Life science - viden om livsmekanismer (biologi). Mikrofluidsystem - system til at håndtere en strøm af meget små væskemængder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Life science - viden om livsmekanismer (biologi). Mikrofluidsystem - system til at håndtere en strøm af meget små væskemængder."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2001

2 INDHOLD Hovedtal DKK 1 Bestyrelsens og direktionens beretning 2 NKT Holding og NKT Research & Innovation 5 Optiske komponenter 6 IONAS Crystal Fibre CISILIAS KOHERAS LIOS Technology Life science komponenter 9 SMB PicoSep Cantion Materialeteknologi 11 NKT Flexibles NST Watech Modne selskaber 14 NKT Cables Nilfisk-Advance NOVATOR Priorparken Overskudsdisponering og påtegninger 18 Regnskabsberetning 19 Anvendt regnskabspraksis 25 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse 32 Noter 33 Koncernselskaber 43 Koncernledelse 44 Hovedtal EURO 45 Generalforsamling onsdag den 3. april 2002, kl Radisson SAS Falconer Center, 2000 Frederiksberg Aktionærfortegnelse i henhold til 28b i lov om aktieselskaber FLS Industries A/S ATP Nordea Gruppen Vigerslev Allé 77 Kongens Vænge 8 Strandgade Valby 3400 Hillerød 0900 København C Se også aktionæroplysninger på side 3. Aktionærservice Den Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K Telefon Regnskabsmæssige fagudtryk og forkortelser Amortisering - afskrivning. Cash burn - likviditetsforbrug, dvs. driftsudgifter og investeringer. EBIT (earnings before interest and tax) - resultat før renter og skat. Incentives - belønning, der inspirerer til øget indsats. mdkk - millioner kroner. tdkk - tusind kroner. Volatilitet - hurtig ændring. Tekniske fagudtryk og forkortelser Array - struktur, hvorefter noget kan placeres i en given orden. AWG-komponent (Arrayed Waveguide grating) - enhed, der samler flere lyssignaler (farver) til ét signal (af flere farver). Bragg-gitter - et filter, der frasorterer uønskede bølgelængder Cantilever - betegnelsen for en meget lille bjælke. Chips - små skiver af f.eks. glas, plast eller silicium, der er bearbejdet til bestemte anvendelser. Cluster - klynge (her gruppe af selskaber eller aktiviteter). Distribueret temperaturmåling - registrering af temperaturen i målepunkter langs en given strækning. Dynamisk udbøjningstest - test af fleksibelt rør med simulering af de bevægelser, røret udsættes for i praksis. Erbium - grundstof, der betegnes "sjælden jordart". Flowchip - en lille skive af f.eks. glas eller plast, med kanaler til fremføring af væsker. Foundry - betegnelsen for en chipproduktion. ID (f.eks. 10" ID) - 10 tommer indre diameter. Interleaver - komponent til at flerdoble kanalantallet i et transmissionssystem. Life science - viden om livsmekanismer (biologi). Mikrofluidsystem - system til at håndtere en strøm af meget små væskemængder. Miniaturiserede komponenter - meget små komponenter. Modificere - tilpasse. Modulationsteknik - måde, hvorpå et signal kan varieres MRI scanner (Magnetic Resonance Imaging) - en scanner, der skaber et kraftigt magnetfelt, således at man kan afbilde f.eks. en hjerne. PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) - teknik for fremstilling af optiske wafers. PhD (Doctor of Philosophy) - betegnelse for en forskeruddannelse efter kandidatniveau. Planar - lagvis opbygning. Point of care diagnostic- analyseundersøgelser der foretages på det sted, hvor patienter er, og hvor resultatet kommer, mens patienten venter. Powersplitter - enheder, der kan fordele samme signal til flere brugere. Riser - et rør, der går fra havbunden op til et tankskib eller en boreplatform. Silicium - et grundstof. Slide - en lille skive af glas eller plast. Test rig - konstruktion til udførelse af test. Ulineariteter - uregelmæssighed i måden, hvorpå lyset løber igennem en optisk fiber. VOA (Variable Optical Attenuator) - komponent der kan dæmpe lyssignaler. Wafer - en rund skive (ligner en CD) indeholdende et antal optiske chips. Yield - ydeevne.

3 HOVEDTAL DKK S I D E 1 N K T Å R S R A P P O R T

4 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS BERETNING Vi har i 2001 koncentreret kræfterne om at bringe vores to store industrivirksomheder, NKT Cables og Nilfisk-Advance, ind i en positiv driftsmæssig udvikling samt om at understøtte og ekspandere vores udviklingsaktiviteter - i overensstemmelse med de mål og planer, der ligger i Vision På begge områder har vi haft betydelig fremdrift. På grund af den radikale opbremsning i telekommunikationssektoren kom IONAS vækst til at ligge på et lavere niveau end forventet ved årets start. NKT Flexibles realiserede en vækst på 24%, hvilket var lavere end ventet. Resultatet, der blev negativt med 44 mdkk efter skat og minoritetsinteresser, er bedre end den tidligere udmeldte forventning om et negativt resultat inden for en ramme af mdkk. Resulatet er ikke tilfredsstillende, men det skal fremhæves, at NKT i 2001 har genereret et positivt cash flow på 242 mdkk før udbyttebetaling og tilbagekøb af egne aktier. Resultat 2001 Omsætning: Koncernens omsætning blev mdkk imod mdkk året før. Når der korrigeres for valutaforhold samt for omsætning vedrørende tilkøbte og frasolgte virksomheder, er der tale om en stigning på 83 mdkk svarende til en organisk vækst på 2%. Omsætningen i koncernens udenlandske aktiviteter udgjorde 87% mod 85% året før. Driftsresultatet excl. goodwill amortisering på 81 mdkk blev (13) mdkk. Fordelingen på vores tre selskabskategorier er således: koncernen og for de enkelte selskaber. Regnskabet for 2001 er aflagt efter samme regnskabspraksis, som blev anvendt i 2000 med den undtagelse, at behandlingen af selskabsskatter følger den nye regnskabsvejledning nr. 14 for området. Ændringen, der ikke har resultatpåvirkning i 2001, er omtalt i regnskabsberetningen. Udbytte for 2001 Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2001 udbetales et uændret, ordinært udbytte på 4 DKK pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 100 mdkk. Vækstselskaber, (71) mdkk Modne selskaber, 171 mdkk Udbyttebetalingen skal ses i lyset af NKTs stærke kapitalstruktur og det positive cash flow, der blev genereret i Udviklingsselskaber + Holding, (113) mdkk (150) (100) (50) Driftsresultatet blev negativt med 94 mdkk. Det er en markant forbedring i forhold til sidste års negative driftsresultat på mdkk. Det er især lukningen af søkabelfabrikken og tilpasning af aktiviteterne i NKT Cables og Nilfisk-Advance, der har bidraget til denne udvikling. I driftsresultatet indgår en avance på 90 mdkk, der vedrører salg af søkabelfabrikkens anlæg og maskiner. NKT-aktien I april gennemførtes et aktiesplit i forholdet 1:5, således at NKTaktiens pålydende blev ændret fra 100 DKK til 20 DKK pr. aktie. NKT-aktiens kursudvikling og omsætning i 2000 og 2001: Kurs DKK Omsætning mdkk I driftsresultatet indgår NKTs udviklingsselskaber og NKT Holding med nettoudgifter, der for størstedelens vedkommende relaterer sig til realiseringen af Vision 2005-strategien. Hvis der korrigeres herfor, er der tale om et positivt driftsresultat De finansielle poster blev en indtægt på 38 mdkk mod 77 mdkk året før, hvor indtægterne fra salget af GIGA gav en betydelig positiv likviditet, der senere i væsentligt omfang er udbetalt som udbytte til selskabets aktionærer. Resultatet efter skat og minoritetsinteresser blev negativt med 44 mdkk. Sidste års tilsvarende resultat var mdkk, hvori indgik avancen ved salg af GIGA på mdkk. På siderne 5-17 har vi beskrevet udviklingen i de enkelte koncernselskaber. I regnskabsberetningen, der starter på side 19, har vi givet uddybende kommentarer til regnskabsposterne - både for NKTs aktie kurs KFX index NKT aktiens omsætning NKT aktien udgik af KFX-indexet i juni 2001 især som følge af den betydelige udbytteudlodning på mdkk, der i april måned kom til udbetaling vedrørende regnskabsåret 2000, samt tilbagekøbet og annulleringen af egne aktier svarende til 600 mdkk. De to transaktioner reducerede NKTs markedsværdi med ialt mdkk. Egne aktier Primo 2002 var NKTs beholdning af egne aktier 2,51%. Beholdningen tjener p.t. primært til afdækning af NKT koncernens incentives ordninger. Det er fortsat intentionen at erhverve egne aktier under den gældende generalforsamlingsbemyndigelse. S I D E 2 N K T Å R S R A P P O R T

5 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS BERETNING Kapitalstruktur Efter godkendelse på generalforsamlingen i april 2001 er der gennemført en nedsættelse af NKTs aktiekapital med nominelt DKK - svarende til 7,3% - til nominelt DKK. Vi vurderer løbende NKTs kapitalstruktur med henblik på at sikre det langsigtede kapitalberedskab og opnåelsen af en balanceret finansieringsstruktur i forhold til den type aktiviteter, der specielt relaterer sig til vores udviklingsaktiviteter. Aktionærsammensætning pr. 1. januar 2002 Ikke navnenoterede 18,8% Andre registrede 16,6% Pensionskasser, banker, forsikringsselskaber mv. 17,7% FLS 26,3%* ATP 12,6% Nordea 8,0% * I forbindelse med fusionen imellem FLS Industries og Aalborg Portland Holding er FLS-ejerskabet af NKT reduceret fra 34,8% til 26,3%. Selskabsportefølje og medarbejdere 2002 NKTs selskaber er grupperet i organisationsoversigten som modne, vækst- eller udviklingsselskaber, og inden for vækst og udviklingsselskaberne har vi defineret en clusteropdeling af selskaberne i de teknologiområder, hvor selskaberne har forretningsmæssige fundamenter (optik, life science og materialeteknologi). I 2001 har vi etableret 4 nye udviklingsvirksomheder: Watech, der markedsfører en patenteret teknologi til oparbejdning af PVC-holdige affaldsprodukter PicoSep, der arbejder på et nyt princip til separation af proteiner KOHERAS, der udvikler og fremstiller optiske fiberlasere, er et spin-off fra IONAS Cantion, der skal udvikle en biochip, som bl.a. kan bidrage til hurtigere og bedre sygdomsdiagnostik Endvidere er der etableret en selvstændig forretningsaktivitet under NKT Research & Innovation, Adsphere, der sælger overfladebehandlingsydelser til industriel anvendelse. I 2001 har NKT Research & Innovation engageret sig i DTU Innovation med en ejerandel på 12%. Ultimo 2001 talte medarbejderstaben imod ultimo Nedgangen i antallet af medarbejdere på knap 6% er primært en følge af de organisatoriske tilpasninger, som er gennemført i NKT Cables og Nilfisk-Advance. Medarbejderforøgelsen både i vækstselskaberne og i udviklingsselskaberne har - relativt set - været stor, ligesom nogle af vores centrale "Competence Net"-funktioner (Innovations- og patentfunktionerne) er blevet styrket. Koncernstruktur pr. 1. januar 2002 NKT Holding og NKT Research & Innovation Modne forretninger Vækst- og udviklingsselskaber NKT Cables IONAS* SMB NKT Flexibles* Nilfisk-Advance Crystal Fibre PicoSep NST NOVATOR CISILIAS Cantion Watech Priorparken KOHERAS LIOS Technology *Vækstselskaber Optiske Life science Materialekomponenter komponenter teknologi Vi har regrupperet selskabet LIOS Technology, således at det i dag hører til gruppen "optiske komponenter", idet de overvågningssystemer, som LIOS Technology fremstiller, er baseret på optiske måleteknikker. Endvidere har vi redefineret clusterbegrebet "Optisk kommunikation" til "Optiske komponenter", som bedre rummer det forretningsmæssige spænd, vores selskaber repræsenterer. Industriselskaberne, NKT Cables og Nilfisk-Advance, har hver en stor portefølje af egne selskaber. Der indgår i ind- og udland i alt 63 direkte og indirekte ejede selskaber i NKT koncernen. Ledelse Bestyrelse og direktion i NKT Holding er uændret i forhold til året før (se side 44). Incentives NKT arbejder på incentives-basis med aktiebaseret aflønning og bonusordninger. Formålet hermed er at tiltrække og fastholde kompetente menneskelige ressourcer ved at skabe en sammenhæng imellem den enkeltes indsats og den langsigtede værdiskabelse i det selskab, man er ansat i. Vision 2005 Som et supplement til årsrapport 2001 har vi udgivet en separat tryksag, der beskriver Vision 2005 strategien og de forhold, der knytter sig til realiseringen af NKTs mål om at blive en vækst- og udviklingsorienteret industrikoncern. Corporate Governance I NKT Holdings bestyrelse og direktion har vi forholdt os til de anbefalinger om god selskabsledelse, som er beskrevet i Nørbyudvalgets rapport ultimo Vi konkluderer, at der i al væsentlighed er overensstemmelse imellem den praksis, som er gældende hos NKT, og de anbefalinger, der gives i rapporten. 75% af koncernens medarbejdere var ultimo 2001 ansat i selskaberne uden for Danmark - hvilket også var tilfældet ultimo S I D E 3 N K T Å R S R A P P O R T

6 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS BERETNING Miljøstyring NKTs overordnede miljøpolitik indebærer bl.a., at alle koncernens producerende selskaber skal gennemføre miljøstyring, der er passende til selskabets aktiviteter. Under NKT Cables, Watech og Priorparken har vi beskrevet de miljømæssige tiltag, som for disse selskabers vedkommende knytter sig til Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Vi har i 2002 offentliggjort følgende meddelelser via Københavns Fondsbørs. De er tilgængelige i deres fulde ordlyd på Børskalender Se nedenfor NKT Holding udsteder tegningsretter og aktieoptioner. Primo januar 2002 udstedes styk tegningsretter.tegningskursen per aktie á nominelt 20 DKK er fastsat til 115 DKK, 121 DKK eller 127 DKK afhængig af, om aktier tegnes i 2005, 2006 eller På tilsvarende vilkår udstedes styk aktieoptioner til bestyrelsen for NKT Holding A/S.Værdien af tegningsretter og aktieoptioner er beregnet til 6,6 mdkk under hensyntagen til det øjeblikkelige renteniveau (4,9%) samt den historiske volatilitet i NKT-aktien Med virkning fra den 1. januar 2002 overtager Nilfisk- Advance de resterende 30% af aktiekapitalen i CFM. Overtagelsen, der sker for et beløb af 43 mdkk, forventes for 2002 isoleret set at have en positiv resultateffekt efter finansieringsudgifter og goodwill amortiseringer NKTs ejendomsselskab, Priorparken A/S, har solgt én af sine ejendomme for 110 mdkk. Avancen ved salget af ejendommen forventes at blive i størrelsesordenen 60 mdkk, som vil indgå i regnskabet for Direktør Jørgen Jensen bliver medlem af Nilfisk- Advance s direktion. Børskalender marts årsrapport- og regnskab for april ordinær generalforsamling 21. maj kvartalsrapport august kvartalsrapport november kvartalsrapport Forventninger 2002 I 2002 vil fokus især være rettet mod at opnå fortsat fremgang i de modne selskaber, NKT Cables og Nilfisk-Advance samt at understøtte bestræbelserne på at opnå en forbedret driftssituation for vækstselskaberne, NKT Flexibles og IONAS. For udviklingsselskaberne er der tale om at udbygge aktivitetsniveauet på baggrund af den positive udvikling, der er opnået i disse. Omsætning og driftsresultat Koncernens omsætning forventes at stige moderat til en samlet omsætning på omkring mdkk. Omsætningsstigningen for de modne selskaber, NKT Cables og Nilfisk-Advance, forventes at blive i underkanten af 2%. Dette afspejler, at markedet for kabler er i svag bedring, mens markedet for professionelt rengøringsudstyr afventer en bedring på det amerikanske marked, før en vækst kan ventes inden for dette område. Selskaberne NKT Cables og Nilfisk-Advance samt Priorparken og Novator forventer en fortsat fremgang i det samlede driftsresultat, men dette vil endnu ikke være på et tilfredsstillende niveau. I driftsresultatet indgår en avance på 60 mdkk ved salg en af ejendom i Priorparken. Omsætningsudviklingen i vækstselskaberne, NKT Flexibles og IONAS, har ikke udsigt til at blive tilfredsstillende i Det er en følge af, at der fortsat er for få udbud af fleksible rørleverancer til offshore sektoren, samt at markedet for optisk udstyr til telekommunikationssektoren befinder sig på et meget lavt niveau. Det antages, at der tidligst i sidste del af 2002 vil ske en forbedring af markedsvilkårene for optiske komponenter, herunder optiske chips. Tilfredsstillende indtjeningsforhold hos NKT Flexibles og IONAS kan først ventes i løbet af de kommende år. Udviklingsselskaberne, der omfatter NKT Research & Innovation, Crystal Fibre, CISILIAS, KOHERAS, LIOS Technology, SMB (Scandinavian Micro Biodevices), PicoSep, Cantion, NST (Nordic Superconductor Technologies) og Watech, forventes i forhold til 2001 at forøge udviklingsaktiviteterne. De samlede udviklingsomkostninger forventes at påvirke driftsresultatet med omkring 145 mdkk mod 94 mdkk i Forventningerne til 2002 for de enkelte selskaber findes i forbindelse med omtalen af selskaberne på siderne Finansielle poster og skatteforhold Koncernens finansielle poster forventes i 2002 at blive en udgift mod en indtægt i 2001, hvilket er en følge af den ændrede kapitalstruktur. Der må påregnes en mindre skatteudgift i koncernens udenlandske selskaber som følge af, at goodwill afskrivning i en del lande ikke kan medføre skattefradrag. Resultat efter skat og minoritetsinteresser NKT Holdings andel af det samlede resultat i 2002 efter skat og minoritetsinteresser forventes at blive negativt inden for en ramme af mdkk. S I D E 4 N K T Å R S R A P P O R T

7 NKT HOLDING OG NKT RESEARCH & INNOVATION Ledelsen i NKT Holding fra venstre:tom Knutzen, adm, Søren Isaksen, koncerndirektør teknologi,thomas Hofman-Bang, koncerndirektør finans/økonomi, Ole Bramsnæs, juridisk direktør, Hans Valentin Hansen, økonomdirektør, Inger Jessen, kommunikationschef. Ledelsen i NKT Research & Innovation: Ove Poulsen, direktør forskning og udvikling, Ole Kring, direktør innovation NKT Holding varetager den overordnede styring af koncernens selskaber og følger således op på de mål og planer, der knytter sig til realiseringen af Vision 2005 strategien. Det er i NKT Holding, at koncernens overordnede administrative forhold varetages, og det er her, forretningsgange, politikker og ledelsesprogrammer formuleres. Ultimo 2001 beskæftigede NKT Holding 30 medarbejdere. I NKT Research & Innovation, der er centret for NKTs forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter, vil fokus fremover koncentrere sig om den strategiske udvikling indenfor fokusområderne optiske komponenter og life science komponenter. Ultimo 2001 beskæftigede NKT Research & Innovation 52 medarbejdere. Aktiviteter inden for forskning og udvikling I 2001 er der gennemført en markant styrkelse af udviklingsgruppen inden for optik. Der er formuleret en ny strategi, og de første ansættelser inden for life science området er gennemført. Herudover er patentafdelingen blevet væsentligt styrket med ansættelse af nye medarbejdere. Medarbejderne i NKT Research & Innovation er ved årsskiftet flyttet til de faciliteter på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som udlejes til private erhvervsvirksomheder. Via en nær tilknytning til det teknologiske miljø, som findes på DTU's forskningscentre, vil NKT Research & Innovation få optimale muligheder for at tiltrække nye medarbejdere og nye forretningsidéer. NKT har startet en ny PhD-forskerskole, NKT Academy, stiftet et antal nye selskaber og etableret et nyt forretningsområde, Adsphere, inden for overfladebehandling. Disse tiltag er omtalt i det følgende. NKT Academy Hen over året blev der igangsat 8 PhD studieforløb på NKT Academy, der er en erhvervsrettet forskerskole forankret på DTU. Intentionen med NKT Academy er at udvikle avanceret viden og generere idéer til nye projekter, der kan understøtte NKTs fortsatte udvikling. NKT Summer School 2001 under NKT Academy havde en deltagerkreds på 88 unge studerende fra 26 forskellige nationer. De deltog i et 8 dages program med fokus på avanceret optik. NKT priser I 2001 supplerede NKT sin forskerpris og uddannelsespris med endnu en pris, idet NKT har indgået aftale om foreløbig for en 3- årig periode at stå bag den europæiske Quantum Electronics Prize, der uddeles af European Physical Society. Hermed tegner NKT sig for et sponsorbidrag til den fortsatte udvikling af naturvidenskaberne med et beløb i størrelsesordenen 500 tdkk pr. år. Adsphere Adsphere, der er en division i NKT Research & Innovation, har udviklet en SoftPlasma TM teknologi, der gør det muligt at modificere en given overflade ved at styre dannelsen af en ny overflade oven på den eksisterende. Hermed kan man tilpasse overfladens egenskaber i forhold til konkrete behov, uden at det har en negativ virkning på det oprindelige materiale. Adsphere er indtil videre etableret som en selvstændig forretningsdivision, der sælger overfladebehandlingsydelser til industrielle anvendelser. Teknologibaseret forretningsbase Vi udbygger løbende vores videns- og forretningsbase. Antal Virksomheder etableret Projekter i proces - startfase slutfase Projektidéer afvist Større udviklingsprojekter lukket Patenter - Grundansøgninger indgivet Internationalt videreførte grundansøgninger Patentudstedelser Medarbejdere* ultimo året Aldersprofil < 25 år år år år år Uddannelses- Ingeniør/PhD profil Universitetsudd Teknisk udd Kommerciel udd Anden udd * NKTs vækst og udviklingsselskaber excl. det 51% ejede NKT Flexibles, men incl. NKT Holding og NKT Research & Innovation. S I D E 5 N K T Å R S R A P P O R T

8 OPTISKE KOMPONENTER Ledelsen i det optiske cluster fra venstre: Lars Rønn, IONAS, Michael Kjær, Crystal Fibre, Jacob Philipsen, CISILIAS, Jakob Skov, KOHERAS. Stillingen som direktør for LIOS Technology er under besættelse. Selskaberne i det optiske cluster har alle deres teknologiske fundament i NKTs kompetencer inden for opto- og halvlederteknologi samt mikroteknlogi. Selskaberne udvikler og fremstiller produkter, der indgår som nøglekomponent i andre produkter og systemløsninger. Produktionen foregår typisk i renrumsprocesanlæg. Bortset fra IONAS, der er kategorieseret som et vækstselskab, opererer selskaberne i dette cluster som udviklingsselskaber med fokus på at etablere deres teknologiske og kommercielle forretningsgrundlag. Telekommunikationssektoren er et primært marked for flere af NKTs optiske produkter. Den markante opbremsning i aktivitetsniveauet, der i 2001 fandt sted på dette område, medførte, at efterspørgslen efter de optiske komponenter, som IONAS fremstiller, blev væsentlig mindre end forventet. Stagnationen påvirkede ikke direkte clustrets øvrige selskaber, som er i udviklingsfasen. Den fortsat store vækst i den globale internet- og datatrafik forventes på sigt at skabe en øget efterspørgsel efter avancerede løsninger, der både kan øge transmissionskapaciteten på nettet og forbedre signalbehandlingskvaliteten. Produkterne fra KOHERAS og LIOS Technology har andre brugerflader end telekommunikationssektoren. På nuværende tidspunkt ligger anvendelsesmulighederne for disse to selskabers produkter i udstyr, der anvendes i sensor- og overvågningssammenhænge. IONAS fremstiller passive planare optiske chips og komponenter til anvendelse i den optiske del af telekommunikationsnetværket. Produktionen bygger på en PECVD-teknologiplatform, hvis styrke er dens skalerbarhed og evne til at fremstille produkter med meget høj ensartethed. Hovedtal (mdkk) Omsætning EBIT* 14 (11) Capital employed Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto Forsknings- og udviklingsomkostninger 6 5 Antal ansatte, gennemsnit * I EBIT-driftsresultatet for 2001 indgår en indtægt på 30 mdkk for salg af know how, patenter og ophavsrettigheder til KOHERAS. Uden denne indtægt ville EBIT have været negativt med 16 mdkk. Baggrund Der var ved årets start forventning om en omsætning i størrelsesordenen 200 mdkk og et positivt driftsresultat i IONAS - specielt som følge af det joint-venture samarbejde, der er etableret med JDS Uniphase omkring AWG-komponenter. Produktionen i IONAS kom imidlertid til at ligge på et betydeligt lavere niveau end forudset ved årets start. Dette skyldes, at telekommunikationsmarkedets hidtidige meget høje vækstrater i årets løb blev afløst af en kraftig opbremsning i anlægsinvesteringer. Dette skyldtes den overophedede udbygningstakt, der var disponeret med i de interkontinentale og regionale optiske transmissionsnetværk. For producenterne af optiske komponenter blev situationen negativt forstærket af det forhold, at der blandt komponent- og systemproducenterne var behov for lagertilpasning som følge af den aggressive indkøbsstrategi, man hidtil havde ført. Efterspørgslen blev derfor særdeles lav i årets sidste halvdel. Medio 2001 blev selskabet KOHERAS, der repræsenterede ca. 10% af omsætningen, udskilt fra IONAS. Kommentarer til regnskabets tal Omsætningen blev 89 mdkk. Det svarer til en stigning i forhold til sidste år på 89%. Ca. 80% af IONAS 2001-omsætning hidrører fra AWG-komponenter, som fremstilles i et strategisk samarbejde med JDS Uniphase omfattende produktion, pakning og salg af komponenterne. IONAS driftsresultat blev positivt med 14 mdkk. Heri indgår en koncernintern avance på 30 mdkk for salg af knowhow, patenter og ophavsrettigheder i forbindelse med udskillelsen af KOHERAS. Den samlede anlægsinvestering i IONAS beløber sig ultimo 2001 til 170 mdkk. Heraf er der i 2001 investeret 83 mdkk i færdiggørelse og udbygning af IONAS renrumsfaciliteter. Udbygning af IONAS konkurrencekraft IONAS teknologiske fundament via anvendelse af PECVD-tekno- S I D E 6 N K T Å R S R A P P O R T

9 OPTISKE KOMPONENTER logien har løbende bevist sin markedsmæssige styrke, og virksomheden er blandt de producenter på det globale marked, der kan løfte volumenopgaver. Der er i årets løb realiseret en omfattende produkt- og procesudvikling. IONAS har udbygget sit sortiment med flere centrale produkter - f.eks. AWG-, interleaver-,voa-, switch- og powersplitterchips og -komponenter. Der er sket en opgradering af produktionen fra at være baseret på 5" wafers til nu at være baseret på 6" wafers samtidig med, at de chips, der ligger på waferen, har større funktionaliteter og endnu bedre kvalitet end tidligere. IONAS har i 2001 udbygget sin salgsafdeling. Det har medført, at der er opnået et betydeligt antal nye foundry kundeforhold. På grund af den markant ændrede markedssituation pågår der løbende en dialog med JDS Uniphase om, hvorledes det eksisterende samarbejde kan videreudvikles i sin struktur. Forventninger til 2002 På grund af den meget store usikkerhed, der hersker omkring tidspunktet for en normalisering af efterspørgslen, er det vanskeligt at kvantificere omsætningsforventningerne for Målsætningen er at realisere et positivt resultat før afskrivninger, hvilket vil kræve et betydeligt aktivitetsløft i 2. halvår 2002 og en samlet omsætning på niveau med CRYSTAL FIBRE fremstiller mikrostrukturerede optiske fibre (krystalfibre), der er konstrueret med huller i fiberens længderetning. Afhængig af hullernes antal og form får fiberen forskellige funktionaliteter, idet der kan opnås meget store ulineariteter og ekstreme transmissionsegenskaber. Fibrene henvender sig til producenter af teknisk udstyr og til telesektoren. Krystalfibre har endnu bredere anvendelsesområder end de fibre, der i dag anvendes til teletransmission. Ultimo 2001beskæftigede Crystal Fibre 14 medarbejdere. Det forretningsmæssige grundlag I årets løb er staben af medarbejdere mere end fordoblet. I juni måned indviede Crystal Fibre egne produktionsfaciliteter. Hermed er det nu muligt at forcere udviklingsindsatsen og fremstille de avancerede krystalfibre i bedre kvaliteter og længere længder. Med indgåelsen af en semi-eksklusiv aftale med den engelske forskningsinstitution QinetiQ (tidligere DERA) erhvervede Crystal Fibre medio 2001 licensret til én af de mest centrale og bredt dækkende patentfamilier, der relaterer sig til design af krystalfibre. I kombination med Crystal Fibres egen patentportefølje har virksomheden hermed sikret sig en unik patentpositon og dermed en markant styrkelse af sit kommercielle grundlag. Cash burn i 2001 beløber sig til 27 mdkk. Vi forventer, at Crystal Fibre vil kunne overgå til gruppen af vækstselskaber ved årsskiftet 2003/04. Forventninger til 2002 Der forventes en betydelig vækst i salget af fibre til anvendelse i en række nicheprodukter, som på kort sigt kan bidrage med omsætning og kompetenceudbygning. Herudover arbejder Crystal Fibre videre med udvikling inden for produktområder, hvor der er et langsigtet potentiale inden for kommunikationsområdet. CISILIAS udvikler og fremstiller optiske chips med forstærkeregenskaber baseret på en specialudviklet PECVD-teknologi, hvormed det er muligt at deponere erbium-ioner i optiske bølgeledere. Baseret på denne teknologi vil der kunne fremstilles forstærkerarrays, laserarrays, tabsfrie optiske chips og chips med integrerede funktioner, som vil kunne anvendes til signalbehandling i den optiske del af telenettet. Ultimo 2001beskæftigede CISILIAS 8 medarbejdere. Det forretningsmæssige grundlag I 2001 har CISILIAS fokuseret på at optimere sine fremstillingsprocesser, og i efteråret 2001 præsenterede CISILIAS sit første produkt - et forstærkerarray med otte parallelle forstærkere. Produktets tekniske specifikationer er blandt markedets bedste, og virksomheden har modtaget ordrer på de første prøveleverancer af denne komponent. Ultimo 2001 flyttede CISILIAS til nye faciliteter på DTU, der ligger i umiddelbar tilknytning til de lokaler, hvor NKT Research & Innovation bor. Således er CISILIAS fortsat forankret i forskermiljøet på Danmarks Tekniske Universitet. I sidste halvdel af 2001 har fokus været rettet imod udvikling af centrale produkter til telesektoren. De fibre, der sælges fra virksomheden i dag, anvendes primært til forskningsformål. S I D E 7 N K T Å R S R A P P O R T

10 OPTISKE KOMPONENTER CISILIAS - fortsat Cash burn i 2001 beløber sig til 9 mdkk. Vi forventer, at CISILIAS har en tidshorisont på endnu 2-4 år, før virksomheden vil overgå til gruppen af vækstselskaber. Forventninger til 2002 Der forventes et stigende aktivitetsniveau med ansættelse af yderligere medarbejdere, og der vil være fokus på fortsat produktudvikling parallelt med opbygning af et produktionsflow knyttet til prototypeleverancer. KOHERAS fremstiller optiske fiberlasere baseret på såkaldte bragg-gitre. Fiberlaserprodukterne er kendetegnet ved en meget smal liniebredde og ved anvendelsesspecifikke systemopbygninger. Dette giver meget stor følsomhed over for eksterne påvirkninger, f.eks. akustiske signaler. Ultimo 2001beskæftigede KOHERAS 12 medarbejdere. Det forretningsmæssige grundlag Allerede ved udskillelsen fra IONAS medio 2001 var der etableret kommercielle aktiviteter for de fiberlaser produkter, som er KOHE- RAS' forretningsgrundlag. Aktiviteten har i hele 2001 haft en samlet omsætning på 11 mdkk. I andet halvår har KOHERAS oplevet fremgang inden for den række af produkter, som virksomheden udvikler og fremstiller i tæt samarbejde med sine kunder. Det er tillige lykkedes at opnå en global positionering. I 2001 blev en ny produktionslinie sat i drift. Det har medført en betydelig reduktion i gennemløbstiden for virksomhedens produkter. Cash burn i 2001 beløber sig til 37 mdkk, hvoraf 30 mdkk vedrører køb af knowhow fra IONAS i forbindelse med udskillelsen herfra 1. juli Vi forventer, at KOHERAS bliver et vækstselskab ved årsskiftet 2003/04. Forventninger til 2002 På baggrund af KOHERAS relativt stærke position som nicheudbyder af et sortiment af avancerede fiberlasere forventes et stigende salg kombineret med en udbygning og effektivisering af virksomhedens produktionskapacitet. LIOS TECHNOLOGY fremstiller systemer til distribueret temperaturmåling ved hjælp af fiberoptiske sensorkabler. Måleteknikken baserer sig på en modulationsteknik, der muliggør et kosteffektivt målesystem. Systemerne kan anvendes til brandvarsling i tunneler og overvågning af procesanlæg, kabelanlæg og olieledninger. Ultimo 2001beskæftigede LIOS Technology 12 medarbejdere. Det forretningsmæssige grundlag Virksomheden, der har domicil i Køln, har i en årrække haft kommercielle aktiviteter i et nært partnerskab med Siemens Building Technologies, Cerberus Divisionen. Sammen har de to selskaber udviklet og leveret mere end 150 temperaturmålesystemer designet til brandovervågning i tunneler. I 2001 øgede LIOS Technology sin omsætning til 17 mdkk og opnåede for første gang siden sin etablering et positivt driftsresultat. Det gode resultat er bl.a. opnået ved en markant effektivisering af produktionen. Cash burn i 2001 beløber sig til 6 mdkk. Vi forventer, at LIOS Technology bliver et vækstselskab ved årsskiftet 2002/03. Med udgangspunkt i den hidtidige succes retter LIOS Technology nu blikket imod andre anvendelsesområder, og i december måned erhvervede virksomheden tilladelse til at tilbyde sine temperaturovervågningssystemer til bl.a. processreaktorer og olie- og gastanke i eksplosionstruede områder. Forventninger til 2002 På grund af en række alvorlige tunnelbrande, der har fundet sted i de senere år, ventes en fortat vækst i udbygningen af brandovervågningssysstemer i tunneler. Dette forventes at føre til en fortsat vækst i LIOS Technology s omsætning og indtjening. Der satses tillige på salg til andre anvendelsesformål. S I D E 8 N K T Å R S R A P P O R T

11 LIFE SCIENCE KOMPONENTER Ledelsen i life science clusteret fra venster: Stefan Bartling, SMB, Henrik Schmidt, PicoSep, Carsten Faltum, Cantion. For PicoSep og Cantion er der tale om midlertidige stillingsbesættelser. Selskaberne i life science clusteret er baseret på en kombination af det teknologiske knowhow, som NKT besidder - dels inden for mikroteknologi dels inden for overfladeteknologi. På baggrund af disse kompetencer er det muligt at udvikle og fremstille miniaturiserede komponenter i glas, silicium og plast med bl.a. unikke biospecifikke egenskaber. Det er en logisk forretningsmæssig udvikling for NKT at positionere sig som udbyder af komponenter til life science formål - evt. i partnerskab med andre aktører på området, således at NKT indgår som aktiv industriel medejer. NKTs fokus på life science området er affødt af vores vurdering af, at netop dette område i de kommende år vil skabe fundament for industriel udvikling og vækst. I det globale samfund er der betydelig fokus på "Health care" i alle varianter af ordets betydning, og der er et markant behov for udvikling af nye teknologier, der kan effektivisere sundhedssektorens og medicinalindustriens tidskrævende og komplekse laboratorierutiner. Eksempelvis peger alt i retning af et stort behov for at kunne effektivisere analyseopgaver i forbindelse med sygdomsdiagnosticering og samtidig flytte analyserne ud af laboratorierne til håndtering direkte i lægekonsultationer, ambulatorier eller andre steder tæt på patienterne (point of care markedet). Endvidere er der i medicinalindustrien et stort behov for at kunne automatisere, forenkle og omkostningsreducere de mange analyser, der skal gennemføres i forbindelse med udvikling og afprøvning af nye lægemidler. NKT ejer 3 udviklingsselskaber i life science sektoren. Selskaberne udvikler forskellige komponenter og mikrosystemer, der alle er essentielle for forskellige analyseprocesser. Komponenterne fremstilles typisk på renrumsprocesanlæg. SMB (Scandinavian Micro Biodevices) designer, udvikler og fremstiller biochips i materialerne silicium, glas og polymermaterialer. De forskellige biochips indgår som nøglekomponenter i analysesystemer, der har til formål at effektivisere laboratorierutiner i forbindelse med sygdomsdiagnosticering og udvikling af nye lægepræparater. Ultimo 2001beskæftigede SMB 11 medarbejdere. Udbygning af det forretningsmæssige grundlag I 2001 har den teknologiske udvikling i SMB haft fokus på fremstilling af overfladebehandlede glasslides velegnede til DNA arrays. De første prototyper er afleveret til test hos udvalgte kunder ultimo året. Cash burn i 2001 beløber sig til 12 mdkk. Vi forventer, at SMB bliver et vækstselskab i løbet af to år. Forventninger til 2002 Der forventes kommercielt salg af de nye DNA mikroarrays samt et stigende salg af selskabets mikrofluide systemer og cell-chips. Endvidere er der arbejdet på etablering af et foundry til design og fremstilling af biochips i form af mikrofluidsystemer, som kan påføres og håndtere DNA, proteiner, celler eller cellemembraner. Målet er at udvikle kundespecificerede chips til brug for analyseprocesser i forbindelse med udvikling af lægemidler eller cellebaseret diagnostik. Der har været arbejdet på udbygning af egne laboratorie- og produktionsfaciliteter samt på etablering af eksterne samarbejder omkring teknologiudvikling og adgang til produktionsrelateret udstyr. S I D E 9 N K T Å R S R A P P O R T

12 LIFE SCIENCE KOMPONENTER PICOSEP udvikler en ny teknologi til proteinseparation og proteinanalyse. Udviklingen sker i samarbejde med Center for ProteomAnalyse, Syddansk Universitet. Udbygning af det forretningsmæssige grundlag I 2001 har hovedindsatsen været fokuseret på at udvikle og dokumentere det tekniske koncept, der ligger bag PicoSep. Den teknologiske kompleksitet af udviklingsprojektet har vist sig større end forudset, hvorfor det - på grund af de lovende perspektiver, der ligger i konceptet - er besluttet at udbygge det oprindelige grundlag for proof of concept. PicoSep har ansat de første medarbejdere og er ved at etablere sig i egne laboratorie- og kontorfaciliteter i Forskerparken i Odense. Cash burn i 2001 beløber sig til 5 mdkk. PicoSep s fremtidige udviklingsforløb vil blive vurderet, når proof of concept foreligger. CANTION udvikler en ny type biochip - en flowchip - til identifikation af små mængder bio-molekyler i en væskeprøve. Måleteknikken baserer sig på et meget enkelt princip udviklet over cantilever-teknologien. Det analyseudstyr, hvori Cantion-chippen er nøglekomponent, er meget enkelt i forhold til konkurrerende analysemetoder. Det henvender sig derfor også til point of care markedet - til diagnosticering af sygdomme. Udbygning af det forretningsmæssige grundlag Virksomheden blev etableret i efteråret De første medarbejdere er ansat, og der er etableret kontakt til de første potentielle private og offentlige kunder og brugere af chippen. Cash burn i 2001 beløber sig til 1 mdkk. Vi forventer, at Cantion forbliver et udviklingsselskab i løbet af de næste tre år. Forventninger til 2002 Udviklingsaktiviteterne forventes kraftigt accelereret i Forventninger til 2002 Udviklingsaktiviteterne forventes styrket, således at proof of concept vil kunne finde sted i andet halvår S I D E 10 N K T Å R S R A P P O R T

13 MATERIALETEKNOLOGI Ledelsen i materialeteknologi-selskaberne fra venstre: Michael C. Hjorth, NKT Flexibles, Juan Farré, NST. Stillingen som direktør for Watech er under besættelse. Selskaberne inden for gruppen "Materialeteknologi" har ikke på samme måde som i optik- og life sciencegrupperne en teknologisk cluster-sammenhæng. Spændet i denne selskabsgruppe er bredt, men det enkelte selskab har rod i de faglige kompetencer, der er udsprunget af NKTs kabelaktiviteter. NKT Flexibles er et spin-off fra vores tidligere søkabelproduktion, hvor søarmerings- og ekstruderingsteknikken er kombineret med ny materialeteknologisk viden med henblik på fremstilling af fleksible offshorerør til transport af olie og gas. De superledende bånd, som NST fremstiller, er blevet udviklet med henblik på NKTs kabelforretning som NKTs bud på "lederen" i fremtidens kabel, hvor de superledende bånd kan overføre strøm uden effekttab. Selskabet Watech (Waste Technologies) er en direkte følge af de samfundsmæssige krav til industriens miljøansvar i relation til oparbejdelse af egne produkter. Den teknologi, som Watech har udviklet, blev oprindeligt skabt til oparbejdelse af PVC-holdigt kabelskrot, hvor specielt tungmetaller (bly) i PVC-produkter skulle isoleres. Det er således NKTs kabelteknologiske knowhow, der har ført til udvikling af forretninger med et anderledes fokus end den oprindelige virksomhed. NKT FLEXIBLES (ejerandel 51%) fremstiller fleksible, undersøiske rørsystemer, der kan transportere olie, gas, vand og flydende kemikalier. NKT Flexibles besidder unikke kompetencer inden for extrudering og armering af rør i lange længder. Hovedtal (mdkk) Omsætning EBIT* (55) (55) Capital employed Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto Forsknings- og udviklingsomkostninger Antal ansatte, gennemsnit * EBIT er opgjort efter koncernelimineringer. Baggrund Der var ved årets start en forventning om, at NKT Flexibles ville kunne nå en stigning i omsætningen på ca. 30% og et driftsresultat, der ville være negativt, men væsentligt forbedret i forhold til Kommentarer til regnskabets tal NKT Flexibles fik i 2001 en omsætningsfremgang fra 215 mdkk til 266 mdkk. Det svarer til en stigning på knap 24%. Driftsresultatet blev negativt med 55 mdkk og er dermed utilfredsstillende. Den manglende resultatfremgang skal ses i lyset af, at der har været afholdt betydelige omkostninger til udvikling af produkter til store vanddybder samt i, at NKT Flexibles i 2001 ikke har haft tilgang af store enkeltordrer, som for alvor har kunnet udnyttet selskabets produktionskapacitet. Den nettorentebærende gæld er i 2001 forøget med 88 mdkk, der omfatter betaling af renteudgifter med 16 mdkk samt et frit negativt cashflow på 72 mdkk. Halvdelen heraf kan henføres til udgifter og udestående tilgodehavender i forbindelse med dybtvandsudviklingsprojektet. Hertil kommer investeringer i øget tromlekapacitet i niveauet 15 mdkk. Ved årets udgang udgjorde ordrebeholdningen - i lighed med sidste år mdkk. Udbygning af det forretningsmæssige grundlag Det gode samarbejde med JV-partneren Stolt Offshore er fortsat i NKT Flexibles har i 2001 gennemført et antal projekter til offshore olie og gas industrien, som har stor referencemæssig værdi for virksomhedens fortsatte markedspositionering. Således har NKT Flexibles gennemført en rørinstallation i Ækvatorial Guinea, hvor et 10" ID fleksibelt rør er sat i drift på 850 meters vanddybde. Udviklingsprojektet med det statslige brasilianske olieselskab, Petrobras, vedrørende rør til 1000 meters vanddybde er færdiggjort bortset fra en installationstest, som er planlagt til første halvdel af S I D E 11 N K T Å R S R A P P O R T

14 MATERIALETEKNOLOGI NKT FLEXIBLES - fortsat Det meget væsentlige Girassol projekt ud for Angolas kyst, hvortil NKT Flexibles har leveret rør, begyndte produktionen af olie i december. Dette projekt forventes at få stor referencemæssig betydning. Det samme gælder rørleverancer, som NKT Flexibles har fremstillet til Statoil/PGS og Norsk Hydro i Aktiviteterne inden for produktudvikling inkluderer bl.a. udvikling af en test-rig i Kalundborg til dynamiske udbøjningstests. Riggen skal anvendes ved fremtidige kvalifikationer af dynamiske risers, og den vil være en vigtig kilde til optimering af fremtidige rørdesigns. Endvidere er der færdiggjort test vedrørende indbyggede optiske sensorer i trækarmeringen på en dynamisk riser. I dag er NKT Flexibles eneste udbyder, som kan levere fleksible rør med et kalibreret monitorsystem. NKT Flexibles har startet et omfattende udviklingsprojekt, FLEX- TREME TM. Projektet sigter imod udviklingen af design og materialer til fremtidigt, fleksibelt dybtvandsrør, der har styrke, vægt, og holdbarhed til anvendelse på op til 3000 meters vanddybde. Med tildelingen af en udviklingskontrakt fra Statoil, som indebærer kvalificering af en 16" riser samt en 10" ID højtemperatur riser, kvalificeres det sidste store produktområde for NKT Flexibles' fabrik i Kalundborg. Forventninger til 2002 NKT Flexibles forventer en stigning i omsætningen og et forbedret - men fortsat negativt - resultat i forhold til Forudsætningen herfor er, at ordreindgangen i første halvår bliver tilfredsstillende, og at der kan opnås en bedre kapacitetsudnyttelse på fabrikken i Kalundborg. NST (Nordic Superconductor Technologies) udvikler og fremstiller HTS (højtemperatur superledende) bånd, som - når de nedkøles - kan overføre store mængder strøm uden effekttab. NSTs superledende bånd anvendes i udviklingssammenhænge til energiforsyningskabler, motorer, tranformatorer og MRI-scannere. Flere anvendelsesmuligheder forventes at opstå i løbet af de kommende år. Ulltimo 2001 beskæftigede NST 24 medarbejdere. Udbygning af det forretningsmæssige grundlag Udviklingen af NSTs superledende bånd har været inde i et positivt forløb, bl.a. som følge af udflytningen af virksomheden til faciliteter, der er bedre egnet til båndproduktionen, end det tidligere domicil var. Efter idriftsætningen af det nye produktionsanlæg har NST været i stand til at forbedre yield og kvalitet. NST har leveret superledende bånd til det superlederkabel, der - som det første i verden - blev sat i kommerciel drift på Amager Koblingsstation i foråret Kablet har i testperioden levet op til forventningerne og udgør hermed en markant reference for NST. Siemens har bygget den første europæiske superledende motor, baseret på superledende bånd fra NST. Motoren blev taget i brug i Som det eneste ikke-amerikanske selskab blev NST medio 2001 officiel part i den superlederudvikling, som finansieres af det amerikanske Department of Energy inden for en rammebevilling på over 50 musd. Med dette tiltag sætter amerikanerne fokus på anvendelse af superlederteknologien i forskellige sammenhænge. Sammen med en generelt øget interesse for anvendelse af superledere, er der tillid til, at teknologien på sigt vil vise sig kommercielt bæredygtig. På det patentmæssige område vurderes NST at være fornuftigt positioneret i forhold til markedets andre udbydere. Cash burn i 2001 beløber sig til 33 mdkk. Vi forventer, at anvendelsen af superledende bånd vil vinde udbredelse hen over de kommende tre til seks år. Det er således inden for denne tidshorisont, at NSTs potentiale til at blive en vækstvirksomhed vil kunne realiseres. S I D E 12 N K T Å R S R A P P O R T

15 MATERIALETEKNOLOGI Forventninger til 2002 Der forventes en øget omsætning primært i form af salg til kommercielle kunder. Forbedring af kvalitet og yield forventes at fortsætte den positive udvikling, der blev indledt i andet halvår WATECH har udviklet og patenteret en teknologi til oparbejdning af affaldsprodukter som typisk er halogenholdige og/eller indeholder tungmetaller (PVC-affald, elektronikskrot og røggasprodukter). Ultimo 2001 beskæftigede Watech 6 medarbejdere. Udbygning af det forretningsmæssige grundlag De udviklingsaktiviteter og testprogrammer, der er gennemført på Watech's pilotanlæg i Stenlille, dokumenterer, at teknologien er bæredygtig til oparbejdelse af PVC-affald i stor skala, samt at den også er anvendelig i forbindelse med oparbejdelse af elektronikskrot og røggasaffaldsprodukter. Miljø Med anvendelse af den nye teknologi er det nu blevet muligt at nyttiggøre PVC-affaldsprodukter via oparbejdning til nye råvarer (tøsalt, koks, olie og metalkoncentrat). Hermed kan man undgå afbrænding eller deponering af det problematiske PVC-affald. Watech har gjort en betydelig indsats for at henlede opmærksomheden på den samfundsmæssige problemstilling vedrørende PVCholdigt affald. Cash burn i 2001 beløber sig til 15 mdkk, hvoraf 10 mdkk vedrører koncerninternt køb af knowhow fra NKT Research & Innovation. Forudsætningen for, at Watech bliver bragt ind i en vækstfase er, at der kan etableres en ekstern ejerkonstellation for virksomheden med baggrund i miljøindustrien eller anden relevant industriel baggrund. Forventninger til 2002 Udvikling af teknologiens anvendelsesmuligheder fortsætter. Søgningen efter partnere, som kan videreføre Watech i kommercielt regi, forventes afsluttet i S I D E 13 N K T Å R S R A P P O R T

16 MODNE SELSKABER Ledelsen i de modne virksomheder fra venstre: Asger Bundgaard-Jensen, NKT Cables, Johan Molin, Nilfisk-Advance (tiltrådt ), Ib Lyng, NOVATOR, Benny Møller, Priorparken Det er et fundamentalt led i NKTs Vision 2005, at koncernens selskabsportefølje rummer forretninger, der opererer på forskellige udviklingstrin, således at vores evne til kontinuert at generere indtjening opretholdes. NKTs selskabsportefølje omfatter derfor både modne forretninger, vækstforretninger og udviklingsforretninger. Den omskiftelighed, hvormed forretningsmæssige trends og konjunkturer har udviklet sig i de senere år, har for alvor underbygget tankegangen i Vision 2005 om, at vi skal drive virksomheder på forskellige udviklingstrin. De modne industrivirksomheder omfatter NKT Cables og Nilfisk- Advance. Det er disse to virksomheder, der giver os vores industrielle fundament. Det er NKT Cables, der igennem årene har givet NKT sit højteknologiske fundament, mens Nilfisk-Advance har tilført os et globalt perspektiv. I gruppen af modne selskaber indgår tillige ingeniørvirksomheden, NOVATOR, og ejendomsselskabet Priorparken. Ud over de strategiske målsætninger om at skabe indtjening til egen udvikling og afkast til ejerne er det målet, at selskaberne tillige skal generere et frit cash flow, som kan disponeres til udvikling af helt nye forretninger. Efter nogle år med betydelige opgaver at løse i både NKT Cables og Nilfisk Advance er selskaberne i dag inde i en gunstig driftsmæssig udvikling - om end resultatudviklingen endnu ikke er på et tilfredsstillende niveau. De markeder, hvor NKT Cables opererer har - efter mange års tilbagegang - udvist en svag volumenstigning, mens der på de markeder - især USA - hvor Nilfisk-Advance opererer har været tale om en opbremsning i efterspørgslen - mest markant i andet halvår af Begge selskaber har tilbagelagt en periode med restrukturering, modernisering og kapacitetstilpasninger. Dette har bl.a. medført, at virksomhederne bedre har kunnet tilpasse sig udsvingene i efterspørgslen, og det er vores vurdering, at både NKT Cables og Nilfisk-Advance har opretholdt deres markedsandele. NKT CABLES er leverandør af kabler til el-installationer og energiforsyning, luftledninger, kørerilletråd, kommunikations- og datakabler, emaljetråd samt kabeltilbehør. Selskaberne i NKT Cables henvender sig til energisektoren, elbranchen, bygge- og anlægssektoren, teleselskaber, industrien og jernbaneselskaber. NKT Cables har produktion i 6 lande. Hovedtal (mdkk) Omsætning EBIT* 75 (865) Capital employed Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto** (82) 107 Forsknings- og udviklingsomkostninger Antal ansatte, gennemsnit * I 2001 indgår avancen ved salg af søkabelfabrikkens maskiner og anlæg med 90 mdkk. ** Investeringer uden modregning af salg udgør 65 mdkk. Baggrund Efter i 1999 og 2000 at have været kraftigt negativt påvirket dels af de nu afviklede søkabelaktiviteter dels af et omfattende restruktureringsprogram var der ved årets start en forventning om, at NKT Cables i 2001 ville opnå et break-even driftsresultat. Med afhændelsen i foråret 2001 af maskiner og udstyr fra søkabelfabrikken med avance opjusterede NKT Cables forventningerne til et driftsresultat i niveauet 75 mdkk. Kommentarer til tallene Det realiserede driftsresultat på 75 mdkk er således i overensstemmelse med de opstillede forventninger, og korrigeret for poster af ikke tilbagevendende karakter er der realiseret et break-even driftsresultat. Om end dette ikke er på et tilfredsstillende niveau, er det udtryk for en tilfredsstillende gennemførelse af de planlagte restruktureringstiltag. Det er således vurderingen, at der i 2001 er skabt et fundament for - over de kommende år - at løfte rentabiliteten til et forbedret niveau. Som følge af de ovennævnte tiltag, herunder lukningen af søkabelfabrikken i Kalundborg og salget af gummikabelaktiviteterne i Køln ultimo 2000, er der realiseret et omsætningsfald på 4% i 2001 i forhold til året før. Korrigeres for afgange af aktiviteter samt for ændring i råvarepriserne og valuta steg den samlede volumen i NKT Cables med godt 6%. Denne fremgang skyldes en generel S I D E 14 N K T Å R S R A P P O R T

17 MODNE SELSKABER fremgang i Europa på mere end 5% samt en væsentlig fremgang i Kina, hvor vi i 2001 så resultatet af den gennemførte reorganisering. Fremgangen i Europa, der skal ses i forhold til en svag vækst i forbruget af energikabler på omkring 1%, er udtryk for den konkurrencekraft NKT Cables har opnået igennem restruktureringsprogrammet samt virksomhedens gode markedsposition i Central- og Østeuropa. Driftsresultatet udviser en fremgang på 940 mdkk i sammenligning med sidste år, som var stærkt belastet af ekstraordinære nedskrivninger af anlægsaktiver som følge af lukningen af søkabelfabrikken. Driftsresultatet i 2001 er præget af væsentligt reducerede kapacitetsomkostninger samt den nævnte avance ved salg af anlægsaktiver. Tilpasningen af NKT Cables aktiviteter har givet et fald i kapacitetsomkostningerne på 22%, og der er sket en reduktion af medarbejderantallet i Europa med 13%, således at NKT Cables i dag beskæftiger i alt medarbejdere. Det derved opnåede produktivitetsløft er en væsentlig årsag til den omtalte konkurrencekraftforbedring. Den nettorentebærende gæld er reduceret med 193 mdkk efter betaling af renteudgifter med 52 mdkk. Det svarer til, at der i NKT Cables er genereret et frit cashflow på 245 mdkk i Den forretningsmæssige udvikling Efter sammenlægningen af NKT Cables og F & G Kabelwerke primo 1999 har ét af de væsentlige tiltag været at rationalisere produktsortimentet og produktionsenhederne, således at dobbeltaktiviteter kunne elimineres. Således er eksempelvis produktionsanlæg til fremstilling af højspændingskabler overført fra henholdsvis Danmark i 2000 og Tjekkiet i 2001 til Køln i Tyskland, der er gruppens kompetencecenter for fremstilling af kabler til høje spændingsniveauer. Som følge af en øget efterspørgsel på OPGW-kabler (optical ground wires) er der sket en kapacitetsudvidelse i Køln. Efterspørgslen efter kørerilletråd til elektrificering af transportsystemer har været stigende. På dette område har NKT Cables interessante markedsmuligheder især i Kina, hvor man i 2001 forøgede ejerandelen i det kinesiske selskab fra 49% til 69%. Innovation og Danmarks Tekniske Universitet et superledende kabelsystem til Københavns Energi. Systemet inkluderer et kabel, hvor ledermaterialet er superledende bånd fra NST, som fungerer ved minus 200 o C. Kablet har været i drift på Amager Koblingsstation siden foråret 2001, hvor det har leveret strøm til det offentlige elnet. Der er tale om et særdeles interessant pionerprojekt, idet dette kabel er det første af sin art, som har dokumenteret superlederteknologiens duelighed i praksis i forbindelse med eldistribution. Et andet banebrydende tiltag for NKT Cables var indgåelsen af en rammeaftale om levering af højspændingskabler til RTE i Frankrig (RTE er den del af Electricité du France, der forestår eltransmission). Miljø I Danmark blev NKT Cables certificeret efter miljøstyringsstandarden ISO i november. Efter samme standard er andre af NKT Cables produktionsenheder i Tyskland,Tjekkiet og Østig allerede certificeret. I planerne for indeværende år indgår certificering af yderligere fem produktionsenheder i Tyskland, Østrig og Polen, således at NKT Cables ved udgangen af 2002 har samtlige sine europæiske produktionssteder miljøcertificeret. Med installationen af det første superledende kabel i et offentligt el-net baner NKT Cables vejen for el-distribution uden effekttab. Ud fra en miljømæssig vinkel betyder det, at forbrug af el til energifremstilling potentielt vil kunne reduceres med 5-7%. Forventninger til 2002 NKT Cables forventer en yderligere fremgang som resultat af den fortsatte tilpasning og optimering af koncernens aktiviteter inden for salg, produktion og administration. Der er forventning om en svag stigning i priser og mængde, og at omsætningsstigningen vil blive på ca. 3%. Driftsresultatet, der i 2001 var omkring break-even, når der ses bort fra poster af éngangskarakter, forventes forbedret som følge af omkostningstilpasning og positiv udvikling i salget. Der forventes en overskudsgrad omkring 1%. NKT Cables leverede i samarbejde med NKT Research & S I D E 15 N K T Å R S R A P P O R T

18 MODNE SELSKABER NILFISK-ADVANCE er leverandør af maskiner til rengøring af gulve - støvsugere, tør-vådsugere, maskiner til fejning og polering og tæpperensere - samt højtryksrensere. Nilfisk-Advance henvender sig til rengøringsselskaber, institutioner, industrivirksomheder, landbrugs- og transportsektoren og private husholdninger. Nilfisk-Advance har produktion i 4 lande og egne salgsdatterselskaber i 24 lande. Hovedtal (mdkk) Omsætning EBIT 3 (99) Capital employed Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto Forsknings- og udviklingsomkostninger Antal ansatte, gennemsnit Baggrund Ved årets start var der en forventning om, at Nilfisk-Advance ville få en moderat omsætningsstigning og en overskudsgrad i niveauet 3% efter goodwill afskrivninger. Kommentarer til tallene Omsætningen på det amerikanske marked er faldet 9% i forhold til foregående år, hvilket svarer til omsætningsudviklingen hos hovedkonkurrenterne på dette marked. Som følge af en neutral omsætningsudvikling på de øvrige markeder er den samlede omsætning imidlertid kun faldet 3%.Tilbagegangen på det amerikanske marked er en direkte følge af en faldende efterspørgsel på grund af opbremsningen i den amerikanske økonomi. Driftsresultatet blev 3 mdkk, hvilket er 102 mdkk bedre end i 2000, hvor regnskabet i særlig grad var belastet af poster af ikke tilbagevendende karakter. Justeret herfor blev driftsresultatet på niveau med sidste år, d.v.s. at der relativt set er realiseret en betydelig forbedring, når det tages i betragtning, at resultatet er opnået på en omsætning, der er 100 mdkk lavere end i I driftsresultatet for 2001 er indeholdt en amortisering af goodwill på 64 mdkk, hvilket er på niveau med foregående år. Den forbedrede driftssituation skyldes en fortsat tilpasning af omkostningerne, herunder en reduktion i medarbejderstaben på 7%. Således var den gennemsnitlige omsætning pr. medarbejder i ,3 mdkk imod 1,2 mdkk året før. Den nettorentebærende gæld er reduceret med 145 mdkk efter betaling af renteudgifter med 51 mdkk. Det svarer til, at der i Nilfisk-Advance er genereret et frit cashflow på 196 mdkk i Den forretningsmæssige udvikling Der er foretaget en betydelig udbygning af det europæiske forhandlernet med henblik på at overdrage opgaverne omkring salg og distribution til en større organisation end den, Nilfisk-Advance selv repræsenterer. Hermed er der nået en øget markedsdækning og en betydelig omkostningsreduktion. I USA er der truffet beslutning om at etablere en separat salgsorganisation, som fremover skal servicere Euroclean og Kent produkternes kundekreds, idet den tidligere gennemførte sammenlægning med Advance-organisationen ikke har vist sig optimal. I Fjernøsten og Oceanien har der ligeledes været fokus på en omlægning fra direkte salg til salg via forhandlere. I Kina er et handelsselskab under etablering, hvorfra det forhandlernet, som planlægges etableret her, skal serviceres. I 2001 er der introduceret flere nye produkter. Nilfisk Viking-serien, der omfatter en støvsuger og tre våd-tør sugermodeller, henvender sig til institutioner og serviceerhverv, og Nilfisk Compact, der findes i 2 modeller, henvender sig til det private husholdningsmarkeds førstegangskøbere. Der er gennemført en videreudvikling af ride-on gulvvaskemaskinen til rengøring af meget store flader, og der er introduceret to nye gulvbehandlingsmaskiner og en forbedret "Scooter" fejemaskine. Herudover blev yderligere et antal produktudviklingsprojekter sat i gang under det overordnede koncept, at maskinerne skal designes, så de kvalitets- og prismæssigt nøje passer til de rengøringsopgaver, der er behov for hos markante brugergrupper. Integrationen af det italienske selskab, CFM, med den øvrige del af Nilfisk-Advance forretningen er fortsat i 2001, hvor CFM-maskinerne har givet industristøvsugerområdet et betydeligt løft - teknologisk, markedsmæssigt og indtjeningsmæssigt. Med virkning fra den 1. januar 2002 overtager Nilfisk-Advance de resterende 30% af aktiekapitalen i CFM. Ultimo 2001 blev der iværksat en plan for yderligere tilpasning af Nilfisk-Advances produktionsstruktur. Planen indebærer overførsel af produktionen af en række støvsugermodeller (55 arbejdspladser) fra den danske til den svenske produktionsenhed samt til eksterne kontraktfremstillere. Hen over året har Nilfisk-Advance iværksat et antal e-business S I D E 16 N K T Å R S R A P P O R T

19 MODNE SELSKABER aktiviteter. Disse giver adgang til at afgive elektroniske ordrer og mulighed for at følge ordrens gang igennem systemet. Endvidere stilles produktblade og reservedelssøgning til rådighed via nettet. Herudover har Nilfisk-Advance udviklet en "marketing zone", hvorfra man kan downloade eller bestille promotionmaterialer. Det er målsætningen, at NKT inden for strategiperioden reducerer sin ejerandel i Nilfisk-Advance - eventuelt via en børsnotering. Udviklingen i 2001 har styrket fundamentet herfor. Forventninger til 2002 Der forventes en omsætning i USA på niveau med omsætningen i I Europa og Asien forventes en moderat vækst. Den samlede omsætning i Nilfisk-Advance forventes at blive lidt større end i Med en fortat tilpasning af omkostningerne og en lille stigning i salget forventer Nilfisk-Advance et betydeligt forbedret driftsresultat og en overskudsgrad omkring 3% efter en goodwill afskrivning på ca. 60 mdkk. Det er Nilfisk-Advance s mål i de nærmeste år at opnå en overskudsgrad på 7-8%. NOVATOR (ejerandel 67%) er en ingeniørvirksomhed med speciale inden for automation og systemintegration. Novator henvender sig især til produktionsvirksomheder med løsninger, hvor alle virksomhedens IT-systemer integreres. Ultimo 2001 beskæftigede NOVATOR 48 medarbejdere. Resultat NOVATORs omsætning blev 58 mdkk. Der er fortrinsvis tale om koncernekstern omsætning i forbindelse med levering af et større antal IT-systemer til fiberproduktionen hos LG Cables i Sydkorea. Driftsresultatet blev 0,1 mdkk. NOVATOR har forestået demontage og transport af de søkabelmaskiner, som NKT Cables har solgt. Herudover er der løst opgaver for såvel koncerneksterne virksomheder som for NKT-selskaber. I årets sidste halvdel, da opgaverne omkring søkabelmaskinerne var gennemført, medførte den generelle afmatning, at det blev vanskeligere at afsætte design-afdelingens ydelser. Følgelig blev det besluttet at afvikle afdelingen. Dette har belastet resultatet for 2001 negativt. Forventninger til 2002 Der forventes et betydeligt lavere aktivitetsniveau end i Der vil blive igangsat undersøgelser for at finde en samarbejdspartner eller ny ejerstruktur. PRIORPARKEN udvikler og udlejer ejendomme i det store "Priorparken" erhvervsområde i Brøndby ved København. Ultimo 2001 beskæftigede Priorparken 42 medarbejdere. Resultat Priorparkens omsætning blev i mdkk. Omsætningen stammer fra såvel udlejning af ejendomme som fra de aftaler om levering af telefon-, kantine-, catering-, security- og håndværkerservice, der knytter sig til lejeforholdene. Driftsresultatet blev på 22 mdkk imod 37 mdkk sidste år. Nedgangen i resultatet skyldes en lavere udlejningsprocent. Udlejningsprocenten ultimo 2001 var 66%. i sammenligning med sidste års 97%. Nedgangen skyldes, at store arealer, som NKT Cables er fraflyttet, endnu ikke er disponeret til anden side. Aktiviteter I fortsættelse af de planer, der ligger for Priorparken om gradvist at reducere kapitalbindingen via frasalg af enkeltejendomme på området, har der i årets løb været arbejdet på at realisere denne plan. Primo 2002 er en kvm stor ejendom, hvorpå der er opført etagemeter produktions- og administrationsfaciliteter, blevet solgt. Ejendommen var på salgstidspunktet udlejet på en langtidskontrakt til OFS Fitel Denmark I/S, som fremstiller optiske fibre til telekommunikationskabler. Priorparken, der er et kvm stort erhvervsområde, er udmatrikuleret i 22 separate ejendomme. Efter det seneste ejendomssalg er NKTs andel af det samlede Priorparkområde reduceret til kvm. Miljø I Priorparken er der gennemført et omfattende oprydningsarbejde af den jordforurening, som vores aktiviteter har medført. I dag er hele ejendommen forureningskortlagt og de nødvendige jordrensninger er foretaget efter anvisninger fra og godkendelse af Københavns Amt. Således findes der i dag ingen truende forureninger for anvendelse af området i industriel sammenhæng. Forventninger til 2002 Som følge af ovennævnte ejendomsafhændelse forventes omsætningen at falde yderligere i Der forventes et driftsresultat i størrelsesordenen 60 mdkk svarende til avancen ved salg af den solgte ejendom. S I D E 17 N K T Å R S R A P P O R T

20 OVERSKUDSDISPONERING OG PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget koncernregnskabet, årsregnskabet og årsberetningen. Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser, herunder de af Fondsbørsen stillede krav til regnskabsaflæggelse.vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede. Resultatdisponering Årets resultat (43,5) mdkk foreslås disponeret således: mdkk Årets resultat udgør (43,5) Overførsel fra overført overskud 143,5 Til disposition 100,0 Der foreslås anvendt til udbytte, 4 DKK pr. aktie 100,0 Koncernregnskabet og årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Brøndby, den 5. marts 2002 Direktion Tom Knutzen Adm. direktør Søren Isaksen Thomas Hofman-Bang Bestyrelse Christian Kjær Formand Ole Løvig Simonsen Næstformand Krister Ahlström Jan Wraae Folting Mogens Hansen Holger Lavesen Jens Münter Jørgen Bjergskov Nielsen Poul-Erik Rasmussen Revisionspåtegning Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncernregnskab og årsregnskab for 2001 for NKT Holding A/S. Den udførte revision Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper og internationale revisionsstandarder (ISA) med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskaberne er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabernes informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelse, og at regnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Brøndby, den 5. marts 2002 KPMG C. Jespersen Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Finn L. Meyer Lars Andersen Bent Hansen Carsten Vaarby Statsautoriserede revisorer Statsautoriserede revisorer S I D E 18 N K T Å R S R A P P O R T

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 5. marts 2002 Meddelelse nr. 7

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 5. marts 2002 Meddelelse nr. 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 5. marts 2002 Meddelelse nr. 7 Årsregnskab 2001 Bestyrelsen har i dag godkendt NKTs årsregnskab 2001. Som bilag vedlægger vi årsrapport 2001 i sit

Læs mere

Halvårsrapport 2001. Optisk kommunikation 6 Life Science komponenter 7 Materialeteknologi 8 Modne selskaber 9

Halvårsrapport 2001. Optisk kommunikation 6 Life Science komponenter 7 Materialeteknologi 8 Modne selskaber 9 Halvårsrapport 2001 Meddelelse nr. 12.2001 til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K og Aktionærer i NKT Holding A/S Indhold Hovedtal for koncernen 2 Halvårsrapport 3 - kapitalstruktur

Læs mere

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen NKT Holding A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K NKT Allé 1 DK-2605 Brøndby Telefon 43 48 20 00 Telefax 43 96 18 20 www.nkt.dk e-mail nkt.holding@nkt.dk Den 15. marts 2000 Intel køber

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2/2003

KVARTALSRAPPORT 2/2003 KVARTALSRAPPORT 2/2003 Kvartalsrapport 2/2003 - Fondsbørsmeddelelse nr. 18 Indhold Hovedtal og overblik 1 Koncernberetning 2 Koncernstruktur pr. 1. august 2003 2 Forventninger til 2003 3 NKT Aktien 3 Selskaber

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1/2003

KVARTALSRAPPORT 1/2003 KVARTALSRAPPORT 1/2003 Indhold Hovedtal og resumé 1 Uddybning af 1. kvartals resultater 2 Forventninger til 2003 2 Koncernstruktur pr. 1. april 2003 2 NKT aktien 3 Selskaber NKT Cables 4 Nilfisk-Advance

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 6. marts 2001 Meddelelse nr. 3

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 6. marts 2001 Meddelelse nr. 3 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 6. marts 2001 Meddelelse nr. 3 Årsregnskab 2000 Bestyrelsen i NKT Holding A/S har i dag godkendt koncernens årsregnskab 2000. Vedlagt findes

Læs mere

Kvartalsrapport 3/2001

Kvartalsrapport 3/2001 Kvartalsrapport 3/2001 Meddelelse nr. 14.2001 til Københavns Fondsbørs, Nikolaj Plads 6, 1007 København K og Aktionærer i NKT Holding A/S Indhold Resumé 2 Hovedtal for koncernen 3 Kvartalsrapport Koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse. NKT koncernen 2000

Årsregnskabsmeddelelse. NKT koncernen 2000 Årsregnskabsmeddelelse NKT koncernen 2000 Brøndby, 6. marts 2001 Årsregnskabsmeddelelse 2000 Indhold Side Hovedtal for koncernen 1 Bestyrelsens og direktionens kommentarer til 2000 2 Børskalender 3 Forventninger

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 3/2002

KVARTALSRAPPORT 3/2002 KVARTALSRAPPORT 3/2002 Meddelelse nr. 20, 19. november 2002 til Københavns Fondsbørs, Nikolaj Plads 6, 1007 København K og aktionærer i NKT Holding A/S Indhold Hovedpunkter - 3. kvartal 2002 2 Elementerne

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles NKT koncernen Photonics Group NKT Cables Side 1 Nilfisk-Advance NKT Flexibles NKT Flexibles Side 2 NKT Flexibles Side 3 NKT Flexibles Side 4 NKT Flexibles Side 5 Superporto do Açu NKT Flexibles Side 6

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2/2002

KVARTALSRAPPORT 2/2002 KVARTALSRAPPORT 2/2002 Meddelelse nr. 17, 2002 til Københavns Fondsbørs, Nikolaj Plads 6, 1007 København K og aktionærer i NKT Holding A/S Indhold Rapportens hovedpunkter 2 NKT visionen prioriteres 3 Koncernberetning

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse. NKT koncernen 1999

Regnskabsmeddelelse. NKT koncernen 1999 Regnskabsmeddelelse NKT koncernen 1999 Brøndby, 7. marts 2000 Regnskabsmeddelelse 1999 - NKT Holding A/S Indhold Side Hovedtal for koncernen 1 Kommentarer til regnskabet og bestyrelsens beretning 2 Forventninger

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere