Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28"

Transkript

1 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr

2 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev 25,2 mio. kr. (21,4 mio. kr.). Overskudsgraden blev 8,9% (8,1%). Resultat efter skat blev 21,9 mio. kr. (18,0 mio. kr.). Forrentning af den investerede kapital (ROIC) før skat blev 12,7% (11,1%). Pengestrømmen fra periodens drift blev 24,5 mio. kr. (14,6 mio. kr.). Bestyrelsen foreslår en stigning i udbyttet til kr. 5,25 (kr. 4,75) pr. aktie a kr. 20. Markedet for erhvervsmøbler vurderes fortsat at være stabilt til let faldende. Baseret på koncernens udbyggede og konstant stigende indsats i udviklings- og salgsaktiviteter forventes der for regnskabsåret 2014/15 en organisk vækst i omsætningen i niveauet 5%. Det primære resultat (EBIT) forventes på niveau med 2013/14. Bestyrelsen indstiller følgende til generalforsamlingen i Gabriel Holding A/S den 11. december 2014: Der udloddes et udbytte på kr. 5,25 pr. aktie a kr. 20. Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jørgen Kjær Jacobsen, direktør Kaj Taidal, direktør Søren B. Lauritsen og direktør Knud Erik Hansen som selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår valg af KPMG 2014 P/S. Årsrapporten indstilles til godkendelse på selskabets generalforsamling torsdag den 11. december 2014 kl på selskabets kontor i Aalborg. Den officielle årsrapport offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, og den trykte udgave af årsrapporten foreligger den 3. december 2014 på selskabets kontor. Definition af nøgletal Investeret kapital: Passiver i alt fratrukket ikke rente bærende gæld og udskudt skat. Overskudsgrad: Resultat af primær drift (EBIT) i procent af nettoomsætning. Afkastningsgrad (ROIC): Resultat af primær drift (EBIT) i procent af gennemsnitlig investeret kapital. Resultat pr. aktie (EPS): Resultat efter skat divideret med det gennemsnitlige antal aktier. Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D): Resultat efter skat divideret med det gennemsnitlige antal udvandede aktier. Egenkapitalens forrentning: Resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital. Soliditet: Egenkapitalens andel af den samlede aktivmasse. Indre værdi ultimo: Egenkapitalen i forhold til aktiekapitalen i procent. Børskurs ultimo: Aktiernes noteringskurs på Nasdaq Copenhagen Børskurs/indre værdi: Børskursen i forhold til indre værdi. Price Earnings (PE): Børskursen i forhold til resultat pr. aktie. Price Cash Flow (PCF): Børskursen i forhold til cash flow pr. aktie (ekskl. egne aktier). Dividend yield: Udbytte i forhold til børskursen ultimo. Payout ratio: Udbytte i forhold til resultat efter skat. 2

3 Hoved- og nøgletal for koncernen Årsrapport 2013/14 Hovedtal Enhed 2013/ / / / /10 Omsætning mio. kr. 281,8 264,9 247,6 242,6 220,4 Indeks Heraf eksport mio. kr. 251,2 240,2 227,9 221,2 200,1 Eksportandel % Resultat af primær drift (EBIT) mio. kr. 25,2 21,4 21,5 18,2 10,4 Finansielle poster netto mio. kr. 2,6 1,1 0,8 4,3 2,5 Resultat før skat mio. kr. 27,8 22,5 22,3 22,5 12,9 Skat mio. kr. -5,9-4,5-4,5-5,6-2,7 Resultat efter skat mio. kr. 21,9 18,0 17,8 16,9 10,2 Pengestrøm fra: Driftsaktivitet mio. kr. 24,5 14,6 28,0 26,6-8,4 Investeringsaktivitet mio. kr. -5,9-3,4 8,7-3,7-11,0 Finansieringsaktivitet mio. kr. -15,7-11,9-10,6-8,8 4,4 Årets pengestrømme mio. kr. 2,9-0,7 26,1 14,1-15,0 Investeringer i materielle aktiver mio. kr. 13,5 4,1 2,9 4,5 13,6 Af- og nedskrivninger mio. kr. 7,0 7,3 6,1 6,2 4,5 Egenkapital mio. kr. 166,0 155,8 146,6 136,7 125,8 Balancesum mio. kr. 245,2 230,2 229,4 228,8 221,7 Investeret kapital mio. kr. 202,6 194,7 189,1 195,2 193,8 Antal medarbejdere antal Omsætning pr. medarbejder t.kr Nøgletal Overskudsgrad (EBIT-margin) % 8,9 8,1 8,7 7,5 4,7 Afkastningsgrad (ROIC) før skat % 12,7 11,1 11,2 9,4 5,8 Afkastningsgrad (ROIC) efter skat % 11,0 9,4 9,2 8,7 5,7 Resultat pr. aktie (EPS) kr. 11,6 9,5 9,4 8,9 5,4 Egenkapitalforrentning % 13,6 11,9 12,5 12,8 8,4 Soliditet % 67,7 67,7 63,9 59,7 56,7 Indre værdi, ultimo kr Børskurs, ultimo kr Børskurs/indre værdi 2,1 1,7 1,3 1,1 1,0 Price earnings (PE) kr. 16,0 14,4 10,6 9,0 12,6 Price Cash Flow (PCF) kr. 14,3 17,7 6,7 5,7 - Foreslået udbytte pr. 20 kr. aktie kr. 5,25 4,75 4,50 4,25 3,25 Dividend Yield % 2,8 3,5 4,5 5,3 4,8 Payout-ratio % De anførte indekstal er med basisår 2009/10. Resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal

4 4

5 Årsrapport 2013/14 Indhold 2 Resumé Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 6 Regnskabsberetning 12 Gabriel Corporate Governance 16 Aktionærinformation 18 Selskabsoplysninger 19 Ledelsespåtegning 20 Den uafhængige revisors erklæringer Koncern- og årsregnskab 22 Resultatopgørelse for året 23 Totalindkomstopgørelse for året 24 Balance aktiver 25 Balance passiver 26 Egenkapitalopgørelse koncern 27 Egenkapitalopgørelse moderselskab 28 Pengestrømsopgørelse 30 Noter til regnskabet Gabriel Holding A/S CVR nr Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Tlf.: Fax:

6 regnskabsberetning Salgs- og indtjeningsresultater i 2013/14 I regnskabsåret 2013/14 realiserede koncernen en omsætning på 281,8 mio. kr. mod 264,9 mio. kr. året før, svarende til en vækst på 6%. Bruttoavancen blev 41,1% mod 39,9% sidste år. Resultat af primær drift (EBIT) blev 25,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Overskudsgraden blev 8,9% mod 8,1% året før. Resultat af primær drift (EBIT) DKK mio. EBIT i % Omsætning og resultat af primær drift (EBIT) svarer positivt til ledelsens udmeldte forventninger efter de første tre kvartaler af regnskabsåret 2013/ ,0% 9,0% 8,0% Resultat før skat blev 27,8 mio. kr. mod sidste års 22,5 mio. kr. Resultat efter skat blev 21,9 mio. kr. i forhold til 18,0 mio. kr. sidste år, svarende til en vækst på 21%. Forrentning af den investerede kapital (ROIC) før skat blev 12,7% mod 11,1% sidste år. Pengestrømmen fra periodens drift blev 24,5 mio. kr. mod sidste års 14,6 mio. kr /10 10/11 11/12 12/13 13/14 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% I forbindelse med kvartalsrapporten for tredje kvartal 2013/14 udtrykte ledelsen forventninger om en omsætning i niveauet 280 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) i niveauet 24 mio. kr., svarende til en stigning på godt 12%. Årsresultatet lever således positivt op til forventningerne efter tre kvartaler. I fjerde kvartal realiserede koncernen en omsætning på 66,4 mio. kr. mod 62,9 mio. kr. i samme kvartal året før, svarende til en vækst på 6% og et resultat af primær drift på 5,5 mio. kr. hvilket er på niveau med samme kvartal sidste år, som var positivt påvirket af indtægter på enkeltstående større projekter. Under de givne markedsbetingelser finder bestyrelsen, at resultatet for året er tilfredsstillende. Hovedpunkter Omsætning Koncernens omsætning steg med 6% til 281,8 mio. kr. mod 264,9 mio. kr. året før. Vareforbrug bruttoavance Koncernens realiserede bruttoavance i 2013/14 blev 41,1% mod 39,9% i 2012/13. Stigningen kan henføres til produktivitesforbedring, herunder idriftsættelsen af polstervirksomheden i Litauen. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger steg med 5% til 38,3 mio. kr. Personaleomkostninger Koncernens personaleomkostninger steg med 12% til 46,3 mio. kr. i 2013/14 mod 41,2 mio. kr. sidste år. Afkastningsgrad før skat (ROIC) Afkastningsgrad i % /10 10/11 11/12 12/13 13/14 6

7 Årsrapport 2013/14 Stigningen i personaleomkostninger henføres til ansættelser i produktudvikling og salg samt etablering af produktions enhederne UAB FurnMaster i 2013 og FurnMaster Sp. z o.o. i Det gennemsnitlige antal medarbejdere for regnskabsåret udgør 142 mod 106 i 2012/13. Ved udgangen af regnskabsåret 2013/14 udgør antal ansatte i koncernen 164 personer. Fordeling af personaleomkostninger for regnskabsåret 2013/14 Fordeling af personaleomkostninger til administrative og udviklingsrettede aktiviteter er på niveau med regnskabsåret 2012/13. Personaleomkostninger til salg er faldet fra 60% til 55%, men de underliggende KPIer er dog øget i løbet af året, hvilket beretter om en stigende produktivitet i salgsarbejdet. Personaleomkostninger til produktion udgør 8% mod 4% i 2012/13. 14% Udvikling 23% Administration Afskrivninger De samlede afskrivninger i koncernen udgør 7,0 mio. kr. mod 7,3 mio. kr. sidste år. Resultat af investering i UAB Scandye I koncernens resultat før skat er der indregnet en samlet resultatandel efter skat af investeringen i UAB Scandye på 2,7 mio. kr. mod 2,0 mio. kr. sidste år. 8% Produktion Finansielle poster De finansielle poster udviser en nettoudgift på 0,1 mio. kr. mod en nettoudgift på 0,8 mio. kr. sidste år. 55% Salg Resultatet på 27,8 mio. kr. før SKAT, er det bedste i selskabets 163-årige historie. Fordeling af personaleomkostninger for regnskabsåret 2012/13 Skat af årets resultat Skat af årets resultat udgør 5,9 mio. kr. mod 4,5 mio. kr. sidste år. Koncernens samlede skatteprocent udgør 21,3% mod 19,8% sidste år. 14% Udvikling 22% Administration Balancen Koncernens samlede balancesum udgør 245,2 mio. kr. mod 230,2 mio. kr. sidste år. Varebeholdninger Koncernens varebeholdninger blev 50,5 mio. kr. mod 41,1 mio. kr. sidste år. Stigningen kan primært henføres til øget aktivitetsniveau med lancering af nye produkter i regnskabsårets sidste kvartal. Værdien af varebeholdninger overstiger ledelsens forventninger, men etablering af yderligere lagre i udlandet samt en forøgelse af bestillinger ultimo regnskabsåret, for at kunne leve op til Gabriels målsætning om høj leveringssikkerhed, har foranlediget den høje lagerværdi. 60% Salg 4% Produktion 7

8 Tilgodehavender De samlede tilgodehavender udgør 46,9 mio. kr. mod 45,7 mio. kr. sidste år. Koncernens tilgodehavender fra salg steg til 38,6 mio. kr. mod 35,3 mio. kr. pr. 30. september Stigningen kan henføres til omsætningsstigningen i fjerde kvartal 2013/14. Finansiering og kapitalberedskab Koncernens cash flow fra driften i 2013/14 blev 24,5 mio. kr. mod 14,6 mio. kr. i samme periode sidste år. Forøgelsen kan primært henføres til stigning i årets resultat samt stigning i koncernens leverandørgæld og anden gæld. Gabriel har i 2013/14 foretaget samlede investeringer i materielle anlægsaktiver for 13,5 mio. kr. mod 4,1 mio. kr. sidste år. Investeringerne kan primært henføres til det igangsatte ejendoms projekt i Gabriel Erhvervspark samt til øget investering i andet driftsmateriel. Produktiviteten i SALGSPROCESSEN målrettet mod strategiske kunder er forbedret gennem REGNSKABSÅRET. Markedet for erhvervsmøbler vurderes fortsat at være stabilt til let faldende. Baseret på koncernens udbyggede og konstant stigende indsats i udviklings- og salgsaktiviteter forventes der for regnskabsåret 2014/15 en organisk vækst i omsætningen i niveauet 5%. Det primære resultat (EBIT) forventes på niveau med 2013/14. Ultimo året udgør nettoindeståendet af likvide beholdninger 21,8 mio. kr. Desuden har koncernen en uudnyttet kreditramme gennem koncernens bankforbindelse. Egenkapital Koncernens egenkapital udgør 166,0 mio. kr. pr. 30. september 2014 mod 155,8 mio. kr. på samme tidspunkt året før. Egenkapitalen er således blevet forøget med 10,2 mio. kr., hvoraf 21,9 mio. kr. kan henføres til årets resultat, 0,5 mio. kr. til anden total indkomst, og -3,2 mio. kr. til køb af aktier fra mindretalsaktionærer i dattervirksomheden UAB FurnMaster, mens der er udbetalt 9,0 mio. kr. i udbytte. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 2013/14 udbetales et udbytte på 5,25 kr. pr. aktie, svarende til et samlet udbytte på 9,9 mio. kr. og en pay-out ratio, der udgør 45%. Forventninger Som følge af den kontinuerlige stigning i produktudviklingsog salgsaktiviteter skabes der et forbedret grundlag for vækst. Her kan nævnes: 1. Fokus på produktudvikling i samarbejde med strategiske kunder med global distribution. Alene i 2013/14 er der investeret 9,5 mio. kr. (8,5 mio. kr.), svarende til 3% af omsætningen. 2. Etablering af sy- og polsterenheden FurnMaster Sp. z o.o. i Polen % af personaleomkostningerne er målrettet salg og produktudvikling. 4. Salgsstyrken er øget i Kina og øges fortsat i takt med den rekruttering, der er mulig at gennemføre, ligesom der løbende tilføjes regionale salgskontorer i landet. Salgsaktiviteter i 2013/14 Koncernens omsætning steg i regnskabsåret med 6%. Omsætningsstigningen fremkommer efter vækst på stort set alle markeder og i alle forretningsenheder. På trods af generelt vanskelige markedsvilkår og økonomisk tilbageholdenhed har Gabriel formået at holde positive vækststigninger i de seneste fem år. Omsætningen på 281,8 mio. kr. er rekord for koncernen. Gennem de seneste år har koncernen tilført ressourcer til primært salgs- og produktudviklingsaktiviteter samt forretningsudvikling. Det er resultatet af denne fortsatte indsats, der har sikret fremgangen i omsætning. Det kan konstateres, at såvel produktudvikling som udvidelser af salgsstaben med dedikerede Key Account Omsætning fordelt pr. kvartal t.kr / / / / / kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 8

9 Årsrapport 2013/14 Managers har en overskuelig tilbagebetalingstid og medvirker til udvidelse af potentialerne i samtlige forretningsenheder. Realiserede produktivitetsforbedringer i salgsarbejdet bidrager ligeledes til omsætnings- og resultatvæksten. Årets realiserede vækst kommer fra møbelstoffer til erhvervsmøbler samt produkter og serviceydelser, som koncernen afsætter til samme kundekreds, men som tilhører værdikædens næste led, f.eks. tilskæring, syning og polstring af møbeldele. Det er således med tilfredshed, at ledelsen kan konstatere, at samtlige forretningsområder har realiseret vækst i året, og at markedsudviklingsindsatserne har givet resultat. Kerneforretningen møbelstoffer til erhvervsmøbler realiserede en vækst på 6% i omsætningen på et fortsat faldende marked. Den totale eksportomsætning steg med 5% til 251,2 mio. kr. mod 240,2 mio. kr. sidste år. Forretningsenheden FurnMaster fortsætter den positive udvikling i såvel omsætning som etablering af nye potentialer. Forretningsenhedens polsterproduktionsenhed i Litauen er udvidet gennem året og tilføjelsen af en tilsvarende enhed i Polen giver mulighed for yderligere vækst i de kommende år. af Gabriels tekstiler og løsninger kommer som resultat af en intensiveret indsats i Nordamerika igennem de seneste år. Den realiserede vækst til dette marked udgør 30% i 2013/14. Efter regnskabsårets afslutning afholdtes koncernens vigtige salgsaktivitet, deltagelsen på erhvervsmøbelmessen "Orgatec" i Køln, Tyskland. På messen introducerede koncernen en lang række nye tekstiler og løsninger. Introduktionen af disse nye produkter, som er foregået i samarbejde med markedsførende erhvervsmøbelproducenter, er afviklet positivt og giver forventning om, at disse produkter og løsninger kan bidrage til at fastholde samt udvide koncernens position som den foretrukne udviklingspartninger og leverandør. Tilbage i 2012/13 blev 10 nye tekstiler og en række nye FurnMasterprodukter og -løsninger lanceret. Samtlige produkter er vel modtaget og taget ind i flere globale kunders standardprogrammer for Produktudvikling og innovation i Gabriel I regnskabsåret er der iværksat udvikling af en række nye produkter, som skal supplere porteføljen af igangværende udviklingsopgaver. Der er i året lanceret otte nye produkter, hvilket lever op til koncernens mål. Forretningsenheden Gabriel Asia Pacific realiserede sit bedste år i sin 11-årige tilstedeværelse i Kina med vækst i omsætning og resultat. Fokus for den fortsatte vækst i Gabriel Asia Pacific er at tilføre kvalificerede salgsmedarbejdere i den takt, som det er muligt. En mindre del af omsætningsvæksten kommer fra øgede lejeindtægter i Gabriel Erhvervspark. Fame polstret på EFGs stol EFG Nova. Designet af EFG Design Team. Eksportandelen udgjorde 89% mod 91% i 2012/13. Salget i Danmark steg med 24% til 30,5 mio. kr. mod 24,7 mio. kr. sidste år. Stigningen i omsætning i Danmark henføres primært til øget salg af møbelstoffer samt tilskæring, syning og polstring. Gabriels fokus på produkt- og procesinnovation i alle forretningsenheder har positiv effekt på salget. De vigtigste globale kunder vurderes og udvælges på baggrund af det samlede potentiale, der kan realiseres fra koncernens forretningsenheder. Gabriels strategi om at vokse med de største sikrer den målrettede indsats over for udvalgte topkunder. Gennem tilførsel af yderligere salgsressourcer til Gabriels team af Key Account Managers i regnskabsåret er der opnået større besøgsfrekvens hos disse udvalgte kunder, og der skabes gode resultater i form af vækst i omsætning, potentiale og igangværende udviklingsopgaver. I juni afholdtes Nordamerikas største kontormøbelmesse "NeoCon" i Chicago, hvor Gabriels tekstiler var godt repræsenteret hos de førende møbelproducenter. Den store repræsentation 9

10 Omega polstret på Draberts (Group Kinnarps) kontorstol Esencia. Designet af Daniel Figueroa. Gabriels produkt- og procesinnovation fra idé til færdigpolstret produkt har i 2013/14 fortsat været en prioriteret kerneaktivitet i Gabriel. Investeringen i forskning og udvikling udgør 9,5 mio. kr., svarende til 3% af omsætningen (mod 8,5 mio. kr. i sidste regnskabsår). Udvikling af nye produkter og løsninger foregår koordineret og afstemt med koncernens vigtigste kunder. Den koordinerede indsats er med til at øge træfsikkerheden samt introduktionshastigheden for produkter, løsninger og services, der lanceres på markedet. Koncernens mål, om at minimum 30% af omsætningen stammer fra produkter, der er yngre end 5 år, blev indfriet med 30% i 2013/14. Omsætningsandelen fra nye produkter hos topkunder udgjorde 35% i 2013/14. Dette afspejler koncernens fokuserede strategi, hvor produktudvikling og indsalg målrettes netop denne kundegruppe. Produktudvikling og innovation finder sted i samtlige af Gabriels strategiske forretningsenheder (Masters), som samlet understøtter kerneprocessen produkt- og procesinnovation. De enkelte enheders unikke markedspotentialer identificeres, udvikles og aktiveres samtidig med, at værdien af en fælles koordineret indsats udnyttes og målrettet tilbydes markedets ledende møbelproducenter. Forretningsenheden DesignMaster gennemfører løbende designbaserede udviklings- og konsulentaktiviteter, der tager afsæt i kunders og slutbrugeres ønsker og behov. Dette sker på baggrund af grundlæggende markedsindsigt og målrettet research, der baserer sig på time-to-market inden for 3-18 måneder. Med afsæt i temaet møbelstoffer i anvendelse og gennem en målrettet formidling af Gabriels innovations- og udviklingsstrategi er der etableret tætte relationer til udvalgte møbelproducenters designere, udviklingsteams og beslutningstagere. For produktnyheder og cases henvises i øvrigt til hvor det også er muligt at tilmelde sig koncernens nyhedsbreve. Dattervirksomheder og associerede virksomheder Gabriel Asia Pacific Salgsudviklingen i regnskabsåret 2013/14 var positiv. Gabriel Asia Pacific er en vigtig del af den samlede strategi om at kunne servicere globale erhvervs møbelproducenter og -distributører samt at sikre frembringelse af innovative og konkurrencedygtige produkter til alle markeder. Der er i regnskabsåret udviklet nye produkter og etableret løbende leverancer til nye strategiske kunder i Europa, USA og Asien. Nye udviklingsprojekter og salgsemner er konstant i pipeline, og den lokale indsats er intensiveret. Markedet i Asien er generelt prisfølsomt, men de ledende markedsaktører udviser i stigende grad interesse for Gabriel Asia Pacific, der placerer sig i nichen for højt forædlede møbelstoffer og beslægtede tekstilprodukter, hvor der stilles ufravigelige krav til design, kvalitet og produkter med dokumentation for miljø- og energimæssig bæredygtighed, konkurrencedygtige priser samt korte leveringstider. 10

11 Årsrapport 2013/14 ZenXit A/S I 2013/14 er den første omsætning registreret på ZenXit-produktet. Det anvendes i kontorstole, hvor der stilles særlige krav til trykfordeling i konstruktionen. Der samarbejdes desuden med udvalgte møbel producenter på at færdigudvikle materialet, og der arbejdes på et antal konkrete markeds modningsopgaver, hvor materialet umiddelbart kan anvendes. ZenXit-produktet indgår i beskedent omfang i salgsforventningerne til 2014/15, og det forventes, at udviklingen fortsat vil medføre særlige omkostninger til den kommende produkttilpasning og -introduktion. Færdigudviklingen og markedsmodningen af produktet har taget længere tid end først antaget. Indsatsen med produktet fortsættes imidlertid, da potentialerne fortsat vurderes som interessante. Polstervirksomhed, UAB FurnMaster, Litauen I regnskabsåret 2012/13 etablerede driftsselskabet Gabriel A/S dattervirksomheden UAB FurnMaster i Litauen. Ejerandelen blev i 2013/14 udvidet fra 90% til 100%. UAB FurnMaster er etableret som produktionsenhed, der skal supportere koncernens strategi om at "tage møbelstof i anvendelse". Polstervirksomhed, FurnMaster Sp. z o.o., Polen I regnskabsåret 2013/14 har driftsselskabet Gabriel A/S etableret dattervirksomheden FurnMaster Sp. z o.o. i Polen. FurnMaster Sp. z o.o. er etableret som produktionsenhed, der skal supportere koncernens fortsatte strategiske mål om at "tage møbelstof i anvendelse". Etableringen af FurnMaster sp. z o.o. skaber grundlag FOR yderligere vækst i FORRETNINGSENHEDEN FurnMaster gennem større nærhed til det vigtige CENTRALEUROPæiske marked. Farveri, UAB Scandye, Litauen Resultatandelen (efter skat) fra den associerede virksomhed, UAB Scandye, blev 2,7 mio. kr. mod 2,0 mio. kr. sidste år. Resultatfremgangen henføres primært til stigende aktivitet i selskabet samt til optimering af kapacitetsudnyttelse i selskabets produktion. Ejerandelen i selskabet udgør uændret 49,3%. Resultateffekten fra Scandye i 2014/15 forventes at være uændret. Gabriel Erhvervspark Gabriel Ejendomme A/S I koncernregnskabet er den regnskabsmæssige værdiansættelse af ejendomskomplekset uændret opgjort som kostpris fratrukket akkumulerede afskrivninger, svarende til en regnskabsmæssig værdi på 73,1 mio. kr. pr. 30. september 2014, hvoraf 7,6 mio. kr. indgår i det igangværende renoveringsprojekt af erhvervsparken. Nedrivningen af de udtjente PRODUKTIONSBYGNINGER skaber mulighed for opførelse af nye moderne kontorfaciliteter til udlejning i Gabriel Erhvervspark. I dattervirksomheden Gabriel Ejendomme A/S er ejendomskomplekset i Aalborg optaget til en beregnet dagsværdi på 82,6 mio. kr., som sammen med de 7,6 mio kr. vedrørende det igangværende renoveringsprojekt svarer til en merværdi på 17,1 mio. kr. i forhold til den regnskabsmæssige værdi i koncernen pr. 30. september Resultat før skat for 2013/14 i Gabriel Ejendomme A/S blev et overskud på 2,0 mio. kr. mod 2,1 mio. kr. sidste år. Årets resultat anses for tilfredsstillende. Der er i løbet af regnskabsåret indgået nye lejekontrakter med flere eksterne lejere, og der forventes en uændret omsætning og indtjening i 2014/15, da erhvervsparken er fuldt udlejet. Bestyrelsen godkendte i december 2013 et investeringsoplæg, der omfatter nedrivningsomkostninger, rådgiverhonorarer samt udarbejdelse af prospektmateriale. Dette skal anvendes over for potentielle lejere i forbindelse med indgåelse af fremtidige lejekontrakter til de i alt ca m 2, som yderligere kan opføres i Gabriel Erhvervspark. I juli 2014 igangsattes nedrivning af de udtjente produktionsbygninger. Nedrivningen er endeligt gennemført ved udgangen af november, mens projekteringsfasen forventes afsluttet ultimo Ledelsen vurderer til stadighed, hvorledes ejendommens værdi og indtægter kan udvikles og optimeres til fordel for både lejere og ejere. Gabriel Erhvervspark er veletableret i sin rolle som et af flere samlingspunkter i Aalborg for erhvervs- og universitetsfolk. Det sker dels på initiativ fra eksterne erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner, dels fra Gabriel og andre lejere i Erhvervsparken. 11

12 GABRIEL CORPorate GovernanCE redegørelse for virksomhedsledelse og samfundsansvar Gabriel Holding A/S har udarbejdet den lovpligtige rede gørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b. Redegørelsen omfatter selskabets arbejde med Anbefalinger for god selskabsledelse, en beskrivelse af hovedelementerne i koncernens interne kontrol- og risikostyringssystem i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt en beskrivelse af koncernens øverste ledelsesorganer og disses sammensætning. Redegørelsen er offentliggjort på selskabets hjemmeside media/10851/statement_corporate_governance_2014.pdf Fondsbørsens anbefalinger om god selskabsledelse Nasdaq Copenhagen A/S har vedtaget et sæt anbefalinger om god selskabsledelse (Corporate Governance), som senest er opdateret den 6. maj Anbefalingerne for god selskabsledelse kan rekvireres på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside Selskabets bestyrelse og direktion har taget detaljeret stilling til anbefalingerne, og Gabriel efterlever i al væsentlighed anbefalingerne. På følgende områder har bestyrelsen og direktionen valgt en anden praksis: 1. Bestyrelsens sammensætning og organisering Gabriel offentliggør ikke, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde og råder over. Gabriel følger ikke anbefalingen vedrørende uafhængighed, idet kun et af selskabets generalforsamlingsvalgte medlemmer anses for uafhængigt. Gabriel mener, at det afgørende må være det enkelte medlems kapacitet, kompetencer og bidrag til koncernens ledelse. Ud fra samme betragtning er der ikke fastsat en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Gabriel oplyser ikke om individuelle aktiebeholdninger m.v. i Gabriel-koncernen for det enkelte medlem af bestyrelse og direktion. String og Step Melange polstret på Actius kontorstol TNK A500. Designet af: Alegre Industrial Studio. Grundet Gabriels størrelse og kompleksitet har bestyrelsen besluttet ikke at etablere andre ledelsesudvalg end revisions-, og akkvisitionsudvalg. Herudover nedsættes der ad-hoc udvalg efter behov. Således er der i 2013/14 etableret et byggeudvalg under bestyrelsen til varetagelse af projektet vedrørende nedrivning og nybygning i Gabriel Erhvervspark. 2. Ledelsens vederlag Gabriel giver i årsrapporten oplysninger om det samlede vederlag til henholdsvis bestyrelse og direktion. Oplysningerne afgives dog ikke på individuelt plan ud fra en betragtning af, at der er tale om information af personlig karakter, som tillige vil have begrænset relevans for aktionærerne. Vederlag til bestyrelse og direktion sker på markedsbaserede vilkår for et børsnoteret selskab af denne størrelse. Under hensyntagen til selskabets størrelse finder bestyrelsen det ikke relevant at udarbejde en vederlagspolitik for bestyrelse og direktion. 3. Risikostyring og intern kontrol Som anbefalet har Gabriel taget stilling til etablering af en Whistleblowerordning og har med henvisning til selskabets størrelse og kompleksitet ikke fundet det relevant for nuværende. En mere systematisk gennemgang af Gabriels ledelsespraksis i forhold til Nasdaq Copenhagen A/S anbefalinger findes på selskabets hjemmeside Governance.pdf Interne kontrol- og risikostyringssystemer Bestyrelse og direktion i Gabriel har det overordnede ansvar for koncernens risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overhol delse af relevant lovgivning og andre reguleringer i relation til regnskabsaflæggelsen. 12

13 Årsrapport 2013/14 Koncernens risikostyring og interne kontroller er udformet med henblik på at undgå væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsen/revisionsudvalget og direktionen vurderer løbende risici og interne kontroller i forbindelse med koncernens aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen. Kontrolmiljø Ledelsen vurderer løbende koncernens organisationsstruktur og bemanding samt fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelses processen. Der lægges bl.a. vægt på klare rapporteringslinjer samt personadskillelse. Risikovurdering I forbindelse med den årlige businessplan identificeres de væsentligste forretningsmæssige risici, og på den baggrund foretager ledelsen en overordnet risikovurdering, herunder en vurdering af de væsentligste risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Som led i risikovurderingen tager ledelsen ligeledes årligt stilling til risikoen for besvigelser samt muligheder for andre påvirkninger, som kan have en upassende indflydelse på regnskabsaflæggelsen. Koncernens Risk Management-politik tilstræber at eliminere og/eller reducere de beskrevne risici baseret på en vurdering af væsentlighed og cost/benefit-analyser. Bestyrelsen gennemgår årligt virksomhedens it-sikkerhed samt forsikringsdækninger. De væsentligste risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen fremgår af ledelsesberetningen og noterne til regnskabet, hvortil der henvises. Kontrolaktiviteter Direktionen afrapporterer på bestyrelsesmøderne om status på risikofaktorer på strategiske, organisatoriske og væsentlige driftsmæssige forhold. Koncernen har et detaljeret internt rapporteringssystem, som omfatter en månedlig rapportering sammenholdt med budget samt en løbende vurdering af performance og opfyldelse af vedtagne mål gennem Key Performance Indikatorer m.v. Systemet giver stor transparens i forhold til de forskellige aktiviteter i virksomheden og er medvirkende til at give ledelsen et dybdegående indblik i og viden om forhold, som kan være væsentlige i relation til hele regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen modtager hvert kvartal en detaljeret redegørelse af den regnskabsmæssige udvikling sammenholdt med budget samt tidligere perioder. Rapporteringen indeholder endvidere en beskrivelse og vurdering af de væsentligste balanceposter, pengestrømme, forventninger til den fremtidige aktivitet og indtjening samt øvrige forhold, som kan have indflydelse på den fremtidige drift. Information Bestyrelsen fastlægger overordnet kravene til resultatet og til den eksterne finansielle rapportering i overensstemmelse med lovgivningen og forskrifterne herfor. Koncernen ønsker ligeledes, at de afgivne oplysninger er dækkende, fuldstændige og præcise samt til enhver tid afspejler udviklingen i virksomheden. Bestyrelsen lægger vægt på, at der inden for rammerne for børsnoterede virksomheder føres en åben kommunikation i virksomheden, og at hver enkelt kender sin rolle i den interne kontrol i virksomheden. Koncernen har valgt at opdele driften og den interne rapportering i selvstændige strategiske forretningsenheder. Forretningsenhederne drives som selvstændige profitcentre med egne idégrundlag, visioner, mål, strategier, handlingsplaner og budgetter. Denne opsplitning sikrer en høj grad af delegering af kompetencer, opfølgning og ansvarsfordeling i organisationen og muliggør, at informationer om relevante forhold kommunikeres effektivt og pålideligt rundt i systemet. Overvågning Overvågningen af det interne kontrol- og risikostyringssystem sker både løbende og periodevis på alle niveauer i koncernen. Omfanget fastlægges primært på baggrund af risikovurderingen samt effektiviteten af de løbende kontroller og procedurer. Svagheder, kontrolsvigt eller overskridelser af udstukne retningslinjer rapporteres ud fra væsentlighed til direktion eller bestyrelse. Rapporteringen behandles typisk på det kommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen orienteres om det konkrete forhold samt evt. anbefalinger til ændringer af procedurer mv. De generalforsamlingsvalgte revisorer rapporterer i revisionsprotokollatet til bestyrelsen i tilfælde af væsentlige svagheder i koncernens interne kontrolsystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen følger løbende op på, hvorledes virksomheden implementerer de planlagte forbedringer af risikostyringen samt de interne kontroller i relation til regnskabsaflæggelsesprocessen. Ledelsesorganer Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens samlede profil kan karakteriseres som en bred og international forretningserfaring med faglige kompetencer, bl.a. inden for produktion, innovation, salg, økonomi og marketing, der vurderes at svare til koncernens behov. Bestyrelsen vurderer løbende behovet for eventuelle ændringer i den samlede bestyrelses kompetencer. Bestyrelsesmedlemmerne holder sig aktivt orienteret om Gabriel og branchen generelt. Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering forestået af formanden. Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen er en rettighed, som de danske medarbejdere har ifølge dansk selskabslovgivning. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere, hvad der svarer til halvdelen af de general forsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. På tidspunktet for det seneste medarbejdervalg i 2014, medførte antallet af general forsamlingsvalgte 13

14 bestyrelsesmedlemmer, at der skulle vælges to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fungerer på samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men er i henhold til selskabslovgivningen valgt for fire år ad gangen. Gabriel har fra og med valget i 2014 ændret til en rullende valgperiode for at sikre kontinuitet, hvorfor den ene af de valgte medarbejderrepræsentanter ved dette valg, kun er indvalgt for en toårig periode, og næste ordinære medarbejdervalg foregår derfor i Bestyrelsens opgaver og ansvar Der foreligger en forretningsorden for bestyrelsen i Gabriel. Den gennemgås en gang årligt af den samlede bestyrelse med henblik på opdatering. Forretningsordenen fastlægger bl.a. retningslinjer for bestyrelsens forhold til direktionen samt bestyrelsesformandens og næstformandens opgaver og pligter. Revisionsudvalg I overensstemmelse med revisorlovens 31 etablerede Gabriel Holding A/S i 2009 et revisionsudvalg, hvis funktioner vare tages af den samlede bestyrelse. Bestyrelsens næstformand er formand for revisionsudvalget, der holder kvartalsvise møder. Revisionsudvalgets opgaver består af: at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, at overvåge om virksomhedens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt, at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. og at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed. Der har i 2013/14 været fokus på koncernens it-strategi og -sikkerhed samt på rapportering fra dattervirksomheder. Samfundsansvar Samfundsansvar er en del af Gabriels forretningsstrategi, og i koncernen har ønsket om at agere ansvarligt i forhold til kunder, medarbejdere, forretningsforbindelser og omverdenen altid haft høj prioritet. I henhold til Årsregnskabs lovens 99a har Gabriel ud arbejdet den lovpligtige redegørelse for samfunds ansvar for regnskabsåret 2013/14, og redegørelsen kan læses eller downloades på Social_Responsibility_2014.pdf Gabriel er en global virksomhed med produktion af møbeltekstiler m.v. i flere forskellige lande. Der anvendes underleverandører fra Europa og Kina, ligesom produkterne eksporteres til hele verden. Gabriel har stor fokus på at udvikle kerneforretningen og møde de strategiske udfordringer på en økonomisk og samfunds ansvarlig måde. Arbejdet med CSR har derfor altid haft ledelsens fokus og indgår som en naturlig del af arbejdet for alle medarbejdere i koncernen, både i Danmark og i udlandet. For Gabriel betyder CSR, at der tages ansvar for at skabe værdi, som bidrager til en positiv samfundsudvikling. Gabriel tilslutter sig principperne i FN s Global Compact og fokuserer på følgende områder: Gabriels produkter og ydelser skal udvikles og fremstilles under hensyntagen til brugernes sikkerhed og sundhed. Ved produktfrembringelsen skal påvirkning af miljøet minimeres, og dyrevelfærden respekteres. Et godt arbejdsmiljø sikres i hele forsyningskæden og overholder landespecifik lovgivning samt Gabriels egne krav. Kravene omfatter konkrete tekniske specifikationer og forhold, som fremgår af Gabriels Code of Conduct. Kontinuerlig kompetence- og jobudvikling prioriteres højt for alle ansatte. Gabriel ønsker at støtte studerende med praktikophold og indgå i uddannelsesprojekter til gavn for de studerende og virksomheden. Gabriel kommunikerer åbent om virksomhedens CSR-aktiviteter og støtter udbredelsen af CSR som ledelsesaktivitet. Virksomhedens CSR- og miljørelaterede tiltag i regnskabsåret 2013/14 omfatter blandt andet et øget fokus på beskrivelse og implementering af nye arbejdsprocesser i form af en videreudvikling af virksomhedens ledelsessystem, der sikrer, at Gabriel kan levere produkter og ydelser, som imødekommer kundens krav til kvalitet, miljø og CSR. At levere de rette produkter og services på det rette tidspunkt er ikke muligt uden at have et solidt samarbejde med eksterne partnere, såvel kunder som leverandører. Gabriel fastholder sin strategi om at vokse med de største, hvilket sikrer en målrettet indsats over for eksisterende og nye udvalgte topkunder. Herudover har Gabriel i regnskabsåret 2013/14 fokuseret på at styrke relationerne med strategiske partnere på leverandørsiden for at øge transparens og fleksibilitet i forsyningsnetværket. I løbet af året har Gabriel aktivt deltaget i udviklingen af den næste generation EU Ecolabel med det formål at sikre høj udbredelse af mærket. Derudover har selskabet været involveret i en række nationale projekter og konsulteret andre virksomheder i forbindelse med afdækning af miljøsituationer og skabelsen af CSR- og miljøstrategier. CSR-arbejdet udvikles løbende, og det effektueres i nært samarbejde med selskabets primære kunder, hvor der er stor fokus på afvejning af produkternes CSR- og miljøpåvirkninger. Der opleves stigende fokus på det kemiske indhold i produkterne, og Gabriel har derfor konstant fokus på at indhente ny viden om kemiske stoffer og teknologier. Gabriel støtter nye opmærksomhedspunkter og oplever, at det årelange arbejde med miljø gør det til en overkommelig opgave at håndtere nye krav og gør 14

15 Årsrapport 2013/14 Mira polstret på Boscs sofa Duffle. Designet af Jean Louis Iratzoki. det dermed let for kunden at vælge det bedste alternativ. Gabriel fortsætter sit fokus på at sikre ansvarlige produkter gennem produktcertificering og har derfor i regnskabsåret 2013/14 udvidet med C2C-certificering af udvalgte polyesterprodukter. Den samlede CSR-rapport kan downloades på Kønsmæssig sammensætning Gabriel går ind for mangfoldighed blandt medarbejderne og herunder, at en tilnærmelsesvis ligelig fordeling af kønnene bidrager positivt til arbejdsmiljøet og styrker koncernens performance og konkurrenceevne. Gabriel-koncernen arbejder på at øge antallet af kvindelige ledere og har opstillet følgende måltal for andelen af det underrepræsenterede køn: Måltal for kønsmæssig sammensætning i 2017 Bestyrelse: Andel af det underrepræsenterede køn... Minimum 25% Andel pr % Bestyrelse og direktion vurderer løbende kompetencekravene og for at opfylde målsætningen om flere kvindelige ledere, vil koncernen iværksætte en række initiativer, der kan fremme udviklingen og støtte op om kvindelige ledere. Det er i praksis vanskeligt at tiltrække kvinder til bestyrelsesposter og lederstillinger i møbeltekstilbranchen, og bestyrelsen og direktionen mener derfor, at ovenstående måltal er ambitiøse men realistiske. Bestyrelse og direktion vil gøre en aktiv indsats for, at der i fremtiden i højere grad end tidligere udpeges kvinder som kandidater til bestyrelses- og direktionsposter. Personaleomsætningen i Gabriel-koncernen er relativt lav, og der har derfor været en begrænset udskiftning både i den øverste ledelse og blandt de øvrige lederstillinger i koncernen, hvilket naturligt begrænser udviklingen. Koncernen arbejder målrettet på at udvikle karrieremuligheder m.v. for på denne måde at tiltrække flere egnede kvindelige kandidater, ligesom der fokuseres på interne tiltag for at fastholde og udvikle kvindelige talenter. Topledelse/Direktion: Andel af det underrepræsenterede køn... Minimum 30% Andel pr % Mellemledelse: Andel af det underrepræsenterede køn... Minimum 30% Andel pr % 15

16 aktionærinformation Aktiekapital Gabriel Holding A/S aktiekapital består af stk. aktier a 20 kr. Gabriel har én aktieklasse, og ingen aktier er tildelt særlige rettigheder. Alle aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige. Gabriel Holding A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S under kortnavn GABR fondskoden DK Aktien indgår under indeks Small Cap. Følgende aktionærer besidder aktier, som enten er tillagt mindst 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder, eller hvis pålydende værdi udgør mindst 5% af aktiekapitalen: Poul H. Lauritsen Holding ApS, Højbjerg...16,1% Børskurs og indre værdi Børskurs i kr. Indre værdi i kr. Katt Holding ApS, Højbjerg...11,6% Matlau Holding ApS, Skanderborg...11,6% Marlin Holding ApS, Malling...11,6% Fulden Holding ApS, Beder...11,4% /10 10/11 11/12 12/13 13/14 Raskier A/S, Aalborg...10,0% Kursudvikling Primo 2013/14 var kursen 137, mens kursen pr. 30. september 2014 var 185. Den samlede markedsværdi af selskabets aktier pr. 30. september 2014 udgør 349,6 mio. kr. Kapitalstyring Koncernen vurderer løbende behovet for tilpasning af kapitalstrukturen for at afveje det højere afkastkrav på egenkapital over for den øgede usikkerhed, som er forbundet med fremmedkapital. Gabriels ledelse prioriterer en høj soliditetsgrad for at kunne bevare størst mulig handlefrihed. Soliditeten i koncernen udgør pr. 30. september %, hvilket er på niveau med samme tidspunkt sidste år. Der er løbende fokus på at nedbringe arbejdskapitalen i koncernen. Koncernen tilstræber at give sine aktionærer et løbende afkast af deres investering under hensyntagen til fornøden konsolidering af egenkapitalen som grundlag for virksomhedens fremtidige udvikling. Bestyrelsen indstiller til, at der for 2013/14 udbetales et udbytte på 5,25 kr. pr. aktie, svarende til et samlet udbytte på 9,9 mio. kr. Udbyttet udgør 6,0% af egenkapitalen og 45,4% af årets resultat efter skat for koncernen. Aktieudbytte og resultat pr. aktie Udbytte pr. aktie i kr. Resultat pr. aktie i kr. På baggrund af disse overvejelser anses det nuværende kapitalberedskab for at være passende i den aktuelle økonomiske situation. 0 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 16

17 Årsrapport 2013/14 Selskabsmeddelelser sendt i regnskabsåret 2013/ Årsrapport 2012/13: Omsætning og primært resultat (EBIT) over forventningerne for året Orientering vedr. Gabriel Ejendomme A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling Orientering på generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling Kvartalsmeddelelse 1. kvartal 2013/14: Forbedrede nøgletal efter omsætningsvækst Storaktionærmeddelelse Køb af resterende aktiebeholdning i UAB FurnMaster Halvårsrapport 1. halvår 2013/14: Gabriel realiserer en forbedret indtjening efter omsætningsvækst på 8% i første halvår Storaktionærmeddelelse Kvartalsmeddelelse 3. kvartal 2013/14: Gabriel forbedrer indtjening og omsætning i årets første tre kvartaler Finanskalender 2014/ Ændring i ledelsen i Gabriel Holding A/S. Markedsværdi ultimo året Markedsværdi i mio. kr /10 10/11 11/12 12/13 13/14 Finanskalender for 2014/ Årsregnskabsmeddelelse Trykt årsrapport 2013/14 foreligger Generalforsamling kvartalsrapport Halvårsrapport kvartalsrapport Årsrapport Generalforsamling. Generalforsamling Generalforsamling afholdes torsdag den 11. december 2014 kl på selskabets kontor i Aalborg. Investor Relations Gabriel Holding tilstræber at opretholde et tilfredsstillende og ensartet informationsniveau for investorer og analytikere, således at aktiekursen udvikler sig stabilt og til enhver tid afspejler den forventede udvikling i selskabet. Hjemmesiden er interessenternes primære informationskilde, og den opdateres løbende med ny og relevant information om Gabriels profil, aktiviteter, branche og resultater. Ansvarlig for investor relations: Anders Hedegaard Petersen, direktør Tlf.:

18 selskabsoplysninger Bestyrelse Direktion Direktør Jørgen Kjær Jacobsen Formand (62 år) Indtrådt i bestyrelsen i 2010 (A) Direktør Kaj Taidal Næstformand og formand for revisionsudvalget (55 år) Indtrådt i bestyrelsen i 1998 (A) Direktør Knud Erik Hansen (62 år) Indtrådt i bestyrelsen i 2012 (U) Direktør Anders Hedegaard Petersen (38 år) Ansat i 2004 Direktørposter Raskier A/S Eksterne bestyrelsesposter Mekoprint Holding A/S (F) Roblon A/S (F) Dolle A/S (F) Ambercon A/S (F) A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (F) Nordjyske Holding A/S (F) BKI Foods A/S Raskier A/S Repræsentantskab + lokalråd Sydbank A/S Fonde Mads Eg Damgaards Familiefond (F) Aalborg Stiftstidendes Fond (F) Direktørposter A/S V. Sørensen Eksterne bestyrelsesposter A/S V. Sørensen EM-Fiberglas A/S (F) Impartex A/S (F) Slovakian Farm Invest A/S (F) Resolux A/S (F) Direktørposter Carl Hansen & Søn Holding A/S Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S Eksterne bestyrelsesposter Træ- og Møbelindustrien Eksterne direktørposter KAAN ApS Eksterne bestyrelsesposter GAB Invest ApS (F) Dansk Mode & Textil (N) Development Centre UMT Revision Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab Bankforbindelse Sydbank A/S Datterselskaber Gabriel A/S, Aalborg ZenXit A/S, Aalborg Gabriel Ejendomme A/S, Aalborg Gabriel Innovation A/S, Aalborg Gabriel GmbH, Tyskland FurnMaster UAB, Litauen FurnMaster Sp. z o.o, Polen Gabriel (Tianjin) International Trading Co. Ltd., Kina Direktør Søren Brahm Lauritsen (47 år) Indtrådt i bestyrelsen i 2010 (A) Direktørposter ONE Marketing A/S Eksterne bestyrelsesposter ONE Marketing A/S (F) GAB Invest ApS Maskinarbejder Ole Thomsen (62 år) medarbejdervalgt Indtrådt i bestyrelsen i 2009 A = Afhængigt medlem U = Uafhængigt medlem Salgssupporter Quinten Xerxes van Dalm (42 år) medarbejdervalgt Indtrådt i bestyrelsen i 2010 F = Formand N = Næstformand Associerede virksomheder UAB Scandye, Litauen Placering og repræsentation Hovedkontor med salgs-, logistik-, udviklings-, innovations- og finansenheder placeret i Aalborg. Gabriel har egne repræsentanter i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, England, Kina og USA. 18

19 Ledelsespåtegning Årsrapport 2013/14 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013/14 for Gabriel Holding A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater, pengestrømme og finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aalborg, den 13. november 2014 Direktion Anders Hedegaard Petersen Direktør Bestyrelse Jørgen Kjær Jacobsen Kaj Taidal Knud Erik Hansen Formand Næstformand Søren B. Lauritsen Quinten van Dalm Ole Thomsen Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant 19

20 den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Gabriel Holding A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Gabriel Holding A/S for regnskabsåret 2013/14 der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2014 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aalborg, den 13. november 2014 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Hans B. Vistisen Statsaut. revisor Søren V. Nejmann Statsaut. revisor 20

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, 1. halvår (1. oktober 2015 31. marts 2016) Første halvår af regnskabsåret Resumé: fortsætter fremgangen og leverer solid vækst i både omsætning og resultat.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2014/15 (1. oktober 2014 30. juni 2015) Tre kvartaler af regnskabsåret 2014/15 Resumé: Gabriel forbedrer indtjening og omsætning i årets første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2012/13. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2012/13 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 stærkt 4. kvartal omsætning og primært rresultat (ebit) over forventningerne for året Resumé Omsætningen steg til 264,9 mio. kr. (247,6 mio. kr.).

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2013/14 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2013/14 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2013/14 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Det er en fornøjelse at aflægge bestyrelsens beretning om regnskabsåret 2013/14, der blev

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere