne ekspropriere privat ejendom, hvad enten formålet måtte være offentligt, såsom til fordel for infrastruktur, eller privat, såsom til fordel for storcentre eller golfbaner. 2 1 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Ekspropriation, opførelse af mindre bygninger i det åbne land m.v.). 2 Se Danmarks Riges Grundlov med Kommentarer p. 465 og 480ff, Henrik Zahle Dansk Forfatningsret 3, Menneskerettigheder, p. 206, 1

2 3. Lovforslaget Lovforslaget er som nævnt fremsat for at styrke den private ejendomsret. I et interview fra april 2008 udtalte Finansminister Lars Løkke Rasmussen med udgangspunkt i to konkrete sager, at: Det handler om at få moderniseret det samlede regelsæt omkring ekspropriation. Og grundlæggende handler det om at sikre, at der er respekt omkring privat ejendomsret og få sat en stopper for, at man kan ekspropriere til stadig flere formål Det arbejde, som nu skal i gang handler om to ting: Hvad kan man ekspropriere til og på hvilke vilkår. Vi har bare set eksempler, hvor man sidder gustent og gambler med folks private ejendomme. Hillerød er et eksempel. Og tager man grundlovens oprindelige bestemmelser, så var det motorveje, jernbaner. Nu kan vi se, at man bruger disse bestemmelser til at lave golfbaner 3 I samme interview udtalte Miljøminister Troels Lund Poulsen, at Behovet for en opstramning er blevet meget aktualiseret. At beskytte den private ejendomsret er en kerneværdi, og for eksempel er det over grænsen at ekspropriere til golfbaner Af de specielle bemærkninger til Lovforslaget fremgår det bl.a., at: Det er regeringens opfattelse, at det i et retssamfund er uhyre vigtigt at værne om den enkeltes personlige ejendomsret. Lovforslagets væsentligste tiltag for at opnå dette mål er ophævelsen af planlovens hjemmel til kommunale ekspropriationer i medfør af kommuneplaner, som fremgår af planlovens 47, stk. 1. Den nuværende ordlyd af planlovens 47, stk. 1 er Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Det er sætningen for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller, der udgår af planlovens 47, stk. 1, såfremt Lovforslaget vedtages. I de specielle bemærkninger til Lovforslaget hedder det om adgangen til at ekspropriere i henhold til kommuneplaner: Et så indgribende værktøj som ekspropriation bør alene anvendes, når det står klart, hvad det areal, der skal eksproprieres, konkret skal anvendes til. Formålet bør være så konkret, at det i videst muligt omfang giver lodsejeren grundlag for at vurdere, om lodsejeren selv kan opfylde ekspropriationsformålet. Adgangen til at ekspropriere til byudviklingsformål er for vid og formålet for ubestemt. Adgangen hertil foreslås derfor ophævet. 3 Se 2

3 4. Kammeradvokatens redegørelse Lovforslaget er udformet på baggrund af et serviceeftersyn af planloven forestået af By- og Landskabsstyrelsen, hvis konklusioner er udmøntet i en redegørelse udfærdiget af 4 Kammeradvokaten ( Redegørelsen ). Redegørelsen er bl.a. baseret på en række besvarelser af spørgeskemaer udsendt til landets kommuner Omfanget af kommunale ekspropriationer Af Redegørelsen fremgår det bl.a., at Kammeradvokaten har identificeret 106 kommunale ekspropriationssager i perioden I 70 af sagerne er der eksproprieret til virkeliggørelse af lokalplan, i 19 sager er der eksproprieret til byudvikling i henhold til kommuneplan, mens formålet ikke er oplyst i de resterende 17 sager. Redegørelsen antager, at der i 58 af de sager hvor der er eksproprieret i henhold til en lokalplan, er eksproprieret til fordel for ikke-offentlige formål såsom boligområder, erhvervsformål og parkeringsanlæg. Redegørelsen antager endvidere, at der i 20 af de 106 sager har været tale om ekspropriation til fordel for bestemte private virksomheder, foreninger m.v. såsom f.eks. i form af en (privatejet) golfbane. Ifølge Redegørelsen har Tønder kommune således eksproprieret privat ejendom til fordel for udvidelse af en golfbane i 13 (sammenhængende) sager i henhold til en lokalplan. Det fremgår også af Redegørelsen, at Egedal kommune, Frederikshavn kommune og Midtfyn kommune har eksproprieret i henhold til lokalplan med henblik på henholdsvis anlæg af vej til en golfbane, udvidelse af en flugtskydebane og udvidelse af en virksomhed Efterprøvelse af kommunale ekspropriationsafgørelser Af Redegørelsen fremgår det, at Naturklagenævnet har behandlet 39 klagesager om ekspropriationsbeslutninger i I 26 af disse sager er der blevet truffet afgørelse mens 13 af forskellige grunde er blevet afvist eller trukket tilbage. 18 af klagesagerne vedrørte ekspropriation i henhold til lokalplan, mens 8 var i henhold til kommuneplan (i de resterende sager var formålet ikke oplyst). Naturklagenævnet ophævede 3 af sagerne, hvor ekspropriationen havde hjemmel i lokalplan, mens 7 ekspropriationsafgørelser med hjemmel i en kommuneplan blev ophævet. Det fremgår tillige, at 7 af de sager, som Naturklagenævnet har afgjort omhandlede ekspropriation til en bestemt privat aktør. Kun i én af disse sager har Naturklagenævnet ophævet kommunens ekspropriationsafgørelse. 5. Lovforslagets konsekvenser Lovforslagets ophævelse af adgangen til at foretage ekspropriationer med hjemmel i 4 Undersøgelse af ekspropriationspraksis på planlovens område af 20. august Tilgængelig på 5 Det fremgår af Redegørelsen at det ikke er alle landets kommuner, der har besvaret spørgeskemaerne, hvorfor Redegørelsen ikke kan anses for fyldestgørende i forhold til alle ekspropriationer foretaget af danske kommuner. Det fremgår også at datagrundlaget i visse tilfældet er uklart. 3

4 kommuneplanerne vil medføre, at kommunerne i fremtiden i højere grad skal konkretisere planlagte ekspropriationer. Det er en positiv udvikling, som er udtryk for en retssikkerhedsmæssig forbedring i forhold til gældende ret. Som det fremgår ovenfor, vil Lovforslaget dog ikke medføre, at der ikke længere kan eksproprieres til fordel for private, herunder bestemte private virksomheder, foreninger m.v.. Hertil skal lægges, at Redegørelsen viser, at langt de fleste ekspropriationssager har hjemmel i lokalplaner, der ikke bliver berørt af Lovforslaget. Endvidere viser Redegørelsen, at en stor del af de ekspropriationer, der er gennemført til fordel for ikke-offentlige formål, har hjemmel i lokalplaner. Lovforslaget ændrer således ikke på de specifikke materielle betingelser for gennemførelse af ekspropriationer, herunder særligt ekspropriation til fordel for private. De ovennævnte eksempler vedrørende ekspropriation til fordel for bestemte private virksomheder og foreninger fra Tønder, Faaborg, Egedal og Frederikshavn kommuner vil således stadig være fuldt lovlige efter vedtagelse af Lovforslaget. Da Lovforslaget er en konsekvens af den offentlige debat om og omfattende kritik af kommunale ekspropriationer til fordel for private såsom golfbaner, må Lovforslaget anses for at være klart utilstrækkeligt. Særligt når henses til, at både Finansministeren og Miljøministeren har givet udtryk for, at reglerne for ekspropriation skulle strammes op for at undgå ekspropriationer til formål, som ikke kan siges at have en almen samfundsmæssig interesse såsom golfbaner. Lovforslaget er derfor ikke et effektivt tiltag med henblik på at hindre ekspropriationer til fordel for private interesser. 6. Anbefalinger Den omfattende kritik af ekspropriation til fordel for private særligt bestemte private aktører er fuldt berettiget. Den private ejendomsret er en fundamental menneskerettighed, som er afgørende både for den enkelte borgers og samfundets velstand og frihed. Ekspropriation til fordel for private gør beskyttelsen af den enkelte borgers ejendomsret vilkårlig og fuldstændig afhængig af politiske flertal. Den private ejendomsret bør ikke kunne tilsidesættes til fordel for en kommunes ønske om at tilgodese mere eller mindre tilfældige private interesser såsom anlæggelse af golfbaner. Såfremt en kommune ønsker at muliggøre konstruktionen af eksempelvis en golfbane som næppe kan siges at udgøre en væsentlig samfundsmæssig opgave bør kommunen således selv afstå det fornødne areal til formålet, eller betale den pris, som ejeren af et ønsket areal kræver for sin ejendom. Tilsidesættelse af den private ejendomsret bør særligt undgås, når der eksproprieres til fordel for bestemte private som virksomheder og foreninger, idet sådanne ekspropriationer ofte kan smage af magtfordrejning, hvor stærke private økonomiske interesser samarbejder med kommunen om en ekspropriation, som vil komme både kommunen og den private aktør til gode på bekostning af ejeren af den private ejendom. 4

5 Såfremt den private ejendomsret mærkbart skal styrkes, bør planlovens adgang til at foretage ekspropriation indeholde materielle kriterier for til hvilke specifikke formål, der lovligt kan eksproprieres. Sådanne kriterier bør indeholde et væsentlighedskrav for så vidt angår ekspropriation til fordel for private, således at en sådan ekspropriation alene kan vedtages, såfremt det opfylder et egentligt fælles behov, såsom etablering af privatejede institutioner, som opfylder lokalsamfundets basale behov i form af infrastruktur eller lignende. Ekspropriation til fordel for rent private rekreative formål, bør således ikke være tilladt. For at gøre Lovforslaget mere effektivt bør det også inkludere et egentligt forbud mod ekspropriation til fordel for bestemte private, der kun undtagelsesvist bør kunne fraviges. Dette vil minimere risikoen for, at stærke økonomiske interesser opnår indflydelse på lokalplaner og derved indirekte kan bruge ekspropriationsinstituttet til at få ejerskab over privat ejendom, som den oprindelige ejer ikke er interesseret i at sælge til den tilbudte pris. Udover en markant styrkelse af den private ejendomsret vil en sådan lovændring også være et klart signal fra Folketinget om, at almenvellet i grundlovens 73 skal forstås som indeholdende egentlige retlige grænser, således, at ordlyden heraf får en reel retssikkerhedsmæssig værdi. 7. Konklusion Lovforslaget er et lille men velkomment skridt i den rigtige retning af styrkelsen af den private ejendomsret. Men da størstedelen af de kommunale ekspropriationer til fordel for private sker i henhold til lokalplaner, vil lovforslaget have en meget begrænset effekt på ekspropriationer til fordel for private såsom storcentre og golfbaner. Lovforslaget er således klart utilstrækkeligt i forhold til Miljøministeren og Finansministerens målsætninger, om at begrænse ekspropriationer til private formål uden almindelig samfundsmæssig interesse. Sådanne ekspropriationer bør ikke være mulige i en retsstat med respekt for privat ejendom. CEPOS anbefaler derfor at indføre et væsentlighedskrav i forhold til ekspropriationer til ikke-offentlige formål og en klar hovedregel, der forbyder ekspropriation til fordel for bestemte private aktører. 5

6 6 Notat // 19/01/09

forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen

forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen FORSLAG TIL STYRKELSE AF DEN PRIVATE EJENDOMSRET OG RETSSIKKERHEDSMÆSSIGE FORBEDRINGER VED EKSPROPRIATION Den private

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 3. maj 2012 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Analyse // 10/05/06. DEN PRIVATE EJENDOMSRET SOM MENNESKERETTIGHED Jacob Mchangama 1

Analyse // 10/05/06. DEN PRIVATE EJENDOMSRET SOM MENNESKERETTIGHED Jacob Mchangama 1 DEN PRIVATE EJENDOMSRET SOM MENNESKERETTIGHED Jacob Mchangama 1 Den private ejendomsret yder det enkelte menneske en beskyttende sfære fra tvungen statslig indgreb, og udgør dermed en forudsætning for

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15)

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) N O T AT 28. april 2015 Center for Bygninger Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet (BR15) har været udsendt i høring fra den 6. februar til den

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 18. marts 2008 NKN-261-00053 og NKN-33-01817 trmas Afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk)

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Roskilde Kommune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Cc.: Frede Lærke Pedersen, Roskilde Kommune, Teknik- og

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3983007 - HEJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. oktober 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Lotte Virkelyst Johansen (kst.)). 19. afd.

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 81 Offentligt Plantedirektoratet Sektor for Miljø Den 7 januar 2008 J.nr.: PD 07-440-000001 SMJ / MEDH Redegørelse om lovovervågning

Læs mere

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 11. oktober 2010 LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Ifølge et nyt lovforslag vil SKAT få hjemmel til

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2014

Energi & Forsyning. September 2014 Energi & Forsyning September 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov 3 4 5 I denne udgave af Energi & Forsyning

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere