A.P. Møller - Mærsk A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S"

Transkript

1 A.P. Møller - Mærsk A/S Regnskabsmeddelelse 2003

2 INDHOLD Oversigt Hovedtal Segmentoplysninger Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, Tramp, Offshore og anden skibsfart Olie- og Gasaktiviteter Detailhandel Skibsværfter, andre industrivirksomheder, luftfart, IT m.v. Forventninger til 2004 Generalforsamling og udbytte m.v. Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse

3 REGNSKABSMEDDELELSE 2003 Regnskab for A.P. Møller - Mærsk Gruppen OVERSIGT (i parentes tilsvarende tal for 2002) Årets omsætning DKK mio. (DKK mio.). Årets resultat før skat DKK mio. (DKK mio.). Årets resultat DKK mio. (DKK mio.). Pengestrøm fra driften DKK mio. (DKK mio.). Årets netto investeringer DKK mio. (DKK mio.). Årets resultat før særlige poster, men efter skat DKK mio. (DKK mio.), blev lidt over den i halvårsrapporten udtrykte forventning. Årets resultat er særligt påvirket af følgende forhold (sammenlignet med 2002): Bedre markeder og rater i USD for container farter og for de store råolie tankskibe. Dårligere markeder og rater for forsyningsskibe, drilling rigge og luftfart. Højere oliepris i USD. En dollarkurs der i gennemsnit var 16,5% lavere end i Den negative effekt heraf på resultatet før særlige poster var ganske betydelig. Særlige poster som følge af værdiregulering af finansielle aktiver DKK mio. (negativt med DKK mio.) og valutakursregulering DKK mio. (DKK mio.). Forventninger til 2004 For 2004 ventes et resultat før særlige poster, men efter skat nogenlunde på niveau med 2003, der var DKK 13 mia. Fusion Med virkning fra 1. januar 2003 fusionerede A/S Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912 A/S med førstnævnte som det fortsættende selskab. Selskabet skiftede i den forbindelse navn til A.P. Møller - Mærsk A/S. A.P. Møller - Mærsk A/S er moderselskab for selskaberne i A.P. Møller - Mærsk Gruppen. Den anvendte regnskabspraksis er den samme, som blev anvendt i det konsoliderede regnskab for A.P. Møller Gruppen for Udbytte Bestyrelsen indstiller til Selskabets generalforsamling, at der udbetales udbytte med DKK 300 pr. aktie à DKK (DKK 200 pr. aktie). København, den 26. marts 2004 A.P. Møller - Mærsk A/S SIDE 1 AF 22

4 BLANK SIDE 2 AF 22

5 Resultatopgørelse, DKK mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger m.v Resultat før finansielle poster Associerede virksomheder - andel af resultat før skat Finansielle poster, netto Resultat før særlige poster Værdiregulering af finansielle aktiver Valutakursregulering af lån m.v Resultat før skat Skat af årets resultat Minoritetsinteresser Årets resultat Årets resultat før særlige poster, efter skat Nøgletal Egenkapital forrentning 20,4% 16,7% 13,2% 29,8% 10,5% Egenkapital andel 53,3% 45,3% 39,4% 37,1% 32,6% Årets resultat pr. aktie, DKK *) Udbytte pr. aktie *) *) For alle årene er anvendt den ved fusionen fremkomne aktiekapital. Ved beregning af resultat pr. aktie er korrigeret for Gruppens beholdning af egne aktier. Årets resultat før særlige poster og skat DKK mio. (DKK mio.) var i betydelig grad negativt påvirket af faldet i USD-kursen. Gennemsnitskursen var i ,5% lavere end i Faldet medførte en positiv valutakursregulering af lån m.v. under særlige poster, om end betydeligt mindre end den negative effekt på resultatet før særlige poster. Værdiregulering af finansielle aktiver skyldtes væsentligst stigning i kursen på Danske Bank aktier fra 117 til 139 i Årets resultat før særlige poster, men efter skat kan opgøres således: Årets resultat før særlige poster Skat heraf (skat af særlige poster udgør DKK 361 mio. (DKK 0 mio.)) Minoritetsinteresser Resultat før særlige poster, men efter skat Dette resultat er lidt højere end den i halvårsrapporten udtrykte forventning, primært som følge af bedre rater for containerfarterne. SIDE 3 AF 22

6 Balance, DKK mio Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Værdipapirer og kapitalandele m.v Anlægsaktiver i alt Vare- og driftsbeholdninger Tilgodehavender m.v Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Passiver Egenkapital *) Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Lån m.v., langfristet Lån m.v., kortfristet Leverandørgæld m.v Anden kortfristet gæld *) PASSIVER I ALT *) Tilpasset med fusionsreguleringer pr. 1. januar Goodwill ved køb af virksomheder før 1. januar 2002 er afskrevet direkte på egenkapitalen i købsåret. Materielle og immaterielle anlægsaktiver var DKK mio. (DKK mio.). Den samlede nettotilgang udgjorde DKK mio., og der fragik af- og nedskrivninger med DKK mio. og valutakursregulering med DKK mio. Likvide beholdninger samt værdipapirer og kapitalandele, der er omsætningsaktiver, udgjorde i alt DKK mio. (DKK mio.). Den rentebærende gæld (lang- og kortfristet) udgjorde DKK mio. (DKK mio.). Reduktionen vedrører nettoafdrag DKK mio. og valutakursregulering DKK mio. Den samlede egenkapital blev pr. 31. december 2003 DKK mio. (DKK mio.). I nettotilgangen indgår årets resultat med DKK mio., og der fragår udbetalt udbytte med DKK 879 mio. samt valutakurs- og andre reguleringer med DKK mio. SIDE 4 AF 22

7 Pengestrømsopgørelse, DKK mio Resultat før finansielle poster Af- og nedskrivninger m.v Ændring i driftskapital Finansielle nettobetalinger Andre poster Betalte skatter Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedr. investeringer Pengestrøm vedr. finansiering Årets netto pengestrøm Den samlede pengestrøm fra driften DKK mio. (DKK mio.) oversteg årets netto investeringer DKK mio. (DKK mio.) med DKK mio. (DKK mio.). Likvide midler: Likvide beholdninger Værdipapirer og kapitalandele Udvikling i Egenkapital, DKK mio. Egenkapital 1. januar Fusionsreguleringer -5 - Kontant fusionsvederlag Egenkapital 1. januar - herefter Udloddet udbytte for året før Årets resultat Valutakursregulering vedr. omregning af virksomheder i fremmed valuta Værdiregulering af sikringsinstrumenter, netto Udbytte og fusionsvederlag vedr. egne aktier Andet Egenkapital 31. december Gruppens beholdning af egne aktier (B-aktier) stk. ( stk.) er indregnet uden værdi. SIDE 5 AF 22

8 Segmentoplysninger A.P. Møller - Mærsk Gruppens hovedtal er på siderne 7-15 fordelt på 5 hovedaktiviteter som følger: Nettoomsætning Nettoresultat DKK mio Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, Tramp, Offshore og anden skibsfart Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Skibsværfter, andre industrivirksomheder, luftfart, IT m.v Elimineringer samt ufordelte poster Elimineringer samt ufordelte poster består af elimineringer af gruppe interne transaktioner samt omkostninger, finansielle poster samt regulering af hensættelser og nedskrivninger vedrørende strukturelle tiltag, der ikke henføres til forretningssegmenter og omfatter: DKK mio Eliminering og ufordelt, før særlige poster, netto Værdiregulering af finansielle aktiver Valutakursregulering af lån m.v Ufordelt skat m.v. og minoritetsinteresser Påvirkning af årets resultat I 2004 er et antal skibs- og containerejende selskaber fra Dansk Supermarked Gruppen solgt til A.P. Møller - Mærsk A/S, ligesom Odense Staalskibsværft A/S har solgt Mærsk Container Industri A/S og Rederiet Odense-Lindø A/S til A.P. Møller - Mærsk A/S. Ophør af interessentskaberne Tank- og Ruteskibe i Interessentskab og Olie- og Gasaktivitet i Interessentskab i forbindelse med fusionen har i de efterfølgende hovedtal for segmenter påvirket fordeling primært af likvide midler (under omsætningsaktiver) og renter heraf mellem enkelte segmenter, hvorfor disse poster ikke er umiddelbart sammenlignelige med SIDE 6 AF 22

9 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter DKK mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Værdiregulering af kapitalandele Resultat før skat Skat Minoritetsinteresser Årets resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedr. investeringer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Langfristet gæld og hensatte forpligtelser Kortfristet gæld Gæld og hensatte forpligtelser i alt var et år med generel bedring i containermarkedet forårsaget af en kombination af forbedret amerikansk økonomi, stigende importmængder fra Asien til USA og Europa samt øget udnyttelse af den globale flåde af containerskibe. I de fleste farter steg fragtraterne i forhold til det lave niveau i Stigninger fandt især sted fra andet kvartal af Den positive effekt heraf dæmpedes dog af fortsatte stigninger i rater for indchartret tonnage, høje brændstofpriser samt øget ubalance i den globale handel. Fragt indtjenes alt overvejende i US-dollar. Udviklingen i Maersk Sealands indtjening var positiv i 2003 og betydeligt over niveauet for 2002, trods den svækkede dollar. Maersk Sealand fortsatte tiltag til reduktion af operationelle enhedsudgifter og udgifter til drift af skibe samt til øget produktivitet, herunder samling af en række administrative funktioner. Safmarine Container Lines havde positiv udvikling i rater og mængder og fik et resultat pænt over SIDE 7 AF 22

10 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter (fortsat) Maersk Sealand Agenturerne inklusive trucking- og depotvirksomhed m.v. opnåede samlet et tilfredsstillende resultat over Maersk Logistics voksede mængdemæssigt med 18% i Resultatet blev på niveau med APM Terminals opererer container terminaler og relaterede aktiviteter i mere end 30 havne. Den samlede volumen øgedes med 25% målt i kranløft til 22,3 mio. TEU. Hovedparten er med andre selskaber i Gruppen, men forretning med eksterne kunder er stigende. I 2003 indtrådte APM Terminals i eksisterende joint ventures i Qingdao, Kina og Port Qasim, Pakistan. I Shanghai stiftedes nyt joint venture med havnemyndighederne, "Shanghai East Container Terminal". Resultatet for APM Terminals blev væsentligt bedre end i 2002, bl.a. som følge af værdiregulering af enkelte kapitalandele. I 2003 blev indgået forlig om de resterende udestående forhold vedrørende købet i 1999 af Sea-Lands internationale linieaktivitet. Forliget har påvirket årets resultat positivt. Årets investeringer omfatter levering af ni nybyggede containerskibe og ca containerenheder, andelen i "Qingdao Quianwan Container Terminal", et større antal container chassis'er og terminaludstyr. SIDE 8 AF 22

11 Tank, Tramp, Offshore og anden skibsfart DKK mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Minoritetsinteresser 11-2 Årets resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedr. investeringer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Langfristet gæld og hensatte forpligtelser Kortfristet gæld Gæld og hensatte forpligtelser i alt Omsætningen blev lavere end i 2002 primært som følge af den lavere USD-kurs, som også påvirkede resultatet negativt. Rateniveauet for de store råolietankskibe var væsentligt over For produkttankskibene holdt raterne det tilfredsstillende niveau fra 2002, hvorimod markedet for gasskibe fortsat var præget af overkapacitet og lave rater. Resultatet for tank- og gasskibsaktiviteterne blev samlet pænt over Gruppens bilskibe opnåede et positivt resultat på niveau med Maersk Contractors opnåede fuld beskæftigelse for alle større borerigge. Nye kontrakter samt forlængelser af eksisterende blev indgået på samme eller lidt lavere niveau end i De flydende produktionsenheder (FPSO) var på fast kontrakt hele året. Det samlede resultat for Maersk Contractors blev under Egyptian Drilling Company, et joint venture med den egyptiske stat, opnåede et tilfredsstillende resultat på niveau med året før. SIDE 9 AF 22

12 Tank, Tramp, Offshore og anden skibsfart (fortsat) For Maersk Supply Service var 2003 præget af næsten konstant overkapacitet af forsyningsskibe i Nordsøen og et rateniveau under I Brasilien, Vestafrika og Fjernøsten holdt perioderaterne sig stabile. Aktiviteterne i Canada viste fremgang i 2003, og ved årets udgang beskæftigede Rederiet her otte skibe. Det samlede resultat for Maersk Supply Service blev en del lavere end året før. Norfolkline B.V. opnåede et pænt positivt resultat for A/S Em. Z. Svitzer Gruppen havde højt aktivitetsniveau, og resultatet blev lidt over Årets investeringer omfatter levering af seks handy size og ét aframax produkttankskib, én stor nybygget ultra harsh jack-up rig "Mærsk Innovator", en nybygget semi-submersible rig "Maersk Explorer", to store kombinerede ankerhåndteringsskibe og 13 fartøjer til Svitzer Gruppen. SIDE 10 AF 22

13 Olie- og Gasaktiviteter DKK mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger m.v Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedr. investeringer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Langfristet gæld og hensatte forpligtelser Kortfristet gæld Gæld og hensatte forpligtelser i alt I Nordsøen producerede Mærsk Olie og Gas AS ca. 110 mio. tønder råolie som operatør for Dansk Undergrunds Consortium (DUC), hvori A.P. Møller - Mærsk A/S deltager med 39%. Samlet gassalg udgjorde 6,4 mia. m 3. Produktionen af olie og gas var på niveau med Årets gennemsnitlige pris på Brent råolie, der er retningsgivende for prisen på DUC's olie, blev knap USD 29 per tønde, en stigning på ca. 15% i forhold til 2002 i USD, men lidt lavere i DKK. A.P. Møller - Mærsk A/S indgik aftale med regeringen om ændring af vilkårene for Selskabets koncession. Staten får fra 2004 en 20% overskudsandel og indtræder i 2012 med en 20% ejerandel i DUC, og beskatningen ændres. Statens samlede andel af indtægterne øges herved. Koncessionen forlænges samtidig med 30 år fra 2012 til Investeringerne i Nordsøen var betydelige med videreudbygning af Halfdan, Dan og Tyra. Fire borerigge færdiggjorde 24 boringer heraf to vurderingsbrønde. Sammen med DUC partnerne investeredes i alt ca. DKK mio. (DKK mio.) i Nordsøen. A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel heraf udgjorde DKK mio. (DKK mio.). Resultatet af Olie- og Gasaktiviteten i Nordsøen blev DKK mio. (DKK mio.). SIDE 11 AF 22

14 Olie- og Gasaktiviteter (fortsat) I Qatar producerede Mærsk Olie og Gas Gruppen 70 mio. tønder råolie (62 mio. tønder). I konsortium i Algeriet, hvor Mærsk Olie og Gas deltager med 12,25% i de fleste felter, udgjorde den samlede produktion 92 mio. tønder (69 mio. tønder). Udbygning af Al Shaheen Feltet i Qatar samt felterne i Algeriet medførte udvidelse af produktionskapaciteten. Produktionen er begge steder underlagt begrænsning. Det samlede resultat for de internationale olieaktiviteter, som også omfatter efterforskning i nye områder, blev DKK mio. (DKK mio.). SIDE 12 AF 22

15 Detailhandel DKK mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Associerede virksomheder - andel af resultat før skat Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Minoritetsinteresser Årets resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedr. investeringer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Langfristet gæld og hensatte forpligtelser Kortfristet gæld Gæld og hensatte forpligtelser i alt Tal for Dansk Supermarked Gruppen er pro rata indregnet med 50% andel. Dansk Supermarked omfatter væsentligst Dansk Supermarked A/S, Bilka Lavprisvarehus A/S, Føtex A/S, Netto A/S, Netto England, Netto Tyskland, Netto Polen og Netto Sverige samt leasing aktivitet. Associerede virksomheder omfatter F. Salling A/S og Ejendomsaktieselskabet af 18. august Dansk Supermarked Gruppen har i 2003 haft vækst i omsætning og driftsresultat, men lidt lavere resultat efter skat. Væksten i detailhandelsaktiviteterne vedrører såvel det danske som de udenlandske markeder og skyldes bl.a. fortsat udvidelse af antallet af butikker samt fastholdelse af markedsposition gennem udvikling og tilpasning af varesortimentet. Ved udgangen af 2003 udgjorde det samlede butiksantal 932, som i 2004 forventes øget til ca butikker. Størstedelen af de nye butikker forventes etableret i udlandet. SIDE 13 AF 22

16 Skibsværfter, andre industrivirksomheder, luftfart, IT m.v. DKK mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Minoritetsinteresser 0 37 Årets resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedr. investeringer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Langfristet gæld og hensatte forpligtelser Kortfristet gæld Gæld og hensatte forpligtelser i alt I flere af virksomhederne pågår fortsat restrukturering. Udgifter hertil samt nedskrivninger har belastet resultatet. Salget af Maersk Medical A/S til Nordic Capital blev afsluttet i marts 2003 med virkning fra 1. januar Avance herved indgår i resultatet for Odense Staalskibsværft afleverede i 2003 fra Lindøværftet fire container skibe til Maersk Sealand. Fra Volkswerft Stralsund GmbH afleveredes tre containerskibe til Maersk Sealand og to ankerhåndteringsskibe til Maersk Supply Service. Det samlede positive resultat for Værftsgruppen blev noget over Andre industri virksomheder omfatter A/S Roulunds Fabriker, Rosti A/S og DISA A/S. Resultaterne var fortsat negative og påvirket af udgifter til restrukturering og nedskrivninger. A/S Roulunds Fabriker frasolgte i 2003 aktiviteterne inden for bremsebelægning. SIDE 14 AF 22

17 Skibsværfter, andre industrivirksomheder, luftfart, IT m.v. (fortsat) For Maersk Air Gruppen fortsatte den hårde konkurrence. Markedet var præget af overkapacitet og pres på billetpriserne. Passagerantallet på de internationale ruter blev næsten uændret i forhold til året før, men antallet af charter passagerer faldt. Det samlede resultat for luftfartsaktiviteterne blev stærkt negativt, bl.a. påvirket af betydelig nedskrivning af flyværdierne forårsaget af den faldende USD. I 2003 afhændedes Maersk Air Ltd., UK med tab, og ejerandel i Estonian Air frasolgtes med avance. Mærsk Data Gruppen havde positiv aktivitetsudvikling og opnåede et resultat på niveau med SIDE 15 AF 22

18 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Forventninger til 2004 For containerforretningen har de første måneder af 2004 vist stabile rater og mængder som forventet, og der skønnes et resultat for de samlede containeraktiviteter over For tankskibene er markedet fortsat stærkt; for forsyningsskibene svagt. Forbliver oliepris og US dollarkurs på niveau med gennemsnit år til dato, ventes et resultat for olieaktiviteterne, der er lavere end i 2003, især på grund af den lavere US dollarkurs og relativt større statsandel. Detailhandel, værft, industri og øvrige aktiviteter ventes samlet at opnå et resultat lidt over Ved US dollarkurs på niveau med gennemsnit år til dato, der er 10% lavere end gennemsnittet i 2003, ventes samlet et resultat før særlige poster, men efter skat nogenlunde på niveau med 2003, der var DKK 13 mia. Den samlede omsætning ventes lidt højere end i Meget kan fortsat påvirke aktivitet og resultat for Ikke mindst udviklingen i verdens økonomi, fragtrater, oliepris og valutakurser. SIDE 16 AF 22

19 A.P. MØLLER - MÆRSK A/S Generalforsamling og udbytte m.v. Generalforsamling afholdes i Svendborg den 28. april 2004 kl Bestyrelsen foreslår et udbytte på DKK 300 pr. aktie à DKK svarende til et samlet beløb på DKK mio. For de fusionerede selskaber var de samlede udbytter vedrørende 2002 DKK 879 mio. Årsrapporten forventes offentliggjort på den 29. marts og udsendt til de navnenoterede aktionærer først i april København, den 26. marts 2004 A.P. Møller - Mærsk A/S Kontaktpersoner: Direktør Eivind Kolding - tlf Regnskabsdirektør Per Møller - tlf Der udarbejdes ikke kvartalsrapport, idet det ikke anses for meningsfyldt for dette selskab at give så kortperiodiske tal. SIDE 17 AF 22

20 BLANK SIDE 18 AF 22

21 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Resultatopgørelse, DKK mio Nettoomsætning Andre driftsindtægter Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger m.v Resultat før finansielle poster Associerede virksomheder - andel af resultat før skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før særlige poster Værdiregulering af finansielle aktiver Valutakursregulering af lån m.v Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Minoritetsinteresser A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af årets resultat SIDE 19 AF 22

22 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Balance, DKK mio Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Skibe, rigge, containere, fly m.v Produktionsanlæg og driftsmateriel m.v Grunde og bygninger Igangværende anlægsarbejder og forudbetaling for materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Værdipapirer og kapitalandele Tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Vare- og driftsbeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT SIDE 20 AF 22

23 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Balance, DKK mio Passiver Aktiekapital Andre reserver Udbytte til udlodning Egenkapital Minoritetsinteresser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Bank og andre kreditinstitutter Gæld til associerede virksomheder Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Bank og andre kreditinstitutter Leverandørgæld m.v Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT SIDE 21 AF 22

24 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Pengestrømsopgørelse, DKK mio Resultat før finansielle poster Af- og nedskrivninger m.v Andre ikke kontante poster Ændring i driftskapital Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger Betalte skatter Pengestrøm fra driften Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver Køb af virksomheder og aktiviteter Salg af virksomheder og aktiviteter Køb/salg af værdipapirer, netto Køb/salg af associerede virksomheder m.v., netto Pengestrøm vedrørende investeringer Afdrag på lån Provenue ved optagelse af lån Udbetalt udbytte Udbetalt udbytte til minoritetsinteresser Kontant fusionsvederlag Andet Pengestrøm vedrørende finansiering Årets nettopengestrøm Likvide midler, 1. januar Kursreguleringer m.v Likvide midler, 31. december Der specificeres: Aktier Obligationer *) Likvide beholdninger *) Obligationer med restløbetid på mere end 3 måneder indgår heri. SIDE 22 AF 22

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2005

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2005 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2005 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2005 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Ledelsesberetning...

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S 2003 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, Tramp, Offshore og anden skibsfart 14

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2006 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk Gruppen. Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar marts DKK mio. USD mio.

A.P. Møller - Mærsk Gruppen. Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar marts DKK mio. USD mio. P E R I O D E M E D D E L E L S E A.P. Møller - Mærsk Gruppen Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar - 31. marts DKK mio. (Urevideret) Nettoomsætning 62.970 71.844 11.024 14.444 Resultat før af-

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. 1/9 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. (Urevideret) 2010 2009 Ændring 2010 2009 Ændring Omsætning 71.019 62.970 13%

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. A.P. Møller - Mærsk A/S Periodemeddelelse 11. maj 2011 1/10 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse (I parentes tilsvarende tal for 2010) Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere