Modul 14 Dokumentation og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 14 Dokumentation og udvikling"

Transkript

1 Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen i Odense UCN Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg UCSj Fysioterapeutuddannelsen i Næstved UCSj - Fysioterapeutuddannelsen i Roskilde UCSyd Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg UCSyd Fysioterapeutuddannelsen i Haderslev VIA VIA Fysioterapeutuddannelsen i Århus Side 1 af 10

2 Modulets tema Modulet retter sig mod faglig fordybelse gennem undersøgelse og formidling af en faglig problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og med inddragelse af teoretisk og empirisk materiale. Modulet retter sig mod bachelorprojektet som afsluttende enhed for studiet. Fokus er her på fysioterapeutens rolle som faglig udvikler og innovator. Formål Formålet er, at den studerende efter modulet kan deltage i udvikling, igangsættelse og udførelse samt dokumentation og formidling af fagligt udviklings- og projektarbejde og dermed bidrage til kvalitetsudvikling og formidling af fysioterapeutiske kundskaber både teoretisk og i praksis. Læringsudbytte Efter modulet kan den studerende: 1. Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans. 2. Anvende informationsteknologi til søgning og udvælgelse af forskningsbaseret viden i specifikke databaser 3. Anvende og kritisk forholde sig til national/international forskningsbaseret viden. 4. Anvende og udvælge relevante videnskabelige kvalitative og kvantitative metoder for dataindsamling, databearbejdning og beskrivelse af data. 5. Anvende grundbegreber inden for videnskabsteori og videnskabelig metode med henblik på udvikling og dokumentation af fysioterapi. 6. Vurdere og inddrage forskningsetiske principper i forbindelse med udviklings- og forskningsarbejde. 7. Formulere sig skriftligt og mundtligt præcist om en faglig problemstilling. 8. Formidle udviklings- og projektarbejde. Fordeling af ECTS- point på centrale fagområder for modul 14 Fysioterapiteori og -metode 10 Videnskabsteori og - metode I alt 20 ECTS-point 10 Side 2 af 10

3 Indhold Fysioterapiteori og -metode (10 ECTS-point) Introduktion til bachelorprojektforløbet og guide til udviklings- og arbejdsprocessen Forskning og udvikling inden for det sundhedsvidenskabelige felt med fokus på den fysioterapeutiske professions udviklingsperspektiv Sundhedsfaglig innovation og udvikling Projekttyper og deres gennemførelse i praksis samt skriftlig og mundtlig formidling Anvendelse af kvalitative og kvantitative metoder til udvikling af faglige teorier Informationskompetence i relation til bachelorprojekt Videnskabsteori og -metode (10 ECTS-point) Videnskabsteori o o Det teoretiske grundlag for forskningsetik, patientrettigheder, etiske retningslinjer herunder Helsinki-deklarationen og etiske komitéer Sundhedsvidenskab som tværvidenskabelig forsknings- og udviklingsfelt Forskningsmetodologi o o o Dataindsamling, analyse og konklusion i forhold til kvalitative og kvantitative elementer i bachelorprojekter (f. eks. spørgeskema, interview, observation, casestudy, litteraturstudie) Statistik Protokol/projektbeskrivelse som arbejdsredskab i forskningsprocessen. Skriftlig formidling af forskningsarbejde. Læringsaktiviteter Modulet er tilrettelagt med udgangspunkt i den studerendes selvstændige studieaktivitet med afsæt i projektarbejde. Læringsaktiviteterne understøttes gennem hele forløbet ved tilknytning af intern / ekstern vejleder. Læringsaktiviteterne kan være tilrettelagt professionsspecifikt eller tværprofessionelt og de kan målrettes i form af et tematiseret fokus med afsæt i de enkelte bachelorprojekter metodiske tilgang. Side 3 af 10

4 Læringsmålene opnås gennem følgende aktiviteter: Undervisning Vejledning Workshops /seminarer Selvstændigt arbejde med bachelorprojekt Studieaktivitetsmodel for modul 14 Studieaktivitetsmodellen giver et samlet overblik over modulets studieaktiviteter, og hvor mange forskellige læringsaktiviteter modulet indeholder. Udgangspunktet er, at en studieuge udgør et arbejde for den studerende på 40 timer eller derover og det svarer til 1½ ECTS point. Side 4 af 10

5 Vejledning Uddannelsen udpeger en vejleder til hvert projekt. Vejlederen varetager vejledning og er eksaminator på projektet. Vejledningen omfatter 6 konfrontationstimer. Ekstern vejledning Hver gruppe råder over 3 vejledningstimer til faglig eller metodisk vejledning efter behov. Krav til det skriftlige produkt Indholdselementer Det skriftlige bachelorprojekt skal indholdsmæssigt redegøre for følgende: Baggrund og formål Materiale og metoder Teori Resultater Diskussion (af metoder og resultater) Konklusion (for case rapporter kun diskussion) Perspektivering Referencer Bilag Der skal udarbejdes abstract på dansk og engelsk. I øvrigt henvises til Redaktionelle krav til opgaver ved Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro som skal følges. Omfang Det skriftlige projekt må max. fylde tegn og min tegn incl. mellemrum. Abstract må max fylde 350 ord. Bilag Eventuelle bilag kan bestå af materiale, som ikke umiddelbart er nødvendig for at forstå teksten, men som underbygger eller illustrerer denne, fx figurer, tabeller, spørgeskema, statistiske oversigter, breve til informanter eller meningskondenseringer. Lydbilag, transskriptioner etc. kan rekvireres af censor og eksaminator efter behov. Angivelse af ansvar for individuelle dele af det skriftlige produkt Såfremt bachelorprojektet er fremstillet i en gruppe skal den enkelte studerende angive hvilke dele af opgaven vedkommende er ansvarlige for, jf BEK nr 782 ad 17/08/2009 Bachelorprojektet kan bestå af individuelle dele og fælles dele. Den individuelle del skal være et eller flere af projektets afsnit, som hver enkelt studerende er ansvarlig for med angivelse af navn. Disse deles ligeligt mellem gruppens studerende Det fælles skal omfatte indledning, problemformulering, konklusion samt perspektivering Aflevering af opgaven Opgaven afleveres i Wiseflow. Derudover skal der afleveres en pdf fil af opgaven, inkl. et dansk og engelsk abstrakt til publicering i UC Viden. Afleveringstidspunkt vil fremgå af institutionens eksamensplan. Side 5 af 10

6 Offentliggørelse Bachelorprojektet offentliggøres efter skriftligt tilsagn fra forfatterne på UC viden efter gældende retningslinjer. Såfremt bachelorprojektet er udarbejdet i samarbejde med forskere skal forfatterne i samarbejde med forskeren udarbejde skriftlig aftale i forhold til offentliggørelse. Aftalen vedlægges opgaven som bilag (tæller ikke med i bilagsomfang). Økonomi Der kan søges om økonomisk tilskud til ekstra udstyr i forbindelse med bachelorprojekter til empiriske undersøgelser. Udstyret tilfalder efter endt brug. Hvis en bachelorgruppe ønsker at søge om økonomisk tilskud til ekstra udstyr skal man gøre følgende: Bachelorgruppen skal først have en dialog med sin faglige vejleder om ønsket og den faglige vejleder skal godkende relevansen af udstyret i forhold til bachelorprojektets problemfelt. Når den faglige vejleder har godkendt ønsket kan bachelorgruppen sende en ansøgning til uddannelseslederen med begrundelse for ønsket om ekstra udstyr og ønsket om det økonomiske tilskud hertil. Ansøgningen skal sendes som mail til uddannelseslederen. Der kan således ikke søges økonomisk tilskud til kørsel, kopiering og andre forventede udgifter til bachelorprojektet. Side 6 af 10

7 Bedømmelse jf. BEK 714 af 27/ Prøvens formalia Form Prøven er en ekstern skriftlig og mundtlig prøve. Vejleder og eksaminator Vejleder er eksaminator. Censor er fysioterapeut med akademisk videreuddannelse (min. masterniveau) Bedømmelse Der bedømmes efter 7-trinsskalaen jf. karakterbekendtgørelsen. Der gives en samlet karakter på baggrund af bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelses- og eksaminationsgrundlaget Det skriftlige produkt i sin helhed udgør eksaminationsgrundlaget for den individuelle eksamination. Bedømmelsesgrundlaget (grundlaget for karaktergivningen) udgøres af den studerendes individuelle dele af det skriftlige produkt samt den mundtlige præstation. Prøvens forløb Eksaminationen varer 40 min. pr. studerende. Den studerendes mundtlige oplæg Eksamination Votering og feedback 10 minutter 20 minutter 10 minutter Omprøve Tidsplan udarbejdes på den enkelte institution jf gældende retningslinjer. Ved bedømmelse 00 eller derunder afvikles omprøve efter institutionens bestemmelser. Side 7 af 10

8 Bedømmelseskriterier Læringsudbytte 1. Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans DET FAGLIGE FELT OG VIDENSGRUNDLAG 2. Anvende informationsteknologi til søgning og udvælgelse af forskningsbaseret viden i specifikke databaser Den studerende skal kunne redegøre og argumentere for relevante faglige perspektiver/teorier i relation til projektets problemstilling argumentere for problemstillingens samfundsmæssige og fysioterapeutiske relevans diskutere og perspektivere det faglige arbejdes bidrag til kvalitetsudvikling beskrive og begrunde litteratursøgningen i forhold til projektet anvende og kritisk forholde sig til anvendelse af resultatet af litteratursøgningen 3. Anvende og kritisk forholde sig til national/international forskningsbaseret viden Kritisk kommentere og sammenfatte den fundne litteratur anvendt i projektet Analysere og vurdere den forskningsbaserede viden Læringsudbytte 1. Anvende og udvælge relevante videnskabelige kvalitative og kvantitative metoder for dataindsamling, databearbejdning og beskrivelse af data. PROJEKTET Den studerende skal kunne redegøre og argumentere for projektets metodiske tilgang og relevans heraf anvende og vise forståelse for relevante grundlæggende metoder inden for kvantitative og kvalitative metoder til bearbejdning af data analysere, diskutere og konkludere relevans i forhold til projektets metoder og udvalget af data Side 8 af 10

9 Læringsudbytte 2. Formulere sig skriftligt og mundtligt præcist om en faglig problemstilling. 3. Formidle udviklings- og projektarbejde. PRODUKT OG FORMIDLING Den studerende skal kunne anvende korrekt sundhedsvidenskabelig terminologi anvende referencesystem korrekt anvende korrekt dansk stavning og tegnsætning (undtagelser herfra jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser) formidle bachelorprojekt mundtligt og skriftlig klart og overskueligt reflektere over forskellige metoder til videre formidling af projektets konklusioner reflektere over de faglige resultaters overførbarhed til praksis Side 9 af 10

10 Bilag Bilag 1 Litteratur Bøger Rienecker. Lotte og Per Stray Jørgensen (2006): Den gode opgave opgaveskrivning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur. 3. udg. 2.oplag ISBN Jamtvedt, Gro; Hagen, Kåre Birger; Bjørndal, Arild (2005): Kunnskapsbasert fysioterapi. Metoder og arbeidsmåter. Gyldendal Norsk Forlag. 1. udgave, 3.oplag. ISBN Malterud, Kirsti (2003): Kvalitative metoder i medisinsk forskning. Universitetsforlaget. 2.udgave. ISBN Jørgensen, Torben; Christensen, Erik; Kampmann, Jens Peter (2005): Klinisk forskningsmetode. En grundbog. Munksgaard Danmark. 2.udgave. ISBN Støren, Ingeborg (2010): Bara søk! Praktisk veiledning i å systematisere kunnskap. Cappelen Akademisk Forlag. ISBN Wulff, Henrik R. & Gøtzsche, Peter C. (2006): Rationel klinik. Evidensbaserede diagnostiske og terapeutiske beslutninger. Munksgaard Danmark. 5. udgave. ISBN-13: ISBN-10: Beyer, Nina; Magnusson, Peter (2003): Målemetoder i fysioterapi. Munksgaard Danmark. 1. udgave. ISBN Andersen, D; Havsteen, B.; Riis, P.; Almind, G.; Bock, E.; Hørder, M. (1999): Sundhedsvidenskabelig forskning. En introduktion. FADL. 5. udgave. ISBN Thornquist, Eline (2006): Videnskabsfilosofi og videnskabsteori for sundhedsfagene. Gads Forlag. 1. udgave. ISBN Lund, Hans & Røgind, Henrik (2004): Statistik i ord. Munksgaard Danmark.1.udgave. ISBN Relevante internet adresser Supplerende litteratur anvises og anvendes i forhold til relevans for de enkelte projekter. Side 10 af 10

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere