FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG"

Transkript

1 Europa-Parlamentet Mødedokument B8-1257/2015 } B8-1259/2015 } B8-1260/2015 } B8-1262/2015 } B8-1266/2015 } B8-1269/2015 } B8-1275/2015 } RC FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4 til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne: Verts/ALE (B8-1257/2015) EFDD (B8-1259/2015) ECR (B8-1260/2015) PPE (B8-1262/2015) ALDE (B8-1266/2015) S&D (B8-1269/2015) GUE/NGL (B8-1275/2015) om ytringsfrihed i Bangladesh: (2015/2970(RSP)) Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Ńulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Jiří Pospíńil, Joachim Zeller, Ivan Ńtefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll- Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Ńtětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Ńuica, Adam Szejnfeld, Tomáń Zdechovský, Forenet i mangfoldighed

2 Jeroen Lenaers, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann for PPE-Gruppen Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flańíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward for S&D-Gruppen Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Ņitňanská for ECR-Gruppen Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auńtrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Jeņek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoń, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Kaja Kallas, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Igor Ńoltes, Bodil Valero, Davor Ńkrlec for Verts/ALE-Gruppen Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen

3 Europa-Parlamentets beslutning om ytringsfrihed i Bangladesh: (2015/2970(RSP)) Europa-Parlamentet, der henviser til sine tidligere beslutninger om Bangladesh, navnlig beslutning af 21. november 2013 om Bangladesh: menneskerettigheder og det kommende valg 1, af 18. september 2014 om krænkelser af menneskerettighederne i Bangladesh 2 og af 16. januar 2014 om det seneste afholdte valg i Bangladesh 3, der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om en strategi for digital frihed i EU s udenrigspolitik 4 og til sin beslutning af 13. juni 2013 om presse- og mediefrihed i verden 5, der henviser til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Bangladesh om partnerskab og udvikling fra 2001, der henviser til erklæringerne af 1. april 2015 og 9. august 2015 fra EU- Udenrigstjenestens talsmand om mord på bloggere i Bangladesh, der henviser til erklæringen af 7. august 2015 fra FN s eksperter, der fordømmer drabene på bloggeren Niloy Neel, der henviser til erklæringen af 5. november 2015 fra FN s højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra ad Al Hussein, med opfordring til staten om at yde bedre beskyttelse til forfattere, redaktører og andre personer, der trues af ekstremister i Bangladesh, der henviser til erklæringen fra EU's delegation i Bangladesh af 11. februar 2015, der henviser til erklæringen af 9. april 2015 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om den nært forestående henrettelse af Mohamad Kamaruzzaman i Bangladesh, der henviser til erklæringen af 29. oktober 2014 fra EU s delegation i Bangladesh om dødsstraf i landet, der henviser til de foreløbige konklusioner af 9. september 2015 fra FN s særlige rapportør om religions- og trosfriheds landebesøg i Bangladesh, der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948, der henviser til EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati af Vedtagne tekster, P7_TA(2013) Vedtagne tekster, P8_TA(2014) Vedtagne tekster, P7_TA(2014) Vedtagne tekster, P7_TA(2012) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0274.

4 juli 2015, der henviser til den international konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Bangladesh er part i, særlig artikel 19 heri, der henviser til FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere, der henviser til EU's retningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline af 12. maj 2014, der henviser til EU's retningslinjer vedrørende fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed af 24. juni 2013; der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4, A. der henviser til, at ytringsfrihed herunder presse- og mediefrihed i henhold til verdenserklæringen om menneskerettighederne er en uundværlig søjle i et demokratisk, pluralistisk og åbent samfund; B. der henviser til, at fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed er en af de vigtigste prioriteter i EU s menneskerettighedspolitik, herunder opbakning til princippet om ikkeforskelsbehandling og lige beskyttelse af personer, der bekender sig til ikke-teistiske eller ateistiske overbevisninger; C. der henviser til, at Bangladesh har gjort betydelige fremskridt i de seneste år, især med hensyn til opfyldelsen af 2015-målene; der henviser til, at EU længe har haft gode forbindelser til Bangladesh, bl.a. gennem samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling; D. der henviser til, at Bangladesh' forfatning, der blev vedtaget i 2014, stadfæster grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfriheden; E. der henviser til, at overtrædelser af de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder herunder vold, ansporing til vold, hadefuld tale, chikane, intimidering og censur mod journalister og bloggere fortsat er udbredte i Bangladesh; der henviser til, at Bangladesh indtager en plads som nr. 146 ud af 180 i det internationale pressefrihedsindeks; F. der henviser til, at spændingerne mellem verdslige og religiøse kræfter er taget til, og at hyppigheden af vold mod kritiske røster er steget; der henviser til, at indenlandske ekstremistiske islamistiske grupper navnlig Ansarullah Bangla Team i årevis har offentliggjort en "hitliste" over personer, der anses for at være kritikere af islam, og har opfordret til henrettelse af sekulære bloggere og forfattere, og at de har begået brutale mord relativt ustraffet; G. der henviser til, at Faisal Arefin Dipan, en redaktør på Jagriti Prokashoniforlaget, den 31. oktober 2015 blev brutalt myrdet med macheter på sit kontor i Dhaka; der henviser til, at

5 en anden redaktør og to forfattere blev angrebet og såret samme dag, og at andre stadig står over for trusler; H. der henviser til, at mindst fem sekulære bloggere og journalister er blevet myrdet i landet i år (Niladri Chatterjee, alias Niloy Neel, Faisal Arefin Dipan, Ananta Bijoy Das, Washiqur Rahman Babu og Abhijit Roy) for at have anvendt deres grundlæggende ret til udtryksfrihed om politiske, sociale og religiøse emner; der henviser til, at islamistisk ekstremistiske grupper har påtaget sig ansvaret for en række drab; I. der henviser til, at den fremtrædende blogger Ahmed Rajib Haider blev myrdet i 2013, og universitetslæreren A.K.M. Shafiul Islam i 2014; der henviser til, at mange andre bloggere har modtaget dødstrusler på de sociale medier der er blevet offentliggjort hitlister på Facebook rettet mod sekulær forfattere eller har overlevet drabsforsøg, og at flere er holdt op med at skrive eller er flygtet ud af landet; J. der henviser til, at premierminister Sheikh Hasina har fordømt drabene og udtrykt sin regerings tilsagn om at bekæmpe terrorisme og voldelig ekstremisme; der henviser til, at hun har varslet en "nultolerancepolitik" over for enhver krænkelse af menneskerettighederne fra de retshåndhævende myndigheders side, og at hun har godkendt en lov om reformering af politiet, hvormed der opstilles en adfærdskodeks; der henviser til, at hun på trods af dette også har støttet sin regerings anholdelse af sekulære bloggere og etableringen af et efterretningspanel til at skanne de sociale medier for potentielt blasfemiske indhold; K. der henviser til, at Bangladesh' regering i august 2014 indførte en ny mediepolitik, der fortsat vækker bekymring med hensyn til ytringsfriheden; der henviser til, at dele af denne politik lægger begrænsninger på mediefriheden, som i tilfældet med forbud mod indhold, som er "statsfjendtligt", "latterliggør den nationale ideologi" eller "er uforenelig med kulturen i Bangladesh", og begrænser mulighederne for at rapportere om "anarki, oprør eller vold"; der henviser til, at Bangladesh' regering har intensiveret sin hårde kurs mod de sociale medier med midlertidig eller fuldstændig lukning af hele internettet, Facebook, WhatsApp, Viber og Messenger; L. der henviser til, at adskillige journalister i de seneste måneder er blevet arresteret og sigtet for at overtræde loven om informations- og kommunikationsteknologi, som kriminaliserer ærekrænkende og "statsfjendtlige" publikationer; M. der henviser til, at mængden af chikane er steget alarmerende siden den uhjemlede indførelse af lovgivningen i 2014; der henviser til, at 13 personer, der arbejder i mediesektoren, er blevet tiltalt for foragt, hvilket bidrager til en generel atmosfære af frygt og intimidering og fører til selvcensur; N. der henviser til, at Probir Sikdar, en journalist og ejer af onlineavisen Uttaradhikar Ekattor News i Bangladesh, den 16. august 2015 blev arresteret for angiveligt at have fornærmet en minister på Facebook; der henviser til, at Shaukat Mahmud, formand for det føderale journalistforbund, den 18. august 2015 blev arresteret for angiveligt med forsæt at have begået et brandattentat mod en bus den 23. januar 2015 og sigtet i tre sager i forbindelse

6 med det påståede angreb; O. der henviser til, at nogle medlemmer af oppositionspartierne er forsvundet under uklare omstændigheder i de seneste år; P. der henviser til, at EU er imod anvendelse af dødsstraf i alle tilfælde og under alle omstændigheder og gang på gang har opfordret til universel afskaffelse af denne straf; Q. der henviser til, at to højtstående oppositionsledere i Bangladesh den 21. november 2015 blev henrettet for krigsforbrydelser begået under uafhængighedskrigen mod Pakistan i 1971, efter at deres sidste fortvivlede bøn om nåde var blevet afvist; R. der henviser til, at Piero Arolari, en italiensk præst og læge, blev skudt den 18. november 2015, mens en italiensk nødhjælpsarbejder, Cesare Tavella, blev skudt den 28. september og en japansk socialarbejder, Hoshi Kunio, blev myrdet den 3. oktober, og at krigere fra Islamisk Stat har påtaget sig ansvaret, ligesom de har for bombesprængningerne under Ashuraoptoget ved den største shiamuslimske helligdom i Dhaka den 24. oktober, hvor en teenagedreng blev dræbt og snesevis af andre blev såret; S. der henviser til, at regeringen har fremsat et udkast til lov om regulering af udenlandske donationer (frivilligt arbejde), der har til formål at regulere transaktioner og finansiering for enhver gruppe, der modtager udenlandsk bistand; 1. fordømmer den stigende forekomst af angreb fra islamistiske ekstremisters side mod sekulære forfattere, bloggere, religiøse mindretal og udenlandske nødhjælpsarbejdere; beklager tabet af menneskeliv og udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrene og deres familier; 2. opfordrer myndighederne i Bangladesh til at fordømme de fortsatte forfærdelige angreb på ytringsfriheden og til at gribe ind for at sætte en stopper for alle former for vold, chikane, intimidering og censur mod journalister, bloggere og civilsamfundet; 3. udtrykker sin dybeste bekymring over det forværrede klima for så vidt angår retten til ytringsfrihed, som har ledsaget stigningen i religiøs fundamentalisme, intolerance og ekstremistisk vold i Bangladesh; opfordrer myndighederne i Bangladesh til at styrke deres indsats for at forbedre den beskyttelse, der ydes aktivister og journalister fra myndighedernes side; opfordrer alle politiske partier og deres ledere til uforbeholdent og utvetydigt at fordømme den ekstremistiske vold og støtte retten til ytringsfrihed; 4. minder de kompetente myndigheder i Bangladesh om deres nationale og internationale retlige forpligtelser, herunder deres ansvar for at sikre alle borgeres sikkerhed, uanset deres politiske eller religiøse overbevisninger, og garantere, at ytringsfriheden og pressefriheden kan udøves i landet uden vilkårlige begrænsninger og censur; 5. opfordrer myndighederne i Bangladesh til at sikre, at der foretages uafhængige undersøgelser og afgives uafhængige forklaringer med hensyn til oppositionsmedlemmers forsvinden i løbet af de sidste par år, især i månederne op til og efter valget i januar 2014;

7 6. opfordrer indtrængende myndighederne i Bangladesh til at forhindre straffrihed og til at gøre alt, hvad de kan, for at identificere alle gerningsmænd og bringe dem for en domstol ved at iværksætte uafhængige, troværdige og gennemsigtige undersøgelser og sikre retfærdig rettergang uden mulighed for idømmelse af dødsstraf; 7. bemærker den indsats, der gøres for at foretage anholdelser i forbindelse med mordet på Abhijit Roy, Washiqur Rahman Babu og Niladri Chatterjee; glæder sig over de fremskridt, der er gjort i efterforskningen af den italienske statsborger Cesare Tavellas og den japanske statsborger Konio Hoshis død; 8. opfordrer indtrængende Bangladesh' regering til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå flere drab ved at træffe effektive foranstaltninger til beskyttelse af forfattere, redaktører og andre personer, som har modtaget trusler, ikke blot ved at yde særlig fysisk beskyttelse til dem, der er potentielle mål for vold, men også ved at åbne for offentlige debatter, der udfordrer ekstremistiske synspunkter af enhver art; 9. opfordrer myndighederne i Bangladesh til at genoprette mediernes fulde uafhængighed, til at frafalde alle anklager mod redaktører og journalister, der har offentliggjort indhold, der er kritisk over for regeringen, at tillade øjeblikkelig genåbning af alle mediehuse, som er blevet lukket, og omgående at genskabe fuld og uhindret adgang til alle former for publikationer, herunder elektroniske; 10. opfordrer myndighederne i Bangladesh til straks at opfylde sine forpligtelser og anvende FN s handlingsplan om journalisters sikkerhed og spørgsmålet om straffrihed, som blev godkendt i 2013; 11. opfordrer myndighederne i Bangladesh til at sikre uafhængighed og upartiskhed i retsvæsenet og til at ændre loven om informations- og kommunikationsteknologi og loven om cybersikkerhed fra 2015 for at bringe dem i overensstemmelse med internationale standarder for ytringsfrihed og ophøre med kriminalisering af "statsfjendtlige" publikationer; 12. er meget bekymret over de gentagne tilfælde af etnisk og religiøst motiveret vold, navnlig mod kvinder; opfordrer indtrængende Bangladesh' regering og landets religiøse organisationer og deres ledere til at indlede en forsoningsproces; opfordrer indtrængende Bangladesh' regering til at bestræbe sig på at retsforfølge gerningsmændene til denne form for vold; opfordrer indtrængende Bangladesh' regering til at yde tilstrækkelig beskyttelse og tilstrækkelige garantier til minoriteter som shiamuslimer, ahmadiyya-tilhængere, hinduer, budister og kristne, men også biharier; 13. bemærker, at loven til regulering af udenlandske donationer (frivilligt arbejde) fra 2014 i nogle tilfælde har ført til, at legitime organisationer i civilsamfundet er blevet udsat for vilkårlig kontrol fra regeringens side; opfordrer myndighederne i Bangladesh til at revidere denne lovgivning for at forhindre dette; 14. opfordrer myndighederne i Bangladesh til straks at opfylde sine forpligtelser og anvende FN s handlingsplan om journalisters sikkerhed og spørgsmålet om straffrihed, som blev

8 godkendt i 2013; 15. opfordrer Bangladesh' regering til at give internationale NGO'er i landet lov til at udføre deres opgaver og til at sikre, at alle menneskerettighed- og civilsamfundsgrupper kan arbejde i et klima uden frygt og undertrykkelse; 16. opfordrer EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationen til Bangladesh og medlemsstaternes delegationer til nøje at overvåge menneskerettighedssituationen og den politiske situation i Bangladesh og gøre brug af alle tilgængelige instrumenter, herunder det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder; 17. opfordrer EU til i overensstemmelse med sin strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati straks at tage ovennævnte bekymringer og henstillinger op med myndighederne i Bangladesh; 18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder, De Forenede Nationers generalsekretær og Bangladesh' regering og parlament.

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 14.1.2015 B8-0050/2015 } B8-0052/2015 } B8-0053/2015 } B8-0057/2015 } B8-0058/2015 } B8-0660/2015 } B8-0062/2015 }RC1 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1260/2016 } B8-1262/2016 } B8-1265/2016 } B8-1268/2016 } B8-1271/2016 } B8-1274/2016 } B8-1275/2016 } RC1 23.11.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0478/2016 } B8-0479/2016 } B8-0481/2016 } B8-0483/2016 } B8-0484/2016 } B8-0485/2016 } B8-0486/2016 } RC1 13.4.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1346/2016 } B8-1350/2016 } B8-1353/2016 } B8-1356/2016 } B8-1359/2016 } B8-1361/2016 } RC1 14.12.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens artikel

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0582/2016 } B8-0586/2016 } B8-0588/2016 } B8-0590/2016 } B8-0592/2016 } RC1 11.5.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5,

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0754/2016 } B8-0757/2016 } B8-0761/2016 } B8-0763/2016 } B8-0765/2016 } B8-0767/2016 } RC1 8.6.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens artikel

Læs mere

Underudvalget om Menneskerettigheder. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Underudvalget om Menneskerettigheder. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Underudvalget om Menneskerettigheder mer Elena VALENCIANO Formand mer Cristian Dan PREDA Beatriz BECERRA BASTERRECHEA László TŐKÉS Ungarn Barbara LOCHBIHLER Lars ADAKTUSSON Sverige Francisco ASSIS Portugal

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0084 Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2014/2214(INI) 16.7.2015. fra Udenrigsudvalget. til Regionaludviklingsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2014/2214(INI) 16.7.2015. fra Udenrigsudvalget. til Regionaludviklingsudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2014/2214(INI) 16.7.2015 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Regionaludviklingsudvalget om en EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1232/2016 } B8-1233/2016 } B8-1234/2016 } B8-1237/2016 } B8-1240/2016 } RC1 21.11.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Læs mere

Medlemmer. Afzal KHAN Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige

Medlemmer. Afzal KHAN Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar Anna Elżbieta FOTYGA Formand Christian EHLER mer Jaromír ŠTĚTINA Tjekkiet Afzal KHAN Sabine LÖSING Laima Liucija ANDRIKIENĖ Litauen Johannes Cornelis van BAALEN Nederlandene

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina (2016/2990(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina (2016/2990(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0444 Tilfældet Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede

Læs mere

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Udvalget om International Handel Bernd LANGE Formand mer Tokia SAÏFI Næstformand Yannick JADOT Næstformand Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance Iuliu WINKLER Næstformand Rumænien Jan ZAHRADIL

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0488/2016 20.4.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0361/2016 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om angreb

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0350/2017 15.5.2017 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0219/2017 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om gennemførelse

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1062/2016 } B8-1067/2016 } B8-1070/2016 } B8-1071/2016 } B8-1074/2016 } B8-1078/2016 } B8-1080/2016 } RC1 5.10.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1249/2016 21.11.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 9.2.2015 B8-0123/2015 } B8-0133/2015 } RC1 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4 til erstatning af beslutningsforslag fremsat

Læs mere

Budgetkontroludvalget. Derek VAUGHAN Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige

Budgetkontroludvalget. Derek VAUGHAN Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige Budgetkontroludvalget mer Ingeborg GRÄSSLE Formand mer Derek VAUGHAN Indrek TARAND Estland Martina DLABAJOVÁ Tjekkiet Dan NICA Nedzhmi ALI Bulgarien Louis ALIOT Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa

Læs mere

PROTOKOL. fra mødet Onsdag 11. maj 2016 P8_PV(2016)05-11 PE DA Forenet i mangfoldighed DA

PROTOKOL. fra mødet Onsdag 11. maj 2016 P8_PV(2016)05-11 PE DA Forenet i mangfoldighed DA 2016-2017 PROTOKOL fra mødet Onsdag 11. maj 2016 P8_PV(2016)05-11 PE 582.706 Forenet i mangfoldighed TEGNFORKLARING TEGNFORKLARING * Høringsprocedure *** Godkendelsesprocedure ***I Almindelig lovgivningsprocedure

Læs mere

Medlemmer. Linda McAVAN Formand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige

Medlemmer. Linda McAVAN Formand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige Udviklingsudvalget mer Linda McAVAN Formand mer Maurice PONGA Paavo VÄYRYNEN Finland Stelios KOULOGLOU Grækenland Nirj DEVA Louis ALIOT Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa Nicolas BAY Gruppen Et

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0037 Saudi-Arabien: Raif Badawis tilfælde Europa-Parlamentets beslutning af 12. februar 2015 om Raif Badawi-sagen fra Saudi-

Læs mere

P7_TA(2010)0194 Religionsfrihed i Pakistan

P7_TA(2010)0194 Religionsfrihed i Pakistan P7_TA(2010)0194 Religionsfrihed i Pakistan Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2010 om religionsfrihed i Pakistan Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger om menneskerettigheder

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0998/2015 5.10.2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0761/2015 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5, om

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2047(BUD) fra Udviklingsudvalget. til Budgetudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2047(BUD) fra Udviklingsudvalget. til Budgetudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Udviklingsudvalget 2016/2047(BUD) 6.9.2016 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Budgetudvalget om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 22.5.2012 B7-0235/2012 } B7-0237/2012 } B7-0244/2012 } B7-0245/2012 } B7-0247/2012 } RC1 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 26. juli 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.4.2015 B8-0404/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 16.9.2014 B8-0119/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om EU s reaktion på ebolaudbruddet

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2010 B7-0682/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om de humanitære

Læs mere

11523/15 ipj/kf/hm 1 DRI

11523/15 ipj/kf/hm 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. september 2015 (OR. en) 11523/15 PE-QE 430 I-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité Svar på forespørgsler

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn Info-note - I 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer Europa-Parlamentets

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

P7_TA-PROV(2010)0196 Burma

P7_TA-PROV(2010)0196 Burma P7_TA-PROV(2010)0196 Burma Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2010 om situationen i Burma/Myanmar Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma/Myanmar, - der henviser

Læs mere

P7_TA(2010)0290 Nordkorea

P7_TA(2010)0290 Nordkorea P7_TA(2010)0290 Nordkorea Europa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om Nordkorea Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Koreanske Halvø, - der henviser til FN's

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 14.1.2015 B8-0012/2015 } B8-0019/2015 } B8-0022/2015 } B8-0024/2015 } B8-0026/2015 } RC1 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

Læs mere

PROTOKOL. fra mødet Onsdag 17. maj 2017 P8_PV-PROV(2017)05-17 FORELØBIG UDGAVE PE DA Forenet i mangfoldighed DA

PROTOKOL. fra mødet Onsdag 17. maj 2017 P8_PV-PROV(2017)05-17 FORELØBIG UDGAVE PE DA Forenet i mangfoldighed DA 2017-2018 PROTOKOL fra mødet Onsdag 17. maj 2017 P8_PV-PROV(2017)05-17 FORELØBIG UDGAVE PE 604.992 Forenet i mangfoldighed TEGNFORKLARING * Høringsprocedure *** Godkendelsesprocedure ***I Almindelig lovgivningsprocedure

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0401 Forskelsbehandling af piger i Pakistan, navnlig tilfældet Malala Yousafzai

P7_TA-PROV(2012)0401 Forskelsbehandling af piger i Pakistan, navnlig tilfældet Malala Yousafzai P7_TA-PROV(2012)0401 Forskelsbehandling af piger i Pakistan, navnlig tilfældet Malala Yousafzai Europa-Parlamentets beslutning af 26. oktober 2012 om diskrimination mod piger i Pakistan, navnlig sagen

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0154/2016 27.1.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0867/2016 29.6.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om den seneste udvikling

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2015/2255(INI) 18.2.2016 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0162/2016 27.1.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012 om situationen i Syrien (2012/2543(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0079/2016 15.1.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) P7_TA(2013)0031 Vold mod kvinder i Indien Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Rusland, navnlig Eston Kohvers, Oleg Sentsovs og Olexandr Koltjenkos situation

VEDTAGNE TEKSTER. Rusland, navnlig Eston Kohvers, Oleg Sentsovs og Olexandr Koltjenkos situation Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2015)0314 Rusland, navnlig Eston Kohvers, Oleg Sentsovs og Olexandr Koltjenkos situation Europa-Parlamentets beslutning af 10. september 2015 om Rusland,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-87

ÆNDRINGSFORSLAG 1-87 Europa-Parlamentet 2014-2019 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2015/2063(INI) 13.8.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-87 Angel Dzhambazki (PE557.258v01-00) Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/2030(INI) 2.5.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (2016/2030(INI)) Udenrigsudvalget

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi FORSLAG TIL GSORDEN ITRE(2017)0322_1 Møde Onsdag den 22. marts 2017 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 23. marts 2017 kl. 9.00-12.30

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov P7_TA(2011)0315 Ændret ungarsk forfatning Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2014/2243(INI) 3.9.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2012 om situationen i Burma/Myanmar (2012/2604(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 18-21 i

Læs mere

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2016/2224(INI) 13.7.2017 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Retsudvalget om legitime foranstaltninger

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 11.3.2014 B7-0268/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om Ukraine (2014/2627(RSP))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

Økonomi- og Valutaudvalget. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Økonomi- og Valutaudvalget. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Økonomi- og Valutaudvalget mer Roberto GUALTIERI Formand mer Markus FERBER Næstformand Peter SIMON Næstformand Sander LOONES Næstformand Belgien Gabriel MATO Næstformand Gerolf ANNEMANS Belgien Gruppen

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.4.2015 B8-0405/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0115/2015 og B8-0116/2015 jf. forretningsordenens artikel

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Vold mod lesbiske og mod LGBT-rettigheder i Afrika

Vold mod lesbiske og mod LGBT-rettigheder i Afrika P7_TA-PROV(2012)0299 Vold mod lesbiske og mod LGBT-rettigheder i Afrika Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2012 om vold mod lesbiske kvinder og rettighederne for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner

Læs mere

Medlemmer. Udvalget for Andragender. Cecilia WIKSTRÖM Formand. Rosa ESTARÀS FERRAGUT Næstformand. Roberta METSOLA Næstformand

Medlemmer. Udvalget for Andragender. Cecilia WIKSTRÖM Formand. Rosa ESTARÀS FERRAGUT Næstformand. Roberta METSOLA Næstformand Udvalget for Andragender mer Cecilia WIKSTRÖM Formand Sverige mer Rosa ESTARÀS FERRAGUT Roberta METSOLA Malta Marlene MIZZI Malta Pál CSÁKY Slovakiet Tim AKER Det Forenede Kongerige Marina ALBIOL GUZMÁN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 31.3.2015 2015/2040(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 Aldo Patriciello (PE549.460v01-00) om procedurer og praksis i forbindelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 17. april 2014 om Syrien: situationen i visse sårbare samfund (2014/2695(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 17. april 2014 om Syrien: situationen i visse sårbare samfund (2014/2695(RSP)) P7_TA(2014)0461 Syrien: situationen i visse sårbare samfund Europa-Parlamentets beslutning af 17. april 2014 om Syrien: situationen i visse sårbare samfund (2014/2695(RSP)) Europa-Parlamentet, der henviser

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0143/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0143/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0143/2016 21.4.2016 BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2016 om Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne (2016/2809(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2016 om Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne (2016/2809(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2016)0316 Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2016 om Myanmar, navnlig situationen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2015/2104(INI) 2.9.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 David McAllister (PE560.882v01-00) om EU's rolle i FN - hvordan EU's udenrigspolitiske

Læs mere

juni 2016 Bruxelles

juni 2016 Bruxelles EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN 22. - 23. juni 2016 Bruxelles 22/06/16 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2014/2238(INI) 7.5.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 10.2.2015 B8-0122/2015 } B8-0125/2015 } B8-0126/2015 } B8-0127/2015 } B8-0132/2015 }RC1 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0584/2016 9.5.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0367/2016 og B8-0368/2016 jf. forretningsordenens artikel

Læs mere

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Thomas HÄNDEL Formand mer Marita ULVSKOG Næstformand Sverige Claude ROLIN Næstformand Belgien Renate WEBER Næstformand Rumænien Agnes JONGERIUS Næstformand

Læs mere

Ytringsfrihed i Hviderusland, navnlig sagen Andrzej Poczobut

Ytringsfrihed i Hviderusland, navnlig sagen Andrzej Poczobut P7_TA-PROV(2012)0300 Ytringsfrihed i Hviderusland, navnlig sagen Andrzej Poczobut Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2012 om Hviderusland, særligt sagen om Andrzej Poczobut (2012/2702(RSP)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. februar 2014 om Transdnestrien (2014/2552(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. februar 2014 om Transdnestrien (2014/2552(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0108 Ret til uddannelse i Transnistrien Europa-Parlamentets beslutning af 6. februar 2014 om Transdnestrien (2014/2552(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2014/2216(INI) 4.2.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udenrigsudvalget om årsberetningen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2009/2219(INI) fra Udenrigsudvalget. til Udvalget om International Handel

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2009/2219(INI) fra Udenrigsudvalget. til Udvalget om International Handel EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 7.10.2010 2009/2219(INI) UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om International Handel om menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 2011/2081(INI) 8.3.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om presse- og mediefrihed i verden (2011/2081(INI)) Udenrigsudvalget Ordfører: Marietje Schaake PR\929141.doc

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0149/2016 27.1.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 13.5.2015 B8-0457/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0117/2015 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om udbrud

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1431/2009 af Riccarda Nissen og Angelika Dahlin, tyske statsborgere, for "Netwzwerk Rafael e.v."

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave I. INDLEDNING i) De Forenede Nationer har opstillet strenge betingelser for anvendelse af dødsstraf, bl.a. i den internationale konvention

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om situationen i Egypten (2013/2542(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om situationen i Egypten (2013/2542(RSP)) P7_TA-PROV(2013)0095 Situationen i Egypten Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om situationen i Egypten (2013/2542(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 4.3.2011 B7-0191/2011 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om medieloven i Ungarn RE\860120.doc

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2274(INI) fra Udvalget om International Handel. til Udenrigsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2274(INI) fra Udvalget om International Handel. til Udenrigsudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2015/2274(INI) 14.7.2016 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udenrigsudvalget om EU's strategi over for Iran efter atomaftalen

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere