EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 RAMMENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikke hjemmehørende arter, COM(2013) 620 final Resume Forordningens overordnede formål er at forebygge, minimere og afbøde skadevirkningerne på biodiversitet og økosystemtjenester, som følge af introduktion og spredning, såvel tilsigtet som utilsigtet, af ikke hjemmehørende invasive arter. Iflg. forordningen skal der opstilles og ajourføres en liste over ikke hjemmehørende invasive arter, som er problematiske på EU-plan. Forordningen opstiller, med visse undtagelser, forbud mod at indføre, transportere, sælge, dyrke, holde, anvende, udslippe og udsætte, mm. disse mest problematiske ikke hjemmehørende invasive arter. Medlemsstaterne skal gennemføre en analyse af spredningsveje for ikke hjemmehørende invasive arter på deres område og udarbejde en handlingsplan for de prioriterede spredningsveje. Medlemsstaterne skal indføre et overvågningssystem samt grænsekontroller ved Unionens grænser, for arter der er problematiske på EU niveau. Hvis medlemsstaterne opdager, at en ikke hjemmehørende invasiv art, der er problematisk på EU niveau, er kommet ind i EU, skal medlemsstaten øjeblikkeligt underrette EU og sørge for at forhindre arten i at sprede sig. Hvis der allerede er ikke hjemmehørende invasive arter i medlemsstaten, som er problematiske på EU niveau, skal medlemsstaten indføre foranstaltninger til at håndtere disse ikke hjemmehørende invasive arter. For Danmark vil en gennemførsel af forslaget medføre lovgivningsmæssige ændringer. Forordningen har til formål at hindre spredning af problematiske ikke hjemmehørende invasive arter, og det vurderes, at forslaget vil påvirke miljøbeskyttelsesniveauet i Danmark positivt. Kommissionens vurdering af forslagets økonomiske konsekvenser peger på, at forslaget vil have en samfundsøkonomisk gevinst gennem bl.a. mindre skadesomkostninger på biodiversiteten og økosystemer, der både kan have stor betydning for erhvervslivet og natur og miljøet, men også gennem færre sundhedsomkostninger. Kommissionen vurderer, at selvom der vil være omkostninger ved implementeringen af denne forordning, så vil inaction være meget dyrere på sigt. En gennemførsel af forslaget i Danmark vil have statsfinansielle konsekvenser, der omfatter udgifter til overvågning og grænsekontrol ved Unionens ydre grænser af ikke hjemmehørende invasive arter og foranstaltninger til at håndtere disse. Derudover har forslaget væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser, idet forslaget indebærer at også arter der anvendes i kommerciel sammenhæng er omfattet af forordningens forbud mod hold, handel og transport. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at angive de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser af forslaget. Der er stor usikkerhed forbundet med skøn for konsekvenserne. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

2 1. Status Kommissionen sendte den 9. september 2013 ovennævnte forslag til Rådet. Forslaget har hjemmel i TEUF artikel 192, og skal derfor vedtages af Rådet med kvalificeret flertal efter proceduren om den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294 Europa Parlamentet har endnu ikke behandlet forslaget. Formandskabet forventes at bringe sagen op i Rådet i december 2013 til en orienterende politisk debat. 2. Formål og indhold Forordningens overordnede formål er at forebygge, minimere og afbøde skadevirkningerne på biodiversitet og økosystemtjenester, som følge af introduktion og spredning, såvel tilsigtet som utilsigtet, af ikke hjemmehørende invasive arter. Forordningen opstiller krav til en forebyggende indsats, til tidlig opdagelse og hurtig udryddelse af nye ikkehjemmehørende invasive arter samt håndtering af ikke hjemmehørende invasive arter, som allerede er vidt udbredte i medlemsstaten. Forebyggende indsats Forordningen opstiller, med visse undtagelser, forbud mod at indføre, transportere, sælge, dyrke, holde, anvende, udslippe og udsætte, mm. de ikke hjemmehørende invasive arter, der er mest problematiske på EU-plan. De mest problematiske ikke hjemmehørende invasive arter på EU-plan fastlægges ved udarbejdelse af en liste på baggrund af a) videnskabelige data, b) om de er i stand til at etablere en levedygtig population og sprede sig i miljøet, og c) om en indsats på EU-plan er påkrævet for at forhindre arten i at etablere og sprede sig ud fra en risikovurdering. Listen vil maks. have 50 navne. Kommissionen optager ikke hjemmehørende invasive arter på listen ved brug af gennemførelsesretsakter. Medlemsstaterne kan dog give en tilladelse til forskning og ex-situ bevaring af ikke hjemmehørende invasive arter, der er på EU s liste, hvis syv betingelser er opfyldt, herunder at arterne holdes og håndteres i lukkede anlæg, at transporten af de ikke hjemmehørende invasive arter sker under forhold, som udelukker, at den ikke hjemmehørende invasive art kan undslippe og hvis risikoen for flugt, spredning eller fjernelse håndteres effektivt. Medlemsstaten skal gennemføre en analyse af spredningsveje for utilsigtet introduktion og spredningsveje af ikke hjemmehørende invasive på deres område og klarlægge de spredningsveje, som kræver prioriterede foranstaltninger pga. mængden af arter eller på grund af de skader, som forårsages, hvis arten indføres i Unionen via disse spredningsveje, senest 18 måneder efter forordningens ikrafttrædelse. Medlemsstaten skal gennemføre en handlingsplan for de prioriterede spredningsveje, med en tidsplan, beskrivelse af de foranstaltninger der skal træffes for at håndtere de prioriterede spredningsveje og for at forhindre utilsigtet introduktion og spredning af ikke hjemmehørende invasive arter i Unionen. 2

3 Tidlig opdagelse og udryddelse Medlemsstater skal have indført et offentligt overvågningssystem, som indsamler og registrerer oplysninger om forekomsten i miljøet af ikke hjemmehørende invasive arter. Overvågningssystemet skal omfatte nye og allerede etablerede ikke hjemmehørende invasive arter, der er problematiske på EU-plan og være tilstrækkeligt dynamisk til hurtigt at opdage en ikke hjemmehørende invasiv art. Medlemsstaterne skal have indført fuldt fungerende strukturer til gennemførelse af grænsekontroller ved Unionens grænser af dyr, planter og visse varer af ikke hjemmehørende invasive arter, der er problematiske på EU-plan. Medlemsstaterne skal indføre et overvågningssystem for ikke hjemmehørende invasive arter, der er problematiske på EU niveau. Hvis medlemsstaterne opdager, at en ikke hjemmehørende invasiv art, der er problematisk på EU niveau, er kommet ind i EU, skal medlemsstaten øjeblikkeligt underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater, og sørge for at forhindre arten i at sprede sig. Medlemsstaterne er fritaget for forpligtelsen til at udrydde ikke hjemmehørende invasive arter, hvis Kommissionen ved en gennemførselsretsakt, efter en konkret anmodning fra medlemsstaten, giver en fritagelse herfra da a) udryddelsen ikke er teknisk mulig, b) en costbenefit analyse viser, at omkostningerne på lang sigt vil være usædvanligt høje og ikke stå i passende forhold til de fordele, som udryddelsen indebærer, c) der findes ingen udryddelsesmetoder, eller de tilgængelige udryddelsesmetoder har alvorlige negative konsekvenser for menneskers sundhed eller miljøet. Håndtering af ikke hjemmehørende invasive arter, som allerede er vidt udbredte Hvis der allerede er ikke hjemmehørende invasive arter i medlemsstaten, som er problematiske på EU niveau, skal medlemsstaten indføre foranstaltninger til at håndtere disse ikke hjemmehørende invasive arter. 3. Europa Parlamentets udtalelser EP har endnu ikke har udtalt sig. 4. Nærhedsprincippet Kommissionens nærhedsvurdering Kommissionen vurderer, at det er nødvendigt med en indsats på EU-plan, eftersom problemerne med ikke hjemmehørende invasive arter tager til og i sin natur er grænseoverskridende. I mangel på en indsats på EU-plan træffer medlemsstaterne foranstaltninger for at tackle problemet på nationalt plan. De investerer ressourcer og udfolder anstrengelser for at udrydde skadelige ikke hjemmehørende invasive arter, men disse anstrengelser kan undergraves af en manglende indsats i en nabomedlemsstat, hvor arten også forekommer. Der savnes også koordineret EU-indsats til at sikre, at medlemsstaterne, så snart ikke hjemmehørende invasive kommer ind i Unionen, træffer øjeblikkelige foranstaltninger til gavn for medlemsstater, som endnu ikke er berørt. Derudover må beskyttelsen af det indre marked og varernes frie bevægelighed sikres. En koordineret tilgang vil sikre juridisk klarhed og lige konkurrencevilkår for de sektorer, 3

4 som anvender eller handler med fremmede arter samtidig med, at man undgår en opsplitning af det indre marked på grund af forskellige begrænsninger for markedsføring af ikke hjemmehørende invasive arter mellem medlemsstaterne. De nuværende bestræbelser er stærkt opsplittede og usammenhængende med store mangler i lovgivningen. Det fører til manglende effektivitet og løser ikke problemet med ikke hjemmehørende invasive arter. Der er behov for en blanding af EU-foranstaltninger og nationale, regionale og lokale foranstaltninger, i overensstemmelse med nærhedsprincippet. En sammenhængende tilgang på EU-plan vil gøre foranstaltningerne mere effektive. Regeringens nærhedsvurdering Da formålet med forslaget vedrører indsats overfor grænseoverskridende ikke hjemmehørende invasive arter, finder Regeringen, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Der er dog behov for at forslaget i nogle henseender modificeres, så lande fx selv har indflydelse på om der er behov for genopretning af økosystemer, der er beskadiget som følge af invasive arter. 5. konsekvenser for Danmark Gældende dansk ret og forslagets lovgivningsmæssige konsekvenser: Gældende dansk ret I dansk lovning er ikke hjemmehørende invasive arter særligt reguleret som følger: I Danmark reguleres den bevidste introduktion af nye dyrearter til naturen af Naturbeskyttelseslovens 31, stk.1 (lbkg nr. 85/2002), som fastslår at dyr, der ikke er naturligt forekommende i Danmark, ikke må udsættes i naturen uden miljøministerens tilladelse. Dette gælder både for landjorden, søterritoriet og fiskeriterritoriet. For ikke-naturligt vildtvoksende planter gælder iflg. Naturbeskyttelseslovens 31, stk.2, at miljøministeren kan træffe bestemmelser om, at disse kun må udplantes eller sås med særlig tilladelse. Reglen er ikke udartet i bekendtgørelser. Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (lbkg. nr. 735 af 14. juni 2013) regulerer fugle og pattedyr. Ifølge 12 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber (bkg. nr 870/2007) må vildt ikke udsættes i naturen uden Naturstyrelsens tilladelse. Ifølge Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo (bkg. nr. 862 af 10. september 2009), i henhold til lov om drift af landbrugsjorde), kan kommunen i henhold til en endeligt vedtaget og offentliggjort indsatsplan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten. Hvis indsatsplanens bestemmelser om bekæmpelse af kæmpebjørneklo ikke overholdes, kan kommunen påbyde den pågældende ejer eller bruger at foretage bekæmpelsen. Undladelse af at efterkomme et påbud straffes med bøde. Bekendtgørelsen om hold af mårhund (bkg. Nr. 720 af 24. juni 2011), der anses som en ikke hjemmehørende invasiv art, fastsætter, at det ikke er tilladt at anskaffe sig en mårhund i Danmark. Alle danskere, der allerede har mårhunde i fangenskab, skal lade dyrene chipmærke og registrere. 4

5 Der er desuden et regelsæt i regi af Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri bekendtgørelse nr. 265 af 28. marts 2006 om husning af mink og hegning af minkfarme, hvor der stilles specifikke krav til, hvordan hegnet omkring minkfarme skal se ud. Omdrejningspunktet i bekendtgørelsen er at sikre imod udslip. Forslagets lovgivningsmæssige konsekvenser Med denne forordning vil Danmark skulle indføre et fuldstændigt forbud mod at indføre, sælge, dyrke, transportere, anvende, bruge, udslippe osv. op til 50 ikke hjemmehørende invasive arter, der er problematiske på EU-plan. Der vil komme til at gælde yderligere forpligtelser for udsætning i miljøet af ikke hjemmehørende invasive arter af EU-betydning, hurtig reaktion på nyligt etablerede nye ikke hjemmehørende invasive arter, som er problematiske på EU-plan, og forvaltning af vidt udbredte ikke hjemmehørende invasive arter, som er problematiske på EU-plan. Kommissionens vurdering af forslagets økonomiske og erhvervsøkonomiske konsekvenser: Kommissionen har udarbejdet en konsekvensvurdering af forslaget på EU-niveau, men ikke for den enkelte medlemsstat, jf. tabel 1. Konsekvensvurderingens udgangspunkt er, at ikke hjemmehørende invasive arter allerede koster på 10,7 mia. kr. (1,433 mia. euro) årligt på EUniveau, og skadesomkostningerne stiger fortsat. De samlede omkostninger for Danmark er estimeret ud fra Danmarks andel af det samlede EU budget. Forslagets økonomiske konsekvenser, udregnet af Kommissionen, fremgår også af tabel 1. Den største post vedrører håndtering af ikke hjemmehørende invasive arter, herunder hurtig udryddelse, og det er usikkert i hvilken retning udgifterne vil udvikle sig. Tabel 1: Samlede estimerede omkostninger fra Kommissionens beregninger mio. kr. I dag Forslaget EU Danmark* EU Danmark Risikovurdering 22,4 0,4 10,4 0,2 Håndtering af utilsigtede spredningsveje, herunder grænsekontrol 812,9 16, ,7 22,4 Tilladelse af undtagelser til udsætning af invasive - - Overvågning 52,2 1,0 52,2 1,0 Håndtering af invasive arter, herunder hurtig udryddelse 9.762,1 195,2 Informationssystem 25,4 0,5 26,8 0,5 Administration 14,9 0,3 15,7 0,3 Totale omkostninger ,9 213, * Danmarks andel udgør 2 pct. af de samlede udgifter Tabellen viser de samlede estimerede omkostninger i mio. kr. pr. år for henholdsvis EU og Danmark i dag og forslagets ikrafttræden. Tallene er baseret på angivelser fra Kommissionens konsekvensvurdering. Pilene angiver, om Kommissionen forventer, at omkostningerne vil stige, falde eller være uændrede [over tid]. 5

6 Kommissionen vurderer, at selvom der vil være omkostninger ved implementeringen af denne forordning, så vil manglende handling være meget dyrere på sigt. De nuværende omkostninger i de enkelte medlemslande vil skifte til en mere fokuseret og forebyggende indsats, og de forventede ekstra omkostninger vil være relativt små i forhold til fordelen ved at undgå en eksplosiv omkostningsstigning. Kommissionens skøn over de statsfinansielle og erhvervsøkonomiske konsekvenser vurderes at være meget usikre. Omkostningerne vil bl.a. afhænge hvilke arter der kommer på listen, hvilke foranstaltninger der skal træde i kraft, omfanget af genopretning, udgifterne til kontrol, forvaltning. Statsfinansielle konsekvenser. Forslaget medfører, at der skal laves en analyse af spredningsveje. Forslaget vil medføre øgede omkostninger til overvågning og kontrol. Herudover vil der være omkostninger til bekæmpelse af ikke hjemmehørende invasive arter i tilfælde af at listen omfatter arter der findes i Danmark eller som observeres inden for landets grænser. Som udgangspunkt afholdes statslige merudgifter som følge af EU-retsakter inden for eksisterende bevillinger på de pågældende ministeriers områder, jf. Budgetvejledningen. Erhvervsøkonomiske konsekvenser. Forudsat at kommercielle arter af dansk interesse, herunder for bl.a. minkavlere, skovbrug, kæledyrsbranchen og gartnerisektoren kommer på EU s liste, vurderes det at have meget betydelige negative erhvervsøkonomiske konsekvenser. Forslaget medfører ophør med produktion af omfattede arter, restriktioner på brugen og krav til håndtering af arterne. Samfundsøkonomiske konsekvenser. Invasive arter kan have negative konsekvenser for biodiversiteten og eksisterende økosystemer. Det er ikke muligt at opgøre omkostningerne ved eventuelt tab af biodiversitet eller ændringer i økosystemer som følge af invasive arter. Der er imidlertid sikkerhed for, at forslaget vil indebære betydelige statsfinansielle og erhvervsøkonomiske konsekvenser, herunder tab af arbejdspladser, kapitalapparat mv. såfremt arter som amerikansk mink, sitkagran mv. omfattes af listen. Samlet er det ikke muligt at opgøre de samfundsøkonomiske konsekvenser af forslaget, hvis forslaget vedtages i sin nuværende form vurderes det at konsekvenserne vil være negative. Beskyttelsesniveau: Denne forordning vil, ved at begrænse de invasive ikkehjemmehørende arters negative indflydelse på biodiversiteten og miljøet, have en positiv påvirkning af miljø-, natur- og sundhedsbeskyttelsen i både Danmark og EU. 6. Høring Forslaget er sendt i høring den 16. september 2013 frem til den 14. oktober 2013 hos i alt 146 myndigheder og organisationer. Naturstyrelsen har modtaget i alt 22 høringssvar, hvoraf 10 myndigheder og organisationer oplyser, at man ikke har bemærkninger til forslaget. Danmarks Jægerforbund har ingen bemærkninger til selve forordningsforslaget, men vil gerne inddrages konstruktivt i det fremadrettede arbejde. 6

7 Danmarks Naturfredningsforening (DN) finder, at det er et godt struktureret forslag, ligesom foreningen også finder at det er godt at der er tale om en forordning og ikke et direktiv. Foreningen finder, at Danmark skal arbejde intensivt for at alle skadevoldende arter opføres på listen over arter, der anses som problematiske i EU, og at der skal kunne foretages en prioritering af indsatsen overfor disse arter. Foreningen finder endvidere, at Danmark bør arbejde for et forbud mod at samtlige 1500 problematiske arter kan indføres i fællesskabet, og at bestemmelsen om håndtering af invasive arter rummer angivelse af en fælles artsspecifik prioritering, målsætning og indsats. DN finder endelig, at Danmark bør tale for en klarere definition af målsætningen for udryddelse af invasive arter. Dansk Gartneri (DG) finder forslaget til forordning om invasive arter er fornuftigt og med gode overordnede rammer og tiltag for at sikre biodiversiteten i Danmark og EU. Forordningsforslaget indebærer, at listen med invasive arter fremlægges et år efter forslagets ikrafttræden. DG finder, at det virker urimeligt at forholde sig til forordningens konsekvens for gartnerierhvervet, uden at have set hvilke arter der forventes at optræde på listen og kriterierne for listens indhold. Endelig finder DG, at hvis der forventes en offentlig grænsekontrol for at forhindre indførsel af planter, vil det være en praktisk taget umulig og omkostningstung opgave. Dansk Land- og Strandjagt (DS) bifalder, at der kommer strenge regler og totalt importforbud mod invasive arter. DS mener, at ulven også bør betragtes som invasiv, og at det ikke bør overlades til EU at bestemme, hvad der er invasivt i Danmark. Det Økologiske Råd (DØR) ser med stor tilfredshed, at der nu foreligger et forslag til EUforordning om invasive arter. DØR savner en begrundelse for, at listen over invasive arter, der er problematiske på EU-niveau, højst kan omfatte 50 arter, da dette ikke vil være tilstrækkeligt til at forebygge introduktion af nye invasive arter. DØR anbefaler derfor, at alle invasive arter der endnu ikke er introduceret i EU, optages på listen, hvis de opfylder kriterierne, for at forebygge introduktion. Herudover bør listen omfatte de vigtigste af de allerede introducerede invasive arter med henblik på en koordineret indsats på EU-plan omkring udryddelse mv. DØR finder, at det af ressourcemæssige grunde giver mening at lægge loft i forordningen over antallet af invasive arter på listen. DØR finder det vigtigt, dels at medlemsstaterne kan foretage strenge foranstaltninger for at håndtere invasive arter, der ikke står på forordningens liste, dels at der er et nationalt og lokalt ejerskab til bekæmpelse af invasive arter, da effektiv bekæmpelse forudsætter inddragelse af landenes borgere. Foreningen for Prydfjerkræ (FP) er glad for, at der gøres noget for at dæmme op for de ulemper, der bliver forårsaget af invasive arter. FP ved, at flere prydfugle har invasiv karakter, og vil foreslå udvidet jagttid på vildtlevende individer af disse arter, og at de fugle, der holdes som prydfugle, kun må holdes adskilt fra vildtlevende fugle. Når det bliver afklaret, hvilke fugle der kommer på listen, vil foreningen gerne stille sin ekspertise til rådighed. Kopenhagen Fur (KF) bemærker, at det ved fastsættelsen af listen over ikke-hjemmehørende arter skal sikres, at oplistningen ikke vil få produktionsmæssige konsekvenser. Det vil ske, hvis mink optages på listen. Opdræt, handel og transport af mink kan foregå uden betydning for biodiversitet/natur, idet avlerne kan tage de fornødne foranstaltninger problemer. I forhold til udslip fra minkfarme anfører KF, at løsningen er landene forpligtiges til at fastsætte lovgivning om effektiv hegning, opsætning af fælder etc. Som det allerede findes i Danmark. Landbrug & Fødevarer (LF) bakker op om det overordnede formål med forordningen og 7

8 bifalder, at der tilstræbes at igangsætte en samlet indsats vedr. invasive arter på EU-plan. LF henstiller, at man i den nationale gennemførelse sikrer, at bestemmelserne om hurtig udryddelse og forvaltningsforanstaltninger ikke medfører uforholdsmæssige konsekvenser eller omkostninger for fx lodsejere og landmænd. For arter der er vanskelige eller omkostningstunge at udrydde, er det vigtigt, at man kan fritages for bestemmelsen på baggrund af en cost-benefit-analyse. Det skal sikres, at optagelse af en art på listen over ikkehjemmehørende arter ikke får produktionsmæssige konsekvenser. I den forbindelse nævnes det, at optagelse af mink på listen vil kunne få uforholdsmæssigt store konsekvenser. Mink bør ikke fremgå af forbudslisten, da opdræt, handel og transport heraf uden problemer kan foregå uden betydning for biodiversitet. Løsningen i forhold til udslip fra europæiske minkfarme vil være at landene forpligtiges til at fastsætte lovgivning om effektiv hegning af minkfarmene og opsætning af fælder etc., ligesom det allerede findes i Danmark. Sekretariatet for Bilfærgernes Rederiforening og Rederiforeningen af 2010 og Danmarks Rederiforening har udtrykt bekymring over rækkevidden af forordningsforslaget og for muligheden for fremtidig EU-kompetence på dette område. Folketinget vil i et kommende samlenotat snarest blive orienteret om resultatet af den almindelige høring samt af specialudvalgshøringen. 7. Forhandlingssituationen Forhandlingerne er indledt i Rådets arbejdsgruppe med en præsentation af forslaget 11. september Europa Parlamentet har endnu ikke behandlet forslaget 8. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen finder det afgørende, at sikre at forslaget er proportionalt, og derved at forslaget skal give mulighed for kommerciel produktion af ikke-hjemmehørende invasive arter uden væsentlige erhvervsøkonomiske eller statsfinansielle konsekvenser, hvis der er en begrænset risiko for, at den ikke hjemmehørende invasive art undslipper til miljøet. Et forbud mod minkavl som en konsekvens af dette forslag er ikke acceptabelt. Der bør indføres en bestemmelse i forslaget, der gør det muligt at ikke hjemmehørende invasive arter kan anvendes til kommercielle formål. Regeringen finder, at medlemsstaternes forpligtelse til at udrydde ikke hjemmehørende invasive arter, der allerede er vidt udbredt ophører, hvis udryddelsen ikke er mulig, omkostningerne er høje og ikke står i passende forhold til de fordele udryddelsen indebærer, eller hvis de tilgængelige udryddelsesmetoder har alvorlige negative konsekvenser for menneskers sundhed eller miljø. Regeringen mener, at det er medlemsstaterne der selv vurderer, om der er behov for genopretning af beskadiget økosystemer, efter den ikke hjemmehørende invasive art er udryddet, og i givet fald selv sætter niveauet for denne genopretning. Regeringen mener, at det er vigtigt, at der sikres bedst mulig indflydelse for medlemsstaterne ved udarbejdelsen af listen over hvilke ikke hjemmehørende invasive arter, der vil få stor betydning for medlemsstaternes forpligtelse. Regeringen mener, at listen bør vedtages ved alm. lovgivningsprocedure. Regeringen mener desuden, at det er vigtigt, at sammentænke forordningen med allerede vedtagen lovgivning, særlig havstrategirammedirektivet (2008/56/EF) og 8

9 Vandrammedirektivet (2000/60/EF), så kravene til medlemsstaternes indsats, overvågning og afrapportering sammentænkes og koordineres. Regeringen finder endvidere, at det i reguleringen fastholdes, som foreslået af Kommissionen, at optagelsen af invasive arter på listen over mest problematiske invasive arter sker på baggrund af en videnskabeligt baseret risikovurdering med involvering af medlemsstaterne. Regeringen mener derfor også, at marine ikke hjemmehørende invasive arter ikke skal omfattes af forordningen, da disse ikke hjemmehørende invasive arter allerede er håndteret af anden fællesskabslovgivning, herunder havstrategidirektivet (2008/56/EF). Regeringen mener desuden, at det ikke er nødvendigt, at Kommissionen ved gennemførselsretsakter skal godkende en tilsvarende undladelse for hurtigt at udrydde nye invasive ikkehjemmehørende arter, men at dette skal være underlagt almindelig domstolsprøvelse. Regeringen arbejder ligeledes for, at for der vil være tilstrækkelig tid til at indføre de danske regler om håndhævelse af forordningen, således at ikrafttrædelsen af forordningen fastsættes til tidligst 1 år efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Samt præciseringer af forslagets begreber som f.eks. overalt og naturligt udbredelses-område. 9. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg FEU har i september 2013 modtaget et grund- og nærhedsnotat om forslaget. 9

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 378 Offentligt NOTAT J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 21. maj 2012 REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3243 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 15. maj 2013 Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere

Dagsorden 1. Kommissionens forslag om ændring af Brændstofkvalitetsdirektivet og VE-direktivet (ILUC)

Dagsorden 1. Kommissionens forslag om ændring af Brændstofkvalitetsdirektivet og VE-direktivet (ILUC) Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 129 Offentligt SAMLENOTAT Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 6. februar 2013 Rådsmøde (energi) den 22. februar 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 7. juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3342 - miljø Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3342 - miljø Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3342 - miljø Bilag 2 Offentligt MILJØMINISTERIET 13. oktober 2014 EU og Internationalt Samlenotat til FEU og MIU Kommenteret dagsorden til miljørådsmøde den 28. oktober 2014

Læs mere

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. november 2011 Samlenotat rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) 12.-13. december

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 27. maj 2013 Samlenotat vedrørende rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2013 COM(2013) 813 final 2013/0402 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere