EKC6351CIW EKC6351CIX DA KOMFUR BRUGSANVISNING 2 NO KOMFYR BRUKSANVISNING 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKC6351CIW EKC6351CIX DA KOMFUR BRUGSANVISNING 2 NO KOMFYR BRUKSANVISNING 31"

Transkript

1 EKC6351CIW EKC6351CIX DA KOMFUR BRUGSANVISNING 2 NO KOMFYR BRUKSANVISNING 31

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED SIKKERHEDSANVISNINGER PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET FØR IBRUGTAGNING KOGESEKTION DAGLIG BRUG KOGESEKTION - TIPS OG RÅD KOGESEKTION VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING OVN DAGLIG BRUG OVN - URFUNKTIONER OVN - TIPS OG RÅD OVN VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING FEJLFINDING INSTALLATION...30 VI TÆNKER PÅ DIG Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang. Velkommen til Electrolux. Besøg vores websted for at: Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: Registrere dit produkt for bedre service: Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: KUNDEPLEJE OG SERVICE Brug altid originale reservedele. Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer. Du finder oplysningerne på apparatets typeskilt. Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger Generelle oplysninger og gode råd Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

3 1. OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet. Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det køler af. De tilgængelige dele er varme. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning. 1.2 Generelt om sikkerhed DANSK 3 Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må kun foretages af en sagkyndig. Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt fjernbetjening. Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan muligvis resultere i brand. Forsøg aldrig at slukke en brand med vand, men sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et brandtæppe. Opbevar ikke genstande på kogefladerne.

4 4 Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet. Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget varme. Hvis den glaskeramiske overflade / glasoverfladen er revnet, skal du slukke for apparatet for ikke at risikere elektrisk stød. Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug. Undlad at røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i. Tag stikket ud inden vedligeholdelse. Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød. Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer. Brug kun den anbefalede temperaturføler til dette apparat. Vær forsigtig, når du rør ved opbevaringsskuffen. Den kan blive meget varm. For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge. 2. SIKKERHEDSANVISNINGER 2.1 Installation Apparatet må kun installeres af en sagkyndig. Fjern al emballagen. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet. Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker. Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget. Køkkenskabet og indhakket skal have passende mål.

5 DANSK 5 Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes. Sørg for, apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer. Apparatets dele kan være strømførende. Luk apparatet sammen med køkkenelementet for at forhindre, at de farlige dele kan berøres. Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller enheder med samme højde. Apparatet må ikke installeres på en platform. Montér ikke apparatet op mod en dør eller under et vindue. Dette for at undgå, at der falder varmt kogegrej ned fra apparatet, når døren eller vinduet åbnes. Sørg for at montere stabiliserende midler for at forhindre, at apparatet kan vælte. Se installationsvejledningen. 2.2 Tilslutning, el Risiko for brand og elektrisk stød. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker. Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt. Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger. Elledninger må ikke komme i berøring med eller nær ved apparatets låge, især når lågen er varm. Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj. Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen. Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i. Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid fat i selve netstikket. Brug kun korrekte isoleringsenheder: gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer. Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm. Luk apparatets luge helt, inden du sætter netstikket i stikkontakten. 2.3 Brug Risiko for personskade og forbrændinger. Risiko for elektrisk stød. Brug kun apparatet i et husholdningsmiljø. Apparatets specifikationer må ikke ændres. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede. Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det. Sluk altid apparatet efter hver brug. Vær forsigtig, når du åbner apparatets dør, mens apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm luft ud. Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand. Brug ikke apparatet som arbejds- eller som frasætningsplads. Risiko for brand og eksplosion Fedtstoffer og olie kan udsende brændbare dampe, når de opvarmes. Hold flammer eller opvarmede genstande væk fra fedtstoffer og olie, når du tilbereder mad med dem. De dampe, som meget varm olie udsender, kan forårsage selvantændelse. Brugt olie, der kan indeholde madrester, kan forårsage brand ved en lavere temperatur end olie, der bruges for første gang. Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare

6 6 produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette. Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner lågen. Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding af alkohol og luft. Risiko for beskadigelse af apparatet. Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen: Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund. Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat. Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen. Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer ribberne. Farveændring af emaljen forringer ikke apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl, men en naturlig følge af at produktet har været i brug. Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan fjernes. Opbevar ikke varmt kogegrej på betjeningspanelet. Lad ikke kogegrej koge tørt. Pas på, der ikke falder genstande eller kogegrej ned på apparatet. Overfladen kan blive beskadiget. Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er tom, eller der står tomt kogegrej på den. Sæt ikke aluminiumsfolie på apparatet eller direkte på apparatets bund. Kogegrej af støbejern, aluminium eller med en beskadiget bund kan forårsage ridser. Løft altid disse genstande, når du skal flytte dem på kogesektionen. Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer. Det må ikke anvendes til andre formål, f.eks. rumopvarmning. 2.4 Vedligeholdelse og rengøring Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet. Sluk for apparatet inden vedligeholdelse. Træk stikket ud af stikkontakten. Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker. Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadiget. Kontakt servicecentret. Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung! Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet. Rester af fedt eller mad i apparatet kan skabe brand. Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen. Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med nogen form for rengøringsmiddel. 2.5 Indvendig belysning Den type pære eller halogenlampe, der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det må ikke bruges til anden belysning. Risiko for elektrisk stød. Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet. Brug kun pærer med samme specifikationer. 2.6 Bortskaffelse Risiko for personskade eller kvælning. Tag stikket ud af kontakten. Klip elledningen af, og kassér den.

7 DANSK 7 Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet. 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET 3.1 Oversigt over apparatet Effektlampe/symbol/indikator 2 Funktionsvælger, ovn 3 Elektronisk programur 4 Termostatknap 5 lampe/symbol/indikator 6 Knapper til kogesektion 7 Bøsning til stegetermometer 8 Varmelegeme 9 Ovnlys 10 Ovnribber, udtagelige 11 Blæser 12 Rillepositioner 3.2 Kogepladens layout Kogezone, 1200 W 2 Dampudgang nummer og position afhænger af model 145 mm 180 mm 3 4 Kogezone, 1800 W Kogezone, 1800 W 5 Restvarmeindikator 140/210 mm 180 mm 6 Kogezone, 1000/2200 W Tilbehør Trådrist Til kogegrej, kageforme, stege. Bageplade Til kager og lagkagebunde. Grill/bradepande Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt. Stegetermometer Bruges til at måle, hvor gennemstegt kødet er. Opbevaringsskuffe Opbevaringsskuffen er under ovnrummet.

8 8 4. FØR IBRUGTAGNING Se kapitlerne om sikkerhed. 4.1 Rengøring før ibrugtagning Fjern al tilbehøret og de udtagelige ovnribber fra apparatet. Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring". Gør apparatet rent, inden du tager det i brug. Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i deres oprindelige positioner. 4.2 Indstilling af tid Ovnen virker først, når tiden er indstillet. Når du slutter apparatet til lysnettet eller efter en strømafbrydelse, blinker indikatoren for tidsfunktioner automatisk. Start med trin 2. Når timer-funktionen er aktiv, kan du ikke ændre den aktuelle tid. 1. For at ændre den aktuelle tid skal du trykke på og samtidig, indtil indikatoren for tid blinker. 2. Indstil tiden med eller. Efter ca. 5 sekunder holder kontrollampen op med at blinke og viser indstillingen for Aktuel tid. 4.3 Forvarmning Forvarm det tomme apparat for at brænde det tiloversblevne fedt af. 1. Vælg funktionen og maks. temperatur. 2. Lad apparatet være tændt i en time. 3. Vælg funktionen og maks. temperatur. 4. Lad apparatet være tændt i 15 minutter. 5. Vælg funktionen og maks. temperatur. 6. Lad apparatet være tændt i 15 minutter. Tilbehøret kan blive varmere end normalt. Apparatet kan udsende lugt og røg. Dette er normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig udluftning i rummet. 4.4 Åbning og lukning af lågen med den mekaniske dørlås Den mekaniske dørlås er som standard aktiveret. Skub sikringen mod højre for at åbne ovnlågen. Luk lågen uden at trykke på låsearmen. 4.5 Deaktivering af den mekaniske dørlås 1. Tryk på lågelisten (B) på hver side. Det frigiver låsen. 2 B 2. Træk lågelisten op og fjern den. 3. Fjern låsearmen (1), flyt den til højre (2) og sæt den i igen Hold lågelisten (B) i hver ende og placer den på indersiden af lågen. Sæt lågelisten i den øverste kant af lågen. 1 2

9 Aktivering af den mekaniske dørlås Foretag ovennævnte procedure igen og flyt låsearmen tilbage til venstre. Den mekaniske dørlås deaktiveres ikke, når der slukkes for apparatet. DANSK 9 B 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG Se kapitlerne om sikkerhed. 5.1 Varmetrin Symboler Funktion Slukket position (Off) Dobbelt zone 1-9 Varmetrin Brug restvarmen til at nedsætte energiforbruget. Sluk for kogezonen ca minutter før madlavningen er afsluttet. Drej betjeningsknappen til det ønskede varmetrin. Afslut tilberedningen ved at dreje betjeningsknappen til sluk-position. 6. KOGESEKTION - TIPS OG RÅD 5.2 Aktivering/deaktivering af yderste varmekreds Du kan tilpasse det effektive varmeareal til størrelsen på kogegrejets bund. Sådan aktiveres den yderste varmekreds: drej knappen med uret gennem en let modstand til. Drej knappen mod uret til det korrekte varmetrin. Sådan deaktiveres den yderste varmekreds: udfør proceduren igen. Kontrollampen slukkes. 5.3 Restvarmeindikator Forbrændingsrisiko ved restvarme. Indikatoren tænder, når en kogezone er varm. Se kapitlerne om sikkerhed. 6.1 Kogegrej Bunden af kogegrejet skal være så tyk og plan som muligt. Kogegrej af emaljeret stål eller med alu- eller kobberbund kan give misfarvninger på glaskeramikken. 6.2 Spar på energien Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt. Sæt kogegrejet på, inden der tændes for kogezonen.

10 10 Brug restvarmen til at holde maden varm eller til at smelte den. Grydens bund og kogezonen bør være lige store. 6.3 Eksempler på anvendelser Oplysningerne i tabellen er kun vejledende. Varmetrin Bruges til: Tid (min.) Gode råd 1 At holde færdigtilberedt mad varm. 1-2 Hollandaise, smelte: smør, chokolade, husblas. 1-2 Stivne/størkne: luftige omeletter, bagte æg. 2-3 Videre kogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter. 3-4 Dampning af grøntsager, fisk, kød. efter behov Læg et låg på kogegrejet Rør ind imellem Læg låg på under tilberedningen Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i mælkeretter under tilberedningen Tilføj nogle spsk. væske. 4-5 Dampning af kartofler Brug højst ¼ l vand til 750 g kartofler. 4-5 Kogning af større portioner, sammenkogte retter og supper. 6-7 Nænsom stegning: schnitzler, cordon bleu (kalvekød), koteletter, frikadeller, pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver. 7-8 Kraftig stegning, brasede kartofler, tournedos, steaks efter behov Op til 3 l væske plus ingredienser. Vendes undervejs Vendes undervejs. 9 Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites. 7. KOGESEKTION VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Se kapitlerne om sikkerhed. 7.1 Generelle oplysninger Rengør altid kogesektionen efter brug. Brug altid kogegrej med ren bund. Skrammer eller mørke pletter på overfladen har ingen betydning for kogesektionens funktion. Brug et specielt rengøringsmiddel til overfladen på kogesektionen. Brug en speciel skraber til glasset. Glasskraberen skal opbevares utilgængeligt for børn. Brug glasskraberen forsigtigt, da bladet er meget skarpt.

11 7.2 Rengøring af kogesektionen Fjern straks: smeltet plastik, plastfolie og sukkerholdige madvarer. Ellers kan snavset beskadige kogesektionen. Sæt specialskraberen skråt ned på glasoverfladen, og bevæg bladet hen over overfladen. 8. OVN DAGLIG BRUG Se kapitlerne om sikkerhed. DANSK 11 Fjernes, når apparatet er kølet tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller vand, fedtstænk og metalskinnende misfarvning. Rengør kogesektionen med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel. Tør kogesektionen af med en blød klud efter rengøring. 8.1 Aktivering og deaktivering af ovnen Afhænger af model, hvis apparatet har knapsymboler, indikatorer eller kontrollamper: Indikatoren tændes, når ovnen varmer op. Lampen tændes, når ovnen er i gang. Symbolet viser, om knappen styrer en af kogezonerne, ovnfunktionerne eller temperaturen. 1. Drej knappen til ovnfunktionerne for at vælge en ovnfunktion. 2. Drej termostatknappen for at vælge en temperatur. 3. For at slukke for ovnen drejes knapperne til ovnfunktionerne og temperaturen til sluk-positionen. 8.2 Ovnfunktioner Symbol Ovnfunktion Egnet til Slukket position (Off) Apparatet er slukket. Varmluft Til at bage på 2 ovnriller samtidigt og tørre mad. Over-undervarme Til bagning og stegning af mad på 1 ovnrille. Tærte/pizza Til bagning på 1 ristposition med kraftigere bruning og sprød bund.

12 12 Symbol Ovnfunktion Egnet til Bruning Stor grill Tørring Optøning Til stegning af større stege eller fjerkræ på 1 ovnrille. Også til at lave gratiner og til at brune. Til grillstegning af store mængder flade madvarer og til toastbrød. Til tørring af skåret frugt (f.eks. æbler, blommer, ferskner) samt grøntsager (f.eks. tomater, squash eller champignons). Til optøning af frosne madvarer. Ovnpære Panel Lås Til at tænde lyset i ovnen, uden at der vælges en ovnfunktion. Til låsning af ovn- og kogesektionsfunktionerne. 8.3 Køleblæser Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde apparatets overflader kølige. Hvis du slukker for apparatet, kører blæseren videre, indtil apparatet er kølet af. 8.4 Låsning af ovnen og kogesektionen Ovnens funktionsvælger har en indbygget funktionslås. Funktionslåsen deaktiverer ikke komfurets strømforsyning. Kernetemperaturen. Se tabellen for stegetermometeret. PAS PÅ! Brug kun det stegetermometer, som hører til apparatet eller et tilsvarende anskaffet som original reservedel. 1. Indsæt termometerets spids i midten af kødet. 2. Sæt madlavningstermometeret stik ind i kontakten på forsiden af apparatet. Indikatoren for stegetermometeret blinker. Drej knappen til symbolet. Knappen går ca. 2 mm ud. Oplåsning af ovnen og kogesektionen: Tryk på knappen, og drej den til den ønskede position 8.5 Brug af stegetermometeret Stegetermometeret måler kernetemperaturen i kødet. Der skal tages hensyn til to temperaturer: Ovntemperaturen. Se stege-/ bagetabellen. 3. Tryk på knappen eller for at indstille kernetemperaturen.

13 DANSK 13 Du kan indstille temperaturen fra 30 C til 99 C. Se værdierne i tabellen. 4. Vælg ovnfunktion og ovntemperatur. 5. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra. Når kødet når den indstillede kernetemperatur, lyder en akustisk alarm i to minutter. 6. Sluk for komfuret. 7. Tag stegetermometerets stik ud af bøsningen. Tag kødet ud af apparatet. Hvis kødet ikke er stegt, som du ønsker det, kan du gentage ovenstående trin og indstille en højere kernetemperatur. Du kan ændre temperaturen på et vilkårligt tidspunkt under tilberedningen. Tryk på for at ændre den indstillede kernetemperatur. Pas på, når du trækker spidsen og stikket til stegetermometeret ud. Madlavningstermometeret er meget varmt. Der er risiko for forbrænding. 8.6 Indsættelse af ovntilbehør Grill/bradepande: Skub grill/bradepanden mellem ovnribbens skinner. Rist og bradepande sammen: Skub bradepanden ind mellem ovnribbens skinner og trådristen på skinnerne ovenover. Alt tilbehør har små fordybninger foroven på højre og venstre side for at øge sikkerheden. Fordybningerne hindrer også væltning. Den højre kant rundt om risten er en anordning, der forhindrer kogegrejet i at glide.

14 OVN - URFUNKTIONER 9.1 Display A B C D A) Indikator for minutur B) Tidsdisplay C) Indikator for klokkeslæt D) Indikator for termometer 9.2 Knapper Knap Funktion Beskrivelse MINUS PLUS 9.3 Indstilling af minuturet Brug denne funktion til at indstille en nedtælling. Der kan højst vælges 2 timer og 30 minutter. Denne funktion har ikke indflydelse på ovnen. Tryk på eller gentagne gange for at indstille den nødvendige tid. 10. OVN - TIPS OG RÅD Se kapitlerne om sikkerhed. Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskrifterne samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser Bagning Din ovn kan have andre bage-/ stegeegenskaber end den ovn, du havde før. Tilpas dine sædvanlige indstillinger (temperatur, tilberedningstid) og ovnriller efter tabellernes angivelser. Producenten anbefaler, at du bruger den laveste temperatur første gang. Til indstilling af tiden. Til indstilling af tiden. Minuturet starter automatisk efter 5 sekunder. Når tiden er gået, udsendes der et lydsignal. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra. Hvis du ikke kan finde indstillingerne til en bestemt opskrift, kan du bruge den opskrift, der ligner mest. Bagetiden kan kan forlænges med minutter, når du bager på mere end én ribbe. Kager og bagværk med forskellig højde kan brune ujævnt i starten. I så fald bør temperaturindstillingen ikke ændres. Forskellene udlignes under bagningen. Ved længere bagetider kan man slukke for ovnen cirka 10 minutter før bagetiden er slut, så restvarmen kan udnyttes. Når du tilbereder frosne madvarer, kan pladerne i ovnen "slå sig" under bagningen. Når pladerne retter sig ud, når de er kølet af.

15 10.2 Bagetip DANSK 15 Resultat Mulig årsag Afhjælpning Kagens bund er ikke brunet nok. Kagen falder sammen og bliver klæg, klistret eller med vandstriber. Kagen falder sammen og bliver klæg, klistret eller med vandstriber. Kagen falder sammen og bliver klæg, klistret eller med vandstriber. Kagen er for tør. Forkert ovnrille. Der er for høj ovntemperatur. Bagetiden er for kort. Der er for meget væske i blandingen. Der er for lav ovntemperatur. Sæt kagen i en lavere ovnrille. Sænk ovntemperaturen en smule, næste gang du bager. Forlæng bagetiden. Du kan ikke nedsætte bagetiden ved at vælge højere temperaturer. Tilsæt mindre væske. Vær påpasselig med røretiden, især hvis du bruger en røremaskine. Skru op for ovntemperaturen, næste gang du bager. Kagen er for tør. Bagetiden er for lang. Indstil en kortere bagetid, næste gang du bager. Kagen bliver ujævnt brun. Ovntemperaturen er for høj, og bagetiden er for kort. Vælg en lavere ovntemperatur og længere bagetid. Kagen bliver ujævnt brun. Dejen er ujævnt fordelt. Fordel dejen jævnt på bagepladen. Kagen er ikke klar på den angivne bagetid Bagning med varmluft Madvarer Der er for lav ovntemperatur. Skru en smule op for ovntemperaturen, næste gang du bager. Tid (min.) Ovnrille Boller Fuldkorns boller Filled sandwiches Formbrød Kringler Hvidt brød / Round loaf Fuldkorns brød Rugbrødsblanding 250 opvarmning bagning

16 16 Madvarer Tid (min.) Ovnrille Småt gærbrød Pandekager Frugtkager Muffins Roulade Boller Langt brød Honningkage Kage på fad Sandkage/Madeira kage Marengs Marengsbunde opvarmning med slukket ovn Lagkagebunde Vandbakkelser Frugttærter, småkager af mørdej præ-bagte, baser Frugttærter, småkager af mørdej slut Frugttærter, smuldrekage Bagning med over- og undervarme Madvarer Tid (min.) Ovnrille Boller Fuldkorns boller Fyldte sandwiches Ciabatta boller Foccacia Pita brød Kringler Hvidt brød

17 DANSK 17 Madvarer Tid (min.) Ovnrille Ciabatta Fuldkorns brød Rugbrødsblanding 275 opvarmning 1 - bagning Småt gærbrød Pandekager Kage på fad Sandkage/Madeira kage Sandwich kage, bolle Marengs Marengsbunde opvarmning med slukket ovn Lagkagebunde Vandbakkelser Roulade Frugttærter, småkager af mørdej forbagte, boller Frugttærter, småkager af mørdej 175 slut Frugttærter, smuldrekage Marcipankage i høj form Pizza-tærte Madvarer Tid (min.) Ovnrille Ciabatta boller Foccacia Ciabatta Frugttærter, småkager af mørdej Frugttærter, smuldrekage Pizza, hjemmelavet (tyk - med meget fyld) Pizza, hjemmelavet (tynd) )

18 18 Madvarer Tid (min.) Ovnrille Pizza, frossen Tærter, hjemmelavede - forbagning, bund Tærte, hjemmelavet - færdiggørelse Tærte, frossen færdigret ) Forvarm ovnen Stegning Brug varmefast kogegrej til stegning (følg producentens anvisninger). Store stege kan steges direkte i grill / bradepanden (hvis den findes) eller på grillristen med grill / bradepanden under. Steg magert kød i bradepanden med låget. Det holder bedre på kødsaften. Alt kød, der skal have sprød skorpe/ svær, kan steges i bradepanden uden låg. Det anbefales, at du tilbereder kød og fisk på 1 kg og derover i apparatet. For at forhindre at kødsaften eller fedtstoffet brænder på på bradepanden, kan du komme lidt væske i grill / bradepanden. Stegen vendes efter behov (efter 1/2-2/3 af tilberedningstiden). Store stege og fjerkræ dryppes med stegesky flere gange under stegning. Det giver bedre stegningsresultater. Du kan slukke apparatet ca. 10 minutter før stegetiden er slut og bruge restvarmen Stegning med varmluft Oksekød Madvarer Tid (min./kg) Ovnrille Engelsk roastbeef 1) Culotte - bruning 200 i alt Culotte - stegning Engelsk roastbeef ) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill. Kalvekød Madvarer Tid (min./kg) Ovnrille Filet 1) ) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill.

19 Lammekød Madvarer Tid (min./kg) Kølle/bov/ryg Svin Madvarer Tid (min./kg) Ovnrille Ovnrille Nakkesteg af svinekød 1) Ribbensteg 1) Nakkefilet Skinke ) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill. Fjerkræ Madvarer Tid (min./kg) Ovnrille Kylling, opskåret And 1) And langtidsstegning 1) 130 i alt ca. 5 timer 2-3 Kalkun helstegt farseret Kalkunbryst ) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill Stegning med over- og undervarme Oksekød Madvarer Tid (min./kg) Ovnrille Engelsk roastbeef 1) Culotte - bruning 225 i alt Culotte - stegning Engelsk roastbeef DANSK 19 1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill.

20 20 Kalvekød Madvarer Tid (min./kg) Ovnrille Filet 1) ) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill. Lammekød Madvarer Tid (min./kg) Ovnrille Kølle/bov/ryg Svin Madvarer Tid (min./kg) Ovnrille Nakkesteg af svinekød 1) Ribbensteg 1) Nakkefilet Skinke ) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill. Fjerkræ Madvarer Tid (min./kg) Ovnrille Kylling, opskåret And 1) And langtidsstegning 1) 130 i alt ca. 5 timer 2-3 Kalkun helstegt farseret Kalkunbryst ) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill Madlavning med varmluft Madvarer Tid (min.) Ovnrille Fisk, kogning ) Fisk, stegning ) Farsbrød Frikadeller

21 DANSK 21 Madvarer Tid (min.) Ovnrille Leverpostej Kartoffelgratin Lasagne, hjemmelavet Lasagne, frossen ) Pastagratin Pizza, hjemmelavet Pizza, frossen ) Pommes frites, frosne ) Tærter, hjemmelavede - forbagning, bund Tærte, hjemmelavet - færdiggørelse Tærte, frossen færdigret ) ) Ved stegning eller kogning af fisk er tilberedningstiden afhængig af fiskens tykkelse. Fisken er færdig, når fiskekødet er hvidt. Prøv at stikke ved rydbenet med en gaffel. Hvis kødet slipper let er fisken færdig. 2) Ved tilberedning på to niveauer (dobbelt portion) er tiden ca. 1/3 længere, end den er angivet på emballagen. Er der angivet 30 min, bliver tilberedningstiden ca = 40 min Madlavning med over- og undervarme Madvarer Tid (min.) Ovnrille Fisk, kogning ) 2-3 Fisk, stegning ) 2-3 Farsbrød Frikadeller Leverpostej Gratin Kartoffelgratin Lasagne, hjemmelavet Lasagne, frossen ) 3-4 Pastagratin Pizza, hjemmelavet

22 22 Madvarer Tid (min.) Ovnrille Pizza, frossen ) 2-3 Pommes frites, frosne ) 3-4 Tærter, hjemmelavede - forbagning, bund Tærte, hjemmelavet - færdiggørelse Tærte, frossen færdigret ) 3-4 1) Ved stegning eller kogning af fisk er tilberedningstiden afhængig af fiskens tykkelse. Fisken er færdig, når fiskekødet er hvidt. Prøv at stikke ved rydbenet med en gaffel. Hvis kødet slipper let er fisken færdig. 2) Ved tilberedning på to niveauer (dobbelt portion) er tiden ca. 1/3 længere, end den er angivet på emballagen. Er der angivet 30 min, bliver tilberedningstiden ca = 40 min Bruning Oksekød Madvarer Tid min pr. kg. kød Ovnrille Culotte - bruning 200 i alt Culotte - stegning Engelsk roastbeef Kalvekød Madvarer Tid (min./kg) Ovnrille Filet 1) ) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill. Lammekød Madvarer Tid (min./kg) Kølle/bov/ryg Svin Madvarer Tid (min./kg) Ovnrille Ovnrille Nakkesteg af svinekød 1) Ribbensteg 1)

23 DANSK 23 Madvarer Tid (min./kg) Ovnrille Nakkefilet Skinke ) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill. Fjerkræ Madvarer Tid (min./kg) Ovnrille Kylling And 1) And langtidsstegning 1) ikke velegnet i alt ca. 5 timer 2-3 Kalkun helstegt farseret Kalkunbryst ) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill Tabel for termometer Oksekød Madvarer Kernetemperatur Ovnrille Engelsk roastbeef Culotte - bruning Culotte - stegning Engelsk roastbeef Kalvekød Madvarer Kernetemperatur Ovnrille Filet Lammekød Madvarer Kernetemperatur Ovnrille Kølle/bov/ryg 90 2 Svin Madvarer Kernetemperatur Ovnrille Flæskesteg

24 24 Madvarer Kernetemperatur Ovnrille Nakkefilet Skinke Fjerkræ Madvarer Kernetemperatur Ovnrille Kalkunbryst Generelt om grillstegning Grill altid med ovnlågen lukket. Grill altid med højeste temperaturindstilling. Sæt risten i den ovnrille, der anbefales i grilltabellen. Sæt altid bradepanden på første ovnrille, så den kan opsamle fedtet. Grill kun flade stykker af kød eller fisk. Forvarm altid en tom ovn i 5 minutter med grill-funktionerne. Ovnen griller på midten af pladen Grillstegning Madvarer Tid (min.) 1. side 2. side Ovnrille Svinekotelet Lammekoteletter Kylling, opskåret Pølser Stegeben, forstegte i 20 min Fisk, skiver af torsk eller laks Toastbrød Tørring Læg bagepapir på ovnens riste. Sådan opnår du det bedste resultat: sluk apparatet, når halvdelen af den nødvendige tid er gået. Åbn apparatets låge, så ovnrummet kan køle ned. Efter dette kan du afslutte tørringen.

25 Grøntsager Madvarer Tid (t) Ovnrille 1. rille 2 riller Bønner / 4 Peberfrugt / 4 Suppeurter / 4 Svampe / 4 Krydderurter / 4 Frugt Madvarer Tid (t) Ovnrille 1. rille 2 riller Blommer / 4 Abrikoser / 4 Æble, i skiver / 4 Pærer / 4 DANSK Afrimning Tag maden ud af emballagen. Læg den på en tallerken. Dæk den ikke til med en skål eller en tallerken. Det kan forlænge optøningstiden. Brug ovnens første ristposition, Den på bunden. Madvarer Mængde Optøningstid (min.) Efteroptøning (min.) Bemærkninger Kylling 1 kg Læg en kyllingen på en omvendt underkop i en spisetallerken. Vendes undervejs. Kød 1 kg Vendes undervejs. Kød 500 g Vendes undervejs. Ørred 150 g Jordbær 300 g Smør 250 g Fløde 2 x 200 g Pisk fløden, mens den stadig er lidt frossen nogle steder. Kage 1,4 kg

26 OVN VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Se kapitlerne om sikkerhed Bemærkninger om rengøring Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Metalflader rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel. Rengør altid apparatet indvendigt efter brug. Ophobning af fedt eller andre madrester kan medføre brand. Risikoen er højere for bradepanden. Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel. Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Hvis der anvendes non-stick-tilbehør: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller opvaskemaskine til rengøring. Det kan beskadige non-stick-belægningen Tilbehør af rustfrit stål eller aluminium Rengør kun ovnlågen med en våd svamp. Tør efter med en blød klud. Brug aldrig ståluld, syre eller slibende midler. De kan beskadige ovnens udvendige flader. Brug samme fremgangsmåde til at rengøre ovnens betjeningspanel. 2. Træk den bageste ende af ovnribben væk fra sidevæggen, og fjern den. 1 2 Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge. PAS PÅ! Sørg for, at den længste fastgørelsestråd er foran. Enden af de to tråde skal pege bagud. Forkert installation kan beskadige emaljen Fjernelse af ovnlågen Tag ovnlågen af for at lette rengøringen Udtagning af ovnribber Tag ovnribberne ud for at rengøre ovnen. 1. Træk forenden af ribben væk fra sidevæggen.

27 DANSK Rengør lågens ovnglas. Brug samme fremgangsmåde omvendt for at installere glasset. 1. Åbn lågen helt. 2. Flyt skyderen, indtil der høres et klik. 3. Luk lågen, indtil skyderen blokerer for den. 4. Fjern lågen. For at tage lågen af skal du trække den opad, først på den ene side, derefter den anden. Sæt ovnlågen på plads efter rengøringen i modsat rækkefølge. Kontroller, at der høres et klik, når du trykker lågen på plads. Brug om nødvendigt lidt kraft Fjernelse og rengøring af lågens glas Glasset i produktet kan adskille sig med hensyn til type og form fra illustrationerne i vejledningen. Antallet af glas kan også variere. 1. Hold i begge sider af lågelisten (B) i lågens overkant, og tryk indad, indtil låsehagen slipper. 2 B 2. Træk i lågelisten, og tag den ud. 3. Hold i overkanten af hvert enkelt af ovnlågens ovnglas, og træk dem opad og ud af skinnen Ovnens loft Sluk for apparatet, inden du fjerner varmeelementet. Kontroller, at apparatet er kølet af. Der er risiko for forbrænding. Tag ovnribberne ud. Du kan fjerne varmelegemet, så det er nemmere at rengøre ovnens loft. 1. Fjern skruen, der holder varmeelementet fast. Brug en skruetrækker første gang. 2. Træk forsigtigt varmeelementet ned. 3. Tør ovnens loft af med en blød klud opvredet i varmt vand og rengøringsmiddel, og lad det tørre. Montér varmelegemet i den omvendte rækkefølge. Monter ovnribberne. Sørg for, at varmeelementet er korrekt monteret, og at det ikke falder ned.

28 Udskiftning af pæren Læg en klud i bunden af apparatets rum. Det forhindrer, at glasset og rummet beskadiges. Fare for dødsfald ved elektrisk stød! Afbryd sikringen, inden du udskifter pæren. Pæren og glasset kan blive varmt. 1. Sluk for apparatet. 2. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på gruppeafbryderen. Baglampe Du finder lampeglasset bagerst i ovnrummet. 1. Drej dækglasset mod uret for at fjerne det. 2. Gør glasset rent. 3. Udskift ovnpæren med en egnet 300 C varmefast ovnpære. Brug en ovnpære af samme type. 4. Montér dækglasset. Sidelampen Du finder lampeglasset til venstre i ovnrummet. 1. Fjern venstre ovnribbe for at få adgang til pæren. 2. Lirk dækglasset af med en smal genstand uden spids (f.eks. en teske). 12. FEJLFINDING 3. Gør glasset rent. 4. Udskift pæren med en passende 300 C varmefast pære. 5. Montér dækglasset. 6. Isæt den venstre ovnribbe Udtagning af skuffen Opbevar ikke brændbare genstande (såsom rensesvampe, plasticposer, grillhandsker, papir eller rensesprays) i skuffen. Når du bruger ovnen, kan skuffen blive varm. Brandfare Opbevaringsskuffen under ovnen kan tages ud for at lette rengøringen. 1. Træk skuffen så langt ud, den kan komme. 2. Løft lidt op i skuffen, så den kan løftes skråt opefter og ud af skinnerne. Brug samme fremgangsmåde til at sætte skuffen i, men i omvendt rækkefølge. Se kapitlerne om sikkerhed Hvis noget går galt Fejl Mulig årsag Afhjælpning Du kan ikke tænde for apparatet. Apparatet er ikke tilsluttet til en strømforsyning, eller det er forkert tilsluttet. Kontrollér, om apparatet er tilsluttet korrekt til strømforsyningen.

29 DANSK 29 Fejl Mulig årsag Afhjælpning Du kan ikke tænde for apparatet. Restvarmeindikator tændes ikke. Du kan ikke aktivere den yderste varmekreds. Fejlstrømsrelæet har afbrudt strømmen. Kogezonen er ikke varm, fordi den kun har været tændt i kort tid. Se efter, om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en autoriseret installatør, hvis fejlstrømsrelæet afbryder strømmen flere gange i træk. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis kogezonen har været i drift tilstrækkelig længe til at være varm. Aktivér den inderste kreds først. Ovnen bliver ikke varm. Ovnen er slukket. Tænd for ovnen. Ovnen bliver ikke varm. Uret er ikke indstillet. Indstil uret. Ovnen bliver ikke varm. Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger. Se efter, om indstillingerne er rigtige. Pæren lyser ikke. Pæren er defekt. Udskift pæren. Displayet viser "12.00". Displayet viser F11. Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet. Der har været strømafbrydelse. Termometerets stik er ikke sat korrekt ind i bøsningen. Maden har stået for længe i ovnen. Nulstil uret. Sæt termometerets stik så langt ind som muligt i bøsningen. Lad ikke maden stå i ovnen længere end minutter efter tilberedningen Serviceoplysninger Hvis du ikke selv kan løse problemet: Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter. De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på apparatets frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra ovnrummet. Det anbefales, at du noterer oplysningerne her: Model (MOD.)... Produktnummer (PNC)... Serienummer (S.N.)...

30 INSTALLATION Se kapitlerne om sikkerhed Tekniske data Mål Højde Bredde Dybde Ovnens rumfang mm 596 mm 600 mm 74 l 13.2 Tippesikring 14. MILJØHENSYN PAS PÅ! Montér tippesikringen for at undgå, at apparatet vælter ved ukorrekt anbringelse af genstande. Tippesikringen fungerer kun, hvis apparatet er monteret korrekt. Dit apparat har symbolerne vist på billederne (hvis relevant) for at minde dig om installationen af tippesikringen. Sørg for at montere tippesikringen i den korrekte højde. Se det medfølgende installationshæfte for at få mere at vide om apparatets installation. Genbrug materialer med symbolet. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er mærket med symbolet, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

31 INNHOLD NORSK SIKKERHETSINFORMASJON SIKKERHETSANVISNINGER PRODUKTBESKRIVELSE FØR FØRSTE GANGS BRUK KOMFYRTOPP DAGLIG BRUK KOKETOPP - RÅD OG TIPS KOMFYRTOPP STELL OG RENGJØRING OVN DAGLIG BRUK STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER OVN RÅD OG TIPS OVN STELL OG RENGJØRING FEILSØKING MONTERING VI TENKER PÅ DEG Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den. Velkommen til Electrolux. Gå inn på vårt nettsted for å finne: Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon: Registrer produktet ditt for å få bedre service: Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt: KUNDESTØTTE OG SERVICE Bruk alltid originale reservedeler.spare parts. Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer. Informasjonen finner du på typeskiltet. Advarsel/Forsiktig Sikkerhetsinformasjon Generell informasjon og tips Miljøinformasjon Med forbehold om endringer.

32 SIKKERHETSINFORMASJON Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk. 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer Fare for kvelning, skade og permanent uførhet. Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe. Ikke la barn leke med produktet. Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn. 1.2 Generelt om sikkerhet Bare en kvalifisert person må montere og skifte ut dette produktet. Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur. Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i brann. Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men du må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks med et lokk eller et brannteppe. Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene. Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.

33 Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme. Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har sprekker, skru av produktet for å unngå mulig elektrisk støt. Produktet blir varmt når det er i bruk. Ikke ta på varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr. Før vedlikehold kutt strømforsyningen. Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt. Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt. Om strømledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte personer for å unngå skader. Bruk bare steketermometeret som anbefales for dette produktet. Vær forsiktig når du berører oppbevaringsskuffen. Den kan bli varm. For å fjerner ovnsstigene, må du først trekke de ut i front og siden i bakkant. Bruk omvendt rekkefølge for å montere ovnsstigene. 2. SIKKERHETSANVISNINGER 2.1 Installasjon Bare en kvalifisert person må montere dette produktet. Fjern all emballasjen Ikke monter eller bruk et skadet produkt. Følg monteringsanvisningene som følger med produktet. Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker. NORSK 33 Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket. Kjøkkenskapet og fordypningen må være i passende dimensjoner. Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter. Pass på at produktet er montert under og ved siden av stabile konstruksjoner. Deler av produktet er strømførende. Dekk produktet med møbler for å forhindre berøring av farlige deler. Sidene på produktet må være på høyde med produktet eller enheter av samme høyde.

34 34 Ikke monter produktet på en plattform som ikke er beregnet på dette produktet. Ikke monter produktet ved siden av en dør eller under et vindu. Dette hindrer varme kokekar fra å falle ned fra produktet når døren eller vinduet er åpnet. Sørg for å montere en stabiliserende hjelp for å hindre at produktet tipper fremover. Se installasjonskapittelet. 2.2 Elektrisk tilkopling Fare for brann og elektrisk støt. Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker. Produktet må være jordet. Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker. Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt. Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger. Ikke la nettkablene berøre eller komme nær produkt døren, spesielt når døren er varm. Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy. Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen. Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til strømpluggen. Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet. Bruk bare riktige isolasjonsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer. Den elektriske monteringen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm. Lukk døren til produktet helt, før du setter støpselet i stikkontakten. 2.3 Bruk Fare for skade og brannskader. Fare for elektrisk støt. Bare bruk dette produktet i en husholdning. Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert. Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i bruk. Slå av produktet etter hver bruk. Vær forsiktig når du åpner døren til produktet når produktet er i bruk. Varm damp kan strømme ut. Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann. Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate. Risiko for brann og eksplosjon Oppvarming av fett og olje kan frigjøre brennbare damper. Hold flammer eller varme gjenstander unna fett og oljer når du bruker dem til tilbereding av mat. Dampen fra svært varm olje, kan føre til selvantennelse. Brukt olje som kan inneholde matrester, kan forårsake brann ved en lavere temperatur enn olje som brukes for første gang. Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet. Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med produktet når du åpner døren. Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft. Fare for skade på produktet. For å unngå skade eller misfarging på emaljen:

35 NORSK 35 sett ikke kokekar eller andre gjenstander i produktet direkte på bunnen. ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet. ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig. vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilleggsutstyret. Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen. Dette er ikke en defekt som omfattes av garantilovene. Bruk en grill - /stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft kan forårsake permanente flekker. Ikke plasser varme kokekar på betjeningspanelet. Ikke la gryter koke tørre. Vær forsiktig slik at ingen gjenstander eller varme kokekar faller på produktet. Overflaten kan bli skadet. Ikke aktiver kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar. Legg ikke aluminiumsfolie direkte på bunnen i produktet. Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller kokekar med ødelagt bunn kan lage riper i glasskeramikken. Løft alltid disse objektene opp når du må flytte dem på platetoppen. Dette produktet skal kun brukes til matlaging. Det må ikke brukes til andre formål, f.eks. oppvarming av rommet. 2.4 Stell og rengjøring Risiko for skade, brann eller skade på produktet. Slå av produktet før vedlikehold. Trekk støpselet ut av stikkontakten. Påse at produktet er kaldt. Fare for at dørglassene kan knuses. Erstatt umiddelbart panelene til glassdørene om disse har blitt skadet. Kontakt servicesenteret. Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet. Døren er tung! Rengjør produktet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflaten. Gjenværende fett eller mat i produktet kan forårsake brann. Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander. Følge sikkerhetsforskriftene på pakken hvis du bruker ovnsspray. Ikke rengjør den katalytiske emaljen (hvis aktuelt) med noen form for vaskemiddel. 2.5 Innvendig belysning Typen lyspære eller halogenlampe som brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Ikke bruk det som vanlig belysning. Fare for elektrisk støt. Koble strømmen fra produktet før du skifter lyspære. Bruk bare lyspærer med tilsvarende spesifikasjon. 2.6 Avhending Fare for skade og kvelning. Koble produktet fra strømmen. Kutt av strømkabelen og kast den. Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr stenger seg inne i produktet.

Brugsanvisning Komfur ELK13020-HV

Brugsanvisning Komfur ELK13020-HV DA Brugsanvisning Komfur ELK13020-HV 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...9

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELK13039HV

Brugsanvisning Komfur ELK13039HV DA Brugsanvisning Komfur ELK13039HV 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...9 6. KOGESEKTION

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELK14320HV ELK14321HV

Brugsanvisning Komfur ELK14320HV ELK14321HV DA Brugsanvisning Komfur ELK14320HV ELK14321HV 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...9

Læs mere

EKC6051BOW. DA Komfur Brugsanvisning

EKC6051BOW. DA Komfur Brugsanvisning EKC6051BOW DA Komfur Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG

Læs mere

Brugsanvisning. Komfur ELK13003-HV

Brugsanvisning. Komfur ELK13003-HV Brugsanvisning Komfur ELK13003-HV DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...9

Læs mere

Brugsanvisning Komfur 40116VV-WN

Brugsanvisning Komfur 40116VV-WN DA Brugsanvisning Komfur 40116VV-WN 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. FØR IBRUGTAGNING...8 5. KOGESEKTION DAGLIG

Læs mere

EKC6563AOW EKC6563AOX

EKC6563AOW EKC6563AOX EKC6563AOW EKC6563AOX DA KOMFUR BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING...8 5. KOGESEKTION

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Komfur ELI24320HV

Brugsanvisning. Komfur ELI24320HV Brugsanvisning Komfur ELI24320HV DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...10 6. KOGESEKTION

Læs mere

Brugsanvisning Komfur 42156VE-WN

Brugsanvisning Komfur 42156VE-WN DA Brugsanvisning Komfur 42156VE-WN 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. FØR IBRUGTAGNING...8 5. KOGESEKTION DAGLIG

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELI83721HV ELI83721RF

Brugsanvisning Komfur ELI83721HV ELI83721RF DA Brugsanvisning Komfur ELI83721HV ELI83721RF 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELI14321HV ELI14321RF

Brugsanvisning Komfur ELI14321HV ELI14321RF DA Brugsanvisning Komfur ELI14321HV ELI14321RF 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...10

Læs mere

EKI6555EIW. DA Komfur Brugsanvisning

EKI6555EIW. DA Komfur Brugsanvisning EKI6555EIW DA Komfur Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 8 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG

Læs mere

Brugsanvisning Komfur 62116IU-MN 62116IU-WN

Brugsanvisning Komfur 62116IU-MN 62116IU-WN DA Brugsanvisning Komfur 62116IU-MN 62116IU-WN 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...8 4. FØR IBRUGTAGNING...8 5. KOGESEKTION

Læs mere

DEK2463-FR. DA Brugsanvisning

DEK2463-FR. DA Brugsanvisning DEK2463-FR DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

EKI6051EOK EKI6051EOW. DA Komfur Brugsanvisning

EKI6051EOK EKI6051EOW. DA Komfur Brugsanvisning EKI6051EOK EKI6051EOW DA Komfur Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION

Læs mere

EKI6761AOX DA KOMFUR BRUGSANVISNING

EKI6761AOX DA KOMFUR BRUGSANVISNING EKI6761AOX DA KOMFUR BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING...8 5. KOGESEKTION

Læs mere

ELI24370RF ELI24370HV. Komfur. Brugsanvisning

ELI24370RF ELI24370HV. Komfur. Brugsanvisning Brugsanvisning Komfur ELI24370HV ELI24370RF DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 8 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...9

Læs mere

EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING

EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...6 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...7

Læs mere

ELK23022 Brugsanvisning Komfur

ELK23022 Brugsanvisning Komfur ELK23022 Brugsanvisning Komfur 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmæssig ydelse fra dit nye

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELI14370HV ELI14370RF

Brugsanvisning Komfur ELI14370HV ELI14370RF DA Brugsanvisning Komfur ELI14370HV ELI14370RF 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 8 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG

Læs mere

ELI14320-RF ELI14320-HV. DA Brugsanvisning

ELI14320-RF ELI14320-HV. DA Brugsanvisning ELI14320-RF ELI14320-HV DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Brugsanvisning Komfur 63476IU-MN 63476IU-WN

Brugsanvisning Komfur 63476IU-MN 63476IU-WN DA Brugsanvisning Komfur 63476IU-MN 63476IU-WN 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 8 4. FØR IBRUGTAGNING...

Læs mere

EKI6675EIW. DA Komfur Brugsanvisning

EKI6675EIW. DA Komfur Brugsanvisning EKI6675EIW DA Komfur Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 8 4. FØR IBRUGTAGNING... 9 5. KOGESEKTION DAGLIG

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX BP W

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX BP W Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EKC60301OW. DA Komfur Brugsanvisning 2 NO Komfyr Bruksanvisning 26

EKC60301OW. DA Komfur Brugsanvisning 2 NO Komfyr Bruksanvisning 26 EKC60301OW DA Komfur Brugsanvisning 2 NO Komfyr Bruksanvisning 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING...

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EKC60305IW. DA Komfur Brugsanvisning

EKC60305IW. DA Komfur Brugsanvisning EKC60305IW DA Komfur Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG

Læs mere

EOP600. DA Ovn Brugsanvisning

EOP600. DA Ovn Brugsanvisning EOP600 DA Ovn Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. DAGLIG BRUG...8 6. URFUNKTIONER...

Læs mere

EKI6675EIX. DA Komfur Brugsanvisning

EKI6675EIX. DA Komfur Brugsanvisning EKI6675EIX DA Komfur Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 8 4. FØR IBRUGTAGNING... 9 5. KOGESEKTION

Læs mere

Brugsanvisning Ovn IEL9302

Brugsanvisning Ovn IEL9302 DA Brugsanvisning Ovn IEL9302 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. DAGLIG BRUG...8 6. URFUNKTIONER...

Læs mere

IEL9303. DA Brugsanvisning

IEL9303. DA Brugsanvisning IEL9303 DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

IEL7300. Brugsanvisning

IEL7300. Brugsanvisning IEL7300 Brugsanvisning Ovn 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmæssig ydelse fra dit nye produkt

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning Ovn BE430442S

Brugsanvisning Ovn BE430442S DA Brugsanvisning Ovn BE430442S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. FØR IBRUGTAGNING...7 5. DAGLIG BRUG...7 6. URFUNKTIONER...

Læs mere

Brugsanvisning Ovn IEL9321

Brugsanvisning Ovn IEL9321 DA Brugsanvisning Ovn IEL9321 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...8 6. URFUNKTIONER... 11 7. BRUG

Læs mere

EOP800. DA Ovn Brugsanvisning

EOP800. DA Ovn Brugsanvisning EOP800 DA Ovn Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING... 10 6. DAGLIG

Læs mere

IEL9301. Brugsanvisning

IEL9301. Brugsanvisning IEL9301 Brugsanvisning Ovn 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmæssig ydelse fra dit nye produkt

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOA5641AOW

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOA5641AOW Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

EKI60304OW. DA Komfur Brugsanvisning

EKI60304OW. DA Komfur Brugsanvisning EKI60304OW DA Komfur Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 8 4. FØR IBRUGTAGNING... 9 5. KOGESEKTION DAGLIG

Læs mere

BE DA OVN BRUGSANVISNING

BE DA OVN BRUGSANVISNING BE3002401 DA OVN BRUGSANVISNING 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX BE B

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX BE B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning Ovn BP BP300302S

Brugsanvisning Ovn BP BP300302S DA Brugsanvisning Ovn BP3003001 BP300302S 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING...7 5. DAGLIG

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE 3da56229.fm Page 35 Friday, April 16, 2004 5:50 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Det

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

IEL9800. DA Brugsanvisning

IEL9800. DA Brugsanvisning IEL9800 DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

...... EOC5851WO DA OVN BRUGSANVISNING

...... EOC5851WO DA OVN BRUGSANVISNING EOC5851WO...... DA OVN BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED......................................................... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

EKC60310JW. DA Komfur Brugsanvisning 2 NO Komfyr Bruksanvisning 27

EKC60310JW. DA Komfur Brugsanvisning 2 NO Komfyr Bruksanvisning 27 EKC60310JW DA Komfur Brugsanvisning 2 NO Komfyr Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 8 4. FØR

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

EKC60310JW. DA Komfur Brugsanvisning 2 NO Komfyr Bruksanvisning 27

EKC60310JW. DA Komfur Brugsanvisning 2 NO Komfyr Bruksanvisning 27 EKC60310JW DA Komfur Brugsanvisning 2 NO Komfyr Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 8 4. FØR

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BP DA Brugsanvisning

BP DA Brugsanvisning BP3003001 DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

BP DA Brugsanvisning

BP DA Brugsanvisning BP3003001 DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Brugsanvisning Dampovn IES9900

Brugsanvisning Dampovn IES9900 DA Brugsanvisning Dampovn IES9900 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR IBRUGTAGNING... 9 6. DAGLIG

Læs mere

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening.

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening. VIGTIGE ANVISNINGER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Gem brugsanvisningen Bemærk: Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren. Fjern al emballage inden i

Læs mere

EKB500. DA Ovn Brugsanvisning

EKB500. DA Ovn Brugsanvisning EKB500 DA Ovn Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...8

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Brugsanvisning Dampovn IES6900

Brugsanvisning Dampovn IES6900 DA Brugsanvisning Dampovn IES6900 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR IBRUGTAGNING... 9 6. DAGLIG BRUG...9

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

DIK3462-FR Brugsanvisning Induktionskogesektion

DIK3462-FR Brugsanvisning Induktionskogesektion DIK3462-FR Brugsanvisning Induktionskogesektion 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmæssig

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/606972

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/606972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC i brugermanualen (information,

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

IKC6800 DA Brugsanvisning

IKC6800 DA Brugsanvisning IKC6800 DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING...10 6.

Læs mere

Brugsanvisning Ovn BP BP300302S

Brugsanvisning Ovn BP BP300302S DA Brugsanvisning Ovn BP3003001 BP300302S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING...7 5. DAGLIG BRUG...8 6. URFUNKTIONER...

Læs mere

BE DA OVN BRUGSANVISNING

BE DA OVN BRUGSANVISNING BE5304401 DA OVN BRUGSANVISNING 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

BP DA Brugsanvisning

BP DA Brugsanvisning BP5304001 DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

BEB351010M BEB351010W. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL

BEB351010M BEB351010W. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL BEB351010M BEB351010W DA Brugsanvisning Ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...6 4. FØR FØRSTE ANVENDELSE...

Læs mere

INDBYGNINGSOVN. BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV. Installations- og betjeningsvejledning

INDBYGNINGSOVN. BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV. Installations- og betjeningsvejledning INDBYGNINGSOVN BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV Installations- og betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præsentation af ovnen 2. Advarsler 3. Klargøring til installation

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere