Artikel fra Årsskriftet Critique første årgang, 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel fra Årsskriftet Critique første årgang, 2008"

Transkript

1 Artikel fra Årsskriftet Critique første årgang, 2008 Udgivet af Konservative Studenter i Aarhus, Christian Houlberg Skov, stud. mag. Rasmus Ladekjær Pedersen, stud. scient.

2 Grøn konservatisme En generationsforpligtelse Af klima- og energiminister Connie Hedegaard Om forfatteren Connie Hedegaard (f. 1960) er cand. mag. i historie og litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. Hun blev miljøminister i 2004 og har siden 2007 været energi og klimaminister. Hun har været medlem af folketinget fra 1984 til 1990 og igen fra 2005 og frem. Det er for mig en af de store gåder i moderne politisk historie, at det fra 1970'erne og mange år frem på forunderlig vis lykkedes venstreøjen at få taget en slags patent på at kere sig om natur og miljø. I øvrigt paradoksalt nok samtidig med at de socialistiske lande med Sovjetunionen i front præsterede et miljøsvineri og ressourcespild af nærmest ufattelige dimensioner. Jeg og mange andre forstod det ikke, da jeg var MF'er i 1980'erne, hvilket også var årsagen til, at Det konservative Folkeparti meget bevidst satte miljø på dagsorden kulminerende med Per Stig Møllers år som miljøminister. Miljøsagen blev en konservativ mærkesag. Derfor forstod jeg det slet ikke, da VK-regeringen ved sin tiltræden i 2001 tilsyneladende ikke havde miljøpolitik øverst på dagsordenen. For nu at sige det på den måde. Det var uforståeligt, fordi der i konservatismens inderste kerne generationskontrakten, den personlige frihed under ansvar, fællesskabet og fædrelandskærligheden, at forandre for at bevare og det at der i alting skal søges en balance ligger en indbygget, uomgængelig pligt til at værne om netop den fælles natur, det fælles miljø. Det var derfor en naturlig opgave for mig som ny miljøminister i 2004 at vise forskellen mellem en liberalistisk tilgang og så den konservative. For den konservative klarer markedet ikke alting selv. Det er selvsagt vigtigt at se, hvor man får mest ud af pengene det modsatte er jo meningsløst men for den konservative er det ikke kun dén lærkesang, der kan sættes en økonomisk pris på, der skal værnes om. Omvendt er afgrænsningen til socialisterne netop balancen.og måske især, at vi tror, at det at tage hensyn til miljø og ønsket om vækst ikke er uforeneligt. Tværtimod fordrer nye teknologier og innovative løsninger vækst, og en eektiv miljø- og klimapolitik kræver også inddragelse af markedet og af det personlige ansvar. Igen er nøgleordet balance. Det er en konservativ sejr, at venstreøjen har fået frarøvet sit patent på at prioritere miljøpolitik i bredeste forstand. David Cameron har som konservativ leder i Storbritannien taget lederskab, Merkel gør det i Tyskland, i Frankrig har den konservative Sarkozy lavet et storstilet miljøprogram, Grenellen, som fuldkommen vil omkalfatre det franske samfund. I dag er miljøsagen en naturlig konservativ mærkesag, og det er helt afgørende i en tid, hvor der er behov for, at vi tænker miljø- og klimahensyn ind i en bred vifte af politikområder, hvis vi skal imødegå de gevaldige udfordringer, vi står over for i det 21. århundrede. Det gælder i særdeleshed kampen mod klimaforandringer og global opvarmning, som kommer til at præge både Danmark og resten af verden i en ganske anselig fremtid, men det gælder også det enorme pres på verdens ressourcer i almindelighed, når vi i 2050 forventes at være 9 mia. mennesker på kloden. Globaliseringens øgede samhandel, høje vækstrater i udviklingslandene og befolkningstilvæksten i tredjeverdenslandene er ganske enkelt en dagsorden, som alle ansvarlige politikere må forholde sig til. Her er der brug for konservatisme. Her er der brug for, at vi udviser omsorg og nænsomhed i vores omgang med naturen, at vi ikke blot betragter den som et forrådskammer for de nulevende, men respekterer, at jorden også er livsgrundlag for andre arter og for kommende generationer. Som der rammende stod på et banner til en FN-konference i 2006: Good planets are hard to nd. Ja, gode planeter er svære at nde. Vi er nødt til at passe på den, vi har... Og mere konservativt kan det vel næsten ikke blive. 2

3 3 Men hvad er så grundstenene i grøn konservatisme? Trækker vi i den daglige politik blot på samme hammel som venstreøjen, eller bevirker det konservative fundament, at vi anskuer tingene anderledes? Jeg mener faktisk det sidste er tilfældet, og jeg vil nedenfor forsøge at opridse nogle af de væsentligste elementer i grøn konservatisme. Først og fremmest bygger konservatismens holdning til miljøet på generationskontraktens fællesskabsforståelse. Samtidig har den et nationalt omdrejningspunkt; den tror på vækst som et grundlæggende vilkår. Den baserer sig på fakta, og sidst men ikke mindst er den pragmatisk. Generationskontrakt Burkes tanker om en generationskontrakt som et bånd mellem de døde, de levende og de endnu ufødte er centralt for konservatismen. Herfra udspringer forståelsen af at være en del af noget større, af et forpligtende fællesskab, som fordrer en dybere ansvarlighed end blot umiddelbar opfyldelse af egeninteresse. Hvor en liberalist vil mene, at mennesket lever bedst uden skranker, så vil den konservative se sig selv som bundet af tid og sted, med de forpligtelser, som det medfører. Det gælder ikke kun i forhold til forædling og videreførelse af samfundets bærende strukturer, normer og værdi, det gælder også i forhold til den natur, vi har fået i arv, og som vi har pligt til at videregive i mindst lige så god stand til kommende generationer. Som konservativ kan man ikke med åbne øjne sende regningen for vores livsstil videre til kommende generationer. Det er ganske enkelt i strid med selve konservatismens væsen. Derfor nytter det ikke, at vores generations forbrug af de fælles knappe ressourcer trækker så hårde veksler på hovedstolen, at det bliver vanskeligt for vore efterkommere at klare afdragene. Nationalt udgangspunkt Det ligger i hele konservatismens væsen, at den har et nationalt udgangspunkt. Ikke desto mindre, er der i en global verden anno 2009 mange opgaver, som kun kan løses gennem et forpligtende internationalt samarbejde. Det gælder ikke mindst på klima-, energi- og miljøområdet. I et nationalt perspektiv kan Danmark selvsagt have glæde af at være blandt de fremmeste til at skabe bæredygtige løsninger. Det betyder, at vi bliver mindre afhængige af f.eks. olie fra diverse regimer i Mellemøsten, det skaber arbejdspladser og eksportmuligheder, og det gør Danmark renere. Men globale problemer som f.eks. kampen mod klimaforandringer løses ikke alene ved, at et enkelt og i vores tilfælde lille land viser det gode eksempel. Det batter kun nok, hvis vi får verdens øvrige lande med. Det er sådan set præcis hensigten med det danske værtskab for klimakonferencen til december, og heri ligger også en klar forskel til SR-regeringen i 90'erne, hvor mantraet om Danmark som foregangsland ofte fremstod som et mål i sig selv. EU er den region i verden, der har påtaget sig de mest ambitiøse reduktionsforpligtelser i udledningen af drivhusgasser og Danmark er det land i EU, som skal bære den største forpligtelse. Det er nt og godt, at Danmark har en ambitiøs klima- og energipolitik. De lande, der ikke evner at omstille sig til brug af rene og vedvarende energikilder og til mere energieffektive løsninger vil få problemer og sakke agterud i den internationale konkurrence; men det gavner ikke verden, at Danmark løber så langt foran de andre, at de taber os af syne. Vores løsninger skal spille sammen med vores omverden, fordi klima- miljø- og energipolitik i det 21. århundrede ikke længere er nationale udfordringer men internationale, hvorfor også løsningerne og svarene skal ndes i et forpligtende internationalt samarbejde. Derfor bliver det heller aldrig konservativ politik at konkurrere med venstreøjen om stadig mere bevidstløse overbud i form af stadig højere tal og procentsatser for den nationale CO2-reduktion.

4 4 Vækst er et grundvilkår GRØN KONSERVATISME EN GENERATIONSFORPLIGTELSE AF KLIMA- OG ENERGIMINISTER CONNIE HEDEGAARD At Danmark i dag er et af verdens bedste lande at leve i, skyldes de værdier, der er skabt gennem mange generationers arbejde, mådehold og id. For en konservativ er vækst derfor et grundvilkår ikke en forhindring. Den forståelse hænger naturligt sammen med konservatismens grundsyn. Troen på, at mennesket under ansvar og inden for visse rammer lever bedst i frihed, med de muligheder for at udfolde sig, som det indebærer. Vækst udtrykker i bund og grund den enkeltes forsøg på at gøre i morgen bedre end i dag. Det lyder måske banalt, men man skal dog ikke længere væk end til sovjetblokkens planøkonomi for at se, at det ikke tager mere end en enkelt generation at fjerne den egenskab. For mig som konservativ er vækst en grundlæggende præmis. De este kan formentlig se problemerne ved at lade ubegrænset vækst være svaret på alt, men alternativet i form af en utopi om nulvækst, tror jeg slet ikke på. Det gælder selvsagt i Danmark, men det gælder i særdeleshed globalt. Det ville være direkte amoralsk, hvis vi, der har vores på det tørre, begyndte at prædike nulvækst over for hundreder af millioner sultende afrikanere eller over for de 500 millioner indere, der stadig ikke har adgang til elektricitet. At skabe tålelige levevilkår for de 9 milliarder, der forventes at bebo kloden ved dette århundredes midte kræver ganske enkelt vækst. Men det skal være intelligent og bæredygtig vækst. Det kræver nye teknologier, og det kræver, at vi politisk har viljen til at sætte rammer, der hjælper udviklingen i en energieektiv og bæredygtig retning. Eksempelvis når vi ud fra devisen tax what you burn, not what you earn laver en grøn skattereform, som øger afgifterne på energi samtidig med, at vi sænker skatten på arbejde. Ud fra mit konservative grundsyn, skal vi endnu længere ad den vej i de kommende år. Konservatismen er ikke kun forpligtet på vores kultur, historie og tradition. Vort afsæt er også i den natur, vi har fået i arv, og som vi har pligt til at give videre. Det er ikke kun mennesket, der skal være her. Vi har også et ansvar for naturens mangfoldighed. Vækst må derfor ske, så det også skaber plads til dyr og natur; og så vi kan efterlade jorden og grundvandet til vore efterkommere, så det udgør et livsgrundlag. Det er værdier, der også har en pris og den skal selvsagt ikke betales af kommende generationer. Med andre ord har vi en forpligtelse til politisk at sørge for, at der ikke drives rovdrift på natur og ressourcer. Og her er det vigtigt at handle, før skaden er sket, fordi det tager uendelig lang tid at genoprette skader i naturen. Klima- energi- og miljøpolitik drejer sig også om at handle så betids, at vi kan undgå senere at skulle gennemføre langt mere drastiske indgreb i vores måde at leve på. Det koster ikke kun noget, når man handler. Dét ikke at handle kan meget vel være langt dyrere. Derfor ramte præsident Bush også en gal tangent, da han i 1992 afviste Kyoto-aftalen med henvisning til, at den amerikanske livsstil ikke er til forhandling. Problemet er nemlig tværtimod, at det kommer den, hvis ikke vi omstiller os. Jo længere vi venter, des mere drastiske tiltag i form af forbud, påbud og højt løftede pegengre vil der være brug for. Og det er en vej, jeg som konservativ ikke vil spadsere længere ud af end højst nødvendigt. Også her ligger der en klar skilleline mellem en konservativ og en socialistisk tilgang. Som konservativ vil jeg meget nødig forbyde mig frem. Historien har righoldige eksempler på, at hvis politikere render rundt og forbyder alle de ting, de ikke kan lide, så ender vi relativt hurtigt med et samfund ingen kan lide. Grøn konservatisme bygger på fakta og videnskab Konservatisme er udtryk for en holdning til, hvordan samfundet bør indrettes. Uden holdninger og principper kan politikeren ikke navigere. Man risikerer bare at ligge under for sidste modestrømning eller det letteste synspunkt. Som politiker må man have nogle pejlemærker at styre efter. Men holdninger er ikke nok. I det 21. århundrede kan politiske beslutninger ikke kun

5 5 træes ud fra, hvad man mener eller synes. Politik må også basere sig på fakta og viden. Det gælder ikke mindst på dybt komplekse problemstillinger som f.eks. Klimaudfordringen, hvor meninger ikke er nok. Når Anders Ehlers Dam i sit ellers udmærkede indlæg om grøn konservatisme i antologien Den borgerlige orden, forklarer forsøget på at imødegå global opvarmning som en pseudo-religiøs soningsproces, gør han det for let for sig selv. På denne vis at afvise de fakta, der ligger dynget op, er efter min mening meget ukonservativt. Min tilgang er, at alle videnskabelige synspunkter er velkomne, og skal have mulighed for at blive hørt. Og ja, det indebærer, at forklaringerne ofte stritter i mange retninger. Sådan er det med fri forskning. Men når langt hovedparten af alle forskere med indsigt i klimaområdet siger, at menneskeskabt udledning af drivhusgasser er en væsentlig årsag til global opvarmning, så kan jeg ikke som konservativ ignorere disse fakta, fordi der så er en risiko for, at verden får reageret for sent, og at det bliver de kommende generationer, som kommer til at betale prisen. Det ændrer ikke ved, at der selvsagt er en teoretisk mulighed for, at vi om år er blevet klogere, og opdager, at der er helt andre årsager til den globale opvarmning. Men så er den værste konsekvens dog kun, at vi har omlagt vores energisystemer fra fossile brændsler til mere vedvarende energi. At vi er blevet mindre afhængige af diverse regimer, der kontrollerer olie- og gasleverancer, at vi har renere luft at indånde, fordi vi fandt løsninger på mindre forurenende (og støjende) biler og mere miljøvenlig produktion og levevis etc. etc. Den risiko tør jeg godt løbe. Hvorimod jeg som konservativ ikke vil løbe den anden, nemlig ved passivitet nu at skabe uoverskuelige problemer for dem, der kommer efter os. Grøn konservatisme er pragmatisk Konservatismen tager sit udgangspunkt i, at borgerne skal have mulighed for at indrette deres tilværelse, sådan som de gerne selv vil, inden for de givne rammer. Regeringen vil i denne valgperiode fremsætte en plan for, hvornår og hvordan Danmark kan realisere visionen om at være uafhængig af fossile brændsler. Det bliver en meget ambitiøs omstilling, men hensigten er ikke at vende op og ned på verden. Det er sådan set, at vi fortsat kan leve med de moderne bekvemmeligheder, vi har vænnet os til. Vi skal fortsat kunne køre i biler de skal bare køre på el- eller biobrændsel; Vi skal fortsat have lune huse og tage varme bade opvarmningen skal bare ske via solvarme og anden vedvarende energi; Vi skal fortsat kunne spise kød landbrugets gylle skal bare genanvendes og produktionen i alle led ske bæredygtigt; Vi skal stadig kunne bruge vore elektriske apparater men det skader jo ikke, at de via intelligente målere lukker ned, når vi sover, og at de i øvrigt er maksimalt energieektive. Det konservative ordsprog forandre for at bevare nder næsten ikke en mere velegnet anvendelse. Denne overgang er formentlig den største omstilling af produktion og energiforsyning siden industrialiseringen. Der ndes ikke et quick-x, som løser problemet. Det kommer til at tage tid, og det kommer til at koste penge. Og så kommer vi ikke uden om, at det kræver, at vi som borgere hver især tager et personligt ansvar for vores levevis og adfærd. At vi ikke er for grådige eller tilsidesætter hensynet til andre for at nå personlig og øjeblikkelig behovstilfredsstillelse. Det kræver, at vi ser os selv som en del af et fællesskab på tværs af generationer. At vi med andre ord ser os selv som borgere i et samfund og ikke kun som forbrugere på et marked. Jeg kan ikke tænke mig nogen mere ægte konservativ opgave i det 21. århundrede.

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente fakta og etik. 10. februar 2011

Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente fakta og etik. 10. februar 2011 Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente fakta og etik 10. februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Den danske kalkulationsrente... 4 Finansministeriets vejledning... 5 Regneeksempel... 6 Kalkulationsrenten

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

et bud på en ny og klimavenlig livsstil

et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen et bud på en ny og klimavenlig livsstil KLIMA-REVOLUTION? COLOFON RYVANG LOKALRÅD KLIMA-REVOLUTION? - et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen dahlmadsen@gmail.com

Læs mere

Klimaforandringer: For sent at sætte ind?

Klimaforandringer: For sent at sætte ind? Klimaforandringer: For sent at sætte ind? Ministeren og miljøforkæmperen Klodens klimakterium Syv nye oliesøstre Ingen vej uden om atomkraft? Guide til det russiske parlamentsvalg Lars P. Poulsen-Hansen

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

EN BÆREDYGTIG FREMTID

EN BÆREDYGTIG FREMTID EN BÆREDYGTIG FREMTID Tania Ellis Mads Øvlisen Niels Due Jensen Mads Krage Forfatter FN Global Compact Grundfos Max Havelaar Søren Hvilshøj Anne Skare Nielsen Claus Stig Pedersen Henrik Wenzel Grontmij

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 33. møde Onsdag den 16. december 2009 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2010. Af finansministeren

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 8. møde Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om modeller

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 12. møde Tirsdag den 4. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag Den grønne vækst Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Mest fra politikere, som gerne vil vise en høj miljøprofil,

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

Liber. Læs om Seasteading. Mød en VU er. Bliv klogere på VU s politik

Liber. Læs om Seasteading. Mød en VU er. Bliv klogere på VU s politik Liber Læs om Seasteading Mød en VU er Bliv klogere på VU s politik Redaktøren har ordet Indholdsfortegnelse Forside...,1 Indholdsfortegnelse...2 Redaktøren har ordet...2 Landsformanden har ordet...3 Seasteading

Læs mere

DIN FAMILIE OG DIT LIV

DIN FAMILIE OG DIT LIV JUNI 2015 DET HANDLER OM DIG DIN FAMILIE OG DIT LIV Du får en masse indtryk. Du bliver bombarderet med en masse information. Forslag til, hvor du skal sætte dit kryds den 18. juni. Mange har gode forslag

Læs mere