Vildtinformation. Indberetninger efterlyses side 5. Ny jagtetiske regler for kronvildt. Man skyder da ikke rovfugle. Mink og Nilgæs er fredløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vildtinformation. Indberetninger efterlyses side 5. Ny jagtetiske regler for kronvildt. Man skyder da ikke rovfugle. Mink og Nilgæs er fredløse"

Transkript

1 Vildtinformation 05 Ny jagtetiske regler for kronvildt side 6 Man skyder da ikke rovfugle side 8 Mink og Nilgæs er fredløse side 11 Skjern Enge et eldorado side 11 1 Vildtinformation 2005 Indberetninger efterlyses side 5

2 Vildtinformation 2005 Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Redaktion: Vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus Redaktionel bistand: Vildtbiolog Hans Bjarne Hansen Fotos: Peter Lassen, Benny Larsen, Niels Lisborg Dahlin, Rune Sø Neergaard Grafisk tilrettelæggelse: Page Leroy-Cruce Produktion: Schultz Grafisk Papir: 60 g MFC (klorfri) ISSN: Publikationen er trykt i overensstemmelse med gældende miljøkrav Hæftet fås i Frontlinien Rentemestervej København NV tlf Redaktionen afsluttet 12. januar 2005 Indhold side Agerhøns på Sydsjælland 3 Vildtforvaltningsrådet 25 år 4 Behov for flere indberetninger af vildtudbytte 5 Bæredygtig forvaltning af kronvildtjagten i Danmark 6 Man skyder da ikke rovfugle 8 Regler for regulering af ræve i februar 9 Ræveskab på Sjælland 9 Ofte stillede spørgsmål Buejagt i Danmark 10 Nye regler for skydeplatforme 10 Jagt begrænser invasive arter 11 Skjern Enge et eldorado for ænder 11 Vildtudbyttestatistik 13 Send vinger til Kalø 14 Regnskab jagttegnsmidler 14 Distrikter/vildtkonsulenter 15 Godt nyt for jægere på havjagt 16 Mange spørgsmål går igen og igen både til vildtkonsulenterne og til jagttegnsekspeditionen. På den nye hjemmeside om jagt og vildt vil vi derfor lægge svarene på de hyppigst stillede spørgsmål. Her er et par eksempler. Skal jeg op til riffelprøve, når jeg har en gammel våbentilladelse? Ja. I dag kan man kun få riffelpåtegning på jagttegnet ved at bestå riffelprøven. Når riffelprøven er bestået, står den fremover på jagttegnet. Man skal ikke op til ny riffelprøve, hvis man sælger sin riffel og på et senere tidspunkt anskaffer sig et nyt. Tidligere fandtes en overgangsordning, som gav lov til at få riffelpåtegning på jagttegnet på baggrund af våbentilladelse. Ordningen ophørte i januar 2001 og blev oprettet i forbindelse med jagtloven i 1994, hvor riffelprøven blev indført som betingelse for at udøve riffeljagt. Indtil 1994 var det tilstrækkeligt at have gyldigt jagttegn og våbentilladelse til at besidde, bære og anvende jagtriffel. Må jeg gå på jagt på min jord? På et areal fra 1 til 5 ha altså mellem og m 2 - må kun ejeren og dennes husstand gå jagt på arealet. På arealer større end 5 ha må man gerne invitere andre med, og man må også låne eller leje jagtretten ud. Hvis du har et areal mindre end 5 ha og ønsker at have en jagtkammerat med eller leje jagten ud, er det tilladt at indgå en naboaftale, hvis naboen har et jagtareal, som sammen med dit udgør mere end 5 ha. side Hvor tæt ved naboejendomme må man skyde? Efter jagtlovens 19 må der under jagt ikke afgives skud inden for en afstand af 50 m fra beboelsesbygninger, medmindre der foreligger samtykke fra beboeren. Bestemmelsen er givet af hensyn til privatlivets fred og omfatter både helårs- og sommerhusbebyggelse. Bygningerne skal være til beboelse eller være egnede til beboelse. Afstandskravet gælder uanset om beboelsesbygningen er beboet eller ej. Hestestalde, hønsehuse, lader etc. er ikke omfattet af afstandskravet, selvom heste, høns etc. kan blive endog meget forstyrrede af skud tæt på. Artiklerne må citeres med angivelse af kilde. Hæftet henvender sig til natur- og jagtinteresserede og udsendes til samtlige jægere i Danmark. Skov- og Naturstyrelsens råd til jægerne: Orienter naboerne hvis man har ønske om at drive jagt tæt på naboejendommen. HUSK altid at få naboens samtykke, hvis jagten kan medføre skudafgivelse inden for en afstand af 50 m fra beboelse. Skov- og Naturstyrelsens råd til naboen: Kontakt jægerne og oplys om, at jagt tæt på skel kan medføre store forstyrrelser, f.eks. for husdyrene. 2 Vildtinformation 2005

3 Agerhøns på Sydsjælland Agerhøns trives ikke i det moderne landbrug. Bestanden er dalet drastisk mange steder i landet. Et forsøgsprojekt skal finde mulighederne for at vende udviklingen via bedre vildtpleje. Projektet Agerhøns på Sydsjælland, der startede i 2003, så ud til at få et dårligt år i Vejret var i hvert fald ikke gunstigt. Sommeren lagde ud med regn, lave temperaturer og blæst i den periode, hvor kyllingerne klækkes. Alligevel kom der meldinger om mange og stærke flokke på det ha store landbrugsareal mellem Vordingborg og Næstved. Måske var folk blot blevet mere opmærksomme på agerhønsene. Men selv om det er for tidligt at sige noget konkret om baggrunden for succes en, er det lige så sandsynligt, at de foretagne ændringer i landskabet, såsom striber med barjord, sprøjtefri zoner, samt bekæmpelse af rovdyr og fodring, ikke at forglemme, har haft en gunstig virkning. agerhønsene nu har større chance for at finde redeskjul og dækning. Samtidig har fuglene fået bedre muligheder for fødesøgning. Foråret 2004 blev der således etableret 10 km vildtstriber i brak, 50 km striber med barjord, 2 ha vildtagre, 2 km græsstriber til redesteder 3 km insektvolde og 3,5 ha sprøjtefri randzoner samt gjort forsøg med såning af slåen og andre buske. Fodring og fældefangst Agerhønsene fodres med hvede fra september til ind i maj. Projektet stiller fodertønder til rådighed, og tønderne er indrettet med spiral, så der forekommer minimalt spild. Der er indtil videre opstillet 100 fodertønder, og et nyt parti er indkøbt. Insektvolde eller bare et godt gammeldags markskel, hvor to plovfuger er lagt op mod hinanden. Et opholdssted eller en spredningskorridor i de store marker. Her skabes et godt grundlag for insekter og fugleliv pga. læ, sol og skygge fra den forhøjede vold. Terrænforbedringer Formålet med projektet er at give områdets agerhøns bedre levevilkår over en periode på 5 år og dermed demonstrere mulighederne for at bevare agerhønen i et intensivt drevet landbrug. I samarbejde med lodsejerne er plejen af terrænet allerede forbedret, så Regulering af rovdyr sker efter bestemmelserne om regulering af vildt. Fældefangst af husskade og krage foregår så effektivt og humant som muligt. I foråret blev der, takket være de nye regler med udvidet fangstperiode, fanget 95 krager og 28 skader. Et par agerhøns med kyllinger en succeshistorie fra området. To årlige fugletællinger For at følge udviklingen foretages to årlige tællinger, dels en forårstælling af parhøns og dels en efterårstælling af flokke. Optællingen sker på to udvalgte ejendomme samt på to kvadrater á 100 ha. På det ene af de to kvadrater gennemføres samtidig en optælling af sanglærke, bomlærke og gulspurv. Tællingen af agerhøns foretages af jægere og lodsejere, mens en ornitolog optæller de øvrige fugle. I foråret 2004 blev der på de to ejendomme optalt henholdsvis 11 og 15 parhøns pr. 100 ha, mens efterårstællingen gav henholdsvis 5,5 og 13 flokke agerhøns pr. 100 ha. En foreløbig opgørelse baseret på 40 flokke viser en gennemsnitlig flokstørrelse på 10,4. Så måske skal der ikke så meget til, for at agerhønsene kan sikres en bedre fremtid i det moderne landbrug. Agerhøns på Sydsjælland støttes af Jægernes Naturfond, Danske Herregaardsjægeres Naturfond, Stiftelsen Hofmannsgave, Stiftelsen Vemmetofte Kloster, Carlsen-Langes Legatstiftelse og Frøfirmaet Kings. Projektledere er Kristian Stenkjær og Thyge Andersen. 3 Vildtinformation 2005

4 Vildtforvaltningsrådet 25 år Den 6. marts 1979 holdt Vildtforvaltningsrådet sit første møde på Kalø. Oprettelsen af rådet skulle vise sig at være en fremsynet beslutning med stor betydning for dansk vildtforvaltning. Indtil 1979 var de daværende tre jagtorganisationer dominerende i Jagtrådet, der rådgav landbrugsministeren om jagt og vildtforvaltning. Men i forretningsordenen for det nyoprettede Vildtforvaltningsråd blev det fastlagt, at også andre interesseorganisationer skulle deltage i udformningen af fremtidens jagt og vildtforvaltning. I løbet af 1960érne og 70érne var befolkningen i højere grad begyndt at benytte naturen til flere former for friluftsaktiviteter. Desuden var interessen for at beskytte naturen stigende, så det faldt helt naturligt at inddrage andre naturinteresserede end jægerne i beslutningsprocessen vedrørende den fremtidige forvaltning af den danske fauna. Nye synspunkter og saglighed Blandt de nye medlemmerne i rådet havde især Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening synspunkter, som umiddelbart forekom vanskeligt forenelige med jagtorganisationernes interesser. Under møderne kunne bølgerne da også gå højt, især når emner som fredninger og fastsættelse af jagttider var på dagsordenen. Arbejdsgrupper under Vildtforvaltningsrådet 1. Falkejagt Falkejagtarbejdsgruppen er nedsat efter anmodning fra Dansk Falkejagt Klub og skal se på de retlige hindringer for eventuel indførsel af jagt med rovfugle i Danmark. Arbejdsgruppen, der har medlemmer fra Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Naturfredningsforening, Jægerforbundet og Dansk Falkejagt Klub, forventer i foråret 2005 at forelægge en rapport for Vildtforvaltningsrådet. Gennem årene og ikke mindst efter dannelsen af Danmarks Jægerforbund i 1992 blev drøftelserne i Vildtforvaltningsrådet dog præget af en øget saglighed og gensidig respekt. Det medførte, at rådet i 1992 kunne aflevere en enig indstilling til revision af loven om jagt og vildtforvaltning til miljøministeren, hvortil jagten var flyttet i 1989 fra Landbrugsministeriet. Enigheden gav Vildtforvaltningsrådet, hvor også Dyrenes Beskyttelse var blevet medlem, stor politisk indflydelse. Den nye lov om jagt og vildtforvaltning blev stort set vedtaget af Folketinget med det indhold, som rådet havde foreslået. Vildtreservater Idéen med at samle relevante interesseorganisationer i et rådgivende forum har på vildtområdet været en succes ikke bare landsdækkende men også lokalt. Ikrafttrædelsen af den nugældende jagtlov medførte således, at der skulle udpeges cirka 50 nye vildtreservater. Lokalt blev ornitologer, jægere, land- og skovbrugere, naturfredningsfolk og repræsentanter for friluftslivet inddraget i spørgsmålet 2. Jagt på udsatte fugle Arbejdsgruppens opgave er at vurdere, om de nugældende regler for indfangning, udsætning og afskydning af især fasaner, agerhøns og gråænder, trænger til ændringer. Gruppen består af repræsentanter for organisationer, som er medlemmer af Vildtforvaltningsrådet og organisationer og myndigheder, som Vildtforvaltningsrådet inviterer til at deltage. Arbejdsgruppens rapport skal foreligge til rådsmødet i december Vildtudbyttestatistikken Gruppen, hvis arbejdsgrundlag er omtalt andet sted i Vildtinformation, vil i foråret 2005 fremlægge en række indstillinger til Vildtforvaltningsrådet. om de nye reservaters udstrækning, samt om hvilke restriktioner, der skulle gælde ved jagt og færdsel i reservaterne. Selvom det nogle steder holdt hårdt, lykkedes det i vidt omfang at blive enige i de lokale brugergrupper. Erfaringerne med brugergrupper viste, at modellen var brugbar på lokalt plan, og at den gav lokal opbakning og accept af de indførte begrænsninger for jagt og færdsel. EU-vildtforvaltningsråd? Under betegnelsen Den danske model drøftes det nu i internationale kredse med interesse for naturforvaltning, om en offentlig myndighed kan give interesseorganisationer som for eksempel jægere og ornitologer til opgave at foreslå, hvordan en konkret problemstilling kan løses. EU-kommissionen har også bedt ornitologernes og jægernes europæiske paraplyorganisationer Birdlife International og F.A.C.E. om at udarbejde et forslag til, hvilke krav der bør stilles til en bæredygtig jagtudøvelse i EU. Arbejdet er afsluttet med en fælles indstilling, der kan føre til oprettelsen af et EU-vildtforvaltningsråd, som Danmarks Jægerforbund har foreslået Kommissionen at nedsætte. Medlemmer af Vildtforvaltningsrådet 1. april marts 2006 Formand Professor Per Ole Olesen Medlemmer: Landsformand Kristian Raunkjær, Danmarks Jægerforbund Journalist Poul Henrik Harritz, Danmarks Naturfredningsforening Godsejer Anders D. Lassen og Husmand Henrik Berthelsen, Dansk Landbrug Skoleinspektør Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening Skovrider Lars Møller Nielsen, Dansk Skovforening Dyrlæge Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse Rengøringschef Jane Lund Henriksen, Friluftsrådet Miljøkonsulent Carsten Krog, Danmarks Fiskeriforening Lic.scient. Tommy Dybbro, WWF Verdensnaturfonden. 4 Vildtinformation 2005

5 Behov for flere indberetninger af vildtudbytte Indberetning af jagtudbytte er en forudsætning for en bæredygtig jagt. Men alt for få jægere indberetter udbyttet nu. Det er ikke bæredygtigt og kan medføre kortere jagttider. Nedgangen i indberetning af vildtudbytte er fortsat i jagtsæsonen 2003/ Færre end 60 % af jægerne indberetter deres udbytte. Siden 1990 erne er der samlet sket et fald på cirka 20 procentpoint. Den udvikling er u- holdbar, og det overvejes blandt andet om rettidig indberetning skal være en betingelse for fornyelse af jagttegnet. Det undgår man, hvis jægerne udviser den nødvendige selvjustits, samtidig med at proceduren ved indberetning tilpasses jægernes behov og bliver mere simpel og overkommelig. pågældende ikke indberetter sit udbytte risikerer man, at eventuelle lokalt fastsatte jagttider ikke afspejler de egentlige bestande. Men også den almindelige jægers udbytte har naturligvis stor betydning, idet mange indberetninger giver et bedre helhedsbillede for vurdering af bestandenes udvikling. Indberetning af vildtudbyttet er ikke blot nødvendig, men også lovpligtig i henhold til Jagt- og Vildtforvaltningslovens 43. Manglende indberetning kan medføre politianmeldelse og efterfølgende en bøde. ændre den eksisterende lovgivning og/eller den forvaltningsmæssige praksis på området. Sideløbende med dette arbejde har Skov- og Naturstyrelsen taget skridt til at sikre højere indberetningsprocenter. Blandt andet er der gennemført en modernisering af de elektroniske systemer. Således er hjemmesiden, hvor jægerne kan indberette vildtudbytte, blevet mere pålidelig. Endvidere vil udenlandske jægere i fremtiden få mulighed for at foretage indberetninger, og endelig er den trykte jagttabel i 2005 blevet forsynet med en jagtjournal, som skal Indberetning sikrer bæredygtig jagt Rettidig indberetning af jagtudbyttet er vigtig, idet informationerne anvendes til at vurdere det danske vildttryk og dermed størrelsen af de danske vildtbestande. Jo lavere indberetning, jo større bliver usikkerheden Elektroniske forbedringer I Vildtforvaltningsrådet er den manglende indberetning taget under behandling. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som i foråret 2005 vil fremlægge en række anbefalinger til Rådet. Arbejdsgruppen undersøger blandt andet nødvendigheden af at om bestandenes tilstand. I yderste konsekvens medfører de lave indberetningsprocenter kortere jagttider, idet man naturligvis er bange for at fastsætte jagttider af en længde, som ikke er bæredygtig. Nogle jægere nedlægger flere tusinde stykker vildt årligt. Hvis den hjælpe jægerne med at registrere udbyttet i løbet af året. En internet-baseret jagtjournal er også under udvikling, og jægerne vil antagelig fra sæsonen 2006/2007 via telefon og SMS kunne ajourføre deres elektroniske jagtjournal og dermed sikre et bedre grundlag for indberetningerne. Flere andre ændringer vil blive gennemført hurtigst muligt til gavn for jægerne. Indtil de nye tiltag træder i kraft gælder det blot om at vise rettidig omhu og indberette årets vildtudbytte senest 1. november Det er til fordel for den danske vildtbestand. Husk at indberette dit vildtudbytte senest 1. november! 5 Vildtinformation 2005

6 Bæredygtig forvaltning af kronvildtjagten i Danmark Vildtforvaltningsrådet har gennem en årrække arbejdet med etikken i den danske kronvildtforvaltning og har i enighed vedtaget et sæt etiske regler for kronvildtjagt. Et antal særligt nedsatte regionale arbejdsgrupper skal gennemføre og markedsføre reglerne. Vildtforvaltningsrådet skal rådgive miljøministeren, så vildtets tarv sikres bedst mulig, og jagten sker på et bæredygtigt grundlag. På den baggrund begyndte Rådet tilbage i 1999 at diskutere forvaltningen af landets kronvildt. Trods bestandens tilsyneladende fremgang, var det en udbredt opfattelse, at etikken i jagten og den øvrige forvaltning ikke altid var, som den burde være. Det er derfor et stort skridt i den rigtige retning, at der nu er opnået enighed om at sætte fokus på bæredygtigheden af kronvildtjagten i Danmark gennem et sæt jagtetiske regler, der hviler på frivillighed og administreres lokalt. Grundlaget er de såkaldte Jagtetiske regler for kronvildt der kan ses som et supplement til den generelle jagtlovgivning. Sammen med den er reglerne det vigtigste arbejdsredskab for de 9 regionale arbejdsgrupper, der alle med repræsentanter fra Danmarks Jægerforbund som formænd er nedsat til at arbejde for en bæredygtig kronvildtjagt. De jagtetiske regler for kronvildt skal bidrage til at sikre en bred accept i offentligheden af jagten på vort eneste storvildt. Reglerne har ikke form af formelle restriktioner og er ikke ledsaget af konkrete sanktionsmuligheder. Det er således den enkelte jægers ansvar at værne om kronvildtet ved på frivillig basis at leve op til de etiske regler og dermed sikre en bæredygtig kronvildtjagt både i det enkelte jagtområde og regionalt. Regional kronvildtforvaltning Landet er inddelt i 9 regioner, som hver har en kronvildtbestand, der vurderes at udgøre en biologisk og forvaltningsmæssig helhed. Arbejdsgrupperne har nogle fælles opgaver, som Vildtforvaltningsrådet har beskrevet. Den væsentligste opgave er, at udbrede kendskabet til de jagtetiske regler for kronvildt og gå i dialog eller aktion, hvis der konstateres brud på reglerne. Endvidere skal arbejdsgrupperne skabe et overblik over kronvildtbestandens udvikling og sammensætning i regionen samt medvirke til at skabe et overblik over afskydningen. De skal ligeledes støtte de mange grupper og laug, der allerede findes. Endelig skal arbejdsgrupperne medvirke til at skabe et overblik over de skader som kronvildtet forvolder i regionens land- og skovbrug. Etiske regler for kronvildtjagt Gode relationer til jagtnaboerne er altid vigtige, og ved kronvildtjagt er det særlig betydningsfuldt. Det sker jo, at kronvildt der er skudt til falder hos naboen, og så gælder det om at have en klar aftale om, hvordan den situation håndteres. Især på små arealer er det afgørende med naboaftaler, så kronvildtjagten kan udøves i fællesskab eller i det mindste i fælles forståelse. Afskydningen på det enkelte revir bør stå i et rimeligt forhold til terrænets størrelse. På arealer, der er mindre end 25 hektar, bør der ikke skydes mere end 1 stykke kronvildt pr. jagtsæson. På større terræner må anbefales, at den årlige afskydning ikke overstiger 1 stykke kronvildt pr hektar, hvis den skal være bæredygtig. Bæredygtig jagt En bæredygtig jagtudnyttelse kan ikke måles ved at holde den samlede afskydning i Danmark op imod bestandsudviklingen. Bæredygtighed skal i stedet vurderes indenfor de enkelte områder, hvor kronvildtet findes. For at få en mere bedre fordeling af afskydningen mellem hjorte og hinder anbefales det således at indskrænke septemberjagten på hjorte mest muligt, hvilket samtidig giver ro i brunsten. Kronvildtets kerneområder har tre nødvendige elementer ro, dækning og føde. I disse områder kan der skydes flere dyr pr. arealenhed end i yderområderne, hvor bestanden er tyndere. Her skal afskydningen være mindre, så dyrene får mulighed for at etablere faste bestande. Vildtforvaltningsrådet vil følge de første erfaringer fra de regionale gruppers arbejde med de etiske regler for kronvildtjagt og tage emnet op igen om et år. Er man interesseret i at vide mere om de jagtetiske regler for kronvildt eller blot om kronvildtforvaltning generelt, kan man gå ind på hjemmesiderne: eller 6 Vildtinformation 2005

7 De regionale kronvildtarbejdsgrupper Hver gruppe har 6 faste medlemmer med sekretariat hos det lokale statsskovdistrikt. Formanden repræsenterer Danmarks Jægerforbund. De øvrige 5 medlemmer dækker følgende: 1 repræsentant for Dansk Landbrug 1 repræsentant for Dansk Skovforening 1 fællesrepræsentant for Dansk Landbrug og Dansk Skovforening 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst en person fra Danmarks Naturfredningsforening. De jagtetiske regler for kronvildt kort sagt! Vis nabohensyn Planlæg kronvildtafskydningen i dit lokalområde sammen med dine naboer Jagtudnyttelsen bør være bæredygtig Afskydning bør tilrettelægges, så bestanden har en naturlig køns- og alderssammensætning. Jagtudøvelse Afhold ikke tryk- og drivjagter i september Skyd ikke diegivende hinder i oktober Der skal gå mindst 3 uger mellem afholdelse af de enkelte jagter Afhold højest 3 4 fællesjagter pr. sæson på det samme revir Begræns brugen af store hurtiggående hunde til drivjagt Skydning Vær opmærksom på hvad du skyder til Kronvildt bør kun skydes i sideskud Skyd så vidt muligt kun til dyr, der er i ro Afgiv ikke chancebetonede skud Træn på skive og bevægelige mål Anskydninger Vær opmærksom på skudtegn Lad være med at skyde til et dyr, hvis du allerede har skudt til et andet, der ikke ligger synligt og forendt Brug altid schweisshundene 7 Vildtinformation 2005

8 Man skyder da ikke rovfugle De seneste årtier har betydet en positiv udvikling for de fleste danske rovfugle. Men ulovlig efterstræbelse er stadig et problem især i forbindelse med fasanudsætninger. Musvåger, tårnfalke og spurvehøge ses i stadig større tal i naturen og havørn, rød glente, vandrefalk og kongeørn er vendt tilbage. Det går godt for de danske rovfugle. Mange års fredning sammen med forbud mod anvendelse af en lang række miljøgifte som for eksempel DDT har haft sin gavnlige virkning. Desuden har befolkningen fået en mere positiv indstilling til rovfugle, og de færreste jægere eller landmænd ser dem nu som skadedyr eller konkurrenter. af ådsler. Måske er den røde glente ikke engang det primære mål, men dens svaghed for ådsler og den lille bestand gør den ekstra sårbar. Oplysningskampagne Skov- og Naturstyrelsen har sammen med Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund iværksat en oplysningskampagne om rovfugle. Kampagnen er et led i en aftale, der blev indgået mellem miljøministeren og DOF i november Ud over generelle oplysninger om rovfugle er kampagnen også et forsøg på at få gjort noget ved den ulovlige efterstræbelse. I en række artikler i interesse- og brancheorganisationers blade er der sat fokus på problemstillingen. Endvidere vil Skov- og Naturstyrelsen sammen med en række organisationer udgivet en folder om rovfugle. På Skov- og Naturstyrelsens Det er kun tilladt at fange krager og skader i fælder her er det en allike der slippes fri efter at have fået et gratis måltid æg. gerne i nærheden af boliger, hvor krager og husskader ofte færdes. En udstoppet kragefugl i fælden kan desuden gøre den ekstra attraktiv for artsfæller. Lokkemaden bør være æg Anvend aldrig kød i krage- og skadefælder; det øger risikoen for at der går rovfugle i. Lokkemaden skal kun virke som blikfang, og æg er et meget bedre alternativ. Ulovlig efterstræbelse Der foregår dog stadig ulovlige efterstræbelser af rovfugle, og de er fortsat udsat for forgiftning. Særligt duehøg og musvåge er ofre for målrettet efterstræbelse. Undersøgelser tyder på, at duehøgbestanden i visse områder af landet ligger langt under, hvad man kunne forvente. Årsagen er sandsynligvis bekæmpelse af duehøg i forbindelse med fasanudsætning. Det går også ud over musvågen, til trods for at den kun sjældent lader sig friste af fasaner. Forgiftning er en trussel mod den røde glente. Som ådselæder tager den gerne mus og rotter, der er døde af gift. Men direkte bekæmpelse ved udlægning af forgiftede ådsler ses desværre også. Her rammes naturligvis alle arter, som gerne ernærer sig hjemmeside kan man finde flere oplysninger om rovfuglekampagnen. Aldrig kød i krage- og skadefælder Fra 1. marts til 30. april er det tilladt at regulere krager ved fældefangst. Det samme gælder for husskaden i perioden 1. marts 15. april. Med ganske få forholdsregler kan man undgå at få rovfugle i fælderne. Fælden bør således placeres tæt på kragens eller skadens ynglesteder og eller brød. Anvend aldrig kød, det øger risikoen for at få en rovfugl i fælden. Skulle det på trods af alle forholdsregler alligevel ske, skal rovfuglen naturligvis slippes løs hurtigst muligt. Husk, at kun folk med jagttegn, der er over 18 år, må fange krage og skader i fælder, og glem ikke, at fælderne skal tilses 2 gange dagligt. Reglerne om fældefangst fremgår af Bekendtgørelse om Vildtskader (Nr. 869). Find den på 8 Vildtinformation 2005

9 Regler for regulering af ræve i februar Ræveregulering i februar er tilladt. Men annonceres reguleringen allerede i oktober eller november kan det ligne selskabsjagt, hvilket ikke harmonerer med bekendtgørelsens ånd. Jagttidsbekendtgørelsen fastsætter jagttiden for ræv fra 1. september til 31. januar. Vildtskadebekendtgørelsen ( 5, stk. 2) siger dog, at i egne, hvor ræv volder skade på den øvrige fauna, må ræven reguleres fra 1. til 29. februar. Regler for regulering Muligheden for regulering er ikke det samme som jagttid. Når det gælder reglerne om regulering af ræv i februar lægger Skov- og Naturstyrelsen derfor vægt på følgende: Ræven er fredet i februar. Vildtskadebekendtgørelsen giver dog hjemmel til regulering. Reguleringen skal have til formål at beskytte den øvrige fauna mod ræve på egnen. Det er derfor et krav, at der på den lokale fauna kan påvises skader forvoldt af ræve det er i sig selv ikke tilstrækkeligt, at der på egnen findes ekstraordinært mange ræve. Kun ejendommens ejer ikke jagtlejerne kan træffe beslutning om regulering. Er ovenstående betingelser opfyldt kan regulering finde sted i februar uden indhentning af tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Regulering ej selskabsjagt Skov- og Naturstyrelsen er i efteråret flere gange blevet spurgt om, om det er strid med jagtlovgivning, at annoncere med selskabsjagter ved regulering af ræv i februar. Det er det ikke umiddelbart. Selskabsjagter er ikke forbudte ved regulering og annoncering af en selskabsjagt er ikke omfattet af jagtlovgivningen. Skov- og Naturstyrelsen har dog svært ved at forestille sig, at en grundejer allerede 3-4 måneder inden februar kan forudse behovet for ræveregulering. For at undgå, at reguleringen af ræve i februar får karakter af udvidet jagttid, frarådes det derfor, at der annonceres med planlagt regulering inden februar måned. Både rævejagt og ræveregulering ved selskabsjagter kan have forstyrrende effekter på det øvrige vildt. Skov- og Naturstyrelsen anbefaler derfor, at rævereguleringen foregår når behovet konstateres fx i oktober eller november og at man ikke venter til februar måned. Ræveskab på Sjælland Mens ræveskab hærgede blandt Bornholms og Jyllands ræve, slap de sjællandske ræve i lang tid for den plagsomme skabmide. Men sygdommen har nu også bredt sig til Sjælland. I august 2003 gik en ussel udseende ræv i en fælde på Amager. Danmarks Veterinærinstitut konstaterede, at den var stærkt angrebet af skab. Det første tilfælde af sygdommen i mange år på Sjælland. Sygdommen har siden spredt sig til hele Storkøbenhavn og Nordsjælland. I 2004 fangede en lokal jæger 22 ræve i fælder i Tårnby på Amager. 21 af dem bar synlige tegn på ræveskab. Skov- og Naturstyrelsen forventer, at sygdommen spredes til resten af Sjælland i løbet af få år. Skabmiden giver kløe og hårtab Skab skyldes en mide, der lever og formerer sig i den øverste del af huden. Med en størrelse på blot 0,2-0,4 mm er skabmiden Sarcoptes scabiei knap synlig med det blotte øje. Men de små miders aktivitet klør voldsomt og fører til hårtab og dannelse af tykke, tørre skorper, som lugter ubehageligt. På ræven lever skabmiderne især på den bageste del af ryggen, halen, ydersiden af bagbenene og hovedet. Man har fundet ræve med mere end 2 millioner skabmider på sig. Ræven har tilsyneladende ringe modstandskraft mod miden, og et angreb medfører som regel, at ræven dør indenfor få måneder. Samtidig med at ræven taber pelsen, taber den ofte også i vægt. Frysende og sulten mister en ræv, der er angrebet af skab, ofte sin naturlige frygt og skyhed overfor mennesker. Derfor er det ikke usædvanligt at finde angrebne ræve nær bygninger og boliger. Hunde kan let kureres Hunde inficeres let med skabmider fra ræven. Det mest karakteristiske symptom hos hunde med skab er stærk kløe. Angrebet starter som regel langs ørekanten, ned ad forbenene og ved haserne, hvor man kan se rødme, hårløshed og småsår på de angrebne områder. Hundene kan smittes under gravjagt. En skabmide kan overleve flere måneder i en rævegrav, mens den venter på en vært. Der kan også være smittefare, blot hund og ræv bruger samme hul i hækken, eller hvis en hund finder en død ræv, der er inficeret. Har ens hund været i nærheden af en ræv med skab, bør man søge dyrlæge for at få hunden behandlet, da medicinen ikke fås i håndkøb. 9 Vildtinformation 2005

10 Buejagt i Danmark Det er krævende at erhverve buejagttegn i Danmark. Kun 517 personer har tilladelse til at drive buejagt. Med bue og pil nedlægges årligt stykker vildt, heraf cirka 130 rådyr. For at få jagttegn til bue skal man besidde et almindeligt dansk jagttegn. Desuden skal man have deltaget i et obligatorisk kursus i buejagttegn, som Foreningen af Danske Buejægere (FADB) afholder for Skovog Naturstyrelsen. Først når man har erhvervet dette buekursusbevis, kan man tilmelde sig den særlige buejagtprøve, der består af en teoretisk og en praktisk del. Teoretisk og praktisk prøve For at bestå den teoretiske del skal man have 18 rigtige besvarelser ud af 20 relevante buejagtspørgsmål. Derefter kan man gå videre til den praktiske del af prøven, som består af skydning til 6 vildtfigurer: Råvildt, ræv, hare, grågås, fasan og gråand. Figurerne er opsat på ukendt afstand op til 25 m, der er den maksimale afstand for skydning til rådyr, det største vildt man må jage med bue i Danmark. Den praktiske del er bestået, hvis man har træffere på 5 af de 6 figurer indenfor hjerte og lungeregionen. Ud over evnen til at ramme bedømmes sikkerheden også. Består man buejagtprøven, udstedes jagttegn kun til den type bue, man har aflagt prøve med. Ønsker man at drive jagt med en anden buetype, skal man også til en praktisk prøve med den. Retten til at drive buejagt har man for fem år, hvorefter der skal aflægges en ny praktisk prøve. Det er en betingelse for fornyelse af jagttegn til bue, at jægeren hvert år indberetter nedlagt vildt til Skovog Naturstyrelsen, også selv om der ikke er skudt noget. Buetyper Der findes tre buetyper: Compound, recurve og langbue. Compoundbuen er højteknologisk med trisser og udveksling, mens recurvebuen er den bue, man for eksempel ser ved de Olympiske lege. Langbuen er populært sagt stenaldermandens enkle Buejagt er en meget krævende jagtform, bl.a. er skudafstanden 25 meter eller derunder. Der nedlægges således kun cirka 130 rådyr om året med bue og pil ud af cirka rådyr i alt. bue, ofte lavet af træ. Langt de fleste danske buejægere benytter compoundbuen, fordi den kræver meget mindre træning at ramme præcist med end recurve- og langbuen, der kræver megen øvelse for at bestå bueprøven. Hvis du vil vide mere om buejagt, så gå ind på eller www. skovognatur.dk Nye regler for skydeplatforme Der er et kompliceret regelsæt forbundet med skydeplatforme. Reglerne er dog gjort klarere i en bekendtgørelse af 1. november 2004, og der skelnes nu mellem skydetårne og skydestiger. Den nye bekendtgørelse fastslår, at jagt på pattedyr er forbudt fra kunstige skjul bortset fra skydetårne og skydestiger. Skydetårne er permanent opstillede konstruktioner, mens skydestiger er ikke-permanente, transportable stigelignende konstruktioner. Der må drives jagt fra skydetårne og skydestiger på klovbærende vildt og ræv med riflede våben og bue. Både skydetårn og skydestige kan udføres i træ eller metal, og der er ikke længere krav om en mindstehøjde. Begge typer skal dog være placeret mindst 130 m fra naboskel, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale med naboen. Skydetårne kan som hidtil kun opstilles i en skov på mindst 0,5 ha og må ikke virke skæmmende. I øvrigt må tårnet højst være hævet 5 m over jorden, gulvarealet må højst være 2m 2, siderne må ikke være højere end 85 cm over gulvet og tårnet må ikke være overdækket. Skydestiger kan opstilles i en bevoksning, skov, remise, læhegn eller lignende hvor træerne har mindst samme højde som stigen, så den ikke skæmmer i landskabet. Stigen skal være stillet op ved, men ikke nødvendigvis op ad, et træ, så sædet er placeret højst 5 m over jorden. Skydestiger kan således nu midlertidigt opstilles i træbevoksninger i det åbne land. Husk blot, at skydestigen skal tages ned, når den ikke anvendes og i hvert fald udenfor jagtsæsonen. 10 Vildtinformation 2005

11 Jagt begrænser invasive arter Mennesket har spredt en række dyrearter til det meste af kloden. Også i den danske natur findes flere indførte arter. De kan true vores lokale dyreliv og bør derfor bekæmpes. Mennesket har blandt andet indført kaniner til Australien, vaskebjørne til Europa og hjorte til New Zealand. Men når man flytter en art til et nyt område, vokser antallet ofte eksplosivt, fordi de sædvanlige naturlige fjender mangler. Lokale arter kan derved blive fortrængt af de indførte arter, der da også går under betegnelsen invasive arter. Globalt regnes invasive arter som den næststørste trussel mod den biologiske mangfoldighed. Kun ødelæggelsen af levesteder udgør en større fare. Både på globalt og europæisk plan er derfor truffet en række beslutninger, som skal bremse indførslen af nye arter og bekæmpe allerede indførte arter. I naturbeskyttelsesloven er der således forbud mod at udsætte fremmede dyrearter i den danske natur, og et lignende forbud findes i jagtlovgivningen, der forbyder udsætning af alle vildtarter, bortset fra fasan, agerhøne og gråand, der stadig kan udsættes under visse betingelser. Dyre for naturen Mink og canadagås har sammen med en række andre arter fra fremmed flora og fauna allerede invaderet den danske natur, og det vil være næsten umuligt at udrydde dem. Andre arter forekommer endnu kun i begrænset antal og kan holdes nede, hvis vi gør en indsats. Hvis ikke, må vi imødese, at de vil etablere sig med en række naturmæssige og økonomiske omkostninger til følge. Som eksempel kan nævnes amerikansk skarveand, der kan krydses med den i forvejen truede europæiske hvidhovedet and, hvilket kan føre til, at sidstnævnte helt forsvinder. Amerikansk skarveand bør derfor reguleres med henblik på udryddelse. Regulering Nilgåsen er en anden art, der har spredt sig til Danmark. Den blev oprindelig indført fra Nordafrika som prydfugl til parker og søer i Holland og Belgien. Men undslupne fugle opbyggede med tiden en bestand, som nu har bredt sig til andre lande. Vi ved ikke om nilgåsen vil påvirke nogle af de danske gåse- og andearter, men er det tilfældet, vil det være hensigtsmæssigt og mest effektivt ved regulering at holde bestanden nede, så den ikke for alvor etablerer sig. Derfor er der mulighed for at regulere nilgås hele året. Canadagåsen vil det næppe være muligt at udrydde. Den blev indført til Sverige i første halvdel af tallet og har siden spredt sig til nabolandene. I Danmark har vi indført lang jagttid på canadagåsen og mulighed for at regulere arten i hele februar måned, hvor den forvolder skade på vinterafgrøder. På den måde undgår man, at den får mulighed for at opbygge en stor bestand. Vildtskadebekendtgørelsen åbner i det hele taget mulighed for at regulere de invasive vildtarter, som vi ønsker at begrænse væsentligt eller helt at udrydde fra den danske natur. Foruden nilgås og amerikansk skarveand er der også mulighed for regulering af mink, bisamrotte, mårhund, muflonvædder og vildsvin hele året. Nilgåsen er observeret flere steder i Danmark. På kan man se hvor der er observeret både nilgås og amerikansk skarveand. Skjern Enge et eldorado for ænder Genopretningen af Skjern Å har skabt et enestående vådområde af betydning for tusindvis af svømmeænder og andre fugle. Skjern Enge er et besøg værd. Her kan man opleve svømmeænder, gæs og vadefugle i stort antal, og med lidt held også mere spektakulære fugle som havørn og skestork. I de godt 40 år, hvor åen løb i en lige kanal omgivet af kornmarker, så man ikke så mange fugle og da slet ikke svømmeænder. Man kunne måske opleve ænder på aftentræk fra Ringkøbing Fjord, især til marker med spildkorn eller uhøstet raps, men mere blev det sjældent til. I dag er det anderledes. Åen slynger sig gennem en mosaik af større og mindre søer, rørsumpe og våde enge. Med Skov- og Naturstyrelsens genopretning af den nedre del af Skjern Å er der skabt et fantastisk vådområde, som er mindst lige så værdifuldt for svømmeænder som de vestjyske fjorde og Vejlerne. Føde, hvile og læ I de første efterårsæsoner har DMU talt op til pibeænder, krikænder, gråænder, spidsænder, 415 skeænder, 120 knarænder og 85 atlingænder. Det er mange sammenlignet med andre danske kystområder og især andre danske ferskvandsområder. Svømmeænderne har optrådt talrigt gennem adskillige uger af efteråret. Siden åen fik sit gamle løb tilbage har i alt måske mere end ænder årligt benyttet Skjern Enge. I dagtimerne er det den lavvandede 11 Vildtinformation 2005

12 Hestholmsø og de våde enge umiddelbart vest for søen, der er vigtigst. Alene i den godt 350 ha store Hestholmsø er der talt op til pibeænder. Vandstanden var dog så høj i 2004, at ænderne spredte sig til andre områder. De mange svømmeænders tilstedeværelse skyldes blandt andet engenes beliggenhed på trækruten om efteråret. Men også områdets variation har stor betydning. Her finder fuglene gode muligheder for føde, hvile, og læ for vinden. Desuden er ænderne i vidt omfang sikret fred for jagt og andre menneskelige forstyrrelser. Området forandrer sig dog hurtigt, og det er uvist om betydningen kan fastholdes. Måske vil udbudet af føde aftage, efterhånden som flerårige planter erstatter enårige, og tilgroningen tager til. For græsning og slåning af Skjern Enge har hidtil ikke kunnet holde trit med plantevæksten. Jægernes udbytte Jægerne har ikke alene kunnet glæde sig over synet af de mange ænder. Jagt har forsøgsvist været udøvet øst for Hestholmsøen og øst for Skjern- Tarm. Op til 50 jægere har i hvert af tre jagtområder kunnet gå på aftentræk torsdag og fredag og på morgenjagt lørdag, hvorefter der har været jagtfred i tre uger. Ugerne med jagt er gået på skift imellem de tre områder. Mange aftener har budt på gode andetræk op til ænder blev nedlagt på Skjern Enge i de første sæsoner. Skeænder Pibeand Skov- og Naturstyrelsen skal i de kommende år drøfte med lokale myndigheder og natur- og jagtorganisationer, hvordan man på længere sigt kan sikre naturen og samtidig give plads til de mange ønsker om rekreative aktiviteter, herunder jagt. Kort over Skjern Enge med angivelse af Hestholmsøen 12 Vildtinformation 2005

13 Vildtudbyttet i jagtsæsonerne 2001/ /04 Der blev nedlagt 2½ million stykker vildt i Danmark i jagtsæsonen 2003/ 04. De fleste vildtarter lå over niveauet fra den foregående sæson, men et par arter gik markant tilbage. Stigning for pattedyr Blandt pattedyrene er det opløftende, at hareudbyttet efter mere end 10 års tilbagegang gik en smule frem i forhold til den foregående sæson. Det samme gjorde sig gældende for ræv og hjortevildt. Udbyttet af råvildt på er det højeste, der er registreret siden indførelsen af den landsdækkende vildtud-byttestatistik i Agerhøns i tilbagegang Efter tre sæsoner med usædvanligt høje udbytter faldt antallet af nedlagte skovsnepper i 2003 til det mere normale niveau omkring Der var også stor tilbagegang i udbyttet af bekkasiner (-21%). Det samme var tilfældet for agerhøns, som gik tilbage med 11% og dermed ikke kunne fastholde den svagt stigende tendens fra de to foregående sæsoner. Der var dog pæne fremgange for flere af fuglearterne, mest markant for krage (+20%) og gæs (+19%). Manglende indberetninger Alle jagttegnsløsere har pligt til at indberette, hvor meget vildt de nedlægger. Men det må desværre konstateres, at kun knap 6 ud af 10 jægere indberettede udbyttet i sæsonen 2003/04. Den lave indberetningsprocent kan svække vildtudbyttestatistikkens værdi som redskab i forvaltningen af de jagtbare vildtarter. Derfor foregår der nu et udvalgsarbejde, som skal resultere i konkrete forslag til sikring af en højere indberetningsprocent (se side 5). Husk indberetning Personer, der løste jagttegn i 2004/ 05, skal huske at indberette sæsonens udbytte, også selvom det har været nul. Det kan gøres enten via internettet eller på det tilsendte brevkort. 2001/ / /04 Jagttegnsløsere Udbytteskemaer (%) 60,6 58,4 57,1 Jægere med udbytte (%) 58,7 58,6 58,6 Kronvildt Dåvildt Sika Råvildt Hare Kanin Ræv Ilder Mink Husmår Agerhøne Fasan Ringdue Tyrkerdue Gråand Andre svømmeænder* Edderfugl Andre dykænder* Gæs* Måger* Blishøne Fiskehejre Skovsneppe Bekkasiner* Krage Husskade Råge Skarv Stær Total (mio.) 2,464 2,430 2, Vildtinformation 2005

14 Send vinger til Kalø Vingeundersøgelserne er en vigtig brik i den samlede overvågning af det danske jagtbare fuglevildt. Det er derfor vigtigt, at så mange som muligt indsender vinger til DMU på Kalø. Danmarks overvågning af jagtens betydning for vores vildtbestande, er blandt de bedste i verden, især når det gælder jagtbare andefugle. I henhold til nationale og internationale forpligtigelser overvåger vi løbende både stand- og trækfugle, som overvintrer i Danske farvande. Desuden indberetter jægerne deres årlige udbytte, og endelig indsender flere hundrede jægere frivilligt vinger til vingeundersøgelse. beregne hvor stor en andel, de enkelte arter udgør af det samlede antal nedlagte fugle. Jo flere jo bedre Så længe det ikke er muligt at indberette hver art særskilt, er DMU interesseret i vinger og helst mange vinger. Derfor opfordres jægerne til at indsende vinger fra alle arter af jagtbare svømmeænder, dykænder, gæs, måger, blishøne, dobbeltbekkasin og skovsneppe. Alle, som indsender vinger, deltager automatisk i månedlige lodtrækninger om knive og om en årlig hovedpræmie. Derudover modtager alle indsenderne en årlig opgørelse over det samlede resultat af vingeindsamlingen. Skriv eller ring (tlf ) derfor efter portofrie kuverter og en vejledning til indsendelse af vinger. Det er gratis at bidrage. På DMU s hjemmeside dmu.dk kan man læse mere om vingeindsamlingen. Vigtige vinger Hovedformålet med DMU s vingeundersøgelse er at supplere den danske vildtudbyttestatistik. I statistikken skelnes for eksempel indenfor andefugle kun mellem gråand og andre svømmeænder, eller edderfugl og andre dykænder samt gæs. Den grove opdeling betyder, at tallene ikke siger noget om pibeand, spidsand, hvinand og de andre 12 andearter. Det er udelukkende ud fra vingeundersøgelser, at det er muligt at Jagttegnsafgiften Regnskab for 2003 i mio. kr. Udgifter Jagt- og Skovbrugsmuseet 02.9 Information 00,2 Administration af jagtloven inkl. VF-rådet 02,7 0 Jagtforsikring 02,4 Forskning og udvikling 18,7 Reservater erstatninger og drift 01,2 Jagttegnsudstedelse m.v. 08,1 Tilskud til organisationer 06,8 Vildtplejeforanstaltninger 04,0 Konsulentvirksomhed 10,0 Bygge- og anlægsarbejder 04,5 Kalø Godsadministration 00,3 Naturforvaltning 16,5 Øvrige projekter 00 Udgifter i alt 78,3 Indtægter Jagttegnsafgift 80,1 Jagtprøvegebyr 02,1 Jagtforsikring inkl. udbytte og overskud 02,4 Indtægter i alt 84,6 Overskud fra tidligere år 13,7 Overført til ,1 Information omfatter Vildtinformation og tilskud til informationsvirksomhed. Forskning og udvikling omfatter først og fremmest forskning ved DMU på Kalø. Tilskud til organisationer omfatter overvejende tilskud til Danmarks Jægerforbund, herunder drift af Vildtforvaltningsskolen på Kalø. Vildtplejeforanstaltninger omfatter primært tilskud til vildtplantninger. Konsulentvirksomhed omfatter vildtkonsulenternes rådgivning om jagt og vildtforvaltning. 14 Vildtinformation 2005

15 Gratis vejledning om jagt og vildt af vildtkonsulenterne i Skov- og Naturstyrelsen Henvendelse til vildtkonsulenterne kan ske hele året på de telefonnumre, der er i oversigten. Bornholms Statsskovdistrikt (BO) Rømersdal, Ekkodalsvej Åkirkeby Tlf Fax NJ Buderupholm Statsskovdistrikt (BU) Mosskovgård, Møldrupvej Skørping Tlf Fax TH BU Falster Statsskovdistrikt (FS) Egehus, Hannenovvej Nykøbing F. Tlf Fax KL FE FU Feldborg Statsskovdistrikt (FE) Feldborggård, Bjørnkærvej Haderup Tlf Fax Frederiksborg Statsskovdistrikt (FR) Ostrupgård, Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf Fax Fussingø Statsskovdistrikt (FU) Tingtofte, Vasevej Randers Tlf Fax OX LI RA HA GR SI FY OD FS FR KØ KR JÆ BO Fyns Statsskovdistrikt (FY) Sollerupgård, Sollerupvej Fåborg Tlf Fax Gråsten Statsskovdistrikt (GR) Egene, Felstedvej Gråsten Tlf Fax Haderslev Statsskovdistrikt (HA) Ulfshus, Christiansfeld Landevej Haderslev Tlf Fax Jægersborg Statsskovdistrikt (JÆ) Boveskovgård, Dyrehaven Klampenborg Tlf Fax Klosterhedens Statsskovdistrikt (KL) Sønderby, Gl. Landevej 35, Fabjerg 7620 Lemvig Tlf Fax Kronborg Statsskovdistrikt (KR) Julebækshøj, Bøssemagergade Hellebæk Tlf Fax Københavns Statsskovdistrikt (KØ) Syvstjernen, Fægyden Værløse Tlf Fax Lindet Statsskovdistrikt (LI) Skovridervej 1, Lindet, 6510 Gram Tlf Fax Nordjyllands Statsskovdistrikt (NJ) Byfogedgården, Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen Tlf Fax Odsherred Statsskovdistrikt (OD) Mantzhøj, Ulkerupvej Nykøbing Sj. Tlf Fax Oxbøl Statsskovdistrikt (OX) Ålholt, Ålholtvej Oksbøl Tlf Fax Randbøl Statsskovdistrikt (RA) Gjøddinggård, Førstballevej Randbøl Tlf Fax Silkeborg Statsskovdistrikt (SI) Vejlbo, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg Tlf Fax Thy Statsskovdistrikt (TH) Søholt, Søholtvej 6, 7700 Thisted Tlf Fax Vildtinformation 2005

16 Godt nyt for jægere på havjagt Brug internettet og find selv kortene med oplysning om jagtbegrænsninger på havet. Skov- og Naturstyrelsens nye hjemmeside får premiere i løbet af foråret, og den indeholder mange nyttige oplysninger til jægerne. Især vil det glæde mange, at man her kan finde frem til de kort, der informerer om jagtbegrænsninger på fiskeriterritoriet. På hjemmesiden dk/emne/jagt kan man finde et kort over hele Danmark, og her kan man klikke sig ind på det område, der har ens interesse. Ved hjælp af et par klik zoomer man sig ned til den ønskede detaljeringsgrad og kan så udskrive kortet i en printvenlig udgave. Signaturerne er valgt, så man også kan bruge et sort/hvidt print. På kortene er der markeret, hvor der er EF-fuglebeskyttelesområder, natur- og vildtreservater og hvor det er forbudt at jage fra motorbåd. Desuden er der indtegnet de jagtfrie områder ud Jagttegn og prøver i løste jagttegn aflagde jagtprøve (82,4%) bestod. I 2003 bestod 84% jagtprøven tilmeldte sig riffelprøven (75,6%) bestod. I 2003 bestod 71%. 50 tilmeldte sig bueprøven. 40 (80%) bestod. for sommerhusområder og byområder. Alle jægere med jagttegn og fast bopæl i Danmark har ret til at drive ikke-erhvervsmæssig jagt på fiskeriterritoriet. Men det forudsætter, at man sætter sig ind i de regler, der begrænser den frie jagtret. Har man ikke selv adgang til internettet kan man benytte sig af bibliotekerne eller henvende sig til Miljøministeriets Frontlinie, telefon Nyttige adresser Administration af jagt- og vildtforvaltningsloven: Skov- og Naturstyrelsen Frilufts- og Vildtforvaltningskontoret Haraldsgade København Ø Tlf: Fax: Udstedelse af jagttegn har selvstændig postadresse og telefon: Jagttegn Skov- og Naturstyrelsen Haraldgade København Ø Tlf: (kl. 9-12) Fax: Vildtkonsulenterne i Skov- og Naturstyrelsen er tilknyttet statsskovdistrikterne Telefonnumre s. 15 Dansk Jagtforsikring A/S Stengade 70, 1. sal 3000 Helsingør Tlf: (kl. 9-12) Fax: Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Grenåvej 12, Kalø 8410 Rønde Tlf: Fax: Dødfundet eller sygt vildt indsendes til: Danmarks Fødevareforskning Hangøvej Århus N Tlf.: Fax: Ændret metode til at opgøre antallet af jægere i Danmark Skov- og Naturstyrelsen har fra i år ændret metoden til at opgøre antallet af jægere i Danmark. Hidtil er opgørelsen foretaget på baggrund af indbetalinger til Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med udstedelse af jagttegn. På den baggrund registreredes f.eks. i 2003 ca jægere. På grund af fejlindbetalinger og dobbeltbetalinger har dette tal været misvisende. Endvidere er tallet hidtil blevet opgjort på basis af kalenderåret og ikke jagtåret. Fremover tages der højde herfor i opgørelsen, og det betyder, at det reelle antal af jægere i 2003 var ca ca færre end hidtil oplyst. Se også Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 16 Vildtinformation 2005

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser Dette papir fastlægger rammerne for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning. Papiret udgør rammerne for Friluftsrådets arbejde i Vildtforvaltningsrådet og med andre vildtforvaltningsmæssige spørgsmål.

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de

Læs mere

VILDTSKADER. og regulering af vildt

VILDTSKADER. og regulering af vildt VILDTSKADER og regulering af vildt Her har et krondyr skrællet barken af en rødgran. Men uden for jagttiden efterår og vinter må hjortevildt kun reguleres i almindelige skove med særlig tilladelse fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2012 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Pattedyr a. Gnavere og støttetandede b. Hovdyr c. Rovdyr d. Hovdyr 3. Fugle a. Andefugle Pattedyr De større danske pattedyr

Læs mere

Udbudsannonce. Udleje af jagten Bækkelund Plantage. Beskrivelse af lejemålet

Udbudsannonce. Udleje af jagten Bækkelund Plantage. Beskrivelse af lejemålet Udbudsannonce Udleje af jagten Bækkelund Plantage Beskrivelse af lejemålet De ca. 165 ha består af åben granskov, landbrugsarealer, hedearealer samt egeskov. Arealet ligger nord for Herningvej vest for

Læs mere

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune 1 Indledning Fredericia by er, grundet beliggenhed ved havn og vand, i stigende grad påvirket af skadevoldende fuglevildt, som påvirker borgerne

Læs mere

MiljøBiblioteket. Vildt arter. og jagttider. Gads Forlag. Red. Thomas Bregnballe

MiljøBiblioteket. Vildt arter. og jagttider. Gads Forlag. Red. Thomas Bregnballe 3 MiljøBiblioteket Vildt arter og jagttider Red. Thomas Bregnballe Gads Forlag Thomas Bregnballe er seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Kalø. Han

Læs mere

Bekendtgørelse om jagttegn 1)

Bekendtgørelse om jagttegn 1) BEK nr 193 af 23/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00044 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 Faglig rapport fra DMU nr. 742 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] VILDTBESTANDE

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Lektionsoversigt 2012-2013

Lektionsoversigt 2012-2013 Jagttegn Hold I 2012-2013 www.tange-bjerringbro-jagtforening.dk Lektionsoversigt 2012-2013 Side 1 af 7 Jagttegn Hold I 2012-2013 Lektionsoversigten er kun vejledende der kan forekomme ændringer. Der er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (* 1)

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (* 1) Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (* 1) Herved bekendtgøres lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning med de ændringer, der følger af lov nr. 12 af 12. januar 1997. Miljø-

Læs mere

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Program 2014-2015 Gudbjerg og Omegns Jagtforening Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Følg med på vores hjemmeside. www.gudbjergjagt.dk Hundetræning. 2014 Sensommertræning,

Læs mere

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen Model til en JAGTLEJEKONTRAKT Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen i det følgende betegnet udlejeren, og navn adresse telefonnr. cpr.nr.

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde Jegum, Blåvand, V. Vrøgum, Koordinator

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Tilstede var 12 fremmødte + bestyrelse. Dagsorden til generalforsamling i Bogense Land & Strandjagtforening. 1.

Læs mere

Vildtinformation 2014

Vildtinformation 2014 Vildtinformation 2014 Vildtinformation 2014 Udgivet af Miljøministeriet, Redaktør: Jacob Friis Redaktion: Jacob Christian Bertram Jens Skovager Østergaard Steffen Ejstrup Redaktionel bistand: Assia Awad,

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 11/12

Eftersøgningssæsonen 11/12 Eftersøgningssæsonen 11/12 Trafikeftersøgninger 2011 4.732 trafikeftersøgninger Et fald på 10% Udviklingen i antallet 6000 5000 4754 5300 5349 4000 3756 3608 3697 4326 4732 3000 2824 3450 2000 1000 1600

Læs mere

Tjekkiet. DIANA HUNTING TOURS Fåborgvej 240. DK-5700 Svendborg Telefon +45 6223 1110. Telefax +45 6223 1775 E-mail: diana@diana.dk. www.diana.

Tjekkiet. DIANA HUNTING TOURS Fåborgvej 240. DK-5700 Svendborg Telefon +45 6223 1110. Telefax +45 6223 1775 E-mail: diana@diana.dk. www.diana. Tjekkiet Vi har fornøjelsen at kunne tilbyde jagt på nogle af de gode og velorganiserede revirer i Tjekkiet. Tjekkiet er ofte undervurderet i jagtlig henseende, men er egentlig et fremragende jagtland

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Mulighedernes jagtformer

Mulighedernes jagtformer Strand- og havjagt Mulighedernes jagtformer Tak fordi vi/jeg måtte komme her for at fortælle om strand- og havjagt, som er en mulighed der står åben for alle jægere i Danmark. Husk at præsentere dig over

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Mink i Nordsjællands natur - sådan kan du hjælpe vores dyreliv!

Mink i Nordsjællands natur - sådan kan du hjælpe vores dyreliv! Mink i Nordsjællands natur - sådan kan du hjælpe vores dyreliv! Frederiksborg og Kronborg Statsskovdistrikter deltager i et landsdækkende projekt, der skal undersøge muligheden for at reducere antallet

Læs mere

Optimering af jægernes indberetning af vildtudbytte

Optimering af jægernes indberetning af vildtudbytte Optimering af jægernes indberetning af vildtudbytte Afrapportering til Vildtforvaltningsrådet fra arbejdsgruppen om Optimering af jægernes indberetning af vildtudbytte Maj 2005 Anni B. Rytter Niels Kanstrup

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent.

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 1 Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 2 3 Ambitionerne var klar fra årets start, men vi blev ramt et massivt snevejr og i lang tid var det en stor opgave bare at holde banen åben. Både Jørn Just med

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Gode råd om vildtvenlig høst

Gode råd om vildtvenlig høst Gode råd om vildtvenlig høst Til gavn for både landmænd og dyr Maj 2013 Pas på naturens vilde dyr ved høst Harer, råvildt, agerhøns og andre vilde dyr lever livet farligt, når der skal høstes eller tages

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF KONSORTIEAFTALER Indhold: 1: Jagtlejekontrakten 2: Medkontrahenter og A-, B- og C- medlemmer 3: Jagtområdet 4: Færdsel på terrænet 5: Forhold til udlejer og publikum 6: Jagthytte

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Eftersøgningssæsonen 13/14 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Trafikeftersøgninger 2013 5.449 trafikeftersøgninger ny rekord. 7% stigning fra 2012 Trafikeftersøgninger Udviklingen 6000 5000 4000 3000

Læs mere

nyhedsbrev Naturportalen nr. 2 - september 2014 1. Er der ulv I Favrskov Kommune?

nyhedsbrev Naturportalen nr. 2 - september 2014 1. Er der ulv I Favrskov Kommune? 1. Er der ulv I Favrskov Kommune? Efter 200 års fravær er ulven tilbage i Danmark. Den første bekræftede ulv blev fundet død i Thy Nationalpark i november 2012. Siden er der observeret ulve flere steder

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Natursyn Vedtaget af repræsentantskabet 2010

Natursyn Vedtaget af repræsentantskabet 2010 Natursyn Vedtaget af repræsentantskabet 2010 2 Danmarks Jægerforbunds Natursyn 2010 Indhold Danmarks Jægerforbunds overordnede natursyn Danmarks Jægerforbunds politikker 1 Natur, vildt og jagt 1.1 Jagtret

Læs mere

KRONDYR. Analyse af forvaltningen af. i Danmark. Miljø-og Energiministeriet Skov-og Naturstyrelsen 2001 J.nr. SN 1996-340

KRONDYR. Analyse af forvaltningen af. i Danmark. Miljø-og Energiministeriet Skov-og Naturstyrelsen 2001 J.nr. SN 1996-340 Analyse af forvaltningen af KRONDYR i Danmark Intern rapport fra arbejdsgruppe Miljø-og Energiministeriet Skov-og Naturstyrelsen 2001 J.nr. SN 1996-340 Foto: Peter Lassen, Hvidbjerg Klitplantage, september

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Ejer: Søren Nørmølle Adresse: Toftholmvej 58 Postnummer og by: 9690 Fjerritslev Fjerritslev Info Inden mødet med søren, blev

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Fasanen Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Dette hæfte indeholder såvel en tekst som nogle opgaver til undervisning i fasanens biologi og levevilkår i Danmark. Teksten fortæller

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

JAGTTIDSREVISION 2014. Vurdering af jagtens bæredygtighed i forhold til gældende jagttider AARHUS UNIVERSITET

JAGTTIDSREVISION 2014. Vurdering af jagtens bæredygtighed i forhold til gældende jagttider AARHUS UNIVERSITET JAGTTIDSREVISION 214 Vurdering af jagte bæredygtighed i forhold til gældende jagttider Videkabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 66 213 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Gratis grise i Polen 2013 Måneskinsjagt på grise i februar, marts, april på statsrevirer - OHZ Maniszewo, OHZ Racot og OHZ Gola

Gratis grise i Polen 2013 Måneskinsjagt på grise i februar, marts, april på statsrevirer - OHZ Maniszewo, OHZ Racot og OHZ Gola Gratis grise i Polen 2013 Måneskinsjagt på grise i februar, marts, april på statsrevirer - OHZ Maniszewo, OHZ Racot og OHZ Gola Ja, det lyder som en god historie, men ikke desto mindre er det korrekt,

Læs mere

skov og natur i tal 2003

skov og natur i tal 2003 skov og natur i tal 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Titel: Skov og Natur i tal 2003 Udgivet af: Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Grafisk produktion: Schultz Grafisk Oplag: 2.000

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

HVIS KATTEN IKKE ER DIN

HVIS KATTEN IKKE ER DIN HVIS KATTEN IKKE ER DIN Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014.

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. 1.Valg af dirigent. Henrik Nielsen bliver valgt som dirigent. Henrik Nielsen konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt på lovlig vis og at forsamlingen

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center.

Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center. Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Arne Greve Arne Greve blev valgt til

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø Den 5. februar 2015.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø Den 5. februar 2015. REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø Den 5. februar 2015. Torsdag den 5. februar 2015 klokken 10.00 blev der afholdt generalforsamling

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål

Læs mere

Reintro af bæver i Danmark. Naturstyrelsen Nordsjælland. Ostrupgaard, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, Tlf. 72 54 30 00

Reintro af bæver i Danmark. Naturstyrelsen Nordsjælland. Ostrupgaard, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, Tlf. 72 54 30 00 Reintro af bæver i Danmark Udsætning af bævere i Danmark Bæverne på Klosterheden 1999 blev 18 bævere sat ud på Klosterheden i Vestjylland Bestanden tæller i dag ca. 185 dyr I Nordsjælland er der i alt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at Bilag 2: Metoder til at forebygge eller minimere gener fra måger Helt grundlæggende bør du naturligvis undlade at fodre måger, fjerne spiseligt affald og i øvrigt holde affaldsbeholdere lukket. Vænnes

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere