Life science - viden om livsmekanismer (biologi). Mikrofluidsystem - system til at håndtere en strøm af meget små væskemængder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Life science - viden om livsmekanismer (biologi). Mikrofluidsystem - system til at håndtere en strøm af meget små væskemængder."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2001

2 INDHOLD Hovedtal DKK 1 Bestyrelsens og direktionens beretning 2 NKT Holding og NKT Research & Innovation 5 Optiske komponenter 6 IONAS Crystal Fibre CISILIAS KOHERAS LIOS Technology Life science komponenter 9 SMB PicoSep Cantion Materialeteknologi 11 NKT Flexibles NST Watech Modne selskaber 14 NKT Cables Nilfisk-Advance NOVATOR Priorparken Overskudsdisponering og påtegninger 18 Regnskabsberetning 19 Anvendt regnskabspraksis 25 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse 32 Noter 33 Koncernselskaber 43 Koncernledelse 44 Hovedtal EURO 45 Generalforsamling onsdag den 3. april 2002, kl Radisson SAS Falconer Center, 2000 Frederiksberg Aktionærfortegnelse i henhold til 28b i lov om aktieselskaber FLS Industries A/S ATP Nordea Gruppen Vigerslev Allé 77 Kongens Vænge 8 Strandgade Valby 3400 Hillerød 0900 København C Se også aktionæroplysninger på side 3. Aktionærservice Den Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K Telefon Regnskabsmæssige fagudtryk og forkortelser Amortisering - afskrivning. Cash burn - likviditetsforbrug, dvs. driftsudgifter og investeringer. EBIT (earnings before interest and tax) - resultat før renter og skat. Incentives - belønning, der inspirerer til øget indsats. mdkk - millioner kroner. tdkk - tusind kroner. Volatilitet - hurtig ændring. Tekniske fagudtryk og forkortelser Array - struktur, hvorefter noget kan placeres i en given orden. AWG-komponent (Arrayed Waveguide grating) - enhed, der samler flere lyssignaler (farver) til ét signal (af flere farver). Bragg-gitter - et filter, der frasorterer uønskede bølgelængder Cantilever - betegnelsen for en meget lille bjælke. Chips - små skiver af f.eks. glas, plast eller silicium, der er bearbejdet til bestemte anvendelser. Cluster - klynge (her gruppe af selskaber eller aktiviteter). Distribueret temperaturmåling - registrering af temperaturen i målepunkter langs en given strækning. Dynamisk udbøjningstest - test af fleksibelt rør med simulering af de bevægelser, røret udsættes for i praksis. Erbium - grundstof, der betegnes "sjælden jordart". Flowchip - en lille skive af f.eks. glas eller plast, med kanaler til fremføring af væsker. Foundry - betegnelsen for en chipproduktion. ID (f.eks. 10" ID) - 10 tommer indre diameter. Interleaver - komponent til at flerdoble kanalantallet i et transmissionssystem. Life science - viden om livsmekanismer (biologi). Mikrofluidsystem - system til at håndtere en strøm af meget små væskemængder. Miniaturiserede komponenter - meget små komponenter. Modificere - tilpasse. Modulationsteknik - måde, hvorpå et signal kan varieres MRI scanner (Magnetic Resonance Imaging) - en scanner, der skaber et kraftigt magnetfelt, således at man kan afbilde f.eks. en hjerne. PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) - teknik for fremstilling af optiske wafers. PhD (Doctor of Philosophy) - betegnelse for en forskeruddannelse efter kandidatniveau. Planar - lagvis opbygning. Point of care diagnostic- analyseundersøgelser der foretages på det sted, hvor patienter er, og hvor resultatet kommer, mens patienten venter. Powersplitter - enheder, der kan fordele samme signal til flere brugere. Riser - et rør, der går fra havbunden op til et tankskib eller en boreplatform. Silicium - et grundstof. Slide - en lille skive af glas eller plast. Test rig - konstruktion til udførelse af test. Ulineariteter - uregelmæssighed i måden, hvorpå lyset løber igennem en optisk fiber. VOA (Variable Optical Attenuator) - komponent der kan dæmpe lyssignaler. Wafer - en rund skive (ligner en CD) indeholdende et antal optiske chips. Yield - ydeevne.

3 HOVEDTAL DKK S I D E 1 N K T Å R S R A P P O R T

4 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS BERETNING Vi har i 2001 koncentreret kræfterne om at bringe vores to store industrivirksomheder, NKT Cables og Nilfisk-Advance, ind i en positiv driftsmæssig udvikling samt om at understøtte og ekspandere vores udviklingsaktiviteter - i overensstemmelse med de mål og planer, der ligger i Vision På begge områder har vi haft betydelig fremdrift. På grund af den radikale opbremsning i telekommunikationssektoren kom IONAS vækst til at ligge på et lavere niveau end forventet ved årets start. NKT Flexibles realiserede en vækst på 24%, hvilket var lavere end ventet. Resultatet, der blev negativt med 44 mdkk efter skat og minoritetsinteresser, er bedre end den tidligere udmeldte forventning om et negativt resultat inden for en ramme af mdkk. Resulatet er ikke tilfredsstillende, men det skal fremhæves, at NKT i 2001 har genereret et positivt cash flow på 242 mdkk før udbyttebetaling og tilbagekøb af egne aktier. Resultat 2001 Omsætning: Koncernens omsætning blev mdkk imod mdkk året før. Når der korrigeres for valutaforhold samt for omsætning vedrørende tilkøbte og frasolgte virksomheder, er der tale om en stigning på 83 mdkk svarende til en organisk vækst på 2%. Omsætningen i koncernens udenlandske aktiviteter udgjorde 87% mod 85% året før. Driftsresultatet excl. goodwill amortisering på 81 mdkk blev (13) mdkk. Fordelingen på vores tre selskabskategorier er således: koncernen og for de enkelte selskaber. Regnskabet for 2001 er aflagt efter samme regnskabspraksis, som blev anvendt i 2000 med den undtagelse, at behandlingen af selskabsskatter følger den nye regnskabsvejledning nr. 14 for området. Ændringen, der ikke har resultatpåvirkning i 2001, er omtalt i regnskabsberetningen. Udbytte for 2001 Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2001 udbetales et uændret, ordinært udbytte på 4 DKK pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 100 mdkk. Vækstselskaber, (71) mdkk Modne selskaber, 171 mdkk Udbyttebetalingen skal ses i lyset af NKTs stærke kapitalstruktur og det positive cash flow, der blev genereret i Udviklingsselskaber + Holding, (113) mdkk (150) (100) (50) Driftsresultatet blev negativt med 94 mdkk. Det er en markant forbedring i forhold til sidste års negative driftsresultat på mdkk. Det er især lukningen af søkabelfabrikken og tilpasning af aktiviteterne i NKT Cables og Nilfisk-Advance, der har bidraget til denne udvikling. I driftsresultatet indgår en avance på 90 mdkk, der vedrører salg af søkabelfabrikkens anlæg og maskiner. NKT-aktien I april gennemførtes et aktiesplit i forholdet 1:5, således at NKTaktiens pålydende blev ændret fra 100 DKK til 20 DKK pr. aktie. NKT-aktiens kursudvikling og omsætning i 2000 og 2001: Kurs DKK Omsætning mdkk I driftsresultatet indgår NKTs udviklingsselskaber og NKT Holding med nettoudgifter, der for størstedelens vedkommende relaterer sig til realiseringen af Vision 2005-strategien. Hvis der korrigeres herfor, er der tale om et positivt driftsresultat De finansielle poster blev en indtægt på 38 mdkk mod 77 mdkk året før, hvor indtægterne fra salget af GIGA gav en betydelig positiv likviditet, der senere i væsentligt omfang er udbetalt som udbytte til selskabets aktionærer. Resultatet efter skat og minoritetsinteresser blev negativt med 44 mdkk. Sidste års tilsvarende resultat var mdkk, hvori indgik avancen ved salg af GIGA på mdkk. På siderne 5-17 har vi beskrevet udviklingen i de enkelte koncernselskaber. I regnskabsberetningen, der starter på side 19, har vi givet uddybende kommentarer til regnskabsposterne - både for NKTs aktie kurs KFX index NKT aktiens omsætning NKT aktien udgik af KFX-indexet i juni 2001 især som følge af den betydelige udbytteudlodning på mdkk, der i april måned kom til udbetaling vedrørende regnskabsåret 2000, samt tilbagekøbet og annulleringen af egne aktier svarende til 600 mdkk. De to transaktioner reducerede NKTs markedsværdi med ialt mdkk. Egne aktier Primo 2002 var NKTs beholdning af egne aktier 2,51%. Beholdningen tjener p.t. primært til afdækning af NKT koncernens incentives ordninger. Det er fortsat intentionen at erhverve egne aktier under den gældende generalforsamlingsbemyndigelse. S I D E 2 N K T Å R S R A P P O R T

5 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS BERETNING Kapitalstruktur Efter godkendelse på generalforsamlingen i april 2001 er der gennemført en nedsættelse af NKTs aktiekapital med nominelt DKK - svarende til 7,3% - til nominelt DKK. Vi vurderer løbende NKTs kapitalstruktur med henblik på at sikre det langsigtede kapitalberedskab og opnåelsen af en balanceret finansieringsstruktur i forhold til den type aktiviteter, der specielt relaterer sig til vores udviklingsaktiviteter. Aktionærsammensætning pr. 1. januar 2002 Ikke navnenoterede 18,8% Andre registrede 16,6% Pensionskasser, banker, forsikringsselskaber mv. 17,7% FLS 26,3%* ATP 12,6% Nordea 8,0% * I forbindelse med fusionen imellem FLS Industries og Aalborg Portland Holding er FLS-ejerskabet af NKT reduceret fra 34,8% til 26,3%. Selskabsportefølje og medarbejdere 2002 NKTs selskaber er grupperet i organisationsoversigten som modne, vækst- eller udviklingsselskaber, og inden for vækst og udviklingsselskaberne har vi defineret en clusteropdeling af selskaberne i de teknologiområder, hvor selskaberne har forretningsmæssige fundamenter (optik, life science og materialeteknologi). I 2001 har vi etableret 4 nye udviklingsvirksomheder: Watech, der markedsfører en patenteret teknologi til oparbejdning af PVC-holdige affaldsprodukter PicoSep, der arbejder på et nyt princip til separation af proteiner KOHERAS, der udvikler og fremstiller optiske fiberlasere, er et spin-off fra IONAS Cantion, der skal udvikle en biochip, som bl.a. kan bidrage til hurtigere og bedre sygdomsdiagnostik Endvidere er der etableret en selvstændig forretningsaktivitet under NKT Research & Innovation, Adsphere, der sælger overfladebehandlingsydelser til industriel anvendelse. I 2001 har NKT Research & Innovation engageret sig i DTU Innovation med en ejerandel på 12%. Ultimo 2001 talte medarbejderstaben imod ultimo Nedgangen i antallet af medarbejdere på knap 6% er primært en følge af de organisatoriske tilpasninger, som er gennemført i NKT Cables og Nilfisk-Advance. Medarbejderforøgelsen både i vækstselskaberne og i udviklingsselskaberne har - relativt set - været stor, ligesom nogle af vores centrale "Competence Net"-funktioner (Innovations- og patentfunktionerne) er blevet styrket. Koncernstruktur pr. 1. januar 2002 NKT Holding og NKT Research & Innovation Modne forretninger Vækst- og udviklingsselskaber NKT Cables IONAS* SMB NKT Flexibles* Nilfisk-Advance Crystal Fibre PicoSep NST NOVATOR CISILIAS Cantion Watech Priorparken KOHERAS LIOS Technology *Vækstselskaber Optiske Life science Materialekomponenter komponenter teknologi Vi har regrupperet selskabet LIOS Technology, således at det i dag hører til gruppen "optiske komponenter", idet de overvågningssystemer, som LIOS Technology fremstiller, er baseret på optiske måleteknikker. Endvidere har vi redefineret clusterbegrebet "Optisk kommunikation" til "Optiske komponenter", som bedre rummer det forretningsmæssige spænd, vores selskaber repræsenterer. Industriselskaberne, NKT Cables og Nilfisk-Advance, har hver en stor portefølje af egne selskaber. Der indgår i ind- og udland i alt 63 direkte og indirekte ejede selskaber i NKT koncernen. Ledelse Bestyrelse og direktion i NKT Holding er uændret i forhold til året før (se side 44). Incentives NKT arbejder på incentives-basis med aktiebaseret aflønning og bonusordninger. Formålet hermed er at tiltrække og fastholde kompetente menneskelige ressourcer ved at skabe en sammenhæng imellem den enkeltes indsats og den langsigtede værdiskabelse i det selskab, man er ansat i. Vision 2005 Som et supplement til årsrapport 2001 har vi udgivet en separat tryksag, der beskriver Vision 2005 strategien og de forhold, der knytter sig til realiseringen af NKTs mål om at blive en vækst- og udviklingsorienteret industrikoncern. Corporate Governance I NKT Holdings bestyrelse og direktion har vi forholdt os til de anbefalinger om god selskabsledelse, som er beskrevet i Nørbyudvalgets rapport ultimo Vi konkluderer, at der i al væsentlighed er overensstemmelse imellem den praksis, som er gældende hos NKT, og de anbefalinger, der gives i rapporten. 75% af koncernens medarbejdere var ultimo 2001 ansat i selskaberne uden for Danmark - hvilket også var tilfældet ultimo S I D E 3 N K T Å R S R A P P O R T

6 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS BERETNING Miljøstyring NKTs overordnede miljøpolitik indebærer bl.a., at alle koncernens producerende selskaber skal gennemføre miljøstyring, der er passende til selskabets aktiviteter. Under NKT Cables, Watech og Priorparken har vi beskrevet de miljømæssige tiltag, som for disse selskabers vedkommende knytter sig til Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Vi har i 2002 offentliggjort følgende meddelelser via Københavns Fondsbørs. De er tilgængelige i deres fulde ordlyd på Børskalender Se nedenfor NKT Holding udsteder tegningsretter og aktieoptioner. Primo januar 2002 udstedes styk tegningsretter.tegningskursen per aktie á nominelt 20 DKK er fastsat til 115 DKK, 121 DKK eller 127 DKK afhængig af, om aktier tegnes i 2005, 2006 eller På tilsvarende vilkår udstedes styk aktieoptioner til bestyrelsen for NKT Holding A/S.Værdien af tegningsretter og aktieoptioner er beregnet til 6,6 mdkk under hensyntagen til det øjeblikkelige renteniveau (4,9%) samt den historiske volatilitet i NKT-aktien Med virkning fra den 1. januar 2002 overtager Nilfisk- Advance de resterende 30% af aktiekapitalen i CFM. Overtagelsen, der sker for et beløb af 43 mdkk, forventes for 2002 isoleret set at have en positiv resultateffekt efter finansieringsudgifter og goodwill amortiseringer NKTs ejendomsselskab, Priorparken A/S, har solgt én af sine ejendomme for 110 mdkk. Avancen ved salget af ejendommen forventes at blive i størrelsesordenen 60 mdkk, som vil indgå i regnskabet for Direktør Jørgen Jensen bliver medlem af Nilfisk- Advance s direktion. Børskalender marts årsrapport- og regnskab for april ordinær generalforsamling 21. maj kvartalsrapport august kvartalsrapport november kvartalsrapport Forventninger 2002 I 2002 vil fokus især være rettet mod at opnå fortsat fremgang i de modne selskaber, NKT Cables og Nilfisk-Advance samt at understøtte bestræbelserne på at opnå en forbedret driftssituation for vækstselskaberne, NKT Flexibles og IONAS. For udviklingsselskaberne er der tale om at udbygge aktivitetsniveauet på baggrund af den positive udvikling, der er opnået i disse. Omsætning og driftsresultat Koncernens omsætning forventes at stige moderat til en samlet omsætning på omkring mdkk. Omsætningsstigningen for de modne selskaber, NKT Cables og Nilfisk-Advance, forventes at blive i underkanten af 2%. Dette afspejler, at markedet for kabler er i svag bedring, mens markedet for professionelt rengøringsudstyr afventer en bedring på det amerikanske marked, før en vækst kan ventes inden for dette område. Selskaberne NKT Cables og Nilfisk-Advance samt Priorparken og Novator forventer en fortsat fremgang i det samlede driftsresultat, men dette vil endnu ikke være på et tilfredsstillende niveau. I driftsresultatet indgår en avance på 60 mdkk ved salg en af ejendom i Priorparken. Omsætningsudviklingen i vækstselskaberne, NKT Flexibles og IONAS, har ikke udsigt til at blive tilfredsstillende i Det er en følge af, at der fortsat er for få udbud af fleksible rørleverancer til offshore sektoren, samt at markedet for optisk udstyr til telekommunikationssektoren befinder sig på et meget lavt niveau. Det antages, at der tidligst i sidste del af 2002 vil ske en forbedring af markedsvilkårene for optiske komponenter, herunder optiske chips. Tilfredsstillende indtjeningsforhold hos NKT Flexibles og IONAS kan først ventes i løbet af de kommende år. Udviklingsselskaberne, der omfatter NKT Research & Innovation, Crystal Fibre, CISILIAS, KOHERAS, LIOS Technology, SMB (Scandinavian Micro Biodevices), PicoSep, Cantion, NST (Nordic Superconductor Technologies) og Watech, forventes i forhold til 2001 at forøge udviklingsaktiviteterne. De samlede udviklingsomkostninger forventes at påvirke driftsresultatet med omkring 145 mdkk mod 94 mdkk i Forventningerne til 2002 for de enkelte selskaber findes i forbindelse med omtalen af selskaberne på siderne Finansielle poster og skatteforhold Koncernens finansielle poster forventes i 2002 at blive en udgift mod en indtægt i 2001, hvilket er en følge af den ændrede kapitalstruktur. Der må påregnes en mindre skatteudgift i koncernens udenlandske selskaber som følge af, at goodwill afskrivning i en del lande ikke kan medføre skattefradrag. Resultat efter skat og minoritetsinteresser NKT Holdings andel af det samlede resultat i 2002 efter skat og minoritetsinteresser forventes at blive negativt inden for en ramme af mdkk. S I D E 4 N K T Å R S R A P P O R T

7 NKT HOLDING OG NKT RESEARCH & INNOVATION Ledelsen i NKT Holding fra venstre:tom Knutzen, adm, Søren Isaksen, koncerndirektør teknologi,thomas Hofman-Bang, koncerndirektør finans/økonomi, Ole Bramsnæs, juridisk direktør, Hans Valentin Hansen, økonomdirektør, Inger Jessen, kommunikationschef. Ledelsen i NKT Research & Innovation: Ove Poulsen, direktør forskning og udvikling, Ole Kring, direktør innovation NKT Holding varetager den overordnede styring af koncernens selskaber og følger således op på de mål og planer, der knytter sig til realiseringen af Vision 2005 strategien. Det er i NKT Holding, at koncernens overordnede administrative forhold varetages, og det er her, forretningsgange, politikker og ledelsesprogrammer formuleres. Ultimo 2001 beskæftigede NKT Holding 30 medarbejdere. I NKT Research & Innovation, der er centret for NKTs forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter, vil fokus fremover koncentrere sig om den strategiske udvikling indenfor fokusområderne optiske komponenter og life science komponenter. Ultimo 2001 beskæftigede NKT Research & Innovation 52 medarbejdere. Aktiviteter inden for forskning og udvikling I 2001 er der gennemført en markant styrkelse af udviklingsgruppen inden for optik. Der er formuleret en ny strategi, og de første ansættelser inden for life science området er gennemført. Herudover er patentafdelingen blevet væsentligt styrket med ansættelse af nye medarbejdere. Medarbejderne i NKT Research & Innovation er ved årsskiftet flyttet til de faciliteter på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som udlejes til private erhvervsvirksomheder. Via en nær tilknytning til det teknologiske miljø, som findes på DTU's forskningscentre, vil NKT Research & Innovation få optimale muligheder for at tiltrække nye medarbejdere og nye forretningsidéer. NKT har startet en ny PhD-forskerskole, NKT Academy, stiftet et antal nye selskaber og etableret et nyt forretningsområde, Adsphere, inden for overfladebehandling. Disse tiltag er omtalt i det følgende. NKT Academy Hen over året blev der igangsat 8 PhD studieforløb på NKT Academy, der er en erhvervsrettet forskerskole forankret på DTU. Intentionen med NKT Academy er at udvikle avanceret viden og generere idéer til nye projekter, der kan understøtte NKTs fortsatte udvikling. NKT Summer School 2001 under NKT Academy havde en deltagerkreds på 88 unge studerende fra 26 forskellige nationer. De deltog i et 8 dages program med fokus på avanceret optik. NKT priser I 2001 supplerede NKT sin forskerpris og uddannelsespris med endnu en pris, idet NKT har indgået aftale om foreløbig for en 3- årig periode at stå bag den europæiske Quantum Electronics Prize, der uddeles af European Physical Society. Hermed tegner NKT sig for et sponsorbidrag til den fortsatte udvikling af naturvidenskaberne med et beløb i størrelsesordenen 500 tdkk pr. år. Adsphere Adsphere, der er en division i NKT Research & Innovation, har udviklet en SoftPlasma TM teknologi, der gør det muligt at modificere en given overflade ved at styre dannelsen af en ny overflade oven på den eksisterende. Hermed kan man tilpasse overfladens egenskaber i forhold til konkrete behov, uden at det har en negativ virkning på det oprindelige materiale. Adsphere er indtil videre etableret som en selvstændig forretningsdivision, der sælger overfladebehandlingsydelser til industrielle anvendelser. Teknologibaseret forretningsbase Vi udbygger løbende vores videns- og forretningsbase. Antal Virksomheder etableret Projekter i proces - startfase slutfase Projektidéer afvist Større udviklingsprojekter lukket Patenter - Grundansøgninger indgivet Internationalt videreførte grundansøgninger Patentudstedelser Medarbejdere* ultimo året Aldersprofil < 25 år år år år år Uddannelses- Ingeniør/PhD profil Universitetsudd Teknisk udd Kommerciel udd Anden udd * NKTs vækst og udviklingsselskaber excl. det 51% ejede NKT Flexibles, men incl. NKT Holding og NKT Research & Innovation. S I D E 5 N K T Å R S R A P P O R T

8 OPTISKE KOMPONENTER Ledelsen i det optiske cluster fra venstre: Lars Rønn, IONAS, Michael Kjær, Crystal Fibre, Jacob Philipsen, CISILIAS, Jakob Skov, KOHERAS. Stillingen som direktør for LIOS Technology er under besættelse. Selskaberne i det optiske cluster har alle deres teknologiske fundament i NKTs kompetencer inden for opto- og halvlederteknologi samt mikroteknlogi. Selskaberne udvikler og fremstiller produkter, der indgår som nøglekomponent i andre produkter og systemløsninger. Produktionen foregår typisk i renrumsprocesanlæg. Bortset fra IONAS, der er kategorieseret som et vækstselskab, opererer selskaberne i dette cluster som udviklingsselskaber med fokus på at etablere deres teknologiske og kommercielle forretningsgrundlag. Telekommunikationssektoren er et primært marked for flere af NKTs optiske produkter. Den markante opbremsning i aktivitetsniveauet, der i 2001 fandt sted på dette område, medførte, at efterspørgslen efter de optiske komponenter, som IONAS fremstiller, blev væsentlig mindre end forventet. Stagnationen påvirkede ikke direkte clustrets øvrige selskaber, som er i udviklingsfasen. Den fortsat store vækst i den globale internet- og datatrafik forventes på sigt at skabe en øget efterspørgsel efter avancerede løsninger, der både kan øge transmissionskapaciteten på nettet og forbedre signalbehandlingskvaliteten. Produkterne fra KOHERAS og LIOS Technology har andre brugerflader end telekommunikationssektoren. På nuværende tidspunkt ligger anvendelsesmulighederne for disse to selskabers produkter i udstyr, der anvendes i sensor- og overvågningssammenhænge. IONAS fremstiller passive planare optiske chips og komponenter til anvendelse i den optiske del af telekommunikationsnetværket. Produktionen bygger på en PECVD-teknologiplatform, hvis styrke er dens skalerbarhed og evne til at fremstille produkter med meget høj ensartethed. Hovedtal (mdkk) Omsætning EBIT* 14 (11) Capital employed Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto Forsknings- og udviklingsomkostninger 6 5 Antal ansatte, gennemsnit * I EBIT-driftsresultatet for 2001 indgår en indtægt på 30 mdkk for salg af know how, patenter og ophavsrettigheder til KOHERAS. Uden denne indtægt ville EBIT have været negativt med 16 mdkk. Baggrund Der var ved årets start forventning om en omsætning i størrelsesordenen 200 mdkk og et positivt driftsresultat i IONAS - specielt som følge af det joint-venture samarbejde, der er etableret med JDS Uniphase omkring AWG-komponenter. Produktionen i IONAS kom imidlertid til at ligge på et betydeligt lavere niveau end forudset ved årets start. Dette skyldes, at telekommunikationsmarkedets hidtidige meget høje vækstrater i årets løb blev afløst af en kraftig opbremsning i anlægsinvesteringer. Dette skyldtes den overophedede udbygningstakt, der var disponeret med i de interkontinentale og regionale optiske transmissionsnetværk. For producenterne af optiske komponenter blev situationen negativt forstærket af det forhold, at der blandt komponent- og systemproducenterne var behov for lagertilpasning som følge af den aggressive indkøbsstrategi, man hidtil havde ført. Efterspørgslen blev derfor særdeles lav i årets sidste halvdel. Medio 2001 blev selskabet KOHERAS, der repræsenterede ca. 10% af omsætningen, udskilt fra IONAS. Kommentarer til regnskabets tal Omsætningen blev 89 mdkk. Det svarer til en stigning i forhold til sidste år på 89%. Ca. 80% af IONAS 2001-omsætning hidrører fra AWG-komponenter, som fremstilles i et strategisk samarbejde med JDS Uniphase omfattende produktion, pakning og salg af komponenterne. IONAS driftsresultat blev positivt med 14 mdkk. Heri indgår en koncernintern avance på 30 mdkk for salg af knowhow, patenter og ophavsrettigheder i forbindelse med udskillelsen af KOHERAS. Den samlede anlægsinvestering i IONAS beløber sig ultimo 2001 til 170 mdkk. Heraf er der i 2001 investeret 83 mdkk i færdiggørelse og udbygning af IONAS renrumsfaciliteter. Udbygning af IONAS konkurrencekraft IONAS teknologiske fundament via anvendelse af PECVD-tekno- S I D E 6 N K T Å R S R A P P O R T

9 OPTISKE KOMPONENTER logien har løbende bevist sin markedsmæssige styrke, og virksomheden er blandt de producenter på det globale marked, der kan løfte volumenopgaver. Der er i årets løb realiseret en omfattende produkt- og procesudvikling. IONAS har udbygget sit sortiment med flere centrale produkter - f.eks. AWG-, interleaver-,voa-, switch- og powersplitterchips og -komponenter. Der er sket en opgradering af produktionen fra at være baseret på 5" wafers til nu at være baseret på 6" wafers samtidig med, at de chips, der ligger på waferen, har større funktionaliteter og endnu bedre kvalitet end tidligere. IONAS har i 2001 udbygget sin salgsafdeling. Det har medført, at der er opnået et betydeligt antal nye foundry kundeforhold. På grund af den markant ændrede markedssituation pågår der løbende en dialog med JDS Uniphase om, hvorledes det eksisterende samarbejde kan videreudvikles i sin struktur. Forventninger til 2002 På grund af den meget store usikkerhed, der hersker omkring tidspunktet for en normalisering af efterspørgslen, er det vanskeligt at kvantificere omsætningsforventningerne for Målsætningen er at realisere et positivt resultat før afskrivninger, hvilket vil kræve et betydeligt aktivitetsløft i 2. halvår 2002 og en samlet omsætning på niveau med CRYSTAL FIBRE fremstiller mikrostrukturerede optiske fibre (krystalfibre), der er konstrueret med huller i fiberens længderetning. Afhængig af hullernes antal og form får fiberen forskellige funktionaliteter, idet der kan opnås meget store ulineariteter og ekstreme transmissionsegenskaber. Fibrene henvender sig til producenter af teknisk udstyr og til telesektoren. Krystalfibre har endnu bredere anvendelsesområder end de fibre, der i dag anvendes til teletransmission. Ultimo 2001beskæftigede Crystal Fibre 14 medarbejdere. Det forretningsmæssige grundlag I årets løb er staben af medarbejdere mere end fordoblet. I juni måned indviede Crystal Fibre egne produktionsfaciliteter. Hermed er det nu muligt at forcere udviklingsindsatsen og fremstille de avancerede krystalfibre i bedre kvaliteter og længere længder. Med indgåelsen af en semi-eksklusiv aftale med den engelske forskningsinstitution QinetiQ (tidligere DERA) erhvervede Crystal Fibre medio 2001 licensret til én af de mest centrale og bredt dækkende patentfamilier, der relaterer sig til design af krystalfibre. I kombination med Crystal Fibres egen patentportefølje har virksomheden hermed sikret sig en unik patentpositon og dermed en markant styrkelse af sit kommercielle grundlag. Cash burn i 2001 beløber sig til 27 mdkk. Vi forventer, at Crystal Fibre vil kunne overgå til gruppen af vækstselskaber ved årsskiftet 2003/04. Forventninger til 2002 Der forventes en betydelig vækst i salget af fibre til anvendelse i en række nicheprodukter, som på kort sigt kan bidrage med omsætning og kompetenceudbygning. Herudover arbejder Crystal Fibre videre med udvikling inden for produktområder, hvor der er et langsigtet potentiale inden for kommunikationsområdet. CISILIAS udvikler og fremstiller optiske chips med forstærkeregenskaber baseret på en specialudviklet PECVD-teknologi, hvormed det er muligt at deponere erbium-ioner i optiske bølgeledere. Baseret på denne teknologi vil der kunne fremstilles forstærkerarrays, laserarrays, tabsfrie optiske chips og chips med integrerede funktioner, som vil kunne anvendes til signalbehandling i den optiske del af telenettet. Ultimo 2001beskæftigede CISILIAS 8 medarbejdere. Det forretningsmæssige grundlag I 2001 har CISILIAS fokuseret på at optimere sine fremstillingsprocesser, og i efteråret 2001 præsenterede CISILIAS sit første produkt - et forstærkerarray med otte parallelle forstærkere. Produktets tekniske specifikationer er blandt markedets bedste, og virksomheden har modtaget ordrer på de første prøveleverancer af denne komponent. Ultimo 2001 flyttede CISILIAS til nye faciliteter på DTU, der ligger i umiddelbar tilknytning til de lokaler, hvor NKT Research & Innovation bor. Således er CISILIAS fortsat forankret i forskermiljøet på Danmarks Tekniske Universitet. I sidste halvdel af 2001 har fokus været rettet imod udvikling af centrale produkter til telesektoren. De fibre, der sælges fra virksomheden i dag, anvendes primært til forskningsformål. S I D E 7 N K T Å R S R A P P O R T

10 OPTISKE KOMPONENTER CISILIAS - fortsat Cash burn i 2001 beløber sig til 9 mdkk. Vi forventer, at CISILIAS har en tidshorisont på endnu 2-4 år, før virksomheden vil overgå til gruppen af vækstselskaber. Forventninger til 2002 Der forventes et stigende aktivitetsniveau med ansættelse af yderligere medarbejdere, og der vil være fokus på fortsat produktudvikling parallelt med opbygning af et produktionsflow knyttet til prototypeleverancer. KOHERAS fremstiller optiske fiberlasere baseret på såkaldte bragg-gitre. Fiberlaserprodukterne er kendetegnet ved en meget smal liniebredde og ved anvendelsesspecifikke systemopbygninger. Dette giver meget stor følsomhed over for eksterne påvirkninger, f.eks. akustiske signaler. Ultimo 2001beskæftigede KOHERAS 12 medarbejdere. Det forretningsmæssige grundlag Allerede ved udskillelsen fra IONAS medio 2001 var der etableret kommercielle aktiviteter for de fiberlaser produkter, som er KOHE- RAS' forretningsgrundlag. Aktiviteten har i hele 2001 haft en samlet omsætning på 11 mdkk. I andet halvår har KOHERAS oplevet fremgang inden for den række af produkter, som virksomheden udvikler og fremstiller i tæt samarbejde med sine kunder. Det er tillige lykkedes at opnå en global positionering. I 2001 blev en ny produktionslinie sat i drift. Det har medført en betydelig reduktion i gennemløbstiden for virksomhedens produkter. Cash burn i 2001 beløber sig til 37 mdkk, hvoraf 30 mdkk vedrører køb af knowhow fra IONAS i forbindelse med udskillelsen herfra 1. juli Vi forventer, at KOHERAS bliver et vækstselskab ved årsskiftet 2003/04. Forventninger til 2002 På baggrund af KOHERAS relativt stærke position som nicheudbyder af et sortiment af avancerede fiberlasere forventes et stigende salg kombineret med en udbygning og effektivisering af virksomhedens produktionskapacitet. LIOS TECHNOLOGY fremstiller systemer til distribueret temperaturmåling ved hjælp af fiberoptiske sensorkabler. Måleteknikken baserer sig på en modulationsteknik, der muliggør et kosteffektivt målesystem. Systemerne kan anvendes til brandvarsling i tunneler og overvågning af procesanlæg, kabelanlæg og olieledninger. Ultimo 2001beskæftigede LIOS Technology 12 medarbejdere. Det forretningsmæssige grundlag Virksomheden, der har domicil i Køln, har i en årrække haft kommercielle aktiviteter i et nært partnerskab med Siemens Building Technologies, Cerberus Divisionen. Sammen har de to selskaber udviklet og leveret mere end 150 temperaturmålesystemer designet til brandovervågning i tunneler. I 2001 øgede LIOS Technology sin omsætning til 17 mdkk og opnåede for første gang siden sin etablering et positivt driftsresultat. Det gode resultat er bl.a. opnået ved en markant effektivisering af produktionen. Cash burn i 2001 beløber sig til 6 mdkk. Vi forventer, at LIOS Technology bliver et vækstselskab ved årsskiftet 2002/03. Med udgangspunkt i den hidtidige succes retter LIOS Technology nu blikket imod andre anvendelsesområder, og i december måned erhvervede virksomheden tilladelse til at tilbyde sine temperaturovervågningssystemer til bl.a. processreaktorer og olie- og gastanke i eksplosionstruede områder. Forventninger til 2002 På grund af en række alvorlige tunnelbrande, der har fundet sted i de senere år, ventes en fortat vækst i udbygningen af brandovervågningssysstemer i tunneler. Dette forventes at føre til en fortsat vækst i LIOS Technology s omsætning og indtjening. Der satses tillige på salg til andre anvendelsesformål. S I D E 8 N K T Å R S R A P P O R T

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Årsrapport 2007 NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Indhold Side Kort fortalt 2007 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Ledelsesrapport 2007 Belysning af regnskabets tal 6 Forventninger til 2008 9 NKTs Building

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 24. NOVEMBER 2009, MEDDELELSE NR. 15 Med en omsætning i 3. kvartal 2009 på 2.981 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 263 mdkk svarer resultatet

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 Årsrapport 2011 Indhold Koncernledelsens forord 2 Ledelsesberetning Overblik 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Finansiel målopfyldelse 2011 5 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport Årsrapport 2012 Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport NKTs bestyrelse besøgte i begyndelsen af september 2012 koncernens fabrikker i området omkring den kinesiske millionby Shanghai. Indhold Ledelsesberetning

Læs mere

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder 2009 årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder NKT Cables En af Europas førende producenter af energikabler til el- og energisektoren

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Meddelelse nr. 2/2007 Fondsbørsmeddelelse Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2006.

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08 Årsrapport Årsrapport 2008/09 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger udstyr til tælling og analyse af celler i væsker. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik,

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003).

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003). Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2004 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18 Å r s r a p p o r t 2 4 Idégrundlag 3 Forretningsområder 4 Hovedtal og nøgletal 6 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsesberetning 9 Aktionærinformation 18 Ledelses og revisionspåtegning 19 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 27 En helt ny æra 5 Idégrundlag 6 27 i overskrifter 7 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 22 Risikostyringsaktiviteter 24 God selskabsledelse 26 Bestyrelse

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding

Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding Styret vækst Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December A/S Dantherm Holding Årsrapport 2004 Dantherm Koncernens profil Forretningsgrundlag Dantherm Koncernen er

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning Årsrapport 2002 GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002 Ledelsens beretning 7 GN i hovedtræk 8 Forventninger til 2003

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 H+H International A/S Build with ease CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Vejen frem 5 Hovedtal 6 Væsentligste

Læs mere