Fiskerikontrol Erhverv og rekreativ Kontrol og resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskerikontrol Erhverv og rekreativ Kontrol og resultater"

Transkript

1 Fiskerikontrol 2015 Erhverv og rekreativ Kontrol og resultater

2 Kolofon Fiskerikontrol 2015 Erhverv og rekreativ Denne rapport er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Hanne Juul Jensen og NaturErhvervstyrelsens fotoarkiv Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: ISBN

3 Indhold 1. Indledning Forord Resumé og samlet vurdering Kontrol af erhvervsfiskeri Effektbaseret fiskerikontrol Kontrol af torskefiskeriet Kontrol af det pelagiske fiskeri Kontrol af industrifiskeri Kontrol af andre arter eller anden kontrol Kontrol i omsætningsled og ved transport Kontrol af IUU-fiskeri NEAFC kampagne Kontrol af NEAFC fiskeri Kontrol af RTC Last Haul Administrativ kontrol Kontrol af områder med fiskerimæssige restriktioner, herunder lukkede områder Kontrol af muslingefiskeri JDP-kampagner Overtrædelser, erhverv Pointtildeling for alvorlige overtrædelser Samarbejde og dialog med erhvervet Kontrol af rekreativt fiskeri og fiskepassager Kontrol af fritidsfiskere og deres redskaber Kontrolkampagne Kontrol af lyst- og sportsfiskere Kontrol i ferskvand af fiskepassager, udsætninger og el-fiskeri Overtrædelser, rekreativ Anmeldelser Anmeldelser af ulovligt fiskeri Audit Audit af NaturErhvervstyrelsens fiskerikontrollører

4 1. Indledning 1.1 Forord NaturErhvervstyrelsens kontrolstrategi indeholder en række strategiske indsatsområder ét af områderne vedrører øget udbredelse og anvendelse af risikobaseret tilgang til kontrol. Denne rapport indgår i arbejdet med at fokusere på større effekt af risikobaseret kontrol og dermed sikre højere grad af regelefterlevelse på fiskeriområdet. Rapporten opgør de væsentligste fiskerikontrolresultater for NaturErhvervstyrelsens decentrale enheder (inspektorater, kontrolskibe og FMC 1 ) i relation til fiskeri for Endvidere opgøres hvilke overtrædelser, der er konstateret, samt effekten af fiskerikontrolindsatsen. Opgørelserne sammenholdes med tilsvarende opgørelser for Det skal bemærkes, at flere af tallene i denne rapport ikke er fuldstændigt identiske med tilsvarende opgørelser i Fiskerikontrol Det skyldes primært, at opgørelserne til Fiskerikontrol 2014 blev foretaget medio januar 2015, og at der efterfølgende blev registreret enkelte yderligere oplysninger for 2014, som nu indgår i opgørelserne. Endvidere har NaturErhvervstyrelsen implementeret nye IT-systemer, der også kan medføre, at opgørelser ikke er fuldstændig identisk med tilsvarende opgørelser i Fiskerikontrol Rapporten er udarbejdet i marts 2016 af FMC i samarbejde med styrelsens Fiskerikontrolplangruppe. 1.2 Resumé og samlet vurdering NaturErhvervstyrelsens største fiskerikontrolområde i 2015 har - som i øvrige år - været kontrol af det erhvervsmæssige fiskeri. Derefter følger kontrol af det rekreative fiskeri i salt- og ferskvand. Kontrollen af det erhvervsmæssige fiskeri er gennemført efter en risikobaseret kontrolstrategi, der bl.a. indbefatter kontrolplaner overfor særlige fiskerier samt fokuserede indsatsområder og kampagner. Kontrollen er foregået ved fysisk kontrol til søs, ved landing i havn, ved opkøbere af fisk samt ved administrativ kontrol og systematiseret overvågning. Det totale antal kontrollerede fangstrejser ved fysisk kontrol faldt i forhold til Faldet skyldes bl.a., at kontrolforretninger til søs er blevet mere tidskrævende, samt at kontrollen i højere grad er målrettet fartøjer med særlige problemstillinger. Endelig har kontrolgrundlaget ændret sig. Det samlede antal landinger faldt mens de landede mængder steg. En række fiskearter er omfattet af særlige kontrolplaner. Det gælder arterne torsk, rødspætte, tunge, laks, sild og brisling. I disse kontrolplaner indgår effektbaserede kontrolmål. Det er andet år, hvor NaturErhvervstyrelsen arbejder med effektmål og NaturErhvervstyrelsen konstaterer med tilfredshed en højere grad af regelefterlevelse inden for de nævnte fiskerier. Kontrol af det pelagiske fiskeri 2 er gennemført som planlagt, og kontrolmålene er nået. 1 Fiskeri Moniterings Center 2 Pelagisk fiskeri er fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel. 4

5 Kontrol af industrifiskeriet 3 er gennemført som planlagt, og kontrolmålene er nået for de mest betydende industriarter. NaturErhvervstyrelsen har i 2015, som i tidligere år, deltaget i fælles internationale kontrolkampagner (Joint Deployment Plans), herunder i koordinationen af disse kampagner. Kampagnerne var specielt fokuseret på fiskeri efter torsk, rødspætte og tunge i Nordsøen, torsk i Skagerrak /Kattegat samt torsk, sild, laks og brisling i Østersøen. Overvågningen af fiskeriaktiviteter i områder med fiskerimæssige restriktioner blev udvidet i Den generelle tendens er et fald i konstaterede ulovlige fiskeriaktiviteter i de overvågede områder. Nye regler om forbud mod udsmid af fisk trådte i kraft i 2015 og i den forbindelse har NaturErhvervstyrelsen anvendt en del ressourcer på at vejlede fiskerne om reglerne, både direkte til den enkelte fisker samt via møder med erhvervet, via indlæg i Fiskeritidende og via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. NaturErhvervstyrelsen har i forbindelse med de administrative og fysiske kontrolforretninger afdækket næsten samme antal overtrædelser som i Der har dog været forskydninger inden for de enkelte regelkategorier. Forskydningerne skyldes flere forhold, herunder ændret kontroltryk på de forskellige fiskerier og øget administrativ krydskontrol. Det er også i 2015 NaturErhvervstyrelsens vurdering, at øget fokus på risikobaseret kontrol og dermed også mere opmærksomhed over for fartøjer, der tidligere ikke har fulgt reglerne, har en positiv effekt i forhold til regelefterlevelse. Kontrollen af det rekreative fiskeri er også gennemført efter en risikobaseret kontrolstrategi. I 2015 blev der kontrolleret flere fritidsfiskerredskaber end i Blandt de kontrollerede redskaber blev der konstateret færre ulovlige redskaber end i NaturErhvervstyrelsens kontrolindsats i forhold til erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri omfatter også et betydeligt samarbejde med organisationer og interessenter, herunder andre myndigheder f.eks. SKAT og Fødevarestyrelsen. Endelig sker der vejledning og information til borgere og interessenter samt kontakt til presse. 3 Industrifiskeri er fiskeri af arter som tobis, brisling, sperling og blåhvilling. Fangsterne anvendes til produktion af fiskemel og -olie. 5

6 2. Kontrol af erhvervsfiskeri Kontrol af det erhvervsmæssige fiskeri foregår især som kontrol af fartøjer til søs under fiskeri, kontrol i havn ved landing og transport samt kontrol af partier af fisk hos opkøbere. I forbindelse med kontrolforretningen udfærdiger kontrollørerne en besøgsrapport med oplysninger om de enkelte kontrolelementer. Oplysningerne fra besøgsrapporterne er den grundlæggende dokumentation for kontrolarbejdet. Endvidere foretages der administrativ kontrol af fartøjer og opkøberes indberettede oplysninger samt administrativ overvågning af fartøjernes fiskerimæssige aktiviteter. Kontrolgrundlaget for landingskontrol var i landinger af fisk, hvilket er 8 % færre landinger end i De landede mængder af fisk i 2015 var ca tons, hvilket er en stigning på 17 % i forhold til I 2015 blev der gennemført kontrol af fangstrejser, hvilket var 661 færre end i 2014, svarende til et fald i de udførte kontroller på 20 %. Maskemåling med Omegamåler kontrolforretninger var ved landing i havn, svarende til en kontrolfrekvens på 3,5 % - i 2014 var kontrolfrekvensen 3,9 %. Der blev foretaget 623 kontrolforretninger til søs samt 851 observationer af fiskefartøjer til søs, hvor der ikke blev foretaget kontrol. Kontrol Udvikling Kontrol i havn % Kontrol til søs % Fartøjskontrol i alt % Faldet i antal kontrolforretninger i havn skyldes især, at der blev kontrolleret en del færre industrilandinger i 2015, og ændringerne er beskrevet nærmere i afsnit 2.4. Også antallet af kontrollerede torskelandinger faldt i forhold til 2014, se mere herom i afsnit 2.2. Faldet i antallet af kontrollerede fartøjer til søs hænger sammen med, at den enkelte kontrolforretning er blevet mere omfangsrig og tidskrævende. Til forskel fra tidligere, anvendes der mere tid på prøvetagning af arts- og størrelsessammensætning i det seneste træk, se mere herom i afsnit 2.9. Endelig har kontrolgrundlaget ændret sig, idet det samlede antal landinger af fisk er reduceret med 8 samtidig er de landede mængder steget. 6

7 2.1 Effektbaseret fiskerikontrol I 2014 ændrede NaturErhvervstyrelsen kontrolmodel for en række fiskerier. Tidligere blev kontrol - af eksempelvis torskefiskeri - foretaget efter en indsatsstyret model, hvor der var fastsat et mål for antallet af kontrolforretninger. Den nye model er baseret på en række indikatorer, der viser graden af regelefterlevelse hos aktørerne, og NaturErhvervstyrelsen har også i 2015 kontrolleret efter den nye model. Mål bliver udtrykt som graden af regelefterlevelse, og målene fastsættes som vedligeholdelsesmål for områder med høj grad af regelefterlevelse. Det betyder, at kontrolindsatsen skal sikre, at regelefterlevelse fortsat er høj. Mål fastsættes som reduktionsmål for områder med lavere grad af regelefterlevelse. Det betyder, at kontrolindsatsen skal sikre, at regelefterlevelsen bliver bedre. Kontrolindsatsen er et middel - til at få fiskerne til at ændre adfærd - og ikke et mål i sig selv. Den nye kontrolmodel er anvendt på følgende fiskerier: - Torsk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat - Rødspætte i Nordsøen - Tunge i Nordsøen - Torsk i Østersøen - Sild og brisling i Østersøen - Laks i Østersøen Alle ovennævnte fiskerier er omfattet af et såkaldt Specific Control and Inspection Programme, herefter forkortet SCIP. De nærmere bestemmelser for SCIP er fastlagt i to EU-forordninger (én for Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og én for Østersøen). I alt var der i 2015 udvalgt 86 regelområder, hvor der var fastsat et effektmål i forhold til regelefterlevelse. Hvert regelområde består af en kombination af en regel, en fiskeart, et farvand og redskabstype. Følgende regler blev udvalgt: - Melding om skifte af farvand - Fejlskønstolerance af mængder i logbog - Fiskeri uden tilladelse (licens) - Highgrading 4 - Fiskeri i områder med fiskerimæssige restriktioner (lukkede områder) - Misrapportering af farvandsområde i logbog - Tilmelding af ankomst til havn samt landing - Ukorrekt fangstsammensætning (ulovlig bifangst m.v.) - Ulovligt fiskeredskab - Landing af undermålsfisk - VMS 5 -udfald 4 Highgrading er udbytteoptimering ved ulovligt udsmid af mindre værdifulde fisk, som kan landes lovligt. 5 Vessel Monitoring System, satellitbaseret system, hvor der fra fartøjet hver time sendes et signal til NaturErhvervstyrelsen med oplysninger om position, kurs og fart. 7

8 I 2014 var der for 76 regelområder en høj grad af regelefterlevelse. For disse områder var det målet i 2015, at mindst 75 regelområder fortsat skulle vise en høj grad af regelefterlevelse ved udgangen af I 2014 var der for 10 regelområder en lavere grad af regelefterlevelse. For disse områder var det målet i 2015, at mindst 5 områder skulle vise en højere grad af regelefterlevelse ved udgangen af I de følgende afsnit redegøres nærmere for kontrolresultaterne for de respektive regelområder. Regelområder med indikation af høj grad af regelefterlevelse Ved udgangen af 2015 viste indikatorer, at risikovurderingen for uregelmæssigheder fortsat var lav eller meget lav for 75 regelområder. Kun ét område havde ændret sig i negativ retning i forhold til regelefterlevelse. Det drejer sig om: - Afgivelse af melding om farvandsskifte ved fiskeri efter tunge i Nordsøen, faststående redskaber For dette område var der i hele 2015 tale om i alt ca. 10 fangstrejser, hvor ganske få uregelmæssigheder havde en stor indflydelse på resultatet. Regelområder med indikation af lav grad af regelefterlevelse Ved udgangen af 2015 viste indikatorer, at risikovurderingen for uregelmæssigheder var reduceret for 5 regelområder. Det drejer sig om områderne: - Melding om farvandsskifte ved fiskeri efter torsk i Østersøen, faststående redskaber - Melding om farvandsskifte ved fiskeri efter torsk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, slæbende redskaber - Melding om farvandsskifte ved fiskeri efter rødspætte i Nordsøen, slæbende redskaber - Fejlskøn i logbog af tunge fra Nordsøen, faststående redskaber - Melding om farvandsskifte ved fiskeri efter brisling i Østersøen, slæbende redskaber 5 områder var uændret eller havde ændret sig i negativ retning i forhold til regelefterlevelse. Det drejer sig om områderne: - Melding om farvandsskifte ved fiskeri efter tunge i Nordsøen, slæbende redskaber - Fejlskøn i logbog af rødspætte fra Nordsøen, faststående redskaber - Fejlskøn i logbog af tunge fra Nordsøen, slæbende redskaber - Highgrading af torsk fra Skagerrak, slæbende redskaber - Highgrading af torsk fra Nordsøen, slæbende redskaber Den samlede kontrolindsats i 2015 bestod af en bred vifte af indsatsområder for at sikre en højere grad af regelefterlevelse. Der blev anvendt fysisk kontrol til søs og ved landing, med tilhørende vejledning, dialog og eventuel sanktion. Der blev gennemført administrativ krydskontrol af indberettede oplysninger om fiskeriet med opfølgende dialog, vejledning og eventuel sanktion. Endvidere har der været dialog og møder med erhvervets interesseorganisationer. Den generelle regelefterlevelse på de udvalgte områder viser en tydelig og meget positiv udvikling. Ultimo 2013 var der 14 områder med mange uregelmæssigheder, som ved udgangen af 2014 var reduceret til 10 områder, og var ved udgangen af 2015 yderligere reduceret til 7 områder. 8

9 Kontrol af udenlandske fartøjer I 2015 var det for NaturErhvervstyrelsen et mål at gennemføre kontrol af mindst 5 % af udenlandske fartøjers landinger af SCIP-arter i Danmark. For begge SCIP-områder (Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen) blev målet nået. Kontrolfrekvens SCIP-område for udenlandske fartøjer Nordsøen, Skagerrak, Kattegat 7,1 % Østersøen 8,1 % 2.2 Kontrol af torskefiskeriet I 2015 var der landinger med torsk i danske havne, svarende til et fald på 8 % i forhold til Heraf blev 952 landinger kontrolleret, svarende til en kontrolfrekvens på 3 % Udvikling Torsk Antal torskelandinger % Landede mængder torsk i tons (renset vægt) % Kontrol af torskelandinger % Kontrolleret mængde torsk i tons % Kontrolfrekvens (mængde) 7 % 6 % 5% Kontrolfrekvens (antal i havn) 4 % 3 % 3% Andel af kontrol af torskefiskeri forhold til den samlede kontrol 50 % 37 % 30% Kontrol til søs I 2015 har NaturErhvervstyrelsen kontrolleret 5 % af de landede mængder torsk mod 6 % i Kontrol af landinger, hvori der indgår torsk, udgør den største del (30 %) af alle landingskontrolforretninger. Andelen af kontrol af torskekontrol i forhold til den samlede kontrol er faldet. Det skyldes primært, at NaturErhvervstyrelsen har fokuseret kontrollen på landinger af alle arter, der indgår i SCIP-programmerne, som omtalt i afsnit Kontrol af det pelagiske fiskeri En kontrolforretning af en pelagisk landing af sild, makrel eller hestemakrel over 10 tons fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat indeholder en lang række faste kontrolpunkter, herunder bl.a. at kontrolpersonale følger landingen fra start til slut. Der udføres både fysisk kontrol af udvalgte fartøjer samt administrativ kontrol af alle landinger. EU-kravet er fysisk kontrol af mindst 10 % af antallet af landinger og mindst 15 % af mængderne. 9

10 I 2015 blev der gennemført fysisk kontrol af 41 landinger og tons, svarende til 13 % af antallet af pelagiske landinger og 17 % af de landede mængder. Målene for kontrol blev således opfyldt Udvikling Pelagisk Antal pelagiske landinger % Landede mængder pelagisk i tons % Kontrol i havn (antal) % Kontrolfrekvens (antal i havn) 17 % 12 % 13% 1% Kontrolfrekvens (mængde) 22 % 15 % 17% 2% 2.4 Kontrol af industrifiskeri Kontrol af landinger fra industrifiskeri blev i 2015 styret ved hjælp af en kontrolplan, hvor der i samarbejde med DTU Aqua var fastlagt forskellige kontrolfrekvenser på udvalgte industrifiskerier. Kontrolfrekvensen er et udtryk for risikovurderingen på typer og områder. Eksempelvis var kontrolfrekvensen på brisling fra Nordsøen 20 %, mens den for brisling i Skagerrak var 33 %. Der blev fastlagt kontrolfrekvens på 16 segmenter, og på 13 segmenter blev kontrolmålet opfyldt. På segmenterne brisling i Skagerrak, blåhvilling i farvandene vest for De britiske øer og sardin fra alle farvande blev målet ikke nået. Der mangledes samlet kun 4 kontrolforretninger i at nå målet i de 3 segmenter, samtidig udgjorde disse segmenter kun ca. 6 % af den totale mængde industrifisk landet i I industrifiskeriet var der en stigning på 9 % i antallet af landinger i forhold til Der blev i 2015 gennemført kontrol af 572 landinger af industrifisk. Den samlede kontrolfrekvens faldt fra 28 % i 2014 til 16 % i Årsagen til det store fald i antallet af kontrollerede landinger af industrifisk skyldes, at en forsøgsordning i 2014 ikke blev videreført i Forsøgsordningen betød landingsforpligtigelse af alle arter og medførte bl.a. betydeligt flere kontrolforretninger af brislingelandinger. Endvidere var der forskel på vilkårene for tobisfiskeriet, hvor der i 2014 blev gennemført betydeligt flere kontrolforretninger og prøveudtagning af tobislandinger end i Industri Udvikling Antal industrilandinger % Industrimængder (tons) % Kontrol af industrilandinger (antal) % Kontrolfrekvens (antal i havn) 15 % 28 % 16 % -12 % Kontrol til søs % 2.5 Kontrol af andre arter eller anden kontrol Ved kontrol af torske-, industri- og pelagiske landinger gennemføres også kontrol af øvrige arter ombord på fartøjerne. De øvrige arter kontrolleres endvidere til søs under fiskeri og ved landinger, hvor torsk, pelagiske arter eller industriarter ikke er en del af fangsten. De mest betydende arter er SCIP-arterne rødspætte, tunge og laks samt arter som ål, rejer, hummer og toskallede bløddyr (østers og muslinger). I 2015 blev der udført landingskontrolforretninger og 260 kontrolforretninger til søs af andre arter. I 2014 var de tilsvarende tal ved landing og 364 til søs. 10

11 Mens antallet af kontrollerede torske- og industrilandinger faldt i 2015, var der en lille stigning i forhold til antallet af kontrollerede landinger af andre arter. Det skyldes, som nævnt i afsnit 2.2, at NaturErhvervstyrelsen har fokuseret på samtlige arter, der indgår i SCIP-programmerne. 2.6 Kontrol i omsætningsled og ved transport I 2015 var det for NaturErhvervstyrelsen et mål at gennemføre kontrol af 5 % af mængderne af konsumarterne torsk, rødspætte, tunge og laks (arter omfattet af SCIP). Herunder er opgjort de kontrollerede mængder: Afregnet mængde (tons) Kontrolleret mænge Kontrolfrekvens Fiskeart (tons) Torsk ,5 % Rødspætte ,9 % Tunge 147 8,3 5,7 % Laks 30 2,2 7,5 % Total ,9 % Hygiejnekontrol sker i forbindelse med kontrol ved landing samt ved kontrol hos modtagere og opkøbere, og består af en vurdering af, om fisken er konsumegnet efter Fødevareloven, herunder om de hygiejniske forhold vedrørende håndtering, transport og opbevaring er tilfredsstillende. NaturErhvervstyrelsen gennemfører endvidere kontrol af fersk fisk, der transporteres fra landingssteder til auktioner og andre omsætningssteder. I 2015 blev der gennemført kontrol af 42 transporter af fisk det tilsvarende antal kontrolforretninger i 2014 var Kontrol af IUU-fiskeri 6 NaturErhvervstyrelsen skal gennemføre den kontrol, der følger af EU s IUU-forordninger. Arbejdsopgaverne indebærer kontrol af landinger fra tredje landes fartøjer i danske havne. Desuden skal styrelsen validere fangstattester for danske fartøjer, hvis fangster eksporteres til tredje lande, eller landes direkte i tredje lande. For landinger i tredje lande skal der foreligge en valideret fangstattest, såfremt fangsten forarbejdes i tredje landet for herefter at blive importeret til et land i EU. NaturErhvervstyrelsen skal gennemføre administrativ kontrol af samtlige direkte landinger foretaget af 3. landes fartøjer samt fysisk kontrol af mindst 5 % af samme landinger. I 2015 blev der gennemført administrativ kontrol af attester fra 667 landinger fra 3. landes fartøjer samt fysisk kontrol af 38 landinger svarende til 5,7 %. Målene for kontrol blev således opfyldt. Der blev foretaget validering af attester på danske partier til eksport. 6 Illegalt, Urapporteret og Ureguleret fiskeri 11

12 2.8 NEAFC kampagne Den Nordøstatlantiske Fiskerikommission (NEAFC) er en international kommission, som består af fem parter: EU, Island, Norge, Rusland og Danmark på vegne af Færøerne og Grønland. NEAFC regulerer fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav, fra Kap Farvel til Barentshavet og syd på til Portugal uden for kyststaternes territorialgrænser, som er 200 sømilegrænsen. Hovedarterne for NEAFCreguleringer er rødfisk, atlantoskandiske sild, makrel og blåhvilling samt dybhavsarter. Kommissionen skal i følge konventionen medvirke til bevarelse og langsigtet udnyttelse af fiskeressourcerne gennem et fælles regelsæt. Danmark er forpligtet til at stille med en inspektionsplatform 14 dage om året for at tilse, at fiskeriet følger de fælles regler, og at der ikke er andre lande end de kontraherende, som fisker i området. NaturErhvervstyrelsen sender således fiskerikontrolskibet Vestkysten nord på til det internationale farvand i Norskehavet, som ligger mellem Grønland og Norge, også kaldet Bananen eller Smuthavet. I 2015 blev der foretaget 35 søobservationer, heraf blev 18 fartøjer kontrolleret. 17 fartøjer var russiske og 1 færøsk. 15 fartøjer blev kontrolleret under fiskeri, 2 fartøjer under omladning og ét fartøj under sejlads. Der blev ikke konstateret nogen overtrædelser under kampagnen. Kontrol af fartøj der fisker i NEAFC-området. 2.9 Kontrol af NEAFC fiskeri For at kontrollere og forhindre IUU-aktiviteter blev kravene for godkendelse og kontrol af udenlandske landinger udvidet til også at omfatte fersk fisk fra NEAFC s konventionsområde med virkning fra 1. juli Det indebærer, at havnestaten ikke kan tillade landing, hvis et fartøj har deltaget i fiskeriaktivitet i NEAFC konventionsområde, medmindre fartøjets flagstat har bekræftet at fisken om bord er lovlig fanget, og at fartøjet har rapporteret fiskeriaktivitet i henhold til gældende regler. Den administrative procedure er suppleret med et krav om, at der skal udføres fysisk kontrol af mindst 5 % af landingerne fra konventionsområdet. Før et fartøj kan anløbe udenlandsk havn, skal det sende en forhåndsanmeldelse til havnestaten og anmode om tilladelse til anløb. Forhåndsanmeldelse sker via NEAFC sekretariatets hjemmeside Forhåndsanmeldelsen består af tre dele, der skal udfyldes af henholdsvis fartøj, fartøjets flagstat og havnestat. I 2015 modtog og godkendte NaturErhvervstyrelsen 326 forhåndsanmeldelser om landing, og heraf blev 18 landinger kontrolleret, svarende til 5,5 %. Der blev konstateret 1 overtrædelse i forbindelse med kontrol af en landing. 12

13 2.10 Kontrol af RTC 7 En RTC-kontrolforretning består, ud over de normale kontrolelementer, af opvejning af arterne torsk, kuller, hvilling eller mørksej. Kontrolresultaterne anvendes endvidere til at vurdere eventuel highgrading. I løbet af 2015 gennemførte kontrolskibene 11 RTC kontrolforretninger i Nordsøen og Skagerrak, hvoraf 2 førte til områdelukninger pga. for stor en andel af ungfisk fra arterne torsk, kuller, hvilling eller mørksej Udvikling RTC Antal RTC kontrolforretninger % Heraf antal områdelukninger % De 2 lukkede områder var lukket for fiskeri i en periode på 21 dage. Diagrammet viser placeringen af lukkeområderne Last Haul Kontrolskibene supplerede i 2015 den traditionelle søkontrol med kontrol af fangstsammensætning og størrelsesfordelingen på udvalgte fiskearter. Inspektionsformen betegnes Last Haul kontrol og udføres efter retningslinjer udarbejdet af EFCA 8. Formålet var at indsamle data om fordelingen af fisk over og under mindstemålet som led i de risikovurderinger, der skulle udarbejdes i forbindelse med forbud mod udsmid af de pågældende arter. Opgaven er for alvor blevet relevant med indførelsen af udsmidsforbuddet. Der blev foretaget 103 prøver i Østersøen og 26 prøver i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat. 7 Real Time Closure, lukning af afgrænsede områder pga. forekomster af store mængder ungfisk. 8 European Fisheries Control Agency, Vigo, Spanien 13

14 2.12 Administrativ kontrol Tidligere bestod den administrative kontrol af automatiske, månedlige lister med forhold, som efterfølgende blev kontrolleret manuelt. Oplysninger fra logbog, afregning, VMS og meldinger blev sammenkørt og sammenlignet. I 2014 etablerede NaturErhvervstyrelsen et nyt automatiseret valideringssystem, VALID. I 2014 var VALID stadig i indkøringsfasen, og både de månedlige lister og VALID kørte parallelt. I 2015 blev der kun lavet administrativ kontrol via VALID. En række opgaver i VALID er obligatoriske, jf. EU-lovgivning. Desuden har styrelsen tilføjet opgaver, der vurderes at have væsentlig kontrolmæssig betydning. VALID tager udgangspunkt i en fangstrejse og samkører relevante data fra fangstrejsen, herunder VMS, logbog, licenser, meldinger, afregninger og landingsdeklarationer. VALID krydstjekker og validerer disse data. Hvis der er uoverensstemmelse, bliver der automatisk generet en opgave, som manuelt bliver sagsbehandlet. I nogle tilfælde kan der være tale om at kontakte enten fartøjsfører eller opkøber for afklaring. I 2015 har VALID givet 481 forhold med uoverensstemmelser, som har givet anledning til nærmere gennemgang. Det høje antal uoverensstemmelser skyldes kompleksiteten i VALID. I modsætning til tidligere, hvor målet med den administrative kontrol primært var at opdage overtrædelser, så favner VALID bredere. VALID validerer data og mange af uoverensstemmelserne i 2015 drejede sig om kvaliteten af indberettede og registrerede data og ikke om egentlige overtrædelser af reglerne. I alt 114 overtrædelsesager blev afdækket ved administrativ kontrol i 2015 det tilsvarende tal i 2014 var Kontrol af områder med fiskerimæssige restriktioner, herunder lukkede områder. NaturErhvervstyrelsen overvåger systematisk fiskeriaktiviteter i en række farvandsområder med fiskerimæssige restriktioner. I 2015 var der overvågning af 15 områder. Overvågningen sker ved brug af fartøjernes VMS-oplysninger om position, kurs og fart. Hvis et fartøj er aktivt i et lukket område, sendes en automatisk alarm til FMC. Herefter følger en procedure, hvor en kontrolmedarbejder foretager en nærmere administrativ undersøgelse af fartøjets aktivitet, herunder evt. kontakt til fartøjet. Ved fortsat tvivl om fartøjets aktivitet i det lukkede område, følges om muligt op med fysisk kontrol. I 2015 blev der registreret alarmer, jf. oversigten. Samtlige alarmer blev undersøgt og vurderet for yderligere tiltag af alarmerne vedrørte lovlig adgang til området, og 121 alarmer, svarende til 9 %, gav givet anledning til nærmere undersøgelser. Der blev ikke foretaget politianmeldelse på nogen af forholdene, da forholdene enten var lovlige aktiviteter, eller der var tale om bagatelagtige forhold (eksempelvis et enkelt VMS-signal lige på grænsen til et lukket område). 5 forhold var på udenlandske fartøjer - her blev forholdene sendt videre til fartøjernes flagstat. Stigningen i det samlede antal alarmer skyldes, at antallet af overvågningsområder steg fra 12 til 15 områder. 14

15 Overvågningsområde Antal registrerede alarmer 2013 Antal registrerede alarmer 2014 Antal registrerede alarmer 2015 Udvikling Kattegat, K % Kattegat, K % Kattegat, K % Østersøen, Bornholmerdybet % Østersøen, Gotlandsdybet % Vestlige Østersø, zone A % Østlige Østersø, zone B % Øresund % Nordsøen, brislingekassen % Nordsøen, tobisområde 1 Ikke overvåget % Nordsøen, tobisområde 2 Ikke overvåget % Nordsøen, tobisområde 3 Ikke overvåget % Nordsøen, tobisområde % RTC-områder (2 områder) % Natura2000 (4 områder) % I alt % 2.14 Kontrol af muslingefiskeri Udover fysisk kontrol (se afsnit 2.5) af muslingefiskeriet kontrolleres muslingefartøjernes aktiviteter systematisk. En ændring af bekendtgørelsen om regulering af muslingefiskeriet i 2014, påbyder alle fartøjer med tilladelse til fiskeri af blåmuslinger og østers at være udstyret med en elektronisk overvågningsenhed Blackbox, der løbende registrerer og opsamler data om fartøjets position, kurs, fart og fiskeriaktiviteter. Implementering af denne overvågning, har bl.a. været medvirkende til, at EU-Kommissionen har blåstemplet Danmarks fiskeri af blåmuslinger i de særligt beskyttede Natura 2000 områder. I alt 54 muslinge- og østersfartøjer i fire forskellige farvandsområder var i 2015 udstyret med Blackbox. Den systematiske kontrol af disse fartøjers aktiviteter blev foretaget ved NaturErhvervstyrelsens afdelinger i Nykøbing Mors og Kolding. Kontrollen bestod bl.a. i at kontrollere, at der ikke blev fisket i forbudsområder, men kun i områder, der var åbnet for fiskeri samt, at der blev ikke fisket inden for fastsatte dybdegrænser. Endvidere blev der gennemført administrativ kontrol på udvalgte fangstrejser, hvor logbog, høstdokumenter, meldinger samt afregninger blev kontrolleret. Den systematiske overvågning viste, at muslinge- og østersfartøjerne har en høj grad af regelefterlevelse i forhold til fiskeri i forbudsområder og inden for dybdegrænser, hvor der ikke blev konstateret overtrædelser af reglerne i Endelig blev de indkomne data anvendt af DTU Aqua i forbindelse med udarbejdelse af bestandsvurderinger og til udarbejdelse af de miljøkonsekvensvurderinger, der skal udarbejdes, inden NaturErhvervstyrelsen kan vurdere om et evt. fiskeri vil have en negativ effekt på det særligt beskyttede område. Disse Blackbox data har vist sig, at have gjort konsekvensvurderingerne endnu mere præcise i forhold til arealpåvirkningen af Natura 2000 områderne. 15

16 2.15 JDP-kampagner I løbet af 2015 har inspektorater og skibe deltaget i en række fælles internationale kontrolkampagner, Joint Deployment Plans (JDP). Formålet er at sikre en ensartet og effektiv gennemførelse af bevarelses- og kontrolforanstaltningerne for de involverede bestande, hvilket bl.a. sker ved at pulje kontrolressourcerne, udveksle fiskerikontrollører og koordinere den fælles indsats på tværs af fiskeriterritorier og landegrænser. Kontrollen er foregået både til søs og i havne og har været rettet mod fiskeri og landinger af torsk, rødspætte og tunge i Nordsøen, torsk i Skagerrak/Kattegat samt torsk, sild, laks og brisling i Østersøen samt pelagiske arter fra farvandene vest for De britiske Øer. Danske kontrollører har været udvekslet til udenlandske kontrolskibe og havne, og udenlandske kontrollører har været om bord på danske kontrolskibe og i danske havne gennemført landingskontrol sammen med danske fiskerikontrollører. Samlet har der været 20 udvekslinger af danske kontrollører til en anden medlemsstat og der har været 17 udenlandske kontrollører udvekslet til Danmark. I kampagneperioden har Danmark haft ansvaret for koordinationen i 7 uger i Østersøen og i 9 uger i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. De af danske kontrolskibe og i danske havne kontrollerede fartøjer indgår i opgørelserne over de samlede kontrolresultater. Det skal bemærkes, at både når Danmark har haft ansvaret for koordinationen, men også under udenlandsk koordinerede kampagner, har der været udarbejdet særlige risikolister over fartøjer, som kunne være mulige kontrolobjekter Overtrædelser, erhverv I forbindelse med fysiske og administrative kontrolforretninger i 2015 blev der registreret 293 overtrædelsessager, heraf 76 sager i forbindelse med torskefiskeri. I 2014 var de tilsvarende tal 301 overtrædelsessager, heraf 123 sager i forbindelse med torskefiskeri. Det samlede antal sager er faldet lidt i forhold til 2014, mens antallet af sager ved torskefiskeri er faldet med 38 %. Faldet i antallet af overtrædelser i torskefiskeriet skyldes især, at en systematisk, administrativ krydskontrol af meldinger i 2014 og 2015 har bevirket en højere grad af regelefterlevelse. Overtrædelserne er inddelt i forskellige typer og undergrupper. Én overtrædelsessag kan indeholde flere typer (og undergrupper) af overtrædelser. 16

17 2. Redskabsmæssige og fangstmetodemæssige begrænsninger Kontrolnægtelse Kontrolmidlerne Straffelov Kvoter og mængdemæssige rationeringer Fartøj Ulovlig omsætning m.v Områdebegrænsninger Registrering - tilladelse, licens m.v. Redskabs-/fangstmetodemæssige begrænsninger Ulovlig fangstsammensætning eller behandling Rapportering Det var overtrædelser af rapporteringsregler (logbog, meldinger og afregninger), der tegnede sig for den største del, svarende til 67 %. I følgende grupper var der sket en væsentlig udvikling fra 2014 til 2015: Mindre stigning i overtrædelser af rapporteringsreglerne (213 til 222) Stigning i overtrædelser vedrørende ulovlig omsætning af fisk (9 til 20) Stigning i sager om fiskefartøjers motorkraft (5 til 15) Fald i sager om tilladelser og licenser (25 til 7) Ændringer i antallet af overtrædelser vurderes især at skyldes: Den administrative kontrol viser fortsat overtrædelser af rapporteringsreglerne Der har været særligt fokus på ulovlig omsætning af fisk Der har været fokus på mindre fartøjers motorkraft Der ses en forebyggende effekt i anvendelsen af pointtildeling for alvorlige overtrædelser, som ofte hænger sammen med tilladelsesinddragelser 2.17 Pointtildeling for alvorlige overtrædelser Fra 1. december 2012 implementerede NaturErhvervstyrelsen EU-regler om pointtildeling ved en række alvorlige overtrædelser. Er der ved samme kontrolbesøg begået én eller flere alvorlige overtrædelser, kan der tildeles point for hver overtrædelse. Dog højst 12 point pr. kontrolbesøg. Efter en samlet tildeling af mindst 18 point til licensindehaver og/eller fartøjsfører, suspenderes fiskerilicensen/førerretten i en periode på mindst to måneder. Perioden er fire måneder, hvis fiskerilicensen/førerretten suspenderes for anden gang, otte måneder, ved tredje suspension og et år ved fjerde suspension. Såfremt indehaveren/føreren tildeles minimum 18 point for femte gang, inddrages fiskerilicensen/førerretten permanent. 17

18 Hvis licensindehaveren og/eller fartøjsføreren ikke begår en ny alvorlig overtrædelse inden for tre år fra datoen for den sidste alvorlige overtrædelse, slettes alle point på licensindehaver og/eller fartøjsføreren. I 2015 har der været 2 sager, hvor der er tildelt point. I begge sager er der givet point for én overtrædelse. For et af disse fartøjer er der tale om gentagelse, så licensindehaveren og føreren har akkumuleret i alt 11 point. Det højeste antal tildelte point i 2015 er 6. Der har ikke været nogen suspensioner af fiskerilicenser eller førerretter. Ingen af sagerne blev påklaget til Fødevareministeriets Klagecenter Udvikling Point- tildeling Antal fartøjer Antal sager Antal overtrædelser Årsagen til faldet i antal sager fra 2014 til 2015 skal findes i fiskerireformens forbud mod udsmid. I hovedparten af de tidligere sager var årsagen til tildeling af point den manglende overholdelse af reglerne om fangstsammensætning i industrifiskeriet. Med landingsforpligtelsen sker der ikke længere nogen overtrædelse af målartsbestemmelserne. Efter tre års anvendelse af pointsystemet har 22 fartøjer fået tildelt point én gang, mens 5 fartøjer har fået tildelt point ad to omgange. Det højeste antal tildelte point i en sag har været 10 (fiskeri uden licens og urigtig logbogsføring). Det højeste antal akkumulerede point er 16 tildelt for to tilfælde af landing af undermålsfisk og urigtig logbogsføring. Som følge af reglen om, at point forældes efter tre år, hvis der ikke begås nye alvorlige overtrædelser, forventes de første licensindehavere med point i begyndelsen af 2016 at få slettet de tildelte point Samarbejde og dialog med erhvervet Der blev i 2015 afholdt månedlige møder med erhvervsrepræsentanter i et mødefora kaldet CFP Dialogforum. Møder hvor praktiske erfaringer og kommunikationsindsats var fast punkt på dagsordenen. Der blev endvidere i 2015 afholdt flere ad hoc møder med hele fiskerierhvervet om forvaltningen af industrifiskeriet under et forbud mod udsmid af fisk (discard). Medarbejdere fra Center for Kontrol og Center for Fiskeri har i 2015 deltaget i informationsmøder og generalforsamlinger i lokale fiskeriforeninger for at informere om discardforbuddet og øvrige elementer i reformen af fiskeripolitikken. Endvidere har der været bragt indlæg i Fiskeritidende og informeret via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Kontrollørerne har i tilknytning til kontrolforretningerne i 2015 informeret og vejledt fiskerne om forbuddet mod udsmid af fisk i Østersøen samt for de pelagiske arter og industriarter i øvrige områder. Der er ikke sanktioneret for overtrædelser af forbuddet mod udsmid i

19 3. Kontrol af rekreativt fiskeri og fiskepassager Kontrol af det rekreative fiskeri foregår især som kontrol af fiskeredskaber i ferskvand og kystnære områder samt kontrol af personer, der udøver lyst- og fritidsfiskeri. Kontrol af fiskepassager foregår i ferskvand ved opstemninger, dambrug og lignende, hvor bl.a. fisketrapper, ålepas og afgitring kontrolleres. I forbindelse med kontrolforretningen udfærdiger kontrollørerne en besøgsrapport med oplysninger om de enkelte kontrolelementer. Oplysningerne fra besøgsrapporterne er den grundlæggende dokumentation for kontrolarbejdet. 3.1 Kontrol af fritidsfiskere og deres redskaber Der har i 2015 været et lille fald inspektionsture fra 556 til 531 svarende til 4 %. Antallet af kontrolforretninger faldt i 2015 fra til 2.067, hvilket svarer til et fald på 11 %. I 2015 blev der gennemført kontrol af fiskeredskaber, hvilket var 253 flere redskaber end i 2014, svarende til en stigning på 5 %. Kontrol af fritidsfiskerredskab Udvikling Kontrol Antal inspektionsture % Antal kontrolforretninger % Antal redskaber kontrolleret % NaturErhvervstyrelsen har i 2015 udviklet en elektronisk kontrolrapport, som kontrollørerne kan anvende til registrering af kontroloplysninger på tablets. Tidligere blev informationerne registreret på papirblanketter. Det har givet bedre muligheder for registrering af kontrollerede redskaber og kan være medvirkende årsag til at antallet af kontrollerede redskaber er steget, på trods af færre inspektionsture og færre kontrolforretninger. Der blev i tilfælde gennemført kontrol for betalt fiskeplejebidrag, hvilket var 252 flere end i Stigningen svarer til 19 %. Der blev i 2015 betalt fritidsfiskertegn. 3.2 Kontrolkampagne Der blev, som led i fødevareministerens vision for et styrket lyst- og fritidsfiskeri, i november 2014 gennemført en første fase af en kontrolkampagne med fokus på det kystnære fiskeri. Anden fase af kontrolkampagnen blev afviklet i april-maj I kontrolkampagnens anden fase blev der kontrolleret redskaber, svarende til ca. tre gange så mange redskaber som samme periode i Der blev konstateret 411 ulovlige redskaber ca. dobbelt så mange som samme periode i

20 3.3 Kontrol af lyst- og sportsfiskere Der blev kontrolleret lyst- og sportsfiskere for gyldigt fiskeplejebidrag, hvilket var 15% færre end i Der blev i 2015 betalt fiskeplejebidrag fra lyst- og sportsfiskere, heraf årskort, ugekort og dagskort. 3.4 Kontrol i ferskvand af fiskepassager, udsætninger og el-fiskeri I vandløb og søer blev der udført 493 inspektioner af fiskepassager, udsætninger og elfiskeri, hvilket var et fald på 40 % i forhold til Faldet skyldes primært det særlige fokus, der var på ålepassager i Der blev udført 65 inspektioner af udsætninger, hvilket var 20 færre end Der blev udført 4 inspektioner af elfiskeri, hvilket var én mere end i Overtrædelser, rekreativ I opgørelsen af rekreative overtrædelser er både medtaget sager mod kendte og ukendte fritidsfiskere, lodsejere og lystfiskere (dog ikke manglende betaling af fisketegn). I forbindelse med kontrolforretninger blev der registreret 527 overtrædelsessager, svarende til et fald på 22 % i forhold til I forbindelse med overtrædelsessagerne blev redskaber taget i bevaring, svarende til et fald på 10 %. Der er en faldende, men fortsat høj overtrædelsesfrekvens. En medvirkende årsag til, at fiskerikontrollørerne fortsat er i stand til at tage en stor andel af de kontrollerede redskaber i bevaring, vurderes at være, at der i stadig større grad modtages flere konkrete og præcise anmeldelser om ulovligt fiskeri. Andel redskaber i bevaring af kontrolleret redskaber Udvikling % 44 % 38 % -13 % Overtrædelser Antal overtrædelsessager % Andel af ukendte 69 % 79 % 79 % Redskaber i bevaring % Redskaber i bevaring pr. inspektionstur 5,0 4,3 4,0-6 % Andel af nedgarn 34 % 29 % 21 % Andel af ruser 41 % 43 % 32 % Andel af andre redskaber 24 % 29 % 47 % Andelen af kontrollerede redskaber, der blev taget i bevaring, faldt fra 44 % i 2014 til 38 % i % af de ulovlige redskaber var ikke forsynet med identifikationsoplysninger og kategoriseres derfor som Ukendte. Disse redskaber blev taget i bevaring og efterfølgende destrueret. 21 % af de ulovlige redskaber var nedgarn, mens ruser udgjorde 32 %. 20

21 Andelen af ulovlige redskaber, der ikke er nedgarn og ruser, er steg i forhold til Årsagen til dette var, at mange ulovlige ålerør fra det nordfynske område blev taget i bevaring. Overtrædelserne er inddelt i forskellige typer og undergrupper. Én overtrædelsessag kan indeholde flere typer (og undergrupper) af overtrædelser. Fordelingen mellem grupper ændrede sig ikke væsentligt i forhold til Overtrædelser af de redskabsmæssige begrænsninger (antal redskaber, ulovlige redskaber, manglende mærkning m.v.) udgjorde fortsat den største del, svarende til 74 %. Tallet var 76 % i I følgende undergrupper er der sket en væsentlig udvikling fra 2014 til 2015: Der er et fald i antallet af sager om ukorrekt eller manglende mærkning eller afmærkning. Der er et mindre fald i antallet af sager om fiskeri i forurenede områder. Der er et mindre fald i antallet af sager om fiskeri i fredningsbælter. For de øvrige undergrupper er der ikke væsentlige udsving i forhold til af de kontrollerede fritidsfiskere havde ikke indbetalt gyldigt fiskeplejebidrag, svarende til 2,5 % af de kontrollerede. Det tilsvarende tal for 2014 var 40 fritidsfiskere, svarende til 3,1 %. 189 af de kontrollerede lystfiskere havde ikke indbetalt fiskeplejebidrag, svarende til 5,7 % af de kontrollerede. Det tilsvarende tal for 2014 var 207 lystfiskere, svarende til 5,5 %. 4. Anmeldelser 4.1 Anmeldelser af ulovligt fiskeri Borgere har mulighed for at anmelde formodet ulovligt fiskeri til NaturErhvervstyrelsen. Dette gøres enten via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved direkte kontakt til én af styrelsens enheder. Anmeldelserne bliver registeret og indgår i planlægning af kontrolindsats. I 2015 havde NaturErhvervstyrelsen et mål om, at der skulle ske opfølgning i form af kontakt til anmelderen. Kontakten skulle ske via telefon, mail m.v. i mindst 75 % af de mulige overtrædelser. I 2015 modtog NaturErhvervstyrelsen 472 anmeldelser, hvor anmelder var kontaktbar. I 384 tilfælde, svarende til 81 %, blev anmelder kontaktet. Ud over de navngivne anmeldelser, modtog NaturErhvervstyrelsen 101 anmeldelser, hvor anmelder ikke havde oplyst kontaktinformationer. 21

22 5. Audit 5.1 Audit af NaturErhvervstyrelsens fiskerikontrollører NaturErhvervstyrelsen gennemfører en intern audit af styrelsens fiskerikontrollører. Formålet er at sikre kvalitet og ensartethed i kontrolbesøgene. NaturErhvervstyrelsens kontrollører arbejder efter interne retningslinjer, der beskriver, hvad de forskellige kontrolforretninger skal indeholde. Audits skal medvirke til at sikre, at kontrollørerne arbejder inden for disse retningslinjer og derved sikret ensartethed i arbejdsgange og procedurer. Under audits udveksles erfaringer, som indsamles og formidles på tværs af landets afdelinger. Dermed ønsker NaturErhvervstyrelsen, at løfte styrelsens kontrollører til et fælles og ensartet højt fagligt niveau. I 2015 har der været afholdt 12 audits, heraf var: 10 i forbindelse med landingskontrol. 2 i forbindelse med kontrol til søs. 22

23

24 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.:

Fiskerikontrol Erhverv og rekreativ Kontrol og resultater

Fiskerikontrol Erhverv og rekreativ Kontrol og resultater Fiskerikontrol 2016 Erhverv og rekreativ Kontrol og resultater Kolofon Fiskerikontrol 2016 Erhverv og rekreativ Denne rapport er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Bidragyder(e): Landbrugs-

Læs mere

Fiskerikontrol 2014. Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser

Fiskerikontrol 2014. Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser Fiskerikontrol 2014 Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser Kolofon Fiskerikontrol 2014 Erhverv og rekreativ Denne rapport er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Fiskerikontrol Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser

Fiskerikontrol Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser Fiskerikontrol 2013 Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser Kolofon Fiskerikontrol 2013 Erhverv og rekreativ Denne rapport er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Fiskerikontrol Erhverv / Rekreativ / Fiskepassager Inspektioner, observationer og kampagner Overtrædelser

Fiskerikontrol Erhverv / Rekreativ / Fiskepassager Inspektioner, observationer og kampagner Overtrædelser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskerikontrol 2008 Erhverv / Rekreativ / Fiskepassager Inspektioner, observationer og kampagner Overtrædelser Forord Rapporten opgør

Læs mere

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 1.0 af 22. december 2014 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter fra bestemte

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 21. december 2015 TAC og kvoter for 2016 (FORELØBIG OVERSIGT - baseret på konsolideret version af 21. december) Kvoter for Østersøen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fiskerikontrollen

Læs mere

- alene som følge af ændrede kvoter

- alene som følge af ændrede kvoter QGUHGHILVNHULPXOLJKHGHULGDQVNILVNHULL - alene som følge af ændrede kvoter Konsum 329.119 284.780-13 -44.339 - -187.989 Industri 561.166 709.632 26 148.466-159.062 Dansk fiskeri i alt 890.285 994.412 12

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster i fiskeri efter industriarter og

Læs mere

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Erling P. Larsen Chefkonsulent, seniorrådgiver DTU Aqua Discard forbud og sammenhæng med den fælles fiskeripolitik dato, område,

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0%

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0% Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 16. december 2014 TAC og kvoter for 2015 (foreløbig oversigt) Forslag til endelige TAC er fastsat efter afslutning

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er et krav, at ansøger

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

Tiårs tabeller / decennium statistics 193

Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tabel 7.1: Danske fiskerfartøjer fordelt på tonnage-grupper Danish fishing vessels by tonnage-classes Tonnagegrupper: Antal fartøjer / number of vessels Indeks

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000010/ Den 13. juni 2014 FVM 291 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 1.0 af 18. december 2015 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2.

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. Den 2. december 2016/ EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. december 2016) Danske kvoter med forbehold fastsættes på møde

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2015 COM(2015) 121 final 2015/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010

Læs mere

Notat om Fiskeridirektoratets kontrol med torskefiskerier i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Notat om Fiskeridirektoratets kontrol med torskefiskerier i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Kontor/initialer: FVI/JKJ/ULWJ Sagsnr.: 2010-03702 Dato: 19. november 2010 Notat om Fiskeridirektoratets kontrol med torskefiskerier

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation: DSA: Foreningen af Fiskeauktioner og

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år. 15. december 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år. 15. december 2010. Lovtidende A 2010 15. december 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 d -10 j, 22, 30, 34-36, 37, stk. 1, 38,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 290 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V Fax. nr. 33 95 80 00 Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Rubrik 1 FARTØJS OPLYSNINGER

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 14-7130-000003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen. Januar 2009

Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen. Januar 2009 Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen Januar 2009 BERETNING OM FISKERIKONTROLLEN OG MILJØOVERVÅGNINGEN I ØSTERSØEN i Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Referat af. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. maj 2013 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. maj 2013 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000004 13. juni 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. maj 2013 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse:

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster I medfør af 10 a, 23, stk. l, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret

Læs mere

TALEPUNKT. til samråd DV + DW (Miljø- og Planlægningsudvalget) om Greenpeace-aktion mod ulovligt fiskeri i Kattegat

TALEPUNKT. til samråd DV + DW (Miljø- og Planlægningsudvalget) om Greenpeace-aktion mod ulovligt fiskeri i Kattegat Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2010 Sag: 6906 / 147532 TALEPUNKT til samråd DV + DW (Miljø-

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Kirsten Olsen Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Camilla Benedikte Riemer Penn 27. januar 2016 15:48 Tanja Franck; Thure

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet I medfør af 10 a, 23, stk. 1, 33, stk. 2 og stk. 3 og stk. 4 og 34 i landstingslov nr. 18 af 31.

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen 26. marts 2015 Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen (DFPO): Danish Seafood Association

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Høring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Høring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia Tlf. +45 70 10 40 40 Fax. +45 75 45 19 28 NaturErhvervstyrelsen att. Lisbeth Nielsen Center for fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V H. C. Andersens Boulevard 37

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3360 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3360 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3360 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 4. december 2014 FVM 350 SAMLENOTAT

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 788 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fiskeridirektoratet, j.nr. 200819339 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

Dette notat giver en kort gennemgang af bestandsudviklingen og reguleringen for en række fiskebestande af stor betydning for dansk fiskeri.

Dette notat giver en kort gennemgang af bestandsudviklingen og reguleringen for en række fiskebestande af stor betydning for dansk fiskeri. Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Svar på Spørgsmål 28 Offentligt NOTAT Til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedr. Udvikling i fiskeritryk og bestandsstørrelse for bestande af stor betydning

Læs mere

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. august 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. august 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen 18. september 2015 Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. august 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen (DFPO): Danish Seafood Association

Læs mere

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne.

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne. PROTOKOL 2008 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål. 1. Rødfisk 1 Parterne er enige om at vende tilbage til spørgsmålet, når kyststaterne Færøerne,

Læs mere

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. maj 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. maj 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen 1. juni 2015 Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. maj 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen (DFPO): Danish Seafood Association (DSA):

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000001 18. marts 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1)

Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) BEK nr 521 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7010-000005 Senere ændringer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 2122 7243 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 19. feb 17 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 307 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 2005 Sag: 369/139221 19. august Med henvisning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1 PROTOKOL 2015 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1. Rødfisk 1 Parterne udtrykte bekymring om, at det ikke er lykkedes at få alle parter

Læs mere

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 26. oktober 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 728 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 728 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 728 Offentligt NaturErhvervstyrelsen/Departementet Den 16. juni 2016 MFVM 95 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til plan for indførelse af udsmidsforbuddet

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 12-7121-000001 Ref: MAAN/LISNIE 19. november 2012 Referat

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Referat af. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. august 2013 i NaturErhvervstyrelsen. Juul Larsen og Ole Lundberg Larsen

Referat af. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. august 2013 i NaturErhvervstyrelsen. Juul Larsen og Ole Lundberg Larsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000004 4. oktober 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. august 2013 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse:

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 72 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 72 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 72 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 28. november 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Definitioner og anvendelsesområde

Definitioner og anvendelsesområde Definitioner og anvendelsesområde Spørgsmål 1: hvad er formålet med den nye EU forordning? Svar: Formålet er at oprette et globalt system, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand

Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand BEK nr 1551 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErvhervstyrelsen, j.nr. 15-7400-000065 Senere

Læs mere

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 1. juli 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, K-514

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 1. juli 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, K-514 Referat Center for Fiskeri J.nr. 16-7121-000002 Ref. SPJ Den 15. august 2016 Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 1. juli 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, K-514 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Kursus i økosystembaseret forvaltning December Finn Larsen Seniorforsker Institut for Akvatiske Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet

Kursus i økosystembaseret forvaltning December Finn Larsen Seniorforsker Institut for Akvatiske Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Kursus i økosystembaseret forvaltning December 2012 Finn Larsen Seniorforsker Institut for Akvatiske Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet OVERSIGT Hvorfor går marsvin i garn? Sandsynlige forklaringer

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00192 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, 2a

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, 2a Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, 2a Center for Fiskeri J.nr. 16-7121-000002 Ref. SPJ Den 14. september 2016 Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

0LQLVWHULHWIRU) GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL

0LQLVWHULHWIRU) GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL 0LQLVWHULHWIRU) GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL Internationalt Fiskerikontor Sagsnr.: 10360/325926 Den 29. november 2007 UFSV/MOIM/BRRA Bilag 133 127$77,/ 8'9$/*(7),6.(5, RPIRUVODJWLO5nGHWVIRURUGQLQJRPIDVWV WWHOVHIRUDIILVNHULPXOLJKHGHURJGHUWLO

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.:

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.: EU-og Fiskeriregulering J.nr. 16-7121-000002 Ref. MAAN Den 31. januar 2017 Referat af møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget den 27. januar 2017 kl. 12.30 i NaturErhvervstyrelsen, mødelokale K-514. Deltagelse:

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

FAZER FOOD SERVICES. Fiskepolitik

FAZER FOOD SERVICES. Fiskepolitik FAZER FOOD SERVICES Fiskepolitik Stærk holdning til brug af fisk og skaldyr I Fazer Food Services har vi en holdning til de madvarer, vi serverer for vore gæster. Vi erkender, at vi som markedsledende

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 1360 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-7440-000025 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om føring af logbog m.v. 1)

Bekendtgørelse om føring af logbog m.v. 1) BEK nr 1593 af 17/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 13-7010-000005 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 11. december 2008. Nr. 1200. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 e,

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 78 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 78 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 78 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 26857 Den 16. juli 2014 FVM 303 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens gennemførelsesforordning

Læs mere

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 3. november 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeripolitisk Kontor Sagsnr.: 13103/321660 Den 11. januar 2012 FVM 002 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 28253 Den 31. oktober 2014 FVM 335 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. maj 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 EAN 5798000877955

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3. afdeling, 3. kontor

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3. afdeling, 3. kontor Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3. afdeling, 3. kontor TAC/Kvoter 2003 20. december 2002 Endelig f:\3_afd\3_kt\11-cfp\tac\regneark\2003\dk-kvote03-endelig TAC'er, EU-rådighedsmængder og

Læs mere