Budgetoversigt 2 August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoversigt 2 August 2013"

Transkript

1 Budgetoversigt 2 August 2013

2

3 Budgetoversigt 2 August 2013

4 Budgetoversigt 2 August 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 10, 2620 Albertslund T F E Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Udgiftspolitisk center Christiansborg Slotsplads København K T Omslag: BGRAPHIC Foto: Scanpix Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: Pris: 100 kr. inkl. moms ISBN: Elektronik Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside: fm.dk

5 Indhold 1. Indledning Særlige emner på FFL Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Offentlige investeringer Optag på uddannelserne Forskning Transportinvesteringer Aftale om kommunernes økonomi Aftale om regionernes økonomi Sundhedspolitisk udspil Indsatser overfor de mest udsatte grupper Udgiftslofterne for Statens finanser Oversigt over statens finanser Statens udgifter Statens indtægter Statens finansieringsbehov og gæld Offentlige finanser og finanspolitikken Offentlige finanser Offentligt forbrug, beskæftigelse og investeringer Finanspolitikkens aktivitetsvirkning Strukturel offentlig saldo Bilag 1 Korrektioner af gældende udgiftslofter på FFL Bilag 2 Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, Bilag 3 Offentlige finanser,

6

7 1. Indledning Der er tegn på et stemningsskifte i både dansk og international økonomi. I kraft af den afsmit- tende virkning fra bedre internationale konjunkturer ventes væksten i dansk økonomi at tage til i resten af 2013 og ind i På den baggrund skønnes en BNP-vækst på 1,6 pct. i 2014, mens der for 2013 ventes en ret beskeden fremgang på 0,2 pct. Udsigterne for dansk økonomi understøttes af den økonomiske politik, herunder i kraft af lave renter, investeringsvinduet, øvrige beskæftigelsesrettede tiltag siden 2011 samt tiltagene i Af- taler om Vækstplan DK, der bidrager til at styrke danske virksomheders konkurrencedygtig- hed. Samtidig er der med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra maj indgået aftale om at forlænge varigheden af den særlige uddannelsesordning med ½ år og indføre en ny midlerti- dig arbejdsmarkedsydelse for ledige, der opbruger dagpengeretten efter 1. januar Finanslovforslaget for 2014 og økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2014 holder sig inden for rammerne af budgetloven, hvor det årlige strukturelle underskud ikke må over- stige ½ pct. af BNP. Det er en grundlæggende præmis for finans- og udgiftspolitikken i disse år, at Danmark over- holder budgetloven, som er vedtaget med et bredt flertal i Folketinget i 2012, og efterlever EU-henstillingen om at nedbringe de uforholdsmæssigt store offentlige underskud (i EUtraktatens forstand). I 2014 er finanspolitikken tilrettelagt med henblik på at understøtte vækst og beskæftigelse inden for disse rammer. Finanslovforslaget for 2014 udnytter de muligheder, som de finans- politiske rammer giver. Med budgetloven indføres udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. De første udgiftslofter, som dækker perioden , blev i juni vedtaget af et bredt flertal i Folketin- get. Finanslovforslaget for 2014 og økonomiaftalerne med kommuner og regioner overholder de vedtagne udgiftslofter, jf. tabel 1.1. Udgiftslofterne er fastsat på baggrund af Aftaler om Vækstplan DK, der blev indgået i foråret, herunder aftalerne om en kontanthjælpsreform, reformen af SU og en afdæmpet vækst i det offentlige forbrug. Budgetoversigt 2 August

8 Kapitel 1 Indledning Tabel 1.1 Loftbelagte udgifter i 2014 Mia. kr. (2014-priser) Statsligt delloft for driftsudgifter Statsligt delloft for indkomst- overførsler Kommunalt udgiftsloft Regionalt delloft for sundheds- udgifter Regionalt delloft for udviklings- opgaver Loft 185,8 253,1 230,1 102,6 2,9 FFL14 og økonomiaftaler 185,8 251,4 230,1 102,6 2,9 De statslige udgifter, der medregnes under det statslige delloft for driftsudgifter, er på finans- lovforslaget for 2014 budgetteret til 185,8 mia. kr., hvilket er sammenfaldende med det fast- satte udgiftsloft, jf. tabel 1.1. Dermed vil eventuelle merudgifter under delloftet for driftsudgif- ter skulle finansieres ved modgående mindreudgifter eller via afsatte reserver på finanslov- forslaget. De statslige udgifter under delloftet for indkomstoverførsler udgør 251,4 mia. kr. på finanslov- forslaget for De budgetterede udgifter er dermed ca. 1¾ mia. kr. lavere end det fastsat- te delloft for statslige udgifter til indkomstoverførsler. Forskellen på delloftet for indkomstover- førsler og udgifterne under udgiftsloftet giver mulighed for løbende opbygning af den ud- svingsbuffer til dækning af uforudsete merudgifter til indkomstoverførsler, som er forudsat i budgetloven. Udsvingsbufferen skal ses i lyset af risikoen for større udgiftsudsving. Den offentlige saldo påvirkes i disse år af de svage konjunkturer. Det faktiske offentlige un- derskud skønnes at udgøre 1,7 pct. af BNP i 2013 og 2,0 pct. af BNP i 2014, jf. figur 1.1. Figur 1.1 Faktisk og strukturel offentlig saldo Figur 1.2 Skøn for de offentlige finanser med og uden særlige midlertidige bidrag Pct. af BNP Pct. af BNP Pct. af BNP Pct. af BNP Faktisk offentlig saldo Strukturel saldo Faktisk saldo Faktisk saldo ekskl. særlige midlertidige bidrag Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn og beregninger. 6 Budgetoversigt 2 August 2013

9 Kapitel 1 Indledning Det offentlige underskud skønnes dermed at blive nedbragt til under 3 pct. af BNP i 2013 i overensstemmelse med hovedkravet i Danmarks EU-henstilling. Samtidig forbedres den strukturelle saldo med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013, hvilket er på linje med stramnings- kravet i EU-henstillingen. Forudsætningen for, at EU-henstillingen kan blive ophævet i foråret 2014, er, at underskud- det på den faktiske saldo er bragt under 3 pct. af BNP i 2013, og at nedbringelsen af under- skuddet til under 3 pct. af BNP er holdbar. Det forudsætter blandt andet, at EU-kommissionen i foråret 2014 skønner, at underskuddene i 2014 og 2015 vil være under 3 pct. af BNP. I Danmarks Konvergensprogram 2013 skønnes det faktiske offentlige underskud til 2,9 pct. af BNP i 2015, dvs. tæt på grænsen i Stabilitets- og Vækstpagten på 3 pct. af BNP. Det strukturelle underskud skønnes til 0,4 pct. af BNP i 2014, når det forudsættes, at udgif- terne til statslige indkomstoverførsler på finanslovsforslaget for 2014 ligger knap 0,1 pct. af BNP under det fastsatte delloft for indkomstoverførsler. Det strukturelle underskud i 2014 er således tæt på budgetlovens grænse for det årlige strukturelle underskud på ½ pct. af BNP. Det strukturelle underskud er opjusteret med ca. ¼ pct. af BNP i 2014 sammenlignet med skønnet i maj. Det skal blandt andet ses i lyset af en opjustering af de offentlige investeringer på 2¼ mia. kr. som følge af økonomiaftalerne for 2014 og finanslovforslaget for Finanspolitikken og en række øvrige økonomisk-politiske tiltag siden 2012 skønnes at bidra- ge til at øge BNP-niveauet med knap ½ pct. i 2013 og Dermed er finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag stort set neutrale for BNP-væksten i Heri indgår et bi- drag fra den etårige finanseffekt på 0,1 pct. Den etårige finanseffekt i 2014 afspejler blandt andet et løft i de offentlige investeringer i 2014, jf. nedenfor. Den planlagte finanspolitik skal ses i sammenhæng med, at pengepolitikken fortsat er ekstra- ordinært lempelig og renterne meget lave. Den lempelige pengepolitik bidrager væsentligt til den økonomiske aktivitet. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik, hvor grænserne i så- vel budgetloven og EU-henstillingen overholdes, er med til at fastholde tilliden til den økono- miske politik og dermed de lave renter til gavn for vækst og beskæftigelse. De skønnede faktiske offentlige underskud i 2013 og 2014 er opjusteret med 8¼ mia. kr. i 2013 og 7½ mia. kr. i 2014, når der sammenlignes med majvurderingen. Det skal blandt an- det ses i lyset af en nedjustering af provenuet fra pensionsafkastskatten på 6 mia. kr. i 2013 i lyset af en svagere udvikling i aktiekursen og større rentestigninger gennem 2013 end forven- tet i maj. Hertil kommer lavere indtægter fra personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. på ca. 1½ mia. kr. i 2013 og 3 mia. kr. i 2014 afledt af en svagere udvikling i lønsummen. I 2014 er det offentlige underskud desuden opjusteret som følge af højere offentlige investeringsud- gifter på 2¼ mia. kr. i lyset af økonomiaftalerne for 2014 og finanslovforslaget for De offentlige underskud i 2013 og 2014 er påvirket af midlertidige indtægter som følge af den særlige rabatordning i forbindelse med omlægningen af eksisterende kapitalpensionsordnin- ger, der var et led i Aftalen om skattereform fra juni 2012, og som med Aftaler om Vækstplan DK fra april 2013 blev forlænget til også at omfatte De midlertidige indtægter herfra skønnes med betydelig usikkerhed at udgøre 40 mia. kr. i alt, som er forudsat ligeligt fordelt mellem 2013 og Budgetoversigt 2 August

10 Kapitel 1 Indledning Som følge af den igangværende omlægning i pensionssektoren fra ordninger med et garan- teret afkast i de enkelte år til ordninger, hvor afkastet i de enkelte år afspejler markedsafka- stet, indgår desuden midlertidige indtægter på 2 mia. kr. fra pensionsafkastskatten i både 2013 og 2014, jf. boks 6.2 i Økonomisk Redegørelse, august Eksklusive disse midlertidige indtægter skønnes det offentlige underskud til 2,9 pct. af BNP i 2013 og 3,2 pct. af BNP i 2014, jf. figur 1.2. I 2015, hvor den faktiske saldo ikke længere vil være påvirket af midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensioner, skønnedes et offentligt underskud på 2,9 pct. af BNP i forbindelse med Danmarks Konvergensprogram De offentlige investeringer er opjusteret med 2¼ mia. kr. i 2014, når der sammenlignes med majvurderingen. Det højere investeringsniveau skal ses i lyset af et aftalt løft i regionerne i forbindelse med økonomiaftalerne for 2014, et højere niveau for de statslige vejinvesteringer og en afsat anlægsreserve på 1 mia. kr. på finanslovforslaget for 2014, jf. figur 1.3. Figur 1.3 Offentlige investeringer, 2014-priser Figur 1.4 Offentlige investeringer, pct. af BNP Mia. kr., 2014-priser Mia. kr., 2014-priser ¼ 36½ 41½ 41¼ 44 39¾ ¾ 29¼ 30 22¼ Offentlige investeringer Løft af offentlige investeringer siden maj Pct. af BNP Pct. af BNP 3,0 2,8 3,0 2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 2,2 2,2 2,0 Gennemsnit ,0 1,8 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,2 1,0 1, Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. Dermed skønnes udgifterne til offentlige investeringer at udgøre godt 44 mia. kr. eller ca. 2,3 pct. af BNP i Det er et højt niveau set i historisk perspektiv, jf. figur 1.4. Realvæksten i de offentlige investeringer er på den baggrund opjusteret til 6,8 pct. i 2014 mod en skønnet realvækst på 1,2 pct. i majvurderingen. Offentlige nøgletal i 2013 og 2014 Med finanslovforslaget for 2014 budgetteres der med et underskud på statens finanser (den såkaldte DAU-saldo) på 31¼ mia. kr. (1,6 pct. af BNP), jf. tabel 1.2. Det højere DAUunderskud i 2014 kan henføres til højere statslige udgifter end i 2013, herunder øgede stats- lige anlægsudgifter og en stigning i udgifterne til folkepension mv., men også lavere indtæg- ter fra blandt andet moms og pensionsafkastskat. 8 Budgetoversigt 2 August 2013

11 Kapitel 1 Indledning Tabel 1.2 Offentlige nøgletal for 2013 og Maj August Maj August DAU-saldo (mia. kr.) -24,6-17, ,2 DAU-saldo (pct. af BNP) -1,3-0,9 - -1,6 Statens nettokassesaldo (mia. kr.) -35,7-32, ,7 Offentlig saldo 1) (mia. kr.) -23,0-31,2-31,1-38,5 Offentlig saldo 1) (pct. af BNP) -1,2-1,7-1,6-2,0 Strukturel offentlig saldo 2) (pct. af BNP) -0,2-0,2-0,1-0,4 Realvækst i det offentlige forbrug (pct.) 0,9 0,6 0,6 0,5 Realvækst i de offentlige investeringer (pct.) -7,4-10,2 1,2 6,8 Finanseffekt (pct. af BNP) -0,3-0,4 0,1 0,1 Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk politi- ske initiativer 3) (BNP-niveau) 0,5 0,4 0,3 0,4 Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk politiske initiativer 3) (vækstbidrag i pct. af BNP) 0,3 0,1-0,2 0,0 1) Omfatter stat, regioner, kommuner samt sociale kasser og fonde (A-kasser og Lønmodtagernes Garanti- fond). 2) 2) Den strukturelle saldo tager højde for konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser samt særlige forhold, der blandt andet er afledt af udviklingen på de finansielle markeder. 3) Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken og øvrige økonomisk politiske initiativer omfatter den ét-årige finanseffekt, de flerårige virkninger af finanspolitikken i 2012 og 2013 samt effekten af øvrige økono- misk politiske initiativer i 2012 og 2013, som øger investeringer på klima- og energiområdet, i renove- ringer af almene boliger samt effekten af investeringsvinduet mv. I 2013 skønnes et underskud på DAU-saldoen på 17,3 mia. kr., svarende til 0,9 pct. af BNP. DAU-underskuddet i 2013 er dermed i modsætning til underskuddet på den samlede offent- lige saldo nedjusteret med 7,3 mia. kr. i forhold til maj. Det skal navnlig ses i sammenhæng med, at DAU-saldoen i modsætning til den offentlige saldo er påvirket af øgede indtægter fra erhvervsskatter i lyset af løbende reguleringer i forbindelse med virksomhedernes skattean- sættelse for tidligere år og merindtægter fra pensionsafkastskatten. På DAU-form har disse indtægter virkning på indbetalingstidspunktet, mens de på nationalregnskabsform henføres til indkomståret, jf. kapitel 3. Statens underskud i 2013 og 2014 skal ses i sammenhæng med, at muligheden for omlæg- ning af kapitalpensionsordninger skønnes at medføre midlertidige indtægter på 20 mia. kr. i begge år. Underskuddet på statens nettokassesaldo, der er central for udviklingen i statsgælden, skøn- nes at udgøre ca. 32¼ mia. kr. i 2013 og 22¾ mia. kr. i Nettokasseunderskuddet skal ses i sammenhæng med det forventede DAU-underskud, men er desuden påvirket af genud- Budgetoversigt 2 August

12 Kapitel 1 Indledning lån og beholdningsbevægelser, der samlet set ventes at give et negativt bidrag til nettokas- sesaldoen på ca. 11 mia. kr. i 2013 og et positivt bidrag på 8½ mia. kr. i 2014, jf. kapitel 3. Underskuddet på den strukturelle saldo skønnes til -0,2 pct. af BNP i 2013 og -0,4 pct. af BNP i Svækkelsen af den strukturelle saldo fra 2013 til 2014 skal ses i lyset af den for- udsatte stigning i de offentlige investeringer i Skønnet for realvæksten i det offentlige forbrug er nedjusteret til 0,6 pct. i 2013 og 0,5 pct. i 2014 i forhold til majvurderingen, hvor realvæksten i det offentlige forbrug blev skønnet til 0,9 pct. i 2013 og 0,6 pct. i Nedjusteringen skal blandt andet ses i lyset af finansierings- elementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Hertil kommer et højere niveau for det offentlige forbrug i 2012 end i den foreløbige opgørelse fra Danmarks Statistik, der lå til grund i majvurderingen. Realvæksten i de offentlige investeringer er nedjusteret fra -7½ pct. til -10¼ pct. i 2013 og op- justeret fra 1¼ pct. til 6¾ pct. i Nedjusteringen i 2013 skal ses i lyset af et højere ni- veau for de offentlige investeringer i 2012 end lagt til grund i maj, mens den højere realvækst i 2014 skal ses i sammenhæng med det nævnte løft i de offentlige investeringer på 2¼ mia. kr. Finanspolitikken og en række øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 2012 skønnes at bidrage til at øge BNP-niveauet med knap ½ pct. i 2013 og Der skønnes et svagt positiv bidrag til BNP-væksten i 2013 og et omtrent neutralt bidrag i Heri indgår et bi- drag fra den etårige finanseffekt på -0,4 pct. af BNP i 2013 og 0,1 pct. af BNP i Budgetoversigt 2 August 2013

13

14

15 Kapitel 2 Særlige emner på FFL14 2. Særlige emner på FFL14 Resume Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Med aftalen sikres en bedre og mere rimelig indfasning af dagpengereformen. Der er afsat i alt 1,5 mia. kr. i perioden hertil. Offentlige investeringer: Regeringen øger med finanslovforslaget for 2014 de offentlige investeringer til 44 mia. kr. i 2014, hvilket er knap 3 mia. kr. mere end i Optag på uddannelserne: Regeringen foretager massive investeringer for at sikre opfyldelsen af sine ambitiøse uddannelsesmålsætninger. Fra 2013 til 2014 løftes investeringerne i uddannelse (taxame- tertilskud mv.) og SU med 2,3 mia. kr. Forskning: Regeringen ønsker, at Danmark skal være et førende vidensamfund og har en målsætning om offentlige forskningsmidler på mindst 1 pct. af BNP. Med finansloven for 2014 udgør de offentlige forskningsmidler 20,8 mia. kr. i 2014, hvilket svarer til 1,09 pct. af BNP. Transportinvesteringer: Der igangsættes med transportaftalerne omfattende nye transportinvesterin- ger i veje og kollektiv trafik, der i de kommende år vil udgøre over 9 mia. kr. Aftale om kommunernes økonomi: Regeringen har indgået aftale med kommunerne om økonomien i 2014, der prioriterer et løft i serviceudgifterne på knap 500 mio. kr. Med Aftaler om Vækstplan DK øges de kommunale anlægsinvesteringer desuden med 2 mia. kr. i 2014 i forhold til budget Aftale om regionernes økonomi: Regeringen har indgået aftale med regionerne om økonomien i 2014, hvor der prioriteres knap 1,1 mia. kr. til øget sygehusaktivitet mv. Desuden er det aftalt at løfte de re- gionale investeringer med knap 2 mia. kr. i forhold til budget 2013, hvilket er et historisk højt niveau. Sundhedspolitisk udspil: Regeringen vil have et mere sammenhængende sundhedsvæsen med ud- gangspunkt i den enkelte borger. Der er afsat cirka i 150 mio. kr. årligt i hertil. De mest udsatte grupper: Regeringen vil styrke indsatsen over for de mest udsatte grupper ved at af- sætte to reserver til henholdsvis socialt udsatte børn og unge samt vold i familien, og ved at målrette satspuljen mod ungdomskriminalitet, psykiatri, handicapområdet og udsatte voksne. Udgiftslofterne for : Der foretages i forbindelse med finanslovforslaget for 2014 en række justeringer af de statslige, kommunale og regionale udgiftslofter. Budgetoversigt 2 August

16 Kapitel 2 Særlige emner på FFL Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Afkortningen af dagpengeperioden har medført, at et stort antal personer opbruger deres dagpengeret på omtrent samme tid. Det gør det sværere for de ledige at få fodfæste på ar- bejdsmarkedet og skaber derved usikkerhed om den enkeltes forsørgelsesgrundlag. For at håndtere denne udfordring har regeringen og Enhedslisten med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse sikret en ny og bedre indfasning af dagpengereformen. Aftalen betyder, at personer, der opbruger dagpengeretten i 2013, vil være sikret et offentligt forsørgelsesgrundlag, og at dagpengereformen indfases mere nænsomt over en årrække. Dette sikres gennem en forlængelse af den særlige uddannelsesordning samt introduktionen af en ny, midlertidig arbejdsmarkedsydelse. I aftalen indgår en udvidelse af aktiveringsmulighederne for personer på den særlige uddan- nelsesordning. Derudover indebærer den midlertidige arbejdsmarkedsydelse ret og pligt til aktivering for personer på ordningen samt ret til 8 ugers uddannelse for ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse og ret til læse-, skrive- og regnekurser til ledige uden en ung- domsuddannelse, hvis der er behov herfor. Aftalen vil indebære en mere jævn og gradvis indfasning af den 2-årige dagpengeperiode og en mere kontinuerlig afgang af ledige, som opbruger dagpengeretten i , jf. figur 2.1. og figur 2.2. Der vil være afløb fra ordningen frem til 2. halvår Figur 2.1 Eksisterende dagpengesystem inkl. forlængelser Figur 2.2 Ny lempeligere indfasning Start på dagpenge, nyledige 2. halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Dagpenge Midlertidig forlængelse (Finansloven for 2012) Særlig uddannelsesordning (Finansloven for 2013) Start på dagpenge, nyledige 2. halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Dagpenge Midlertidig forlængelse (Finansloven for 2012) Særlig uddannelsesordning (Finansloven for 2013) Forlængelse af uddannelsesordning Arbejdsmarkedsydelse Anm.: Det er fremstillingsmæssigt forudsat, at ledigheden er én sammenhængende periode. Forløbet vil kunne forlænges, hvis den ledige opnår midlertidig beskæftigelse i ledighedsforløbet. Det kan for- længe perioden med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med op til ½ år. 14 Budgetoversigt 2 August 2013

17 Kapitel 2 Særlige emner på FFL14 Målet med aftalen er at undgå den uhensigtsmæssige situation, at større grupper risikerer at opbruge retten til ydelser på omtrent samme tidspunkt. Det vil blandt andet gøre det lettere for de ledige at finde job - også i slutningen af ydelsesperioden. I 2016 vil den midlertidige arbejdsmarkedsydelse være afviklet og dagpengereformen fra 2010 fuldt indfaset. Den mid- lertidige arbejdsmarkedsydelse omfatter ledige, som opbruger retten til dagpenge i 1. halvår 2014 og frem til udgangen af 1. halvår Den nye ordning vil desuden betyde, at langt størstedelen af den gruppe, som har udsigt til at opbruge dagpengeretten og/eller retten til uddannelsesydelse i løbet af 2013, vil kunne over- gå til den forlængede uddannelsesydelse. Med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse skønnes der på baggrund af det seneste skøn for antallet af personer, som opbruger dag- pengeretten, at være personer, som i 2013 ikke vil blive omfattet af de nye reg- ler, jf. figur 2.3. Figur 2.3 Antal personer som opbruger retten til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse personer personer Nuværende ophør Ophør med ny model Anm.: Teknisk fremskrivning af dagpengeophør. Det langsigtede skøn er forbundet betydelig usikkerhed, blandt andet fordi det omfatter et skøn over adfærden for fremtidige ledige, som endnu ikke har påbegyndt et ledighedsforløb under de regler, der er indført med dagpengereformen Kilde: Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet. På baggrund af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse er der på finanslovforslaget ind- budgetteret en merudgift på i alt 843 mio. kr. i 2014, jf. tabel 2.1. Budgetoversigt 2 August

18 Kapitel 2 Særlige emner på FFL14 Tabel 2.1 Udgifter ved Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Mio. kr. (2014-pl) Forlængelse af den særlige uddannelsesordning Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse Udgifter i alt Anm.: Udgifterne afspejler den konkrete indbudgettering i FFL14 og er derfor før skat og tilbageløb. De af- viger af den grund fra finanseringsbehovet i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Aftalen er fuldt finansieret. Initiativerne finanseres gennem reduktion af reserver og puljer samt en målretning af seks ugers selvvalgt uddannelse, øgede indtægter fra ikke-hævet fe- riegodtgørelse, en justering af tilbuddet om danskuddannelse for voksne udlændinge og en omprioritering af uddannelsespuljen. 2.2 Offentlige investeringer Regeringen har fra første dag arbejdet målrettet på at bringe Danmark så skånsomt gennem krisen som muligt. Dette sker blandt andet ved gennem rekordhøje investeringer at føre en finanspolitik, der bidrager til at holde hånden under beskæftigelsen. Med kickstarten løftede regeringen de offentlige investeringer i 2012 til 46 mia. kr. (2014- priser), jf. figur 2.4. Det er det højeste offentlige investeringsniveau i 30 år, jf. figur 2.5. Figur 2.4 Offentlige investeringer, 2014-priser, Figur 2.5 Offentlige investeringer, pct. af BNP, Mia. kr., 2014-priser Mia. kr., ¼ 36½ 41½ 41¼ 44 39¾ 30 26¾ 29¼ 22¼ Pct. af BNP 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 Gennemsnit Pct. af BNP 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1, ,6 1, Offentlige investeringer Løft af offentlige investeringer siden maj 0 1,4 1,4 1,2 1,2 1,0 1, Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 16 Budgetoversigt 2 August 2013

19 Kapitel 2 Særlige emner på FFL14 Med finanslovforslaget for 2014 øger regeringen investeringerne væsentligt. Allerede med Vækstplan DK løftede regeringen de planlagte offentlige investeringer med 2 mia. kr., som målrettes kommunerne. Med Aftale om regionernes økonomi i 2014 sikrede regeringen end- videre, at regionernes investeringer løftes med knap 2 mia. kr. i forhold til Og med fi- nanslovforslaget afsætter regeringen yderligere 1 mia. kr. til nye anlægsinvesteringer i Regeringen sikrer med disse markante initiativer, at det offentlige investeringsniveau øges til over 44 mia. kr. i 2014, hvilket er næsten 3 mia. kr. mere end i I de kommende år er der planlagt en række større offentlige investeringsprojekter, som vil understøtte aktiviteten og beskæftigelsen, jf. boks 2.1. Boks 2.1 Større planlagte offentlige investeringsprojekter Nye supersygehuse (45 mia. kr.) Modernisering af universiteternes laboratorier (6 mia. kr.) Nye markante investeringer i det statslige vej- og banenet, herunder en ny Storstrømsbro (9 mia. kr.) Metro Cityringen (23 mia.kr.) Femern Bælt-forbindelsen (53 mia. kr.) Togfonden DK (28 mia.kr.) Investeringer afledt af energiaftalen ( mia. kr.) Anm.: Investeringsudgifterne er opgjort i 2014-priser. En del af investeringerne afledt af energiaftalen ud- føres af private selskaber og husholdninger. En del af de planlagte projekter fortages blandt andet af offentlige virksomheder og selska- ber, almene boligselskaber mv., som i nationalregnskabet indgår i de private investeringer. Når de planlagte offentlige investeringer ses i sammenhæng med investeringerne i banettet, Metro Cityringen og Femerrn Bælt-forbindelse, forventede investeringer i almene boliger samt investeringerne afledt af energiaftalen, forventes der en væsentlig stigning i de samlede investeringer fra 2013 til 2014 samt et meget højt investeringsniveau for offentlige og politisk besluttede anlægsprojekter frem mod 2020 jf. figur 2.6. Budgetoversigt 2 August

20 Kapitel 2 Særlige emner på FFL14 Figur 2.6 Offentlige og politisk besluttede investeringer, Figur 2.7 Investeringer i baner, Metro Cityringen og Femern Bælt-forbindelsen, Mia. kr priser Mia. kr priser Offentlige investeringer Baner, metro og Femern Almene boliger Energiaftale Anm.: Investeringerne i banenettet er ekskl. inve- steringerne i Togfonden DK. For energiaf- talen er det antaget i forhold til profilen i figur 2.9, at en del af investeringerne i ener- giaftalen fortrænger andre investeringer. Mia. kr., 2014-priser Mia. kr., 2014-priser Baneinvesteringer Metro Cityring Femern-forbindelsen Anm: Ekskl. investeringerne i Togfonden DK. Kilde: Transportministeriet Udviklingen i de samlede investeringer skal ses i lyset af en vækst i investeringerne i banenettet, et fortsat højt niveau for investeringerne i Metro Cityringen og en tiltagende investeringsaktivitet i Femern Bælt-forbindelsen, jf. figur 2.7. Hertil kommer investeringerne i almene boliger, hvor især renoveringsaktiviteten skønnes at stige i 2013 og 2014 som følge af fremrykning og forøgelse af Landsbygefondens renove- ringsramme, jf. figur Budgetoversigt 2 August 2013

21 Kapitel 2 Særlige emner på FFL14 Figur 2.8 Forventede nyinvesteringer og renoveringer i almene boliger Figur 2.9 Forventede investeringer afledt af energiaftalen, Mia. kr, 2014-priser Mia. kr, 2014-priser Nybyggeri Renovering Almene boliger i alt Mia. kr., 2014-priser Mia. kr., 2014-priser Nedre skøn Øvre skøn Middelskøn Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Anm.: Investeringerne afledt af energiaftalen er omfattet af usikkerhed og er derfor angivet i intervaller Kilde: Klima, Energi- og Bygningsministeriet Endelig forventes der med Aftale om den danske energipolitik markante investe- ringer i blandt andet vedvarende energi og energieffektiviseringer som delvist gennemføres af private virksomheder og husholdninger, jf. figur Optag på uddannelserne Det er regeringens målsætning, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse i 2015, og at 60 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en videregå- ende uddannelse i Regeringens uddannelsesmålsætninger skal ses i lyset af, at uddannelse og faglige kvalifika- tioner har vidtrækkende betydning både for den enkelte og for samfundet som helhed. For den enkelte kan uddannelse give større selvværd og bedre muligheder for et aktivt sam- fundsliv. Uddannelse og kvalifikationer giver samtidig stærkere jobmuligheder og højere løn. For samfundet er uddannelse samtidig grundlaget for vækst og velstand i fremtiden. Virk- somhederne får adgang til en arbejdsstyrke med højere kvalifikationer, og adgangen til dygti- ge og veluddannede medarbejdere gør det mere attraktivt at investere og skabe arbejdsplad- ser i Danmark. Udviklingen i optaget på uddannelsesområdet går i den rigtige retning. Fra 2006 til 2011 er der sket en stigning i den andel af en årgang, der forventes at få en uddannelse, jf. tabel 2.2. Budgetoversigt 2 August

Budgetoversigt 2 August 2013

Budgetoversigt 2 August 2013 Budgetoversigt 2 August 2013 Budgetoversigt 2 August 2013 Budgetoversigt 2 August 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2014

Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Budgetoversigt 3 December 2014

Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2015

Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Offentlige Finanser 2014

Offentlige Finanser 2014 Offentlige Finanser 2014 Juni 2014 Formandskabet OFFENTLIGE FINANSER 2014 De Økonomiske Råds formandskab JUNI 2014 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Indledning og opsummering 4 2. Strukturel saldo 10 3.

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Mere balance end vækst i finanslovsforslag

Mere balance end vækst i finanslovsforslag 13-0145 - LIBA - 28.08.2013 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Mere balance end vækst i finanslovsforslag Regeringen kalder sit finanslovsforslag for 2014 for Vækst og balance. Balance

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

bedre udgiftsstyring Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner REGERINGEN

bedre udgiftsstyring Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner REGERINGEN bedre udgiftsstyring Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner REGERINGEN April 2011 bedre udgiftsstyring Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner REGERINGEN April 2011 Bedre udgiftsstyring 1. Sammenfatning

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Underliggende forbedring af de offentlige finanser Formandskabets vurderinger

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2012

Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Faktaark: April 214 Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af regeringens udspil til en beskæftigelsesreform Regeringens udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 31. maj 2011 Konjunkturvurdering og anbefalinger for det korte sigt, Finanspolitisk holdbarhed og anbefalinger

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere