EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 RAMMENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikke hjemmehørende arter, COM(2013) 620 final Resume Forordningens overordnede formål er at forebygge, minimere og afbøde skadevirkningerne på biodiversitet og økosystemtjenester, som følge af introduktion og spredning, såvel tilsigtet som utilsigtet, af ikke hjemmehørende invasive arter. Iflg. forordningen skal der opstilles og ajourføres en liste over ikke hjemmehørende invasive arter, som er problematiske på EU-plan. Forordningen opstiller, med visse undtagelser, forbud mod at indføre, transportere, sælge, dyrke, holde, anvende, udslippe og udsætte, mm. disse mest problematiske ikke hjemmehørende invasive arter. Medlemsstaterne skal gennemføre en analyse af spredningsveje for ikke hjemmehørende invasive arter på deres område og udarbejde en handlingsplan for de prioriterede spredningsveje. Medlemsstaterne skal indføre et overvågningssystem samt grænsekontroller ved Unionens grænser, for arter der er problematiske på EU niveau. Hvis medlemsstaterne opdager, at en ikke hjemmehørende invasiv art, der er problematisk på EU niveau, er kommet ind i EU, skal medlemsstaten øjeblikkeligt underrette EU og sørge for at forhindre arten i at sprede sig. Hvis der allerede er ikke hjemmehørende invasive arter i medlemsstaten, som er problematiske på EU niveau, skal medlemsstaten indføre foranstaltninger til at håndtere disse ikke hjemmehørende invasive arter. For Danmark vil en gennemførsel af forslaget medføre lovgivningsmæssige ændringer. Forordningen har til formål at hindre spredning af problematiske ikke hjemmehørende invasive arter, og det vurderes, at forslaget vil påvirke miljøbeskyttelsesniveauet i Danmark positivt. Kommissionens vurdering af forslagets økonomiske konsekvenser peger på, at forslaget vil have en samfundsøkonomisk gevinst gennem bl.a. mindre skadesomkostninger på biodiversiteten og økosystemer, der både kan have stor betydning for erhvervslivet og natur og miljøet, men også gennem færre sundhedsomkostninger. Kommissionen vurderer, at selvom der vil være omkostninger ved implementeringen af denne forordning, så vil inaction være meget dyrere på sigt. En gennemførsel af forslaget i Danmark vil have statsfinansielle konsekvenser, der omfatter udgifter til overvågning og grænsekontrol ved Unionens ydre grænser af ikke hjemmehørende invasive arter og foranstaltninger til at håndtere disse. Derudover har forslaget væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser, idet forslaget indebærer at også arter der anvendes i kommerciel sammenhæng er omfattet af forordningens forbud mod hold, handel og transport. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at angive de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser af forslaget. Der er stor usikkerhed forbundet med skøn for konsekvenserne. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

2 1. Status Kommissionen sendte den 9. september 2013 ovennævnte forslag til Rådet. Forslaget har hjemmel i TEUF artikel 192, og skal derfor vedtages af Rådet med kvalificeret flertal efter proceduren om den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294 Europa Parlamentet har endnu ikke behandlet forslaget. Formandskabet forventes at bringe sagen op i Rådet i december 2013 til en orienterende politisk debat. 2. Formål og indhold Forordningens overordnede formål er at forebygge, minimere og afbøde skadevirkningerne på biodiversitet og økosystemtjenester, som følge af introduktion og spredning, såvel tilsigtet som utilsigtet, af ikke hjemmehørende invasive arter. Forordningen opstiller krav til en forebyggende indsats, til tidlig opdagelse og hurtig udryddelse af nye ikkehjemmehørende invasive arter samt håndtering af ikke hjemmehørende invasive arter, som allerede er vidt udbredte i medlemsstaten. Forebyggende indsats Forordningen opstiller, med visse undtagelser, forbud mod at indføre, transportere, sælge, dyrke, holde, anvende, udslippe og udsætte, mm. de ikke hjemmehørende invasive arter, der er mest problematiske på EU-plan. De mest problematiske ikke hjemmehørende invasive arter på EU-plan fastlægges ved udarbejdelse af en liste på baggrund af a) videnskabelige data, b) om de er i stand til at etablere en levedygtig population og sprede sig i miljøet, og c) om en indsats på EU-plan er påkrævet for at forhindre arten i at etablere og sprede sig ud fra en risikovurdering. Listen vil maks. have 50 navne. Kommissionen optager ikke hjemmehørende invasive arter på listen ved brug af gennemførelsesretsakter. Medlemsstaterne kan dog give en tilladelse til forskning og ex-situ bevaring af ikke hjemmehørende invasive arter, der er på EU s liste, hvis syv betingelser er opfyldt, herunder at arterne holdes og håndteres i lukkede anlæg, at transporten af de ikke hjemmehørende invasive arter sker under forhold, som udelukker, at den ikke hjemmehørende invasive art kan undslippe og hvis risikoen for flugt, spredning eller fjernelse håndteres effektivt. Medlemsstaten skal gennemføre en analyse af spredningsveje for utilsigtet introduktion og spredningsveje af ikke hjemmehørende invasive på deres område og klarlægge de spredningsveje, som kræver prioriterede foranstaltninger pga. mængden af arter eller på grund af de skader, som forårsages, hvis arten indføres i Unionen via disse spredningsveje, senest 18 måneder efter forordningens ikrafttrædelse. Medlemsstaten skal gennemføre en handlingsplan for de prioriterede spredningsveje, med en tidsplan, beskrivelse af de foranstaltninger der skal træffes for at håndtere de prioriterede spredningsveje og for at forhindre utilsigtet introduktion og spredning af ikke hjemmehørende invasive arter i Unionen. 2

3 Tidlig opdagelse og udryddelse Medlemsstater skal have indført et offentligt overvågningssystem, som indsamler og registrerer oplysninger om forekomsten i miljøet af ikke hjemmehørende invasive arter. Overvågningssystemet skal omfatte nye og allerede etablerede ikke hjemmehørende invasive arter, der er problematiske på EU-plan og være tilstrækkeligt dynamisk til hurtigt at opdage en ikke hjemmehørende invasiv art. Medlemsstaterne skal have indført fuldt fungerende strukturer til gennemførelse af grænsekontroller ved Unionens grænser af dyr, planter og visse varer af ikke hjemmehørende invasive arter, der er problematiske på EU-plan. Medlemsstaterne skal indføre et overvågningssystem for ikke hjemmehørende invasive arter, der er problematiske på EU niveau. Hvis medlemsstaterne opdager, at en ikke hjemmehørende invasiv art, der er problematisk på EU niveau, er kommet ind i EU, skal medlemsstaten øjeblikkeligt underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater, og sørge for at forhindre arten i at sprede sig. Medlemsstaterne er fritaget for forpligtelsen til at udrydde ikke hjemmehørende invasive arter, hvis Kommissionen ved en gennemførselsretsakt, efter en konkret anmodning fra medlemsstaten, giver en fritagelse herfra da a) udryddelsen ikke er teknisk mulig, b) en costbenefit analyse viser, at omkostningerne på lang sigt vil være usædvanligt høje og ikke stå i passende forhold til de fordele, som udryddelsen indebærer, c) der findes ingen udryddelsesmetoder, eller de tilgængelige udryddelsesmetoder har alvorlige negative konsekvenser for menneskers sundhed eller miljøet. Håndtering af ikke hjemmehørende invasive arter, som allerede er vidt udbredte Hvis der allerede er ikke hjemmehørende invasive arter i medlemsstaten, som er problematiske på EU niveau, skal medlemsstaten indføre foranstaltninger til at håndtere disse ikke hjemmehørende invasive arter. 3. Europa Parlamentets udtalelser EP har endnu ikke har udtalt sig. 4. Nærhedsprincippet Kommissionens nærhedsvurdering Kommissionen vurderer, at det er nødvendigt med en indsats på EU-plan, eftersom problemerne med ikke hjemmehørende invasive arter tager til og i sin natur er grænseoverskridende. I mangel på en indsats på EU-plan træffer medlemsstaterne foranstaltninger for at tackle problemet på nationalt plan. De investerer ressourcer og udfolder anstrengelser for at udrydde skadelige ikke hjemmehørende invasive arter, men disse anstrengelser kan undergraves af en manglende indsats i en nabomedlemsstat, hvor arten også forekommer. Der savnes også koordineret EU-indsats til at sikre, at medlemsstaterne, så snart ikke hjemmehørende invasive kommer ind i Unionen, træffer øjeblikkelige foranstaltninger til gavn for medlemsstater, som endnu ikke er berørt. Derudover må beskyttelsen af det indre marked og varernes frie bevægelighed sikres. En koordineret tilgang vil sikre juridisk klarhed og lige konkurrencevilkår for de sektorer, 3

4 som anvender eller handler med fremmede arter samtidig med, at man undgår en opsplitning af det indre marked på grund af forskellige begrænsninger for markedsføring af ikke hjemmehørende invasive arter mellem medlemsstaterne. De nuværende bestræbelser er stærkt opsplittede og usammenhængende med store mangler i lovgivningen. Det fører til manglende effektivitet og løser ikke problemet med ikke hjemmehørende invasive arter. Der er behov for en blanding af EU-foranstaltninger og nationale, regionale og lokale foranstaltninger, i overensstemmelse med nærhedsprincippet. En sammenhængende tilgang på EU-plan vil gøre foranstaltningerne mere effektive. Regeringens nærhedsvurdering Da formålet med forslaget vedrører indsats overfor grænseoverskridende ikke hjemmehørende invasive arter, finder Regeringen, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Der er dog behov for at forslaget i nogle henseender modificeres, så lande fx selv har indflydelse på om der er behov for genopretning af økosystemer, der er beskadiget som følge af invasive arter. 5. konsekvenser for Danmark Gældende dansk ret og forslagets lovgivningsmæssige konsekvenser: Gældende dansk ret I dansk lovning er ikke hjemmehørende invasive arter særligt reguleret som følger: I Danmark reguleres den bevidste introduktion af nye dyrearter til naturen af Naturbeskyttelseslovens 31, stk.1 (lbkg nr. 85/2002), som fastslår at dyr, der ikke er naturligt forekommende i Danmark, ikke må udsættes i naturen uden miljøministerens tilladelse. Dette gælder både for landjorden, søterritoriet og fiskeriterritoriet. For ikke-naturligt vildtvoksende planter gælder iflg. Naturbeskyttelseslovens 31, stk.2, at miljøministeren kan træffe bestemmelser om, at disse kun må udplantes eller sås med særlig tilladelse. Reglen er ikke udartet i bekendtgørelser. Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (lbkg. nr. 735 af 14. juni 2013) regulerer fugle og pattedyr. Ifølge 12 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber (bkg. nr 870/2007) må vildt ikke udsættes i naturen uden Naturstyrelsens tilladelse. Ifølge Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo (bkg. nr. 862 af 10. september 2009), i henhold til lov om drift af landbrugsjorde), kan kommunen i henhold til en endeligt vedtaget og offentliggjort indsatsplan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten. Hvis indsatsplanens bestemmelser om bekæmpelse af kæmpebjørneklo ikke overholdes, kan kommunen påbyde den pågældende ejer eller bruger at foretage bekæmpelsen. Undladelse af at efterkomme et påbud straffes med bøde. Bekendtgørelsen om hold af mårhund (bkg. Nr. 720 af 24. juni 2011), der anses som en ikke hjemmehørende invasiv art, fastsætter, at det ikke er tilladt at anskaffe sig en mårhund i Danmark. Alle danskere, der allerede har mårhunde i fangenskab, skal lade dyrene chipmærke og registrere. 4

5 Der er desuden et regelsæt i regi af Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri bekendtgørelse nr. 265 af 28. marts 2006 om husning af mink og hegning af minkfarme, hvor der stilles specifikke krav til, hvordan hegnet omkring minkfarme skal se ud. Omdrejningspunktet i bekendtgørelsen er at sikre imod udslip. Forslagets lovgivningsmæssige konsekvenser Med denne forordning vil Danmark skulle indføre et fuldstændigt forbud mod at indføre, sælge, dyrke, transportere, anvende, bruge, udslippe osv. op til 50 ikke hjemmehørende invasive arter, der er problematiske på EU-plan. Der vil komme til at gælde yderligere forpligtelser for udsætning i miljøet af ikke hjemmehørende invasive arter af EU-betydning, hurtig reaktion på nyligt etablerede nye ikke hjemmehørende invasive arter, som er problematiske på EU-plan, og forvaltning af vidt udbredte ikke hjemmehørende invasive arter, som er problematiske på EU-plan. Kommissionens vurdering af forslagets økonomiske og erhvervsøkonomiske konsekvenser: Kommissionen har udarbejdet en konsekvensvurdering af forslaget på EU-niveau, men ikke for den enkelte medlemsstat, jf. tabel 1. Konsekvensvurderingens udgangspunkt er, at ikke hjemmehørende invasive arter allerede koster på 10,7 mia. kr. (1,433 mia. euro) årligt på EUniveau, og skadesomkostningerne stiger fortsat. De samlede omkostninger for Danmark er estimeret ud fra Danmarks andel af det samlede EU budget. Forslagets økonomiske konsekvenser, udregnet af Kommissionen, fremgår også af tabel 1. Den største post vedrører håndtering af ikke hjemmehørende invasive arter, herunder hurtig udryddelse, og det er usikkert i hvilken retning udgifterne vil udvikle sig. Tabel 1: Samlede estimerede omkostninger fra Kommissionens beregninger mio. kr. I dag Forslaget EU Danmark* EU Danmark Risikovurdering 22,4 0,4 10,4 0,2 Håndtering af utilsigtede spredningsveje, herunder grænsekontrol 812,9 16, ,7 22,4 Tilladelse af undtagelser til udsætning af invasive - - Overvågning 52,2 1,0 52,2 1,0 Håndtering af invasive arter, herunder hurtig udryddelse 9.762,1 195,2 Informationssystem 25,4 0,5 26,8 0,5 Administration 14,9 0,3 15,7 0,3 Totale omkostninger ,9 213, * Danmarks andel udgør 2 pct. af de samlede udgifter Tabellen viser de samlede estimerede omkostninger i mio. kr. pr. år for henholdsvis EU og Danmark i dag og forslagets ikrafttræden. Tallene er baseret på angivelser fra Kommissionens konsekvensvurdering. Pilene angiver, om Kommissionen forventer, at omkostningerne vil stige, falde eller være uændrede [over tid]. 5

6 Kommissionen vurderer, at selvom der vil være omkostninger ved implementeringen af denne forordning, så vil manglende handling være meget dyrere på sigt. De nuværende omkostninger i de enkelte medlemslande vil skifte til en mere fokuseret og forebyggende indsats, og de forventede ekstra omkostninger vil være relativt små i forhold til fordelen ved at undgå en eksplosiv omkostningsstigning. Kommissionens skøn over de statsfinansielle og erhvervsøkonomiske konsekvenser vurderes at være meget usikre. Omkostningerne vil bl.a. afhænge hvilke arter der kommer på listen, hvilke foranstaltninger der skal træde i kraft, omfanget af genopretning, udgifterne til kontrol, forvaltning. Statsfinansielle konsekvenser. Forslaget medfører, at der skal laves en analyse af spredningsveje. Forslaget vil medføre øgede omkostninger til overvågning og kontrol. Herudover vil der være omkostninger til bekæmpelse af ikke hjemmehørende invasive arter i tilfælde af at listen omfatter arter der findes i Danmark eller som observeres inden for landets grænser. Som udgangspunkt afholdes statslige merudgifter som følge af EU-retsakter inden for eksisterende bevillinger på de pågældende ministeriers områder, jf. Budgetvejledningen. Erhvervsøkonomiske konsekvenser. Forudsat at kommercielle arter af dansk interesse, herunder for bl.a. minkavlere, skovbrug, kæledyrsbranchen og gartnerisektoren kommer på EU s liste, vurderes det at have meget betydelige negative erhvervsøkonomiske konsekvenser. Forslaget medfører ophør med produktion af omfattede arter, restriktioner på brugen og krav til håndtering af arterne. Samfundsøkonomiske konsekvenser. Invasive arter kan have negative konsekvenser for biodiversiteten og eksisterende økosystemer. Det er ikke muligt at opgøre omkostningerne ved eventuelt tab af biodiversitet eller ændringer i økosystemer som følge af invasive arter. Der er imidlertid sikkerhed for, at forslaget vil indebære betydelige statsfinansielle og erhvervsøkonomiske konsekvenser, herunder tab af arbejdspladser, kapitalapparat mv. såfremt arter som amerikansk mink, sitkagran mv. omfattes af listen. Samlet er det ikke muligt at opgøre de samfundsøkonomiske konsekvenser af forslaget, hvis forslaget vedtages i sin nuværende form vurderes det at konsekvenserne vil være negative. Beskyttelsesniveau: Denne forordning vil, ved at begrænse de invasive ikkehjemmehørende arters negative indflydelse på biodiversiteten og miljøet, have en positiv påvirkning af miljø-, natur- og sundhedsbeskyttelsen i både Danmark og EU. 6. Høring Forslaget er sendt i høring den 16. september 2013 frem til den 14. oktober 2013 hos i alt 146 myndigheder og organisationer. Naturstyrelsen har modtaget i alt 22 høringssvar, hvoraf 10 myndigheder og organisationer oplyser, at man ikke har bemærkninger til forslaget. Danmarks Jægerforbund har ingen bemærkninger til selve forordningsforslaget, men vil gerne inddrages konstruktivt i det fremadrettede arbejde. 6

7 Danmarks Naturfredningsforening (DN) finder, at det er et godt struktureret forslag, ligesom foreningen også finder at det er godt at der er tale om en forordning og ikke et direktiv. Foreningen finder, at Danmark skal arbejde intensivt for at alle skadevoldende arter opføres på listen over arter, der anses som problematiske i EU, og at der skal kunne foretages en prioritering af indsatsen overfor disse arter. Foreningen finder endvidere, at Danmark bør arbejde for et forbud mod at samtlige 1500 problematiske arter kan indføres i fællesskabet, og at bestemmelsen om håndtering af invasive arter rummer angivelse af en fælles artsspecifik prioritering, målsætning og indsats. DN finder endelig, at Danmark bør tale for en klarere definition af målsætningen for udryddelse af invasive arter. Dansk Gartneri (DG) finder forslaget til forordning om invasive arter er fornuftigt og med gode overordnede rammer og tiltag for at sikre biodiversiteten i Danmark og EU. Forordningsforslaget indebærer, at listen med invasive arter fremlægges et år efter forslagets ikrafttræden. DG finder, at det virker urimeligt at forholde sig til forordningens konsekvens for gartnerierhvervet, uden at have set hvilke arter der forventes at optræde på listen og kriterierne for listens indhold. Endelig finder DG, at hvis der forventes en offentlig grænsekontrol for at forhindre indførsel af planter, vil det være en praktisk taget umulig og omkostningstung opgave. Dansk Land- og Strandjagt (DS) bifalder, at der kommer strenge regler og totalt importforbud mod invasive arter. DS mener, at ulven også bør betragtes som invasiv, og at det ikke bør overlades til EU at bestemme, hvad der er invasivt i Danmark. Det Økologiske Råd (DØR) ser med stor tilfredshed, at der nu foreligger et forslag til EUforordning om invasive arter. DØR savner en begrundelse for, at listen over invasive arter, der er problematiske på EU-niveau, højst kan omfatte 50 arter, da dette ikke vil være tilstrækkeligt til at forebygge introduktion af nye invasive arter. DØR anbefaler derfor, at alle invasive arter der endnu ikke er introduceret i EU, optages på listen, hvis de opfylder kriterierne, for at forebygge introduktion. Herudover bør listen omfatte de vigtigste af de allerede introducerede invasive arter med henblik på en koordineret indsats på EU-plan omkring udryddelse mv. DØR finder, at det af ressourcemæssige grunde giver mening at lægge loft i forordningen over antallet af invasive arter på listen. DØR finder det vigtigt, dels at medlemsstaterne kan foretage strenge foranstaltninger for at håndtere invasive arter, der ikke står på forordningens liste, dels at der er et nationalt og lokalt ejerskab til bekæmpelse af invasive arter, da effektiv bekæmpelse forudsætter inddragelse af landenes borgere. Foreningen for Prydfjerkræ (FP) er glad for, at der gøres noget for at dæmme op for de ulemper, der bliver forårsaget af invasive arter. FP ved, at flere prydfugle har invasiv karakter, og vil foreslå udvidet jagttid på vildtlevende individer af disse arter, og at de fugle, der holdes som prydfugle, kun må holdes adskilt fra vildtlevende fugle. Når det bliver afklaret, hvilke fugle der kommer på listen, vil foreningen gerne stille sin ekspertise til rådighed. Kopenhagen Fur (KF) bemærker, at det ved fastsættelsen af listen over ikke-hjemmehørende arter skal sikres, at oplistningen ikke vil få produktionsmæssige konsekvenser. Det vil ske, hvis mink optages på listen. Opdræt, handel og transport af mink kan foregå uden betydning for biodiversitet/natur, idet avlerne kan tage de fornødne foranstaltninger problemer. I forhold til udslip fra minkfarme anfører KF, at løsningen er landene forpligtiges til at fastsætte lovgivning om effektiv hegning, opsætning af fælder etc. Som det allerede findes i Danmark. Landbrug & Fødevarer (LF) bakker op om det overordnede formål med forordningen og 7

8 bifalder, at der tilstræbes at igangsætte en samlet indsats vedr. invasive arter på EU-plan. LF henstiller, at man i den nationale gennemførelse sikrer, at bestemmelserne om hurtig udryddelse og forvaltningsforanstaltninger ikke medfører uforholdsmæssige konsekvenser eller omkostninger for fx lodsejere og landmænd. For arter der er vanskelige eller omkostningstunge at udrydde, er det vigtigt, at man kan fritages for bestemmelsen på baggrund af en cost-benefit-analyse. Det skal sikres, at optagelse af en art på listen over ikkehjemmehørende arter ikke får produktionsmæssige konsekvenser. I den forbindelse nævnes det, at optagelse af mink på listen vil kunne få uforholdsmæssigt store konsekvenser. Mink bør ikke fremgå af forbudslisten, da opdræt, handel og transport heraf uden problemer kan foregå uden betydning for biodiversitet. Løsningen i forhold til udslip fra europæiske minkfarme vil være at landene forpligtiges til at fastsætte lovgivning om effektiv hegning af minkfarmene og opsætning af fælder etc., ligesom det allerede findes i Danmark. Sekretariatet for Bilfærgernes Rederiforening og Rederiforeningen af 2010 og Danmarks Rederiforening har udtrykt bekymring over rækkevidden af forordningsforslaget og for muligheden for fremtidig EU-kompetence på dette område. Folketinget vil i et kommende samlenotat snarest blive orienteret om resultatet af den almindelige høring samt af specialudvalgshøringen. 7. Forhandlingssituationen Forhandlingerne er indledt i Rådets arbejdsgruppe med en præsentation af forslaget 11. september Europa Parlamentet har endnu ikke behandlet forslaget 8. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen finder det afgørende, at sikre at forslaget er proportionalt, og derved at forslaget skal give mulighed for kommerciel produktion af ikke-hjemmehørende invasive arter uden væsentlige erhvervsøkonomiske eller statsfinansielle konsekvenser, hvis der er en begrænset risiko for, at den ikke hjemmehørende invasive art undslipper til miljøet. Et forbud mod minkavl som en konsekvens af dette forslag er ikke acceptabelt. Der bør indføres en bestemmelse i forslaget, der gør det muligt at ikke hjemmehørende invasive arter kan anvendes til kommercielle formål. Regeringen finder, at medlemsstaternes forpligtelse til at udrydde ikke hjemmehørende invasive arter, der allerede er vidt udbredt ophører, hvis udryddelsen ikke er mulig, omkostningerne er høje og ikke står i passende forhold til de fordele udryddelsen indebærer, eller hvis de tilgængelige udryddelsesmetoder har alvorlige negative konsekvenser for menneskers sundhed eller miljø. Regeringen mener, at det er medlemsstaterne der selv vurderer, om der er behov for genopretning af beskadiget økosystemer, efter den ikke hjemmehørende invasive art er udryddet, og i givet fald selv sætter niveauet for denne genopretning. Regeringen mener, at det er vigtigt, at der sikres bedst mulig indflydelse for medlemsstaterne ved udarbejdelsen af listen over hvilke ikke hjemmehørende invasive arter, der vil få stor betydning for medlemsstaternes forpligtelse. Regeringen mener, at listen bør vedtages ved alm. lovgivningsprocedure. Regeringen mener desuden, at det er vigtigt, at sammentænke forordningen med allerede vedtagen lovgivning, særlig havstrategirammedirektivet (2008/56/EF) og 8

9 Vandrammedirektivet (2000/60/EF), så kravene til medlemsstaternes indsats, overvågning og afrapportering sammentænkes og koordineres. Regeringen finder endvidere, at det i reguleringen fastholdes, som foreslået af Kommissionen, at optagelsen af invasive arter på listen over mest problematiske invasive arter sker på baggrund af en videnskabeligt baseret risikovurdering med involvering af medlemsstaterne. Regeringen mener derfor også, at marine ikke hjemmehørende invasive arter ikke skal omfattes af forordningen, da disse ikke hjemmehørende invasive arter allerede er håndteret af anden fællesskabslovgivning, herunder havstrategidirektivet (2008/56/EF). Regeringen mener desuden, at det ikke er nødvendigt, at Kommissionen ved gennemførselsretsakter skal godkende en tilsvarende undladelse for hurtigt at udrydde nye invasive ikkehjemmehørende arter, men at dette skal være underlagt almindelig domstolsprøvelse. Regeringen arbejder ligeledes for, at for der vil være tilstrækkelig tid til at indføre de danske regler om håndhævelse af forordningen, således at ikrafttrædelsen af forordningen fastsættes til tidligst 1 år efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Samt præciseringer af forslagets begreber som f.eks. overalt og naturligt udbredelses-område. 9. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg FEU har i september 2013 modtaget et grund- og nærhedsnotat om forslaget. 9

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0620 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0620 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0620 Bilag 2 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGET Kommissionens forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggelse og håndtering af introduktion

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0620 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0620 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0620 Bilag 3 Offentligt MILJØMINISTERIET 20. januar 2014 EU og Internationalt Samlenotat til MIU og FEU 1. Kommissionens forslag om invasive arter KOM (2013) 620 - Tidligt

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 489 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 489 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 489 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 13. juni 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering om Kommissionens

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0015 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0015 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0015 Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. januar 2014 EU og Internationalt Samlenotat til MIU og FEU 1. Kommissionens forslag om invasive arter KOM (2013) 620 - Tidligt

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

GRUNDNOTAT til FMPU og FEU

GRUNDNOTAT til FMPU og FEU Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 533 Offentligt GRUNDNOTAT til FMPU og FEU Kommissionens forslag til beslutning, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 564 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med ikrafttrædelse af EU-listen for invasive arter

Spørgsmål og svar i forbindelse med ikrafttrædelse af EU-listen for invasive arter Spørgsmål og svar i forbindelse med ikrafttrædelse af EU-listen for invasive arter Den følgende tekst er uofficielt oversat/redigeret fra Europa Kommissionens Questions and answers http://ec.europa.eu/environment/pdf/13_07_2016_qa_en.pdf

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 9. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. - 9. juni 2006.

Forslaget forventes sat til afstemning i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. - 9. juni 2006. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 497 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 31. maj 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 25. oktober 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen Europaudvalget 2009 2956 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Notat MILJØMINISTERIET 29. juni 2009 EU og Internationalt politisk sekretariat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 28. september 2016 2016-4471 Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 223 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/ 3.1/ 2.1 J.nr. PD 08-611/EU14-000004 8. april 2008 PLM/ LOUJ/TAER FVM

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget.

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 281 Offentligt Notat GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 306 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 306 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 306 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 26. februar 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København Knud Østergaard International koordination Historien -Romtraktaten 1957 -Første fødevare direktiv i 1962 Konserveringsstoffer -Langsomt,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 430 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/4. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00911/Dep. sagsnr.: 10007 Den 1. juni 2011

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 653 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 653 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 653 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 27. september 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 284./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. oktober 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-010696/Dep.sagsnr. 8957 Den 29. november 2011 FVM 961 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/Foder/JLP/Fødevarestyrelsen/HBO Sagsnr.: PD 09-2221-000010/FVST 2009-20-24-00780/Dep.

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 148 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. marts 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-13400 Den 10. september 2015 NOTAT til Folketingets Europaudvalg samt Miljø- og fødevareudvalg Kommissionens

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 5. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 371./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012.

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012. Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 261 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06782 Ref. MAS Dep: Kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 190 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 190 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 190 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. januar 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen.

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen. Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Bilag 2 Offentligt [Bidrag til Samlenotat, KOM (2004)775] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af Kommissions

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere