Budgetoversigt 2 August 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoversigt 2 August 2013"

Transkript

1 Budgetoversigt 2 August 2013

2

3 Budgetoversigt 2 August 2013

4 Budgetoversigt 2 August 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 10, 2620 Albertslund T F E Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Udgiftspolitisk center Christiansborg Slotsplads København K T Omslag: BGRAPHIC Foto: Scanpix Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: Pris: 100 kr. inkl. moms ISBN: Elektronik Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside: fm.dk

5 Indhold 1. Indledning Særlige emner på FFL Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Offentlige investeringer Optag på uddannelserne Forskning Transportinvesteringer Aftale om kommunernes økonomi Aftale om regionernes økonomi Sundhedspolitisk udspil Indsatser overfor de mest udsatte grupper Udgiftslofterne for Statens finanser Oversigt over statens finanser Statens udgifter Statens indtægter Statens finansieringsbehov og gæld Offentlige finanser og finanspolitikken Offentlige finanser Offentligt forbrug, beskæftigelse og investeringer Finanspolitikkens aktivitetsvirkning Strukturel offentlig saldo Bilag 1 Korrektioner af gældende udgiftslofter på FFL Bilag 2 Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, Bilag 3 Offentlige finanser,

6

7 1. Indledning Der er tegn på et stemningsskifte i både dansk og international økonomi. I kraft af den afsmit- tende virkning fra bedre internationale konjunkturer ventes væksten i dansk økonomi at tage til i resten af 2013 og ind i På den baggrund skønnes en BNP-vækst på 1,6 pct. i 2014, mens der for 2013 ventes en ret beskeden fremgang på 0,2 pct. Udsigterne for dansk økonomi understøttes af den økonomiske politik, herunder i kraft af lave renter, investeringsvinduet, øvrige beskæftigelsesrettede tiltag siden 2011 samt tiltagene i Af- taler om Vækstplan DK, der bidrager til at styrke danske virksomheders konkurrencedygtig- hed. Samtidig er der med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra maj indgået aftale om at forlænge varigheden af den særlige uddannelsesordning med ½ år og indføre en ny midlerti- dig arbejdsmarkedsydelse for ledige, der opbruger dagpengeretten efter 1. januar Finanslovforslaget for 2014 og økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2014 holder sig inden for rammerne af budgetloven, hvor det årlige strukturelle underskud ikke må over- stige ½ pct. af BNP. Det er en grundlæggende præmis for finans- og udgiftspolitikken i disse år, at Danmark over- holder budgetloven, som er vedtaget med et bredt flertal i Folketinget i 2012, og efterlever EU-henstillingen om at nedbringe de uforholdsmæssigt store offentlige underskud (i EUtraktatens forstand). I 2014 er finanspolitikken tilrettelagt med henblik på at understøtte vækst og beskæftigelse inden for disse rammer. Finanslovforslaget for 2014 udnytter de muligheder, som de finans- politiske rammer giver. Med budgetloven indføres udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. De første udgiftslofter, som dækker perioden , blev i juni vedtaget af et bredt flertal i Folketin- get. Finanslovforslaget for 2014 og økonomiaftalerne med kommuner og regioner overholder de vedtagne udgiftslofter, jf. tabel 1.1. Udgiftslofterne er fastsat på baggrund af Aftaler om Vækstplan DK, der blev indgået i foråret, herunder aftalerne om en kontanthjælpsreform, reformen af SU og en afdæmpet vækst i det offentlige forbrug. Budgetoversigt 2 August

8 Kapitel 1 Indledning Tabel 1.1 Loftbelagte udgifter i 2014 Mia. kr. (2014-priser) Statsligt delloft for driftsudgifter Statsligt delloft for indkomst- overførsler Kommunalt udgiftsloft Regionalt delloft for sundheds- udgifter Regionalt delloft for udviklings- opgaver Loft 185,8 253,1 230,1 102,6 2,9 FFL14 og økonomiaftaler 185,8 251,4 230,1 102,6 2,9 De statslige udgifter, der medregnes under det statslige delloft for driftsudgifter, er på finans- lovforslaget for 2014 budgetteret til 185,8 mia. kr., hvilket er sammenfaldende med det fast- satte udgiftsloft, jf. tabel 1.1. Dermed vil eventuelle merudgifter under delloftet for driftsudgif- ter skulle finansieres ved modgående mindreudgifter eller via afsatte reserver på finanslov- forslaget. De statslige udgifter under delloftet for indkomstoverførsler udgør 251,4 mia. kr. på finanslov- forslaget for De budgetterede udgifter er dermed ca. 1¾ mia. kr. lavere end det fastsat- te delloft for statslige udgifter til indkomstoverførsler. Forskellen på delloftet for indkomstover- førsler og udgifterne under udgiftsloftet giver mulighed for løbende opbygning af den ud- svingsbuffer til dækning af uforudsete merudgifter til indkomstoverførsler, som er forudsat i budgetloven. Udsvingsbufferen skal ses i lyset af risikoen for større udgiftsudsving. Den offentlige saldo påvirkes i disse år af de svage konjunkturer. Det faktiske offentlige un- derskud skønnes at udgøre 1,7 pct. af BNP i 2013 og 2,0 pct. af BNP i 2014, jf. figur 1.1. Figur 1.1 Faktisk og strukturel offentlig saldo Figur 1.2 Skøn for de offentlige finanser med og uden særlige midlertidige bidrag Pct. af BNP Pct. af BNP Pct. af BNP Pct. af BNP Faktisk offentlig saldo Strukturel saldo Faktisk saldo Faktisk saldo ekskl. særlige midlertidige bidrag Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn og beregninger. 6 Budgetoversigt 2 August 2013

9 Kapitel 1 Indledning Det offentlige underskud skønnes dermed at blive nedbragt til under 3 pct. af BNP i 2013 i overensstemmelse med hovedkravet i Danmarks EU-henstilling. Samtidig forbedres den strukturelle saldo med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013, hvilket er på linje med stramnings- kravet i EU-henstillingen. Forudsætningen for, at EU-henstillingen kan blive ophævet i foråret 2014, er, at underskud- det på den faktiske saldo er bragt under 3 pct. af BNP i 2013, og at nedbringelsen af under- skuddet til under 3 pct. af BNP er holdbar. Det forudsætter blandt andet, at EU-kommissionen i foråret 2014 skønner, at underskuddene i 2014 og 2015 vil være under 3 pct. af BNP. I Danmarks Konvergensprogram 2013 skønnes det faktiske offentlige underskud til 2,9 pct. af BNP i 2015, dvs. tæt på grænsen i Stabilitets- og Vækstpagten på 3 pct. af BNP. Det strukturelle underskud skønnes til 0,4 pct. af BNP i 2014, når det forudsættes, at udgif- terne til statslige indkomstoverførsler på finanslovsforslaget for 2014 ligger knap 0,1 pct. af BNP under det fastsatte delloft for indkomstoverførsler. Det strukturelle underskud i 2014 er således tæt på budgetlovens grænse for det årlige strukturelle underskud på ½ pct. af BNP. Det strukturelle underskud er opjusteret med ca. ¼ pct. af BNP i 2014 sammenlignet med skønnet i maj. Det skal blandt andet ses i lyset af en opjustering af de offentlige investeringer på 2¼ mia. kr. som følge af økonomiaftalerne for 2014 og finanslovforslaget for Finanspolitikken og en række øvrige økonomisk-politiske tiltag siden 2012 skønnes at bidra- ge til at øge BNP-niveauet med knap ½ pct. i 2013 og Dermed er finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag stort set neutrale for BNP-væksten i Heri indgår et bi- drag fra den etårige finanseffekt på 0,1 pct. Den etårige finanseffekt i 2014 afspejler blandt andet et løft i de offentlige investeringer i 2014, jf. nedenfor. Den planlagte finanspolitik skal ses i sammenhæng med, at pengepolitikken fortsat er ekstra- ordinært lempelig og renterne meget lave. Den lempelige pengepolitik bidrager væsentligt til den økonomiske aktivitet. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik, hvor grænserne i så- vel budgetloven og EU-henstillingen overholdes, er med til at fastholde tilliden til den økono- miske politik og dermed de lave renter til gavn for vækst og beskæftigelse. De skønnede faktiske offentlige underskud i 2013 og 2014 er opjusteret med 8¼ mia. kr. i 2013 og 7½ mia. kr. i 2014, når der sammenlignes med majvurderingen. Det skal blandt an- det ses i lyset af en nedjustering af provenuet fra pensionsafkastskatten på 6 mia. kr. i 2013 i lyset af en svagere udvikling i aktiekursen og større rentestigninger gennem 2013 end forven- tet i maj. Hertil kommer lavere indtægter fra personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. på ca. 1½ mia. kr. i 2013 og 3 mia. kr. i 2014 afledt af en svagere udvikling i lønsummen. I 2014 er det offentlige underskud desuden opjusteret som følge af højere offentlige investeringsud- gifter på 2¼ mia. kr. i lyset af økonomiaftalerne for 2014 og finanslovforslaget for De offentlige underskud i 2013 og 2014 er påvirket af midlertidige indtægter som følge af den særlige rabatordning i forbindelse med omlægningen af eksisterende kapitalpensionsordnin- ger, der var et led i Aftalen om skattereform fra juni 2012, og som med Aftaler om Vækstplan DK fra april 2013 blev forlænget til også at omfatte De midlertidige indtægter herfra skønnes med betydelig usikkerhed at udgøre 40 mia. kr. i alt, som er forudsat ligeligt fordelt mellem 2013 og Budgetoversigt 2 August

10 Kapitel 1 Indledning Som følge af den igangværende omlægning i pensionssektoren fra ordninger med et garan- teret afkast i de enkelte år til ordninger, hvor afkastet i de enkelte år afspejler markedsafka- stet, indgår desuden midlertidige indtægter på 2 mia. kr. fra pensionsafkastskatten i både 2013 og 2014, jf. boks 6.2 i Økonomisk Redegørelse, august Eksklusive disse midlertidige indtægter skønnes det offentlige underskud til 2,9 pct. af BNP i 2013 og 3,2 pct. af BNP i 2014, jf. figur 1.2. I 2015, hvor den faktiske saldo ikke længere vil være påvirket af midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensioner, skønnedes et offentligt underskud på 2,9 pct. af BNP i forbindelse med Danmarks Konvergensprogram De offentlige investeringer er opjusteret med 2¼ mia. kr. i 2014, når der sammenlignes med majvurderingen. Det højere investeringsniveau skal ses i lyset af et aftalt løft i regionerne i forbindelse med økonomiaftalerne for 2014, et højere niveau for de statslige vejinvesteringer og en afsat anlægsreserve på 1 mia. kr. på finanslovforslaget for 2014, jf. figur 1.3. Figur 1.3 Offentlige investeringer, 2014-priser Figur 1.4 Offentlige investeringer, pct. af BNP Mia. kr., 2014-priser Mia. kr., 2014-priser ¼ 36½ 41½ 41¼ 44 39¾ ¾ 29¼ 30 22¼ Offentlige investeringer Løft af offentlige investeringer siden maj Pct. af BNP Pct. af BNP 3,0 2,8 3,0 2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 2,2 2,2 2,0 Gennemsnit ,0 1,8 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,2 1,0 1, Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. Dermed skønnes udgifterne til offentlige investeringer at udgøre godt 44 mia. kr. eller ca. 2,3 pct. af BNP i Det er et højt niveau set i historisk perspektiv, jf. figur 1.4. Realvæksten i de offentlige investeringer er på den baggrund opjusteret til 6,8 pct. i 2014 mod en skønnet realvækst på 1,2 pct. i majvurderingen. Offentlige nøgletal i 2013 og 2014 Med finanslovforslaget for 2014 budgetteres der med et underskud på statens finanser (den såkaldte DAU-saldo) på 31¼ mia. kr. (1,6 pct. af BNP), jf. tabel 1.2. Det højere DAUunderskud i 2014 kan henføres til højere statslige udgifter end i 2013, herunder øgede stats- lige anlægsudgifter og en stigning i udgifterne til folkepension mv., men også lavere indtæg- ter fra blandt andet moms og pensionsafkastskat. 8 Budgetoversigt 2 August 2013

11 Kapitel 1 Indledning Tabel 1.2 Offentlige nøgletal for 2013 og Maj August Maj August DAU-saldo (mia. kr.) -24,6-17, ,2 DAU-saldo (pct. af BNP) -1,3-0,9 - -1,6 Statens nettokassesaldo (mia. kr.) -35,7-32, ,7 Offentlig saldo 1) (mia. kr.) -23,0-31,2-31,1-38,5 Offentlig saldo 1) (pct. af BNP) -1,2-1,7-1,6-2,0 Strukturel offentlig saldo 2) (pct. af BNP) -0,2-0,2-0,1-0,4 Realvækst i det offentlige forbrug (pct.) 0,9 0,6 0,6 0,5 Realvækst i de offentlige investeringer (pct.) -7,4-10,2 1,2 6,8 Finanseffekt (pct. af BNP) -0,3-0,4 0,1 0,1 Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk politi- ske initiativer 3) (BNP-niveau) 0,5 0,4 0,3 0,4 Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk politiske initiativer 3) (vækstbidrag i pct. af BNP) 0,3 0,1-0,2 0,0 1) Omfatter stat, regioner, kommuner samt sociale kasser og fonde (A-kasser og Lønmodtagernes Garanti- fond). 2) 2) Den strukturelle saldo tager højde for konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser samt særlige forhold, der blandt andet er afledt af udviklingen på de finansielle markeder. 3) Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken og øvrige økonomisk politiske initiativer omfatter den ét-årige finanseffekt, de flerårige virkninger af finanspolitikken i 2012 og 2013 samt effekten af øvrige økono- misk politiske initiativer i 2012 og 2013, som øger investeringer på klima- og energiområdet, i renove- ringer af almene boliger samt effekten af investeringsvinduet mv. I 2013 skønnes et underskud på DAU-saldoen på 17,3 mia. kr., svarende til 0,9 pct. af BNP. DAU-underskuddet i 2013 er dermed i modsætning til underskuddet på den samlede offent- lige saldo nedjusteret med 7,3 mia. kr. i forhold til maj. Det skal navnlig ses i sammenhæng med, at DAU-saldoen i modsætning til den offentlige saldo er påvirket af øgede indtægter fra erhvervsskatter i lyset af løbende reguleringer i forbindelse med virksomhedernes skattean- sættelse for tidligere år og merindtægter fra pensionsafkastskatten. På DAU-form har disse indtægter virkning på indbetalingstidspunktet, mens de på nationalregnskabsform henføres til indkomståret, jf. kapitel 3. Statens underskud i 2013 og 2014 skal ses i sammenhæng med, at muligheden for omlæg- ning af kapitalpensionsordninger skønnes at medføre midlertidige indtægter på 20 mia. kr. i begge år. Underskuddet på statens nettokassesaldo, der er central for udviklingen i statsgælden, skøn- nes at udgøre ca. 32¼ mia. kr. i 2013 og 22¾ mia. kr. i Nettokasseunderskuddet skal ses i sammenhæng med det forventede DAU-underskud, men er desuden påvirket af genud- Budgetoversigt 2 August

12 Kapitel 1 Indledning lån og beholdningsbevægelser, der samlet set ventes at give et negativt bidrag til nettokas- sesaldoen på ca. 11 mia. kr. i 2013 og et positivt bidrag på 8½ mia. kr. i 2014, jf. kapitel 3. Underskuddet på den strukturelle saldo skønnes til -0,2 pct. af BNP i 2013 og -0,4 pct. af BNP i Svækkelsen af den strukturelle saldo fra 2013 til 2014 skal ses i lyset af den for- udsatte stigning i de offentlige investeringer i Skønnet for realvæksten i det offentlige forbrug er nedjusteret til 0,6 pct. i 2013 og 0,5 pct. i 2014 i forhold til majvurderingen, hvor realvæksten i det offentlige forbrug blev skønnet til 0,9 pct. i 2013 og 0,6 pct. i Nedjusteringen skal blandt andet ses i lyset af finansierings- elementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Hertil kommer et højere niveau for det offentlige forbrug i 2012 end i den foreløbige opgørelse fra Danmarks Statistik, der lå til grund i majvurderingen. Realvæksten i de offentlige investeringer er nedjusteret fra -7½ pct. til -10¼ pct. i 2013 og op- justeret fra 1¼ pct. til 6¾ pct. i Nedjusteringen i 2013 skal ses i lyset af et højere ni- veau for de offentlige investeringer i 2012 end lagt til grund i maj, mens den højere realvækst i 2014 skal ses i sammenhæng med det nævnte løft i de offentlige investeringer på 2¼ mia. kr. Finanspolitikken og en række øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 2012 skønnes at bidrage til at øge BNP-niveauet med knap ½ pct. i 2013 og Der skønnes et svagt positiv bidrag til BNP-væksten i 2013 og et omtrent neutralt bidrag i Heri indgår et bi- drag fra den etårige finanseffekt på -0,4 pct. af BNP i 2013 og 0,1 pct. af BNP i Budgetoversigt 2 August 2013

13

14

15 Kapitel 2 Særlige emner på FFL14 2. Særlige emner på FFL14 Resume Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Med aftalen sikres en bedre og mere rimelig indfasning af dagpengereformen. Der er afsat i alt 1,5 mia. kr. i perioden hertil. Offentlige investeringer: Regeringen øger med finanslovforslaget for 2014 de offentlige investeringer til 44 mia. kr. i 2014, hvilket er knap 3 mia. kr. mere end i Optag på uddannelserne: Regeringen foretager massive investeringer for at sikre opfyldelsen af sine ambitiøse uddannelsesmålsætninger. Fra 2013 til 2014 løftes investeringerne i uddannelse (taxame- tertilskud mv.) og SU med 2,3 mia. kr. Forskning: Regeringen ønsker, at Danmark skal være et førende vidensamfund og har en målsætning om offentlige forskningsmidler på mindst 1 pct. af BNP. Med finansloven for 2014 udgør de offentlige forskningsmidler 20,8 mia. kr. i 2014, hvilket svarer til 1,09 pct. af BNP. Transportinvesteringer: Der igangsættes med transportaftalerne omfattende nye transportinvesterin- ger i veje og kollektiv trafik, der i de kommende år vil udgøre over 9 mia. kr. Aftale om kommunernes økonomi: Regeringen har indgået aftale med kommunerne om økonomien i 2014, der prioriterer et løft i serviceudgifterne på knap 500 mio. kr. Med Aftaler om Vækstplan DK øges de kommunale anlægsinvesteringer desuden med 2 mia. kr. i 2014 i forhold til budget Aftale om regionernes økonomi: Regeringen har indgået aftale med regionerne om økonomien i 2014, hvor der prioriteres knap 1,1 mia. kr. til øget sygehusaktivitet mv. Desuden er det aftalt at løfte de re- gionale investeringer med knap 2 mia. kr. i forhold til budget 2013, hvilket er et historisk højt niveau. Sundhedspolitisk udspil: Regeringen vil have et mere sammenhængende sundhedsvæsen med ud- gangspunkt i den enkelte borger. Der er afsat cirka i 150 mio. kr. årligt i hertil. De mest udsatte grupper: Regeringen vil styrke indsatsen over for de mest udsatte grupper ved at af- sætte to reserver til henholdsvis socialt udsatte børn og unge samt vold i familien, og ved at målrette satspuljen mod ungdomskriminalitet, psykiatri, handicapområdet og udsatte voksne. Udgiftslofterne for : Der foretages i forbindelse med finanslovforslaget for 2014 en række justeringer af de statslige, kommunale og regionale udgiftslofter. Budgetoversigt 2 August

16 Kapitel 2 Særlige emner på FFL Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Afkortningen af dagpengeperioden har medført, at et stort antal personer opbruger deres dagpengeret på omtrent samme tid. Det gør det sværere for de ledige at få fodfæste på ar- bejdsmarkedet og skaber derved usikkerhed om den enkeltes forsørgelsesgrundlag. For at håndtere denne udfordring har regeringen og Enhedslisten med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse sikret en ny og bedre indfasning af dagpengereformen. Aftalen betyder, at personer, der opbruger dagpengeretten i 2013, vil være sikret et offentligt forsørgelsesgrundlag, og at dagpengereformen indfases mere nænsomt over en årrække. Dette sikres gennem en forlængelse af den særlige uddannelsesordning samt introduktionen af en ny, midlertidig arbejdsmarkedsydelse. I aftalen indgår en udvidelse af aktiveringsmulighederne for personer på den særlige uddan- nelsesordning. Derudover indebærer den midlertidige arbejdsmarkedsydelse ret og pligt til aktivering for personer på ordningen samt ret til 8 ugers uddannelse for ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse og ret til læse-, skrive- og regnekurser til ledige uden en ung- domsuddannelse, hvis der er behov herfor. Aftalen vil indebære en mere jævn og gradvis indfasning af den 2-årige dagpengeperiode og en mere kontinuerlig afgang af ledige, som opbruger dagpengeretten i , jf. figur 2.1. og figur 2.2. Der vil være afløb fra ordningen frem til 2. halvår Figur 2.1 Eksisterende dagpengesystem inkl. forlængelser Figur 2.2 Ny lempeligere indfasning Start på dagpenge, nyledige 2. halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Dagpenge Midlertidig forlængelse (Finansloven for 2012) Særlig uddannelsesordning (Finansloven for 2013) Start på dagpenge, nyledige 2. halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Dagpenge Midlertidig forlængelse (Finansloven for 2012) Særlig uddannelsesordning (Finansloven for 2013) Forlængelse af uddannelsesordning Arbejdsmarkedsydelse Anm.: Det er fremstillingsmæssigt forudsat, at ledigheden er én sammenhængende periode. Forløbet vil kunne forlænges, hvis den ledige opnår midlertidig beskæftigelse i ledighedsforløbet. Det kan for- længe perioden med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med op til ½ år. 14 Budgetoversigt 2 August 2013

17 Kapitel 2 Særlige emner på FFL14 Målet med aftalen er at undgå den uhensigtsmæssige situation, at større grupper risikerer at opbruge retten til ydelser på omtrent samme tidspunkt. Det vil blandt andet gøre det lettere for de ledige at finde job - også i slutningen af ydelsesperioden. I 2016 vil den midlertidige arbejdsmarkedsydelse være afviklet og dagpengereformen fra 2010 fuldt indfaset. Den mid- lertidige arbejdsmarkedsydelse omfatter ledige, som opbruger retten til dagpenge i 1. halvår 2014 og frem til udgangen af 1. halvår Den nye ordning vil desuden betyde, at langt størstedelen af den gruppe, som har udsigt til at opbruge dagpengeretten og/eller retten til uddannelsesydelse i løbet af 2013, vil kunne over- gå til den forlængede uddannelsesydelse. Med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse skønnes der på baggrund af det seneste skøn for antallet af personer, som opbruger dag- pengeretten, at være personer, som i 2013 ikke vil blive omfattet af de nye reg- ler, jf. figur 2.3. Figur 2.3 Antal personer som opbruger retten til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse personer personer Nuværende ophør Ophør med ny model Anm.: Teknisk fremskrivning af dagpengeophør. Det langsigtede skøn er forbundet betydelig usikkerhed, blandt andet fordi det omfatter et skøn over adfærden for fremtidige ledige, som endnu ikke har påbegyndt et ledighedsforløb under de regler, der er indført med dagpengereformen Kilde: Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet. På baggrund af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse er der på finanslovforslaget ind- budgetteret en merudgift på i alt 843 mio. kr. i 2014, jf. tabel 2.1. Budgetoversigt 2 August

18 Kapitel 2 Særlige emner på FFL14 Tabel 2.1 Udgifter ved Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Mio. kr. (2014-pl) Forlængelse af den særlige uddannelsesordning Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse Udgifter i alt Anm.: Udgifterne afspejler den konkrete indbudgettering i FFL14 og er derfor før skat og tilbageløb. De af- viger af den grund fra finanseringsbehovet i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Aftalen er fuldt finansieret. Initiativerne finanseres gennem reduktion af reserver og puljer samt en målretning af seks ugers selvvalgt uddannelse, øgede indtægter fra ikke-hævet fe- riegodtgørelse, en justering af tilbuddet om danskuddannelse for voksne udlændinge og en omprioritering af uddannelsespuljen. 2.2 Offentlige investeringer Regeringen har fra første dag arbejdet målrettet på at bringe Danmark så skånsomt gennem krisen som muligt. Dette sker blandt andet ved gennem rekordhøje investeringer at føre en finanspolitik, der bidrager til at holde hånden under beskæftigelsen. Med kickstarten løftede regeringen de offentlige investeringer i 2012 til 46 mia. kr. (2014- priser), jf. figur 2.4. Det er det højeste offentlige investeringsniveau i 30 år, jf. figur 2.5. Figur 2.4 Offentlige investeringer, 2014-priser, Figur 2.5 Offentlige investeringer, pct. af BNP, Mia. kr., 2014-priser Mia. kr., ¼ 36½ 41½ 41¼ 44 39¾ 30 26¾ 29¼ 22¼ Pct. af BNP 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 Gennemsnit Pct. af BNP 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1, ,6 1, Offentlige investeringer Løft af offentlige investeringer siden maj 0 1,4 1,4 1,2 1,2 1,0 1, Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 16 Budgetoversigt 2 August 2013

19 Kapitel 2 Særlige emner på FFL14 Med finanslovforslaget for 2014 øger regeringen investeringerne væsentligt. Allerede med Vækstplan DK løftede regeringen de planlagte offentlige investeringer med 2 mia. kr., som målrettes kommunerne. Med Aftale om regionernes økonomi i 2014 sikrede regeringen end- videre, at regionernes investeringer løftes med knap 2 mia. kr. i forhold til Og med fi- nanslovforslaget afsætter regeringen yderligere 1 mia. kr. til nye anlægsinvesteringer i Regeringen sikrer med disse markante initiativer, at det offentlige investeringsniveau øges til over 44 mia. kr. i 2014, hvilket er næsten 3 mia. kr. mere end i I de kommende år er der planlagt en række større offentlige investeringsprojekter, som vil understøtte aktiviteten og beskæftigelsen, jf. boks 2.1. Boks 2.1 Større planlagte offentlige investeringsprojekter Nye supersygehuse (45 mia. kr.) Modernisering af universiteternes laboratorier (6 mia. kr.) Nye markante investeringer i det statslige vej- og banenet, herunder en ny Storstrømsbro (9 mia. kr.) Metro Cityringen (23 mia.kr.) Femern Bælt-forbindelsen (53 mia. kr.) Togfonden DK (28 mia.kr.) Investeringer afledt af energiaftalen ( mia. kr.) Anm.: Investeringsudgifterne er opgjort i 2014-priser. En del af investeringerne afledt af energiaftalen ud- føres af private selskaber og husholdninger. En del af de planlagte projekter fortages blandt andet af offentlige virksomheder og selska- ber, almene boligselskaber mv., som i nationalregnskabet indgår i de private investeringer. Når de planlagte offentlige investeringer ses i sammenhæng med investeringerne i banettet, Metro Cityringen og Femerrn Bælt-forbindelse, forventede investeringer i almene boliger samt investeringerne afledt af energiaftalen, forventes der en væsentlig stigning i de samlede investeringer fra 2013 til 2014 samt et meget højt investeringsniveau for offentlige og politisk besluttede anlægsprojekter frem mod 2020 jf. figur 2.6. Budgetoversigt 2 August

20 Kapitel 2 Særlige emner på FFL14 Figur 2.6 Offentlige og politisk besluttede investeringer, Figur 2.7 Investeringer i baner, Metro Cityringen og Femern Bælt-forbindelsen, Mia. kr priser Mia. kr priser Offentlige investeringer Baner, metro og Femern Almene boliger Energiaftale Anm.: Investeringerne i banenettet er ekskl. inve- steringerne i Togfonden DK. For energiaf- talen er det antaget i forhold til profilen i figur 2.9, at en del af investeringerne i ener- giaftalen fortrænger andre investeringer. Mia. kr., 2014-priser Mia. kr., 2014-priser Baneinvesteringer Metro Cityring Femern-forbindelsen Anm: Ekskl. investeringerne i Togfonden DK. Kilde: Transportministeriet Udviklingen i de samlede investeringer skal ses i lyset af en vækst i investeringerne i banenettet, et fortsat højt niveau for investeringerne i Metro Cityringen og en tiltagende investeringsaktivitet i Femern Bælt-forbindelsen, jf. figur 2.7. Hertil kommer investeringerne i almene boliger, hvor især renoveringsaktiviteten skønnes at stige i 2013 og 2014 som følge af fremrykning og forøgelse af Landsbygefondens renove- ringsramme, jf. figur Budgetoversigt 2 August 2013

21 Kapitel 2 Særlige emner på FFL14 Figur 2.8 Forventede nyinvesteringer og renoveringer i almene boliger Figur 2.9 Forventede investeringer afledt af energiaftalen, Mia. kr, 2014-priser Mia. kr, 2014-priser Nybyggeri Renovering Almene boliger i alt Mia. kr., 2014-priser Mia. kr., 2014-priser Nedre skøn Øvre skøn Middelskøn Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Anm.: Investeringerne afledt af energiaftalen er omfattet af usikkerhed og er derfor angivet i intervaller Kilde: Klima, Energi- og Bygningsministeriet Endelig forventes der med Aftale om den danske energipolitik markante investe- ringer i blandt andet vedvarende energi og energieffektiviseringer som delvist gennemføres af private virksomheder og husholdninger, jf. figur Optag på uddannelserne Det er regeringens målsætning, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse i 2015, og at 60 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en videregå- ende uddannelse i Regeringens uddannelsesmålsætninger skal ses i lyset af, at uddannelse og faglige kvalifika- tioner har vidtrækkende betydning både for den enkelte og for samfundet som helhed. For den enkelte kan uddannelse give større selvværd og bedre muligheder for et aktivt sam- fundsliv. Uddannelse og kvalifikationer giver samtidig stærkere jobmuligheder og højere løn. For samfundet er uddannelse samtidig grundlaget for vækst og velstand i fremtiden. Virk- somhederne får adgang til en arbejdsstyrke med højere kvalifikationer, og adgangen til dygti- ge og veluddannede medarbejdere gør det mere attraktivt at investere og skabe arbejdsplad- ser i Danmark. Udviklingen i optaget på uddannelsesområdet går i den rigtige retning. Fra 2006 til 2011 er der sket en stigning i den andel af en årgang, der forventes at få en uddannelse, jf. tabel 2.2. Budgetoversigt 2 August

Budgetoversigt 2 August 2013

Budgetoversigt 2 August 2013 Budgetoversigt 2 August 2013 Budgetoversigt 2 August 2013 Budgetoversigt 2 August 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2014

Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Budgetoversigt 3 December 2014

Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Budgetoversigt 2 August 2014

Budgetoversigt 2 August 2014 Budgetoversigt 2 August 2014 Budgetoversigt 2 August 2014 Budgetoversigt 2 August 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

DØR efterårsrapport 2015

DØR efterårsrapport 2015 DØR efterårsrapport 2015 7. oktober 2015 Finansministeriets skriftlige indlæg Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Finanspolitik Finansministeriet deler DØR s overordnede vurdering

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen Offentligt forbrug og genopretningsaftalen 1. Indledning Med genopretningsaftalen er der indført nye og stærkere styringsmekanismer, som betyder, at det offentlige forbrug må påregnes at følge det planlagte

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 212 3. november 211 Kasseeftersyn i to dele Den første del vedrører 212 og håndteres nu: Opdaterede konjunkturudsigter Gennemgang af finanslovforslaget fra august

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Sagsnr. 14-1548 Vores ref. JKA/BGV Den 10. juni 2014 Aftaler om kommunernes og regioners økonomi for 2015 Plads til mere service, men færre anlægsinvesteringer Aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 214-1 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 124 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 20. juni 2014 Dette notats formål er at uddrage de for Norddjurs Kommune vigtigste konklusioner i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2015

Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 d. 26.05.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 I notatet foretages først en sammenligning af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 med regeringens Konvergensprogram

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG

FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG 31. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG De to overordnede pejlemærker for fastlæggelsen af finanspolitikken er finanseffekten dvs. aktivitetsvirkningen

Læs mere

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetlov. Udgiftsstyring med udgiftslofter. 27. marts 2012

Budgetlov. Udgiftsstyring med udgiftslofter. 27. marts 2012 Udgiftsstyring med udgiftslofter Regeringen har indgået aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om vedtagelse af en budgetlov, der indeholder regler om et nyt udgiftsstyringssystem for den offentlige

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU-

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- 18. marts 2008 af Martin Madsen (direkte tlf. 33 55 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- RER, OLIEPRIS OG SKATTELETTELSER PÅ DE OFFENTLIGE FINANSER Højkonjunkturen i årene efter

Læs mere

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013 - kommentar v/ Lars H. Pedersen 6. marts 213 Budgetloven og Lov om De Økonomiske Råd Budgetlovens 4 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om metoden for opgørelsen af den strukturelle saldo Lov

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed 2016 Teknisk baggrundsnotat 2016-1 1. Indledning Dette er den fjerde baggrundsrapport om metode og datagrundlag,

Læs mere

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Ældreomsorg nogle indledende betragtninger Udgangspunkt for forandring pres fra ændret demografi

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Udsigt til underskud på godt 3 pct. af BNP i 2015 og 2016 Vigtigt med

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Offentlige Finanser 2014

Offentlige Finanser 2014 Offentlige Finanser 2014 Juni 2014 Formandskabet OFFENTLIGE FINANSER 2014 De Økonomiske Råds formandskab JUNI 2014 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Indledning og opsummering 4 2. Strukturel saldo 10 3.

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere