Konjunkturstatus oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunkturstatus oktober 2009"

Transkript

1 Konjunkturstatus oktober oktober 29 Vurderingen af konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse, august 29 bygger på de oplysninger om udviklingen i dansk og international økonomi, der forelå i første del af august måned. Der er siden da kommet en række nye informationer, herunder nationalregnskabet for 2. kvartal 29, som har givet anledning til at genoverveje vækstudsigterne 1. De nye oplysninger peger på lidt bedre fremadrettede vækstudsigter for dansk økonomi, bl.a. i lyset af tydeligere tegn på vending i udlandet, men også at faldet i produktion og efterspørgsel i første halvdel af 29 har været kraftigere end forudsat i augustvurderingen bl.a. trukket af lavere boliginvesteringer og de ret volatile erhvervsinvesteringer. En overordnet opdatering af konjunkturvurderingen på baggrund af de nye informationer peger på et samlet fald i BNP i Danmark på op mod 4 pct. for 29 som helhed og en stigning næste år på 1-1½ pct. Skønnene for arbejdsmarkedet er ikke ændret, selv om væksten i 29 og 2 samlet kan blive lidt lavere end forudsat. Det skyldes bl.a., at ledigheden i august var ca. 13. personer lavere end ventet i den seneste konjunkturvurdering. Revisionerne er i øvrigt inden for den betydelige usikkerhed, som konjunkturvurderinger er behæftet med i den aktuelle situation. De offentlige finanser kan blive forværret med omkring 5 mia. kr. (ca. ¼ pct. af BNP) i år og næste år i forhold til augustvurderingen som følge af et lidt lavere indtægtsgrundlag. Det vil indebære, at underskuddet i 2 kan udgøre godt 9 mia. kr. (godt 5 pct. af BNP). Det er særligt gennemslaget af de kraftige lempelser af den økonomiske politik, som virker med stigende styrke gennem resten af året og ind i 2, samt en gradvis fremgang i udlandets efterspørgsel, som ventes at trække aktiviteten op. Der er imidlertid betydelig usikkerhed knyttet til styrken af disse vækstfaktorer både i opog nedadgående retning og til en række af de øvrige forudsætninger, som konjunkturvurderingen hviler på, jf. Økonomisk Redegørelse, august 29. Samtidig vil yderligere revisioner af de historiske tal som erfaringsmæssigt kan være betydelige kunne ændre billedet af det, der allerede er sket, og dermed påvirke helårsskønnene. Der udarbejdes en ny, samlet konjunkturvurdering til december, som også omfatter skøn for Der er foretaget en ny vurdering af udviklingen i de overordnede størrelser på forsyningsbalancen samt beskæftigelse og ledighed i lyset af de nye nationalregnskabstal frem til 2. kvartal samt tal for ledigheden henover sommer og en række andre nye informationer om udviklingen i dansk og international økonomi. De finanspolitiske forudsætninger er uændret i forhold til augustvurderingen.

2 2 Den internationale økonomi ser ud til at være vendt Siden udarbejdelsen af augustvurderingen er der kommet flere oplysninger, som bekræfter, at den kraftige svækkelse af verdensøkonomien er bremset op og afløst af en vis fremgang. Verdenshandlen er vokset med ca. 5 pct. fra bunden i maj og frem til juli, jf. figur 1a, industriproduktionen er stigende i mange lande, og forbruger- og erhvervstillid er styrket yderligere i en række af de største økonomier. Det gælder også for vigtige danske eksportmarkeder som Tyskland og Sverige, hvor der i 2. kvartal er opgjort fornyet, men moderat, fremgang i BNP. Samtidig er lagrene bragt meget ned i OECD-området, og boligpriserne er nu stigende i hovedparten af de OECD-lande, der som Danmark har oplevet kraftig opgang på boligmarkedet under højkonjunkturen, jf. figur 1b. De mere positive nøgletal har medført opjusteringer i de seneste prognoser fra OECD og IMF. Også i EU s interim prognose fra september ventes nu en større aktivitetsfremgang i 2. halvår 29 end tidligere efter et første halvår, der har været svagere end tidligere forudsat. Figur 1a Verdenshandel og dansk vareeksport Verdenshandel Vareeksport Figur 1b Boligpriser Indeks jan. 1998= Indeks jan.1998= Indeks jan. 23 = Indeks jan. 23 = Danmark UK Norge Sverige USA Finland Anm.: I figur 1b angiver den lodrette streg den seneste observation for Danmark. Kilde: Danmarks Statistik, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis og Reuters Ecowin. Udsigterne for Danmark Vendingen i udlandet kan læses i dansk vareeksport, som er gået tydeligt frem i juni og juli efter det kraftige fald gennem det foregående år. Også forbrugertilliden og industriens forventninger er styrket, mens konjunkturbarometret i bygge- og anlægserhvervet omvendt er svækket lidt igen. Indikatorerne for nyregistrerede personbiler og detailhandel peger på omtrent uændret privatforbrug ind i 3. kvartal. For Danmark ventes fortsat, at produktionen vil vokse betydeligt i årets anden halvdel efter ca. 1½ år med kraftig recession. Men ledigheden ventes fortsat at

3 3 stige frem mod udgangen af 2, navnlig som følge af det produktionstab, der er sket. I forhold til augustvurderingen er balancen i den afdæmpede konjunkturopgang rykket i lyset af de seneste oplysninger, så det nu i højere grad er eksporten, som ventes at trække aktiviteten op (fra et meget lavt niveau). Det forventes fortsat, at de kraftige lagernedbringelser i årets første halvdel ophører. Det kan give et ret betydeligt bidrag til væksten på helt kort sigt. Stigende privatforbrug og fortsat høj offentlig efterspørgsel trækker også aktiviteten op, mens især boliginvesteringerne og navnlig nybyggeriet ventes at svække efterspørgsel og produktion nogen tid endnu. De markante lempelser af den økonomiske politik er de primære drivkræfter bag den ventede fremgang i aktiviteten. De vidtrækkende indgreb i den finansielle sektor og de store lempelser af bl.a. pengepolitikken ser således ud til at virke ret effektivt. Markedsrenterne især de korte boligrenter er meget lave, pengemarkedet nærmer sig en normalisering, og de samlede udlån fra banker og realkredit til husholdninger og erhverv har ligget ret højt og stabilt, selv om BNP og investeringer er faldet kraftigt. Samtidig ventes, at boligpriserne stabiliseres, især som følge af faldet i renterne siden efteråret. Boligpriserne er som nævnt stigende i lande, der som Danmark har haft en kraftig opgang på boligmarkedet under højkonjunkturen. Finanspolitikken er også ekstraordinært lempelig i Danmark og mere lempelig end i andre lande, selv om Danmark formentlig har de største automatiske stabilisatorer i OECD, og ledigheden er forholdsvis lav både historisk set og i internationalt perspektiv. De besluttede lempelser i 29 og 2 svarer til 3 pct. af BNP i 2 (i størrelsesordenen 55 mia. kr.). Hertil kommer frigivelsen af SPopsparingen, som samlet kan løfte rådighedsbeløbet med ca. 25 mia. kr. efter afgift. Den planlagte vækst i de offentlige investeringer i 29 og 2 skønnes at være større end i alle andre OECD-lande. Selv om finanspolitikken i Danmark er mere lempelig end i stort set alle andre OECD-lande, vil vendingen imidlertid komme senere end i fx Tyskland, bl.a. fordi udviklingen i lønkonkurrenceevnen og normaliseringen af boligmarkedet forstærker det nedadgående pres på produktion og beskæftigelse herhjemme. Mens de fremadrettede vækstbetingelser for det næste års tid overordnet ser ud til at være lidt bedre end i august, og ledigheden er steget noget mindre end ventet, har faldet i produktion og efterspørgsel i årets første halvdel også i Danmark været større end hidtil antaget. De foreløbige nationalregnskabstal frem til 2. kvartal viser således et fald på 2,6 pct. mod en ventet nedgang på i størrelsesordenen 1 pct. i Økonomiske Redegørelse, august 29. Det skyldes navnlig et større fald i eksport og investeringer end ven-

4 4 tet. Dermed er BNP faldet med godt 6 pct. siden 1. kvartal 28, hvilket er på linje med nabolandene Sverige og Tyskland, jf. også boks 1. Boks 1. Nationalregnskabstal for Danmark og andre lande I Danmark har faldet i BNP lidt overraskende været større i 2. kvartal i år end i de foregående kvartaler. I andre lande er faldet i BNP således bremset væsentligt op i 2. kvartal i år og for en række lande er BNP endda steget. Den danske profil afspejler særligt et større fald i eksporten og investeringerne, herunder boliginvesteringerne end i andre lande. Samlet gælder dog følgende: - BNP i Danmark er faldet godt 6 pct. fra 1. kvartal 28 til 2. kvartal i år. Det er som i Sverige og Tyskland og mindre end i fx Finland og Irland. EU15 har i gennemsnit haft et tab på godt 5 pct. i samme periode. Faldet i bruttoværditilvæksten i Danmark er på omkring 5½ pct. i perioden. - Danmark skiller sig særligt ud i forhold til andre lande ved, at privatforbruget er faldet meget kraftigt med ca. 7½ pct. siden 1. kvartal 28. Det er væsentligt mere end i EU15, hvor privatforbruget er faldet med ca. 2 pct. Det afspejler en kraftig stigning i de danske husholdningers opsparing, som efter alt at dømme har været større end i stort set alle andre OECD-lande, selv om ledigheden er relativt lav, og husholdningerne i gennemsnit er forholdsvis velkonsoliderede og har haft pæn fremgang i de disponible realindkomster. - Faldet i boliginvesteringerne siden begyndelsen af 28 er på omkring 22 pct. Det er på linje med lande som Sverige, Storbritannien, USA og mindre end i fx Irland og Spanien. Denne gruppe lande har også oplevet betydelige fald i boligpriserne efter en stor stigning under højkonjunkturen. For EU15 er faldet i boliginvesteringerne siden 1. kvartal 28 på i størrelsesordenen 15 pct. Det ventes fortsat, at det kraftige fald i renteniveauet vil stabilisere boligpriserne i Danmark (ligesom det er sket i andre lande), hvilket reducerer de negative vækstbidrag fra boliginvesteringerne i en periode. - Virksomhederne er fortsat med at nedbringe deres lagre i 2. kvartal. Lagrene er reduceret med 3 mia. kr. både i 1. og 2. kvartal (2-priser, kædede værdier). Det er væsentligt mere end den opbygning af lagrene, som skete i sidste halvdel af 28, bl.a. som følge af det store uforudsete fald i efterspørgslen i forbindelse med finanskrisen. Det er usikkert, hvornår lagernedbringelsen er overstået. Hvis virksomhederne ophører med at nedbringe lagre i 3. kvartal, vil det indebære et vækstbidrag på ca. 1 pct. til BNP. - Eksporten er faldet betydeligt i 2. kvartal i år, særligt tjenesteeksporten. Faldet var større end i andre lande i 2. kvartal men det skal ses i sammenhæng med en relativt lille eksportreaktion i årets 1. kvartal. De seneste oplysninger fra juni og juli viser tydelig fremgang i eksporten, som skal ses i sammenhæng med vendingen i den internationale økonomi. Samlet set er eksporten ikke faldet mere end i andre lande. På årsbasis faldt den danske eksport således med 13½ pct. i 2. kvartal i år mod ca. 16½ pct. for EU15 landene i gennemsnit. Bl.a. industrien er forholdsvist hårdt ramt af fald i efterspørgslen og svækket konkurrenceevne. - Erhvervsinvesteringerne faldt med 13 pct. i 2. kvartal efter en opgang på 2 pct. i 1. kvartal, og profilen er stærkt påvirket af etableringen af en boreplatform, som indgik i investeringerne i 1. kvartal. Korrigeret herfor er faldet i erhvervsinvesteringerne på hhv. ½ og 3 pct. i de to kvartaler, dvs. det underliggende fald var kraftigst i 1. kvartal. Udviklingen i erhvervsinvesteringerne er meget volatile, og tallene for første halvår er givetvis påvirket af beslutninger om udskydelser i månederne efter eskaleringen af finanskrisen sidste efterår, hvor usikkerheden om det videre forløb var helt dominerende. Der er foretaget en overordnet opdatering af konjunkturudsigterne med baggrund i de nye oplysninger, som er kommet til siden udarbejdelsen af augustvurderingen.

5 5 Gennemgangen peger samlet på, at BNP i Danmark kan falde med op mod 4 pct. på årsbasis i 29, mens væksten i 2 vurderes at kunne blive mellem 1 og 1½ pct. Det er op mod 1 pct.-enhed mindre i år end i augustvurderingen, mens væksten næste år er opjusteret fra ca. 1 pct. i august. Samlet afspejler ændringerne lavere vækst i privatforbrug og investeringer og en forøgelse af vækstbidraget fra nettoeksporten. Vækstudsigterne for 2 skal bl.a. ses i lyset af, at de oplysninger om eksportmarkedsvækst, renteforhold, oliepriser og valutakurser, som er kommet til siden udarbejdelsen af augustvurderingen, kan begrunde en forøgelse af vækstskønnet for 2 på i størrelsesordenen ¼ pct.-enhed. Det afspejler navnlig forventningerne om større eksportmarkedsvækst end forudsat i augustvurderingen. Den større nedgang i BNP i 29 som helhed som afspejler det, der er sket i første halvår har ikke givet grundlag for at ændre forventningerne til udviklingen på arbejdsmarkedet, og ledigheden ventes således fortsat at stige til omkring 16. personer ved udgangen af 2. Det afspejler bl.a., at de fremadrettede vækstudsigter er forbedret lidt, samt at det uventet store BNP-fald i 2. kvartal i et vist omfang er drevet af lavere tjenesteeksport (primært søtransport) i forlængelse af nedgangen i verdenshandlen. Tjenesteeksport har et forholdsvist lille beskæftigelsesindhold. Faldet i beskæftigelsen bremsede op i 2. kvartal, og beskæftigelsesniveauet var som ventet, mens ledigheden i august var omkring 13. personer lavere end forudsat ved seneste vurdering bl.a. som følge af tekniske forhold. Dertil kommer, at antallet af præsterede arbejdstimer faldt relativt lidt med,3 pct. i 2. kvartal. Det kan også pege i retning af, at vækstnedgangen hidtil har været mindre beskæftigelsesintensiv. Den lidt lavere vækst i 29 og 2 under ét betyder, at underskuddet på de offentlige finanser kan blive op mod 5 mia. kr. større både i 29 og 2 end skønnet i august (ca. ¼ pct. af BNP). Det afspejler bl.a. lavere indtægter fra moms og andre indirekte afgifter. Det skal understreges, at skønnet for BNP og de andre komponenter på forsyningsbalancen samt ledigheden er præget af betydelig usikkerhed, jf. også Økonomisk Redegørelse. Det skyldes bl.a. usikkerheden i de foreløbige kvartalsvise nationalregnskabstal og om styrken af den stigning i dansk eksport, som de seneste udenrigshandelstal giver indtryk af 2. Også gennemslaget af den kraftige stimulans fra finanspolitiske lempelser og lave renter kan blive både større og mindre end vurderet. Det gælder særligt i forhold til privatforbruget og boligmarkedet. 2 Der er desuden en usikkerhed som følge af jævnlige revisioner i kilderne til nationalregnskabet samt særlige udfordringer i dataindsamling og -behandling i forbindelse med kraftige vendinger i konjunkturerne. Fx er der sket en markant nedrevision af både eksporten og importen i 1. kvartal i år i forbindelse med den seneste opgørelse, som afspejler revisioner i udenrigshandelsstatistikken.

6 6 Privatforbruget er faldet kraftigt med ca. 7½ pct. siden 1. kvartal sidste år. Det afspejler en stor forøgelse af husholdningernes opsparing, jf. figur 2a, idet de disponible realindkomster samtidig er steget pænt i Danmark bl.a. som følge af skattenedsættelserne i starten af i år og på trods af fald i beskæftigelsen. Den betydelige stigning i opsparingen kan ikke med normale antagelser forklares af svækkelsen i formuerne og må derfor afspejle stor tilbageholdenhed i lyset af de usikre fremtidsudsigter for bl.a. arbejdsmarkedet og muligvis likviditetsbegrænsninger i nogle husholdninger. Privatforbruget er stabiliseret i løbet af første halvår, men den købekraft og likviditet, som er opbygget, har endnu ikke vist sig i mærkbar forbrugsfremgang på trods af en klart styrket forbrugertillid (der nu ligger omkring et langsigtet gennemsnit), lavere renter, stigende aktiekurser og udsigt til ret store skattenedsættelser ved årsskiftet. Figur 2a Husholdningernes opsparingskvote Pct. af disponibel indkomst Husholdningernes opsparingskvote Pct. af disponibel indkomst Do. udglattet Figur 2b Forbrugertillid Nettotal Nettotal Anm. I figur 2b angiver den stiplede linje gennemsnittet over perioden siden Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Det er centralt, at boligpriserne stabiliseres efter et ret stort fald henover årsskiftet. Det vil bidrage til fremgang i privatforbruget og modvirke store fald i boliginvesteringerne. Boligmarkedet ventes stabiliseret, fordi renterne er faldet til et meget lavt niveau, samtidig med at de disponible realindkomster vokser ret meget. Omvendt vil højere ledighed og strammere lånebetingelser trække i modsat retning. I mange OECD-lande (med data der rækker længere frem end de danske) er boligmarkederne nu vendt med baggrund i de meget lave renter. Det gælder også i lande, der som Danmark har oplevet en kraftig stigning i boligpriserne til et højt niveau i midten af årtiet, som derefter er korrigeret ned igen, efter pengepolitikken er blevet strammet. Både Sverige, Storbritannien, USA, Norge og Finland oplevede således en kraftig opgang i boligpriserne og en efterfølgende nedgang. I alle disse lande er boligpriserne nu stigende.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

private jobs tabt under krisen

private jobs tabt under krisen 199.000 private jobs tabt under Dagens nationalregnskab bekræfter, at der fortsat var nedgang på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2010. På trods af en stagnerende arbejdsløshed faldt beskæftigelsen med 13.000

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen De nye nationalregnskabstal har reduceret faldet i BNP fra 0,5 procent til 0,1 procent i 1. kvartal 2011. Det mindre fald i BNP i 2011 skal dog ses i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter?

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter? hvad kommer der Har verdenshandelen nået bunden? Summen af eksport og import i verden Juli 2008=100 Juli 2008=100 110 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Verdenshandelen i mængder Verdenshandelen i løbende priser

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

regionalbarometer Region Syddanmark

regionalbarometer Region Syddanmark regionalbarometer November 2010 Nøgletal for Dansk økonomi er i en genopretningsfase efter den økonomiske afmatning ramte i efteråret 2008. Dansk økonomi er ude af recession og med 4 efter hinanden følgende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Amerikansk økonomi på vej frem igen

Amerikansk økonomi på vej frem igen Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit jabc@di.dk SEPTEMBER 2016 Amerikansk økonomi på vej frem igen Væksten i amerikansk økonomi er på vej op igen efter

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2017

Status på udvalgte nøgletal april 2017 Status på udvalgte nøgletal april 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi har økonomisk fået en god start på 217. De globale nøgletal peger op, og prognoserne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2017

Status på udvalgte nøgletal marts 2017 Status på udvalgte nøgletal marts 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi har rent økonomisk fået en god start på 217. De globale nøgletal peger generelt op, og

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere